Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0936

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import

OJ L 160, 25.6.2015, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/936/oj

25.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/936

av den 9 juni 2015

om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import

(omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 517/94 (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). Med anledning av nya ändringar bör den förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Den gemensamma handelspolitiken bör bygga på enhetliga principer.

(3)

Enhetlighet i bestämmelserna för import bör så långt möjligt och med hänsyn till de särskilda egenskaperna hos det ekonomiska systemet i ifrågavarande tredjeland säkerställas genom att fastställa bestämmelser som motsvarar dem som tillämpas inom ramarna för de gemensamma bestämmelserna för andra tredjeländer.

(4)

På grund av känsligheten hos unionens textilsektor bör, för ett begränsat antal produkter med ursprung i vissa tredjeländer, övervakningsåtgärder på unionsnivå fastställas i denna förordning.

(5)

Särskilda bestämmelser bör fastställas för produkter som återinförs inom ramen för ekonomisk passiv förädling.

(6)

Bilaga III B till förordning (EG) nr 517/94 ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1398/2007 (5) tömdes på innehåll. Det är därför lämpligt att helt stryka den bilagan. För tydlighetens skull bör även hänvisningen till den bilagan i artikel 4.2 strykas.

(7)

Det kan bli nödvändigt att införa unionsövervakning, kvantitativa restriktioner eller andra lämpliga åtgärder för import av vissa textilprodukter från vissa tredjeländer.

(8)

Vid unionsövervakning bör ett övervakningsdokument som uppfyller vissa enhetliga krav läggas fram innan produkterna i fråga får övergå till fri omsättning. Dokumentet bör på importörens anmodan utfärdas av medlemsstatens myndigheter inom en viss tidsperiod, utan att detta ger importören någon rätt till import. Dokumentet bör därför endast vara giltigt så länge det inte sker någon ändring av importbestämmelserna.

(9)

Det ligger i unionens intresse att medlemsstaterna och kommissionen i största möjliga utsträckning utbyter information som härrör från unionsövervakningen.

(10)

Det är nödvändigt att anta exakta kriterier för bedömningen av möjlig skada och för inledande av ett undersökningsförfarande samtidigt som kommissionen har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder i brådskande fall.

(11)

I detta syfte bör detaljerade föreskrifter fastställas med avseende på inledande av undersökningar, nödvändiga kontroller och efterkontroller, hörande av berörda, behandling av de uppgifter som framkommit och kriterier för bedömning av skada.

(12)

Det är nödvändigt att föreskriva ett lämpligt system för förvaltning av unionens kvantitativa restriktioner.

(13)

Förvaltningsförfarandet bör säkerställa att alla sökande har en rättvis tillgång till kvoterna.

(14)

För att uppnå en större enhetlighet i importbestämmelserna bör de formaliteter som åligger importörerna vara enkla och vara desamma oavsett var varorna tullklareras. Det är därför önskvärt att alla formaliteter utförs med hjälp av blanketter som motsvarar förlagan i bilaga VI till denna förordning.

(15)

Icke desto mindre kan övervaknings- eller skyddsåtgärder som begränsar sig till en eller flera regioner i stället för att omfatta hela unionen visa sig vara nödvändiga. Sådana åtgärder bör dock endast tillåtas undantagsvis och endast om det inte finns några andra alternativ. Det är nödvändigt att säkerställa att åtgärderna är tillfälliga och stör den inre marknaden så lite som möjligt.

(16)

Bestämmelserna i denna förordning påverkar inte unionslagstiftning eller nationell lagstiftning om tystnadsplikt.

(17)

De skyddsåtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens intressen bör genomföras med vederbörlig hänsyn till gällande internationella förpliktelser.

(18)

För att förenkla förfaranden för importörer är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet till förlängning av giltigheten för helt eller delvis oanvända importtillstånd i stället för att återlämna dem till den utfärdande medlemsstatens behöriga myndigheter.

(19)

I syfte att säkerställa att systemet för förvaltningen av import av vissa textilprodukter som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser fungerar väl, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på möjligheten att ändra bilagorna till denna förordning, ändra importbestämmelser och tillämpa skyddsåtgärder och övervakningssystem i enlighet med denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter, bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(20)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (6).

(21)

Det rådgivande förfarandet bör användas vid inledande och hållande av samråd, med hänsyn till dessa åtgärders effekter och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av slutgiltiga skyddsåtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 1

1.   Denna förordning gäller för import av textilprodukter som omfattas av avdelning XI i del 2 i Kombinerade nomenklaturen som anges i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (7) och för andra textilprodukter, enligt förteckningen i bilaga I till denna förordning, som har ursprung i tredjeland och som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska textilprodukter som omfattas av avdelning XI i del 2 i Kombinerade nomenklaturen som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 klassificeras enligt de kategorier som anges i avdelning A i bilaga I till den här förordningen, med undantag för produkter som omfattas av de nummer i Kombinerade Nomenklaturen (KN-nummer) som är upptagna i avdelning B i bilaga I till den här förordningen.

3.   I denna förordning ska uttrycket ursprungsvara och metoderna för att kontrollera dessa varors ursprung definieras i enlighet med gällande unionslagstiftning.

Artikel 2

Import till unionen av de produkter som avses i artikel 1 med ursprung i andra tredjeländer än de som anges i bilaga II ska vara fri och följaktligen utan kvantitativa restriktioner, dock utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som får vidtas enligt kapitel III och de som har vidtagits eller som får vidtas enligt särskilda gemensamma bestämmelser för import under den tid då de bestämmelserna är i kraft.

Artikel 3

1.   Import till unionen av de textilprodukter som anges i bilaga III med ursprung i de länder som anges däri ska omfattas av de årliga kvantitativa restriktioner som fastställs i den bilagan.

2.   Innan importerade produkter som omfattas av de årliga kvantitativa restriktioner som avses i punkt 1 övergår till fri omsättning inom unionen ska ett importtillstånd eller likvärdigt dokument läggas fram, utfärdat av medlemsstaternas myndigheter i enlighet med det förfarande som fastställs i denna förordning. Den import som godkänts enligt denna punkt ska räknas av mot de kvantitativa restriktioner som fastställts för kalenderåret i fråga.

3.   Samtliga textilprodukter som avses i bilaga IV och som har ursprung i de tredjeländer som anges i den bilagan får importeras till unionen förutsatt att en årlig kvantitativ restriktion har fastställts av kommissionen. Alla sådana kvantitativa restriktioner ska baseras på tidigare handelsflöden eller, om sådana inte finns tillgängliga, på vederbörligen motiverade uppskattningar av sådana handelsflöden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31 för att ändra de relevanta bilagorna till denna förordning med avseende på fastställande av sådana årliga kvantitativa begränsningar.

4.   Import till unionen av andra textilprodukter än de som omfattas av punkterna 1 och 3 och som har ursprung i länder som anges i bilaga II ska vara fri, med förbehåll för åtgärder som kan vidtas enligt kapitel III och med förbehåll för åtgärder som har vidtagits eller kan komma att vidtas enligt särskilda gemensamma bestämmelser för import, så länge dessa är i kraft.

Artikel 4

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som kan vidtas enligt kapitel III eller särskilda gemensamma bestämmelser för import, ska återinförsel av textilprodukter till unionen efter förädling i andra tredjeländer än de som anges i bilaga II inte omfattas av kvantitativa restriktioner.

2.   Utan hinder av punkt 1 får återinförsel till unionen av textilprodukter som anges i bilaga V och som förädlats i de tredjeländer som anges i den bilagan endast ske i enlighet med i unionen gällande lagstiftning om ekonomisk passiv förädling och inom ramarna för de årliga kvantitativa restriktioner som anges i bilaga V.

Artikel 5

1.   Den kommitté som avses i artikel 30 får överväga varje fråga rörande tillämpningen av denna förordning som tas upp av kommissionen eller på en medlemsstats begäran.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 31 med avseende på de åtgärder som krävs för att anpassa bilagorna III–VI när problem påvisas med avseende på deras effektiva funktion.

KAPITEL II

UNIONSFÖRFARANDE FÖR INFORMATION OCH UNDERSÖKNING

Artikel 6

1.   För de textilprodukter som förtecknas i bilaga I ska medlemsstaterna inom 30 dagar från varje månadsslut anmäla till kommissionen de totala kvantiteter som importerats under den månaden med angivande av ursprungsland, KN-nummer och motsvarande enheter inklusive eventuella extra mängdenheter i Kombinerade nomenklaturen. Importen ska delas upp i enlighet med gällande statistiska förfaranden.

2.   För att göra det möjligt att övervaka marknadstendenserna för de produkter som omfattas av denna förordning ska medlemsstaterna senast den 31 mars varje år översända statistiken för föregående års export till kommissionen. Produktions- och konsumtionsstatistiken för varje produkt ska översändas till kommissionen enligt regler som ska fastställas senare i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3.

3.   Om produkternas beskaffenhet eller särskilda omständigheter så kräver får kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ändra tidsfristerna för översändande av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3.

4.   I de brådskande fall som avses i artikel 13 ska berörd medlemsstat utan dröjsmål översända nödvändig importstatistik samt ekonomiska data till kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

Artikel 7

1.   Om det är uppenbart för kommissionen att det finns tillräckliga bevis för att motivera en undersökning av importvillkoren för de produkter som avses i artikel 1, ska kommissionen inleda en undersökning. Kommissionen ska informera medlemsstaterna så snart den har fastställt att det finns ett behov av att inleda en sådan undersökning.

2.   Utöver de uppgifter som tillhandahålls enligt artikel 6 ska kommissionen inhämta alla uppgifter som den anser nödvändiga och ska söka kontrollera de uppgifterna med importörer, återförsäljare, agenter, producenter samt handelssammanslutningar och organisationer.

Kommissionen ska därvid biträdas av personal från den medlemsstat på vars territorium kontrollerna utförs, förutsatt att den medlemsstaten så önskar.

3.   Medlemsstaterna ska, på kommissionens begäran och enligt det förfarande den fastställt, förse kommissionen med de uppgifter som står till deras förfogande beträffande utvecklingen av marknaden för den produkt som undersöks.

4.   Kommissionen får höra berörda fysiska och juridiska personer. Dessa ska höras om de skriftligen har ansökt härom inom den föreskrivna tidsfristen i det tillkännagivande som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och kan visa att de faktiskt förväntas beröras av undersökningsresultaten och att det finns särskilda skäl för att de ska höras muntligt.

5.   Om de uppgifter som kommissionen begär inte överlämnas inom en rimlig tidsperiod eller om undersökningen i väsentlig grad hindras, får slutsatser dras på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga.

6.   Om en medlemsstat har bett kommissionen ingripa och denna finner att det inte finns tillräckliga bevis för att inleda en undersökning, ska kommissionen efter samråd underrätta medlemsstaten om sitt beslut.

Artikel 8

1.   När undersökningen är avslutad ska kommissionen överlämna en rapport om resultaten till den kommitté som avses i artikel 30.

2.   Om kommissionen anser att det inte behövs några övervaknings- eller skyddsåtgärder på unionsnivå, ska den i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3 besluta att avsluta undersökningen, med angivande av de viktigaste slutsatserna av undersökningen.

3.   Om kommissionen anser att unionsövervakning eller skyddsåtgärder är nödvändiga ska den vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med kapitel III.

Artikel 9

1.   Uppgifter som har mottagits enligt denna förordning får endast användas för det ändamål för vilket de infordrades.

2.   Kommissionen, dess tjänstemän, medlemsstaterna och deras tjänstemän får inte yppa någon uppgift som mottagits enligt denna förordning och som är av förtrolig natur eller som meddelats förtroligt annat än med uppgiftslämnarens uttryckliga tillstånd.

I varje begäran om förtrolig behandling ska skälen till varför uppgifterna är förtroliga anges.

Om det emellertid visar sig att en begäran om förtrolig behandling inte är berättigad, och om uppgiftslämnaren varken vill göra dem offentliga eller tillåta att de uppges i generaliserad eller sammanfattad form, får uppgifterna lämnas utan avseende.

3.   Uppgifter ska under alla omständigheter anses vara förtroliga om röjandet av dem sannolikt har en avsevärd negativ verkan på uppgiftslämnaren eller källan.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 ska inte hindra att unionens myndigheter hänvisar till allmän information och särskilt till de skäl som legat till grund för beslut enligt denna förordning. Unionsmyndigheterna ska dock beakta berörda fysiska och juridiska personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter inte röjs.

Artikel 10

1.   Undersökningen av importtendenser, importvillkor och av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för unionens producenter till följd av denna import ska bl.a. omfatta följande faktorer:

a)

Importvolymen, särskilt när denna visar avsevärd ökning, antingen i absoluta tal eller i förhållande till tillverkningen eller förbrukningen i unionen.

b)

Importpriserna, särskilt när det förekommit avsevärd underprissättning jämfört med priset på produkt av samma slag i unionen.

c)

Inverkan på unionens producenter av produkter av samma slag eller direkt konkurrerande produkter såsom dessa avspeglas i tendenserna vad gäller sådana ekonomiska faktorer som

produktion,

kapacitetsutnyttjande,

lagerhållning,

försäljning,

marknadsandel,

priser (dvs. prissänkningar eller uteblivande prishöjningar som annars skulle ha ägt rum),

vinster,

avkastning på sysselsatt kapital,

kassaflöde,

sysselsättning.

2.   Vid genomförandet av undersökningen ska kommissionen ta hänsyn till det särskilda ekonomiska systemet i de tredjeländer som anges i bilaga II.

3.   När hot om allvarlig skada åberopas ska kommissionen även undersöka om det är troligt att situationen kan utvecklas till faktiskt skada. I detta sammanhang får hänsyn tas till sådana faktorer som

a)

ökningstakten för exporten till unionen,

b)

ursprungs- eller exportlandets exportkapacitet vid undersökningstillfället eller inom överblickbar framtid och sannolikheten för att denna export kommer att riktas mot unionen.

KAPITEL III

ÖVERVAKNING OCH SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 11

1.   Om import av textilprodukter med ursprung i andra tredjeländer än de som anges i bilaga II hotar att skada unionsproduktion av produkter av samma slag eller direkt konkurrerande produkter får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat besluta att

a)

införa unionsövervakning i efterhand av viss import, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2,

b)

i syfte att följa utvecklingen av denna import införa unionsövervakning i förväg för viss import, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2.

2.   Om import av textilprodukter som har ursprung i de tredjeländer som anges i bilaga II och som är liberaliserade på unionsnivå hotar att skada unionsproduktion av produkter av samma slag eller direkt konkurrerande produkter, eller om unionens ekonomiska intressen så kräver, får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat besluta att

a)

införa unionsövervakning i efterhand av viss import, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2,

b)

i syfte att följa utvecklingen av denna import införa unionsövervakning i förväg för viss import, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2.

3.   De åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 ska som regel gälla under en begränsad tid.

Artikel 12

1.   Om textilprodukter med ursprung i andra tredjeländer än de som anges i bilaga II importeras i sådana ökande kvantiteter, absolut eller relativt sett, eller på sådana villkor att de orsakar skada eller faktiskt hot därom för unionens produktion av produkter av samma slag eller direkt konkurrerande produkter, får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat ändra importbestämmelserna för produkten i fråga genom att föreskriva att den endast får övergå till fri omsättning efter uppvisande av ett importtillstånd. Tillståndet ska beviljas enligt de bestämmelser och inom de gränser som kommissionen fastställer.

2.   Om textilprodukter som har ursprung i de tredjeländer som anges i bilaga II och som är liberaliserade på unionsnivå importeras i sådana ökande kvantiteter, absolut eller relativt sett, och/ eller på sådana villkor att de hotar att skada unionens produktion av produkter av samma slag eller direkt konkurrerande produkter, eller om unionens ekonomiska intressen så kräver, får kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat ändra importbestämmelserna för produkten i fråga genom att föreskriva att den endast får övergå till fri omsättning efter uppvisande av ett importtillstånd. Tillståndet ska beviljas enligt de bestämmelser och inom de gränser som kommissionen fastställer.

3.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 31 med avseende på de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln i syfte att ändra importbestämmelserna för produkten i fråga, inklusive genom att ändra bilagorna till denna förordning.

4.   De åtgärder som avses i denna artikel och i artikel 11 ska gälla för varje produkt som övergår till fri omsättning efter åtgärdernas ikraftträdande.

Dessa åtgärder ska dock inte hindra att de produkter som redan avsänts till unionen övergår till fri omsättning, förutsatt att produkternas bestämmelseort inte kan ändras och under förutsättning att de produkter som enligt denna artikel och artikel 11 endast får övergå till fri omsättning mot uppvisande av ett övervakningsdokument, verkligen åtföljs av ett sådant dokument.

I enlighet med artikel 16 får de åtgärder som avses i denna artikel och i artikel 11 begränsas till en eller flera regioner inom unionen.

Artikel 13

I brådskande fall, om det faktum att inga åtgärder vidtagits skulle medföra irreparabel skada för unionsindustrin och om kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat konstaterar att de villkor som fastställs i artikel 12.1 och 12.2 är uppfyllda samt anser att en viss kategori av de produkter som anges i bilaga I och som inte är föremål för kvantitativa restriktioner bör omfattas av kvantitativa begränsningar eller av övervakningsåtgärder i förväg eller i efterhand, och det därför är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 32 tillämpas på delegerade akter som avses i artikel 12.3 i syfte att ändra importbestämmelserna för produkten i fråga, inklusive genom att ändra bilagorna till denna förordning.

Artikel 14

1.   Produkter som omfattas av unionsövervakning i förväg eller av skyddsåtgärder får endast övergå till fri omsättning mot uppvisande av ett övervakningsdokument.

När det gäller unionsövervakningsåtgärder i förväg ska övervakningsdokumentet utfärdas kostnadsfritt av den behöriga myndighet som medlemsstaterna utsett inom högst fem arbetsdagar från det att den behöriga nationella myndigheten mottagit en ansökan från unionsimportörer, oavsett var i unionen de är etablerade och oberoende av sökt kvantitet. Denna ansökan ska, om inte annat kan bevisas, anses vara mottagen av den behöriga nationella myndigheten senast tre dagar efter inlämnandet. Övervakningsdokumentet ska upprättas på en blankett som motsvarar förlagan i bilaga VI. Bestämmelserna i artikel 21 ska gälla i tillämpliga delar.

När det gäller skyddsåtgärder ska övervakningsdokumentet utfärdas i enlighet med bestämmelserna i kapitel IV.

2.   Andra uppgifter än de som anges i punkt 1 kan begäras när beslutet om att införa övervaknings- eller skyddsåtgärder fattas.

3.   Övervakningsdokumentet ska, oberoende av i vilken medlemsstat det är utfärdat, gälla för import inom hela det territorium inom vilket fördraget är tillämpligt och på de villkor som fastställs i fördraget, utan att det dock hindrar tillämpningen av åtgärder enligt artikel 16 i denna förordning.

4.   Övervakningsdokument får under inga omständigheter användas efter utgången av den tidsperiod som fastställs samtidigt och enligt samma förfarande som införandet av övervaknings- eller skyddsåtgärder, varvid hänsyn tas till produkternas beskaffenhet och andra särskilda kännetecken för transaktionerna.

5.   Om ett beslut som fattas enligt det tillämpliga förfarande som avses i artikel 30 så kräver, ska ursprunget för de produkter som omfattas av övervakning eller skyddsåtgärder på unionsnivå styrkas genom ett ursprungsintyg. Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av andra bestämmelser om uppvisande av ett sådant intyg.

6.   Om en produkt som omfattas av unionsövervakning i förväg är föremål för regionala skyddsåtgärder i en medlemsstat, får det importtillstånd som beviljats av den medlemsstaten ersätta övervakningsdokumentet.

Artikel 15

Om det är troligt att den situation som avses i artikel 12.2 kommer att uppstå, får kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2 på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ

begränsa giltighetstiden för övervakningsdokument som krävs i samband med övervakningsåtgärderna,

kräva att vissa villkor uppfylls för utfärdande av övervakningsdokumentet, och som en undantagsåtgärd kräva att en återkallelseklausul införs eller att det förfarande för förhandsinformation och -samråd som avses i artiklarna 6 och 8 inleds och genomförs så ofta och så länge som kommissionen anger.

Artikel 16

Om det, på grundval av de faktorer som avses i artiklarna 10, 11 och 12, framkommer att villkoren för att införa övervaknings- eller skyddsåtgärder uppfylls i en eller flera regioner i unionen får kommissionen, efter att ha undersökt alternativa lösningar, i undantagsfall bemyndiga användandet av övervaknings- eller skyddsåtgärder som är begränsade till regionen eller regionerna i fråga, om den anser att det är lämpligare att tillämpa åtgärderna på denna nivå än på unionsnivå.

Dessa åtgärder ska vara tillfälliga och i minsta möjliga mån störa den inre marknaden.

Dessa åtgärder ska antas i enlighet med det förfarande som är lämpligt och tillämpligt på åtgärder som ska antas i enlighet med artiklarna 10, 11 och 12.

KAPITEL IV

FÖRVALTNING AV UNIONENS IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 17

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka de mottagit ansökningar om importtillstånd.

2.   Kommissionen ska bekräfta att de sökta kvantiteterna är tillgängliga för import i den ordningsföljd som medlemsstaternas anmälningar mottagits (”först till kvarn”-principen).

3.   Om det finns anledning att tro att de förväntade ansökningarna kommer att överskrida de kvantitativa restriktionerna får kommissionen, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3, dela upp de kvantitativa restriktionerna i omgångar eller fastställa maximala kvantiteter för varje tilldelning. I enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3 får kommissionen reservera en del av en särskild kvantitativ restriktion för ansökningar som stöds av bevis om tidigare import.

4.   De anmälningar som avses i punkterna 1 och 2 ska göras elektroniskt via det integrerade nätverk som upprättats för detta ändamål, såvida inte tvingande tekniska skäl gör det nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

5.   De behöriga myndigheterna ska omedelbart anmäla till kommissionen varje kvantitet som inte utnyttjats under importtillståndets giltighetstid. Outnyttjade kvantiteter ska automatiskt överföras till den kvantitet som återstår av den totala kvantitativa restriktionen för unionen.

6.   Kommissionen får i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3 vidta nödvändiga åtgärder för genomförandet av denna artikel.

Artikel 18

1.   Alla importörer i unionen, oberoende av var i unionen de är etablerade, får lämna in ansökan om tillstånd till den behöriga myndigheten i valfri medlemsstat.

2.   För tillämpningen av artikel 17.3 andra meningen ska, i förekommande fall, importörernas ansökningar åtföljas av handlingar som styrker tidigare import för varje berörd kategori och berört tredjeland.

Artikel 19

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utfärda importtillstånd inom fem dagar från det att kommissionen meddelat sitt beslut eller inom den tidsfrist som kommissionen fastställt.

Dessa myndigheter ska inom tio arbetsdagar från utfärdandet meddela kommissionen att importtillstånd utfärdats.

Artikel 20

Vid behov och i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3 får det för utfärdande av importtillstånd krävas att en säkerhet ställs.

Artikel 21

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som vidtas enligt artikel 16, ska importtillstånd berättiga till import av produkter som omfattas av kvantitativa restriktioner och vara giltiga inom hela det territorium inom vilket fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, oberoende av vilken införselort som importörerna har angivit i ansökningarna.

Om unionen i enlighet med artikel 16 inför tidsbegränsade restriktioner för en eller flera regioner får dessa restriktioner inte utesluta import till berörd region av produkter som avsänts före dagen för införande av dessa restriktioner.

2.   Giltighetsperioden för de importtillstånd som utfärdats av medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vara sex månader. Denna giltighetsperiod får om nödvändigt ändras i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3.

3.   Ansökningar om importtillstånd ska göras på blanketter som överensstämmer med en förlaga vars närmare utformning ska fastställas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3. De behöriga myndigheterna får, på villkor som de själva fastställer, tillåta att ansökningshandlingar lämnas in på elektronisk väg. De behöriga myndigheterna ska dock ha tillgång till alla dokument och bevishandlingar.

4.   Importtillstånd får på den berörda importörens begäran utfärdas på elektronisk väg. På motiverad begäran av importören, och förutsatt att bestämmelserna i punkt 3 har följts, får ett importtillstånd som har utfärdats på elektronisk väg ersättas med ett importtillstånd i pappersform av den behöriga myndigheten i samma medlemsstat som utfärdade det ursprungliga importtillståndet. Myndigheten ska emellertid endast utfärda ett skriftligt importtillstånd sedan den har försäkrat sig om att det tillstånd som lämnats på elektronisk väg har återkallats.

Alla åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna punkt får antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3.

5.   På begäran av den berörda medlemsstaten får textilprodukter, som de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten har tagit i besittning, särskilt i samband med konkurs eller liknande förfaranden, och för vilka det inte längre finns något giltigt importtillstånd, övergå till fri omsättning i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3.

Artikel 22

Utan att det påverkar de särskilda bestämmelser som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3, får importtillstånd inte lånas ut eller överlåtas, med eller utan ersättning, av den person i vars namn handlingen utfärdats.

Artikel 23

Giltigheten av importtillstånd som är helt eller delvis oanvända får förlängas, om tillräckliga kvantiteter finns tillgängliga, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.3.

Artikel 24

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inom 30 dagar efter varje månadsslut underrätta kommissionen om hur stor importen av produkter som omfattas av unionens kvantitativa restriktioner varit under den föregående månaden.

KAPITEL V

PASSIV FÖRÄDLING

Artikel 25

Återinförsel till unionen av de textilprodukter som anges i tabellen i bilaga V, vilken sker i enlighet med de inom unionen gällande bestämmelserna om ekonomisk passiv förädling, ska inte omfattas av de kvantitativa begränsningar som avses i artiklarna 2, 3 och 4 om produkterna omfattas av de specifika kvantitativa begränsningar som anges i tabellen i bilaga V och har återinförts efter förädling i angivet tredjeland för var och en av de angivna kvantitativa begränsningarna.

Artikel 26

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31 för att fastställa specifika kvantitativa begränsningar för återinförsel som inte omfattas av detta kapitel och bilaga V, under förutsättning att produkterna i fråga omfattas av de kvantitativa begränsningar som anges i artiklarna 2, 3 och 4.

Om ett dröjsmål med att införa specifika kvantitativa begränsningar för återinförsel av passiv förädling skulle vålla unionsindustrin skada som är svår att avhjälpa och det därför är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 32 tillämpas på delegerade akter som antas enligt första stycket i den här artikeln.

Artikel 27

1.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31 för att göra överföringar mellan de produktkategorier som anges i avsnitt A i bilaga I och förhandsutnyttja eller föra över delar av de specifika kvantitativa begränsningar som avses i artikel 26 från ett år till ett annat.

Om ett dröjsmål med att införa de åtgärder som avses i första stycket skulle vålla unionsindustrin skada genom att hindra passiv förädling, med tanke på det rättsliga kravet att göra sådana överföringar från ett år till ett annat, och denna skada skulle vara svår att avhjälpa och det därför är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 32 tillämpas på delegerade akter som antas enligt första stycket i denna punkt.

2.   Automatiska överföringar enligt punkt 1 får emellertid göras inom följande gränser:

a)

överföring mellan produktkategorierna i avsnitt A i bilaga I med upp till 20 % av den kvantitativa begränsning som fastställts för den kategori till vilken överföringen görs,

b)

överföring av en specifik kvantitativ begränsning från ett år till ett annat med upp till 10,5 % av den kvantitativa begränsning som fastställts för det år då det faktiska utnyttjandet äger rum,

c)

förhandsutnyttjande av en specifik kvantitativ begränsning med upp till 7,5 % av den kvantitativa begränsning som fastställts för det år då det faktiska utnyttjandet äger rum,

3.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31 för att anpassa de specifika kvantitativa begränsningarna om det uppstår ett behov av tilläggsimport.

Då tilläggsimport krävs och ett dröjsmål med anpassningen av de specifika kvantitativa begränsningarna skulle vålla unionsindustrin skada genom att hindra tillgången till sådan tilläggsimport som krävs, och denna skada skulle vara svår att avhjälpa och det därför är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 32 tillämpas på delegerade akter som antas enligt första stycket i denna punkt.

4.   Kommissionen ska underrätta det tredjeland eller de tredjeländer som berörs om alla åtgärder som vidtas enligt denna artikel.

Artikel 28

1.   Vid tillämpning av artikel 25 ska medlemsstaternas behöriga myndigheter, innan de utfärdar förhandstillstånd i enlighet med de i unionen gällande bestämmelserna om ekonomisk passiv förädling, till kommissionen anmäla vilka kvantiteter som begärts i de ansökningar om tillstånd som de har mottagit. Kommissionen ska anmäla sin bekräftelse på att de begärda kvantiteterna är tillgängliga för återinförsel inom berörda unionsbegränsningar i enlighet med de relevanta unionsbestämmelserna om ekonomisk passiv förädling.

2.   De ansökningar som ingår i anmälningarna till kommissionen ska vara giltiga om följande klart framgår i varje enskilt fall:

a)

det tredjeland där varorna ska förädlas,

b)

kategorin för textilprodukterna i fråga,

c)

den kvantitet som ska återinföras,

d)

den medlemsstat där de återinförda produkterna ska övergå till fri omsättning,

e)

uppgift om huruvida ansökningarna avser

i)

en tidigare innehavare som ansöker om de kvantiteter som reserverats enligt artikel 3.4 eller i enlighet med artikel 3.5 femte stycket i rådets förordning (EG) nr 3036/94 (8), eller

ii)

en sökande enligt artikel 3.4 tredje stycket eller artikel 3.5 i förordning (EG) nr 3036/94.

3.   De anmälningar som avses i punkterna 1 och 2 ska sändas på elektronisk väg via det integrerade nätverk som upprättats för detta ändamål, om det inte av tvingande tekniska orsaker är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

4.   Om de begärda kvantiteterna finns tillgängliga ska kommissionen för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bekräfta hela den kvantitet som angetts i de anmälda ansökningarna för varje produktkategori och varje tredjeland som berörs. Anmälningar från medlemsstater som inte kan bekräftas på grund av att det inte finns utrymme för de begärda kvantiteterna inom unionens kvantitativa begränsningar, ska förvaras hos kommissionen i den ordningsföljd i vilken de kommit in och bekräftas i samma ordning så snart ytterligare utrymme blir tillgängligt genom tillämpning av de automatiska överföringar som föreskrivs i artikel 27.

5.   De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål till kommissionen anmäla varje kvantitet som inte utnyttjats under importtillståndets giltighetstid. Dessa outnyttjade kvantiteter ska automatiskt överföras till de kvantiteter inom unionens kvantitativa begränsningar som inte reserverats i enlighet med artikel 3.4 första stycket eller artikel 3.5 femte stycket i förordning (EG) nr 3036/94.

De kvantiteter som avståtts i enlighet med artikel 3.4 tredje stycket i förordning (EG) nr 3036/94 ska automatiskt läggas till de kvantiteter inom unionskvoterna som inte avsatts i enlighet med artikel 3.4 första stycket eller artikel 3.5 femte stycket i den förordningen.

Alla kvantiteter som anges i de ovannämnda styckena ska anmälas till kommissionen i enlighet med punkt 3.

Artikel 29

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska meddela kommissionen namn på och adress till de myndigheter som har befogenhet att utfärda de förhandstillstånd som avses i artikel 28 samt avtryck av de stämplar som dessa myndigheter använder.

KAPITEL VI

BESLUTSFÖRFARANDEN OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

1.   Kommissionen ska biträdas av textilkommittén. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 31

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13, 26, 27.1, 27.3 och 35 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13, 26, 27.1, 27.3 och 35 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.2, 13 och 35 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 12.3, 26, 27.1 och 27.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med fyra månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 32

1.   Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.   Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 31.5 eller 31.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten utan dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning.

Artikel 33

1.   Denna förordning ska inte hindra att förpliktelser enligt särskilda bestämmelser i avtal mellan unionen och tredjeland fullgörs.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser ska denna förordning inte hindra att medlemsstaterna inför eller tillämpar

a)

förbud, kvantitativa restriktioner eller övervakningsåtgärder som är berättigade med hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten, skydd för människors och djurs liv och hälsa, växtskydd, skydd av nationella rikedomar med artistiskt, historiskt eller arkeologiskt värde, eller skydd av industriell och kommersiell äganderätt,

b)

särskilda valutabestämmelser,

c)

bestämmelser som införts enligt internationella avtal i enlighet med fördraget.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de åtgärder eller bestämmelser som införs eller ändras enligt första stycket.

I ytterst brådskande fall ska kommissionen underrättas om de nationella åtgärderna eller bestämmelserna omedelbart efter deras antagande.

Artikel 34

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i dess årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (9).

Artikel 35

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 31 för att ändra de relevanta bilagorna om detta är nödvändigt med hänsyn till ingående, ändringar eller upphörande av avtal eller överenskommelser med tredjeländer eller på grund av ändringar av unionens regler om statistik, tullbestämmelser eller gemensamma bestämmelser för import.

Artikel 36

Förordning (EG) nr 517/94 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 37

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 9 juni 2015.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 10 december 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 29 april 2015 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 28 maj 2015.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (EGT L 67, 10.3.1994, s. 1).

(4)  Se bilaga VII.

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1398/2007 av den 28 november 2007 om ändring av bilagorna II, III B och VI till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (EUT L 311, 29.11.2007, s. 5).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 3036/94 av den 8 december 1994 om ett förfarande för ekonomisk passiv förädling av vissa textil- och klädesvaror som återimporteras till gemenskapen efter behandling eller bearbetning i vissa tredje länder (EGT L 322, 15.12.1994, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).


BILAGA I

A.   TEXTILPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka produkter som ingår i varje kategori i denna bilaga. Om ett KN-nummer föregås av beteckningen ”ex” innebär detta att KN-numrets räckvidd och den motsvarande varubeskrivningen ligger till grund för bestämningen av vilka produkter som ingår i varje kategori.

2.

Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor ska klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

3.

Med babykläder avses plagg upp till och med handelsstorlek 86.

Kategori

Varubeskrivning

KN-nummer 2013

Omräkningstabell

styck/kg

g/styck

GRUPP I A

1

Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Vävnader av bomull andra än slingervävnader, frotté, vävda band, luggvävnader, sniljvävnader, tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Vävnader av syntetstapelfibrer (diskontinuerliga eller avfall) andra än vävda band, luggvaror (inbegripet frotté) och sniljvävnader

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

GRUPP I B

4

Skjortor, T-tröjor, lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage (andra än av ull eller fina djurhår), undertröjor och liknande, av trikå

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Tröjor, pullovrar, slipovrar, västar, twinsets, koftor, bäddjackor och jumprar (andra än kavajer och blazrar), anoraker, vindjackor, midjejackor och liknande, av trikå

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Knäbyxor, korta byxor andra än badbyxor och långa byxor (inkl. fritidsbyxor), vävda, för män eller pojkar; långbyxor och fritidsbyxor, vävda, av ull, bomull eller konstfibrer för kvinnor eller flickor; underdelar av fodrade träningsoveraller, andra än de som ingår i kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå eller annan textilvara, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Skjortor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRUPP II A

9

Handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull; toaletthanddukar och kökshanddukar av annan textilvara än trikå, av handduksfrotté och liknande vävnader, av bomull

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Sänglinne, av annan textilvara än trikå

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Garn av syntetstapelfibrer eller syntetfiberavfall, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Varav: av akryl

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Garn av korta regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader (andra än handduksfrotté eller frottévävnader av bomull och vävda band) och tuftade dukvaror, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Varav: av bomullsmanchester

 

 

5801 22 00

 

 

39

Bordslinne, toalett- och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå, andra än av handduksfrotté eller liknande frottévävnader av bomull

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II B

12

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn, inbegripet åderbråcksstrumpor, andra än produkter i kategori 70

24,3 par

41

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor eller flickor, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51

14

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar, slängkappor, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (andra än parkas) (i kategori 21)

0,72

1 389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, jackor, blazrar för kvinnor eller flickor, av ull, bomull eller konstfiber (andra än parkas) (i kategori 21)

0,84

1 190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Kostymer och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

0,80

1 250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Kavajer, blazrar och jackor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

 

 

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

 

 

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59

 

 

19

Näsdukar, av annan textilvara än trikå

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraker, vindjackor och liknande, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer; överdelar av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Klänningar, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Långbyxor, byxor med bröstlapp, knäbyxor och kortbyxor (andra än badbyxor), av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Dräkter och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Bysthållare, vävda eller av trikå

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom handskar, halvhandskar och vantar i kategorierna 10 och 87, och strumpor, sockor och liknande, av annan textilvara än trikå, i kategori 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59

 

 

73

Träningsoveraller, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

 

 

Förkläden, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

 

 

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Skiddräkter, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Plagg, av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 och 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

 

 

83

Överrockar, kavajer, blazrar, jackor och andra plagg, inbegripet skiddräkter, av trikå, utom plagg i kategorierna 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 och 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51

 

 

GRUPP III A

33

Vävnader av garn av syntetfilament framställda av remsor e.d. av polyetylen eller polypropylen, med en bredd av mindre än 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av annan textilvara än trikå, framställda av remsor e.d.

 

 

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Vävnader av garn av syntetfilament, framställda av remsor e.d. av polyeten eller polypropen, med en bredd av minst 3 m

 

 

5407 20 19

 

 

35

Vävnader av syntetfilament, andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Vävnader av regenatfilament, andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Vävnader av regenatstapelfibrer

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Syntetiska gardintyger, inbegripet nätgardintyger, av trikå

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Nätgardiner, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Vävda gardiner (inbegripet draperier, rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än otexturerat enkelt garn, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Garn av kontinuerliga konstfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5401 20 10

 

 

Garn av regenatfibrer; garn av regenatfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter och otexturerat enkelt garn av cellulosaacetat

 

 

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Garn av konstfilament, garn av regenatstapelfibrer, garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Kardad eller kammad får- eller lammull eller andra kardade eller kammade fina djurhår

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Kardgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Kamgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Garn av får- eller lammull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Vävnader av får- eller lammull eller fina djurhår

 

 

5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98

 

 

51

Bomull, kardad eller kammad

 

 

5203 00 00

 

 

53

Slingervävnader av bomull

 

 

5803 00 10

 

 

54

Regenatstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

 

 

5507 00 00

 

 

55

Syntetstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Garn av syntetstapelfibrer (inbegripet avfall), i detaljhandelsuppläggningar

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattorna i kategori 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

 

 

60

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

 

 

5805 00 00

 

 

61

Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, andra än etiketter och liknande artiklar i kategori 62

Elastiskt textilmaterial (av annan textilvara än trikå), framställt av textilmaterial som satts samman med gummitrådar

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

 

 

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda, stickade och virkade vävnader, hand- eller maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

 

 

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

 

 

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som längdvara eller tillskurna, vävda

 

 

5807 10 10 5807 10 90

 

 

Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar

 

 

5808 10 00 5808 90 00

 

 

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

 

 

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn och trikå innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

 

 

Raschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer

 

 

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategorierna 38 A och 63, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

GRUPP III B

10

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

17 par

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av alla slag, av trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar, av trikå; res- och sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå inbegripet delar av plagg eller tillbehör till kläder

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51

 

 

67 a)

Varav: säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, framställda av polyeten- eller polypropenremsor

 

 

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Strumpbyxor och trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex (6,7 tex)

30,4 par

33

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Långa strumpor för damer, av syntetfibrer

ex 6115 10 90 6115 96 91

72

Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Dräkter och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Kostymer och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Slipsar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Handskar, halvhandskar och vantar, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå; andra tillbehör till kläder, delar till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Surrningsgarn och tågvirke av syntetfibrer, även flätat

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Tält

 

 

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av vävnad, andra än sådana som är framställda av remsor av polyetylen eller polypropylen

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39

 

 

95

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggningar

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Bondad duk och varor av bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59

 

 

97

Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av garn, surrningsgarn eller tågvirke

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanvas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

 

 

5901 10 00 5901 90 00

 

 

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

 

 

5904 10 00 5904 90 00

 

 

Gummibehandlade textilvävnader, av annan textilvara än trikå, utom sådana som används till däck

 

 

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

 

 

Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de som ingår i kategori 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med beredningar av cellulosaderivat eller andra plaster

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, annat än sådant som framställs av syntetfibrer

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Presenningar, segel och markiser

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Vävda luftmadrasser

 

 

6306 40 00

 

 

111

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält

 

 

6306 90 00

 

 

112

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, andra än de som ingår i kategorierna 113 och 114

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

 

 

113

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annan textilvara än trikå

 

 

6307 10 90

 

 

114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

GRUPP IV

115

Garn av lin eller rami

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Vävnader av lin eller rami

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inredningsartiklar, av annan textilvara än trikå, av lin eller rami

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av lin eller rami

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av lin, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än vävda band

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Syntetstapelfibrer

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av syntetmaterial

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Konstgjorda stapelfibrer

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Garn av regenatfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 42

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av regenatmaterial

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Grova djurhår, kardade eller kammade

 

 

5105 40 00

 

 

129

Garn av grova djurhår eller tagel

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Garn av natursilke annat än garn spunnet av avfall av natursilke

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Garn av natursilke annat än i kategori 130 A; gut

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer

 

 

5308 90 90

 

 

132

Pappersgarn

 

 

5308 90 50

 

 

133

Garn av mjukhampa

 

 

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Metalliserat garn

 

 

5605 00 00

 

 

135

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

 

 

5113 00 00

 

 

136

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Luggvävnader, inbegripet sniljvaror, och vävda band, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Vävnader av pappersgarn och andra textilfibrer andra än rami

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Vävnader av metalltråd eller metalliserat garn

 

 

5809 00 00

 

 

140

Dukvaror av trikå av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Res- och sängfiltar av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Mattor och annan golvbeläggning av sisal, andra fibrer av släktet Agave eller av manillahampa

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

 

 

144

Filt av grova djurhår

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av abaca (manillahampa) eller mjukhampa

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Skördegarn för jordbruksmaskiner, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Surrningsgarn och tågvirke, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave, andra än produkter i kategori 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), annat än okardat och okammat

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Garn av kokosfibrer

 

 

5308 10 00

 

 

149

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av mer än 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av högst 150 cm; säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än begagnade

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Golvbeläggning av kokosfibrer

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Mattor och annan golvbeläggning, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än tuftade eller flockade

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggning

 

 

5602 10 11

 

 

153

Begagnade säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

 

 

5001 00 00

 

 

Råsilke, ej snott eller tvinnat

 

 

5002 00 00

 

 

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, okardat och okammat

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Ull, okardad och okammad

 

 

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

 

 

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

 

 

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

 

 

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

 

 

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

 

 

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår

 

 

5104 00 00

 

 

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

 

 

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

 

 

Rami och andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall, andra än kokosfibrer och abaca

 

 

5305 00 00

 

 

Bomull, okardad och okammad

 

 

5201 00 10 5201 00 90

 

 

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

 

 

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

 

 

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

 

 

5302 10 00 5302 90 00

 

 

Abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av abaca (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

 

 

5305 00 00

 

 

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

 

 

5303 10 00 5303 90 00

 

 

Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av sådana fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Blusar och pullovrar av trikå, av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Plagg av trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt kategori 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Klänningar, blusar och skjortblusar av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

6204 49 10 6206 10 00

 

 

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

6214 10 00

 

 

Slipsar och liknande artiklar av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

6215 10 00

 

 

160

Näsdukar av natursilke eller avfall av natursilke

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Plagg av annan textilvara än trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt kategori 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

 

 

163

Förbandsgas och artiklar av förbandsgas föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

 

 

3005 90 31

 

 

B.   ANDRA TEXTILPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1.1

KN-nummer

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10


BILAGA II

Förteckning över länder som avses i artikel 2

 

Vitryssland

 

Nordkorea


BILAGA III

De årliga kvantitativa unionsbegränsningar som avses i artikel 3.1

VITRYSSLAND

 

Kategori

Enhet

Mängd

Grupp I A

1

ton

1 586

 

2

ton

6 643

 

3

ton

242

Grupp I B

4

1 000 styck

1 839

 

5

1 000 styck

1 105

 

6

1 000 styck

1 705

 

7

1 000 styck

1 377

 

8

1 000 styck

1 160

Grupp II A

20

ton

329

 

22

ton

524

Grupp II B

15

1 000 styck

1 726

 

21

1 000 styck

930

 

24

1 000 styck

844

 

26/27

1 000 styck

1 117

 

29

1 000 styck

468

 

73

1 000 styck

329

Grupp III B

67

ton

359

Group IV

115

ton

420

 

117

ton

2 312

 

118

ton

471

NORDKOREA

Kategori

Enhet

Mängd

1

ton

128

2

ton

153

3

ton

117

4

1 000 styck

289

5

1 000 styck

189

6

1 000 styck

218

7

1 000 styck

101

8

1 000 styck

302

9

ton

71

12

1 000 par

1 308

13

1 000 styck

1 509

14

1 000 styck

154

15

1 000 styck

175

16

1 000 styck

88

17

1 000 styck

61

18

ton

61

19

1 000 styck

411

20

ton

142

21

1 000 styck

3 416

24

1 000 styck

263

26

1 000 styck

176

27

1 000 styck

289

28

1 000 styck

286

29

1 000 styck

120

31

1 000 styck

293

36

ton

96

37

ton

394

39

ton

51

59

ton

466

61

ton

40

68

ton

120

69

1 000 styck

184

70

1 000 styck

270

73

1 000 styck

149

74

1 000 styck

133

75

1 000 styck

39

76

ton

120

77

ton

14

78

ton

184

83

ton

54

87

ton

8

109

ton

11

117

ton

52

118

ton

23

142

ton

10

151A

ton

10

151B

ton

10

161

ton

152


BILAGA IV

som avses i artikel 3.3

(Produktbeskrivning av de kategorier som förtecknas i denna bilaga återfinns i avdelning A i bilaga I)

Nordkorea

Kategorier:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.


BILAGA V

Passiv förädling

De årliga kvantitativa unionsbegränsningar som avses i artikel 4

Vitryssland

Kategori

Enhet

Mängd

4

1 000 styck

6 610

5

1 000 styck

9 215

6

1 000 styck

12 290

7

1 000 styck

9 225

8

1 000 styck

3 140

15

1 000 styck

5 387

21

1 000 styck

3 584

24

1 000 styck

922

26/27

1 000 styck

4 492

29

1 000 styck

1 820

73

1 000 styck

6 979


BILAGA VI

Förteckning över uppgifter som ska lämnas i övervakningsdokumentets fält

ÖVERVAKNINGSDOKUMENT

1.

Mottagare (namn, fullständig adress, land, momsregistreringsnummer)

2.

Utfärdandenummer

3.

Planerad ort och datum för import

4.

Behörig utfärdande myndighet (namn, adress och telefonnummer)

5.

Deklarant/företrädare (enligt vad som är tillämpligt) (namn och fullständig adress)

6.

Ursprungsland/landskod

7.

Avsändarland/landskod

8.

Sista giltighetsdag

9.

Varubeskrivning

10.

KN-nummer och textiltyp

11.

Kvantitet i kg (nettomassa) eller tilläggsenheter

12.

Cif-värdet i euro vid unionens gräns

13.

Övriga upplysningar

14.

Den behöriga myndighetens påteckning

Datum och ort

(underskrift) (stämpel)

Den sökandes original

Den behöriga myndighetens kopia

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA VII

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Rådets förordning (EG) nr 517/94

(EGT L 67, 10.3.1994, s. 1)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1470/94

(EGT L 159, 28.6.1994, s. 14)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 1756/94

(EGT L 183, 19.7.1994, s. 9)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 2612/94

(EGT L 279, 28.10.1994, s. 7)

Endast artikel 2

Rådets förordning (EG) nr 2798/94

(EGT L 297, 18.11.1994, s. 6)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2980/94

(EGT L 315, 8.12.1994, s. 2)

Endast artikel 2

Rådets förordning (EG) nr 1325/95

(EGT L 128, 13.6.1995, s. 1)

 

Rådets förordning (EG) nr 538/96

(EGT L 79, 29.3.1996, s. 1)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1476/96

(EGT L 188, 27.7.1996, s. 4)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 1937/96

(EGT L 255, 9.10.1996, s. 4)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1457/97

(EGT L 199, 26.7.1997, s. 6)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2542/1999

(EGT L 307, 2.12.1999, s. 14)

 

Rådets förordning (EG) nr 7/2000

(EGT L 2, 5.1.2000, s. 51)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2878/2000

(EGT L 333, 29.12.2000, s. 60)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2245/2001

(EGT L 303, 20.11.2001, s. 17)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 888/2002

(EGT L 146, 4.6.2002, s. 1)

 

Rådets förordning (EG) nr 1309/2002

(EGT L 192, 20.7.2002, s. 1)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1437/2003

(EGT L 204, 13.8.2003, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1484/2003

(EUT L 212, 22.8.2003, s. 46)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2309/2003

(EUT L 342, 30.12.2003, s. 21)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1877/2004

(EUT L 326, 29.10.2004, s. 25)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 931/2005

(EUT L 162, 23.6.2005, s. 37)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1786/2006

(EUT L 337, 5.12.2006, s. 12)

 

Rådets förordning (EG) nr 1791/2006

(EUT L 363, 20.12.2006, s. 1)

Endast punkt 13.2 i bilagan

Kommissionens förordning (EG) nr 1398/2007

(EUT L 311, 29.11.2007, s. 5)

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1260/2009

(EUT L 338, 19.12.2009, s. 58)

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1322/2011

(EUT L 335, 17.12.2011, s. 42)

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1165/2012

(EUT L 336, 8.12.2012, s. 55)

 

Rådets förordning (EU) nr 517/2013

(EUT L 158, 10.6.2013, s. 1)

Endast punkt 16.2 i bilagan

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 38/2014

(EUT L 18, 21.1.2014, s. 52)

Endast punkt 2 i bilagan


BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 517/94

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1 inledningen

Artikel 2 inledningen

Artikel 2.1 första strecksatsen

Artikel 2 a

Artikel 2.1 andra strecksatsen

Artikel 2 b

Artikel 2.1 tredje strecksatsen

Artikel 2.1 fjärde strecksatsen

Artikel 2.2

Artiklarna 3–8

Artiklarna 3–8

Artikel 9.1

Artikel 9.1

Artikel 9.2 a

Artikel 9.2 första stycket

Artikel 9.2 b första stycket

Artikel 9.2 andra stycket

Artikel 9.2 b andra stycket

Artikel 9.2 tredje stycket

Artikel 9.3 och 9.4

Artikel 9.3 och 9.4

Artiklarna 10–22

Artiklarna 10–22

Artikel 23.1

Artikel 23

Artikel 23.2

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 25.1

Artikel 30.1

Artikel 25 1a

Artikel 30.2

Artikel 25.2

Artikel 30.3

Artikel 25.5

Artikel 25.6

Artikel 25a

Artikel 31

Artikel 25b

Artikel 32

Artikel 26.1

Artikel 33.1

Artikel 26.2 a inledningen

Artikel 33.2 första stycket inledningen

Artikel 26.2 a första strecksatsen

Artikel 33.2 första stycket led a

Artikel 26.2 a andra strecksatsen

Artikel 33.2 första stycket led b

Artikel 26.2 a tredje strecksatsen

Artikel 33.2 första stycket led c

Artikel 26.2 b

Artikel 33.2 andra stycket

Artikel 26a

Artikel 34

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 29

Artikel 37

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga IIIA

Bilaga IIIB

Bilaga IV

Bilaga III

Bilaga V

Bilaga IV

Bilaga VI

Bilaga V

Bilaga VII

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII


Top