EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1375

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1375 av den 25 juli 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 om fastställande av formatet och metoden för inlämning av den rapport som avses i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

C/2017/5056

OJ L 194, 26.7.2017, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1375/oj

26.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1375

av den 25 juli 2017

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 om fastställande av formatet och metoden för inlämning av den rapport som avses i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (1), särskilt artikel 19.7, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 (2) anges formerna för den rapportering som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014, med avseende på användningen av vissa fluorerade växthusgaser som råmaterial eller när produkter eller utrustning som innehåller dessa gaser släpps ut på marknaden av tillverkare, importörer eller exportörer av dessa gaser och av företag som destruerar dessa gaser.

(2)

För att möjliggöra en effektiv övervakning av att rapporteringskraven enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014 uppfylls bör företagen åläggas att registrera sin användning av det elektroniska rapporteringsverktyg som avses i artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 innan de utför de berörda åtgärderna. Detta skulle ge medlemsstaternas behöriga myndigheter möjlighet att vid tidpunkten för en import, export eller annan berörd åtgärd kontrollera om ett företag skulle vara föremål för en kontroll av efterlevnaden baserat på företagets rapport enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014.

(3)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 bör ändras vad gäller strukturen på den information som krävs om vissa egenskaper hos fluorkolväten, för att anpassa den till det rapporteringsformat som används av parterna i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet till Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet (3) (Montrealprotokollet). Det skulle göra det möjligt för unionen att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter enligt Montrealprotokollet. Av samma skäl bör ett krav införas på att information om exportens bestämmelseland och importens ursprung ska rapporteras från och med 2020, vilket skulle ge den tid som behövs för att anpassa det elektroniska rapporteringsverktyget.

(4)

Ytterligare indelningar och kommentarer bör införas i avsnitt 2 för att avspegla den rapporteringspraxis som utvecklats under de två första rapporteringscyklerna, och beskrivningen i avsnitt 12 bör förtydligas för att förhindra de feltolkningar som gjorts av rapporterande företag.

(5)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/879 (4) inrättades ett elektroniskt register avseende kvoter för utsläppande av fluorkolväten på marknaden, där alla relevanta data om tillstånd enligt artikel 18.2 i förordning (EU) nr 517/2014 registreras. Rapporteringsformatet enligt avsnitt 13 i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 är därmed överflödigt och bör utgå.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EU) nr 517/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   De rapporter som krävs enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014 ska lämnas in på elektronisk väg med hjälp av det rapporteringsverktyg som bygger på det format som anges i bilagan till den här förordningen och som gjorts tillgängligt på kommissionens webbplats för detta ändamål.

2.   Innan ett företag utför någon av de åtgärder som ska rapporteras enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014 ska det registrera sig på kommissionens webbplats för användning av det elektroniska rapporteringsverktyget.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 av den 30 oktober 2014 om fastställande av formatet och metoden för inlämning av den rapport som avses i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser (EUT L 318, 5.11.2014, s. 5).

(3)  Rådets beslut 88/540/EEG av den 14 oktober 1988 om ingående av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 297, 31.10.1988, s. 8).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av närmare bestämmelser för försäkran om överensstämmelse när kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som fyllts på med fluorkolväten släpps ut på marknaden och om kontroll av en oberoende revisor (EUT L 146, 3.6.2016, s. 1).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 1 ska tabellen ersättas med följande:

 

”UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

KOMMENTARER

1A

Total kvantitet som produceras i anläggningar i unionen

 

 

1B

kvantitet som produceras i anläggningar i unionen och som utgörs av återvunnen biproduktion eller oönskade produkter där biproduktionen eller produkterna har destruerats i anläggningarna före utsläppande på marknaden

Producenter som utför destruktion ska rapportera de totala kvantiteter som destruerats i rapporteringsavsnitt 8

 

1C

kvantitet som produceras i anläggningar i unionen och som utgörs av återvunnen biproduktion eller oönskade produkter där biproduktionen eller produkterna har överlämnats till andra företag för destruktion utan att dessförinnan ha släppts ut på marknaden

Det företag som utför destruktionen ska anges

 

1C_a

Mängd fluorkolväten som producerats för användning som råmaterial inom unionen

 

 

1C_b

Mängd fluorkolväten som producerats för sådana användningsområden inom unionen som är undantagna enligt Montrealprotokollet

Typen av undantagen användning ska anges

 

AUTOMATISKT BERÄKNADE KVANTITETER

 

1D

Total kvantitet av egen produktion som har destruerats och som inte tidigare har släppts ut på marknaden

1D = 1B + 1C

1E

Produktion som finns tillgänglig för försäljning

1E = 1A – 1D”

2.

Avsnitt 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I andra stycket ska följande mening läggas till:

”För rapporteringen om verksamhet under 2019 ska för första gången kvantiteter av fluorkolväten rapporteras separat för varje ursprungsland om inte annat anges i tabellen nedan.”

b)

Tabellen ska ersättas med följande:

 

”UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

KOMMENTARER

2A

Mängd som importerats till unionen

 

 

2B

Mängd som importerats till unionen av det rapporterande företaget, som inte övergått till fri omsättning och som återexporterats av det rapporterande företaget som del av produkter eller utrustning.

Rapportering av fluorkolväten efter ursprungsland är inte nödvändig

Bulkgaser som importerats för aktiv förädling, som fyllts på i produkter eller utrustning och som sedan återexporterats.

När återexporten i produkter eller utrustning (avsnitt 2B) inte äger rum under samma kalenderår som importen, får de kvantiteter som rapporteras i avsnitt 2B inkludera återexport i produkter eller utrustning av lager den 1 januari som inte släppts ut på unionsmarknaden enligt rapportering i avsnitt 4C

Export av bulkgaser ska endast rapporteras i avsnitt 3

 

2C

Mängd använda, återanvända eller regenererade fluorkolväten

 

 

2D

Mängd nya fluorkolväten som importerats för användning som råmaterial

 

 

2E

Mängd nya fluorkolväten som importerats för användningsområden som är undantagna enligt Montrealprotokollet

Typen av undantagen användning ska anges”

3.

Avsnitt 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I andra stycket ska följande mening läggas till:

”För rapporteringen om verksamhet under 2019 ska för första gången kvantiteter av fluorkolväten rapporteras separat för varje bestämmelseland om inte annat anges i tabellen nedan.”

b)

Tabellen ska ersättas med följande:

 

”UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

KOMMENTARER

3A

Total mängd som exporterats från unionen

 

3B

Exporterad mängd från egen produktion eller import

Rapportering efter bestämmelseland är inte nödvändig

 

AUTOMATISKT BERÄKNADE KVANTITETER

 

3C

Exporterad mängd som köpts in från andra företag i unionen

3C = 3A – 3B

 

UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

 

3D

Mängd som exporterats för återanvändning

Rapportering efter bestämmelseland är inte nödvändig

 

3E

Mängd som exporterats för regenerering

Rapportering efter bestämmelseland är inte nödvändig

 

3F

Mängd som exporterats för destruktion

Rapportering efter bestämmelseland är inte nödvändig

 

3G

Mängd använda, återanvända eller regenererade fluorkolväten som exporterats

 

 

3H

Mängd nya fluorkolväten som exporterats för användning som råmaterial

 

 

3I

Mängd nya fluorkolväten som exporterats för användningsområden som är undantagna enligt Montrealprotokollet

Typen av undantagen användning ska anges”

4.

I avsnitt 4 ska raden med hänvisning till 4M i tabellen ersättas med följande:

”4M

Total mängd som fysiskt släppts ut på marknaden

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H”

5.

I avsnitt 12 ska tabellen ersättas med följande:

 

”UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

KOMMENTARER

12A

Mängd fluorkolväten som fyllts på i den importerade utrustningen, vilka efter tullförfarande övergått till fri omsättning i unionen, för vilken fluorkolvätena tidigare hade exporterats från unionen och vilken hade omfattats av kvotbegränsningen av fluorkolväten för utsläppande på unionsmarknaden

Det/de företag som exporterat fluorkolväten samt exportår(en) ska anges.

Det/de företag som har släppt ut fluorkolväten på unionsmarknaden för första gången, och det/de år som utsläppande på marknaden skett, ska anges”

6.

Avsnitt 13 ska utgå.


Top