EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1070

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1070 av den 1 juni 2023 om tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte och lagring av information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013

C/2023/3396

OJ L 143, 2.6.2023, p. 65–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1070/oj

2.6.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/1070

av den 1 juni 2023

om tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte och lagring av information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 8.1 b, 17 och 50.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6.1 i förordning (EU) nr 952/2013 (kodexen eller unionens tullkodex) anges att alla utbyten av uppgifter såsom deklarationer, ansökningar eller beslut mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och mellan ekonomiska aktörer och medlemsstaternas tullmyndigheter och lagring av de uppgifter som krävs enligt unionens tullagstiftning ska ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik.

(2)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2151 (2) upprättas ett arbetsprogram för genomförande av de elektroniska system som krävs för tillämpning av kodexen och som ska utvecklas genom de projekt som förtecknas i avsnitt II i bilagan till det genomförandebeslutet.

(3)

Tekniska arrangemang som är viktiga för de elektroniska systemens funktion bör specificeras, till exempel arrangemang för utveckling, testning och införande, samt för underhåll och ändringar som görs i de elektroniska systemen. Ytterligare arrangemang bör specificeras vad gäller dataskydd, uppdatering av uppgifter, begränsning av databehandling, systemägande och systemsäkerhet.

(4)

För att tillvarata unionens, medlemsstaternas och de ekonomiska aktörernas rättigheter och intressen är det viktigt att fastställa förfaranderegler och alternativa lösningar som ska användas vid ett tillfälligt fel i de elektroniska systemen.

(5)

Syftet med Europeiska unionens tullportal för näringsidkare (EUCTP), som ursprungligen utvecklats genom tullkodexprojekten avseende godkända ekonomiska aktörer (AEO), Europeiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked (EBTI) och informationsblad (INF) för särskilda förfaranden (INF SP), är att vara en gemensam ingång för ekonomiska aktörer och andra personer och ge åtkomst till de särskilda portaler för näringsidkare som utvecklats för respektive system.

(6)

Syftet med systemet för tullbeslut (CDS), som utvecklats genom det tullkodexprojekt avseende tullbeslut som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att harmonisera förfarandena för ansökningar om tullbeslut, beslutsfattande och beslutshantering i hela unionen enbart med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik. Följaktligen måste regler för detta elektroniska system fastställas. Systemets tillämpningsområde bör fastställas utifrån de tullbeslut som aktörer ska ansöka om och som ska fattas och hanteras med hjälp av systemet. Närmare regler bör anges för systemets gemensamma komponenter (EU-portalen för näringsidkare, det centrala systemet för hantering av tullbeslut och kundreferenstjänsterna) och nationella komponenter (nationella portaler för näringsidkare och nationella system för hantering av tullbeslut) genom att deras respektive funktioner och sammankopplingar specificeras.

(7)

Syftet med systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur (UUM&DS), som utvecklats genom det projekt avseende direkt åtkomst för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att hantera autentiserings- och åtkomstkontrollprocessen för ekonomiska aktörer och andra personer. Närmare regler behöver anges i fråga om systemets tillämpningsområde och egenskaper genom identifiering av systemets olika komponenter (gemensamma och nationella) och deras funktioner och sammankopplingar.

(8)

Syftet med Europeiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked (EBTI), som uppgraderats genom det tullkodexprojekt avseende bindande klassificeringsbesked (BTI-projektet) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att anpassa förfarandena för att ansöka om, fatta och hantera beslut om bindande klassificeringsbesked till kraven i kodexen med hjälp av enbart elektronisk databehandlingsteknik. Följaktligen måste regler för detta elektroniska system fastställas. Närmare regler bör därför anges för systemets gemensamma komponenter (EU-portalen för näringsidkare, det centrala EBTI-systemet och övervakning av användningen av bindande klassificeringsbesked) och nationella komponenter (nationella portaler för näringsidkare och nationella informationssystem för bindande klassificeringsbesked) genom att deras respektive funktioner och sammankopplingar specificeras. Projektet syftar dessutom till att underlätta övervakningen av den obligatoriska användningen av bindande klassificeringsbesked och övervakningen och hanteringen av den utvidgade användningen av bindande klassificeringsbesked.

(9)

Syftet med systemet för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer (Eori), som uppgraderats genom det tullkodexprojekt avseende registrering av ekonomiska aktörer (Eori 2-projektet) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att uppgradera det befintliga transeuropeiska Eori-systemet, som möjliggör registrering och identifiering av ekonomiska aktörer i unionen och av ekonomiska aktörer i tredjeland och andra personer vid tillämpningen av unionens tullagstiftning. Det är därför nödvändigt att fastställa regler för systemet genom att specificera komponenterna (det centrala Eori-systemet och nationella Eori-system) och användningen av Eori-systemet.

(10)

Syftet med systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO), som uppgraderats genom det tullkodexprojekt avseende godkända ekonomiska aktörer (AEO-projektet) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att förbättra affärsprocesserna i samband med ansökningar och tillstånd avseende status som godkänd ekonomisk aktör och hanteringen av dessa. Systemet syftar också till att införa det elektroniska formulär som ska användas för AEO-ansökningar och AEO-beslut och förse de ekonomiska aktörerna med en EUCTP för att lämna in AEO-ansökningar och ta emot AEO-beslut på elektronisk väg. Detaljerade regler bör fastställas för de gemensamma komponenterna i systemet.

(11)

Syftet med importkontrollsystem 2 (ICS2), som utvecklats genom det ICS2-projekt som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att stärka säkerhet och skydd när varor förs in i unionen. Systemet stöder insamling av uppgifter i summariska införseldeklarationer från olika ekonomiska aktörer och andra personer som agerar i de internationella leveranskedjorna för varor. Det syftar till att stödja allt informationsutbyte som rör uppfyllandet av kraven för summariska införseldeklarationer mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och ekonomiska aktörer och andra personer genom ett harmoniserat gränssnitt för näringsidkare som utvecklats antingen som ett gemensamt eller som ett nationellt systemstöd. Det syftar också till att via en gemensam databas och därmed sammanhängande processer stödja ett samarbetsinriktat genomförande i realtid av den säkerhets- och skyddsrelaterade riskanalys som utförs av tullkontoren för första införsel och utbytet av riskanalysresultat mellan medlemsstaternas tullmyndigheter, före avsändande av varor från tredjeländer och/eller före deras ankomst till unionens tullområde. Systemet stöder tullåtgärder för att hantera säkerhets- och skyddsrisker som identifierats efter riskanalys, inbegripet tullkontroller och utbyte av kontrollresultat, och, i förekommande fall, anmälningar till ekonomiska aktörer och andra personer avseende vissa åtgärder som de måste vidta för att minska riskerna. Systemet stöder den övervakning och utvärdering som görs av kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter av genomförandet av de gemensamma kriterierna och standarderna för säkerhets- och skyddsrisker och av de kontrollåtgärder och prioriterade kontrollområden som avses i kodexen.

(12)

Syftet med det automatiserade exportsystemet, som uppgraderats genom det tullkodexprojekt avseende det automatiserade exportsystemet (AES) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att uppgradera det befintliga exportkontrollsystemet så att det anpassas till de nya verksamhets- och datakrav som fastställs i kodexen. Systemet syftar också till att erbjuda alla nödvändiga funktioner och täcka de nödvändiga gränssnitten mot stödjande system, nämligen det nya datoriserade transiteringssystemet och systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor. Dessutom stöder AES införandet av funktionerna för centraliserad klarering vid export. Eftersom AES är ett decentraliserat system är det nödvändigt att fastställa regler genom att specificera systemets komponenter och användning.

(13)

Syftet med det nya datoriserade transiteringssystemet, som uppgraderats genom det tullkodexprojekt avseende det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att uppgradera det befintliga NCTS fas 4 så att det anpassas till de nya verksamhets- och datakrav som fastställs i kodexen. Systemet syftar också till att erbjuda nya funktioner som avses i kodexen och att täcka de nödvändiga gränssnitten mot stödjande system och AES. Eftersom NCTS är ett decentraliserat system är det nödvändigt att fastställa regler genom att specificera systemets komponenter och användning.

(14)

Syftet med INF SP-systemet, som utvecklats genom det tullkodexprojekt avseende informationsblad (INF) för särskilda förfaranden (SP) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att utveckla ett nytt transeuropeiskt system för att stödja och rationalisera processerna för hantering av INF-data och elektronisk hantering av INF-data inom området särskilda förfaranden. Detaljerade regler bör fastställas för att specificera systemets komponenter och användning.

(15)

Syftet med det tullriskhanteringssystem som avses i artikel 36 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (3) är att stödja utbytet av riskinformation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och mellan dem och kommissionen i syfte att stödja genomförandet av den gemensamma ramen för riskhantering.

(16)

Syftet med systemet för centraliserad tullklarering för import, som utvecklats genom det tullkodexprojekt avseende centraliserad tullklarering för import (CCI) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att göra det möjligt att hänföra varor till ett tullförfarande genom centraliserad klarering, vilket ger de ekonomiska aktörerna möjlighet att centralisera sin verksamhet i tullhänseende. Behandlingen av tulldeklarationen och det fysiska frigörandet av varorna bör samordnas mellan de berörda tullkontoren. Eftersom CCI är ett decentraliserat system är det nödvändigt att fastställa regler genom att specificera systemets komponenter och användning.

(17)

Syftet med det system för registrerade exportörer (REX) som avses i artiklarna 68–93 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 är att göra det möjligt för exportörer som är registrerade i unionen och i vissa tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning att självcertifiera sina varors ursprung. Detaljerade regler bör fastställas för att specificera systemets komponenter och deras användning. I REX-systemet kommer exportörer att förses med den information som fastställs i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (4) och artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (5) genom ett meddelande som bifogas ansökan om att bli registrerad exportör, och registrerades rättigheter vad gäller behandlingen av deras personuppgifter i samband med ansökan om registrering kommer att utövas i enlighet med kapitel 3 i förordning (EU) 2016/679 och förordning (EU) 2018/1725.

(18)

Syftet med systemet för bevis för tullstatus som unionsvaror (PoUS), som utvecklats genom det tullkodexprojekt avseende PoUS som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att skapa ett nytt transeuropeiskt system för att lagra, hantera och hämta bevis för tullstatus som unionsvaror i form av T2L/T2LF-dokument och manifest för tulländamål.

(19)

Syftet med Surveillance-systemet, som uppgraderats genom det tullkodexprojekt avseende Surveillance 3 (SURV3) som avses i genomförandebeslut (EU) 2019/2151, är att uppgradera Surveillance 2+ för att säkerställa anpassning till kraven i tullkodexen, t.ex. avseende det standardiserade informationsutbytet genom elektronisk databehandlingsteknik och inrättandet av de funktioner som krävs för bearbetning och analys av det fullständiga dataset avseende övervakning som mottas från medlemsstaterna. Surveillance-systemet, som är tillgängligt för kommissionen och medlemsstaterna, omfattar även datautvinningskapacitet och rapporteringsfunktioner.

(20)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/414 (6) fastställs tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte av uppgifter och för lagring av sådana uppgifter i enlighet med kodexen. Med tanke på det antal ändringar av den förordningen som skulle bli nödvändiga för att ta hänsyn till att REX, PoUS och SURV3 nu har blivit eller kommer att bli operativa, och även av tydlighetsskäl, bör genomförandeförordning (EU) 2021/414 upphävas och ersättas med en ny genomförandeförordning.

(21)

Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. När det vid tillämpningen av tullagstiftningen är nödvändigt att behandla personuppgifter i elektroniska system måste dessa uppgifter behandlas i enlighet med förordningarna (EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725. Personuppgifter för ekonomiska aktörer och andra personer som behandlas i de elektroniska systemen är begränsade till de dataset som definieras i grupp 3 – Parter – i tabellen Datagrupper i bilaga A avdelning I kapitel 1, bilaga A avdelning I kapitel 2 Grupp 3 – Parter, bilaga B avdelning II grupp 13 – Parter, och bilaga 12–01 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (7).

(22)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) 2018/1725.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna Bestämmelser

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på följande centrala system, som utvecklats eller uppgraderats genom de projekt som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2019/2151:

a)

Systemet för tullbeslut (CDS), som utvecklats genom tullkodexprojektet avseende tullbeslut.

b)

Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur (UUM&DS), som utvecklats genom projektet avseende direkt åtkomst för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur).

c)

Europeiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked (EBTI), som uppgraderats genom tullkodexprojektet avseende bindande klassificeringsbesked (BTI-projektet).

d)

Systemet för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer (Eori), som uppgraderats i enlighet med kodexens krav genom Eori2-projektet.

e)

Systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO), som uppgraderats i enlighet med kodexens krav genom projektet avseende godkända ekonomiska aktörer (AEO-projektet).

f)

Importkontrollsystem 2 (ICS2), som utvecklats genom ICS2-projektet.

g)

Systemet för informationsblad för särskilda förfaranden (INF SP-systemet), som utvecklats genom tullkodexprojektet avseende informationsblad (INF) för särskilda förfaranden (SP).

h)

Systemet för registrerade exportörer (REX), som utvecklats genom tullkodexprojektet avseende registrerade exportörer.

i)

Systemet för bevis för tullstatus som unionsvaror (PoUS), som utvecklats genom tullkodexprojektet avseende bevis för tullstatus som unionsvaror.

j)

Surveillance-systemet, som utvecklats genom tullkodexprojektet avseende Surveillance 3 (SURV3).

2.   Denna förordning ska tillämpas på följande decentraliserade system, som utvecklats eller uppgraderats genom de projekt som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2019/2151:

a)

Det automatiserade exportsystemet (AES), som utvecklats genom AES-projektet i överensstämmelse med kraven i kodexen.

b)

Det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS), som uppgraderats genom projektet för uppgradering av NCTS i överensstämmelse med kraven i kodexen.

c)

Systemet för centraliserad tullklarering för import (CCI), som utvecklats genom tullkodexprojektet avseende CCI.

3.   Denna förordning ska även tillämpas på följande centrala system:

a)

Europeiska unionens tullportal för näringsidkare (EUCTP).

b)

Det tullriskhanteringssystem (CRMS) som avses i artikel 36 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1)

gemensam komponent: en komponent i de elektroniska systemen som utvecklats på unionsnivå och som är tillgänglig för alla medlemsstater eller som kommissionen av effektivitets-, säkerhets- och rationaliseringsskäl identifierat som gemensam.

2)

nationell komponent: en komponent i de elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som skapat komponenten eller bidragit till dess gemensamma inrättande.

3)

transeuropeiskt system: flera samverkande system där ansvaret fördelas mellan de nationella förvaltningarna och kommissionen, och som utvecklats i samarbete med kommissionen.

4)

centralt system: ett transeuropeiskt system som utvecklats på unionsnivå, består av gemensamma komponenter, är tillgängligt för alla medlemsstater och inte förutsätter inrättande av nationella komponenter.

5)

decentraliserat system: ett transeuropeiskt system som består av gemensamma och nationella komponenter som baseras på gemensamma specifikationer.

6)

EU Login: kommissionens tjänst för användarautentisering som ger behöriga användare säker åtkomst till många av kommissionens webbtjänster.

Artikel 3

Kontaktpunkter för de elektroniska systemen

Kommissionen och medlemsstaterna ska för vart och ett av de elektroniska system som anges i artikel 1 i denna förordning utse kontaktpunkter för utbyte av uppgifter, för att säkerställa att dessa system utvecklas, drivs och underhålls på ett samordnat sätt.

De ska meddela varandra uppgifterna rörande dessa kontaktpunkter och omedelbart underrätta varandra om eventuella ändringar av dessa uppgifter.

KAPITEL II

EU-Tullportalen för näringsidkare (EUCTP)

Artikel 4

EUCTP – mål och struktur

EUCTP ska vara en gemensam ingång för ekonomiska aktörer och andra personer för åtkomst till de särskilda EU-portaler för näringsidkare i de transeuropeiska system som avses i artikel 6.1 i denna förordning.

Artikel 5

Autentisering och åtkomst till EUCTP

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller åtkomst till EUCTP ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet.

För att tullombud ska kunna autentiseras och få åtkomst till EUCTP ska deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i UUM&DS-systemet eller i ett system för identitets- och åtkomsthantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 20 i denna förordning. Befogenheten ska inte registreras i syfte att ge åtkomst till den särskilda EU-portal för näringsidkare till PoUS som avses i artikel 95 i denna förordning, eller för att ge åtkomst till det gemensamma gränssnitt för näringsidkare för ICS2 som avses i artikel 45 i denna förordning.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till EUCTP ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till EUCTP ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 6

Användning av EUCTP

1.   EUCTP ska ge åtkomst till de särskilda EU-portaler för näringsidkare i de transeuropeiska systemen EBTI, AEO, INF, REX och PoUS som avses i artikel 24, artikel 38, artikel 67, artikel 82 respektive artikel 95 i denna förordning, samt till det gemensamma gränssnitt för näringsidkare för ICS2 som avses i artikel 45 i denna förordning.

2.   EUCTP ska användas för informationsutbyte mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och ekonomiska aktörer och andra personer om begäranden, ansökningar, tillstånd och beslut som rör EBTI, AEO, INF, REX och PoUS.

3.   EUCTP får användas för informationsutbyte mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och ekonomiska aktörer och andra personer, om summariska införseldeklarationer och, i tillämpliga fall, om ändringar av dessa samt om utfärdade hänskjutanden och ogiltigförklaringar avseende ICS2.

KAPITEL III

Systemet för tullbeslut (CDS)

Artikel 7

CDS – mål och struktur

1.   CDS ska möjliggöra kommunikation mellan kommissionen, medlemsstaternas tullmyndigheter, ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller inlämning och behandling av sådana ansökningar och beslut som avses i artikel 8.1 i denna förordning samt hanteringen av beslut avseende tillstånd, dvs. ändringar, återkallelser, upphävanden och tillfälliga upphävanden av beslut.

2.   CDS ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En EU-portal för näringsidkare.

b)

Ett centralt system för hantering av tullbeslut (centralt CDMS).

c)

Kundreferenstjänster.

3.   Medlemsstaterna får inrätta följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

Ett nationellt system för hantering av tullbeslut (nationellt CDMS).

Artikel 8

Användning av CDS

1.   CDS ska användas för inlämning och behandling av ansökningar om följande tillstånd samt för hanteringen av beslut avseende ansökningar eller tillstånd:

a)

Tillstånd för förenkling i fråga om fastställande av de belopp som ska inbegripas i varors tullvärde, enligt artikel 73 i kodexen.

b)

Tillstånd för ställande av en samlad garanti, inklusive eventuella nedsättningar eller undantag, enligt artikel 95 i kodexen.

c)

Tillstånd för anstånd med betalningen av tull, om tillståndet inte beviljas för en enskild transaktion, enligt artikel 110 i kodexen.

d)

Tillstånd för drift av anläggningar för tillfällig lagring, enligt artikel 148 i kodexen.

e)

Tillstånd för inrättande av en reguljär fartygslinje, enligt artikel 120 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446.

f)

Tillstånd för status som godkänd utfärdare, enligt artikel 128 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

g)

Tillstånd för regelbunden användning av förenklade deklarationer, enligt artikel 166.2 i kodexen.

h)

Tillstånd för centraliserad klarering, enligt artikel 179 i kodexen.

i)

Tillstånd för ingivande av en tulldeklaration i form av en registrering i deklarantens bokföring, inbegripet för förfarandet för export, enligt artikel 182 i kodexen.

j)

Tillstånd för egenbedömning, enligt artikel 185 i kodexen.

k)

Tillstånd för status som godkänd bananvägare, enligt artikel 155 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

l)

Tillstånd för användning av förfarandet för aktiv förädling, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

m)

Tillstånd för användning av förfarandet för passiv förädling, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

n)

Tillstånd för användning av förfarandet för slutanvändning, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

o)

Tillstånd för användning av förfarandet för tillfällig införsel, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

p)

Tillstånd för drift av anläggningar för lagring i tullager, enligt artikel 211.1 b i kodexen.

q)

Tillstånd för status som godkänd mottagare för TIR-transiteringar, enligt artikel 230 i kodexen.

r)

Tillstånd för status som godkänd avsändare för förfarandet för unionstransitering, enligt artikel 233.4 a i kodexen.

s)

Tillstånd för status som godkänd mottagare för förfarandet för unionstransitering, enligt artikel 233.4 b i kodexen.

t)

Tillstånd för användning av förseglingar av en särskild typ, enligt artikel 233.4 c i kodexen.

u)

Tillstånd för användning av transiteringsdeklarationer med minskade uppgiftskrav, enligt artikel 233.4 d i kodexen.

v)

Tillstånd för användning av ett elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, enligt artikel 233.4 e i kodexen.

2.   De gemensamma komponenterna i CDS ska användas i fråga om de ansökningar och tillstånd som avses i punkt 1 och för hanteringen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, när dessa tillstånd eller beslut kan ha en inverkan i mer än en medlemsstat.

3.   En medlemsstat får besluta att de gemensamma komponenterna i CDS får användas i fråga om de ansökningar och tillstånd som avses i punkt 1 och för hanteringen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, när dessa tillstånd eller beslut enbart har inverkan i den medlemsstaten.

4.   CDS får inte användas i fråga om andra ansökningar, tillstånd eller beslut än de som anges i punkt 1.

Artikel 9

Autentisering och åtkomst till CDS

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i CDS ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet.

För att tullombud ska kunna autentiseras och få åtkomst till de gemensamma komponenterna i CDS ska deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i UUM&DS-systemet eller i ett system för identitets- och åtkomsthantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 20 i denna förordning.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i CDS ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i CDS ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 10

EU-portalen för näringsidkare

1.   EU-portalen för näringsidkare ska vara en ingång till CDS för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   EU-portalen för näringsidkare ska samverka med det centrala CDMS och med nationella CDMS om sådana system har inrättats av medlemsstaterna.

3.   EU-portalen för näringsidkare ska användas för de ansökningar och tillstånd som avses i artikel 8.1 i denna förordning och för hantering av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, när dessa tillstånd eller beslut kan ha en inverkan i mer än en medlemsstat.

4.   En medlemsstat får besluta att EU-portalen för näringsidkare får användas i fråga om de ansökningar och tillstånd som avses i artikel 8.1 i denna förordning och för hanteringen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, när dessa tillstånd eller beslut enbart har inverkan i den medlemsstaten.

Om en medlemsstat beslutar att använda EU-portalen för näringsidkare i fråga om tillstånd eller beslut som enbart har inverkan i den medlemsstaten, ska den informera kommissionen om detta.

Artikel 11

Centralt CDMS

1.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det centrala CDMS för behandling av de ansökningar och tillstånd som avses i artikel 8.1 i denna förordning och för hantering av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, i syfte att kontrollera om villkoren för att godta en ansökan och för att fatta ett beslut är uppfyllda.

2.   Det centrala CDMS ska samverka med EU-portalen för näringsidkare, de kundreferenstjänster som avses i artikel 13 i denna förordning och med nationella CDMS om sådana system har inrättats av medlemsstaterna.

Artikel 12

Samråd mellan medlemsstaternas tullmyndigheter genom CDMS

En medlemsstats tullmyndighet ska använda det centrala CDMS när den behöver samråda med tullmyndigheten i en annan medlemsstat innan den fattar ett beslut avseende de ansökningar eller tillstånd som avses i artikel 8.1 i denna förordning.

Artikel 13

Kundreferenstjänster

1.   Kundreferenstjänsterna ska användas för central lagring av uppgifter om de tillstånd som avses i artikel 8.1 och beslut avseende dessa tillstånd, samt göra det möjligt för andra elektroniska system som inrättats för tillämpning av artikel 16 i kodexen att ta del av, reproducera och validera sådana tillstånd.

2.   Kundreferenstjänsterna ska användas för central lagring av uppgifter om de registreringar från REX-systemet som avses i artiklarna 80 och 87 i denna förordning och göra det möjligt för andra elektroniska system som inrättats för tillämpning av artikel 16 i kodexen att ta del av, reproducera och validera sådana registreringar. Dessa tjänster ska användas av Andorra, Norge, San Marino, Schweiz och Turkiet för att lagra uppgifter från deras nationella registrerade ekonomiska aktörer och för att ta del av, reproducera och validera uppgifter från REX-systemet för medlemsstater och från REX-systemet för tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning inom ramen för deras respektive ordningar enligt det allmänna preferenssystemet (GSP).

3.   Kundreferenstjänsterna ska användas för att lagra uppgifter från Eori-, EBTI- och AEO-systemen, och göra det möjligt för andra elektroniska system som inrättats för tillämpning av artikel 16 i kodexen att ta del av, reproducera och validera sådana uppgifter.

Artikel 14

Nationell portal för näringsidkare

1.   Om en nationell portal för näringsidkare inrättats ska denna vara ytterligare en ingång till CDS för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   När det gäller de ansökningar och tillstånd som avses i artikel 8.1 i denna förordning, och hanteringen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd när dessa tillstånd eller beslut kan ha en inverkan i mer än en medlemsstat, får ekonomiska aktörer och andra personer välja att använda antingen den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan inrättats, eller EU-portalen för näringsidkare.

3.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella CDMS, om ett sådant system har inrättats.

4.   Om en medlemsstat inrättar en nationell portal för näringsidkare ska den informera kommissionen om detta.

Artikel 15

Nationellt CDMS

1.   Om ett nationellt CDMS har inrättats ska detta användas av tullmyndigheten i den medlemsstat som inrättade det för behandling av de ansökningar och tillstånd som avses i artikel 8.1 i denna förordning och för hantering av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, i syfte att kontrollera om villkoren för att godta en ansökan och för att fatta ett beslut är uppfyllda.

2.   Det nationella CDMS ska samverka med det centrala CDMS för det samråd mellan medlemsstaternas tullmyndigheter som avses i artikel 12 i denna förordning.

KAPITEL IV

Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur (UUM&DS-SYSTEMET)

Artikel 16

UUM&DS-systemet – mål och struktur

1.   UUM&DS-systemet ska möjliggöra kommunikation mellan kommissionen och de system för identitets- och åtkomsthantering som inrättats av medlemsstaterna som avses i artikel 20 i denna förordning, i syfte att ge kommissionens personal, ekonomiska aktörer och andra personer säker och behörig åtkomst till de elektroniska systemen.

2.   UUM&DS-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett system för åtkomsthantering.

b)

Ett administrationssystem.

3.   Medlemsstaten ska inrätta ett system för identitets- och åtkomsthantering som en nationell komponent i UUM&DS-systemet.

Artikel 17

Användning av UUM&DS-systemet

UUM&DS-systemet ska användas för att säkerställa autentisering och åtkomstkontroll av följande personer:

a)

Ekonomiska aktörer och andra personer för att de ska få åtkomst till EUCTP, de gemensamma komponenterna i CDS, EBTI-systemet, AEO-systemet, INF SP-systemet, REX-systemet, PoUS-systemet och ICS2.

b)

Kommissionens personal, för att de ska få åtkomst till EUCTP, de gemensamma komponenterna i CDS, EBTI-systemet, Eori-systemet, AEO-systemet, ICS2, AES, NCTS, CRMS, CCI, REX-systemet, PoUS-systemet och INF SP-systemet för underhåll och hantering av UUM&DS-systemet.

Artikel 18

System för åtkomsthantering

Kommissionen ska inrätta ett system för åtkomsthantering för att validera åtkomstförfrågningar som lämnas in av ekonomiska aktörer och andra personer inom UUM&DS-systemet, vilket ska ske i samverkan med de system för identitets- och åtkomsthantering i medlemsstaterna som avses i artikel 20 i denna förordning.

Artikel 19

Administrationssystem

Kommissionen ska inrätta ett administrationssystem för att hantera autentiserings- och tillståndsregler för validering av identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer och andra personer, för beviljande av åtkomst till de elektroniska systemen.

Artikel 20

Medlemsstaternas system för identitets- och åtkomsthantering

Medlemsstaterna ska inrätta ett system för identitets- och åtkomsthantering för att garantera

a)

en säker registrering och lagring av identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer och andra personer,

b)

ett säkert utbyte av signerade och krypterade identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer och andra personer.

KAPITEL V

Europeiska Systemet för Bindande Klassificeringsbesked (EBTI-systemet)

Artikel 21

EBTI-systemet – mål och struktur

1.   EBTI-systemet ska i enlighet med artiklarna 33 och 34 i kodexen möjliggöra följande:

a)

Kommunikation mellan kommissionen, medlemsstaternas tullmyndigheter, ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller inlämning och behandling av ansökningar och beslut om bindande klassificeringsbesked.

b)

Hantering av påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet.

c)

Övervakning av den obligatoriska användningen av bindande klassificeringsbesked.

d)

Övervakning och hantering av den utökade användningen av bindande klassificeringsbesked.

e)

Kommissionens övervakning av bindande klassificeringsbesked, inbegripet förfarandena för att ansöka om, fatta och hantera beslut om bindande klassificeringsbesked, för att säkerställa en enhetlig tillämpning av tullagstiftning och annan lagstiftning.

2.   EBTI-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En särskild EU-portal för näringsidkare för EBTI.

b)

Ett centralt EBTI-system.

c)

En kapacitet att övervaka användningen av beslut om bindande klassificeringsbesked.

3.   Medlemsstaterna får som nationell komponent inrätta ett nationellt system för bindande klassificeringsbesked tillsammans med en nationell portal för näringsidkare.

Artikel 22

Användning av EBTI-systemet

1.   EBTI-systemet ska användas för inlämning, behandling, utbyte och lagring av information om ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslut som avses i artikel 21.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   EBTI-systemet ska användas för att stödja medlemsstaternas tullmyndigheters övervakning av fullgörandet av de skyldigheter som följer av det bindande klassificeringsbeskedet i enlighet med artikel 21.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.   Kommissionen ska använda EBTI-systemet för att informera medlemsstaterna, i enlighet med artikel 22.2 tredje stycket i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, så snart de varukvantiteter som får klareras under den förlängda användningsperioden har uppnåtts.

Artikel 23

Autentisering och åtkomst till EBTI-systemet

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i EBTI-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet.

För att tullombud ska kunna autentiseras och få åtkomst till de gemensamma komponenterna i EBTI-systemet ska deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i UUM&DS-systemet eller i ett system för identitets- och åtkomsthantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 20 i denna förordning.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i EBTI-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i EBTI-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 24

Särskild EU-portal för näringsidkare för EBTI

1.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för EBTI ska kommunicera med EUCTP och EUCTP ska vara en ingång till EBTI-systemet för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för EBTI ska samverka med det centrala EBTI-systemet och erbjuda omdirigeringar till nationella portaler för näringsidkare om medlemsstaterna har inrättat nationella system för bindande klassificeringsbesked.

3.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för EBTI ska användas för att lämna in och utbyta information om ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet.

Artikel 25

Centralt EBTI-system

1.   Det centrala EBTI-systemet ska användas av medlemsstaternas tullmyndigheter för att behandla, utbyta och lagra uppgifter om ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet för att kontrollera om villkoren för att godta en ansökan, och fatta ett beslut, är uppfyllda.

2.   Det centrala EBTI-systemet ska användas av medlemsstaternas tullmyndigheter vid konsultation, behandling, utbyte och lagring av uppgifter enligt artiklarna 16.4, 17, 21.2 b och 21.5 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.   Det centrala EBTI-systemet ska samverka med den särskilda EU-portalen för näringsidkare för EBTI och med de nationella systemen för bindande klassificeringsbesked, om sådana har inrättats.

Artikel 26

Samråd mellan medlemsstaternas tullmyndigheter genom det centrala EBTI-systemet

En tullmyndighet i en medlemsstat ska använda det centrala EBTI-systemet för att samråda med en annan medlemsstats tullmyndighet för att säkerställa överensstämmelse med artikel 16.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 27

Övervakning av användningen av beslut om bindande klassificeringsbesked

Kapaciteten att övervaka användningen av beslut om bindande klassificeringsbesked ska användas vid tillämpningen av artikel 21.3 och artikel 22.2 tredje stycket i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 28

Nationell portal för näringsidkare

1.   Om en medlemsstat har inrättat ett nationellt system för bindande klassificeringsbesked i enlighet med artikel 21.3 i denna förordning ska den nationella portalen för näringsidkare vara den huvudsakliga ingången till det nationella systemet för bindande klassificeringsbesked för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   Ekonomiska aktörer och andra personer ska använda den nationella EU-portalen för näringsidkare, om en sådan inrättats, för ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet.

3.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella systemet för bindande klassificeringsbesked, om ett sådant inrättats.

4.   Den nationella portalen för näringsidkare ska möjliggöra processer som är likvärdiga med dem som möjliggörs av den särskilda EU-portalen för näringsidkare för EBTI.

5.   Om en medlemsstat inrättar en nationell portal för näringsidkare ska den informera kommissionen om detta. Kommissionen ska se till att den nationella portalen för näringsidkare kan nås direkt från den särskilda EU-portalen för näringsidkare för EBTI.

Artikel 29

Nationellt system för bindande klassificeringsbesked

1.   Om ett nationellt system för bindande klassificeringsbesked har inrättats ska detta användas av tullmyndigheten i den medlemsstat som inrättade det för att behandla, utbyta och lagra uppgifter om ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller senare händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet, för att kontrollera om villkoren för att godta en ansökan eller fatta ett beslut är uppfyllda.

2.   En medlemsstats tullmyndighet ska använda sitt nationella system för bindande klassificeringsbesked vid konsultation, behandling, utbyte och lagring av uppgifter enligt artiklarna 16.4, 17, 21.2 b och 21.5 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, om den inte använder det centrala EBTI-systemet för dessa ändamål.

3.   Det nationella systemet för bindande klassificeringsbesked ska samverka med den nationella portalen för näringsidkare och med det centrala EBTI-systemet.

KAPITEL VI

Systemet för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer (EORI-systemet)

Artikel 30

Eori-systemet – mål och struktur

Eori-systemet ska möjliggöra en unik registrering och identifiering, på unionsnivå, av ekonomiska aktörer och andra personer.

Eori-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett centralt Eori-system.

b)

Nationella Eori-system, om sådana har inrättats av medlemsstaterna.

Artikel 31

Användning av Eori-systemet

1.   Eori-systemet ska användas av medlemsstaternas tullmyndigheter för följande ändamål:

a)

Mottagande av de uppgifter för registrering av ekonomiska aktörer och andra personer som avses i bilaga 12–01 till delegerad förordning (EU) 2015/2446 (Eori-uppgifter) som tillhandahålls av medlemsstaterna.

b)

Central lagring av Eori-uppgifter som rör registrering och identifiering av ekonomiska aktörer och andra personer.

c)

Säkerställande av att Eori-uppgifter görs tillgängliga för medlemsstaterna.

2.   Eori-systemet ska möjliggöra onlineåtkomst för medlemsstaternas tullmyndigheter till Eori-uppgifter som lagras i det centrala systemet.

3.   Eori-systemet ska samverka med alla andra elektroniska system där Eori-numret används.

Artikel 32

Autentisering och åtkomst till det centrala EORI-systemet

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i EORI-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i EORI-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 33

Centralt EORI-system

1.   Det centrala Eori-systemet ska användas av medlemsstaternas tullmyndigheter vid tillämpningen av artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   Det centrala Eori-systemet ska samverka med de nationella Eori-systemen, om sådana inrättats.

Artikel 34

Nationellt Eori-system

1.   Om ett nationellt Eori-system har inrättats ska detta användas av tullmyndigheten i den medlemsstat som inrättade det för att utbyta och lagra Eori-uppgifter.

2.   Ett nationellt Eori-system ska samverka med det centrala Eori-systemet.

KAPITEL VII

Systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO-systemet)

Artikel 35

AEO-systemet – mål och struktur

1.   AEO-systemet ska möjliggöra kommunikation mellan kommissionen, medlemsstaternas tullmyndigheter, ekonomiska aktörer och andra personer vid inlämning och behandling av AEO-ansökningar och beviljande av AEO-tillstånd samt hantering av påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslut som avses i artikel 30.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   AEO-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En särskild EU-portal för näringsidkare för AEO.

b)

Ett centralt AEO-system.

3.   Medlemsstaterna får inrätta följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

Ett nationellt system för godkända ekonomiska aktörer (nationellt AEO-system).

Artikel 36

Användning av AEO-systemet

1.   AEO-systemet ska användas för inlämning, behandling, utbyte och lagring av uppgifter om AEO-ansökningar och AEO-beslut eller påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslut som avses i artiklarna 30.1, 31.1 och 31.4 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda AEO-systemet för att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 31.1 och 31.4 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och för att dokumentera relevanta samråd.

Artikel 37

Autentisering och åtkomst till det centrala AEO-systemet

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i AEO-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet.

För att tullombud ska kunna autentiseras och få åtkomst till de gemensamma komponenterna i AEO-systemet ska deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i UUM&DS-systemet eller i ett system för identitets- och åtkomsthantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 20 i denna förordning.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i AEO-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i AEO-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 38

Särskild EU-portal för näringsidkare för AEO

1.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för AEO ska kommunicera med EUCTP och EUCTP ska vara en ingång till AEO-systemet för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för AEO ska samverka med det centrala AEO-systemet och erbjuda omdirigering till den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan har inrättats.

3.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för AEO ska användas för att lämna in och utbyta information om AEO-ansökningar och AEO-beslut eller påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslutet.

Artikel 39

Centralt AEO-system

1.   Det centrala AEO-systemet ska användas av medlemsstaternas tullmyndigheter för att lämna in och utbyta information om AEO-ansökningar och AEO-beslut eller påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslutet.

2.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det centrala AEO-systemet för utbyte och lagring av information, samråd och hantering avseende beslut enligt artiklarna 30 och 31 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.   Det centrala AEO-systemet ska samverka med EU-portalen för näringsidkare och med de nationella AEO-systemen, om sådana har inrättats.

Artikel 40

Nationell portal för näringsidkare

1.   Om en nationell portal för näringsidkare inrättats ska denna möjliggöra utbyte av information om AEO-ansökningar och AEO-beslut.

2.   De ekonomiska aktörerna och andra personer ska använda den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan inrättats, för att utbyta information med medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller AEO-ansökningar och AEO-beslut.

3.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella AEO-systemet.

Artikel 41

Nationellt AEO-system

1.   Om ett nationellt AEO-system har inrättats ska detta användas av tullmyndigheten i den medlemsstat som inrättade det för att utbyta och lagra information om AEO-ansökningar och AEO-beslut eller påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslutet.

2.   Det nationella AEO-systemet ska samverka med den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan inrättats, och med det centrala AEO-systemet.

KAPITEL VIII

Importkontrollsystem 2 (ICS2)

Artikel 42

ICS2 – mål och struktur

1.   ICS2 ska stödja kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och kommissionen, samt mellan ekonomiska aktörer och andra personer och medlemsstaternas tullmyndigheter, i följande syften:

a)

Uppfyllande av kraven avseende de summariska införseldeklarationerna.

b)

Riskanalys som utförs av medlemsstaternas tullmyndigheter främst för säkerhets- och skyddsändamål och för tullåtgärder som syftar till att minska relevanta risker, inbegripet tullkontroller.

c)

Kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter i syfte att uppfylla kraven avseende de summariska införseldeklarationerna.

d)

Säkerställande av en enhetlig tillämpning av tullagstiftningen och riskminimering genom bland annat behandling, jämförelse, analys av uppgifter från medlemsstaterna och kommissionen, berikning och överföring av uppgifter till medlemsstaterna.

2.   ICS2 ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett gemensamt gränssnitt för näringsidkare.

b)

En gemensam databas.

3.   Varje medlemsstat ska inrätta sitt nationella införselsystem som en nationell komponent.

4.   En medlemsstat får inrätta sitt nationella gränssnitt för näringsidkare som en nationell komponent.

Artikel 43

Användning av ICS2

1.   ICS2 ska användas för följande ändamål:

a)

Inlämning, behandling och lagring av uppgifter i summariska införseldeklarationer, begäran om ändringar och ogiltigförklaringar enligt artiklarna 127 och 129 i kodexen.

b)

Mottagande, behandling och lagring av uppgifter i summariska införseldeklarationer som hämtats från deklarationer enligt artikel 130 i kodexen.

c)

Inlämning, behandling och lagring av uppgifter om anmälan av ett havsgående fartygs eller ett luftfartygs ankomst enligt artikel 133 i kodexen.

d)

Mottagande, behandling och lagring av uppgifter om anmälan till tullen av varors ankomst enligt med artikel 139 i kodexen.

e)

Mottagande, behandling och lagring av uppgifter om begäran om och resultat av riskanalys, kontrollrekommendationer, kontrollbeslut och kontrollresultat enligt artiklarna 46.3, 46.5 och 47.2 i kodexen.

f)

Mottagande, behandling, lagring och meddelande av underrättelser och information till ekonomiska aktörer eller andra personer som avses i artikel 186.2 e, 186.3–186.6 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och artikel 24.2 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

g)

Inlämning, behandling och lagring av uppgifter från ekonomiska aktörer eller andra personer som medlemsstaternas tullmyndigheter begärt in i enlighet med artikel 186.3 och 186.4 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   ICS2 ska användas för att stödja kommissionens och medlemsstaternas övervakning och utvärdering av genomförandet av de gemensamma kriterierna och standarderna för säkerhets- och skyddsrisker och av de kontrollåtgärder och prioriterade kontrollområden som avses i artikel 46.3 i kodexen.

3.   För att ytterligare stödja riskhanteringsprocesser ska ICS2, utöver de uppgifter som avses i punkt 1, användas för att samla in, lagra, behandla och analysera följande informationselement:

a)

Andra uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel.

b)

Riskinformation och riskanalysresultat som utbyts enligt artikel 46.5 i kodexen.

c)

Uppgifter som utbyts enligt artikel 47.2 i kodexen.

d)

Uppgifter som samlas in av medlemsstaterna eller kommissionen från källor på nationell nivå, unionsnivå eller internationell nivå enligt artikel 46.4 andra stycket i kodexen.

Artikel 44

Autentisering och åtkomst till ICS2

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i ICS2 ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i ICS2 ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i ICS2 ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 45

Gemensamt gränssnitt för näringsidkare

1.   Det gemensamma gränssnittet för näringsidkare ska vara en ingång till ICS2 för ekonomiska aktörer och andra personer vid tillämpning av artikel 182.1a i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   Det gemensamma gränssnittet för näringsidkare ska samverka med den gemensamma databas för ICS2 som avses i artikel 46 i denna förordning.

3.   Det gemensamma gränssnittet för näringsidkare ska användas för inlämning, begäran om ändringar, begäran om ogiltigförklaring, behandling och lagring av uppgifter i summariska införseldeklarationer och ankomstanmälningar samt för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och ekonomiska aktörer och andra personer.

Artikel 46

Gemensam databas för ICS2

1.   Den gemensamma databasen för ICS2 ska användas av kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter för behandling, lagring och utbyte av uppgifter i summariska införseldeklarationer, begäran om ändringar, begäran om ogiltigförklaring, ankomstanmälningar, uppgifter om anmälan av varors ankomst, uppgifter om begäran om och resultat av riskanalys, kontrollrekommendationer, kontrollbeslut och kontrollresultat samt uppgifter som utbyts med ekonomiska aktörer eller andra personer.

2.   Den gemensamma databasen för ICS2 ska användas av kommissionen och medlemsstaterna för statistik och utvärdering samt för utbyte av information i summariska införseldeklarationer mellan medlemsstaterna, samt mellan kommissionen och medlemsstaterna.

3.   Den gemensamma databasen för ICS2 ska användas av kommissionen och medlemsstaterna för att samla in, lagra, behandla och analysera ytterligare informationselement i samband med summariska införseldeklarationer för att ge det stöd till riskhanteringsprocesser som avses i artikel 43.3 i denna förordning genom ICS2:s säkerhets- och skyddsanalysfunktion.

4.   Den gemensamma databasen för ICS2 ska samverka med det gemensamma gränssnittet för näringsidkare, nationella gränssnitt för näringsidkare om sådana inrättats av medlemsstaterna och med de nationella införselsystemen.

Artikel 47

Informationsutbyte mellan medlemsstaternas tullmyndigheter genom den gemensamma databasen för ICS2

En medlemsstats tullmyndighet ska använda den gemensamma databasen för ICS2 för att utbyta information med en annan medlemsstats tullmyndighet i enlighet med artikel 186.2 a i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 innan den slutför riskanalysen för främst skydds- och säkerhetsändamål.

En medlemsstats tullmyndighet ska också använda den gemensamma databasen för ICS2 för att utbyta information med en annan medlemsstats tullmyndighet om rekommenderade kontroller, om beslut som fattats avseende rekommenderade kontroller och om resultaten av tullkontroller i enlighet med artikel 186.7 och 186.7a i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 48

Nationellt gränssnitt för näringsidkare

1.   Det nationella gränssnittet för näringsidkare ska, om ett sådant inrättats av medlemsstaterna, vara en ingång till ICS2 för ekonomiska aktörer och andra personer i enlighet med artikel 182.1a i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, om inlämningen riktar sig till den medlemsstat som handhar det nationella gränssnittet för näringsidkare.

2.   När det gäller inlämning, ändringar, ogiltigförklarande, behandling, lagring av uppgifter i summariska införseldeklarationer och anmälningar om ankomst samt informationsutbyte mellan tullmyndigheterna och de ekonomiska aktörerna och andra personer, kan de ekonomiska aktörerna och andra personer välja att använda det nationella gränssnittet för näringsidkare, om ett sådant har inrättats, eller det harmoniserade gränssnittet för näringsidkare.

3.   Om ett nationellt gränssnitt för näringsidkare inrättas ska detta samverka med den gemensamma databasen för ICS2.

4.   Om en medlemsstat inrättar ett nationellt gränssnitt för näringsidkare ska den informera kommissionen om detta.

Artikel 49

Nationellt införselsystem

1.   Ett nationellt införselsystem ska användas av den berörda medlemsstatens tullmyndighet för följande ändamål:

a)

Utbyte av uppgifter i summariska införseldeklarationer som hämtats från de deklarationer som avses i artikel 130 i kodexen.

b)

Utbyte av information och anmälningar med den gemensamma databasen för ICS2 för uppgifter om ankomst av ett havsgående fartyg eller ett luftfartyg.

c)

Utbyte av uppgifter om anmälan av varors ankomst.

d)

Behandling av begäranden om riskanalys, utbyte och behandling av information om riskanalysresultat, kontrollrekommendationer, kontrollbeslut och kontrollresultat.

Det ska också användas i de fall där en tullmyndighet mottar ytterligare uppgifter från de ekonomiska aktörerna och andra personer.

2.   Det nationella införselsystemet ska samverka med den gemensamma databasen för ICS2.

3.   Det nationella införselsystemet ska samverka med system som utvecklats på nationell nivå i syfte att hämta information som avses i punkt 1.

KAPITEL IX

Automatiserade exportsystemet (AES)

Artikel 50

AES – mål och struktur

1.   AES ska möjliggöra kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och ekonomiska aktörer och andra personer i syfte att lämna in och behandla export- och återexportdeklarationer när varor förs ut ur unionens tullområde. AES får också möjliggöra kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter i syfte att överföra uppgifter i summariska utförseldeklarationer i de situationer som avses i artikel 271.1 andra stycket i kodexen.

2.   AES ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett gemensamt kommunikationsnät.

b)

Centrala tjänster.

3.   Medlemsstaterna ska inrätta följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

Ett nationellt exportsystem (nationellt AES).

c)

Ett gemensamt gränssnitt mellan AES och NCTS på nationell nivå.

d)

Ett gemensamt gränssnitt mellan AES och systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) på nationell nivå.

Artikel 51

Användning av AES

Det automatiserade exportsystemet ska användas för följande ändamål när varor förs ut ur unionens tullområde eller befordras till eller ut ur särskilda skatteområden:

a)

För att säkerställa genomförandet av de formaliteter vid export och utförsel som fastställs i kodexen.

b)

För att lämna in och behandla export- och återexportdeklarationer.

c)

För att hantera utbyte av meddelanden mellan exporttullkontoret och utförseltullkontoret och, när det gäller centraliserad klarering vid export, mellan övervakningstullkontoret och anmälningstullkontoret.

d)

För att hantera utbyte av meddelanden mellan inlämningstullkontoret och utförseltullkontoret i de situationer som avses i artikel 271.1 andra stycket i kodexen.

Artikel 52

Autentisering och åtkomst till AES

1.   Ekonomiska aktörer och andra personer ska endast ha åtkomst till sitt nationella AES via den nationella portalen för näringsidkare. Autentisering och åtkomstkontroll ska fastställas av medlemsstaterna.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i AES-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i AES-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 53

Gemensamt kommunikationsnät för AES

1.   Det gemensamma kommunikationsnätet ska säkerställa den elektroniska kommunikationen mellan medlemsstaternas nationella AES.

2.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det gemensamma kommunikationsnätet för det informationsutbyte som avses i artikel 51.1 c och d i denna förordning.

Artikel 54

Nationell portal för näringsidkare

1.   Den nationella portalen för näringsidkare ska möjliggöra utbyte av information mellan ekonomiska aktörer eller andra personer och medlemsstaternas tullmyndigheters nationella AES.

2.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella AES.

Artikel 55

Nationellt exportsystem

1.   Ett nationellt AES samverkar med den nationella portalen för näringsidkare och ska användas av medlemsstatens tullmyndighet för att behandla export- och återexportdeklarationer.

2.   Medlemsstaternas nationella AES ska kommunicera med varandra elektroniskt via det gemensamma kommunikationsnätet och ska behandla export- och utförselinformation som mottagits från andra medlemsstater.

3.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla och upprätthålla ett gränssnitt på nationell nivå mellan sina nationella AES och EMCS vid tillämpning av artikel 280 i kodexen och artiklarna 21 och 25 i rådets direktiv (EU) 2020/262 (8).

4.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla och upprätthålla ett gränssnitt på nationell nivå mellan sina nationella AES och NCTS vid tillämpning av artikel 280 i kodexen, artikel 329.5 och 329.6 och artikel 333.2 b och c i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 56

It-övergång

1.   Under det tidsfönster som anges i genomförandebeslut (EU) 2019/2151 ska kommissionen förse medlemsstaterna med ytterligare gemensamma komponenter, övergångsregler och stödmekanismer för att upprätta en operativ miljö där de medlemsstater som ännu inte har infört det nya systemet tillfälligt får fortsätta att samverka med de medlemsstater som redan har infört det nya systemet.

2.   Kommissionen ska erbjuda en gemensam komponent i form av en central konverterare för utbyte av meddelanden via det gemensamma kommunikationsnätet. En medlemsstat får besluta att införa denna på nationell nivå.

3.   Om ekonomiska aktörer och andra personer ansluts gradvis får en medlemsstat erbjuda en nationell konverterare för utbyte av meddelanden mellan ekonomiska aktörer och andra personer och tullmyndigheten.

4.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna utarbeta tekniska bestämmelser för tillämpning under övergångsperioden som i operativt och tekniskt hänseende möjliggör kartläggning och interoperabilitet mellan de krav på informationsutbyte som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (9) och delegerad förordning (EU) 2015/2446 tillsammans med genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

KAPITEL X

Det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS)

Artikel 57

NCTS – mål och struktur

1.   NCTS ska möjliggöra kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och ekonomiska aktörer och andra personer i syfte att lämna in och behandla tulldeklarationer och anmälningar när varor hänförs till förfarandet för transitering.

2.   NCTS ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett gemensamt kommunikationsnät.

b)

Centrala tjänster.

3.   Medlemsstaterna ska inrätta följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

Ett nationellt transiteringssystem (nationellt NCTS).

c)

Ett gemensamt gränssnitt mellan NCTS och AES på nationell nivå.

Artikel 58

Användning av NCTS

NCTS ska användas för följande ändamål när varor befordras enligt ett förfarande för transitering:

a)

För att säkerställa de formaliteter för transitering som fastställs i kodexen.

b)

För att säkerställa formaliteterna i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (10).

c)

För att inge och behandla transiteringsdeklarationer.

d)

För att inge en transiteringsdeklaration som innehåller de uppgifter som krävs för riskanalys av säkerhets- och skyddsskäl i enlighet med artikel 263.4 i kodexen.

e)

För att inge en transiteringsdeklaration i stället för en summarisk införseldeklaration i enlighet med artikel 130.1 i kodexen.

Artikel 59

Autentisering och åtkomst till NCTS

1.   Ekonomiska aktörer har endast åtkomst till det nationella transiteringssystemet via en nationell portal för näringsidkare. Autentisering och åtkomstkontroll ska fastställas av medlemsstaterna.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i NCTS ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i NCTS ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 60

Gemensamt kommunikationsnät för NCTS

1.   Det gemensamma kommunikationsnätet ska säkerställa den elektroniska kommunikationen mellan nationella NCTS i medlemsstaterna och parterna i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

2.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det gemensamma kommunikationsnätet för informationsutbytet om transiteringsformaliteter.

Artikel 61

Nationell portal för näringsidkare

1.   Den nationella portalen för näringsidkare ska möjliggöra utbyte av information mellan ekonomiska aktörer eller andra personer och medlemsstaternas tullmyndigheters nationella NCTS.

2.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella NCTS.

Artikel 62

Nationellt transiteringssystem

1.   Det nationella NCTS ska samverka med den nationella portalen för näringsidkare och användas av tullmyndigheterna i medlemsstaten eller parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande för att lämna in och behandla transiteringsdeklarationen.

2.   Det nationella NCTS ska kommunicera elektroniskt via det gemensamma kommunikationsnätet med alla nationella transiteringssystem i medlemsstater och parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande, samt behandla transiteringsinformation som mottagits från andra medlemsstater och parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

3.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla och upprätthålla ett gränssnitt på nationell nivå mellan sina nationella NCTS och AES vid tillämpning av artikel 329.5 och 329.6 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 63

It-övergång

1.   Under den övergångsperiod för NCTS som anges i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2019/2151 ska kommissionen förse medlemsstaterna med ytterligare gemensamma komponenter, övergångsregler och stödmekanismer för att upprätta en operativ miljö där de medlemsstater som ännu inte har infört det nya systemet tillfälligt får fortsätta att samverka med de medlemsstater som redan har infört det nya systemet.

2.   Kommissionen ska erbjuda en gemensam komponent i form av en central konverterare för utbyte av meddelanden via det gemensamma kommunikationsnätet. En medlemsstat får besluta att införa denna på nationell nivå.

3.   Om ekonomiska aktörer och andra personer ansluts gradvis får en medlemsstat erbjuda en nationell konverterare för utbyte av meddelanden mellan den ekonomiska aktören och andra personer och tullmyndigheten.

4.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna utarbeta tekniska bestämmelser för tillämpning under övergångsperioden som i operativt och tekniskt hänseende möjliggör kartläggning och interoperabilitet mellan de krav på informationsutbyte som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 och de nya krav på informationsutbyte som fastställs i delegerad förordning (EU) 2015/2446, tillsammans med genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

KAPITEL XI

Systemet med Informationsblad för särskilda förfaranden (INF SP-systemet)

Artikel 64

INF SP-systemet – mål och struktur

1.   INF SP-systemet ska möjliggöra kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och de ekonomiska aktörerna och andra personer i syfte att utfärda och hantera INF-data inom området särskilda förfaranden.

2.   INF SP-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En särskild EU-portal för näringsidkare för INF.

b)

Ett centralt INF SP-system.

Artikel 65

Användning av INF SP-systemet

1.   INF SP-systemet ska användas av ekonomiska aktörer och andra personer för att lämna in INF-begäranden och följa upp begärandenas status, och av tullmyndigheterna i medlemsstaterna för att behandla sådana begäranden och hantera INF.

2.   INF SP-systemet ska göra det möjligt för medlemsstaternas tullmyndigheter att skapa INF och möjliggöra kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter när så behövs.

3.   INF SP-systemet ska göra det möjligt att beräkna importtullbeloppet i enlighet med artikel 86.3 i kodexen.

Artikel 66

Autentisering och åtkomst till det centrala INF SP-systemet

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i INF SP-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet.

För att tullombud ska kunna autentiseras och få åtkomst till de gemensamma komponenterna i INF SP-systemet måste deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i UUM&DS-systemet eller i ett system för identitets- och åtkomsthantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 20 i denna förordning.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i INF SP-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i INF SP-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 67

Särskild EU-portal för näringsidkare för INF

1.   EUCTP ska ge åtkomst till den särskilda EU-portal för näringsidkare för INF som avses i artikel 6 i denna förordning och den EU-specifika portalen för näringsidkare ska vara en ingång till INF SP-systemet för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   Den EU-specifika portalen för näringsidkare till INF ska samverka med det centrala INF SP-systemet.

Artikel 68

Centralt INF SP-system

1.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det centrala INF SP-systemet för att utbyta och lagra information om inlämnade INF.

2.   Det centrala INF SP-systemet ska samverka med den särskilda EU-portalen för näringsidkare för INF.

KAPITEL XII

Tullriskhanteringssystemet (CRMS)

Artikel 69

CRMS – mål och struktur

1.   CRMS ska möjliggöra kommunikation, lagring och utbyte av riskinformation mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen för att stödja genomförandet av den gemensamma ramen för riskhantering.

2.   Om en webbtjänst för nationella system inrättas får den användas för att möjliggöra utbyte av uppgifter med nationella system via ett webbgränssnitt. CRMS ska samverka med de gemensamma komponenterna i ICS2.

Artikel 70

Användning av CRMS

1.   CRMS ska användas för följande ändamål i enlighet med artikel 46.3 och 46.5 i kodexen:

a)

Utbyte av riskinformation mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen enligt artikel 46.5 i kodexen och artikel 36.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 samt lagring och behandling av sådan information.

b)

Kommunikation mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen av information om genomförandet av gemensamma riskkriterier, prioriterade kontrollåtgärder, krishantering enligt artikel 36.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och inlämning, behandling och lagring av denna information, inbegripet utbyte av relaterad riskinformation och analys av resultaten av dessa åtgärder.

c)

Möjliggöra för medlemsstaterna och kommissionen att på elektronisk väg hämta riskanalysrapporter om befintliga risker och nya trender som kan användas i den gemensamma ramen för riskhantering och det nationella riskhanteringssystemet.

2.   Om överföringen av data mellan CRMS och nationella system kan automatiseras, ska de nationella systemen anpassas så att de kan använda CRMS webbtjänst.

Artikel 71

Autentisering och åtkomst till CRMS

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i CRMS ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i CRMS ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 72

Gemensam komponent i CRMS

1.   CRMS ska tillhandahålla webbaserade formulär för riskinformation och återkopplingsformulär om riskanalys och kontrollresultat som ska fyllas i direkt i systemet, behandlas för rapportering och lagras i systemet. Behöriga användare ska kunna hämta formulären och använda dem för nationella riskhanterings- och kontrolländamål.

2.   CRMS ska tillhandahålla kommunikationsmekanismer som gör det möjligt för användarna (enskilt eller som en del av en organisatorisk enhet) att tillhandahålla och utbyta riskinformation, svara på specifika förfrågningar från andra användare och att förse kommissionen med fakta och analyser av resultaten av sina åtgärder i samband med genomförandet av gemensamma riskkriterier, prioriterade kontrollåtgärder och krishantering.

3.   CRMS ska tillhandahålla verktyg som gör det möjligt att analysera och aggregera uppgifter från riskinformationsformulär som lagras i systemen.

4.   CRMS ska tillhandahålla en plattform där information, inbegripet vägledningar, information och data från detekteringsteknik och länkar till andra databaser som är relevanta för riskhantering och kontroller ska lagras och göras tillgänglig för behöriga användare för riskhanterings- och kontrolländamål.

KAPITEL XIII

Centraliserad Tullklarering för Import (CCI)

Artikel 73

CCI – mål och struktur

1.   CCI ska möjliggöra kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och ekonomiska aktörer i syfte att lämna in och behandla tulldeklarationer inom ramen för centraliserad klarering för import när mer än en medlemsstat berörs.

2.   CCI ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett gemensamt kommunikationsnät.

b)

Centrala tjänster.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella CCI-system kommunicerar via det gemensamma kommunikationsnätet för CCI med de övriga medlemsstaternas nationella CCI-system och att det omfattar minst följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

En nationell CCI-tillämpning.

c)

Ett gränssnitt med EMCS/systemet för utbyte av uppgifter om punktskatter på nationell nivå.

Artikel 74

Användning av CCI

CCI-systemet ska användas för följande ändamål:

a)

För att säkerställa de formaliteter för centraliserad klarering för import som fastställs i kodexen om mer än en medlemsstat berörs.

b)

För att inge och behandla standardiserade tulldeklarationer inom ramen för centraliserad klarering för import.

c)

För att inge och behandla förenklade tulldeklarationer och respektive kompletterande deklarationer inom ramen för centraliserad klarering för import.

d)

För att inge och behandla de respektive tulldeklarationer och anmälningar om varors ankomst som lämnats i tillståndet för registrering i deklarantens bokföring inom ramen för centraliserad klarering för import.

Artikel 75

Autentisering och åtkomst till CCI

1.   Ekonomiska aktörer ska endast ha åtkomst till de nationella CCI-systemen via en nationell portal för näringsidkare som utvecklats av medlemsstaterna. Autentisering och åtkomstkontroll ska fastställas av medlemsstaterna.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i CCI-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i CCI-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 76

Gemensamt kommunikationsnät för CCI

1.   Det gemensamma kommunikationsnätet ska säkerställa den elektroniska kommunikationen mellan medlemsstaternas nationella CCI-tillämpningar.

2.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det gemensamma kommunikationsnätet för det informationsutbyte som är relevant för CCI-relaterade importformaliteter.

Artikel 77

Nationell portal för näringsidkare

1.   Den nationella portalen för näringsidkare ska möjliggöra utbyte av information mellan ekonomiska aktörer eller andra personer och medlemsstaternas tullmyndigheters nationella CCI-system.

2.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med de nationella CCI-tillämpningarna.

Artikel 78

Nationellt CCI-system

1.   Det nationella CCI-systemet ska användas av tullmyndigheten i den medlemsstat som inrättade det för behandling av tulldeklarationer inom CCI.

2.   Medlemsstaternas nationella CCI-system ska kommunicera med varandra elektroniskt via den gemensamma domänen och ska behandla importinformation som mottagits från andra medlemsstater.

KAPITEL XIV

Systemet för Registrerade Exportörer (REX-systemet)

Avsnitt 1

REX-systemet för medlemsstater

Artikel 79

REX-systemet för medlemsstater – mål och struktur

1.   REX-systemet för medlemsstater ska göra det möjligt för medlemsstaternas tullmyndigheter att registrera ekonomiska aktörer som är etablerade i unionen i syfte att deklarera förmånsberättigande ursprung för varor och att hantera dessa registreringar genom att ändra, återkalla, upphäva återkallelser och rapportera dem.

2.   REX-systemet för medlemsstater ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En särskild EU-portal för näringsidkare för REX-systemet för medlemsstater.

b)

Ett centralt REX-system för medlemsstater.

3.   Medlemsstaterna får inrätta följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

Ett nationellt system för registrerade exportörer (nationellt REX-system).

Artikel 80

Användning av REX-systemet för medlemsstater

REX-systemet för medlemsstater ska användas av exportörer och tullmyndigheter i medlemsstaterna i enlighet med gällande bestämmelser för unionens förmånsordningar.

Artikel 81

Autentisering och åtkomst till REX-systemet för medlemsstater

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller åtkomst till den särskilda EU-portalen för näringsidkare för REX-systemet för medlemsstater ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet.

För att tullombud ska kunna autentiseras och få åtkomst till den särskilda EU-portalen för näringsidkare för REX-systemet för medlemsstater ska deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i UUM&DS-systemet eller i ett system för identitets- och åtkomsthantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 20 i denna förordning.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till det centrala REX-systemet för medlemsstater ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till det centrala REX-systemet för medlemsstater ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 82

Särskild EU-portal för näringsidkare för REX-systemet för medlemsstater

1.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för REX-systemet för medlemsstater ska samverka med EUCTP och EUCTP ska vara en ingång för ekonomiska aktörer och andra personer som lämnar in begäranden till det centrala REX-systemet för medlemsstater.

2.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare till REX-systemet för medlemsstater ska kunna samverka med det centrala REX-systemet för medlemsstater och kunna omdirigera användare till den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan har inrättats.

3.   I medlemsstater som inte inrättar en nationell portal för näringsidkare ska den särskilda EU-portalen för näringsidkare för REX-systemet för medlemsstater användas för att lämna in och utbyta information om ansökningar och beslut om registrering, samt i samband med påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller registreringen enligt artikel 79 i denna förordning.

Artikel 83

Centralt REX-system för medlemsstater

1.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det centrala REX-systemet för medlemsstater för att behandla de ansökningar om registrering som avses i artikel 82 i denna förordning, lagra registreringar, hantera påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller registreringen eller göra sökningar i registreringarna.

2.   Det centrala REX-systemet för medlemsstater ska kunna samverka med den särskilda EU-portalen för näringsidkare till REX-systemet, kundreferenstjänster och andra relevanta system.

Artikel 84

Nationell portal för näringsidkare

1.   I medlemsstater som inrättar en nationell portal för näringsidkare ska ekonomiska aktörer och andra personer använda portalen för att lämna in och utbyta information om ansökningar och beslut om registrering, samt i samband med påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller registreringen enligt artikel 79 i denna förordning.

2.   Om en medlemsstat inrättar en nationell portal för näringsidkare ska den informera kommissionen om detta.

3.   Den nationella portalen för näringsidkare ska kunna samverka med det nationella REX-systemet.

Artikel 85

Nationellt REX-system

1.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det nationella REX-systemet, om ett sådant inrättats, för att behandla de ansökningar om registrering som avses i artikel 84 i denna förordning, lagra registreringar, hantera påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller registreringen eller göra sökningar i registreringarna.

2.   Det nationella REX-systemet ska samverka och vara synkroniserat med det centrala REX-systemet för medlemsstater.

Avsnitt 2

REX-systemet för tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning

Artikel 86

REX-systemet för tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning – mål och struktur

1.   REX-systemet för tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning (REX-systemet för tredjeländer) ska göra det möjligt för ekonomiska aktörer i dessa länder att upprätta en ansökan om registrering som registrerade exportörer och för de behöriga myndigheterna i dessa länder att behandla dessa ansökningar, samt att hantera registreringarna, dvs. att ändra, återkalla, upphäva återkallelser och rapportera registreringar.

2.   REX-systemet för tredjeländer ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett föransökningssystem.

b)

Ett centralt REX-system för tredjeländer.

Artikel 87

Användning av REX-systemet för tredjeländer

REX-systemet för tredjeländer ska tillämpas i vissa tredjeländer, i enlighet med unionens förmånsordningar.

Artikel 88

Autentisering och åtkomst till REX-systemet för tredjeländer

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av tredjeländers tjänstemän när det gäller åtkomst till det centrala REX-systemet för tredjeländer ska göras med hjälp av EU Login och systemet för användaradministration för REX-systemet för tredjeländer (T-REX).

2.   Ekonomiska aktörers och andra personers åtkomst till det föransökningssystem som avses i artikel 86.2 a i denna förordning ska vara anonymt.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till det centrala REX-systemet för tredjeländer ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

4.   Om unionens förmånsordning inte längre är tillämplig på ett tredjeland ska de behöriga myndigheterna i detta tredjeland fortsätta att ha åtkomst till REX-systemet för tredjeländer så länge det är nödvändigt för att dessa behöriga myndigheter ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Artikel 89

Dataskydd vad gäller REX-systemet för tredjeländer

De personuppgifter om registrerade med säte i tredjeländer som registrerats i REX-systemet för tredjeländer av behöriga myndigheter i tredjeländer ska behandlas i syfte att tillämpa och övervaka den relevanta förmånsordningen med unionen.

Artikel 90

Centralt REX-system för tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning

1.   Tredjeländers behöriga myndigheter ska använda det centrala REX-systemet för tredjeländer för att behandla ansökningar om registrering, lagra registreringar, hantera påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller registreringen eller göra sökningar i registreringarna.

2.   Det centrala REX-systemet för tredjeländer ska kunna samverka med föransökningssystemet, kundreferenstjänsterna och andra relevanta system.

Artikel 91

Föransökningssystemet i REX-systemet för tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning

1.   Föransökningssystemet ska vara en ingång genom vilken ekonomiska aktörer och andra personer på elektronisk väg kan föra in uppgifter i sin ansökan om att bli registrerad exportör. Föransökanssystemet får inte användas för att lämna in ansökningar om ändring eller återkallande av befintliga registreringar.

2.   Föransökningssystemet ska samverka med det centrala REX-systemet för tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning

KAPITEL XV

System för bevis för tullstatus som unionsvaror (POUS-systemet)

Artikel 92

PoUS-systemet – mål och struktur

1.   PoUS-systemet ska möjliggöra kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och de ekonomiska aktörerna och andra personer i syfte att utfärda och hantera T2L-/T2LF-dokument och manifestet för tulländamål för att styrka unionsvarors tullstatus.

2.   PoUS-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En särskild EU-portal för näringsidkare för PoUS-systemet.

b)

Ett centralt AEO-system.

3.   Medlemsstaterna får inrätta följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

Ett nationellt PoUS-system.

Artikel 93

Användning av PoUS-systemet

1.   Ekonomiska aktörer och andra personer ska använda PoUS-systemet för att lämna in begäranden om bekräftelse och registrering, eller registrering utan bekräftelse, av bevis för tullstatus som unionsvaror i form av T2L/T2LF-dokument och manifest för tulländamål samt för att hantera användningen av beviset för tullstatus som unionsvaror vid anmälan till tullen av varors ankomst.

2.   PoUS-systemet ska möjliggöra bekräftelse och registrering av begäranden från ekonomiska aktörer och andra personer samt hantering av användningen av bevis för tullstatus som unionsvaror.

Artikel 94

Autentisering och åtkomst till det centrala PoUS-systemet

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i PoUS-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i PoUS-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till det nationella PoUS-systemet ska göras med hjälp av ett system för identitets- och åtkomsthantering som inrättats av den relevanta medlemsstaten.

3.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i PoUS-systemet ska göras med hjälp av UUM&DS-systemet eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 95

Särskild EU-portal för näringsidkare för EBTI

1.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för PoUS ska kommunicera med EUCTP och EUCTP vara en ingång till PoUS-systemet för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   Den särskilda EU-portalen för näringsidkare för PoUS ska kunna samverka med det centrala PoUS-systemet.

Artikel 96

Centralt PoUS-system

1.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska använda det centrala PoUS-systemet för att utbyta och lagra information om inlämnade T2L/T2LF-dokument och manifest för tulländamål.

2.   Det centrala PoUS-systemet ska kunna samverka med den särskilda EU-portalen för näringsidkare för PoUS.

Artikel 97

Nationell portal för näringsidkare

1.   Om en medlemsstat har inrättat ett nationellt PoUS-system i enlighet med artikel 92.3 b i denna förordning ska den nationella portalen för näringsidkare vara den huvudsakliga ingången till det nationella PoUS-systemet för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella PoUS-systemet, om ett sådant inrättats.

3.   Den nationella portalen för näringsidkare ska erbjuda funktioner som är likvärdiga med de som erbjuds genom den särskilda EU-portalen för näringsidkare för PoUS.

4.   Om en medlemsstat inrättar en nationell portal för näringsidkare ska den informera kommissionen om detta.

Artikel 98

Nationellt PoUS-system

Det nationella PoUS-systemet ska samverka med det centrala PoUS-systemet för att göra bevis som utfärdats i det nationella PoUS-systemet tillgängliga i det centrala systemet.

KAPITEL XVI

Surveillance-systemet

Artikel 99

Surveillance-systemet – mål och struktur

1.   Surveillance-systemet ska, i enlighet med artikel 56.5 i kodexen och med unionsakter som föreskriver dess användning, möjliggöra kommunikation mellan medlemsstaternas tullmyndigheter och kommissionen i syfte att bedriva tullövervakning samt insamling av uppgifter från tulldeklarationer för övergång till fri omsättning eller för export av varor.

2.   Medlemsstaterna ska automatiskt lämna de begärda uppgifterna från tulldeklarationssystemen till Surveillance-systemet.

3.   Surveillance-systemet är ett centralt system som består av en gemensam komponent.

Artikel 100

Användning av Surveillance-systemet

Uppgifterna i Surveillance-systemet ska användas för att övervaka förfaranden för övergång till fri omsättning och export, vilket innefattar följande:

a)

Stöd till kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter i säkerställandet av en enhetlig tillämpning av tullkontroller och tullagstiftning.

b)

Riskminimering, bland annat genom datautvinning och utbyte av riskinformation.

c)

Genomförande av särskilda åtgärder som föreskrivs i andra unionsbestämmelser och som måste genomföras av medlemsstaternas tullmyndigheter vid gränsen.

Artikel 101

Autentisering och åtkomst till Surveillance-systemet

1.   Autentisering och åtkomstkontroll av medlemsstaternas tullmyndigheter när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i Surveillance-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

2.   Autentisering och åtkomstkontroll av kommissionens personal när det gäller åtkomst till de gemensamma komponenterna i Surveillance-systemet ska göras med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 102

Centralt Surveillance-system

Medlemsstaterna och kommissionen ska använda det centrala Surveillance-systemet för att samla in, lagra, behandla och analysera de uppgifter som avses i artikel 100 i denna förordning.

KAPITEL XVII

De elektroniska systemens funktioner och utbildning i att använda dem

Artikel 103

Utveckling, testning, införande och förvaltning av de elektroniska systemen

1.   De gemensamma komponenterna ska utvecklas, testas, införas och förvaltas av kommissionen, samt får testas av medlemsstaterna. De nationella komponenterna ska utvecklas, testas, införas och förvaltas av medlemsstaterna.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella komponenterna kan samverka med de gemensamma komponenterna.

3.   Kommissionen ska utforma och upprätthålla de gemensamma specifikationerna för de decentraliserade systemen i nära samarbete med medlemsstaterna.

4.   Medlemsstaterna ska utveckla, driva och underhålla gränssnitt för att tillhandahålla den funktionalitet i de decentraliserade systemen som krävs för informationsutbyte med ekonomiska aktörer och andra personer genom nationella komponenter och gränssnitt, och med andra medlemsstater genom gemensamma komponenter.

Artikel 104

Underhåll och förändringar av de elektroniska systemen

1.   Kommissionen ska underhålla de gemensamma komponenterna och medlemsstaterna ska underhålla sina nationella komponenter.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa driftskontinuitet avseende de elektroniska systemen.

3.   Kommissionen får ändra de elektroniska systemens gemensamma komponenter för att korrigera funktionsfel, lägga till nya funktioner eller ändra befintliga funktioner.

4.   Kommissionen ska informera medlemsstaterna om ändringar och uppdateringar av de gemensamma komponenterna.

5.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om sådana ändringar och uppdateringar av de nationella komponenterna som kan påverka de gemensamma komponenternas funktion.

6.   Kommissionen och medlemsstaterna ska göra att den information om ändringar och uppdateringar av de elektroniska systemen som anges i punkterna 4 och 5 är offentligt tillgänglig.

Artikel 105

Tillfälligt fel i de elektroniska systemen

1.   Vid ett tillfälligt fel i de elektroniska systemen enligt artikel 6.3 b i kodexen ska ekonomiska aktörer och andra personer lämna in de uppgifter som behövs för att fullgöra formaliteterna med hjälp av metoder som fastställs av medlemsstaterna, inbegripet andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik.

2.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska säkerställa att de uppgifter som lämnas in enligt punkt 1 görs tillgängliga i respektive elektroniskt system inom sju dagar från det att systemet blir tillgängligt igen.

3.   Kommissionen och medlemsstaterna ska informera varandra när elektroniska system till följd av tillfälliga fel inte är tillgängliga.

Kommissionen och medlemsstaterna ska även informera varandra när ekonomiska aktörers system vad gäller ICS2 inte är tillgängliga.

4.   Genom undantag från punkt 1 ska den kontinuitetsplan som överenskommits mellan medlemsstaterna och kommissionen tillämpas vid tillfälligt fel i ICS2, AES, CRMS eller CCI.

5.   När det gäller ICS2 ska varje medlemsstat besluta om aktivering av kontinuitetsplanen om medlemsstaten i fråga påverkas av ett tillfälligt fel i systemet eller om en ekonomisk aktör som avses i artikel 127.4 och 127.6 i kodexen och som är skyldig att lämna in den summariska införseldeklarationen eller upplysningar avseende den summariska införseldeklarationen inte kan göra detta.

6.   Genom undantag från punkt 1 ska, vid tillfälligt fel i NCTS-systemet, den kontinuitetsplan tillämpas som avses i bilaga 72–04 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 106

Stöd till utbildning i användning av gemensamma komponenter och deras funktioner

Kommissionen ska stödja medlemsstaterna rörande användningen av och funktionerna hos de elektroniska systemens gemensamma komponenter genom att tillhandahålla lämpligt utbildningsmaterial.

KAPITEL XVIII

Dataskydd, hantering av uppgifter och ägande av elektroniska system och deras säkerhet

Artikel 107

Skydd av personuppgifter

1.   De personuppgifter som registreras i de elektroniska systemen ska vid genomförande av tullagstiftningen och annan lagstiftning enligt kodexen vad gäller de särskilda ändamålen för respektive elektroniskt system i enlighet med artiklarna 4, 7.1, 16.1, 21.1, 30, 35.1, 42.1, 50.1, 57.1, 64.1, 69.1, 73.1, 79.1, 86.1, 92.1 och 99.1 i denna förordning.

2.   Medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter på dataskyddsområdet och Europeiska datatillsynsmannen ska samarbeta i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) 2018/1725 för att säkerställa en samordnad tillsyn av behandlingen av personuppgifter som registreras i de elektroniska systemen.

3.   En begäran av en registrerad i REX-systemet om utövande av rättigheterna enligt kapitel 3 i förordningarna (EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725 ska först lämnas in till de behöriga myndigheterna i tredjelandet eller till tullmyndigheterna i den medlemsstat som registrerade personuppgifterna.

Om en registrerad har lämnat in en sådan begäran till kommissionen utan att ha försökt göra sina rättigheter gällande gentemot de behöriga myndigheterna i tredjelandet eller tullmyndigheterna i den medlemsstat som registrerade personuppgifterna, ska kommissionen vidarebefordra begäran till de behöriga myndigheterna i tredjelandet eller till tullmyndigheterna i den medlemsstat som registrerade dessa uppgifter.

Om den registrerade exportören inte lyckats göra gällande sina rättigheter gentemot de behöriga myndigheterna i tredjelandet eller tullmyndigheterna i den medlemsstat som registrerade personuppgifterna, ska den registrerade exportören lämna in en sådan begäran till kommissionen i dess egenskap av personuppgiftsansvarig enligt definitionen i artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 3.8 i förordning (EU) 2018/1725.

Artikel 108

Uppdatering av uppgifter i de elektroniska systemen

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som registreras på nationell nivå överensstämmer med de uppgifter som registreras i de gemensamma komponenterna och att uppgifterna hålls uppdaterade.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna, när det gäller ICS2, säkerställa att följande uppgifter hålls uppdaterade och motsvarar uppgifterna i den gemensamma databasen för ICS2:

a)

Uppgifter som registrerats på nationell nivå och överförts från det nationella införselsystemet till den gemensamma databasen för ICS2.

b)

Uppgifter som mottagits av det nationella införselsystemet från den gemensamma databasen för ICS2.

Artikel 109

Begränsning av dataåtkomst och databehandling

1.   En medlemsstat som registrerat uppgifter i de elektroniska systemens gemensamma komponenter har åtkomst till och får behandla dessa uppgifter. En annan medlemsstat har också åtkomst till och får behandla dessa uppgifter om den deltar i behandlingen av en ansökan eller hanteringen av ett beslut som rör dessa uppgifter.

2.   En ekonomisk aktör eller annan person som registrerat uppgifter i de elektroniska systemens gemensamma komponenter har åtkomst till och får behandla dessa uppgifter. En medlemsstat har också åtkomst till och får behandla dessa uppgifter om den deltar i behandlingen av en ansökan eller hanteringen av ett beslut som rör dessa uppgifter.

3.   De uppgifter i ICS2:s gemensamma komponent som en ekonomisk aktör eller annan person meddelar till eller registrerar i det gemensamma gränssnittet för näringsidkare har denna ekonomiska aktör eller person åtkomst till och får behandla.

4.   En medlemsstat som registrerat uppgifter i det centrala EBTI-systemet får behandla dessa uppgifter. En annan medlemsstat får också behandla dessa uppgifter om den deltar i behandlingen av en ansökan som rör dessa uppgifter, inbegripet via samråd mellan medlemsstaternas tullmyndigheter i enlighet med artikel 26 i denna förordning. Alla medlemsstaternas tullmyndigheter har åtkomst till dem i enlighet med artikel 25.2 och kommissionen har åtkomst till dem vid tillämpning av artikel 21.1 i denna förordning.

5.   En ekonomisk aktör eller annan person som registrerat uppgifter i det centrala EBTI-systemet har åtkomst till och får behandla dessa uppgifter. Alla medlemsstaternas tullmyndigheter har åtkomst till dem i enlighet med artikel 25.2 och kommissionen har åtkomst till dem vid tillämpning av artikel 21.1 i denna förordning.

6.   Uppgifter i ICS2:s gemensamma komponenter

a)

som en ekonomisk aktör eller annan person meddelar en medlemsstat via det gemensamma gränssnittet för näringsidkare till den gemensamma databasen för ICS2, har denna medlemsstat åtkomst till och kan behandla i den gemensamma databasen för ICS2; vid behov kan medlemsstaten också ha åtkomst till denna information som registrerats i det gemensamma gränssnittet för näringsidkare,

b)

som en medlemsstat meddelar eller registrerar i den gemensamma databasen för ICS2 har denna medlemsstat åtkomst till och kan behandla,

c)

som avses i leden a och b kan en annan medlemsstat också ha åtkomst till och behandla om den deltar i den riskanalys eller det kontrollförfarande, eller båda, som uppgifterna avser i enlighet med artikel 186.2 a, b och d, artikel 186.5, 186.7 och 186.7a samt artikel 189.3 och 189.4 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, med undantag för uppgifter som registrerats i systemet av andra medlemsstaters tullmyndigheter när det gäller information om säkerhets- och skyddsrisker som avses i artikel 186.2 a i genomförandeförordning (EU) 2015/2447,

d)

får behandlas av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna för de ändamål som avses i artikel 43.2 i denna förordning och i artikel 182.1 c i genomförandeförordning (EU) 2015/2447; kommissionen och medlemsstaterna har åtkomst till resultaten av denna behandling,

e)

ska vara tillgängliga och kunna behandlas av medlemsstaterna och kommissionen för de ändamål som avses i artikel 43.3 i denna förordning, på de villkor som avses i artikel 112 i denna förordning och i enlighet med de särskilda projektavtal som innehåller närmare bestämmelser om behandling mellan medlemsstaterna och kommissionen.

7.   Kommissionen och medlemsstaterna har åtkomst till och kan behandla de uppgifter i den gemensamma ICS2-komponenten som kommissionen har registrerat i den gemensamma databasen för ICS2.

8.   Kommissionen och medlemsstaterna har åtkomst till och får behandla uppgifterna i Surveillance-systemet.

9.   Medlemsstaternas tullmyndigheter och kommissionen har åtkomst till de uppgifter som registrerats i det centrala REX-systemet för medlemsstater i syfte att tillämpa och övervaka unionens förmånsordningar.

10.   Följande har åtkomst till de uppgifter som registrerats i REX-systemet för tredjeländer med vilka unionen har en förmånsordning:

a)

Behöriga myndigheter i det tredjeland där uppgifterna registrerats.

b)

Medlemsstaternas tullmyndigheter, i syfte att utföra kontroller av tulldeklarationer enligt artikel 188 i kodexen eller kontroller efter frigörande enligt artikel 48 i kodexen.

c)

Kommissionen, i syfte att tillämpa och övervaka unionens förmånsordningar.

11.   Om medlemsstaterna rapporterar incidenter och problem i de operativa processerna för tillhandahållande av tjänster i system i fråga om vilka kommissionen är personuppgiftsbiträde har kommissionen endast åtkomst till uppgifterna för att åtgärda den registrerade incidenten eller det registrerade problemet. Kommissionen ska säkerställa att sådana uppgifter är konfidentiella i enlighet med artikel 12 i kodexen.

Artikel 110

Systemägande

1.   Kommissionen ska vara systemägare till de gemensamma komponenterna.

2.   Medlemsstaterna ska vara systemägare till respektive nationella komponenter.

Artikel 111

Systemsäkerhet

1.   Kommissionen ska garantera de gemensamma komponenternas säkerhet. Medlemsstaterna ska garantera de nationella komponenternas säkerhet.

För dessa ändamål ska kommissionen och medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att

a)

förhindra att obehöriga personer får åtkomst till installationer som används för behandling av uppgifter,

b)

förhindra att obehöriga personer för in uppgifter och tar del av, ändrar eller raderar uppgifter,

c)

upptäcka sådan verksamhet som avses i leden a och b.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna ska informera varandra om all verksamhet som kan innebära en överträdelse eller misstänkt överträdelse av de elektroniska systemens säkerhet.

3.   Kommissionen och medlemsstaterna ska upprätta säkerhetsplaner för alla system.

Artikel 112

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde för systemen

För de system som avses i artikel 1 i denna förordning och i samband med behandling av personuppgifter

a)

ska medlemsstaterna fungera som personuppgiftsansvariga enligt definitionen i artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 och fullgöra skyldigheterna i den förordningen,

b)

ska kommissionen fungera som personuppgiftsbiträde enligt definitionen i artikel 3.12 i förordning (EU) 2018/1725 och fullgöra skyldigheterna i den förordningen,

c)

genom undantag från led b ska kommissionen agera som gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med medlemsstaterna i ICS2,

vid behandling av uppgifterna för övervakning och utvärdering av genomförandet av de gemensamma kriterierna och standarderna för säkerhetsrisker och kontrollåtgärder och prioriterad kontroll i enlighet med artikel 109.6 d i denna förordning,

vid behandling av uppgifter i syfte att samla in, lagra, behandla och analysera ytterligare informationselement i samband med summariska införseldeklarationer och att tillhandahålla det stöd för riskhanteringsprocesser som avses i artikel 43.3 i denna förordning, på de villkor som anges i artikel 109.6 e i denna förordning,

d)

genom undantag från led b ska kommissionen även agera som gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med medlemsstaterna i CRMS,

e)

genom undantag från led b ska kommissionen agera som gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med medlemsstaterna i REX-systemet,

vid behandling av uppgifter för synkronisering med ett nationellt system,

vid behandling av uppgifter för kontroll av tulldeklarationer enligt artikel 188 i kodexen eller kontroller efter frigörande enligt artikel 48 i kodexen,

vid behandling av uppgifter för statistikändamål och för att övervaka användningen av REX-systemet för medlemsstater,

vid behandling av uppgifter för statistikändamål och i syfte att övervaka användningen av REX-systemet för tredjeländer,

f)

genom undantag från led b ska kommissionen agera som gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med medlemsstaterna i Surveillance-systemet,

Artikel 113

Lagringsperiod för uppgifter

1.   När det gäller system för vilka medlemsstaterna är personuppgiftsansvariga enligt definitionen i artikel 112 i denna förordning ska dessa medlemsstater fastställa lagringsperioden för uppgifter med hänsyn till kraven i tullagstiftningen samt informera kommissionen om denna period.

2.   När det gäller system för vilka kommissionen och medlemsstaterna är gemensamt personuppgiftsansvariga ska lagringsperioden för uppgifter fastställas enligt följande:

a)

ICS2: tio år, räknat från den tidpunkt då uppgifterna behandlas för första gången i det centrala systemet.

b)

REX: tio år efter det att registreringen har återkallats.

c)

CRMS: tio år, räknat från den tidpunkt då uppgifterna behandlas för första gången i det centrala systemet.

d)

Surveillance: tio år, räknat från den tidpunkt då uppgifterna behandlas för första gången i det centrala systemet.

3.   Lagringsperioden ska gälla alla uppgifter i de elektroniska systemen.

4.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 2 ska, om ett överklagande har ingetts eller om ett domstolsförfarande har inletts avseende uppgifter som lagrats i de elektroniska systemen, dessa uppgifter sparas till dess att överklagandeförfarandet eller domstolsförfarandet har avslutats.

KAPITEL XIX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 114

Bedömning av de elektroniska systemen

Kommissionen och medlemsstaterna ska utföra bedömningar av de komponenter som de ansvarar för och i synnerhet analysera komponenternas säkerhet och integritet och konfidentialiteten för de uppgifter som behandlas inom dessa komponenter.

Kommissionen och medlemsstaterna ska informera varandra om resultaten av dessa bedömningar.

Artikel 115

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) 2021/414 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda genomförandeförordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 116

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2151 av den 13 december 2019 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (EUT L 325, 16.12.2019, s. 168).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/414 av den 8 mars 2021 om tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte och lagring av information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 81, 9.3.2021, s. 37).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(8)  Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (EUT L 58, 27.2.2020, s. 4).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).

(10)  Konvention mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Österrike, Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om ett gemensamt transiteringsförfarande (EGT L 226, 13.8.1987, s. 2).


Top