Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008F0841

Bekämpande av organiserad brottslighet: brott kopplade till deltagande i en kriminell organisation

Bekämpande av organiserad brottslighet: brott kopplade till deltagande i en kriminell organisation

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets rambeslut 2008/841/RIF om kampen mot organiserad brottslighet

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

Genom rambeslutet kriminaliseras beteenden med koppling till deltagande i en kriminell organisation.

Syftet med rambeslutet är att harmonisera lagarna i länderna i Europeiska unionen (EU) gällande kriminalisering av dessa brott, samt fastställa sanktioner för dem.

Brott

Det finns två typer av beteende av vilka EU-länderna ska erkänna åtminstone ett som en brottslig handling:

 • 1.

  aktivt deltagande i en organisations brottsliga verksamhet där personen i fråga har kunskap om den kriminella organisationens syfte eller avsikt att begå brott.

 • 2.

  en överenskommelse om fullbordan av brott, även om personen i fråga inte deltar i det egentliga genomförandet av brotten.

Sanktioner

EU-länderna ska fastställa sanktioner som motsvarar ovannämnda brotts svårhetsgrad.

 • För det första alternativet innebär det lägsta kravet att beteendet beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst två år.
 • För det andra alternativet innebär det lägsta kravet att beteendet beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst två år eller ett maximalt fängelsestraff som motsvarar det brott som överenskommelsen avser.

Sanktionerna kan under särskilda omständigheter lindras, t.ex. om gärningsmannen avstår från brottslig verksamhet eller hjälper till genom att identifiera eller väcka åtal mot de övriga gärningsmännen.

På grundval av rambeslutet måste EU-länder införa regler som syftar till att juridiska personer (t.ex. företag) kan hållas ansvariga för brotten om de begås å deras vägnar av någon som har en ledande ställning inom den juridiska personen.

Sanktionerna för juridiska personer ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. De bör innefatta böter men kan även innefatta följande åtgärder:

 • Fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd.
 • Tillfälligt eller permanent näringsförbud eller stängning av inrättningar som har utnyttjats för att begå brotten.
 • Rättslig övervakning.
 • Rättsligt beslut om avveckling av verksamheten.

Behörighet och samordning av åtal

Ett EU-lands behörighet ska omfatta brotten när de har begåtts helt eller delvis av en medborgare eller till förmån för en juridisk person som är etablerad på landets territorium.

Om brottet omfattas av fler än en medlemsstats behörighet ska de samarbeta, t.ex. genom Eurojust, för att bestämma vilken medlemsstat som ska väcka åtal och för att centralisera förfarandena till en enda medlemsstat.

Särskild hänsyn ska tas till

 • var brottet utfördes,
 • gärningsmannens nationalitet eller bostadsort,
 • offrets ursprungsland,
 • det territorium där gärningsmannen hittades.

VILKEN PERIOD GÄLLER RAMBESLUTET FÖR?

Rambeslut 2008/841/RIF har gällt sedan den 11 november 2008.

BAKGRUND

Sedan 1990-talet har EU vidtagit åtgärder för att kampen mot organiserad brottslighet ska fungera bättre.

 • 1997: EU antar den första handlingsplanen för att bekämpa organiserad brottslighet.
 • 1998: EU antar gemensam åtgärd 98/733/RIF om deltagande i en kriminell organisation.
 • 2000: Förenta Nationernas generalförsamling antarFN:s konvention mot transnationell organiserad brottslighet, det första globala, rättsliga instrumentet för bekämpande av transnationell organiserad brottslighet, som trädde i kraft 2003.
 • 2002: EU antar rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. I rambeslutet definieras en ”terroristgrupp” på grundval av hur ”kriminell organisation” definieras i gemensam åtgärd 98/733/RIF.
 • 2004: I meddelandet från Europeiska kommissionen erkänns ett behov av att förbättra åtgärderna som används för att bekämpa organiserad brottslighet; genom rådets beslut 2004/579/EG ansluter sig EU till FN:s konvention.
 • 2008: EU antar rambeslut 2008/841/RIF vilket upphäver och ersätter gemensam åtgärd 98/733/RIF.

HUVUDDOKUMENT

Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42-45).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Förenta Nationernas konvention mot transnationell organiserad brottslighet (ej översatt till svenska) och vidföljande protokoll.

Rådets beslut 2004/579/EG av den 29 april 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (EUT L 261, 6.8.2004, s. 69).

Senast ändrat 19.12.2016

Upp