EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Kommissionens förordning (EU) 2018/675 av den 2 maj 2018 om ändring av tilläggen till bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller CMR-ämnen (Text av betydelse för EES. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/675

av den 2 maj 2018

om ändring av tilläggen till bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller CMR-ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artiklarna artikel 68.2 och 131, och

av följande skäl:

(1)

I posterna 28, 29 och 30 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 förbjuds utsläppande på marknaden och försäljning till allmänheten av ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, könscellsmutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) i kategori 1A eller 1B samt av blandningar som innehåller sådana ämnen i specifika koncentrationer. De berörda ämnena förtecknas i tilläggen 1–6 till den bilagan.

(2)

Ämnena är klassificerade som CMR i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (2) och förtecknas i del 3 i bilaga VI till den förordningen.

(3)

Sedan tilläggen 1–6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 senast uppdaterades för att avspegla nya klassificeringar av ämnen som CMR i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 har del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändrats genom kommissionens förordning (EU) 2017/776 (3).

(4)

Genom förordning (EU) 2017/776 ändrades även rubrikerna och numreringen i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, vilket kräver en ändring av hänvisningarna till den förordningen i posterna 28–30 kolumn 1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

(5)

Ämnet formaldehyd klassificerades som cancerframkallande i kategori 1B genom kommissionens förordning (EU) nr 605/2014 (4). Kommissionen valde dock att inte ta med ämnet i den senaste uppdateringen i väntan på resultatet av Europeiska kemikaliemyndighetens pågående granskning av ämnets alla användningsområden (5) med tanke på en eventuell särskild begränsning. Vid mötet i den kommitté som inrättats genom artikel 133.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 den 16 mars 2017 ansåg en majoritet av medlemsstaterna att formaldehyd skulle inbegripas i post 28 i bilaga XVII till Reachförordningen utan hinder av eventuella ytterligare specifika förslag om begränsning av ämnet, vilket kommissionen samtyckte till att göra vid nästa tillfälle som ges.

(6)

Eftersom aktörer får tillämpa de harmoniserade klassificeringar som anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 vid ett tidigare datum bör de på frivillig basis kunna tillämpa bestämmelserna i den här förordningen tidigare.

(7)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 december 2018, med undantag av när punkt 2 i bilagan ska tillämpas på ämnet ”formaldehyd. … %”, då ska den punkten tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2017/776 av den 4 maj 2017 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 116, 5.5.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 605/2014 av den 5 juni 2014 om ändring, för införande av faroangivelser och skyddsangivelser på kroatiska och för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 167, 6.6.2014, s. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


BILAGA

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I kolumn 1 ska posterna 28–30 ersättas med följande:

”28.

Ämnen som är klassificerade som cancerframkallande i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 och förtecknas i tillägg 1 eller tillägg 2.

29.

Ämnen som är klassificerade som könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 och förtecknas i tillägg 3 eller tillägg 4.

30.

Ämnen som är klassificerade som reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 och förtecknas i tillägg 5 eller tillägg 6.”

2.

I tillägg 2 ska följande poster föras in i tabellen i indexnummerordning:

”2,3-epoxipropylmetakrylat;

glycidylmetakrylat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

kadmiumkarbonat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmiumhydroxid; kadmiumdihydroxid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmiumnitrat; kadmiumdinitrat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehyd … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrakinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metylendimorfolin;

N,N′-metylenbismorfolin;

[formaldehyd frisatt från N,N′-metylenbismorfolin];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

reaktionsprodukter av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (förhållande 3:2);

[formaldehyd frisatt från [3,3′-metylenbis[5-metyloxazolidin];

formaldehyd frisatt från oxazolidin];

[MBO]

612-290-00-1

 

reaktionsprodukter av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (förhållande 1:1);

[formaldehyd frisatt från α,α,α-trimetyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol];

[HPT]

612-291-00-7

 

metylhydrazin

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3.

I tillägg 4 ska följande poster föras in i tabellen i indexnummerordning:

”kadmiumkarbonat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmiumhydroxid; kadmiumdihydroxid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmiumnitrat; kadmiumdinitrat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4.

I tillägg 6 ska följande poster föras in i tabellen i indexnummerordning:

”2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoxipropylmetakrylat;

glycidylmetakrylat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutyltenndilaurat; dibutyl[bis(dodekanoyloxi)]stannan

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

nonadekafluordekansyra; [1]

ammoniumnonadekafluordekanoat; [2]

natriumnonadekafluordekanoat [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorfenoxi)-3,3-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-klorfenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

kinolin-8-ol;

8-hydroxikinolin

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-kloro-3-pyridylmetyl)-1,3-tiazolidin-2-ylidencyanamid;

{(2Z)-3-[(6-klorpyridin-3-yl)metyl]-1,3-tiazolidin-2-yliden}cyanamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamid (ISO);

(R)-1-(etylkarbamoyl)etylkarbanilat; (2R)-1-(etylamino)-1-oxopropan-2-yl-fenylkarbamat

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


Top