EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0534-20200601

Consolidated text: Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/2020-06-01

02015R0534 — SV — 01.06.2020 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534

av den 17 mars 2015

om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13)

(EGT L 086 31.3.2015, s. 13)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2017/1538 av den 25 augusti 2017

  L 240

1

19.9.2017

►M2

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2020/605 av den 9 april 2020

  L 145

1

7.5.2020


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 065, 8.3.2018, s.  48 (2017/1538)
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534

av den 17 mars 2015

om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13)AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

▼M1

Artikel 1

Syfte och allmänna principer

1.  I denna förordning fastställs krav på rapporteringen av den finansiella tillsynsinformation som ska lämnas till de nationella behöriga myndigheterna av

a) 

betydande kreditinstitut som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering på konsoliderad nivå enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013,

b) 

andra betydande kreditinstitut än de som avses i punkt a som omfattas av nationella redovisningsregler på konsoliderad nivå som bygger på direktiv 86/635/EEG,

c) 

enskilda betydande kreditinstitut och betydande filialer,

d) 

betydande kreditinstitut i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland,

e) 

mindre betydande kreditinstitut som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering på konsoliderad nivå enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013,

f) 

mindre betydande kreditinstitut än de som avses i punkt e som omfattas av nationella redovisningsregler på konsoliderad nivå som bygger på direktiv 86/635/EEG,

g) 

mindre betydande kreditinstitut och mindre betydande filialer.

2.  Som undantag från artiklarna 7 och 14 ska kreditinstitut som har beviljats undantag från tillämpningen av tillsynskrav i enskilda fall i enlighet med artikel 7 eller 10 i förordning (EU) nr 575/2013 inte behöva rapportera finansiell tillsynsinformation på individuell nivå i enlighet med denna förordning. I fall då kreditinstitut inte rapporterar finansiell tillsynsinformation på individuell nivå i enlighet med denna punkt ska de nationella behöriga myndigheterna till ECB överlämna alla mallar som framgår av bilagorna III eller IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som de samlar in avseende dessa kreditinstitut.

3.  I de fall då de behöriga myndigheterna, inbegripet ECB, kräver att instituten ska uppfylla de skyldigheter som fastställs i del två till del fyra och del sex till del åtta i förordning (EU) nr 575/2013 samt i avdelning VII i direktiv 2013/36/EU på undergruppsnivå i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EU) nr 575/2013, ska dessa institut även på undergruppsnivå iaktta de krav som anges i denna förordning på konsoliderad nivå.

3a.  Om moderinstitut tillämpar en individuell konsolideringsmetod i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr 575/2013, ska dessa institut uppfylla kraven i denna förordning på individuell basis och bara tillämpa den individuella konsolideringsmetoden.

4.  Nationella behöriga myndigheter och/eller nationella centralbanker får använda de uppgifter som samlas in enligt denna förordning för andra arbetsuppgifter.

5.  Denna förordning påverkar inte de redovisningsstandarder som enheter som står under tillsyn tillämpar i sin konsoliderade redovisning eller årsredovisning och ändrar inte heller de redovisningsstandarder som tillämpas för tillsynsrapportering. Eftersom enheter som står under tillsyn tillämpar olika redovisningsstandarder, ska det endast lämnas information om värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas av motsvarande enhet som står under tillsyn på individuell eller konsoliderad nivå. För dessa ändamål tillhandahålls särskilda rapporteringsmallar för enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Dataposter inom dessa mallar som inte är tillämpliga för respektive enhet som står under tillsyn behöver inte rapporteras.

6.  Betydande och mindre betydande filialer får lämna den information som de enligt denna förordning ska tillhandahålla berörd nationell behörig myndighet genom det kreditinstitut som de har inrättats genom.

▼B

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpning av denna förordning ska definitionerna i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) gälla, om inget annat föreskrivs, tillsammans med följande definitioner.

(1)

IAS och IFRS : internationella redovisningsstandarder (International Accounting Standards) och (International Financial Reporting Standards), enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(2)

dotterföretag : ett dotterföretag enligt definitionen i artikel 4.1.16 i förordning (EU) nr 575/2013 som är ett kreditinstitut i den mening som avses i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

▼M1 —————

▼B

(4)

på gruppnivå : på gruppnivå enligt definitionen i artikel 4.1.48 i förordning (EU) nr 575/2013.

(5)

på undergruppnivå : på undergruppsnivå enligt definitionen i artikel 4.1.49 i förordning (EU) nr 575/2013.

▼M1

(6)

betydande kreditinstitut : ett kreditinstitut som har status av en betydande enhet som står under tillsyn.

(7)

mindre betydande kreditinstitut : ett kreditinstitut som inte har status av en betydande enhet som står under tillsyn.

(8)

betydande filial : en filial som har status av en betydande enhet som står under tillsyn som inte ingår i en grupp som står under tillsyn och har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat.

(9)

mindre betydande filial : en filial som inte har status av en betydande enhet som står under tillsyn som inte ingår i en grupp som står under tillsyn och har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat.

▼M1

Artikel 3

Förändrad status för en enhet som står under tillsyn

1.  Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet som står under tillsyn klassificeras som betydande 12 månader efter det att den har underrättats om ett beslut enligt artikel 45.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Den ska rapportera information i enlighet med avdelning II i denna förordning som betydande enhet som står under tillsyn på det första referensdatum för rapportering som infaller efter det att den har klassificerats som betydande.

2.  Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet som står under tillsyn klassificeras som mindre betydande när den har underrättats om ett beslut enligt artikel 46.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Därefter ska den börja rapportera information i enlighet med avdelning III i denna förordning.AVDELNING II

RAPPORTERING AV BETYDANDE KREDITINSTITUT PÅ KONSOLIDERAD OCH INDIVIDUELL NIVÅ OCH AV BETYDANDE FILIALER PÅ INDIVIDUELL NIVÅKAPITEL I

Rapportering på konsoliderad nivå

Artikel 4

Format och frekvens för rapportering på konsoliderad nivå samt referens- och överföringsdatum för rapportering för betydande kreditinstitut som tillämpar IFRS för tillsynsrapportering på konsoliderad nivå enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013

I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 ska betydande kreditinstitut som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering på konsoliderad nivå enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på konsoliderad nivå.

Artikel 5

Format och frekvens för rapportering på konsoliderad nivå samt referens- och överföringsdatum för rapportering för betydande kreditinstitut som tillämpar nationella redovisningsregler på konsoliderad nivå som bygger på direktiv 86/635/EEG

I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska andra betydande kreditinstitut än de som avses i artikel 4 och som omfattas av nationella redovisningsregler på konsoliderad nivå som bygger på direktiv 86/635/EEG, rapportera finansiell tillsynsinformation på konsoliderad nivå i enlighet med artiklarna 2, 3 och 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.KAPITEL II

Rapportering på individuell nivå

Artikel 6

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för kreditinstitut som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och för betydande filialer

1.  Betydande kreditinstitut som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Detta gäller även för betydande filialer.

2.  Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska omfatta den information som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, inklusive information som framgår av mall 40.1 i bilaga III till den förordningen, och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln.

3.  Andra betydande kreditinstitut som står under tillsyn än de som avses i punkt 1 som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. Detta gäller även för betydande filialer.

4.  Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska omfatta den information som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, inklusive information som framgår av mall 40.1 i bilaga IV till den förordningen, och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln.

5.  Den information som anges i punkterna 2 och 4 ovan ska endast omfatta information om

a) 

tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader som tas upp av den enhet som står under tillsyn i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder,

b) 

exponeringar och verksamheter utanför balansräkningen som berör den enhet som står under tillsyn,

c) 

andra transaktioner än sådana som avses i punkterna a och b som utförs av den enhet som står under tillsyn,

d) 

värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas av den enhet som står under tillsyn.

6.  De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2 och 4 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

7.  Som undantag från punkterna 2 och 4 ska betydande kreditinstitut som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn rapportera den information som framgår av mallarna 17.1, 17.2 och 17.3 i bilagorna III och IV samt av mall 40.2 i bilagorna III och IV i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 endast om de tar fram konsoliderad redovisning.

8.  Som undantag från punkterna 2 och 4 behöver betydande filialer inte rapportera den information som framgår av mallarna 17.1, 17.2 och 17.3 i bilagorna III och IV samt av mallarna 40.1 och 40.2 i bilagorna III och IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

Artikel 7

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för kreditinstitut som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn

1.  Betydande kreditinstitut som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Dessa kreditinstituts finansiella tillsynsrapportering ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I.

▼B

2.  Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

▼M1

3.  Andra betydande kreditinstitut som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet.

▼B

4.  Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I.

5.  Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

6.  Den information som anges i punkterna 1, 2, 4 och 5 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning.

7.  De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 1, 2, 4 och 5 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

▼M1

Artikel 8

Referens- och överföringsdatum för rapportering för betydande kreditinstitut och betydande filialer

1.  De uppgifter som avses i artiklarna 6 och 7 om betydande kreditinstitut och betydande filialer ska ha följande referensdatum för rapportering:

a) 

Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

b) 

Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december.

c) 

Årsrapportering: 31 december.

2.  Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet för rapportering.

3.  Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen för rapportering till utgången av räkenskapsåret i de fall då betydande kreditinstitut får utarbeta sin årsredovisning på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen för rapportering ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet för rapportering.

4.  De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information om betydande kreditinstitut och betydande filialer enligt artiklarna 6 och 7 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum:

a) 

För betydande kreditinstitut som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och betydande filialer: den 10:e arbetsdagen efter de överföringsdatum som framgår av artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

b) 

För betydande kreditinstitut som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 25:e arbetsdagen efter de överföringsdatum som framgår av artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när betydande kreditinstitut och betydande filialer ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att uppfylla dessa tidsfrister.KAPITEL III

Rapportering som utförs av betydande kreditinstitut i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland

Artikel 9

Format och frekvens för rapportering som utförs av betydande kreditinstitut i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland

1.  Finansiell tillsynsinformation i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland ska rapporteras enligt följande:

a) 

Betydande kreditinstitut som tillämpar IFRS på konsoliderad nivå i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002, inklusive dem som tillämpar IFRS för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, ska säkerställa att den finansiella tillsynsinformation som framgår av punkt 1 i bilaga II rapporteras på individuell nivå till de berörda nationella behöriga myndigheterna för dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland. Den finansiella tillsynsrapporteringen ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

b) 

Andra betydande kreditinstitut än de som avses i punkt a som omfattas av nationella redovisningsregler på konsoliderad nivå som bygger på direktiv 86/635/EEG, ska säkerställa att den finansiella tillsynsinformation som framgår av punkt 2 i bilaga II rapporteras på individuell nivå till de berörda nationella behöriga myndigheterna för dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland. Den finansiella tillsynsrapporteringen ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

1a.  Om fler än ett kreditinstitut inom en grupp som står under tillsyn tillämpar tillsynskrav på konsoliderad nivå, ska punkt 1 endast gälla för det kreditinstitut som är etablerat i en deltagande medlemsstat och på högsta konsolideringsnivå.

2.  Som ett undantag till punkt 1 ska finansiell information om dotterföretag vars totala tillgångar inte överstiger 3 miljarder euro inte rapporteras. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna fastställas utifrån tillsynsrapporteringen i enlighet med tillämplig lag. Om det totala värdet av tillgångarna inte kan fastställas utifrån den tillsynsrapporteringen ska det fastställas utifrån den senaste granskade årsredovisningen och, om sådan saknas, utifrån en årsredovisning som tagits fram enligt tillämplig nationell bokföringslagstiftning.

3.  Informationen ska rapporteras i enlighet med punkt 1 från och med nästa referensdatum för kvartalsrapportering om det totala värdet av tillgångarna för ett dotterföretag överstiger 3 miljarder euro under fyra på varandra följande referensdatum för kvartalsrapportering. Rapportering i enlighet med punkt 1 krävs inte från och med nästa referensdatum för kvartalsrapportering om det totala värdet av tillgångarna för ett dotterföretag uppgår till högst 3 miljarder euro under tre på varandra följande referensdatum för kvartalsrapportering.

Artikel 10

Referens- och överföringsdatum för rapportering som utförs av betydande kreditinstitut i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland

1.  Den information som anges i artikel 9 ska samlas in med samma referensdatum för rapportering som den finansiella tillsynsinformationen för berörda betydande kreditinstitut som rapporterar på konsoliderad nivå. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från första dagen för räkenskapsåret för att rapportera finansiell information till referensdatumet för rapportering.

2.  De nationella behöriga myndigheterna ska lämna information om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland enligt artikel 9 till ECB senast vid utgången av affärsdagen den 25:e arbetsdagen efter de överföringsdatum som framgår av artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

3.  De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när kreditinstitut ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla denna tidsfrist.AVDELNING III

RAPPORTERING AV MINDRE BETYDANDE KREDITINSTITUT PÅ KONSOLIDERAD OCH INDIVIDUELL NIVÅ OCH AV MINDRE BETYDANDE FILIALER PÅ INDIVIDUELL NIVÅKAPITEL I

Rapportering på konsoliderad nivå

Artikel 11

Format och frekvens för rapportering på konsoliderad nivå för mindre betydande kreditinstitut

1.  Mindre betydande kreditinstitut som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering på konsoliderad nivå enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera finansiell tillsynsinformation till den berörda nationella behöriga myndigheten på konsoliderad nivå.

2.  Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I.

3.  Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

4.  Andra mindre betydande kreditinstitut än de som avses i punkt 1 och som omfattas av nationella redovisningsregler på konsoliderad nivå som bygger på direktiv 86/635/EEG ska rapportera finansiell tillsynsinformation till den berörda nationella behöriga myndigheten på konsoliderad nivå. Den finansiella tillsynsrapporteringen ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I.

5.  Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

6.  Som undantag till punkterna 4 och 5 ska den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande kreditinstitut vars totala tillgångvärde, på konsoliderad nivå, inte överstiger 3 miljarder euro som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkt 4 i den här artikeln. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för kreditinstitut på konsoliderad nivå fastställas utifrån konsoliderad tillsynsrapportering i enlighet med tillämplig lag. Om det totala värdet av tillgångarna inte kan fastställas utifrån den konsoliderade tillsynsrapporteringen ska det fastställas utifrån den senaste granskade konsoliderade årsredovisningen och, om sådan saknas, utifrån en konsoliderad årsredovisning som tagits fram enligt tillämplig nationell lagstiftning.

7.  Mindre betydande kreditinstitut ska börja rapportera information i enlighet med punkterna 4 och 5 från och med nästa referensdatum för kvartalsrapportering om det totala värdet av tillgångarna för ett mindre betydande kreditinstitut, på konsoliderad nivå, överstiger 3 miljarder euro under fyra på varandra följande referensdatum för kvartalsrapportering. Mindre betydande kreditinstitut ska börja rapportera information i enlighet med punkt 6 om det totala värdet av tillgångarna för ett mindre betydande kreditinstitut uppgår, på konsoliderad nivå, till högst 3 miljarder euro under tre på varandra följande referensdatum för kvartalsrapportering.

8.  Den information som anges i punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning.

9.  De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 inom en mer omfattande rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

Artikel 12

Referens- och överföringsdatum för rapportering för mindre betydande kreditinstitut

1.  De uppgifter som rapporteras av mindre betydande kreditinstitut på konsoliderad nivå som framgår av artikel 11 ska ha följande referensdatum för rapportering:

a) 

Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

b) 

Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december.

c) 

Årsrapportering: 31 december.

2.  Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet för rapportering.

3.  Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen för rapportering till utgången av räkenskapsåret i sådana fall där mindre betydande kreditinstitut av dessa myndigheter tillåtits rapportera finansiell tillsynsinformation på konsoliderad nivå på grundval av ett räkenskapsår som avviker från kalenderåret. De justerade referensdatumen för rapportering ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt för perioden från räkenskapsårets första dag till referensdatumet för rapportering.

4.  De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information enligt artikel 11 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum:

a) 

För mindre betydande kreditinstitut som är etablerade i en deltagande medlemsstat och rapporterar på högsta konsolideringsnivå: den 25:e arbetsdagen efter de överföringsdatum som framgår av artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

b) 

För andra mindre betydande kreditinstitut som rapporterar på konsoliderad nivå än de som framgår av punkt a: den 35:e arbetsdagen efter de överföringsdatum som framgår av artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när kreditinstitut ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister.KAPITEL II

Rapportering på individuell nivå

Artikel 13

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för mindre betydande kreditinstitut som inte ingår i en grupp som står under tillsyn och för mindre betydande filialer

1.  Mindre betydande kreditinstitut som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Detta gäller även för mindre betydande filialer.

2.  Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I.

3.  Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

4.  Andra mindre betydande kreditinstitut än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. Detta gäller även för mindre betydande filialer.

5.  Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 4 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I.

6.  Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

7.  För punkterna 2, 3, 5 och 6 gäller följande undantag:

a) 

Den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande kreditinstitut som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde uppgår till högst 3 miljarder euro ska som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkterna 2, 3, 5 eller 6.

b) 

En mindre betydande filial ska inte rapportera finansiell tillsynsinformation om det totala värdet av dess tillgångar uppgår till högst 3 miljarder euro.

8.  Vid tillämpning av punkt 7 ska det totala värdet av tillgångarna för mindre betydande kreditinstitut och mindre betydande filialer fastställas utifrån tillsynsrapporteringen i enlighet med tillämplig lag. Om det totala värdet av tillgångarna för ett mindre betydande kreditinstitut inte kan fastställas utifrån tillsynsrapporteringen ska det fastställas utifrån den senaste granskade årsredovisningen och, om sådan saknas, utifrån en årsredovisning som tagits fram enligt tillämplig nationell lagstiftning. Om det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande filial inte kan fastställas utifrån tillsynsrapporteringen ska det fastställas utifrån den statistikrapportering som sker i enlighet med Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 ( 1 ).

9.  Mindre betydande kreditinstitut och mindre betydande filialer ska börja rapportera information i enlighet med punkterna 2, 3, 5 och 6 från och med nästa referensdatum för kvartalsrapportering om det totala värdet av tillgångarna för ett mindre betydande kreditinstitut eller en mindre betydande filial överstiger 3 miljarder euro under fyra på varandra följande referensdatum för kvartalsrapportering. Mindre betydande kreditinstitut och mindre betydande filialer ska börja rapportera information i enlighet med punkt 7 om det totala värdet av tillgångarna för ett mindre betydande kreditinstitut eller en mindre betydande filial uppgår till högst 3 miljarder euro under tre på varandra följande referensdatum för kvartalsrapportering.

10.  Den information som anges i punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning.

11.  De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

Artikel 14

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för kreditinstitut som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn

1.  Mindre betydande kreditinstitut som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå.

2.  Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga II.

3.  Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

4.  Andra mindre betydande kreditinstitut än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet.

5.  Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 4 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga II.

6.  Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

7.  Som undantag till punkterna 2, 3, 5 och 6 ska den finansiella tillsynsrapporteringen av mindre betydande kreditinstitut för vilka tillgångarnas totala värde uppgår till högst 3 miljarder euro omfatta den information som anges i bilaga III. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för det mindre betydande kreditinstitutet fastställas utifrån tillsynsrapporteringen i enlighet med tillämplig lag. Om det totala värdet av tillgångarna för ett mindre betydande kreditinstitut inte kan fastställas utifrån tillsynsrapporteringen ska det fastställas utifrån den senaste granskade årsredovisningen och, om sådan saknas, utifrån en årsredovisning som tagits fram enligt tillämplig nationell bokföringslagstiftning.

8.  Mindre betydande kreditinstitut ska börja rapportera information i enlighet med punkterna 2, 3, 5 och 6 från och med nästa referensdatum för kvartalsrapportering om det totala värdet av tillgångarna för ett mindre betydande kreditinstitut överstiger 3 miljarder euro under fyra på varandra följande referensdatum för kvartalsrapportering. Mindre betydande kreditinstitut ska börja rapportera information i enlighet med punkt 7 om det totala värdet av tillgångarna för ett mindre betydande kreditinstitut uppgår till högst 3 miljarder euro under tre på varandra följande referensdatum för kvartalsrapportering.

9.  Den information som anges i punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning.

10.  De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

Artikel 15

Referens- och överföringsdatum för rapportering för mindre betydande kreditinstitut och mindre betydande filialer

1.  De uppgifter som avses i artiklarna 13 och 14 om mindre betydande kreditinstitut och mindre betydande filialer ska ha följande referensdatum för rapportering:

a) 

Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

b) 

Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december.

c) 

Årsrapportering: 31 december.

2.  Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet för rapportering.

3.  Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen för rapportering till utgången av räkenskapsåret i de fall då mindre betydande kreditinstitut av dessa myndigheter tillåtits rapportera sin finansiella tillsynsinformation på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen för rapportering ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Uppgifter som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet för rapportering.

4.  De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in finansiell tillsynsinformation om mindre betydande kreditinstitut och mindre betydande filialer enligt artiklarna 13 och 14 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum:

a) 

För mindre betydande kreditinstitut som inte ingår i en grupp som står under tillsyn och för mindre betydande filialer: den 25:e arbetsdagen efter de överföringsdatum som framgår av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

b) 

För mindre betydande kreditinstitut som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn: den 35:e arbetsdagen efter de överföringsdatum som framgår av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när mindre betydande kreditinstitut och mindre betydande filialer ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att uppfylla dessa tidsfrister.

▼BAVDELNING IV

UPPGIFTSKVALITET OCH DATASPRÅK

Artikel 16

Kvalitetskontroller av uppgifter

De nationella behöriga myndigheterna ska övervaka och säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos den information som lämnas till ECB. För dessa ändamål ska de nationella behöriga myndigheterna följa specifikationerna i artiklarna 4 och 5 i beslut ECB/2014/29.

▼M1

Artikel 17

Dataspråk för överföring av information från de nationella behöriga myndigheterna till ECB

De nationella behöriga myndigheterna ska överföra den information som anges i denna förordning enligt formatet eXtensible Business Reporting Language för att uppnå ett enhetligt tekniskt format för utbyte av uppgifter. För dessa ändamål ska de nationella behöriga myndigheterna följa specifikationerna i artikel 6 i beslut ECB/2014/29.

▼BAVDELNING V

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

▼M1 —————

▼M1

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

1.  Om en mindre betydande enhet som står under tillsyn blir betydande före den 1 januari 2018 ska den enligt denna förordning klassificeras som en betydande enhet som står under tillsyn i 18 månader efter det att den har underrättats om ett beslut enligt artikel 45.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

2.  Om det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn på individuell eller konsoliderad nivå överstiger 3 miljarder euro före den 1 januari 2018 ska enheten börja rapportera i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna förordning det första referensdatumet för rapportering som infaller minst 18 månader efter det att tröskelvärdet överskreds.

3.  Om det totala värdet av tillgångarna för ett dotterföretag som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland överstiger 3 miljarder euro före den 1 januari 2018 ska informationen rapporteras i enlighet med artikel 9.1 det första referensdatumet för rapportering som infaller minst 18 månader efter det att tröskelvärdet överskreds.

▼B

Artikel 20

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.
BILAGA I

Förenklad finansiell tillsynsrapportering

1. För ►M1  ————— ◄ enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar den förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 1.

2. För andra ►M1  ————— ◄ enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar den förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 2.

▼M1

2a. Som undantag till punkt 2 får varje nationell behörig myndighet besluta att de enheter som avses i punkt 2 och är etablerade i dess medlemsstat rapporterar

a) 

informationen i mall 9.1 eller informationen i mall 9.1.1 från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014,

b) 

informationen i mall 11.1 eller informationen i mall 11.2 från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014,

c) 

informationen i mall 12.0 eller informationen i mall 12.1 från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014,

d) 

informationen i mall 16.3 eller informationen i mall 16.4 från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

▼B

3. Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

▼M1

4. Mallarna 17.1, 17.2 och 17.3 i tabellerna 1 och 2 tillhandahålls endast för kreditinstitut som rapporterar på konsoliderad nivå. Mall 40.1 i tabellerna 1 och 2 tillhandahålls för kreditinstitut som rapporterar på konsoliderad nivå samt för kreditinstitut som inte ingår i en grupp och som rapporterar på individuell nivå.

▼B

5. För att beräkna det tröskelvärde som anges i del 2 av tabellerna 1 och 2 i denna bilaga ska artikel 5.a.4 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 gälla.

▼M2Tabell 1

Mallnummer

Mallens eller mallgruppens namn

 

DEL 1 [KVARTALSVIS]

 

Balansräkning [Rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: eget kapital

2

Resultaträkning

 

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor

4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel

4.2.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet

4.2.2

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

4.3.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

4.4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

4.5

Efterställda finansiella tillgångar

5.1

Uppdelning av lån och förskott som inte är förenade med handel, per produkt

6.1

Uppdelning av lån och förskott som inte innehas för handel till icke-finansiella företag, per Nace-kod

 

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

Efterställda finansiella skulder

 

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden

9.1.1

Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra gjorda åtaganden

9.2

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna åtaganden

10

Derivat – Förenade med handel och ekonomiska säkringar

 

Säkringsredovisning

11.1

Derivat – säkringsredovisning: Uppdelning per typ av risk och typ av säkring

 

Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

12.1

Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

 

Erhållna säkerheter och garantier

13.1

Uppdelning av säkerheter och garantier per lån och förskott som inte innehas för handel

13.2.1

Säkerheter som har erhållits genom övertagande av kontroll under perioden [innehav på referensdagen]

13.3.1

Säkerheter som har erhållits genom övertagande av kontroll ackumulerat

14

Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde

 

Uppdelning av valda poster i resultaträkningen

16.1

Ränteintäkter och räntekostnader per instrument och motpartssektor

16.3

Vinster eller förluster på finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel och på finansiella tillgångar och skulder som är förenade med handel, per instrument

 

Avstämning mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Balansräkning

17.1

Avstämning mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Tillgångar

17.2

Avstämning mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Exponeringar utanför balansräkningen – låneåtaganden, finansiella garantier och andra gjorda åtaganden

17.3

Avstämning mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Skulder

 

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.0

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.1

Inflöden och utflöden av nödlidande exponeringar – lån och förskott efter motpartssektor

18.2

Kommersiella fastighetslån och ytterligare information om lån med säkerhet i fastigheter

19

Exponeringar med anstånd

 

DEL 2 [KVARTALSVIS MED TRÖSKELVÄRDE: KVARTALSVIS ELLER INGEN RAPPORTERING]

 

Geografisk uppdelning

20.4

Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist

20.5

Geografisk uppdelning av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist

20.6

Geografisk uppdelning av skulder efter motpartens hemvist

 

DEL 4 [ÅRSVIS]

 

Koncernstruktur

40.1

Koncernstruktur: ”enhet-för-enhet”Tabell 2

Mallnummer

Mallens eller mallgruppens namn

 

DEL 1 [KVARTALSVIS]

 

Balansräkning [Rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: eget kapital

2

Resultaträkning

 

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor

4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel

4.2.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet

4.2.2

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

4.3.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

4.4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

4.5

Efterställda finansiella tillgångar

4.6

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som är förenade med handel

4.7

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet

4.8

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

4.9

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod

4.10

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat

5.1

Uppdelning av lån och förskott som inte är förenade med handel, per produkt

6.1

Uppdelning av lån och förskott som inte innehas för handel till icke-finansiella företag, per Nace-kod

 

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

Efterställda finansiella skulder

 

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden

9.1

Exponeringar utanför balansräkningen enligt nationell god redovisningssed: låneåtaganden, finansiella garantier och andra gjorda åtaganden

9.1.1

Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra gjorda åtaganden

9.2

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna åtaganden

10

Derivat – Förenade med handel och ekonomiska säkringar

 

Säkringsredovisning

11.1

Derivat – säkringsredovisning: Uppdelning per typ av risk och typ av säkring

11.2

Derivat – Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: uppdelning per typ av risk

 

Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

12.0

Förändringar i reserveringar för kreditförluster och nedskrivning av egetkapitalinstrument enligt nationell god redovisningssed

12.1

Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

 

Erhållna säkerheter och garantier

13.1

Uppdelning av säkerheter och garantier per lån och förskott som inte innehas för handel

13.2.1

Säkerheter som har erhållits genom övertagande av kontroll under perioden [innehav på referensdagen]

13.3.1

Säkerheter som har erhållits genom övertagande av kontroll ackumulerat

14

Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde

 

Uppdelning av valda poster i resultaträkningen

16.1

Ränteintäkter och räntekostnader per instrument och motpartssektor

16.3

Vinster eller förluster på finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel och på finansiella tillgångar och skulder som är förenade med handel, per instrument

16.4

Vinster eller förluster på finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel och på finansiella tillgångar och skulder som är förenade med handel, efter risk

 

Avstämning mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Balansräkning

17.1

Avstämning mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Tillgångar

17.2

Avstämning mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Exponeringar utanför balansräkningen – låneåtaganden, finansiella garantier och andra gjorda åtaganden

17.3

Avstämning mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Skulder

 

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.0

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.1

Inflöden och utflöden av nödlidande exponeringar – lån och förskott efter motpartssektor

18.2

Kommersiella fastighetslån och ytterligare information om lån med säkerhet i fastigheter

19

Exponeringar med anstånd

 

DEL 2 [KVARTALSVIS MED TRÖSKELVÄRDE: KVARTALSVIS ELLER INGEN RAPPORTERING]

 

Geografisk uppdelning

20.4

Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist

20.5

Geografisk uppdelning av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist

20.6

Geografisk uppdelning av skulder efter motpartens hemvist

 

DEL 4 [ÅRSVIS]

 

Koncernstruktur

40.1

Koncernstruktur: ”enhet-för-enhet”

▼B
BILAGA II

Mycket förenklad finansiell tillsynsrapportering

1. För enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar den mycket förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 3.

▼M2Tabell 3

Mallnummer

Mallens eller mallgruppens namn

 

DEL 1 [KVARTALSVIS]

 

Balansräkning [Rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: eget kapital

2

Resultaträkning

 

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor

4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel

4.2.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet

4.2.2

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

4.3.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

4.4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

4.5

Efterställda finansiella tillgångar

5.1

Uppdelning av lån och förskott som inte är förenade med handel, per produkt

 

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

Efterställda finansiella skulder

 

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden

9.1.1

Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra gjorda åtaganden

10

Derivat – Förenade med handel och ekonomiska säkringar

 

Säkringsredovisning

11.1

Derivat – säkringsredovisning: Uppdelning per typ av risk och typ av säkring

 

Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

12.1

Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

14

Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde

 

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.0

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.1

Inflöden och utflöden av nödlidande exponeringar – lån och förskott efter motpartssektor

18.2

Kommersiella fastighetslån och ytterligare information om lån med säkerhet i fastigheter

19

Exponeringar med anstånd

▼B

2. För andra enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar den mycket förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 4.

▼M2Tabell 4

Mallnummer

Mallens eller mallgruppens namn

 

DEL 1 [KVARTALSVIS]

 

Balansräkning [Rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: eget kapital

2

Resultaträkning

 

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor

4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel

4.2.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet

4.2.2

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

4.3.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

4.4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

4.5

Efterställda finansiella tillgångar

4.6

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som är förenade med handel

4.7

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet

4.8

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

4.9

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod

4.10

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat

5.1

Uppdelning av lån och förskott som inte är förenade med handel, per produkt

 

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

Efterställda finansiella skulder

 

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden

9.1

Exponeringar utanför balansräkningen enligt nationell god redovisningssed: låneåtaganden, finansiella garantier och andra gjorda åtaganden

9.1.1

Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra gjorda åtaganden

10

Derivat – Förenade med handel och ekonomiska säkringar

 

Säkringsredovisning

11.1

Derivat – säkringsredovisning: Uppdelning per typ av risk och typ av säkring

11.2

Derivat – Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: uppdelning per typ av risk

 

Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

12.0

Förändringar i reserveringar för kreditförluster och nedskrivning av egetkapitalinstrument enligt nationell god redovisningssed

12.1

Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

 

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.0

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.1

Inflöden och utflöden av nödlidande exponeringar – lån och förskott efter motpartssektor

18.2

Kommersiella fastighetslån och ytterligare information om lån med säkerhet i fastigheter

19

Exponeringar med anstånd

▼B

3. Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

▼C1

4. Som undantag till punkt 2 får varje nationell behörig myndighet besluta att de enheter som avses i punkt 2 och är etablerade i dess medlemsstat rapporterar

a) 

informationen i mall 9.1 eller informationen i mall 9.1.1 från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014,

b) 

informationen i mall 11.1 eller informationen i mall 11.2 från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014,

c) 

informationen i mall 12.0 eller informationen i mall 12.1 från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

▼B
BILAGA III

Dataposter för finansiell tillsynsrapportering

1. För enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen de dataposter från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i bilaga IV.

2. För andra enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen de dataposter från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i bilaga V.

3. Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

▼M2
BILAGA IVFINREP-mallar för IFRS

Mallnr

Mallkod

Mallens eller mallgruppens namn

 

 

DEL 1 [KVARTALSVIS]

 

 

Balansräkning [Rapport över finansiell ställning]

1.1

F 01.01

Balansräkning: tillgångar

1.2

F 01.02

Balansräkning: skulder

1.3

F 01.03

Balansräkning: eget kapital

2

F 02.00

Resultaträkning

5.1

F 05.01

Uppdelning av lån och förskott som inte är förenade med handel, per produkt

 

 

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

F 08.01

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

F 08.02

Efterställda finansiella skulder

10

F 10.00

Derivat – Förenade med handel och ekonomiska säkringar

 

 

Säkringsredovisning

11.1

F 11.01

Derivat – Säkringsredovisning: Uppdelning per typ av risk och typ av säkring

 

 

Information om presterande och nödlidande exponeringar

18

F 18.00

Information om presterande och nödlidande exponeringar

19

F 19.00

Exponeringar med anstånd

FÄRGKODER I MALLARNA 

Data som ska lämnas in

1.    Balansräkning [Rapport över finansiell ställning]

1.1    Tillgångar 

Referenser

Uppdelning i tabell

Redovisat värde

Bilaga V del 1.27

010

010

Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och andra avistamedel

IAS 1.54 i

 

 

020

Kontanta medel

Bilaga V del 2.1

 

 

030

Kassabehållning hos centralbanker

Bilaga V del 2.2

 

 

040

Andra avistamedel

Bilaga V del 2.3

5

 

050

Finansiella tillgångar som innehas för handel

IFRS 9 bilaga A

 

 

060

Derivat

IFRS 9 bilaga A

10

 

070

Egetkapitalinstrument

IAS 32.11

4

 

080

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31

4

 

090

Lån och förskott

Bilaga V del 1.32

4

 

096

Finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.8 a ii; IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Egetkapitalinstrument

IAS 32.11

4

 

098

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31

4

 

099

Lån och förskott

Bilaga V del 1.32

4

 

100

Finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.8 a i; IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31

4

 

130

Lån och förskott

Bilaga V del 1.32

4

 

141

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

IFRS 7.8 h; IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Egetkapitalinstrument

IAS 32.11

4

 

143

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31

4

 

144

Lån och förskott

Bilaga V del 1.32

4

 

181

Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.8 f; IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31

4

 

183

Lån och förskott

Bilaga V del 1.32

4

 

240

Derivat – Säkringsredovisning

IFRS 9.6.2.1; Bilaga V del 1.22

11

 

250

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk

IAS 39.89 A a; IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

IAS 1.54 e; Bilaga V del 1.21, del 2.4

40

 

270

Materiella tillgångar

 

 

 

280

Materiella anläggningstillgångar

IAS 16.6; IAS 1.54 a; IFRS 16.47 a

21, 42

 

290

Förvaltningsfastigheter

IAS 40.5; IAS 1.54 b; IFRS 16.48

21, 42

 

300

Immateriella tillgångar

IAS 1.54 c; Kapitalkravsförordn. art. 4.1.115

 

 

310

Goodwill

IFRS 3. B 67 d; Kapitalkravsförordn. art. 4.1.113

 

 

320

Övriga immateriella tillgångar

IAS 38.8, 38.118; IFRS 16.47 a

21, 42

 

330

Skattefordringar

IAS 1.54 n–o

 

 

340

Aktuella skattefordringar

IAS 1.54 n; IAS 12.5

 

 

350

Uppskjutna skattefordringar

IAS 1.54 o; IAS 12.5; Kapitalkravsförordn. art. 4.1.106

 

 

360

Övriga tillgångar

Bilaga V del 2.5

 

 

370

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning

IAS 1.54 j; IFRS 5.38, Bilaga V del 2.7

 

 

380

SUMMA TILLGÅNGAR

IAS 1.9 a, IG 6

 

 

1.2    Skulder 

Referenser

Uppdelning i tabell

Redovisat värde

Bilaga V del 1.27

010

010

Finansiella skulder som innehas för handel

IFRS 7.8 e ii; IFRS 9.BA.6

8

 

020

Derivat

IFRS 9 bilaga A; IFRS 9.4.2.1 a; IFRS 9.BA.7 a

10

 

030

Korta positioner

IFRS 9.BA.7 b;

8

 

040

Inlåning

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9; Bilaga V del 1.36

8

 

050

Emitterade räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.37

8

 

060

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.38–1.41

8

 

070

Finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.8 e i; IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Inlåning

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9; Bilaga V del 1.36

8

 

090

Emitterade räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.37

8

 

100

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.38–1.41

8

 

110

Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.8 g; IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Inlåning

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9; Bilaga V del 1.36

8

 

130

Emitterade räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.37

8

 

140

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.38–1.41

8

 

150

Derivat – Säkringsredovisning

IFRS 9.6.2.1; Bilaga V del 1.26

11

 

160

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk

IAS 39.89 A b, IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Avsättningar

IAS 37.10; IAS 1.54 l

43

 

180

Pensioner och andra förmånsbestämda förpliktelser efter anställningen

IAS 19.63; IAS 1.78 d; Bilaga V del 2.9

43

 

190

Övriga långfristiga ersättningar till anställda

IAS 19.153; IAS 1.78 d; Bilaga V del 2.10

43

 

200

Omstrukturering

IAS 37.71, 37.84 a

43

 

210

Pågående rättsliga ärenden och skattemål

IAS 37 bilaga C, exempel 6 och 10

43

 

220

Gjorda åtaganden och lämnade garantier

IFRS 9.4.2.1 c, d, 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; Bilaga V del 2.11

9

12

43

 

230

Övriga avsättningar

IAS 37.14

43

 

240

Skatteskulder

IAS 1.54 n–o

 

 

250

Aktuella skatteskulder

IAS 1.54 n; IAS 12.5

 

 

260

Uppskjutna skatteskulder

IAS 1.54 o; IAS 12.5; Kapitalkravsförordn. art. 4.1.108

 

 

270

Aktiekapital som återbetalas på begäran

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Bilaga V del 2.12

 

 

280

Övriga skulder

Bilaga V del 2.13

 

 

290

Skulder som ingår i avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning

IAS 1.54 p; IFRS 5.38, Bilaga V del 2.14

 

 

300

SUMMA SKULDER

IAS 1.9 b; IG 6

 

 

1.3    Eget kapital 

Referenser

Uppdelning i tabell

Redovisat värde

010

010

Kapital

IAS 1.54 r, BAD art. 22

46

 

020

Inbetalt kapital

IAS 1.78 e

 

 

030

Kapital som är infordrat men ännu inte inbetalt

Bilaga V del 2.14

 

 

040

Överkurs vid aktieemission

IAS 1.78 e; Kapitalkravsförordn. art. 4.1.124

46

 

050

Andra utfärdade egetkapitalinstrument än kapital

Bilaga V del 2.18–2.19

46

 

060

Egetkapitalkomponent i sammansatta finansiella instrument

IAS 32.28–32.29; Bilaga V del 2.18

 

 

070

Andra utfärdade egetkapitalinstrument

Bilaga V del 2.19

 

 

080

Övrigt eget kapital

IFRS 2.10; Bilaga V del 2.20

 

 

090

Ackumulerat övrigt totalresultat

Kapitalkravsförordn. art. 4.1.100

46

 

095

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet

IAS 1.82 A a

 

 

100

Materiella tillgångar

IAS 16.39–16.41

 

 

110

Immateriella tillgångar

IAS 38.85-38.87

 

 

120

Aktuariella vinster eller (-) förluster på förmånsbestämda pensionsplaner

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120 c

 

 

122

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning

IFRS 5.38, IG exempel 12

 

 

124

Andel av övriga redovisade intäkter och kostnader för innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Förändringar i verkligt värde av egetkapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

IAS 1.7 d; IFRS 9.5.7.5, 9.B5.7.1; Bilaga V del 2.21

 

 

330

Säkringsineffektivitet i säkringar av verkligt värde för egetkapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

IAS 1.7 e; IFRS 9.5.7.5; 9.6.5.3; IFRS 7.24 C; Bilaga V del 2.22

 

 

340

Förändringar i verkligt värde av egetkapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat [säkrad post]

IFRS 9.5.7.5; 9.6.5.8 b; Bilaga V del 2.22

 

 

350

Förändringar i verkligt värde av egetkapitalinstrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat [säkringsinstrument]

IAS 1.7 e; IFRS 9.5.7.5; 9.6.5.8 a; Bilaga V del 2.57

 

 

360

Förändringar i verkligt värde av finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet som kan hänföras till förändringar i deras kreditrisk

IAS 1.7 f; IFRS 9.5.7.7; Bilaga V del 2.23

 

 

128

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet

IAS 1.82 A a ii

 

 

130

Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter [effektiv del]

IFRS 9.6.5.13 a; IFRS 7.24 B b ii, iii; IFRS 7.24 C b i, iv, 7.24 E a; Bilaga V del 2.24

 

 

140

Omräkning av utländsk valuta

IAS 21.52 b; IAS 21.32, 21.38–21.49

 

 

150

Säkringsderivat. Reserv som härrör från kassaflödessäkringar [effektiv del]

IAS 1.7 e; IFRS 7.24 B b ii, iii; IFRS 7.24 C b i; 7.24 E; IFRS 9.6.5.11 b; Bilaga V del 2.25

 

 

155

Förändringar i verkligt värde av skuldinstrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

IAS 1.7 da; IFRS 9.4.1.2A; 9.5.7.10; Bilaga V del 2.26

 

 

165

Säkringsinstrument [komponenter som inte identifierats]

IAS 1.7 g, h; IFRS 9.6.5.15, 6.5.16; IFRS 7.24 E b, c; Bilaga V del 2.60

 

 

170

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning

IFRS 5.38, IG exempel 12

 

 

180

Andel av övriga redovisade intäkter och kostnader för innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Balanserade vinstmedel

Kapitalkravsförordn. art. 4.1.123

 

 

200

Omvärderingsreserver

IFRS 1.30, D5–D8; Bilaga V del 2.28

 

 

210

Övriga reserver

IAS 1.54; IAS 1.78 e

 

 

220

Reserver eller ackumulerade förluster från innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag som redovisas med kapitalandelsmetoden

IAS 28.11; Bilaga V del 2.29

 

 

230

Andra

Bilaga V del 2.29

 

 

240

(-) Egna aktier

IAS 1.79 a vi; IAS 32.33–32.34, AG 14, AG 36; Bilaga V del 2.30

46

 

250

Resultat hänförligt till moderföretagets ägare

IAS 1.81 B b ii

2

 

260

(-) Utdelningar under räkenskapsåret

IAS 32.35

 

 

270

Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande]

IAS 1.54 q

 

 

280

Ackumulerat övrigt totalresultat

Kapitalkravsförordn. art. 4.1.100

46

 

290

Övriga poster

 

46

 

300

SUMMA EGET KAPITAL

IAS 1.9 c, IG 6

46

 

310

SUMMA EGET KAPITAL OCH SUMMA SKULDER

IAS 1.IG 6

 

 

2.    Resultaträkning 

Referenser

Uppdelning i tabell

Innevarande period

010

010

Ränteintäkter

IAS 1.97; Bilaga V del 2.31

16

 

020

Finansiella tillgångar som innehas för handel

IFRS 7.20 a i, 7.B 5 e; Bilaga V del 2.33, 2.34

 

 

025

Finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.20 a i, 7.B 5 e, IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.20 a i, 7.B 5 e

 

 

041

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

IFRS 7.20 b; IFRS 9.5.7.10–9.5.7.11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.20 b; IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Derivat – Säkringsredovisning, ränterisk

IFRS 9 bilaga A; 9.B6.6.16; Bilaga V del 2.35

 

 

080

Övriga tillgångar

Bilaga V del 2.36

 

 

085

Ränteintäkter på skulder

IFRS 9.5.7.1, Bilaga V del 2.37

 

 

090

(Räntekostnader)

IAS 1.97; Bilaga V del 2.31

16

 

100

(Finansiella skulder som innehas för handel)

IFRS 7.20 a i, 7.B 5 e; Bilaga V del 2.33, 2.34

 

 

110

(Finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet)

IFRS 7.20 a i, 7.B 5 e

 

 

120

(Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde)

IFRS 7.20 b; IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Derivat – Säkringsredovisning, ränterisk)

IAS 39.9; Bilaga V del 2.35

 

 

140

(Övriga skulder)

Bilaga V del 2.38

 

 

145

(Räntekostnader på tillgångar)

IFRS 9.5.7.1, Bilaga V del 2.39

 

 

150

(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran)

IFRIC 2.11

 

 

160

Intäkter från utdelningar

Bilaga V del 2.40

31

 

170

Finansiella tillgångar som innehas för handel

IFRS 7.20 a i, 7.B 5 e; Bilaga V del 2.40

 

 

175

Finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.20 a i, 7.B 5 e, IFRS 9.5.7.1A; Bilaga V del 2.40

 

 

191

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

IFRS 7.20 a ii; IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Bilaga V del 2.41

 

 

192

Innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag som redovisas med en annan metod än kapitalandelsmetoden

Bilaga V del 2.42

 

 

200

Avgifts- och provisionsintäkter

IFRS 7.20 c

22

 

210

(Avgifts- och provisionskostnader)

IFRS 7.20 c

22

 

220

Vinster eller (-) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt värde via resultatet, netto

Bilaga V del 2.45

16

 

231

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10–9.5.7.11

 

 

241

Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.20 a v, IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.20 a v; IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Andra

 

 

 

280

Vinster eller (-) förluster på finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto

IFRS 7.20 a i; IFRS 9.5.7.1; Bilaga V del 2.43, 2.46

16

 

287

Vinster eller (-) förluster på finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet, netto

IFRS 7.20 a i; IFRS 9.5.7.1; Bilaga V del 2.46

 

 

290

Vinster eller (-) förluster på finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto

IFRS 7.20 a i; IFRS 9.5.7.1; Bilaga V del 2.44

16, 45

 

300

Vinster eller (-) förluster från säkringsredovisning, netto

Bilaga V del 2.47

16

 

310

Valutakursdifferenser [vinst eller (-) förlust], netto

IAS 21.28, 21.52 a

 

 

330

Vinster eller (-) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto

IAS 1.34; Bilaga V del 2.48

45

 

340

Övriga rörelseintäkter

Bilaga V del 2.314–2.316

45

 

350

(Övriga rörelsekostnader)

Bilaga V del 2.314–2.316

45

 

355

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO

 

 

 

360

(Administrationskostnader)

 

 

 

370

(Personalkostnader)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Övriga administrationskostnader)

 

16

 

385

(Kontantbidrag till resolutionsfonder och insättningsgarantisystem)

Bilaga V del 2.48i

 

 

390

(Avskrivningar)

IAS 1.102, 1.104

 

 

400

(Materiella anläggningstillgångar)

IAS 1.104; IAS 16.73 e vii

 

 

410

(Förvaltningsfastigheter)

IAS 1.104; IAS 40.79 d iv

 

 

420

(Övriga immateriella tillgångar)

IAS 1.104; IAS 38.118 e vi

 

 

425

Modifieringsvinster eller (-) modifieringsförluster, netto

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 bilaga A; Bilaga V del 2.49

 

 

426

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

IFRS 7.35 J

 

 

427

Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.35 J

 

 

430

(Avsättningar eller (-) återföring av avsättningar)

IAS 37.59, 37.84; IAS 1.98 b, f, g

9

12

43

 

435

(betalningsåtaganden till resolutionsfonder och insättningsgarantisystem)

Bilaga V del 2.48i

 

 

440

(Gjorda åtaganden och lämnade garantier)

IFRS 9.4.2.1 c, d, 9.B2.5; IAS 37; IFRS 4; Bilaga V del 2.50

 

 

450

(Övriga avsättningar)

 

 

 

460

(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde via resultatet)

IFRS 7.20 a viii; IFRS 9.5.4.4; Bilaga V del 2.51, 2.53

12

 

481

(Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag)

IAS 28.40–28.43

16

 

520

(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar)

IAS 36.126 a, b

16

 

530

(Materiella anläggningstillgångar)

IAS 16.73 e v–vi

 

 

540

(Förvaltningsfastigheter)

IAS 40.79 d v

 

 

550

(Goodwill)

IFRS 3 bilaga B 67 d v; IAS 36.124

 

 

560

(Övriga immateriella tillgångar)

IAS 38.118 e iv, v

 

 

570

(Övrigt)

IAS 36.126 a, b

 

 

580

Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen

IFRS 3 bilaga B 64 n i

 

 

590

Andel av resultatet från innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag som redovisas med användning av kapitalandelsmetoden

Bilaga V del 2.54

 

 

600

Resultat från anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för avvecklade verksamheter

IFRS 5.37; Bilaga V del 2.55

 

 

610

RESULTAT FÖRE SKATT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Skattekostnad eller (-) skatteintäkt i samband med resultat från kvarvarande verksamheter)

IAS 1.82 d; IAS 12.77

 

 

630

RESULTAT EFTER SKATT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER

IAS 1, IG 6

 

 

640

Resultat efter skatt från avvecklade verksamheter

IAS 1.82 ea; IFRS 5.33 a, 5.33 A; Bilaga V del 2.56

 

 

650

Resultat före skatt från avvecklade verksamheter

IFRS 5.33 b i

 

 

660

(Skattekostnad eller (-) skatteintäkt i samband med avvecklade verksamheter)

IFRS 5.33 b ii, iv

 

 

670

ÅRETS RESULTAT

IAS 1.81 A a

 

 

680

Hänförligt till minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande]

IAS 1.81 B b i

 

 

690

Hänförligt till moderföretagets ägare

IAS 1.81 B b ii

 

 

5.    Uppdelning av lån och förskott som inte är förenade med handel, per produkt

5.1    Lån och förskott som inte innehas för handel och tillgångar förenade med handel, per produkt 

 

Referenser

Redovisat bruttovärde

Redovisat värde Bilaga V del 1.27

Centralbanker

Offentlig sektor

Kreditinstitut

Övriga finansiella företag

Icke-finansiella företag

Hushåll

Bilaga V del 1.34

Bilaga V del 1.42 a

Bilaga V del 1.42 b

Bilaga V del 1.42 c

Bilaga V del 1.42 d

Bilaga V del 1.42 e

Bilaga V del 1.42 f

005

010

020

030

040

050

060

Per produkt

010

På begäran [avista] och med kort varsel [löpande räkning]

Bilaga V del 2.85 a

 

 

 

 

 

 

 

020

Kreditkortsfordringar

Bilaga V del 2.85 b

 

 

 

 

 

 

 

030

Kundfordringar

Bilaga V del 2.85 c

 

 

 

 

 

 

 

040

Finansiella leasingavtal

Bilaga V del 2.85 d

 

 

 

 

 

 

 

050

Omvända repolån

Bilaga V del 2.85 e

 

 

 

 

 

 

 

060

Lån med andra villkor

Bilaga V del 2.85 f

 

 

 

 

 

 

 

070

Förskott som inte är lån

Bilaga V del 2.85 g

 

 

 

 

 

 

 

080

LÅN OCH FÖRSKOTT

Bilaga V del 1.32, 1.44 a

 

 

 

 

 

 

 

Per säkerhet

090

varav: lån med säkerhet i fastigheter

Bilaga V del 2.86 a, 2.87

 

 

 

 

 

 

 

100

varav: övriga lån mot säkerhet

Bilaga V del 2.86 b, 2.87

 

 

 

 

 

 

 

Per ändamål

110

varav: konsumtionskredit

Bilaga V del 2.88 a

 

 

 

 

 

 

 

120

varav: bostadslån

Bilaga V del 2.88 b

 

 

 

 

 

 

 

Per prioriteringsordning

130

varav: projektfinansieringslån

Bilaga V del 2.89; Kapitalkravsförordn. art. 147.8

 

 

 

 

 

 

 

8.    Uppdelning av finansiella skulder

8.1    Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor 

 

Redovisat värde Bilaga V del 1.27

Ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk

Innehas för handel

Värderade till verkligt värde via resultatet

Upplupet anskaffningsvärde

Säkringsredovisning

Referenser för nationell god redovisningssed överensstämmande med IFRS

IFRS 7.8 e ii; IFRS 9 bilaga A, IFRS 9.BA.6–9.BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8 e i; IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8 g; IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24 A a; IFRS 9.6

Kapitalkravsförordn. art. 33.1 b, art. 33.1 c; Bilaga V del 2.101

010

020

030

037

040

010

Derivat

IFRS 9.BA.7 a

 

 

 

 

 

020

Korta positioner

IFRS 9.BA.7 b

 

 

 

 

 

030

Egetkapitalinstrument

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31

 

 

 

 

 

050

Inlåning

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9; Bilaga V del 1.36

 

 

 

 

 

060

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a, 1.44 c

 

 

 

 

 

070

Löpande räkningar/inlåning över natten

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.1

 

 

 

 

 

080

Inlåning med överenskommen löptid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.2

 

 

 

 

 

090

Inlåning med uppsägningstid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.3; Bilaga V del 2.97

 

 

 

 

 

100

Återköpsavtal

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.4

 

 

 

 

 

110

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b, 1.44 c

 

 

 

 

 

120

Löpande räkningar/inlåning över natten

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.1

 

 

 

 

 

130

Inlåning med överenskommen löptid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.2

 

 

 

 

 

140

Inlåning med uppsägningstid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.3; Bilaga V del 2.97

 

 

 

 

 

150

Återköpsavtal

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.4

 

 

 

 

 

160

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c, 1.44 c

 

 

 

 

 

170

Löpande räkningar/inlåning över natten

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.1

 

 

 

 

 

180

Inlåning med överenskommen löptid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.2

 

 

 

 

 

190

Inlåning med uppsägningstid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.3; Bilaga V del 2.97

 

 

 

 

 

200

Återköpsavtal

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.4

 

 

 

 

 

210

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d, 1.44 c

 

 

 

 

 

220

Löpande räkningar/inlåning över natten

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.1

 

 

 

 

 

230

Inlåning med överenskommen löptid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.2

 

 

 

 

 

240

Inlåning med uppsägningstid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.3; Bilaga V del 2.97

 

 

 

 

 

250

Återköpsavtal

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.4

 

 

 

 

 

260

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e, 1.44 c

 

 

 

 

 

270

Löpande räkningar/inlåning över natten

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.1

 

 

 

 

 

280

Inlåning med överenskommen löptid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.2

 

 

 

 

 

290

Inlåning med uppsägningstid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.3; Bilaga V del 2.97

 

 

 

 

 

300

Återköpsavtal

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.4

 

 

 

 

 

310

Hushåll

Bilaga V del 1.42 f, 1.44 c

 

 

 

 

 

320

Löpande räkningar/inlåning över natten

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.1

 

 

 

 

 

330

Inlåning med överenskommen löptid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.2

 

 

 

 

 

340

Inlåning med uppsägningstid

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.3; Bilaga V del 2.97

 

 

 

 

 

350

Återköpsavtal

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9.4

 

 

 

 

 

360

Emitterade räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.37, del 2.98

 

 

 

 

 

370

Inlåningsbevis

Bilaga V del 2.98 a

 

 

 

 

 

380

Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

Kapitalkravsförordn. art. 4.1.61

 

 

 

 

 

390

Säkerställda obligationer

Kapitalkravsförordn. art. 129

 

 

 

 

 

400

Hybridkontrakt

Bilaga V del 2.98 d

 

 

 

 

 

410

Andra emitterade räntebärande värdepapper

Bilaga V del 2.98 e

 

 

 

 

 

420

Konvertibla sammansatta finansiella instrument

IAS 32, AG 31

 

 

 

 

 

430

Icke-konvertibla

 

 

 

 

 

 

440

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.38–1.41

 

 

 

 

 

445

varav: leasingskulder

IFRS 16.22, 16.26–16.28, 16.47 b

 

 

 

 

 

450

FINANSIELLA SKULDER

 

 

 

 

 

 

8.2    Efterställda finansiella skulder 

Referenser

Redovisat värde

Värderade till verkligt värde via resultatet

Till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.8 e i; IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8 g; IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Inlåning

ECB/2013/33 bilaga 2 del 2.9; Bilaga V del 1.36

 

 

020

Emitterade räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.37

 

 

030

EFTERSTÄLLDA FINANSIELLA SKULDER

Bilaga V del 2.99–2.100

 

 

10.    Derivat – Förenade med handel och ekonomiska säkringarPer typ av risk/per typ av produkt eller per typ av marknad

Referenser

Redovisat värde

Nominellt belopp

Finansiella tillgångar som innehas för handel och som är förenade med handel

Finansiella skulder som innehas för handel och som är förenade med handel

Summa för handel

varav: sålda

Bilaga V del 2.120, 2.131

IFRS 9.BA.7 a; Bilaga V del 2.120, 2.131

Bilaga V del 2.133–2.135

Bilaga V del 2.133–2.135

010

020

030

040

010

Ränta

Bilaga V del 2.129 a

 

 

 

 

020

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.137–2.139

 

 

 

 

030

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

040

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

050

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

060

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

070

Aktier

Bilaga V del 2.129 b

 

 

 

 

080

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.137–2.139

 

 

 

 

090

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

100

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

110

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

120

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

130

Utländsk valuta och guld

Bilaga V del 2.129 c

 

 

 

 

140

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.137–2.139

 

 

 

 

150

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

160

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

170

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

180

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

190

Kredit

Bilaga V del 2.129 d

 

 

 

 

195

varav: ekonomiska säkringar med användning av alternativet med verkligt värde

IFRS 9.6.7.1; Bilaga V del 2.140

 

 

 

 

201

varav: övriga ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.137–2.140

 

 

 

 

210

Kreditswappar

 

 

 

 

 

220

Kreditspreadoptioner

 

 

 

 

 

230

Totalavkastningsswappar

 

 

 

 

 

240

Andra

 

 

 

 

 

250

Råvara

Bilaga V del 2.129 e

 

 

 

 

260

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.137–2.139

 

 

 

 

270

Andra

Bilaga V del 2.129 f

 

 

 

 

280

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.137–2.139

 

 

 

 

290

DERIVAT

IFRS 9 bilaga A

 

 

 

 

300

varav: OTC – kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c, 1.44 e, del 2.141 a, 2.142

 

 

 

 

310

varav: OTC – övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d, 1.44 e, del 2.141 b

 

 

 

 

320

varav: OTC – resterande

Bilaga V del 1.44 e, del 2.141 c

 

 

 

 

11.    Säkringsredovisning

11.1    Derivat – Säkringsredovisning: Uppdelning per typ av risk och typ av säkringPer produkt eller per typ av marknad

 

Redovisat värde

Nominellt belopp

Tillgångar

Skulder

Summa säkring

varav: sålda

Referenser

IFRS 7.24 A; Bilaga V del 2.120, 2.131

IFRS 7.24 A; Bilaga V del 2.120, 2.131

Bilaga V del 2.133–2.135

Bilaga V del 2.133–2.135

010

020

030

040

010

Ränta

Bilaga V del 2.129 a

 

 

 

 

020

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

030

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

040

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

050

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

060

Aktier

Bilaga V del 2.129 b

 

 

 

 

070

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

080

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

090

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

100

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

110

Utländsk valuta och guld

Bilaga V del 2.129 c

 

 

 

 

120

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

130

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

140

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

150

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

160

Kredit

Bilaga V del 2.129 d

 

 

 

 

170

Kreditswappar

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

180

Kreditspreadoptioner

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

190

Totalavkastningsswappar

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

200

Andra

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

210

Råvara

Bilaga V del 2.129 e

 

 

 

 

220

Andra

Bilaga V del 2.129 f

 

 

 

 

230

SÄKRINGAR AV VERKLIGT VÄRDE

IFRS 7.24 A; IAS 39.86 a; IFRS 9.6.5.2 a

 

 

 

 

240

Ränta

Bilaga V del 2.129 a

 

 

 

 

250

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

260

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

270

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

280

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

290

Aktier

Bilaga V del 2.129 b

 

 

 

 

300

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

310

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

320

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

330

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

340

Utländsk valuta och guld

Bilaga V del 2.129 c

 

 

 

 

350

Optioner i OTC-handel

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

360

Övriga OTC

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

370

Optioner i en organiserad marknad

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

380

Organiserad marknad, övrigt

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

390

Kredit

Bilaga V del 2.129 d

 

 

 

 

400

Kreditswappar

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

410

Kreditspreadoptioner

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

420

Totalavkastningsswappar

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

430

Andra

Bilaga V del 2.136

 

 

 

 

440

Råvara

Bilaga V del 2.129 e

 

 

 

 

450

Andra

Bilaga V del 2.129 f

 

 

 

 

460

KASSAFLÖDESSÄKRINGAR

IFRS 7.24 A; IAS 39.86 b; IFRS 9.6.5.2 b

 

 

 

 

470

SÄKRING AV NETTOINVESTERINGAR I UTLANDSVERKSAMHETER

IFRS 7.24 A; IAS 39.86 c; IFRS 9.6.5.2 c

 

 

 

 

480

SÄKRINGAR AV VERKLIGT VÄRDE AVSEENDE RÄNTERISK I PORTFÖLJ

IAS 39.71, 39.81 A, 39.89 A, AG 114–132

 

 

 

 

490

KASSAFLÖDESSÄKRINGAR AVSEENDE RÄNTERISK I PORTFÖLJ

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DERIVAT – SÄKRINGSREDOVISNING

IFRS 7.24 A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

varav: OTC – kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c, 1.44 e, del 2.141 a, 2.142

 

 

 

 

520

varav: OTC – övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d, 1.44 e, del 2.141 b

 

 

 

 

530

varav: OTC – resterande

Bilaga V del 1.44 e, del 2.141 c

 

 

 

 

18    Information om presterande och nödlidande exponeringar

18.0    Information om presterande och nödlidande exponeringar 

Referenser

Redovisat bruttovärde/nominellt belopp

Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade negativa förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar

Maximala belopp för säkerheter eller garantier som kan komma i fråga Bilaga V del 2.119

 

Presterande

Nödlidande

 

Presterande exponeringar – Ackumulerade nedskrivningar och avsättningar

Nödlidande exponeringar - Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade negativa förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar

Erhållna säkerheter och erhållna finansiella garantier

 

Ej förfallna eller förfallna <= 30 dagar

Förfallna > 30 dagar <= 90 dagar

Varav: Instrument utan väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället (1:a stadiet)

Varav: Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

 

Förmodas inte bli betalda av de som inte är förfallna eller förfallna < = 90 dagar

Förfallna > 90 dagar <= 180 dagar

Förfallna > 180 dagar <= 1 år

Förfallna > 1 år <= 2 år

Förfallna > 2 år <= 5 år

Förfallna > 5 år <= 7 år

Förfallna > 7 år

Varav: Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

Varav: fallerade

varav: Kreditförsämrade instrument (3:e stadiet)

 

varav: Instrument utan väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället (1:a stadiet)

varav: Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

 

Förmodas inte bli betalda av de som inte är förfallna eller förfallna < = 90 dagar

Förfallna > 90 dagar <= 180 dagar

Förfallna > 180 dagar <= 1 år

Förfallna > 1 år < = 2 år

Förfallna > 2 år < = 5 år

Förfallna > 5 år <= 7 år

Förfallna > 7 år

Varav: Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

Varav: Kreditförsämrade instrument (3:e stadiet)

Erhållna säkerheter för presterande exponeringar

Erhållna säkerheter för nödlidande exponeringar

Erhållna finansiella garantier för presterande exponeringar

Erhållna finansiella garantier för nödlidande exponeringar

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Bilaga V del 1.34, del 2.118, 2.221

Bilaga V del 2.213–2.216, 2.223–2.239

Bilaga V del 2.222, 2.235

Bilaga V del 2.222, 2.235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35 M a; Bilaga V del 2.237 d

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35 M b i; Bilaga V del 2.237 c

Bilaga V del 2.213–2.216, 2.223–2.239

Bilaga V del 2.222, 2.235–2.236

Bilaga V del 2.222, 2.235–2.236

Bilaga V del 2.222, 2.235–2.236

Bilaga V del 2.222, 2.235–2.236

Bilaga V del 2.222, 2.235–2.236

Bilaga V del 2.222, 2.235–2.236

Bilaga V del 2.222, 2.235–2.236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35 M b i; Bilaga V del 2.237 c

Kapitalkravsförordn. art. 178; Bilaga V del 2.237 b

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9 bilaga A; Bilaga V del 2.237 a

Bilaga V del 2.238

Bilaga V del 2.238

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35 M a; Bilaga V del 2.237 d

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35 M b i; Bilaga V del 2.237 c

Bilaga V del 2.238

Bilaga V del 2.236, 2.238

Bilaga V del 2.236, 2.238

Bilaga V del 2.236, 2.238

Bilaga V del 2.236, 2.238

Bilaga V del 2.236, 2.238

Bilaga V del 2.236, 2.238

Bilaga V del 2.236, 2.238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35 M b i; Bilaga V del 2.237 c

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9 bilaga A; Bilaga V del 2.237 a

Bilaga V del 2.239

Bilaga V del 2.239

Bilaga V del 2.239

Bilaga V del 2.239

005

Kassabehållning hos centralbanker och andra avistamedel

Bilaga V del 2.2, 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31, 1.44 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Lån och förskott

Bilaga V del 1.32, 1.44 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Varav: Små och medelstora företag

SMF-rek. art. 1.2 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Varav: Lån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Bilaga V del 2.86 a, 2.87, 2.234i a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Hushåll

Bilaga V del 1.42 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Varav: Lån med säkerhet i bostadsfastigheter

Bilaga V del 2.86 a, 2.87, 2.234i a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Varav: konsumtionskredit

Bilaga V del 2.88 a, 2.234i b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SKULDINSTRUMENT SOM VÄRDERAS TILL ANSKAFFNINGSVÄRDE ELLER UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE

Bilaga V del 2.233 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31, 1.44 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Lån och förskott

Bilaga V del 1.32, 1.44 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Varav: Små och medelstora företag

SMF-rek. art. 1.2 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Varav: Lån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Bilaga V del 2.86 a, 2.87, 2.234i a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Hushåll

Bilaga V del 1.42 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Varav: Lån med säkerhet i bostadsfastigheter

Bilaga V del 2.86 a, 2.87, 2.234i a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Varav: konsumtionskredit

Bilaga V del 2.88 a, 2.234i b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

SKULDINSTRUMENT SOM REDOVISAS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA ÖVRIGT TOTALRESULTAT ELLER VIA EGET KAPITAL OCH SOM OMFATTAS AV NEDSKRIVNING

Bilaga V del 2.233 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Räntebärande värdepapper

Bilaga V del 1.31, 1.44 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Lån och förskott

Bilaga V del 1.32, 1.44 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Varav: Små och medelstora företag

SMF-rek. art. 1.2 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Varav: Lån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Bilaga V del 2.86 a, 2.87, 2.234i a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Hushåll

Bilaga V del 1.42 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Varav: Lån med säkerhet i bostadsfastigheter

Bilaga V del 2.86 a, 2.87, 2.234i a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Varav: konsumtionskredit

Bilaga V del 2.88 a, 2.234i b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

SKULDINSTRUMENT VÄRDERADE ENLIGT STRIKT LVP ELLER TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET ELLER VIA EGET KAPITAL OCH SOM INTE OMFATTAS AV NEDSKRIVNING

Bilaga V del 2.233 c, 2.234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

SKULDINSTRUMENT SOM INTE INNEHAS FÖR HANDEL ELLER INTE ÄR FÖRENADE MED HANDEL

Bilaga V del 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

SKULDINSTRUMENT SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Bilaga V del 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Gjorda låneåtaganden

Kapitalkravsförordn. bilaga I; Bilaga V del 1.44 g, del 2.102–2.105, 2.113, 2.116, 2.224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Hushåll

Bilaga V del 1.42 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Utställda finansiella garantier

IFRS 4 bilaga A; Kapitalkravsförordn. bilaga I; Bilaga V del 1.44 f, del 2.102–2.105, 2.114, 2.116, 2.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.42 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.42 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Hushåll

Bilaga V del 1.42 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Andra gjorda åtaganden

Kapitalkravsförordn. bilaga I; Bilaga V del 1.44 g, del 2.102–2.105, 2.115, 2.116, 2.224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centralbanker

Bilaga V del 1.42 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.42 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.42 c