EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0638

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91

OJ L 102, 7.4.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 207 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 207 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 263 - 270

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/638/oj

32004R0638

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91

Europeiska unionens officiella tidning nr L 102 , 07/04/2004 s. 0001 - 0008


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004

av den 31 mars 2004

om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik över varuhandel medlemsstater emellan(3) inrättades ett helt nytt system för insamling av uppgifter, vilket vid två tillfällen har förenklats. För att öka insynen i systemet och underlätta förståelsen av det bör förordning (EEG) nr 3330/91 ersättas av denna förordning.

(2) Detta system bör bibehållas eftersom den gemenskapspolitik som berörs av den inre marknadens utveckling och gemenskapsföretagens analys av sina särskilda marknader fortfarande kräver tillräckligt detaljerad statistisk information. Analysen av den ekonomiska och monetära unionens utveckling kräver också snabb tillgång till aggregerade uppgifter. Medlemsstaterna bör kunna samla in uppgifter som svarar mot deras särskilda behov.

(3) Reglerna för framställning av statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna bör emellertid skrivas om för att de skall bli lättare att förstå såväl för de företag som måste tillhandahålla uppgifter som för de nationella organ som samlar in uppgifterna samt för användarna.

(4) Ett tröskelsystem bör bibehållas, men i förenklad form, för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose användarnas behov samtidigt som det underlättar för dem som skall lämna statistiska uppgifter, främst de små och medelstora företagen.

(5) Det starka bandet mellan systemet för insamling av statistiska uppgifter och gällande skattebestämmelser för handeln med varor mellan medlemsstaterna bör bibehållas. Detta band gör det framför allt möjligt att kontrollera kvaliteten på de insamlade uppgifterna.

(6) Kvaliteten på den framställda statistiken, utvärderingen av denna enligt gemensamma indikatorer och insynen på området är viktiga mål som kräver gemenskapsbestämmelser.

(7) Eftersom målet med den planerade åtgärden, nämligen att skapa en gemensam rättslig ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om varuhandeln mellan medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(4) utgör en referensram till denna förordning. Den mycket detaljerade informationen när det gäller statistik över varuhandeln kräver dock särskilda sekretessregler.

(9) Det är viktigt att denna förordning tillämpas enhetligt och att det därför föreskrivs ett gemenskapsförfarande som gör det möjligt att i tid fastställa tillämpningsvillkoren och genomföra de nödvändiga tekniska anpassningarna.

(10) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas en gemensam ram för en systematisk framställning av gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) varor: all lös egendom, inklusive elektrisk ström,

b) särskilda varor eller varurörelser: varor eller varurörelser som på grund av sin karaktär kräver särskilda regler, såsom industrianläggningar; fartyg och flygplan; havsprodukter; varor som levereras till fartyg och flygplan; delleveranser; militär materiel; varor till och från offshoreanläggningar; rymdfarkoster; motorfordons- och flygplansdelar; avfallsprodukter,

c) nationella myndigheter: nationella statistiska institut och andra organ som i varje medlemsstat ansvarar för att framställa gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna,

d) gemenskapsvaror:

i) Varor som i sin helhet har framställts inom gemenskapens tullområde, utan tillsats av varor från tredjeland eller från områden som inte ingår i gemenskapens tullområde.

ii) Varor från tredjeland eller från områden som inte ingår i gemenskapens tullområde och som får saluföras fritt i en medlemsstat.

iii) Varor som har framställts inom gemenskapens tullområde antingen enbart av sådana varor som avses i led ii, eller av sådana varor som avses i leden i och ii.

e) avsändande medlemsstat: den medlemsstat, enligt definitionen av dess statistiska territorium, från vilken varor sänds till en annan medlemsstat,

f) mottagande medlemsstat: den medlemsstat, enligt definitionen av dess statistiska territorium, vilken tar emot varor från en annan medlemsstat,

g) varor som passerar i en riktning mellan medlemsstater: gemenskapsvaror som sänds från en medlemsstat till en annan och som på väg till den mottagande medlemsstaten transporteras direkt genom en annan medlemsstat eller där kvardröjer av skäl som endast hänför sig till varornas transport.

Artikel 3

Räckvidd

1. Statistiken över varuhandeln mellan medlemsstaterna skall omfatta avsända varor och ankommande varor.

2. Avsända varor skall omfatta följande varor som sänts från den avsändande medlemsstaten till en annan medlemsstat:

a) Gemenskapsvaror, utom varor som passerar i en riktning mellan medlemsstater.

b) Varor som införts i den avsändande medlemsstaten enligt tullförfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för förädling under tullkontroll.

3. Ankommande varor skall omfatta följande varor som inkommer till den mottagande medlemsstaten och som ursprungligen sändes från en annan medlemsstat:

a) Gemenskapsvaror, utom varor som passerar i en riktning mellan medlemsstater.

b) Varor som tidigare införts i den avsändande medlemsstaten enligt tullförfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för förädling under tullkontroll, vilka fortfarande befinner sig under tullförfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för förädling under tullkontroll eller vilka får saluföras fritt i den mottagande medlemsstaten.

4. Olika eller särskilda regler, vilka skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2, kan gälla för särskilda varor eller varurörelser.

5. Vissa varor enligt en förteckning som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2 skall av metodologiska skäl inte ingå i statistiken.

Artikel 4

Statistiskt territorium

1. Medlemsstaternas statistiska territorium skall sammanfalla med deras tullområde såsom det definieras i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(6).

2. Genom undantag från punkt 1 ingår Helgoland i Tysklands statistiska territorium.

Artikel 5

Uppgiftskällor

1. Ett särskilt system för uppgiftsinsamling, nedan kallat "Intrastat-systemet", skall användas för att ge tillgång till statistiska uppgifter om avsändande och mottagande av gemenskapsvaror vilka inte omfattas av ett administrativt enhetsdokument för tull- eller skatteändamål.

2. De statistiska uppgifterna om avsändande och mottagande av andra varor skall lämnas direkt av tullen till de nationella myndigheterna, minst en gång i månaden.

3. För särskilda varor eller varurörelser kan andra uppgiftskällor än Intrastat-systemet och tulldeklarationer användas.

4. Varje medlemsstat skall skapa rutiner för hur Intrastat-uppgifterna skall lämnas av de som är skyldiga att lämna dem. För att underlätta arbetet för de uppgiftsskyldiga skall kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna skapa förutsättningar för mer automatisk databehandling och elektronisk dataöverföring.

Artikel 6

Referensperiod

1. Referensperioden för de uppgifter som skall lämnas enligt artikel 5 skall vara den kalendermånad då varorna avsänds eller tas emot.

2. Referensperioden kan anpassas med hänsyn till kopplingen till moms- och tullskyldigheter, enligt bestämmelser som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 7

Uppgiftslämnare

1. Följande personer skall vara skyldiga att lämna uppgifter ("uppgiftslämnare") till Intrastat:

a) Fysiska eller juridiska personer som är momsregisterade i den avsändande medlemsstaten och som

i) har ingått det avtal, utom transportavtal, som ger upphov till avsändandet av varor, eller i annat fall

ii) sänder eller svarar för avsändande av varor, eller i annat fall

iii) är i besittning av de varor som skall sändas.

b) Fysiska eller juridiska personer som är momsregistrerade i den mottagande medlemsstaten och som

i) har ingått det avtal, utom transportavtal, som ger upphov till leveransen av varor, eller i annat fall

ii) tar emot leveransen av varor eller svarar för dess mottagande, eller i annat fall

iii) är i besittning av de varor som är föremål för leveransen.

2. Uppgiftslämnare kan överlåta uppdraget till en tredje part, men en sådan överlåtelse skall på inget sätt minska den uppgiftsskyldiges ansvar.

3. Om en uppgiftslämnare inte fullgör sina förpliktelser enligt denna förordning skall det leda till påföljder som medlemsstaten skall fastställa.

Artikel 8

Register

1. De nationella myndigheterna skall upprätta och föra ett register över aktörer inom gemenskapen vilket åtminstone skall innehålla uppgift om avsändare, när det är fråga om avsändelse, och mottagare, när det är fråga om mottagande.

2. För att identifiera uppgiftslämnarna enligt artikel 7 och för att kontrollera de lämnade uppgifterna skall den ansvariga skatteförvaltningen i varje medlemsstat till den nationella myndigheten

a) minst en gång i månaden lämna förteckningar över fysiska och juridiska personer som meddelat att de under perioden i fråga har gjort varuinköp i andra medlemsstater eller levererat varor till andra medlemsstater; förteckningarna skall innehålla uppgifter om det totala värdet av varor som av skatteskäl deklarerats av de fysiska och juridiska personerna,

b) på eget initiativ eller på den nationella myndighetens begäran lämna alla andra uppgifter som kan höja statistikens kvalitet och som den fått av skatteskäl.

Formerna för att tillhandahålla uppgifterna skall anges i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Den nationella myndigheten skall behandla uppgifter som lämnats till den i enlighet med de regler som skattemyndigheten tillämpar på uppgifterna.

3. Skatteförvaltningen skall göra de momsregistrerade köpmännen uppmärksamma på deras eventuella skyldigheter som uppgiftslämnare till Intrastat.

Artikel 9

Intrastat-uppgifter som skall samlas in

1. Följande uppgifter skall samlas in av de nationella myndigheterna:

a) Det identifikationsnummer som tilldelats den som är skyldig att lämna uppgifter i enlighet med artikel 22.1 c, i dess lydelse enligt artikel 28 h, i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(7).

b) Referensperiod.

c) Flöde (mottagande, avsändning).

d) Identifikation av varorna enligt det åttasiffriga numret i den kombinerade nomenklaturen, i enlighet med definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(8).

e) Partnermedlemsstat.

f) Varornas värde.

g) Varornas kvantitet.

h) Transaktionstyp.

Definitionerna av de statistiska uppgifterna i leden e-h ges i bilagan. Vid behov skall formerna för att tillhandahålla dessa uppgifter, särskilt vilka koder som skall användas, fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

2. Medlemsstaterna får också samla in andra uppgifter, t.ex. följande:

a) Identifikationen av varorna på en mer detaljerad nivå än den kombinerade nomenklaturen.

b) Ursprungsland vid mottagandet.

c) Ursprungsregion vid avsändandet och bestämmelseregion vid mottagandet.

d) Leveransvillkor.

e) Transportsätt.

f) Statistiskt förfarande.

Definitionerna av de statistiska uppgifterna i leden b-f ges i bilagan. Vid behov skall formerna för att tillhandahålla dessa uppgifter, särskilt vilka koder som skall användas, fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 10

Förenkling inom Intrastat

1. För att tillgodose användarnas behov av statistiska uppgifter utan att göra de ekonomiska aktörernas börda alltför betungande skall medlemsstaterna varje år fastställa tröskelvärden uttryckt i årsvärden av handeln inom gemenskapen, under vilka Intrastat-uppgifter inte behöver lämnas eller där förenklade uppgifter kan lämnas.

2. Varje medlemsstat skall fastställa tröskelvärden separat för mottagna och utförsel av varor.

3. Vid fastställandet av tröskelvärden under vilka uppgiftslämnarna inte behöver lämna Intrastat-uppgifter skall medlemsstaterna se till att de uppgifter som avses i artikel 9.1 första stycket leden a-f lämnas av uppgiftslämnarna, så att minst 97 % av de berörda medlemsstaternas i värde uttryckta handel omfattas.

4. Medlemsstaterna får fastställa andra tröskelvärden under vilka uppgiftslämnarna får tillämpa följande förenkling:

a) Varornas kvantitet behöver inte anges.

b) Transaktionstyp behöver inte anges.

c) Möjlighet att uppge högst tio av de detaljerade relevanta underrubriker i den kombinerade nomenklaturen som är de mest använda i fråga om värdet och att omgruppera de övriga produkterna enligt regler som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Varje medlemsstat som tillämpar dessa tröskelvärden skall säkerställa att handeln i dessa delar uppgår till högst 6 % av dess totala handel.

5. Medlemsstaterna får på vissa villkor, som rör kvalitetskrav och som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2, förenkla de uppgifter som skall lämnas för små enskilda transaktioner.

6. De tröskelvärden som medlemsstaterna tillämpar skall meddelas kommissionen (Eurostat) senast den 31 oktober före det år då de skall tillämpas.

Artikel 11

Statistisk sekretess

På begäran av uppgiftslämnaren skall de nationella myndigheterna besluta huruvida de statistiska uppgifter som gör det möjligt att indirekt identifiera honom får spridas eller om de skall omgrupperas så att den statistiska sekretessen inte röjs genom spridningen av uppgifterna.

Artikel 12

Överföring av uppgifter till kommissionen

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) sända månadsresultaten över sin statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna senast

a) 40 kalenderdagar efter referensmånadens slut då det handlar om aggregerade resultat som skall definieras i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

b) 70 kalenderdagar efter referensmånadens slut då det handlar om detaljerade resultat som innehåller de uppgifter som avses i artikel 9.1 första stycket leden b-h.

Då det gäller varornas värde skall resultaten omfatta endast det statistiska värdet såsom det definieras i bilagan.

Sekretessbelagda uppgifter skall överföras av medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat).

2. Medlemsstaterna skall förse kommissionen (Eurostat) med månadsresultat som omfattar deras totala handel med varor, vid behov med hjälp av skattningar.

3. Medlemsstaterna skall överföra uppgifterna till kommissionen (Eurostat) på elektronisk väg i enlighet med en utbytesstandard. De praktiska formerna för att överföra dessa uppgifter skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 13

Kvalitet

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som överförs enligt gällande kvalitetsindikatorer och kvalitetsstandarder.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överlämna en årsrapport om kvaliteten i de överförda uppgifterna.

3. Indikatorerna och standarderna för att bedöma uppgifternas kvalitet, strukturen på de kvalitetsrapporter som medlemsstaterna skall lämna och alla nödvändiga åtgärder för att bedöma och förbättra uppgifternas kvalitet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 14

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för statistik över varuhandeln mellan medlemsstater.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 15

Upphävande

1. Förordning (EEG) nr 3330/91 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 31 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) EUT C 32, 5.2.2004, s. 92.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 22 mars 2004.

(3) EGT L 316, 16.11.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).

(7) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/15/EG (EUT L 52, 21.2.2004, s. 61).

(8) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2344/2003 (EUT L 346, 31.12.2003, s. 38).

BILAGA

DEFINITIONER AV DE STATISTISKA UPPGIFTERNA

1. Partnermedlemsstat

a) Partnermedlemsstaten vid mottagandet är den medlemsstat varorna kommer ifrån. Det innebär den avsändande medlemsstaten i de fall då varorna införs direkt från en annan medlemsstat. Om varorna innan de kommer till den mottagande medlemsstaten har passerat en eller flera mellanliggande medlemsstater och har kvarstannat där på grund av skäl som inte hänger samman med transporten eller har underkastats rättsliga åtgärder som inte hänger samman med transporten (t.ex. ägarbyte), skall som den medlemsstat varorna kommer ifrån betraktas den sista medlemsstat där sådana uppehåll eller åtgärder har förekommit.

b) Partnermedlemsstaten vid avsändandet är den mottagande medlemsstaten. Det innebär den sista medlemsstat som vid tidpunkten för avsändandet är känd som bestämmelseland för varorna.

2. Varornas kvantitet

Varornas kvantitet kan uttryckas på två sätt:

a) Nettovikten, vilket betyder varans faktiska vikt exklusive förpackningar.

b) De ytterligare enheter som betecknar eventuella enheter mätbara kvantiteter bortsett från nettovikten, se kommissionens förordning om den årliga uppdateringen av den kombinerade nomenklaturen.

3. Varornas värde

Varornas värde kan uttryckas på två sätt:

a) Det beskattningsbara beloppet, vilket är det värde som skall bestämmas i beskattningssyfte i enlighet med rådets direktiv 77/388/EEG.

b) Det statistiska värdet, som är det värde som beräknas vid medlemsstaternas nationella gränser. Det omfattar tillkommande kostnader (frakt, försäkring) då det gäller avsända varor endast under den del av transporten som utförs på den avsändande medlemsstatens område och då det gäller mottagna varor endast under den del av transporten som utförs utanför den mottagande medlemsstatens område. Det är det s.k. FOB-värdet för avsända varor och CIF-värdet för mottagna varor.

4. Transaktionstyp

Slag av transaktion avser de olika karakteristika (köp/försäljning, arbete enligt avtal, etc.) som anses viktiga för att skilja en transaktion från en annan.

5. Ursprungsland

a) Ursprungslandet för mottagna varor är det land som varorna ursprungligen kommer ifrån.

b) Varor som i sin helhet erhålls eller produceras i ett land har sitt ursprung i det landet.

c) Varor som framställts i mer än ett land skall anses ha sitt ursprung i det land där den sista omfattande och ekonomiskt motiverade bearbetningen skedde i ett företag utrustat för detta syfte och som ledde till tillverkningen av en ny produkt eller innebar ett viktigt steg i tillverkningen.

6. Ursprungsregion eller bestämmelseregion

a) Med ursprungsregion, för avsända varor, menas den region i den avsändande medlemsstaten där varorna producerades, monterades, sattes samman, förädlades, reparerades eller underhölls. I annat fall är ursprungsregionen den region varifrån varorna sändes eller i annat fall den region där försäljningen ägde rum.

b) Med bestämmelseregion, för mottagna varor, menas den region i den mottagande medlemsstaten där varorna skall konsumeras, monteras, sättas samman, förädlas, repareras eller underhållas. I annat fall är bestämmelseregionen den region dit varorna skall sändas eller i annat fall den region där försäljningen sker.

7. Leveransvillkor

Med leveransvillkor menas de bestämmelser i försäljningsavtalet som stadgar säljarens respektive köparens skyldigheter i enlighet med Internationella handelskammarens Incoterms (CIF, FOB, etc.).

8. Transportsätt

Transportsättet bestäms av de aktiva transportmedel med vilka varorna förmodas lämna den avsändande medlemsstatens statistiska territorium och de aktiva transportmedel med vilka varorna förmodas ha anlänt till den mottagande medlemsstatens statistiska territorium.

9. Statistiskt förfarande

Med det statistiska förfarandet menas de olika karakteristika som anses viktiga för att skilja mellan de olika typerna av mottagna och avsända varor i statistiskt avseende.

Top