EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0305

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013 av den 26 november 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU avseende harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall Text av betydelse för EES

EUT L 91, 03/04/2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/305/oj

3.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 305/2013

av den 26 november 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU avseende harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (1), särskilt artikel 7,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2010/40/EU krävs att kommissionen antar delegerade akter med avseende på de specifikationer som är nödvändiga för att säkerställa kompatibilitet, interoperabilitet och kontinuitet för införande och operativ användning av intelligenta transportsystem (ITS).

(2)

Enligt artikel 3 d i direktiv 2010/40/EU ska det harmoniserade tillhandahållandet av en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst utgöra en prioriterad åtgärd. Kommissionen bör därför anta de nödvändiga specifikationerna inom detta område.

(3)

I artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (2) krävs att samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112 besvaras korrekt och behandlas på det sätt som bäst passar den nationella organisationen av larmsystem, inklusive larmcentralerna.

(4)

I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ”eCall: Tid för utbyggnad” (3), planeras för nya lagstiftningsåtgärder för att påskynda spridningen av en tjänst för nödsamtal från fordon i unionen. En av de föreslagna åtgärderna är att göra den nödvändiga uppgraderingen av den larmcentralinfrastruktur som krävs för korrekt mottagning och korrekt behandling av eCall.

(5)

I kommissionens rekommendation 2011/750/EU (4) om stöd för en EU-omfattande eCall-tjänst i elektroniska kommunikationsnät för överföring av 112-samtal från fordon (så kallade eCall) rekommenderas medlemsstaterna att ange larmcentralen för eCall för att koppla eCall och att säkerställa att mobilnätsoperatörerna behandlar eCall på ett korrekt sätt.

(6)

Genom att minska räddningstjänsternas svarstid förväntas det att den interoperabla EU-omfattande eCall kommer att minska antalet dödsfall i unionen samt lindra följderna av trafikolyckor.

(7)

Den interoperabla EU-omfattande eCall förväntas också medföra besparingar för samhället genom att förbättra hanteringen av incidenter och genom att mängden trafikstockningar och följdolyckor minskar.

(8)

Behandlingen av personuppgifter inom ramen för larmcentralernas, räddningstjänsternas och servicepartnernas behandling av eCall utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (5) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (6). Medlemsstaterna ska se till att denna överensstämmelse visas, med nationella dataskyddsmyndigheter, antingen under förhandskontrollförfaranden, t.ex. förhandsanmälningar, eller genom kontroller i efterhand, t.ex. vid klagomål och undersökningar.

(9)

Den interoperabla EU-omfattande eCall-tjänsten följer de rekommendationer som görs i artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter och som finns i ”Arbetsdokument om dataskydd och personlig integritet i samband med eCall-initiativet”, antaget den 26 september 2006 (1609/06/EN – WP 125). Fordon som är utrustade med eCall-utrustning ska inte kunna spåras under normal körning. Den minimiuppsättning uppgifter som skickas av eCall-utrustningen (dvs. när den utlöses) ska inkludera den minimiinformation som krävs för en lämplig hantering av nödsamtal.

(10)

Utan att det påverkar direktiv 95/46/EG ska medlemsstaterna, då de använder larmcentralinfrastrukturen för eCall, beakta ”Arbetsdokumentet om dataskydd och personlig integritet i samband med eCall-initiativet”, antaget genom artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter den 26 september 2006 (1609/06/EN – WP 125).

(11)

Det är viktigt att alla medlemsstater utvecklar gemensamma tekniska lösningar och metoder för tillhandahållande av nödsamtalstjänster. De gemensamma tekniska lösningarna bör tas fram i synnerhet inom ramen för de europeiska standardiseringsorganisationerna. Detta kommer att förenkla införandet av eCall-tjänsten, säkerställa tjänstens interoperabilitet och kontinuitet inom hela unionen och sänka kostnaderna för genomförandet i unionen som helhet.

(12)

De europeiska standardiseringsorganisationerna Etsi och CEN har utvecklat gemensamma standarder för användningen av en europeisk eCall-tjänst som det hänvisas till i den nuvarande förordningen.

(13)

Infrastruktur som redan används bör beviljas tillräckligt med tid för uppgradering och därför bör förordningen börja tillämpas för den tolv månader efter ikraftträdandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs specifikationerna för uppgradering av den larmcentralsinfrastruktur som krävs för korrekt mottagning och korrekt behandling av eCall, för att säkerställa kompatibilitet, interoperabilitet och kontinuitet för den harmoniserade EU-omfattande eCall-tjänsten.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   räddningstjänst: ett organ som med medlemsstatens erkännande tillhandahåller omedelbar och snabb assistans i situationer där det i synnerhet finns ett direkt hot mot liv och lem, enskildas hälsa eller folkhälsan eller allmän säkerhet, enskild eller offentlig egendom eller miljön, i enlighet med nationell lagstiftning,

b)   larmcentral (PSAP): den fysiska plats där nödsamtal först tas emot enligt en offentlig myndighets ansvar eller en privat organisation erkänd av den medlemsstaten,

c)   den lämpligaste larmcentralen: den larmcentral som är definierad i förväg av myndigheterna för att täcka nödsamtal av en viss typ från ett visst område,

d)   larmcentral för eCall: den larmcentral som är definierad i förväg av myndigheterna för att först ta emot och hantera eCall,

e)   operatören för larmcentralen för eCall: en person i larmcentralen för eCall som tar emot och/eller hanterar nödsamtalen,

f)   servicepartner: en offentlig eller privat organisation som erkänns av de nationella myndigheterna och som spelar en roll vad gäller hanteringen av incidenter som avser en eCall (t.ex. vägoperatör, assistanstjänst),

g)   utrustning i fordonet: utrustning i det fordon som tillhandahåller eller har tillgång till de uppgifter i fordonet som krävs för att genomföra eCall-transaktionen via ett allmänt trådlöst mobilkommunikationsnät,

h)   eCall: (som i direktiv 2010/40/EU benämns ”interoperabelt EU-omfattande eCall”): nödsamtal från fordon till 112, aktiverat antingen automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt, som via trådlösa mobiltelekommunikationsnät överför en standardiserad minimiuppsättning uppgifter och upprättar en ljudkanal mellan fordonet och larmcentralen för eCall via ett allmänt trådlöst mobilkommunikationsnät,

i)   eCall-transaktion: upprättandet av en allmän trådlös mobilkommunikationssession över ett allmänt trådlöst kommunikationsnät och överföringen av en minimiuppsättning uppgifter från ett fordon till en larmcentral för eCall och upprättandet av en ljudkanal mellan fordonet och samma larmcentral för eCall,

j)   minimiuppsättning uppgifter: den information som definieras av standarden ”Road transport and traffic telematics – Esafety – ECall minimum set of data (MSD)” (EN 15722) som skickas till larmcentralen för eCall,

k)   fordonsidentifieringsnummer (VIN): den alfanumeriska kod som tilldelats ett fordon av tillverkaren i syfte att ombesörja korrekt identifiering av alla fordon, såsom beskrivs i ISO-standard 3779,

l)   trådlöst mobilkommunikationsnät: ett trådlöst kommunikationsnät med homogent överlämnande mellan nätanslutningspunkter,

m)   allmänt trådlöst mobilkommunikationsnät: ett trådlöst kommunikationsnät som är tillgängligt för allmänheten i enlighet med direktiv 2002/22/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (7),

n)   nödcentral: en anläggning som används av en eller fler räddningstjänster för att hantera nödsamtal,

o)   råminimiuppsättning uppgifter: en representation av den överförda minimiuppsättningen uppgifter innan den presenteras på ett begripligt sätt för operatören för larmcentralen för eCall.

Artikel 3

Kraven för larmcentralen för eCall

1.   Medlemsstaterna ska se till att varje larmcentral för eCall är utrustad för att hantera eCall och ta emot den minimiuppsättning uppgifter som kommer från utrustningen i fordonet i enlighet med standarderna ”Intelligent transportsystem – ESafety – PanEuropean eCall-Operating requirements” (EN 16072) och ”Intelligent transport systems – Esafety – ECall High Level Application Requirements (HLAP)” (EN 16062).

2.   Larmcentralen för eCall ska hantera eCall lika snabbt och effektivt som varje annat samtal som görs till det gemensamma europeiska larmnumret 112. Larmcentralen för eCall ska behandla eCall i enlighet med kraven i den nationella lagstiftningen för behandling av nödsamtal.

3.   Larmcentralen för eCall ska kunna ta emot innehållet i minimiuppsättningen uppgifter och presentera det för operatören för larmcentralen för eCall på ett klart och förståeligt sätt.

4.   Larmcentralen för eCall ska ha tillgång till ett lämpligt geografiskt informationssystem (GIS) eller likvärdigt system som gör det möjligt för operatören för larmcentralen för eCall att identifiera fordonets position och kurs med en minsta grad av noggrannhet såsom definierats i EN 15722 för koordinaterna för minimiuppsättningen uppgifter.

5.   Ovannämnda krav ska göra det möjligt för larmcentralen för eCall att tillhandahålla plats, typ av eCall-aktivering (manuell eller automatisk) och andra relevanta uppgifter för den lämpliga nödtjänsten/de lämpliga nödtjänsterna eller servicepartner(s).

6.   Larmcentralen för eCall (som först tar emot en eCall) ska upprätta ljudkommunikation med fordonet och hantera eCall-uppgifterna. Om det är nödvändigt får larmcentralen för eCall omdirigera samtalet och minimiuppsättningen uppgifter till en annan larmcentral, nödcentral eller servicepartner i enlighet med de nationella förfaranden som fastställs av den nationella myndigheten. Omdirigering får göras via data- eller ljudförbindelse, eller helst båda.

7.   När så är lämpligt, och beroende på nationella förfaranden och lagstiftning, får larmcentralen för eCall och den lämpliga räddningstjänsten/de lämpliga räddningstjänsterna eller servicepartner(s) beviljas tillgång till kännetecknen för det fordon som finns i de nationella databaserna och/eller andra relevanta resurser, för att få information som är nödvändig för att hantera en eCall, i synnerhet för att möjliggöra tolkningen av fordonsidentifieringsnumret (VIN) och presentationen av ytterligare relevant information, särskilt fordonstyp och -modell.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

Medlemsstaterna ska utse de myndigheter som har befogenhet att bedöma överensstämmelsen av verksamheten för larmcentralerna för eCall med de krav som förtecknas i artikel 3 och meddela kommissionen dem. Bedömningen av överensstämmelsen ska vara baserad på den del av standarden ”Intelligent transport systems – eSafety – eCall end to end conformance testing” (EN 16454) som avser larmcentralernas överensstämmelse med den europeiska eCall.

Artikel 5

Skyldigheter kopplade till användningen av larmcentralinfrastrukturen för eCall

Medlemsstaterna ska säkerställa att denna förordning tillämpas när larmcentralinfrastrukturen för eCall för hanteringen av den interoperabla EU-omfattande eCall, i enlighet med de principer för specifikationer och användning som fastställs i bilaga II till direktiv 2010/40/EU. Detta ska inte påverka rätten för varje medlemsstat att besluta om användningen av larmcentralinfrastrukturen för eCall för hanteringen av den interoperabla EU-omfattande eCall på sitt territorium. Denna rätt ska inte påverkas av lagstiftningsakter som antagits i enlighet med artikel 6.2 andra stycket i direktiv 2010/40/EU.

Artikel 6

Bestämmelser om personlig integritet och dataskydd

1.   Larmcentralerna, inklusive larmcentralerna för eCall, ska ses som registeransvariga för uppgifter i den mening som avses i artikel 2 d i direktiv 95/46/EG. När eCall-uppgifterna ska skickas till andra nödcentraler eller servicepartners i enlighet med artikel 3.5 ska de senare också anses vara registeransvariga för uppgifter. Medlemsstaterna ska säkerställa att behandlingen av personuppgifter i sammanhanget för larmcentralernas, räddningstjänsternas och servicepartnernas hantering av eCall genomförs i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG, och att denna överensstämmelse visas för de nationella dataskyddsmyndigheterna.

2.   I synnerhet ska medlemsstaterna säkerställa att personuppgifter skyddas mot missbruk, inklusive olaglig åtkomst, ändring eller förlust, och att de protokoll som avser lagring av personuppgifter, bibehållande, behandling och skydd upprättas på lämplig nivå och iakttas.

Artikel 7

Bestämmelser om ansvar

1.   Larmcentralerna för eCall måste kunna visa för de behöriga myndigheterna att de uppfyller alla angivna krav om överensstämmelse för de eCall-standarder som anges i artikel 3.1 vad gäller den del/de delar i systemet som de utformat och/eller kontrollerar. De är endast ansvariga för den del av eCall som de har ansvar för och som börjar vid tidpunkten då eCall når larmcentralen för eCall, i enlighet med de nationella förfarandena.

2.   I detta syfte, och utöver andra befintliga åtgärder som särskilt avser hanteringen av samtal till 112, ska både den råminimiuppsättning uppgifter som erhölls med eCall och innehållet av den minimiuppsättning uppgifter som presenteras för eCall-operatören bevaras för en bestämd tidsperiod i enlighet med nationell lagstiftning. Sådana uppgifter ska lagras i enlighet med artiklarna 6, 13 och 17 i direktiv 95/46/EG.

Artikel 8

Rapportering

Medlemsstaterna ska senast den 23 oktober 2013 rapportera till kommissionen om genomförandet av denna förordning. Denna rapport ska åtminstone innehålla förteckningen över myndigheter som är behöriga att bedöma överensstämmelsen för verksamheten för larmcentralerna för eCall, tidtabellen för användningen under de följande två åren, beskrivningen av överensstämmelsetesterna och beskrivningen av protokollen för personlig integritet och dataskydd.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft i den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska gälla för infrastruktur som används från och med dagen för ikraftträdandet av denna förordning. Den ska gälla från och med den 23 april 2014 för infrastruktur som redan används vid dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.

(3)  KOM(2009) 434 slutlig.

(4)  EUT L 303, 22.11.2011, s. 46.

(5)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(7)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.


Top