EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1310

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 2014

EUT L 347, 20/12/2013, p. 865–883 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/oj

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/865


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1310/2013

av den 17 december 2013

om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 2014

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 och 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (2), som ska tillämpas från och med den 1 januari 2014, föreskriver regler om unionsstöd för landsbygdsutveckling och upphäver rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (3) utan att det påverkar den fortsatta tillämpningen av de förordningar som genomför den förordningen till dess att de har upphävts. För att underlätta övergången från befintliga stödordningar enligt förordning (EG) nr 1698/2005 till den nya rättsliga ramen, som omfattar den programperiod som börjar den 1 januari 2014 (nedan kallad den nya programperioden), bör övergångsbestämmelser antas så att det inte uppstår problem eller förseningar vid genomförandet av stöd för landsbygdsutveckling till följd av datumet för antagande av de nya landsbygdsprogrammen. Av detta skäl bör medlemsstaterna tillåtas fortsätta att göra rättsliga åtaganden enligt sina befintliga landsbygdsprogram under 2014 för vissa åtgärder och de utgifter detta leder till bör vara stödberättigande under den nya programperioden.

(2)

Mot bakgrund av de omfattande ändringarna för den nya programperioden vad gäller metoden för att avgränsa områden med väsentliga naturliga begräsningar, bör jordbrukarnas skyldighet att fortsätta med sitt jordbruk i området i fem år inte gälla för nya rättsliga åtaganden som görs under 2014.

(3)

För att säkerställa rättssäkerheten vid övergången bör vissa utgifter för vilka åtaganden gjorts i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005 berättiga till bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) under den nya programperioden om det fortfarande finns utbetalningar kvar att göra. Detta bör också omfatta vissa åtaganden på lång sikt inom ramen för liknande åtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2078/92 (4) och i rådets förordning (EEG) nr 2080/92 (5) och i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 (6) om stöd erhölls för de åtgärderna enligt förordning (EU) nr 1698/2005 och om det fortfarande återstår betalningar för 2014. För att uppnå en sund ekonomisk förvaltning och ett effektivt genomförande av programmen bör sådana utgifter identifieras tydligt i landsbygdsprogrammen och i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem. För att inte göra den ekonomiska förvaltningen av landsbygdsprogram under den nya programperioden onödigt komplicerad bör medfinansieringssatsen för den nya programperioden tillämpas på övergångsutgifter.

(4)

Mot bakgrund av de allvarliga problem som ett antal medlemsstater fortfarande står inför när det gäller deras finansiella stabilitet, och för att begränsa de negativa effekterna av de problemen vid övergången från den nuvarande till den nya programperioden genom att möjliggöra maximalt utnyttjande av tillgängliga Ejflu-medel, är det nödvändigt att förlänga undantaget i artikel 70.4c i förordning (EG) nr 1698/2005 som höjer de högsta satserna för stöd från Ejflu till och med den sista dagen för stödberättigande av utgifter i programperioden 2007–2013, nämligen den 31 december 2015.

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (7) som inrättar nya stödordningar ska tillämpas från och med den 1 januari 2015. Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (8) fortsätter därför att utgöra grunden för beviljande av inkomststöd till jordbrukare under kalenderåret 2014, men vederbörlig hänsyn bör tas till rådets förordning (EU) nr 1311/2013 (9). För att säkerställa ett konsekvent genomförande av bestämmelserna om tvärvillkor och iakttagande av de villkor som krävs enligt vissa åtgärder, bör det föreskrivas att de relevanta bestämmelser som gäller under programperioden 2007–2013 ska fortsätta att gälla till dess att den nya lagstiftningsramen blir tillämplig. Av samma skäl bör de bestämmelser om kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien som gäller för 2013 fortsätta att tillämpas.

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (10) ger medlemsstaterna möjlighet att betala ut förskott på direktstöd. Enligt förordning (EG) nr 73/2009 kräver utnyttjandet av denna möjlighet tillstånd från kommissionen. Erfarenheterna från tillämpningen av system för direktstöd har visat att det bör vara möjligt för jordbrukare att få förskottsbetalningar. För ansökningar som görs 2014 bör sådana förskott vara begränsade till högst 50 % av stödet enligt de stödsystem som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 73/2009 och högst 80 % av nöt- och kalvköttsbidraget.

(7)

För att följa förordning (EU) nr 1311/2013 och särskilt för att jämna ut de tillgängliga beloppen för direktstöd till jordbrukare och den externa konvergensmekanismen, är det nödvändigt att ändra de nationella tak som fastställs i bilaga VIII till förordning (EG) nr 73/2009 för år 2014. Ändringen av de nationella taken kommer oundvikligen att påverka de belopp som enskilda jordbrukare kan få i direktstöd under 2014. Det bör därför föreskrivas på vilket sätt denna ändring kommer att påverka värdet av stödrätterna och nivån på andra direktstöd. För att ta hänsyn till situationen för småbrukare, särskilt då ingen modulerings- eller anpassningsmekanism – framför allt inte undantaget för direktstöd på upp till 5 000 EUR från en sådan mekanism – är tillämplig 2014, bör medlemsstater som inte beviljar omfördelningsstöd och som inte väljer att överföra medel till stöd för landsbygdsutveckling via flexibilitetsmekanismen tillåtas att inte minska värdet på alla stödrätter.

(8)

Vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 73/2009, särskilt de inslag som omfattas av siffrorna i bilaga VIII till den förordningen och kopplingen till den möjlighet som medlemsstaterna har att använda medel som inte utnyttjats inom systemet med samlat gårdsstöd för att finansiera det särskilda stödet, bör förtydligas på grundval av de erfarenheter som gjorts i samband med den finansiella tillämpningen av den förordningen.

(9)

Enligt förordning (EG) nr 73/2009 kunde medlemsstaterna besluta att använda en viss procentandel av sitt nationella tak till särskilt stöd till jordbrukare och att se över tidigare beslut genom att besluta att ändra eller avsluta sådant stöd. Det bör föreskrivas att sådana beslut ska ses över en extra gång, med verkan från och med kalenderåret 2014. Samtidigt är det nödvändigt att de särskilda villkor som anges i artikel 69.5 i förordning (EG) nr 73/2009, enligt vilka särskilt stöd betalas ut i vissa medlemsstater, och som kommer att upphöra att gälla 2013, förlängs med ytterligare ett år för att avbrott i stödnivåerna ska undvikas. Med tanke på införandet av det frivilliga kopplade stödet, som kommer att vara tillgängligt från och med den 1 januari 2015 för vissa sektorer eller regioner i tydligt avgränsade fall, är det lämpligt att ge medlemsstaterna möjlighet att höja nivån på vissa typer av särskilt stöd enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009 till 6,5 % under 2014.

(10)

Det stöd per enhet som utgår till jordbrukare med mindre jordbruksföretag bör vara tillräckligt för att faktiskt uppnå målet om inkomststöd. Eftersom ingen modulerings- eller anpassningsmekanism, framför allt inte undantaget för direktstöd på upp till 5 000 EUR från en sådan mekanism, är tillämplig 2014, bör medlemsstaterna redan under 2014 ges möjlighet att omfördela direktstöd mellan jordbrukarna genom att bevilja dem ett extra stöd för de första hektaren.

(11)

Det system för enhetlig arealersättning som föreskrivs i förordning (EG) nr 73/2009 är av övergångskaraktär och var avsett att upphöra den 31 december 2013. I samband med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken beslutades att de medlemsstater som tillämpar detta system bör få tillämpa det i syfte att bevilja grundstödet under ytterligare en övergångsperiod, dock som längst fram till utgången av 2020. Tillämpningsperioden för systemet för enhetlig arealersättning i förordning (EG) nr 73/2009 bör därför förlängas med ett år. I syfte att ta hänsyn till pågående omarrondering och av förenklingsskäl bör den stödberättigande jordbruksarealen i dessa medlemsstater också inbegripa de stödberättigande arealer som den 30 juni 2003 inte befann sig i god jordbrukshävd, vilket även kommer att gälla från och med den 1 januari 2015 enligt förordning (EU) nr 1307/2013.

(12)

I enlighet med artikel 133a i förordning (EG) nr 73/2009 får andra nya medlemsstater än Bulgarien och Rumänien som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning bevilja nationellt övergångsstöd till jordbrukare under 2013. Med hänsyn till att systemet för enhetlig arealersättning förlängts till och med 2014 bör de medlemsstaterna behålla den möjligheten under 2014. Med hänsyn till nivån på det kompletterande nationella direktstödet enligt artikel 132 i förordning (EG) nr 73/2009 i Bulgarien och Rumänien under 2014, bör dessa medlemsstater ha möjlighet att välja nationellt övergångsstöd under 2014 i stället för att bevilja kompletterande nationellt direktstöd.

(13)

Nationellt övergångsstöd ska beviljas enligt samma villkor som tillämpades för detta stöd under 2013 eller, för Bulgarien och Rumänien, enligt samma villkor som tillämpades i fråga om kompletterande nationellt direktstöd under 2013. I syfte att förenkla förvaltningen av det nationella övergångsstödet under 2014 bör de minskningar som avses i artikel 132.2 jämförd med artiklarna 7 och 10 i förordning (EG) nr 73/2009 inte tillämpas. För att säkerställa att det nationella övergångsstödet är förenligt med konvergensmekanismen, bör dessutom den maximala stödnivån per sektor begränsas till en viss procentsats. Med tanke på den svåra finansiella situationen i Cypern bör vissa anpassningar fastställas för den medlemsstaten.

(14)

För att medlemsstaterna på ett mer flexibelt sätt ska kunna tillgodose behov inom sina jordbrukssektorer eller stärka sin landsbygdsutvecklingspolitik bör de ges möjlighet att överföra medel från sina tak för direktstöd till stöd avsett för landsbygdsutveckling och vice versa. Samtidigt bör de medlemsstater i vilka direktstödsnivån ligger under 90 % av den genomsnittliga stödnivån i unionen ges möjlighet att överföra ytterligare medel från stöd avsett för landsbygdsutveckling till taket för direktstöd. Sådana beslut bör, inom ramen för vissa gränser, tas för hela budgetperioden 2015–2020, med möjlighet till översyn 2017, under förutsättning att varje beslut som bygger på en sådan översyn inte medför någon minskning av de belopp som är avsedda för landsbygdsutveckling.

(15)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (11) föreskriver att rådets direktiv 80/68/EEG (12) ska upphöra att gälla från och med den 22 december 2013. För att behålla samma tvärvillkorsregler i samband med skydd för grundvatten som i direktiv 80/68/EEG vid dess sista giltighetsdag är det lämpligt att anpassa tvärvillkorens tillämpningsområde och fastställa en norm för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som omfattar kraven i artiklarna 4 och 5 i det direktivet.

(16)

I artikel 83 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (13) anges att hänvisningen till artikel 3 i rådets direktiv 91/414/EEG (14) i bilaga II till förordning (EG) nr 73/2009 ska betraktas som en hänvisning till artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009. Denna hänvisning har i förordning (EU) nr 1306/2013 dock begränsats till att endast omfatta den första och andra meningen i artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009. I syfte att säkerställa förenlighet mellan kravet på användning av växtskyddsmedel under år 2014 och kravet för kommande år bör bilaga II till förordning (EG) nr 73/2009 ändras i enlighet därmed.

(17)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (15) ska stöd till silkesodling integreras med ordningen för direktstöd och därmed lyftas ut ur förordning (EU) nr 1308/2013. Med hänsyn till den uppskjutna tillämpningen av den nya ordningen för direktstöd bör stöden inom sektorn för silkesodling fortsätta i ett år till.

(18)

Finland har fått tillåtelse att betala ett nationellt stöd till vissa jordbrukssektorer i södra Finland i enlighet med artikel 141 i 1994 års anslutningsakt. Med beaktande av tidpunkten för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen för jordbruket i södra Finland, och att producenterna därför fortfarande behöver särskilt stöd, är det lämpligt att föreskriva integreringsåtgärder varigenom Finland i enlighet med artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får tillåtelse av kommissionen att under vissa förutsättningar bevilja nationellt stöd i södra Finland. Inkomststödet bör minskas gradvis under hela perioden och bör 2020 inte överstiga 30 % av de belopp som beviljades 2013.

(19)

De bestämmelser om systemet för jordbruksrådgivning, om det integrerade administrations- och kontrollsystemet och om tvärvillkor som föreskrivs i avdelning III, avdelning V kapitel II och avdelning VI i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 bör tillämpas från och med den 1 januari 2015.

(20)

Till följd av att artikel 136a införs i förordning (EG) nr 73/2009 är det nödvändigt att ändra hänvisningarna till artikel 14 i förordning (EU) nr 1307/2013 i förordning (EU) nr 1305/2013,

(21)

Förordningarna (EG) nr 73/2009, (EU) nr1307/2013, (EU) nr 1306/2013 (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1305/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(22)

För att de planerade övergångsbestämmelserna ska kunna tillämpas utan dröjsmål bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs och tillämpas från och med den 1 januari 2014. För att undvika överlappningar mellan reglerna om flexibilitet mellan pelare i förordning (EG) nr 73/2009 respektive förordning (EU) nr 1307/2013 i dess ändrade lydelse enligt denna förordning, bör just den ändringen av förordning (EG) nr 73/2009 tillämpas från och med den 31 december 2013 och ändringarna av förordning (EU) nr 1307/2013, bör tillämpas från och med den dag då den förordningen träder i kraft. Vidare bör ändringarna av bilagorna II och III till förordning (EG) nr 73/2009, som syftar till att säkerställa att de nuvarande reglerna om tvärvillkor bibehålls, tillämpas från och med den dag då direktiv 80/68/EEG upphör att gälla, nämligen den 22 december 2013.

(23)

Med hänsyn till att 2014 kommer att bli ett övergångsår då medlemsstaterna kommer att behöva förbereda det fullständiga genomförandet av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, är det viktigt att säkerställa att den administrativa bördan i samband med de övergångsbestämmelser som fastställs i denna förordning begränsas så mycket som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OM STÖD FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

Artikel 1

Rättsliga åtaganden enligt förordning (EG) nr 1698/2005 år 2014

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 88 i förordning (EU) nr 1305/2013 får medlemsstaterna fortsätta att göra nya rättsliga åtaganden i förhållande till stödmottagare år 2014 vad gäller de åtgärder som avses i artikel 20, med undantag för leden a iii, c i och d i den artikeln, och i artikel 36 i förordning (EG) nr 1698/2005, i enlighet med de landsbygdsprogram som antagits på grundval av den förordningen även efter det att de finansiella medlen från programperioden 2007–2013 har förbrukats, förutsatt att ansökan om stöd lämnas in innan respektive landsbygdsprogram för programperioden 2014–2020 antas.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt E i bilaga VI till 2012 års anslutningsakt och de bestämmelser som antagits på grundval därav får Kroatien fortsätta att göra nya rättsliga åtaganden för stödmottagare år 2014 i förhållande till de åtgärder som avses i artikel 171.2 a och c i kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 (16), i enlighet med instrumentet för föranslutningsstöd för landsbygdsutveckling (nedan kallat Ipard-programmet) som antagits på grundval av den förordningen även efter det att de finansiella medlen från det programmet har förbrukats, förutsatt att ansökan om stöd lämnas in innan landsbygdsprogrammet för programperioden 2014–2020 antas.

Utgifter som uppstår på grundval av de åtagandena ska vara stödberättigande i enlighet med artikel 3 i den här förordningen.

2.   Villkoret i artikel 14.2 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999 ska inte tillämpas på nya rättsliga åtaganden som medlemsstaterna gör enligt artikel 36 a i och ii i förordning (EG) nr 1698/2005 under 2014.

Artikel 2

Fortsatt tillämpning av artiklarna 50a och 51 i förordning (EG) nr 1698/2005

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 94 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska artiklarna 50a och 51 i förordning (EG) nr 1698/2005 fortsätta att tillämpas till och med den 31 december 2014 på insatser som väljs ut inom ramen för landsbygdsprogrammen för programperioden 2014–2020 i enlighet med artikel 21.1 a och b i förordning (EU) nr 1305/2013,vad gäller det årliga bidraget, och i enlighet med artiklarna 28–31, 33 och 34 i den förordningen.

Artikel 3

Stödberättigande för vissa typer av utgifter

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.1 och artikel 88 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska utgifter som avser rättsliga åtaganden till stödmottagare som gjorts enligt åtgärderna i artiklarna 20 och 36 i förordning (EG) nr 1698/2005 och, utan att det påverkar tillämpningen av punkt E i bilaga VI till 2012 års anslutningsakt och de bestämmelser som antagits på grundval därav avseende Kroatien, de åtgärder som avses i artikel 171.2 a och c i förordning (EG) nr 718/2007, i följande fall vara berättigade till stöd från Ejflu under programperioden 2014–2020:

a)

För utbetalningar som ska göras mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2015, och vad gäller Kroatien mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2016, om det ekonomiska anslaget för den berörda åtgärden enligt respektive program som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005 eller förordning (EG) nr 718/2007 redan har förbrukats, och

b)

för utbetalningar som ska göras efter den 31 december 2015 och vad gäller Kroatien efter den 31 december 2016.

Denna punkt är också tillämplig på rättsliga åtaganden till stödmottagare som gjorts enligt motsvarande åtgärder som anges i förordning (EG) nr 1257/1999, (EEG) nr 2078/1992 och (EEG) nr 2080/1992 som får stöd enligt förordning (EG) nr 1698/2005.

2.   De utgifter som avses i punkt 1 ska berättiga till stöd från Ejflu under programperioden 2014–2020 om följande villkor är uppfyllda:

a)

Utgifterna anges i respektive landsbygdsprogram för programperioden 2014–2020.

b)

Ejflu-bidragsnivån för motsvarande åtgärd enligt förordning (EU) nr 1305/2013, enligt vad som anges i bilaga I till denna förordning, tillämpas.

c)

Medlemsstaterna ser till att de relevanta övergångsåtgärderna identifieras tydligt i deras förvaltnings- och kontrollsystem.

Artikel 4

Tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 73/2009 under 2014

Med undantag från förordning (EU) nr 1305/2013 ska för år 2014

a)

hänvisningen till avdelning VI kapitel I i förordning (EU) nr 1306/2013 i artiklarna 28, 29, 30 och 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 läsas som en hänvisning till artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 73/2009 och bilagorna II och III till denna,

b)

hänvisningen till artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013 i artikel 40.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 läsas som en hänvisning till artikel 132 i förordning (EG) nr 73/2009,

c)

hänvisningen till artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013 i artikel 40.2 a i förordning (EU) nr 1307/2013 läsas som en hänvisning till artikel 121 i förordning (EG) nr 73/2009.

KAPITEL II

ÄNDRINGAR

Artikel 5

Ändringar av förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 70.4c i förordning (EG) nr 1698/2005 ska ändras på följande sätt:

a)

första styckets inledning ska ersättas med följande:

"4c.   Med undantag från de övre gränser som anges i punkterna 3, 4 och 5 kan Ejflu:s stödsats höjas till högst 95 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i de regioner som är stödberättigade enligt konvergensmålet samt de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna, och till högst 85 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i andra regioner. Dessa stödsatser ska tillämpas på de stödberättigande utgifter som nyligen uppgetts i varje attesterad utgiftsredogörelse till och med slutdatumet för stödberättigande för utgifter för programperioden 2007–2013, dvs. till och med den 31 december 2015, om en medlemsstat den 20 december 2013 eller därefter uppfyller ett av följande villkor:"

b)

andra stycket ska ersättas med följande:

"En medlemsstat som vill utnyttja det undantag som avses i första stycket ska överlämna en begäran till kommissionen om att ändra sitt program för landsbygdsutveckling i enlighet med detta. Undantaget ska tillämpas från och med kommissionens godkännande av ändringen av programmet."

Artikel 6

Ändringar av förordning (EG) nr 73/2009

Förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 29 ska följande punkt läggas till:

"5.   Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna från och med den 16 oktober 2014 betala ut förskott till jordbrukare på upp till 50 % av direktstöden enligt de stödsystem som förtecknas i bilaga I för ansökningar som görs under 2014. När det gäller de nöt- och kalvköttsbidrag som anges i avdelning IV kapitel 1 avsnitt 11 får medlemsstaterna öka den procentsatsen till upp till 80 %."

2.

Artikel 40 ska ersättas med följande:

"Artikel 40

Nationella tak

1.   För varje medlemsstat och år ska det sammanlagda värdet av alla tilldelade stödrätter, den nationella reserv som avses i artikel 41 och de tak som fastställs i enlighet med artiklarna 51.2, 69.3 och 72b vara lika stort som dess nationella tak som fastställs i bilaga VIII.

2.   Vid behov ska medlemsstaterna göra en linjär minskning eller ökning av värdet av alla stödrätter, eller av beloppet för den nationella reserv som avses i artikel 41 eller bådadera för att säkerställa överensstämmelse med dess nationella tak som fastställs i bilaga VIII.

Medlemsstater som beslutar att inte tillämpa kapitel 5a i avdelning III i denna förordning eller utnyttja möjligheten som anges i artikel 136a.1 får i syfte att erhålla den nödvändiga minskning av värdet på stödrätterna som avses i första stycket besluta att inte minska stödrätter som under 2013 aktiverades av jordbrukare som, under 2013, gjorde anspråk på mindre än ett direktstödsbelopp som ska fastställas av den berörda medlemsstaten, under förutsättning att minskningens belopp inte överstiger 5 000 EUR.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 [HZ] (17) ska de belopp av direktstöd som får beviljas i en medlemsstat avseende kalenderåret 2014 enligt artiklarna 34, 52, 53, 68 och 72a i den här förordningen och stöd som beviljas silkesodlare enligt artikel 111 i förordning (EG) nr 1234/2007 inte överstiga de tak som anges i bilaga VIII till den här förordningen för det kalenderåret, efter avdrag för de belopp som framkommer vid tillämpningen av artikel 136b i den här förordningen för kalenderåret 2014, i enlighet med bilaga VIIIa till denna förordning.

Vid behov, och för att iaktta de tak som anges i bilaga VIII till den här förordningen efter avdrag för de belopp som framkommer vid tillämpningen av artikel 136b i den här förordningen för kalenderåret 2014, i enlighet med bilaga VIIIa till denna förordning, ska medlemsstaterna göra en linjär minskning av beloppen för direktstöd för kalenderåret 2014.

(17)  Europarlamentets och rådets 17 décembre 2013 förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).""

3.

I artikel 41.1 ska led b ersättas med följande:

"b)

det sammanlagda värdet av alla tilldelade stödrätter och de tak som fastställts i enlighet med artiklarna 51.2, 69.3 och 72b i den här förordningen ska ingå."

4.

I artikel 51.2 ska följande stycke läggas till:

"För 2014 ska taken för de direktstöd som avses i artiklarna 52 och 53 vara identiska med de tak som fastställts för 2013, multiplicerat med en koefficient som ska beräknas för varje berörd medlemsstat genom att det nationella tak för 2014 som anges i bilaga VIII divideras med det nationella taket för 2013. Denna multiplikation ska endast gälla medlemsstater för vilka det nationella tak som anges i bilaga VIII för 2014 är lägre än det nationella taket för 2013."

5.

I artikel 68.8 ska inledningen ersättas med följande:

"8.   Senast den 1 februari 2014 får de medlemsstater som har fattat det beslut som avses i artikel 69.1 se över det beslutet och besluta att från och med 2014."

6.

Artikel 69 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

"1.   Medlemsstaterna får senast den 1 augusti 2009, den 1 augusti 2010, den 1 augusti 2011, den 1 september 2012, dagen för dess anslutning när det gäller Kroatien eller den 1 februari 2014 besluta att från och med året efter det beslutet, från och med det första året för genomförande av systemet med samlat gårdsstöd när det gäller Kroatien, eller, när det gäller ett beslut fattat senast den 1 februari 2014, från och med år 2014 använda upp till 10 % av sina nationella tak enligt artikel 40 eller, när det gäller Malta, ett belopp på 2 000 000 EUR, för särskilt stöd enligt artikel 68.1."

b)

I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

"Uteslutande i syfte att säkerställa överensstämmelse med de nationella taken enligt vad som anges i artikel 40.2 och göra den beräkning som avses i artikel 41.1, ska de belopp som utnyttjats för att bevilja det stöd som avses i artikel 68.1 c dras av från det nationella tak som avses i artikel 40.1. De ska räknas som tilldelade stödrätter."

c)

I punkt 4 ska procentsatsen "3,5 %" ersättas med "6,5 %".

d)

I första meningen i punkt 5 ska året "2013" ersättas med "2014".

e)

I punkt 6 ska andra stycket ersättas med följande:

"Uteslutande i syfte att säkerställa överensstämmelse med de nationella taken enligt vad som anges i artikel 40.2 och göra den beräkning som avses i artikel 41.1, ska det berörda beloppet inte räknas som en del av de tak som fastställs enligt punkt 3 i denna artikel om en medlemsstat utnyttjar det alternativ som anges i första stycket led a i denna punkt."

7.

I avdelning III ska följande kapitel läggas till:

"Kapitel 5a

OMFÖRDELNINGSSTÖD FÖR 2014

Artikel 72a

Allmänna bestämmelser

1.   Medlemsstaterna får senast den 1 mars 2014 besluta att för 2014 bevilja stöd till jordbrukare som är berättigade till stöd inom det system med samlat gårdsstöd som avses i kapitel 1, 2 och 3 (nedan kallat omfördelningsstödet).

Medlemsstaterna ska meddela sitt beslut till kommissionen senast den 1 mars.

2.   Medlemsstater som har beslutat att tillämpa systemet med samlat gårdsstöd på regional nivå i enlighet med artikel 46 får tillämpa omfördelningsstödet på regional nivå.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av finansiell disciplin, sådana linjära minskningar som avses i artikel 40.3 eller tillämpningen av artiklarna 21 och 23, ska omfördelningsstödet beviljas när stödrätterna har aktiverats av jordbrukaren.

4.   Omfördelningsstödet ska beräknas av medlemsstaterna genom att ett tal som fastställs av medlemsstaten, som inte ska vara högre än 65 % av det genomsnittliga nationella eller regionala stödet per hektar, multipliceras med antalet stödrätter som jordbrukaren har aktiverat i enlighet med artikel 34. Antalet sådana stödrätter ska inte överstiga ett högsta antal som ska fastställas av medlemsstaterna och som inte ska överstiga 30 hektar eller, om genomsnittsstorleken i den berörda medlemsstaten överstiger 30 hektar, jordbruksföretagens genomsnittsstorlek enligt bilaga VIIIb.

5.   Under förutsättning att de maxgränser som anges i punkt 4 respekteras får medlemsstaterna på nationell nivå införa en gradering inom ramen för det antal hektar som fastställs i enlighet med den punkten, som ska gälla lika för alla jordbrukare.

6.   Det nationella genomsnittsstöd per hektar som avses i punkt 4 ska fastställas av medlemsstaterna på grundval av det nationella tak som anges i bilaga VIIIc och det antal stödberättigande hektar som deklareras i enlighet med artikel 34.2 under 2014.

Det regionala genomsnittsstöd per hektar som avses i punkt 4 ska medlemsstaterna fastställa genom att använda en andel av det nationella tak som anges i bilaga VIIIc och det antal stödberättigande hektar som deklareras i regionen i fråga i enlighet med artikel 34.2 under 2014. Denna andel ska beräknas för varje region, genom att vart och ett av de regionala tak som fastställs i enlighet med artikel 46.3 divideras med det nationella tak som fastställs i enlighet med artikel 40 för 2014.

7.   Medlemsstaterna ska säkerställa att ingen förmån som föreskrivs enligt detta kapitel beviljas jordbrukare för vilka det har fastställts att de efter den 18 oktober 2011 har delat sitt jordbruksföretag i enda syfte att dra nytta av omfördelningsstödet. Detta ska även gälla jordbrukare vars jordbruksföretag är ett resultat av sådan delning.

Artikel 72b

Finansiella bestämmelser

1.   För att finansiera omfördelningsstödet får medlemsstaterna senast den 1 mars 2014 besluta att använda upp till 30 % av det årliga nationella tak som fastställs i enlighet med artikel 40 för ansökningsåret 2014. De ska anmäla sitt beslut till kommissionen senast den dagen.

2.   På grundval av den procentandel av det nationella taket som ska användas av medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 i den här artikeln, ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa motsvarande tak för omfördelningsstödet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 141b.2."

8.

I artikel 90 ska punkt 3 ersättas med följande:

"3.   Stödbeloppet per stödberättigande hektar ska fastställas genom att den avkastning som anges i punkt 2 multipliceras med följande referensbelopp:

Bulgarien

:

520,20 EUR

Grekland

:

234,18 EUR

Spanien

:

362,15 EUR

Portugal

:

228,00 EUR."

9.

I artikel 122 ska punkt 3 ersättas med följande:

"3.   Systemet för enhetlig arealersättning ska vara tillgängligt till och med den 31 december 2014."

10.

I artikel 124 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

"1.   En ny medlemsstats jordbruksareal enligt systemet för enhetlig arealersättning ska vara den del av landets utnyttjade jordbruksareal som hålls i enlighet med god jordbrukshävd, oavsett om den är uppodlad eller ej, vid behov justerad i enlighet med objektiva och icke diskriminerande kriterier som den nya medlemsstaten ska fastställa efter kommissionens godkännande.

I denna avdelning avses med ’utnyttjad jordbruksareal’ den sammanlagda areal av åkermark, permanent gräsmark, fleråriga grödor och köksträdgårdar som kommissionen har fastställt för statistikändamål.

2.   Vad avser beviljandet av stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning ska alla jordbruksskiften som uppfyller kriterierna enligt punkt 1 samt jordbruksskiften planterade med skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 0602 90 41) vara stödberättigande.

Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren förfoga över de skiften som avses i första stycket vid ett datum som fastställs av medlemsstaten, dock senast det datum som fastställts i den medlemsstaten för ändring av stödansökan.

Den minsta stödberättigande areal per jordbruksföretag för vilken stöd kan begäras ska vara 0,3 ha. En ny medlemsstat får emellertid, på grundval av objektiva kriterier och efter kommissionens godkännande, besluta att fastställa att den minsta arealen ska vara större, under förutsättning att den inte överstiger 1 ha."

11.

I avdelning V ska följande kapitel införas:

"Kapitel 2a

OMFÖRDELNINGSSTÖD 2014

Artikel 125a

Allmänna bestämmelser

1.   De nya medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning får senast den 1 mars 2014 besluta att för 2014 bevilja stöd till jordbrukare som är berättigade till stöd inom det system för enhetlig arealersättning som avses i kapitel 2 (nedan kallat omfördelningsstödet för nya medlemsstater).

De nya medlemsstater som berörs ska senast den 1 mars 2014 anmäla sitt beslut till kommissionen.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av finansiell disciplin, eller tillämpningen av artiklarna 21 och 23, ska omfördelningsstödet för nya medlemsstater beviljas i form av en höjning av de belopp per hektar som beviljas inom ramen för systemet för enhetlig arealersättning.

3.   Omfördelningsstödet för nya medlemsstater ska beräknas av medlemsstaterna genom att ett tal som fastställs av medlemsstaten, som inte ska vara högre än 65 % av det genomsnittliga nationella stödet per hektar, multipliceras med antalet stödberättigande hektar för vilka jordbrukaren har beviljats stöd i enlighet med systemet för enhetlig arealersättning. Antalet sådana hektar ska inte överstiga ett högsta antal som ska fastställas av medlemsstaterna och som inte ska överstiga 30 hektar eller jordbruksföretagens genomsnittsstorlek enligt bilaga VIIIb, om den genomsnittsstorleken i den nya medlemsstat som berörs överstiger 30 hektar.

4.   Under förutsättning att de maxgränser som anges i punkt 3 respekteras får medlemsstaterna på nationell nivå införa en gradering inom ramen för det antal hektar som fastställs i enlighet med den punkten, som ska gälla lika för alla jordbrukare.

5.   Det nationella genomsnittsstöd per hektar som avses i punkt 3 ska fastställas av medlemsstaterna på grundval av det nationella tak som anges i bilaga VIIIc och det antal stödberättigande hektar som deklareras i enlighet med systemet för enhetlig arealersättning under år 2014.

6.   Nya medlemsstater ska säkerställa att ingen förmån som föreskrivs enligt detta kapitel beviljas jordbrukare för vilka det har fastställts att de efter den 18 oktober 2011 har delat sitt jordbruksföretag i enda syfte att dra nytta av omfördelningsstödet för nya medlemsstater. Detta ska även gälla jordbrukare vars jordbruksföretag är ett resultat av sådan delning.

Artikel 125b

Finansiella bestämmelser

1.   För att finansiera omfördelningsstödet för nya medlemsstater får nya medlemsstater senast den 1 mars 2014 besluta att använda upp till 30 % av det årliga nationella tak som avses i artikel 40 för ansökningsåret 2014, eller, vad gäller Bulgarien och Rumänien, av de belopp som fastställs i bilaga VIIId. De ska till kommissionen anmäla sitt beslut senast den dagen.

Den årliga finansieringsramen i artikel 123 ska minskas med det belopp som avses i första stycket.

2.   På grundval av den procentandel av det nationella taket som ska användas av de berörda nya medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa motsvarande tak för omfördelningsstödet för nya medlemsstater och motsvarande minskning för den årliga finansieringsramen i artikel 123. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 141b.2."

12.

I artikel 131 ska punkt 1 ersättas med följande:

"1.   De nya medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning får senast den 1 augusti 2009, den 1 augusti 2010, den 1 augusti 2011, den 1 september 2012 eller den 1 februari 2014, besluta att från och med året efter det beslutet eller, när det gäller ett beslut fattat senast den 1 februari 2014, från och med år 2014 använda upp till 10 % av sina nationella tak enligt artikel 40 för att bevilja stöd till jordbrukare enligt artikel 68.1 och i enlighet med avdelning III kapitel 5, beroende vad som är tillämpligt på dem."

13.

Rubriken till artikel 133a ska ersättas med följande:

"Nationellt övergångsstöd 2013"

14.

I avdelning V kapitel 4 ska följande artikel införas:

"Artikel 133b

Nationellt övergångsstöd 2014

1.   De nya medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med artikel 122 får besluta att bevilja nationellt övergångsstöd under 2014.

2.   Bulgarien och Rumänien får bevilja stöd i enlighet med denna artikel endast om de senast den 1 februari 2014 beslutar att inte bevilja kompletterande nationellt direktstöd i enlighet med artikel 132 under 2014.

3.   Stödet enligt denna artikel får beviljas jordbrukare i sektorer för vilka nationellt övergångsstöd beviljades i enlighet med artikel 133a, eller, då det gäller Bulgarien och Rumänien, för vilka kompletterande nationellt direktstöd beviljades i enlighet med artikel 132 under 2013.

4.   Villkoren för beviljande av stöd enligt denna artikel ska vara desamma som för beviljande av stöd i enlighet med artiklarna 132 eller 133a för 2013, med undantag av minskningar på grund av tillämpning av artikel 132.2 jämförd med artiklarna 7 och 10.

5.   Det totala stödbelopp som får beviljas jordbrukare inom de sektorer som avses i punkt 3 ska begränsas till 80 % av de sektorsspecifika finansieringsramar för 2013 som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 133a.5, eller, vad gäller Bulgarien och Rumänien, i enlighet med artikel 132.7.

För Cypern anges de sektorsspecifika finansieringsramarna i bilaga XVIIa.

6.   Punkterna 3 och 4 ska inte vara tillämpliga på Cypern.

7.   De nya medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de beslut som avses i punkterna 1 och 2 senast den 31 mars 2014. Underrättelsen om det beslut som avses i punkt 1 ska innehålla följande information:

a)

Finansieringsramen för varje sektor.

b)

Maximisatsen för nationellt övergångsstöd i tillämpliga fall.

8.   De nya medlemsstaterna får, grundat på objektiva kriterier och inom de gränser som kommissionen har godkänt i enlighet med punkt 5, besluta om de belopp för nationellt övergångsstöd som ska beviljas."

15.

I avdelning VI ska följande artikel läggas till:

"Artikel 136a

Flexibilitet mellan pelare

1.   Senast den 31 december 2013 får medlemsstaterna besluta att göra upp till 15 % av sina årliga nationella tak för kalenderåret 2014, enligt bilaga VIII till denna förordning och av sina årliga nationella tak för åren 2015–2019 enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (18) (EU) nr 1305/2013 tillgängligt i form av extrastöd för åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som finansieras av Ejflu i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (19) (EU) nr 1307/2013. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara tillgängligt i form av direktstöd.

Det beslut som avses i första stycket ska anmälas till kommissionen senast den 31 december 2013. I det beslutet ska den procentsats anges som avses i det stycket, vilken får skilja sig åt mellan olika kalenderår.

Medlemsstater som inte antar det beslut som avses i första stycket med avseende på kalenderåret 2014 får senast den 1 augusti 2014 anta det beslutet med avseende på kalenderåren 2015–2019. De ska senast den dagen anmäla ett sådant beslut till kommissionen.

Medlemsstaterna får besluta att se över beslutet som avses i denna punkt med verkan från kalenderåret 2018. Beslut som grundar sig på en sådan översyn får inte leda till att den procentsats som anmälts till kommissionen i enlighet med första, andra och tredje styckena sänks. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om ett beslut som grundar sig på en sådan översyn senast den 1 augusti 2017.

2.   Medlemsstater som inte antar det beslut som avses i punkt 1 får senast den 31 december 2013 besluta att göra upp till 15 %, eller, när det gäller Bulgarien, Estland, Spanien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket, upp till 25 %, av det belopp som avsatts för stöd till åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som under perioden 2015–2020 finansieras genom Ejflu i enlighet med förordning (EU) nr 1305/2013 tillgängligt i form av direktstöd. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara tillgängligt i form av stödåtgärder inom program för landsbygdsutveckling.

Det beslut som avses i första stycket ska anmälas till kommissionen senast den 31 december 2013. I det beslutet ska den procentsats anges som avses i det stycket och som får skilja sig åt mellan olika kalenderår.

Medlemsstater som inte antar det beslut som avses i första stycket med avseende på räkenskapsåret 2015 får senast den 1 augusti 2014 anta det beslutet med avseende på perioden 2016–2020.De ska senast den dagen anmäla ett sådant beslut till kommissionen.

Medlemsstaterna får besluta att se över beslutet som avses i denna punkt med verkan för budgetåren 2019 och 2020. Beslut som grundar sig på en sådan översyn får inte leda till att den procentsats som anmälts till kommissionen i enlighet med första, andra och tredje styckena höjs. Medlemsstaterna ska den 1 augusti 2017 underrätta kommissionen om ett beslut som grundar sig på en sådan översyn senast den 1 augusti 2017.

3.   I syfte att beakta de beslut som medlemsstaterna anmäler i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 141a med avseende på översyn av de tak som fastställs i bilaga VIII.

(18)  Europaparlamentets och rådets 17 december 2013 förordning (EU) nr 1305/2013 av den om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487)."

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).""

16.

I avdelning VI ska följande artikel läggas till:

"Artikel 136b

Överföring till Ejflu

Medlemsstater som i enlighet med artikel 136 beslutade att göra ett belopp tillgängligt från och med budgetåret 2011 för unionsstöd till programplanering och finansiering av landsbygdsutveckling genom Ejflu, ska fortsätta att göra de belopp som anges i bilaga VIIIa tillgängliga för programplanering och finansiering av landsbygdsutveckling genom Ejflu för budgetåret 2015."

17.

Följande artikel ska införas:

"Artikel 140a

Delegering av befogenheter

I syfte att beakta de beslut som medlemsstaterna anmäler i enlighet med artikel 136a.1 och 136a.2, liksom alla andra ändringar av de nationella tak som fastställs i bilaga VIII, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 141a för att anpassa de tak som fastställs i bilaga VIIIc.

I syfte att säkerställa optimal tillämpning av den linjära minskning som föreskrivs i artikel 40.3 under 2014 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 141a för att fastställa regler för beräkning av de minskningar som medlemsstaterna ska tillämpa på jordbrukare i enlighet med artikel 40.3."

18.

Artikel 141a ska ersättas med följande:

"Artikel 141a

Utövande av delegering

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 11a, 136a.3 och 140a ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2014.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 11a, 136a.3 och 140a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 11a, 136a.3 och 140a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ."

19.

Bilagorna I, VIII och XVIIa ska ändras och de nya bilagorna VIIIa, VIIIb, VIIIc och VIIId läggas till i enlighet med punkterna 1, 4, 5och 6 i bilaga II till den här förordningen.

20.

Bilagorna II och III ska ändras i enlighet med punkterna 2 och 3 i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 7

Ändringar av förordning (EU) nr 1307/2013

Förordning (EU) nr 1307/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

"3.   I syfte att ta hänsyn till utvecklingen av maximibeloppen för de direktstöd som får beviljas, inklusive utvecklingen till följd av beslut som fattats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 136a i förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 14 i den här förordningen och till följd av tillämpningen av artikel 20.2 i den här förordningen, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 55 för att anpassa de nationella tak som fastställs i bilaga II till den här förordningen."

2.

I artikel 26.6 ska följande stycke läggas till:

"Vid tillämpningen av beräkningsmetoderna som anges i denna artikel ska medlemsstaterna, förutsatt att det omfördelningsstöd som avses i artikel 41 inte tillämpas, till fullo beakta det stöd som beviljats för kalenderår 2014 enligt artiklarna 72a och 125a i förordning (EG) nr 73/2009."

3.

I artikel 36.3 ska följande stycke läggas till:

"För att differentiera systemet för enhetlig arealersättning ska medlemsstaterna, förutsatt att det omfördelningsstöd som avses i artikel 41 inte tillämpas, till fullo beakta det stöd som beviljats för kalenderår 2014 enligt artikel 125a i förordning (EG) nr 73/2009."

4.

I artikel 75.2 ska följande stycke införas efter första stycket:

"Den ska emellertid fortsätta att tillämpas på stödansökningar som avser ansökningsår som inleds före den 1 januari 2015."

Artikel 8

Ändringar av förordning (EU) nr 1306/2013

Förordning (EU) nr 1306/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 119.1 ska andra stycket ersättas med följande:

"Artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 och de relevanta genomförandebestämmelserna ska dock fortsätta att tillämpas till och med den 31 december 2014 och artiklarna 30 och 44a i förordning (EG) nr 1290/2005 och de relevanta genomförandebestämmelserna ska fortsätta att tillämpas på de utgifter som har uppkommit respektive de betalningar som har gjorts för budgetåret för jordbruket 2013."

2.

Följande artikel ska införas:

"Artikel 119a

Undantag från förordning (EU) nr 966/2012

Med undantag från artikel 59.5 i förordning (EU) nr 966/2012 och från artikel 9.1 i den här förordningen ska det inte vara nödvändigt att i yttrandet från det attesterande organet för budgetåret för jordbruket 2014 fastställa huruvida de utgifter för vilka ersättning har begärts från kommissionen är lagliga och korrekta."

3.

Artikel 121.2 ska ersättas med följande:

"2.   Följande bestämmelser ska dock tillämpas enligt följande:

a)

Artiklarna 7, 8, 16, 25, 26 och 43, från och med den 16 oktober 2013.

b)

Artikel 52, avdelning III, avdelning V kapitel IIoch avdelning VI från och med den 1 januari 2015.

3.   Trots punkterna 1 och 2:

a)

Ska artiklarna 9, 18, 40, och 5, tillämpas på utgifter som utbetalats från och med den 16 oktober 2013.

b)

Ska avdelning VII kapitel IV tillämpas på stöd som utbetalas från och med budgetåret för jordbruket 2014."

Artikel 9

Ändringar av förordning (EU) nr 1308/2013

Förordning (EU) nr 1308/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

"Artikel 214a

Nationellt stöd till vissa sektorer i Finland

Om kommissionen lämnar sitt tillstånd får Finland för perioden 2014–2020 fortsätta att bevilja sådant nationellt stöd som beviljades under 2013 till producenter på grundval av artikel 141 i 1994 års anslutningsakt, förutsatt att

a)

inkomststödet lämnas i form av gradvis avtagande belopp under hela perioden och för 2020 inte överstiger 30 % av det belopp som beviljades 2013, och att

b)

stödsystemen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har använts till fullo för de berörda sektorerna innan denna möjlighet utnyttjas.

Kommissionen ska besluta om sitt tillstånd utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3 i den här förordningen."

2.

I artikel 230.1 ska följande led införas:

"ba)

Artikel 111 till och med den 31 mars 2015."

"ca)

Artikel 125a.1 e och 125a.2 och, när det gäller sektorn för frukt och grönsaker, bilaga XVIa, till och med tillämpningsdagen för därmed sammanhängande regler som ska fastställas enligt de delegerade akter som föreskrivs i artikel 173.1 b och f."

"da)

Artiklarna 136, 138 och 140 samt bilaga XVIII vid tillämpningen av dessa artiklar, till och med tillämpningsdagen för regler som ska fastställas enligt de genomförandeakter som föreskrivs i artiklarna 180 och 183 a eller till och med den 30 juni 2014, beroende på vilket som inträffar först."

Artikel 10

Ändringar av förordning (EU) nr 1305/2013

Förordning (EU) nr 1305/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 31 ska följande punkt läggas till:

"6.   Kroatien får bevilja stöd inom ramen för denna åtgärd till stödmottagare i områden som har utsetts i enlighet med artikel 32.3, även om den noggranna avvägning som avses i tredje stycket i den punkten inte har slutförts. Den noggranna avvägningen ska vara slutförd senast den 31 december 2014. Stödmottagare i områden som inte längre är berättigade till stöd efter det att den noggranna avvägningen har slutförts får inte ta emot något ytterligare stöd inom ramen för denna åtgärd."

2.

Artikel 58.6 ska ersättas med följande:

"6.   De medel som överförts till Ejflu med tillämpning av artikel 136a.1 i förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 och de medel som överförts till Ejflu med tillämpning av artiklarna 10b, 136 och 136b i förordning (EG) nr 73/2009 för kalenderåren 2013 och 2014 ska också ingå i den fördelning per år som avses i punkt 4 i den här artikeln."

3.

Artikel 59.4 f ska ersättas med följande:

"f)

100 % för ett belopp på 100 miljoner EUR, i 2011 års priser, tilldelat Irland, för ett belopp på 500 miljoner EUR, i 2011 års priser, tilldelat Portugal, och för ett belopp på 7 miljoner EUR, i 2011 års priser, tilldelat Cypern, på villkor att de medlemsstaterna får ekonomiskt bistånd i enlighet med artiklarna 136 och 143 i EUF-fördraget den 1 januari 2014 eller därefter, till och med 2016 när tillämpningen av denna bestämmelse ska omprövas."

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Följande ska dock gälla:

Artikel 6.15, 6.17 och 6.18 ska tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Artikel 6.20 ska tillämpas från och med den 22 december 2013.

Artikel 8.3 ska tillämpas från och med de tillämpningsdatum som anges i denna.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

M. SCHULZ

På rådets vägnar

Ordförande

V. JUKNA


(1)  EUT C 341, 21.11.2013, s. 71.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning(EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (Se sidan 487 i detta nummer av EUT).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (EUT C 277, 21.10.2005, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven

(EGT L 215, 30.7.1992, s. 85).

(5)  Rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket (EGT L 215, 30.7.1992, s. 96).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (Se sidan 608 i detta nummer av EUT).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

(9)  Rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (Se sidan 884 i detta nummer av EUT).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (Se sidan 549 i detta nummer av EUT).

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(12)  Rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (EGT L 20, 26.1.1980, s. 43).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(14)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (Se sidan 671 i detta nummer av EUT).

(16)  Kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L 170, 29.6.2007, s. 1)


BILAGA I

Jämförelse mellan artiklar om åtgärder för programperioderna 2007–2013 och 2014–2020

Förordning (EG) nr 1698/2005

Förordning (EU) nr 1305/2013

Artikel 20 a i: Yrkesutbildning och information

Artikel 14

Artikel 20 a ii: Startstöd för unga jordbrukare

Artikel 19.1 a i

Artikel 20 a iii: Förtidspension

/

Artikel 20 a iv: Anlitande av rådgivningstjänster

Artikel 15.1 a

Artikel 20 a v: Inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster

Artikel 15.1 b

Artikel 20 b i: Modernisering av jordbruksföretag

Artikel 17.1 a

Artikel 20 b ii: Höjning av skogens ekonomiska värde

Artikel 21.1 d

Artikel 20 b iii: Höjning av värdet på jord- och skogsbruksprodukter

Artikel 17.1 b

Artikel 21.1 e

Artikel 20 b iv: Samarbete för utveckling av nya produkter, processer och tekniker

Artikel 35

Artikel 20 b v: Infrastruktur för jord- och skogsbruk

Artikel 17.1 c

Artikel 20 b vi: Återställande–förebyggande åtgärder

Artikel 18

Artikel 20 c i: Uppfyllande av normer

/

Artikel 20 c ii: Kvalitetssystem för livsmedel

Artikel 16

Artikel 20 c iii: Information och marknadsföring

Artikel 16

Artikel 20 d i: Delvis självförsörjande jordbruksföretag

Artikel 19.1 a iii

Artikel 20 d ii: Producentgrupper

Artikel 27

Artikel 36 a i: Stöd för naturbetingade svårigheter i bergsområden

Artikel 31

Artikel 36 a ii: Stöd för naturbetingade svårigheter i områden som inte är bergsområden

Artikel 31

Artikel 36 a iii: Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till direktiv 2000/60/EG

Artikel 30

Artikel 36 a iv: Stöd för miljövänligt jordbruk

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 36 v: Stöd för djurens välbefinnande

Artikel 33

Artikel 36 b i: En första beskogning av jordbruksmark

Artikel 21.1 a

Artikel 36 b ii: Ett första införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem

Artikel 21.1 b

Artikel 36 b iii: En första beskogning av annan mark än jordbruksmark

Artikel 21.1 a

Artikel 36 b iv: Natura 2000-stöd

Artikel 30

Artikel 36 b v: Stöd för miljövänligt skogsbruk

Artikel 34

Artikel 36 b vi: Restaurering av skogstillståndet och införande av förebyggande åtgärder

Artikel 21.1 c

Artikel 36 b vii: Stöd för icke-produktiva investeringar

Artikel 21.1 d

Åtgärder enligt förordning (EG) nr 718/2007

Åtgärder enligt förordning (EU) nr 1305/2013

Artikel 171.2 a: Investeringar i jordbruksföretag för omstrukturering och modernisering för att uppfylla gemenskapens normer

Artikel 17.1 a

Artikel 171.2 c: Investeringar i bearbetning och saluföring av jordbruks- och fiskeriprodukter, för att omstrukturera och modernisera verksamheterna så att de uppfyller gemenskapsnormerna

Artikel 17.1 b


BILAGA II

Bilagorna till förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande rad infogas efter raden för "Särskilt stöd":

"Omfördelningsstöd

Avdelning III kapitel 5a och avdelning V kapitel 2a

Frikopplat stöd"

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt A "Miljö" ska ersättas med följande:

"1

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1)

Artiklarna 3.1, 3.2 b, 4.1, 4.2 och 4.4 samt artikel 5 a, b och d

2

3

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6)

Artikel 3

4

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1)

Artiklarna 4 och 5

5

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7)

Artiklarna 6 och 13.1 a"

b)

Punkt 9 under punkt B "Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd" ska ersättas med följande:

"9

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Artikel 55, första och andra meningarna"

3.

I bilaga III ska posten "Vattenskydd och vattenförvaltning" ersättas med följande:

"Vattenskydd och vattenförvaltning:

Upprätta buffertremsor längs vattendrag (1)

Skydd av vatten mot föroreningar och avrinning, och förvalta vattenförbrukningen

Följa tillståndsförfarandena för användning av vatten för bevattning

 

Skydda grundvattnet mot förorening: förbud mot direkt utsläpp i grundvattnet och åtgärder för att förebygga indirekt förorening av grundvattnet genom utsläpp i mark och filtrering genom markytan av farliga ämnen som förtecknas i bilagan till direktiv 80/68/EEG i den version som är i kraft vid dess sista giltighetsdag, i den mån den avser jordbruksverksamhet

4.

I bilaga VIII ska kolumnen för år 2014 ersättas med följande:

"Tabell 1

(i tusental EUR)

Medlemsstat

2014

Belgien

544 047

Danmark

926 075

Tyskland

5 178 178

Grekland

2 047 187

Spanien

4 833 647

Frankrike

7 586 341

Irland

1 216 547

Italien

3 953 394

Luxemburg

33 662

Nederländerna

793 319

Österrike

693 716

Portugal

557 667

Finland

523 247

Sverige

696 487

Förenade kungariket

3 548 576


Tabell 2 (2)

(i tusental EUR)

Bulgarien

642 103

Tjeckien

875 305

Estland

110 018

Cypern

51 344

Lettland

168 886

Litauen

393 226

Ungern

1 272 786

Malta

5 240

Polen

2 970 020

Rumänien

1 428 531

Slovenien

138 980

Slovakien

377 419

Kroatien

113 908

5.

Följande bilagor ska införas efter bilaga VIII:

"

Bilaga VIIIa

Belopp som följer av tillämpningen av artikel 136b under 2014

Tyskland

:

42 600 000 EUR

Sweden

:

9 000 000 EUR

Bilaga VIIIb

Medelstorlek på jordbruksföretag enligt artiklarna 72a.4 och 125a.3

Medlemsstat

Medelstorlek på jordbruksföretag

(i hektar)

Belgien

29

Bulgarien

6

Tjeckien

89

Danmark

60

Tyskland

46

Estland

39

Irland

32

Grekland

5

Spanien

24

Frankrike

52

Kroatien

5,9

Italien

8

Cypern

4

Lettland

16

Litauen

12

Luxemburg

57

Ungern

7

Malta

1

Nederländerna

25

Österrike

19

Polen

6

Portugal

13

Rumänien

3

Slovenien

6

Slovakien

28

Finland

34

Sverige

43

Förenade kungariket

54

Bilaga VIIIc

Nationella tak som avses i artiklarna 72a.3 och 125a.3

(i tusental EUR)

Belgien

505 266

Bulgarien

796 292

Tjeckien

872 809

Danmark

880 384

Tyskland

5 018 395

Estland

169 366

Irland

1 211 066

Grekland

1 931 177

Spanien

4 893 433

Frankrike

7 437 200

Kroatien

265 785

Italien

3 704 337

Cypern

48 643

Lettland

302 754

Litauen

517 028

Luxemburg

33 432

Ungern

1 269 158

Malta

4 690

Nederländerna

732 370

Österrike

691 738

Polen

3 061 518

Portugal

599 355

Rumänien

1 903 195

Slovenien

134 278

Slovakien

394 385

Finland

524 631

Sverige

699 768

Förenade kungariket

3 591 683

Bilaga VIIId

Belopp för Bulgarien och Rumänien som avses i artikel 125b.1

Bulgarien

789 365 000 EUR

Rumänien

1 753 000 000 EUR

"

6.

Bilaga XVIIa ska ersättas med följande:

"Bilaga XVIIa

Nationellt övergångsstöd i Cypern

(i EUR)

Sektor

2013

2014

Spannmål (utom durumvete)

141 439

113 151

Durumvete

905 191

724 153

Mjölk- och mejeriprodukter

3 419 585

2 735 668

Nötkött

4 608 945

3 687 156

Får- och getkött

10 572 527

8 458 022

Grissektorn

170 788

136 630

Fjäderfä och ägg

71 399

57 119

Vin

269 250

215 400

Olivolja

3 949 554

3 159 643

Bordsdruvor

66 181

52 945

Vindruvor, torkade

129 404

103 523

Bearbetade tomater

7 341

5 873

Bananer

4 285 696

3 428 556

Tobak

1 027 775

822 220

Frukt från lövfällande träd, inklusive stenfrukt

173 390

138 712

Totalt

29 798 462

23 838 770"


(1)  

Anmärkning:

Buffertremsor för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden måste inom och utanför sådana sårbara zoner som anges i artikel 3.2 i direktiv 91/676/EEG åtminstone uppfylla de krav som avser spridning av gödselmedel på mark i närheten av vattendrag och som finns i punkt A.4 i bilaga II till direktiv 91/676/EEG, vilket ska tillämpas i enlighet med medlemsstaternas åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 91/676/EEG."

(2)  Taken har beräknats med beaktande av den tabell för höjningar som anges i artikel 121."


Top