EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2130

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130 av den 25 november 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (Text av betydelse för EES)

OJ L 321, 12.12.2019, p. 128–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2130/oj

12.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/128


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2130

av den 25 november 2019

om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 52, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs de bestämmelser som de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna måste följa när de utför offentlig kontroll av djur och varor som förs in i unionen för att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

(2)

I enlighet med förordning (EU) 2017/625 omfattas sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 i den förordningen av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer för offentlig kontroll, om de inte är undantagna från sådana kontroller på grundval av artikel 48 i den förordningen. Denna offentliga kontroll bör omfatta dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll. För att säkerställa ett enhetligt genomförande av artiklarna 49, 50 och 51 i förordning (EU) 2017/625 och ett effektivt utförande av offentlig kontroll av de kategorier av djur och varor som avses ovan bör närmare bestämmelser om utförandet av dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller vid gränskontrollstationer fastställas i den här förordningen.

(3)

Bestämmelserna om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller vid gränskontrollstationer för ankomst eller vid kontrollställen bör också tillämpas på vissa kategorier av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som är föremål för en tillfällig ökning av kontroller, andra villkor för införsel till unionen eller nödåtgärder som föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordning (EU) 2017/625.

(4)

Åtgärder som vidtagits under dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller före den dag då denna förordning börjar tillämpas har visat sig vara effektiva och har medfört en många kontroller har genomförts. Bestämmelserna i den här förordningen bör därför grunda sig på samma principer som de krav för utförande av dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller som fastställs i rådets direktiv 91/496/EEG (2), 97/78/EG (3) och 2000/29/EG (4), kommissionens förordningar (EG) nr 136/2004 (5) och (EG) nr 282/2004 (6) samt kommissionens beslut 97/794/EG (7).

(5)

Alla relevanta dokument som ska åtfölja sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) 2017/625 bör kontrolleras för att säkerställa att de följer relevant förlaga, att de allmänna kraven på intyg är uppfyllda och att de ger de garantier som krävs enligt unionsrätten eller tillämpliga nationella bestämmelser.

(6)

När sändningar av vissa kategorier av varor som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) 2017/625 förs in i unionen ska enligt unionsrätten laboratorieanalyser, tester eller diagnoser utföras eller så ska transportmedlet förseglas för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå och för att förhindra och förebygga alla risker för människors och djurs hälsa och för växtskyddet. I sådana fall bör resultaten av laboratorieanalyserna, testerna eller diagnoserna eller förseglingsnumren registreras i det gemensamma hälsodokumentet för införsel (CHED).

(7)

För att säkerställa spårbarheten för de djur och varor som förs in i unionen bör originalet och i tillämpliga fall kopian av de officiella intygen eller dokumenten bevaras under en viss period vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen.

(8)

Eftersom det i denna förordning fastställs bestämmelser på de områden som omfattas av förordningarna (EG) nr 136/2004 och (EG) nr 282/2004 samt beslut 97/794/EG bör dessa rättsakter upphävas från och med den dag då den här förordningen ska börja tillämpas.

(9)

Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas från och med den 14 december 2019. Bestämmelserna i den här förordningen bör därför också tillämpas från det datumet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs närmare bestämmelser för vilka åtgärder som ska vidtas under och efter de dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller som avses i artiklarna 49, 50 och 51 i förordning (EU) 2017/625 om sändningar av djur och varor som avses i artikel 47.1 i den förordningen.

Artikel 2

Närmare bestämmelser för dokumentkontroller

1.   För varje sändning av djur och varor som avses i artikel 1 ska den behöriga myndigheten fastställa för vilken användning djuren och varorna är avsedda enligt de officiella intyg, officiella attesteringar och andra dokument som åtföljer sändningen samt den destinationsort som anges för sändningen i dessa intyg, attesteringar och dokument.

2.   Den behöriga myndigheten ska inspektera alla officiella intyg, officiella attesteringar och andra dokument som avses i artikel 3.41 i förordning (EU) 2017/625 eller deras elektroniska motsvarigheter som lämnas in i det system för informationshantering (Imsoc) som avses i artikel 131 i den förordningen eller via befintliga nationella system för att säkerställa

a)

att de har utfärdats av tredjelandets behöriga myndighet, i tillämpliga fall,

b)

att de uppfyller kraven i artiklarna 89.1 och 91.2 i förordning (EU) 2017/625 och i de genomförandeakter som avses i artikel 90 i den förordningen,

c)

att de överensstämmer med den förlaga som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625,

d)

att uppgifterna i intygen eller dokumenten följer de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.

3.   Den behöriga myndigheten ska kontrollera att den aktör som ansvarar för sändningen har fyllt i den relevanta delen av CHED-dokumentet fullständigt och korrekt i enlighet med artikel 56.1 i förordning (EU) 2017/625 och att uppgifterna i dokumentet motsvarar uppgifterna i de officiella intyg, officiella attesteringar och andra dokument som åtföljer sändningen.

Artikel 3

Närmare bestämmelser för identitetskontroller

1.   Under identitetskontrollerna av de sändningar av djur och varor som avses i artikel 1 ska den behöriga myndigheten kontrollera att följande uppgifter motsvarar uppgifterna i de officiella intyg, officiella attesteringar och andra dokument som åtföljer sändningarna:

a)

antalet djur och deras art, ras, kön, ålder och kategori, i tillämpliga fall,

b)

sändningarnas innehåll,

c)

sändningarnas kvantitet,

d)

korrekta stämplar, identifikationsmärken eller identifikationskoder, i tillämpliga fall,

e)

identifiering av transportmedlet, i tillämpliga fall,

f)

förseglingar på behållare eller transportmedel, i tillämpliga fall.

2.   När det gäller sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter får identitetskontrollerna begränsas till punkt 1 e och f i följande fall:

a)

Sändningarna har inte valts ut för fysisk kontroll,

b)

sändningarna har lastats i transportenheter som stängts och förseglats,

c)

förseglingarna på behållare eller transportmedel är intakta och har inte manipulerats,

d)

behållarna eller transportmedlen har försetts med förseglingar av den behöriga myndighet som utfärdar det officiella intyget eller under tillsyn av den myndigheten, och

e)

uppgifterna på förseglingarna motsvarar uppgifterna i det åtföljande officiella intyg som krävs enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.

3.   När det gäller sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter ska de produkter eller förpackningar som väljs ut för identitetskontroller omfatta 1 % av produkterna eller förpackningarna i en sändning, dock minst två och högst tio produkter eller förpackningar. Om den behöriga myndigheten inte kan utföra identitetskontrollen på grundval av de utvalda produkterna eller förpackningarna får fler produkter eller förpackningar kontrolleras så att myndigheten kan utföra mer omfattande kontroller, och antalet kan uppgå till det totala antalet produkter eller förpackningar i den berörda sändningen.

4.   När det gäller sändningar av djur ska identitetskontroller utföras enligt följande bestämmelser:

a)

När det gäller djur för vilka individuell identifiering krävs enligt unionsrätten ska minst 10 % av djuren, dock minst tio djur, väljas ut så att de är representativa för hela sändningen. Om sändningen består av färre än tio djur ska identitetskontroll utföras på varje djur i sändningen.

b)

När det gäller djur för vilka individuell identifiering inte krävs enligt unionsrätten ska märkningen på ett representativt urval av förpackningar eller behållare kontrolleras.

c)

Om de identitetskontroller som fastställs i led a och b inte ger ett tillfredsställande resultat ska antalet kontrollerade djur ökas och kan uppgå till det totala antalet djur i den berörda sändningen.

5.   Sändningarna ska helt eller delvis lossas från transportmedlet i de fall då det är nödvändigt att ha tillgång till hela sändningen för att utföra identitetskontroller.

Artikel 4

Närmare bestämmelser för fysiska kontroller

1.   Under de fysiska kontrollerna av de sändningar av djur och varor som avses i artikel 1 ska den behöriga myndigheten kontrollera att sändningarna följer de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 och som gäller för de särskilda djuren eller varorna, och vidare att de uppfyller de särskilda krav som fastställs i de relevanta officiella intygen, officiella attesteringarna och andra dokument.

2.   Sändningarna ska helt eller delvis lossas från transportmedlet i de fall då det är nödvändigt att ha tillgång till hela sändningen för att utföra fysiska kontroller.

3.   Fysiska kontroller av djur ska utföras i enlighet med kraven i bilaga I till den här förordningen.

4.   Fysiska kontroller av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter, och av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som är föremål för en tillfällig ökning av kontroller, andra villkor för införsel till unionen eller nödåtgärder som föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordning (EU) 2017/625 ska genomföras i enlighet med kraven i bilaga II till den här förordningen.

5.   Laboratorietester för att upptäcka faror med produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter ska utföras i enlighet med den övervakningsplan som avses i punkt 5 i bilaga II.

6.   Fysiska kontroller av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625 och som i förekommande fall omfattas av nödåtgärder som föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 47.1 e i den förordningen ska utföras i enlighet med kraven i bilaga III till den här förordningen.

7.   Följande sändningar av djur får släppas ut på marknaden innan resultaten av de laboratorietester som utförts under de fysiska kontrollerna finns tillgängliga:

a)

Sändningar av hov- och klövdjur som valts ut i enlighet med de urvalskrav som avses i del III i bilaga I, om det inte finns någon misstanke om att dessa hov- och klövdjur utgör en omedelbar fara för människors eller djurs hälsa, och

b)

sändningar av andra djur som avses i artikel 47.1 a i förordning (EU) 2017/625, om det inte finns någon misstanke om att dessa djur utgör en omedelbar fara för människors eller djurs hälsa.

8.   Sändningar av varor som testats i enlighet med den övervakningsplan som avses i punkt 5 och för vilka det inte finns någon misstanke att de utgör en omedelbar fara för människors eller djurs hälsa, får släppas ut på marknaden innan resultaten av laboratorietesterna finns tillgängliga.

9.   Om sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625 väljs ut för laboratorieanalyser under de fysiska kontrollerna och om det inte finns någon misstanke om att de utgör en omedelbar fara för växtskyddet, får sådana sändningar släppas ut på marknaden innan resultaten av laboratorietesterna finns tillgängliga.

Artikel 5

Åtgärder som ska vidtas efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller

1.   När de kontroller som föreskrivs i artikel 49.1 i förordning (EU) 2017/625 har slutförts ska den behöriga myndigheten göra följande:

a)

Försluta och förse de förpackningar som har öppnats för identitetskontroller eller fysiska kontroller med en officiell märkning.

b)

I de fall som föreskrivs i unionsrätten, försegla transportmedlet och ange förseglingens nummer i CHED-dokumentet.

2.   De behöriga myndigheterna ska i CHED-dokumentet registrera alla resultat av laboratorieanalyser, tester eller diagnoser, så snart de finns tillgängliga, för de sändningar som har testats och släppts ut på marknaden innan resultat av laboratorietesterna finns tillgängliga.

3.   Originalet av de officiella intyg eller dokument, eller elektroniska motsvarigheter, som avses i artikel 50.1 i förordning (EU) 2017/625 ska sparas av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för införsel till unionen i minst tre år från och med den dag då tillstånd att föra in sändningarna i unionen gavs.

Originalintyget eller originaldokumenten för de växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625 får dock sparas i elektronisk form, under förutsättning att den lagrade informationen genererats av den behöriga myndigheten på grundval av originalintyget eller originaldokumenten. I sådana fall ska originalintyget eller originaldokumentet ogiltigförklaras eller förstöras av den behöriga myndigheten.

4.   Om de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 inte kräver att originalintyg eller originaldokument ska visas upp eller sparas av den behöriga myndigheten, ska en kopia av originalet av det officiella intyg eller de dokument som avses i artikel 50.1 i förordning (EU) 2017/625 sparas av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för införsel till unionen, i pappersform eller i elektronisk form, i minst tre år från och med den dag då tillstånd att föra in sändningarna i unionen eller tillstånd för fortsatt resa gavs.

Artikel 6

Upphävanden

1.   Förordning (EG) nr 282/2004 och beslut 97/794/EG upphör att gälla med verkan från och med den 14 december 2019.

2.   Förordning (EG) nr 136/2004 ska upphöra att gälla från och med den 14 december 2019.

Artikel 9 i förordning (EG) nr 136/2004 ska dock fortsätta att tillämpas till och med den 20 april 2021 när det gäller förteckningen över godkända länder som förtecknas i bilaga V till den förordningen.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 november 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT L 268, 24.9.1991, s. 56).

(3)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen (EUT L 49, 19.2.2004, s. 11).

(7)  Kommissionens beslut 97/794/EG av den 12 november 1997 om vissa närmare bestämmelser för tillämpning av rådets direktiv 91/496/EEG med avseende på veterinärkontroller av levande djur som importeras till gemenskapen från tredje land (EGT L 323, 26.11.1997, s. 31).


BILAGA I

Närmare bestämmelser för de åtgärder som ska vidtas under de fysiska kontroller av djur som avses i artikel 4.3

I.   Inspektion av om djuren är i skick att transporteras vidare

1.

En helhetsbedömning av alla djur ska göras genom okulärbesiktning för att bedöma om de är i skick att transporteras vidare, med beaktande av hur långt de redan färdats, inklusive arrangemangen för utfodring, vattning och vila. Hänsyn ska också tas till den sträcka som återstår, inklusive de arrangemang för utfodring, vattning och vila som föreslås för den återstående resan.

2.

Det ska kontrolleras att djurens transportmedel och färdjournalen överensstämmer med rådets förordning (EG) nr 1/2005 (1).

II.   Klinisk undersökning

1.

Den kliniska undersökningen av djuren ska bestå av en visuell undersökning av alla djur och ska omfatta minst följande:

a)

En visuell undersökning av djuren, inklusive en helhetsbedömning av deras hälsostatus, deras förmåga att röra sig fritt, hudens och slemhinnornas tillstånd och tecken på onormala avsöndringar.

b)

Kontroll av andnings- och matsmältningssystemen.

c)

Stickprovskontroller av kroppstemperaturen i de fall avvikelser har upptäckts enligt punkterna a eller b.

d)

Palpation i fall då avvikelser har upptäckts enligt punkterna a, b eller c.

2.

När det gäller sändningar av djur avsedda för avel eller produktion ska den kliniska undersökningen omfatta minst 10 % av djuren, dock minst tio djur, som ska väljas ut så att de är representativa för hela sändningen. Om sändningen består av färre än tio djur ska samtliga djur i sändningen kontrolleras.

3.

När det gäller sändningar av djur avsedda för slakt ska den kliniska undersökningen omfatta minst 5 % av djuren, dock minst fem djur, som ska väljas ut så att de är representativa för hela sändningen. Om sändningen består av färre än fem djur ska samtliga djur i sändningen kontrolleras.

4.

Antalet djur som kontrolleras i enlighet med punkterna 2 och 3 ska ökas och kan uppgå till det totala antalet djur i den berörda sändningen, om de fysiska kontroller som utförts inte varit tillfredsställande.

5.

De djur som förtecknas nedan behöver inte genomgå en individuell klinisk undersökning:

Fjäderfä,

fåglar,

vattenbruksdjur, inklusive all levande fisk,

gnagare,

hardjur,

bin och andra insekter,

reptiler och groddjur,

andra ryggradslösa djur,

vissa djurparks- och cirkusdjur, inklusive hov- och klövdjur, som anses farliga,

pälsdjur.

6.

För de djur som förtecknas i punkt 5 ska den kliniska undersökningen bestå av observationer av hälsotillstånd och beteende för hela gruppen eller för ett representativt antal djur. Om den ovannämnda kliniska undersökningen visar någon avvikelse ska en grundligare klinisk undersökning genomföras, inklusive provtagning, i lämpliga fall.

7.

När det gäller levande fisk, skaldjur och blötdjur samt djur avsedda för forskningscentrum som enligt intyg har en specifik hälsostatus och som transporteras i förseglade behållare i en kontrollerad miljö, ska en klinisk undersökning och provtagning utföras endast om det bedöms att en särskild risk kan föreligga med hänsyn till den berörda arten eller till djurens ursprung eller om det föreligger andra avvikelser från det normala.

III.   Provtagningsförfarande för hov- och klövdjur

1.

När det gäller sändningar av hov- och klövdjur ska provtagning i syfte att kontrollera efterlevnaden med de hälsokrav som anges i åtföljande officiella intyg eller dokument, eller deras elektroniska motsvarigheter, genomföras på följande sätt:

a)

Minst 3 % av de sändningar som har anlänt varje månad vid gränskontrollstationen ska genomgå serologisk provtagning, med undantag för registrerade hästar enligt definitionen i artikel 2 c i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 (2), och de ska åtföljas av ett individuellt hälsointyg som intygar att de uppfyller de djurhälsokrav som anges i den genomförandeförordningen. Prov ska tas på minst 10 % av djuren i varje sändning, dock på minst fyra djur. Om den behöriga myndigheten har skäl att misstänka att provtagningen inte är entydig ska procentandelen ökas och kan uppgå till 100 % av antalet djur i den berörda sändningen.

b)

Efter en riskbedömning som utförts av den officiella veterinären eller om det föreskrivs i unionsrätten får de nödvändiga proven tas från vilket djur som helst i en sändning som visas upp för officiell kontroll.

c)

De nödvändiga laboratorietesterna som utförs i syfte att kontrollera efterlevnaden av djurhälsokraven eller, i tillämpliga fall, förekomsten av restsubstanser och främmande ämnen ska genomföras utan dröjsmål.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 av den 12 april 2018 om villkoren för införsel till unionen av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur (EUT L 110, 30.4.2018, s. 1).


BILAGA II

Närmare bestämmelser för de åtgärder som ska vidtas under de fysiska kontroller av varor som avses i artikel 4.4

1.   

Den behöriga myndigheten ska utföra fysiska kontroller för att verifiera

a)

att transportförhållandena var sådana att varorna bevarades ordentligt, med beaktande av deras användningsområde,

b)

att det temperaturintervall som krävs under transporten enligt unionsrätten upprätthölls och att det inte förekom några brister eller avbrott i kylkedjan, genom att kontrollera de registrerade temperaturintervallen under transporten,

c)

att förpackningsmaterialet är intakt.

2.   

Den behöriga myndigheten ska utföra fysiska kontroller för att kontrollera att märkningen med sista förbrukningsdag överensstämmer med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (1).

Den behöriga myndigheten får utföra fysiska kontroller för att kontrollera att märkningen uppfyller andra krav i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.

3.   

Den behöriga myndigheten ska kontrollera att varorna är i skick för att användas i avsett syfte och att deras egenskaper inte har ändrats under transporten, genom

a)

sensorisk undersökning av varornas lukt, färg, konsistens eller smak, eller

b)

enkla fysiska eller kemiska tester, genom att man skär upp, tinar eller tillagar varorna, eller

c)

laboratorietester.

4.   

När det gäller sändningar av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, framställda produkter, hö och halm samt sammansatta produkter ska den behöriga myndigheten utföra de åtgärder som avses i punkt 3 på följande sätt:

a)

Ett urval av varor eller förpackningar, eller prover när det gäller bulkprodukter, ska samlas in innan de åtgärder som avses i punkt 3 utförs.

b)

Det urval av prover för undersökning som nämns i punkt 3 a och b ska omfatta 1 % av varorna eller förpackningarna i en sändning, dock minst två och högst tio varor eller förpackningar. Den behöriga myndigheten får om nödvändigt öka antalet kontrollerade varor eller förpackningar för att göra mer omfattande kontroller.

c)

De tester som avses i punkt 3 b och c ska utföras på en rad prover som valts ut så att de är representativa för hela sändningen.

5.   

För att genomföra artikel 4.5 ska den behöriga myndigheten utarbeta en övervakningsplan för att övervaka överensstämmelsen med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625, och särskilt för att upptäcka faror genom att ange vilka varor som ska undersökas och vilka test som ska utföras, och den ska utföra de laboratorietester som avses i punkt 3 c i enlighet med den planen.

En sådan övervakningsplan ska vara riskbaserad med beaktande av alla relevanta parametrar, t.ex. vilken typ av varor det gäller, vilken risk de utgör, frekvens och antal inkommande sändningar och resultatet av tidigare övervakning.

6.   

När det gäller sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av åtgärder som föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordning (EU) 2017/625, ska den behöriga myndigheten utföra fysiska kontroller i enlighet med följande bestämmelser:

a)

Fysiska kontroller ska omfatta laboratorietester i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 47.1 d, e och f i förordning (EU) 2017/625.

b)

Fysiska kontroller ska utföras på ett sådant sätt att det inte är möjligt för livsmedels- och foderföretagare eller deras företrädare att förutsäga om en viss sändning kommer att genomgå sådana kontroller.

c)

Resultaten av de fysiska kontrollerna ska finnas tillgängliga så snart det är tekniskt möjligt.

d)

De sändningar som testas ska omhändertas i väntan på resultatet av laboratorietester, om inte den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen tillåter vidaretransport till slutdestinationen i enlighet med artikel 4 i kommissionens delegerade förordning 2019/2124 (2).


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG (se sidan 73 i detta nummer av EUT).


BILAGA III

Närmare bestämmelser för de åtgärder som ska vidtas under de fysiska kontroller av växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 4.6

1.   

Den behöriga myndigheten ska utföra fysiska kontroller av sändningar och partier, antingen i deras helhet eller i ett representativt urval. Homogena partier i sändningen ska identifieras på grundval av uppgifterna i det officiella sundhetscertifikatet, med beaktande av de faktorer som avses i punkt 2.

2.   

Ett partis homogenitet, enligt definitionen i artikel 2.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 (1), ska identifieras på grundval av följande faktorer, så som de anges i det officiella sundhetscertifikatet:

Ursprung,

odlare,

förpackningsanläggning,

typ av förpackning,

släkte, art, varietet eller mognadsgrad,

exportör,

produktionsområde,

reglerade skadegörare och deras egenskaper,

behandling vid källan,

typ av bearbetning.

3.   

Vid provtagning på partier i en försändelse ingår det att fastställa lämplig självständig enhet för provtagning. När det gäller vissa växter eller växtprodukter ska följande enheter identifieras:

Frukt, i botanisk betydelse: en frukt

Snittblommor: en stjälk

Blad, bladgrönsaker: ett blad

Knölar, lökar, rhizomer: en knöl eller lök eller rhizom

Växter för plantering: en planta

Grenar: en gren

Trä och bark: ska fastställas i varje enskilt fall, den minsta delen ska väga minst 1 kg

Frön: ett frö

När enheten inte går att fastställa på grund av förpackningens storlek, form eller typ ska den minsta förpackningsenheten användas som urvalsenhet.

4.   

Provtagning för fysiska kontroller som utförs genom okulärbesiktning ska utföras enligt följande provtagningssystem, beroende på varorna och enligt relevant tabell i International Standards for Phytosanitary Measures No 31 Methodologies for sampling of consignments (ISPM31):

a)

Rotade icke vilande växter för plantering:

ett provtagningssystem som gör det möjligt att med en tillförlitlighet på 95 % fastställa en förekomst av angripna växter på 1 % eller mer.

b)

Vilande växter för plantering, inklusive knölar, lökar och rhizomer:

ett provtagningssystem som gör det möjligt att med en tillförlitlighet på 95 % fastställa en förekomst av angripna växter på 2 % eller mer.

c)

Frön eller växtprodukter som uppfyller de särskilda kraven i artiklarna 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 (2):

ett provtagningssystem som gör det möjligt att med en tillförlitlighet på 80 % fastställa en förekomst av angripna växter på 5 % eller mer.

d)

Icke rotade sticklingar, växter, växtprodukter och andra föremål som inte omfattas av leden a, b eller c:

ett provtagningssystem som gör det möjligt att med en tillförlitlighet på 95 % fastställa en förekomst av angripna växter på 5 % eller mer.

e)

Partier av fröer och bladgrönsaker med upp till 500 enheter:

ett hypergeometriskt provtagningssystem som gör det möjligt att med en tillförlitlighet på 95 % fastställa en förekomst av angripna växter på 10 % eller mer.

5.   

Alla åtgärder som vidtas vid bristande överensstämmelse ska röra partiet, så som det identifierats före de fysiska kontrollerna.

6.   

En minsta mängd prover för laboratorietestning ska tas för att påvisa latent smitta när det gäller växter för plantering, efter en riskanalys enligt följande kriterier:

a)

Den historiska nivån av EU-karantänskadegörare som upptäckts och anmälts av medlemsstaterna, enligt artikel 11 första stycket c i förordning (EU) 2016/2031, inklusive prioriterade skadegörare, enligt definitionen i artikel 6.1 i den förordningen, i ett ursprungstredjeland.

b)

Förekomst av en prioriterad skadegörare i ursprungstredjelandet, enligt tillgänglig vetenskaplig information.

c)

Information som finns tillgänglig via Imsoc.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den 11 oktober 2004 om angivande av detaljerade villkor för det bevismaterial som krävs samt kriterier för slag och nivåer för att minska växtskyddskontrollerna för vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V del B till rådets direktiv 2000/29/EG (EUT L 313, 12.10.2004, s. 6).


Top