EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536

Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 163 , 17/06/1992 s. 0001 - 0004
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 4 s. 0093
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 4 s. 0093


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3687/91 av den 28 november 1991 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter(), särskilt artikel 2.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt förordning (EEG) nr 3687/91 kan gemensamma marknadsnormer för fiskeriprodukter införas inom gemenskapen, i synnerhet för att hålla produkter som inte är av tillfredsställande kvalitet borta från marknaden och för att underlätta handel på lika villkor.

Införandet av sådana normer för konserverad tonfisk och bonit kommer sannolikt att förbättra lönsamheten och avsättningsmöjligheterna för tonfiskproduktionen inom gemenskapen och underlätta avsättningen av produkterna.

Bl.a. för att skapa bättre insyn i marknaden måste därvid särskilt föreskrivas att produkterna i fråga skall vara beredda uteslutande av klart definierade arter och innehålla en viss minsta mängd fisk.

Syftet med denna förordning är att fastställa varudeklarationer för produkterna i fråga. Dessa deklarationer påverkar inte på något sätt deras klassificering och tullbehandling vid import till gemenskapen, särskilt inte i fråga om preferensordningarna.

För att säkerställa att de berörda produkterna ges en entydig varudeklaration bör det fastställas i vilken form de skall presenteras vid försäljning och hur inläggningarna skall beskrivas. Dessa villkor får dock inte vara sådana att de utestänger nya produkter från marknaden.

I rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel() och i rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym() anges vad som krävs i fråga om korrekt konsumentinformation och konsumentskydd när det gäller innehållet i förpackningarna. För konserverad tonfisk och bonit bör dessutom varudeklarationen fastställas med hänsyn till den kommersiella presentationen eller tilltänkta tillredningen och i förekommande fall inläggningen. Av produkternas etikett bör fiskinnehållet i behållaren framgå. Betydelsen av uttrycket "naturlig" i varudeklarationen bör preciseras.

Syftet med rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och utsläppandet på marknaden av fiskprodukter() är att harmonisera de hygienkrav som skall gälla vid avsättning av gemenskapens fiskeriprodukter och att skydda folkhälsan. Här angivna marknadsnormer påverkar inte tillämpningen av gällande hälsobestämmelser.

Kommissionen bör ansvara för att de bestämmelser som behövs för det tekniska genomförandet antas i enlighet med gemenskapens internationella åtaganden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs de normer som skall gälla vid saluföring av konserverad tonfisk och bonit inom gemenskapen.

Artikel 2

1. Varudeklarationen för konserverad tonfisk eller bonit enligt artikel 5 skall endast avse produkter som uppfyller följande krav:

1) Konserverad tonfisk skall

- kunna hänföras till KN-nr 1604 14 10 och ex 1604 20 70,

- vara beredd uteslutande av fisk av en av de arter som är upptagna i punkt I i bilagan till den här förordningen.

2) Konserverad bonit skall

- kunna hänföras till KN-nr 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 och ex 1604 20 90,

- vara beredd uteslutande av fisk av en av de arter som är upptagna i punkt II i bilagan till den här förordningen.

2. Olika fiskarter får inte blandas i samma behållare.

Tillredningar av tonfisk- eller bonitkött som innebär att muskelstrukturen löses upp får dock innehålla kött av annan fisk som behandlats på samma sätt, förutsatt att minst 25 % av nettovikten består av tonfisk eller bonit eller en blandning av båda.

Artikel 3

1. Om någon av nedanstående beteckningar för produktformer ingår i varudeklarationen enligt artikel 5 skall följande definitioner gälla:

i) helt block: muskelmassan är utskuren på tvären och utgör en hel skiva som består av ett enda stycke eller är hopsatt till en kompakt massa av flera delar av fiskköttet.

Skivor på upp till 18 % av fiskens vikt kan accepteras.

Om muskelmassan konserveras i rått tillstånd får dock inte skivor förekomma. Fragment av köttet kan dock tillsättas som utfyllnad i behållaren.

ii) stycken: fragment av kött vars urspungliga muskelstruktur är bibehållen och vars kortaste sida är minst 1,2 cm.

Skivor på upp till 30 % av fiskens vikt får förekomma.

iii) filéer:

a) muskelstrimlor utskurna ur muskelmassan längs med ryggraden,

b) muskelstrimlor från bukväggen. I detta fall kan filéerna också betecknas som bukfiléer.

iv) skivor: fragment av olika storlek av kött vars urspungliga muskelstruktur är bibehållen.

v) sönderdelad/strimlad tonfisk: köttpartiklar av likartad storlek som inte har karaktären av fiskpasta.

2. Andra produktformer än de som avses i punkt 1 eller andra tillredningar är tillåtna, förutsatt att de är klart beskrivna i varudeklarationen.

Artikel 4

Om den inläggning som används ingår i varudeklarationen skall följande villkor vara uppfyllda:

- Beteckningen "i olivolja" får användas endast om produkter som enbart innehåller olivolja utan inblandning av andra oljor.

- Beteckningen "naturlig" får användas endast om produkter i naturlig vätska (den vätska som utsöndras från fisken under kokningen) eller i saltlösning eller vatten, eventuellt med tillsats av örter, kryddor eller naturliga aromämnen enligt direktiv 88/388/EEG().

- Beteckningen "i vegetabilisk olja" får användas endast om produkter i vilka raffinerade vegetabiliska oljor ingår, även blandade.

- Varje annan inläggning skall klart och tydligt anges med sitt sedvanliga varunamn.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 79/112/EEG och 76/211/EEG skall i varudeklarationen på färdigförpackad konserverad tonfisk eller bonit följande anges:

a) När det gäller de produktformer som avses i artikel 3.1

- fiskens art (tonfisk eller bonit),

- den saluförda fiskens produktform på grundval av den beskrivning som är tillämplig enligt artikel 3; denna upplysning är dock inte obligatorisk i fråga om de produktformer som avses i artikel 3.1 i,

- beteckningen på den inläggning som använts i enlighet med villkoren i artikel 4.1 EGT nr L 184, 22.6.1988, s. 61.

b) När det gäller de produktformer som avses i artikel 3.2

- fiskens art (tonfisk eller bonit),

- den exakta arten av tillredning.

2. Varudeklarationerna för konserverad tonfisk och bonit enligt definitionerna i artikel 2.1.1 respektive 2.1.2 får inte under några omständigheter omfatta en kombination av orden tonfisk och bonit.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 och punkt 2 i den här artikeln får det använda slaget av fisk (tonfisk eller bonit) och arten förekomma i varudeklarationen under det namn som normalt används i den medlemsstat där produkterna saluförs, om det finns ett etablerat handelsbruk för detta namn.

4. Beteckningen "naturlig" får användas endast för konserver som saluförs i de produktformer som anges i artikel 3.1 i 3.1 iii och i den inläggning som beskrivs i artikel 4 andra strecksatsen.

Artikel 6

Utan att det påverkar tillämpningen av de gemenskapsbestämmelser som anges i artiklarna 7 och 8 i direktiv 79/112/EEG skall förhållandet mellan fiskens vikt i behållaren efter sterilisering och nettovikten uttryckt i gram vara minst följande:

a) När det gäller de produktformer som avses i artikel 3.1

- 70 % för den i artikel 4 andra strecksatsen angivna inläggningen,

- 65 % för andra inläggningar.

b) 25 % för de produktformer eller tillredningar som anges i artikel 3.2.

Artikel 7

Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 8

Kommissionen skall då så krävs anta de bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning i enlighet med förfarandet i artikel 36 i förordning (EEG) nr 3687/91.

Artikel 9

1. Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1993.

2. Lagrade produkter som märkts före den 1 januari 1993 får säljas till och med det datum för hållbarhet som anges på förpackningen.

3. Utan hinder av artikel 5.2 får konserverad tonfisk eller bonit, som har orden "tonfisk" och "bonit" kombinerade i varudeklarationen, saluföras under tre år efter tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 9 juni 1992.

På rådets vägnar

Eduardo de AZEVEDO SOARES

Ordförande

() EGT nr L 354, 23.12.1991, s. 1.

() EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/72/EEG (EGT nr L 42, 16.2.1991, s. 27).

() EGT nr L 46, 21.2.1976, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 78/891/EEG (EGT nr L 311, 4.11.1978, s. 21).

() EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15.

() EGT nr L 184, 22.6.1988, s. 61.

BILAGA

ARTER ENLIGT ARTIKEL 2

I. TONFISK

1. Arter av släktet Thunnus

a) Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

b) Gulfenad tonfisk (Thunnus (neothunnus) albacares)

c) Thunnus thynnus

d) (Thunnus parathunnus obesus)

e) Andra arter av släktet Thunnus.

2. Bonit (Euthynnus Katsuwonus pelamis).

II. BONIT

1. Arter av släktet Sarda

a) Ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda)

b) Sarda chiliensis

c) Sarda orientalis

d) Andra arter av släktet Sarda.

2. Arter av släktet Euthynnus med undantag av arten Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

a) Euthynnus alleteratus

b) Euthynnus affinis

c) Euthynnus lineatus

d) Andra arter av släktet Euthynnus.

3. Arter av släktet Auxis

a) Auxid (Auxis thazard)

b) Auxis Rochei

Top