EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1864

Kommissionens förordning (EG) nr 1864/2004 av den 26 oktober 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land

OJ L 325, 28.10.2004, p. 30–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; upphävd genom 32006R1979 . Latest consolidated version: 15/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1864/oj

28.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1864/2004

av den 26 oktober 2004

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 41 första stycket i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 15.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt det jordbruksavtal (2) som ingicks inom ramen för Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar åtog sig gemenskapen att på vissa villkor och från och med den 1 juli 1995 öppna gemenskapstullkvoter för konserverad svamp av släktet Agaricus spp. som omfattas av KN-numren 0711 90 40, 2003 10 20 och 2003 10 30.

(2)

Villkoren för förvaltning av dessa kvoter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2125/95 av den 6 september 1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svamp av släktet Agaricus  (3). Mot bakgrund av erfarenheterna från tillämpningen av den förordningen verkar det vara nödvändigt att ändra vissa av de nuvarande villkoren för att förenkla och förtydliga systemet. Av tydlighetsskäl är det nödvändigt att upphäva förordning (EG) nr 2125/95 och ersätta den med en ny förordning som börjar tillämpas den 1 januari 2005.

(3)

Det bör säkerställas att övergången mellan de två systemen sker så smidigt som möjligt. Därför bör vissa av tillämpningsföreskrifterna för kommissionens förordning (EG) nr 2125/95 och de traditionella importkalendrarna behållas.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (4) ändras Kombinerade nomenklaturen för vissa frukter och grönsaker och bearbetade produkter av frukt och grönsaker, framför allt för viss konserverad svamp av släktet Agaricus.

(5)

I protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Rumänien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden, som godkänns genom rådets beslut 2003/18/EG (5), fastställs villkoren för import till gemenskapen av viss konserverad svamp av släktet Agaricus med ursprung i Rumänien.

(6)

I protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Bulgarien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden, som godkänns genom rådets beslut 2003/286/EG (6), fastställs villkoren för import till gemenskapen av viss konserverad svamp av släktet Agaricus med ursprung i Bulgarien.

(7)

Utan att det påverkar tillämpningen av resultatet av förhandlingarna enligt artikel XXIV.6 i GATT (1994) och för att upprätthålla den traditionella handeln och samtidigt se till att gemenskapsmarknaden fortsätter att vara öppen för leveranser från nya tredjeländer bör den kvantitet konserverad svamp av släktet Agaricus som importeras till gemenskapen inom systemet för tullkvoter fastställas med hänsyn till de förmåner som fastställs i Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien. Därför bör de kvantiteter som tilldelas andra tredjeländer än Bulgarien och Rumänien klart skiljas från de kvantiteter som tilldelas Bulgarien och Rumänien. Med hänsyn till de senaste årens användning av den reserv som upprättas enligt förordning (EG) nr 2125/95, bör denna inbegripas i den kvantitet som tilldelas Kina, för att undvika störningar i handeln med detta leverantörsland.

(8)

Det bör antas bestämmelser för att möjliggöra en effektiv fördelning av gemenskapens tullkvoter för konserverad svamp ett visst år. För att undvika att gemenskapens handel med tredjeländer störs, bör dessa bestämmelser grundas på de uppgifter som finns tillgängliga efter de första sex månaderna varje år.

(9)

Det bör fastställas föreskrifter för att säkerställa att hela tullavgiften enligt Gemensamma tulltaxan tas ut för de kvantiteter som överskrider tullkvoterna. Dessa föreskrifter bör omfatta utfärdandet av licenser i slutet av en period under vilken kvantiteterna kontrolleras och de nödvändiga anmälningarna görs av medlemsstaterna. Dessa bestämmelser bör antingen komplettera eller medge undantag från bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (7).

(10)

Det bör även fortsättningsvis finnas ett tillräckligt utbud av de aktuella produkterna till stabila priser på gemenskapsmarknaden, samtidigt som man måste undvika onödiga marknadsstörningar i form av kraftiga prisvariationer och negativa effekter på gemenskapsproducenterna. Därför bör konkurrensen mellan importörer uppmuntras i högre grad och importörernas administrativa bördor minskas.

(11)

Det bör skiljas mellan traditionella importörer och nya importörer, vilket är av intresse både för de nuvarande importörerna, som normalt sett importerar stora kvantiteter av de aktuella produkterna, och för nya importörer på marknaden, som också bör få en rimlig chans att ansöka om licenser för kvantiteter konserverad svamp inom ramen för tullkvoter. En tydlig definition av dessa två kategorier av importörer bör fastställas, liksom vissa kriterier för de sökandes status och utnyttjandet av de licenser som utfärdats.

(12)

Det är lämpligt att fastställa fördelningen mellan importörskategorierna på grundval av de kvantiteter som i praktiken importerats och inte på grundval av utfärdade licenser. Många års erfarenhet från genomförandet av det nuvarande systemet visar dock att det inte är meningsfullt att fortsätta att fördela kvoter mellan traditionella och nya importörer när det gäller Bulgarien och Rumänien, eftersom gemenskapens efterfrågan på konserverad svamp från dessa länder fortfarande är klart mindre än kvotkvantiteterna.

(13)

Vissa begränsningar bör fastställas för licensansökningar för import av konserverad svamp från andra tredjeländer än Bulgarien och Rumänien som lämnas in av de olika kategorierna av importörer. Det krävs sådana begränsningar, dels för att se till att konkurrensen mellan importörer upprätthålls, dels för att alla importörer som verkligen bedriver handel på marknaden för frukt och grönsaker skall få möjlighet att försvara sina marknadspositioner i förhållande till andra importörer och för att ingen enskild importör skall kunna kontrollera marknaden.

(14)

För att förbättra och förenkla förvaltningen av tullkvoterna för konserverad svamp bör tydliga bestämmelser fastställas om datum och förfaranden för inlämning av licensansökningar och för de behöriga myndigheternas utfärdande av licenser i medlemsstaterna.

(15)

För att minska den administrativa bördan för importörerna bör licensansökningarna endast lämnas in i den medlemsstat där importören är införd i ett handelsregister.

(16)

Åtgärder måste även vidtas för att så långt som möjligt förhindra ansökningar om licenser i spekulationssyfte, vilket kan leda till att tullkvoterna inte utnyttjas till fullo. På grund av den berörda produktens beskaffenhet och värde bör en säkerhet ställas för varje ton (avrunnen nettovikt) för vilket en ansökan om importlicens lämnats in, enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2001. Denna säkerhet bör vara tillräckligt hög för att motverka ansökningar i spekulationssyfte, men inte så hög att den motverkar ansökningar från aktörer som verkligen bedriver handel med bearbetade produkter av frukt och grönsaker. Det lämpligaste objektiva kriteriet för fastställande av säkerheten är en gräns på 2 % av den genomsnittliga tilläggstullen för import till gemenskapen av konserverad svamp av släktet Agaricus spp. som nu omfattas av KN-nummer 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30.

(17)

För att importörerna skall kunna tillgodose efterfrågan på marknaden för konserverad svamp och snabbt kunna reagera på marknadsvillkorens utveckling, bör de ges möjlighet att hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna begära att en inlämnad licensansökan annulleras, om det utfärdas licens för en mindre kvantitet än den som ansökan avsåg.

(18)

För att säkerställa ett korrekt utnyttjande av kvoter, bör medlemsstaterna regelbundet anmäla de kvantiteter för vilka de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har utfärdat licenser som importörerna inte har använt. Vid beräkningen av de kvantiteter för vilka det utfärdas licenser bör hänsyn tas till de licensansökningar som importörerna vill annullera.

(19)

När det gäller förvaltningen av tullkvoter för konserverad svamp bör importörer som lämnar in ansökningar om licenser till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten, till dessa ansökningar foga en deklaration om att de erkänner och följer de begränsningar som fastställs i den här förordningen. För att förhindra att systemet missbrukas bör medlemsstaterna ges viss handlingsfrihet att införa påföljder för importörer som lämnar in falska, missledande eller felaktiga ansökningar och/eller deklarationer till de behöriga myndigheterna.

(20)

Övergångsbestämmelser bör antas för att importörer från Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) skall kunna omfattas av den här förordningen.

(21)

Villkor bör fastställas för att under 2005 och 2006 säkerställa att det görs en åtskillnad mellan å ena sidan traditionella importörer och nya importörer i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 och å andra sidan traditionella importörer och nya importörer i den nya medlemsstaterna.

(22)

Vissa övergångsbestämmelser och villkor för 2004 fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 359/2004 av den 27 februari 2004 om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 2125/95 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (8). Dessa övergångsbestämmelser kommer inte att vara tillämpliga efter den 31 december 2004. Den förordningen bör därför upphävas från och med den 1 januari 2005.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för produkter beredda av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande av tullkvoter och gällande tullar

1.   Härmed införs ett system med tullkvoter för import till gemenskapen av konserverad svamp av släktet Agaricus med KN-nummer 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30 (nedan kallad ”konserverad svamp”) på de villkor som fastställs i den här förordningen. I bilaga I anges kvantiteten för de olika tullkvoterna och den period under vilken de gäller.

2.   Den tillämpliga tullsatsen skall vara 12 % av värdet för produkter med KN-nummer 0711 51 00 (löpnummer 09.4062) och 23 % för produkter med KN-nummer 2003 10 20 och 2003 10 30 (löpnummer 09.4063).

En enda tullsats på 8,4 % skall emellertid tillämpas på produkter med ursprung i Rumänien (löpnummer 09.4726), och för produkter med ursprung i Bulgarien (löpnummer 09.4725) skall ingen tullavgift tas ut.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

nya medlemsstater: Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

2.

andra länder: andra tredjeländer än Kina, Bulgarien och Rumänien,

3.

behöriga myndigheter: det eller de organ som utsetts av medlemsstaten för genomförandet av den här förordningen,

4.

referenskvantitet: den maximala kvantitet (avrunnen nettovikt) konserverad svamp med ursprung i Kina och/eller andra länder som importerats av en traditionell importör under ett av de tre senaste kalenderåren. Vid beräkningen av referenskvantiteten tas inte hänsyn till import av konserverad svamp med ursprung i de nya medlemsstaterna eller gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

Artikel 3

Kategorier av importörer

1.   Med traditionella importörer skall avses importörer som kan bevisa att

a)

de beviljades licenser i enlighet med förordning (EG) nr 2125/95 eller den här förordningen, under vart och ett av de tre föregående kalenderåren,

b)

de under minst två av de tre föregående kalenderåren importerade konserverad svamp till gemenskapen,

c)

de under året före ansökan till gemenskapen importerade och/eller till någon plats utanför gemenskapen exporterade minst 100 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

2.   Med ”nya importörer” skall avses andra importörer än de som avses i punkt 1, oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer, enskilda eller grupper som under vart och ett av de två föregående kalenderåren till gemenskapen har importerat och/eller till någon plats utanför gemenskapen har exporterat minst 50 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96. Att detta krav har uppfyllts skall bekräftas av registrering i medlemsstatens handelsregister eller något annat bevis som godtas av medlemsstaten, och av bevis på att import och/eller export skett.

Artikel 4

Uppvisande av importlicens

För all import till gemenskapen inom ramen för de tullkvoter som avses i artikel 1 skall en importlicens uppvisas (nedan kallad ”licens”) som utfärdats i enlighet med den här förordningen.

Artikel 5

Licensansökningar och licenser

1.   Om inte annat följer av den här förordningen, skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1291/2000 tillämpas.

2.   Licenserna skall vara giltiga i nio månader från och med den faktiska utfärdandedagen såsom denna definieras i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000, dock längst till och med den 31 december det aktuella året.

3.   Säkerheten enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall vara 40 euro per ton (avrunnen nettovikt).

4.   I fält 8 i licensansökan och licensen skall ursprungslandet anges och ”ja” markeras med ett kryss. Licensen skall endast vara giltig för import med ursprung i nämnda länder.

5.   I fält 24 i licensen skall någon av uppgifterna i bilaga II anges.

6.   Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av importlicenserna inte överlåtas.

7.   Artikel 35.6 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas.

8.   Genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte överstiga den som anges i fälten 17 och 18 i importlicensen. I detta syfte skall siffran ”0” anges i licensens fält 19.

Artikel 6

Tilldelning av totala kvantiteter till traditionella och nya importörer

1.   Den totala kvantitet som tilldelas Kina och andra länder enligt bilaga I skall fördelas på följande sätt:

a)

95 % till traditionella importörer.

b)

5 % till nya importörer.

2.   När det gäller import med ursprung i Kina och andra länder och om den ena av kategorierna av importörer under den andra sexmånadersperioden räknat från kalenderårets början inte till fullo har utnyttjat den kvantitet som tilldelats, skall återstoden tilldelas den andra kategorin.

3.   Den totala kvantitet som tilldelas Bulgarien och den totala kvantitet som tilldelas Rumänien, enligt bilaga I, skall fördelas utan att det görs någon åtskillnad mellan traditionella och nya importörer.

4.   När det gäller import med ursprung i Kina och andra länder skall antingen ”traditionell importör” eller ”ny importör” anges i fält 20 i licensansökan

Artikel 7

Begränsningar för licenser som lämnas in av olika importörer

1.   Den totala kvantitet (avrunnen nettovikt) som omfattas av de licensansökningar för import till gemenskapen av konserverad svamp med ursprung i Kina och/eller andra länder som lämnats in av en traditionell importör får under den första eller andra sexmånadersperioden av kalenderåret inte överstiga 75 % av referenskvantiteten.

2.   Den totala kvantiteten (avrunnen nettovikt) i de licensansökningar för import till gemenskapen av konserverad svamp med ursprung i Kina och/eller andra länder som lämnats in av en ny importör får under den första eller andra sexmånadersperioden av kalenderåret inte överstiga 1 % av den sammanlagda kvantiteten i de tullkvoter som tilldelats Kina och andra länder enligt bilaga I till den här förordningen.

Artikel 8

Importörers inlämning av licensansökan

1.   Licensansökningar får endast lämnas in av importörer.

Licensansökningar får endast lämnas in hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där sökanden är registrerad.

Som underlag för licensansökningarna skall importörer, framför allt traditionella importörer, lämna den information som krävs för att de behöriga myndigheterna i de aktuella medlemsstaterna på ett tillfredsställande sätt skall kunna kontrollera att de villkor som anges i artikel 3 är uppfyllda.

När nya importörer beviljats licenser enligt förordning (EG) nr 2125/95 eller den här förordningen under föregående kalenderår, skall de också lämna bevis för att minst 50 % av den kvantitet som de tilldelats verkligen har övergått till fri omsättning i gemenskapen.

2.   Importörer skall lämna in sina licensansökningar under de fem första arbetsdagarna i januari och/eller under de fem första arbetsdagarna i juli.

3.   Importörer skall till sin licensansökan foga en deklaration om att de erkänner och uppfyller bestämmelserna i artikel 7.

Deklarationerna skall undertecknas av importören som bekräftelse på att uppgifterna är korrekta.

Artikel 9

Anmälan av licensansökningar

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka licensansökningar har lämnats in enligt följande:

a)

När det gäller ansökningar som lämnats in i januari, den sjunde arbetsdagen i januari.

b)

När det gäller ansökningar som lämnats in i juli, den sjunde arbetsdagen i juli.

Anmälningarna skall innehålla uppgifter för de olika produkterna, enligt Kombinerade nomenklaturen, och de olika ursprungen. När det gäller import med ursprung i Kina och/eller andra länder skall det i anmälningarna också ges separata siffror för de kvantiteter av varje produkt som traditionella respektive nya importörer har lämnat in ansökningar för.

Anmälningarna skall göras på elektronisk väg i enlighet med den förlaga som kommissionen i detta syfte har överlämnat till medlemsstaterna.

Artikel 10

Utfärdande av licenser

1.   Om inte annat följer av punkt 2 skall licenserna utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna den sjunde arbetsdagen efter dagen för anmälan enligt artikel 9.

2.   Om det i januari och/eller juli konstateras att de kvantiteter som det lämnats in ansökningar för överskrider den tillgängliga kvantiteten, skall kommissionen genom en förordning besluta om en enhetlig procentsats för nedsättning som skall tillämpas på de aktuella licensansökningarna och om nödvändigt avbryta utfärdandet av licenser för senare ansökningar.

I sådana fall skall licenser utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna den tredje arbetsdagen efter det att den förordning som avses i första stycket har trätt i kraft.

Artikel 11

Återtagande av ansökningar

Om en licens har utfärdats för en mindre kvantitet än vad licensansökan avsåg enligt artikel 10.2, får importören begära att de behöriga myndigheterna annullerar licensansökan inom tre arbetsdagar efter det att den förordning som antas enligt artikel 10.2 trätt i kraft. Vid en sådan annullering skall hela säkerheten frisläppas omedelbart.

Artikel 12

Information om utnyttjande av kvoter

På lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt skall kommissionen regelbundet meddela medlemsstaterna i vilken omfattning kvoterna utnyttjats.

Artikel 13

Anmälan av outnyttjade licenser

Medlemsstaterna skall så snart som möjligt informera kommissionen om de kvantiteter för vilka deras behöriga myndigheter utfärdat importlicenser som inte utnyttjats av importörerna. Vid beräkningen av de kvantiteter för vilka det utfärdats licenser skall hänsyn tas till återtagande av licensansökningar enligt artikel 11.

De anmälningar som avses i första stycket skall göras på elektronisk väg i enlighet med den förlaga som kommissionen i detta syfte har överlämnat till medlemsstaterna.

Artikel 14

Tillämpliga internationella åtaganden

1.   Konserverad svamp med ursprung i Bulgarien och Rumänien skall övergå till fri omsättning i gemenskapen i enlighet med protokollen om anpassning av respektive handelsaspekter i Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien.

2.   Konserverad svamp med ursprung i Kina skall införas till och övergå till fri omsättning i gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 55–65 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (9).

3.   De myndigheter som är behöriga att utfärda ursprungsintyg för konserverad svamp med ursprung i Kina anges i bilaga III.

Artikel 15

Ändring av licenser

1.   Innehavaren av en licens skall ha rätt att begära en ändring av det KN-nummer för vilket en licens har utfärdats, under förutsättning

a)

att det nya KN-nummer som begärs anges i artikel 1.1,

b)

att ansökan lämnas till de behöriga myndigheter som har utfärdat originallicensen och att originallicensen och eventuella utdrag ur den bifogas.

2.   I de fall som avses i punkt 1 skall de behöriga myndigheter som har utfärdat originallicensen behålla denna tillsammans med alla eventuella utdrag och utfärda en ersättningslicens och, i tillämpliga fall, ett eller flera utdrag ur ersättningslicensen.

3.   Ersättningslicensen och, i tillämpliga fall, utdragen skall

a)

utfärdas för en kvantitet som får uppgå till högst den maximikvantitet som är disponibel enligt den licens eller det utdrag som ersätts,

b)

i fält 20 innehålla nummer och datum för den licens eller det utdrag som ersätts,

c)

i fälten 13–15 innehålla uppgifter om den nya produkten i fråga,

d)

i fält 16 innehålla det nya KN-numret,

e)

i de övriga fälten innehålla samma uppgifter som den licens eller det utdrag som ersätts, särskilt samma dag för giltighetstidens utgång.

4.   Medlemsstaterna skall på elektronisk väg utan dröjsmål informera kommissionen om eventuella ersättningslicenser som utfärdats.

Artikel 16

Påföljder för importörer

1.   Om det konstateras att ansökningar och/eller deklarationer som en importör lämnat in till de behöriga myndigheterna i en medlemsstat är falska, missledande eller felaktiga, och detta inte uppenbart beror på ett misstag, skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna utesluta importören från systemet med licensansökningar under de två sexmånadersperioder som följer på detta konstaterande.

2.   Medlemsstaterna får anta ytterligare nationella bestämmelser om inlämning av licensansökningar till de behöriga myndigheterna och besluta om påföljder som står i proportion till hur allvarliga oriktigheterna är för importörer som är momsregistrerade på deras nationella territorium.

Artikel 17

Adminstrativt samarbete mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att etablera ett administrativt samarbete för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning följs.

Artikel 18

Övergångsåtgärder för åren 2005 och 2006

Genom undantag från artikel 3 skall följande definitioner gälla under 2005 och 2006 endast i de nya medlemsstaterna:

1.

Med ”traditionella importörer” skall avses importörer som kan bevisa att

a)

de under minst två av de tre föregående kalenderåren importerade konserverad svamp som inte hade sitt ursprung i de nya medlemsstaterna eller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004,

b)

de dessutom under det föregående kalenderåret importerade och/eller exporterade minst 100 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96,

c)

den import som avses i a och b skedde till den nya medlemsstat där den berörda importören har sitt huvudkontor,

d)

den export som avses i b skedde till andra platser än de nya medlemsstaterna eller gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

2.

Med ”nya importörer” skall avses andra importörer än traditionella importörer i den mening som avses i punkt 1, som är handelsmän, fysiska eller juridiska personer, enskilda eller grupper och som kan bevisa att

a)

de från eller till andra länder än de nya medlemsstaterna eller gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 importerade eller exporterade minst 50 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96 under vart och ett av de två föregående kalenderåren,

b)

den import som avses i a skedde till den nya medlemsstat där den berörda importören har sitt huvudkontor,

c)

den export som avses i a skedde till andra platser än de nya medlemsstaterna eller gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

Artikel 19

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 2125/95 och (EG) nr 359/2004 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2005.

Hänvisningarna till de upphävda förordningarna skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EGT L 212, 7.9.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 498/2004 (EUT L 80, 18.3.2004, s. 20).

(4)  EGT L 279, 23.10.2001, s. 1.

(5)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 18.

(6)  EUT L 102, 24.4.2003, s. 60.

(7)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 636/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 25).

(8)  EUT L 63, 28.2.2004, s. 11.

(9)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

Kvantitet och giltighetsperiod för de kvoter som avses i artikel 1.1 (ton avrunnen nettovikt)

Leverantörsland

1 januari–31 december varje år

Bulgarien

2 875 (1)

Rumänien

500

Kina

23 750

Andra länder

3 290


(1)  Från och med den 1 januari 2006 skall Bulgariens kvot ökas med 250 ton varje år.


BILAGA II

Uppgifter enligt artikel 5.5

—   spanska: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   tjeckiska: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   danska: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   tyska: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   estniska: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   grekiska: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   engelska: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   franska: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   italienska: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   lettiska: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   litauiska: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   ungerska: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   maltesiska: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   nederländska: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   polska: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   portugisiska: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   slovakiska: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   slovenska: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   finska: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   svenska: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


BILAGA III

Förteckning över kinesiska myndigheter som är behöriga att utfärda de ursprungsintyg som avses i artikel 14.3.

”General Administration of Quality Supervision”

Folkrepubliken Kinas ”Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau” i:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan


Top