EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0871

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG

/* KOM/2007/0871 slutlig - COD 2006/0129 */

52007PC0871

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG /* KOM/2007/0871 slutlig - COD 2006/0129 */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 10.1.2008

KOM(2007) 871 slutlig

2006/0129 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG

2006/0129 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTETenligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördragetbeträffande

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG

(Text av betydelse för EES)

1- BAKGRUND

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006) 397 slutlig – 2006/0129 COD): | 17 juli 2006 |

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: | 15 februari 2007 |

Datum för Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen: | 22 maj 2007 |

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten (med kvalificerad majoritet): | 20 december 2007 |

2- SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Kommissionens förslag till direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (”direktivet om prioriterade ämnen”) är ett s.k. ”dotterdirektiv” till ramdirektivet om vatten (2000/60/EG). Det har följande syften:

- Att fastställa miljökvalitetsnormer för ett antal ämnen (på grundval av artikel 16.7 i ramdirektivet).

- Att upphäva gällande lagstiftning (vilket krävs i artikel 16.10 i ramdirektivet).

- Att revidera förteckningen över prioriterade farliga ämnen (på grundval av beslut 2455/2001/EG).

Förslaget innehåller inte några bestämmelser om ytterligare utsläppsregleringar (enligt artikel 16.6 och 16.8 i ramdirektivet), eftersom mer än 30 gemenskapsrättsakter med bestämmelser om utsläppsregleringar för dessa ämnen lades fram av kommissionen under perioden 2000–2006 (bland annat förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och temastrategin för en hållbar användning av bekämpningsmedel (KOM(2006) 373 slutlig). Tillsammans med redan gällande lagstiftning (bland annat direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) har medlemsstaterna tillräckligt med instrument för att kunna uppnå ramdirektivets mål. Detta tillvägagångssätt fastställs i ett meddelande (KOM(2006) 398 slutlig) som är knutet till direktivet om prioriterade ämnen, liksom i konsekvensanalysen (SEK(2006) 947 slutlig). Slutligen bidrar detta tillvägagångssätt och upphävandet av flera direktiv till strävandena efter bättre lagstiftning.

3 KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänna kommentarer

Kommissionen godtog helt, delvis eller i princip 29 av de 71 ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid den första behandlingen. 22 ändringsförslag har nu antingen ordagrant, delvis eller i sin andemening förts in i den gemensamma ståndpunkten.

Kommissionen godtog alla ändringsförslag vars syfte är att klargöra förslagets tillämpningsområde. Kommissionen godtog inte de ändringsförslag genom vilka ytterligare ämnen förs upp i förteckningen eller som ändrar klassificeringen av ”prioriterade farliga ämnen”. Kommissionen anser inte att de ändringsförslagen överensstämmer med förslagets tillämpningsområde och bestämmelserna i tillämplig gemenskapslagstiftning. Kommissionen tillbakavisade också alla ändringsförslag som innehåller skyldigheter som redan fastställs i ramdirektivet om vatten (2000/60/EG) eller som påverkar kommissionens initiativrätt.

Kommissionen har nu accepterat att antingen ordagrant, delvis eller i deras andemening föra in flera av parlamentets ändringsförslag som förtydligar kommissionens förslag eller gör det mer detaljerat. De flesta av ändringsförslagen har dock inte förts in i den gemensamma ståndpunkten, eftersom rådet håller med kommissionen om att de är onödiga och/eller olämpliga.

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkten, som antogs med kvalificerad majoritet den 20 december 2007, inte ändrar förslagets inriktning eller mål, och kan därför stödja den i dess nuvarande form.

3.2 Utförliga kommentarer

3.2.1 Parlamentets ändringsförslag som godtagits av kommissionen och som helt, delvis eller i princip förts in i den gemensamma ståndpunkten

Ändringsförslagen 1, 4, 7, 8, 14, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 40, 52 och 73 har i varierande grad förts in i texten. De innehåller förtydliganden och ytterligare preciseringar, framför allt när det gäller förhållandet mellan det här direktivet, ramdirektivet om vatten och annan tillämplig lagstiftning.

3.2.2 Parlamentets ändringsförslag som inte godtagits av kommissionen, men som helt, delvis eller i princip förts in i den gemensamma ståndpunkten

Genom ändringsförslagen 20 och 66 införs en hänvisning till ramdirektivet om vatten som inte stämmer överens med bestämmelserna i det direktivet. Rådet formulerade artiklarna 1 och 3 på ett tydligare sätt, så att det i princip införs sådana hänvisningar som ändringsförslagen innehåller, samtidigt som överensstämmelsen säkerställs. Den gemensamma ståndpunkten kan därför godtas av kommissionen.

Genom ändringsförslag 26 införs möjligheten till övervakning av kvalitetsnormer i sediment och/eller biota i stället för i vatten, utan att det införs nödvändiga förtydliganden och garantier för att upprätthålla samma skyddsnivå. Genom den nya andra punkten i artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten avhjälps dessa brister. Övervakning i sediment och/eller biota möjliggörs på ett klart och tydligt sätt, så att kommissionen kan kontrollera att miljöskyddsmålen och villkoren på den inre marknaden är jämförbara i alla medlemsstater. Den gemensamma ståndpunkten kan därför godtas av kommissionen.

Genom ändringsförslagen 32, 33 och 45 föregrips vilka åtgärder som bör vidtas, och de strider därför mot kommissionens initiativrätt. Dessa aspekter beaktas i princip i den gemensamma ståndpunkten, genom att det införs en ny artikel 7 om regelbunden översyn av behovet av utsläppsreglering på gemenskapsnivå. Detta överensstämmer med de skyldigheter som fastställs i artikel 18 i ramdirektivet om vatten och kan därför godtas av kommissionen.

Enligt ändringsförslag 47 ska kommissionen utarbeta en rapport om föroreningar från tredjeland. Denna fråga tas i princip upp i de nya artiklarna 6 och 7 i den gemensamma ståndpunkten. Bägge artiklarna kan i princip godtas av kommissionen. Kommissionen skulle dock föredra en bättre formulering, framför allt i artikel 6, för att klargöra rättsläget. De bestämmelser i direktiv 2000/60/EG som gör det möjligt för medlemsstaterna att behandla frågor om gränsöverskridande föroreningar bör anges tydligt, så att det säkerställs att medlemsstaterna inte bryter mot det föreslagna direktivet.

Enligt ändringsförslagen 50 och 51 ska delarna A och B i bilaga I till kommissionens förslag slås samman. Detta kunde inte godtas, eftersom det i ramdirektivet om vatten fastställs olika skyldigheter, t.ex. när det gäller övervakning, för ämnena i de olika delarna av bilagorna till det direktivet. Genom den gemensamma ståndpunkten slås de två delarna samman, men de olika kraven avseende olika ämnen specificeras i detalj. Detta blir mindre överskådligt, men ändrar inte kommissionens förslag i sak och kan därför godtas.

3.2.3 Parlamentets ändringsförslag som tillbakavisats av kommissionen och rådet och som inte förts in i den gemensamma ståndpunkten

Ändringsförslagen 2, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 27, 28, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, och 76 tillbakavisades av bägge institutionerna och har inte förts in i texten. Dessa ändringsförslag innebär att nya ämnen förs upp i förteckningen eller att flera prioriterade farliga ämnen klassificeras på ett annat sätt. De innebär också att det införs bestämmelser som inte stämmer överens med eller som överlappar bestämmelser i ramdirektivet om vatten eller annan gemenskapslagstiftning. En del av ändringsförslagen strider dessutom mot kommissionens initiativrätt.

3.2.4 Parlamentets ändringsförslag som helt, delvis eller princip godtagits av kommissionen, men som inte förts in i den gemensamma ståndpunkten

Ändringsförslagen 3, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 31, 34, 38, 43, 48 och 79 godtogs delvis eller i princip av kommissionen, men har inte förts in i den gemensamma ståndpunkten. Kommissionen delar den uppfattning som ligger till grund för ändringsförslagen, men anser att det främst rör sig om förtydliganden eller omskrivningar av det ursprungliga förslaget.

Ändringsförslagen har inte förts in i den gemensamma ståndpunkten, eftersom rådet ansåg att de var onödiga och/eller olämpliga.

3.2.5 Ytterligare ändringar av förslaget gjorda av rådet

I en ny artikel 2 klargörs att definitionerna i direktiv 2000/60/EG också gäller i detta direktiv.

I artikel 3.5 fastställs kommissionens mandat när det gäller ändringar av vissa delar av bilagan. Mot bakgrund av de ändringar som nyligen gjorts av beslut 1999/468/EG (ändrat genom rådets beslut 2006/512/EG) införs det föreskrivande förfarandet med kontroll.

När det gäller artiklarna 4 (blandningszoner) och 5 (register) innehöll kommissionens förslag bestämmelser om mandat för kommissionen att anta metoder eller riktlinjer genom kommittéförfarandet. Dessa punkter ströks eftersom det inte ansågs nödvändigt med sådan harmonisering. Kommissionen gjorde dock ett uttalande om att den skulle anordna informationsutbyte mellan medlemsstaterna i dessa frågor.

Skäl 25 lades till för att föra in text om jämförelsetabeller som överensstämmer med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

4- SLUTSATS

De ändringar som gjorts av rådet förtydligar förslaget och preciserar vissa av bestämmelserna så att de stämmer överens med ramdirektivet om vatten. De nya bestämmelserna om övervakning i sediment och/eller biota kan godtas, eftersom kommissionen delar den uppfattning som ligger till grund för dem och eftersom det säkerställs att kommissionen kan kontrollera att medlemsstaterna tillämpar samma skyddsnivå och således se till att den inre marknaden fungerar. Kommissionen kan därför godta den gemensamma ståndpunkten.

Top