EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019SC0346

DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k UREDBI KOMISIJE (EU) .../... o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 278/2009

SWD/2019/0346 final

Povzetek

Ocena učinka uredbe o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 278/2009 1

A. Nujnost ukrepanja

Zakaj? V čem je težava?

Zunanji napajalniki se uporabljajo za oskrbo z električno energijo in/ali polnjenje vgrajenih baterij velikega števila električnih in elektronskih izdelkov, ki se uporabljajo v gospodinjstvih in pisarnah (primarni porabniki). Poraba posameznih zunanjih napajalnikov je majhna, vendar je njihova skupna poraba zaradi velike prodaje in široke uporabe pomembna (približno 500 milijonov enot, prodanih letno, in dve milijardi enot, ki sta po ocenah v uporabi v vsej EU).

Trenutno veljavna uredba 278/2009 se je izkazala kot uspešna pri zmanjšanju porabe energije zunanjih napajalnikov z ocenjenimi prihranki energije približno 10 TWh/leto. Vendar lahko njeno uspešnost omejijo: (i) zastarele zahteve za okoljsko primerno zasnovo za energijsko učinkovitost in (ii) zastarelo področje uporabe. Dodatni prihranki energije v višini 4,3 TWh/letno do leta 2030 bi končni uporabniki lahko dosegli, če se uredba posodobi za vključitev tehnološkega napredka in razvijajočih se predpisov v drugih državah in na drugih trgih. Na ta način bi se emisije toplogrednih plinov lahko še naprej zmanjševale, za proizvajalce zunanjih napajalnikov določenega tipa (zunanji napajalniki z več izhodnimi napetostmi) pa bili zagotovljeni enaki konkurenčni pogoji.

Dodaten vidik za obravnavo pa bi bila objava informacij o zunanjih napajalnikih in njihovi učinkovitosti za porabnike in organe tržnega nadzora v državah članicah.

Kaj naj bi prinesla ta pobuda?

Revidirana uredba bo:

– posodobila zahteve za okoljsko primerno zasnovo za energijsko učinkovitost ter jih uskladila s tehnološkim napredkom in najnovejšimi mednarodnimi pobudami;

– razširila področje uporabe, da zapolni morebitne vrzeli in zagotovi enake konkurenčne pogoje za proizvajalce zunanjih napajalnikov;

– okrepila transparentnost v zvezi z energijsko učinkovitostjo zunanjih napajalnikov in izboljšala skladnost z drugimi uredbami o okoljsko primerni zasnovi v smislu zagotavljanja informacij uporabnikom, javnim organom, nevladnim organizacijam in drugim deležnikom.

Kakšna je dodana vrednost ukrepanja na ravni EU? 

Pri zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost na ravni EU obstaja jasna dodana vrednost.

Brez harmoniziranih zahtev na ravni EU bi države članice morale oblikovati minimalne zahteve za energijsko učinkovitost posameznih izdelkov na nacionalni ravni, in sicer v okviru svojih energetskih in okoljskih politik. To bi spodkopavalo prosto gibanje izdelkov. Pred uvedbo ukrepov za okoljsko primerno zasnovo in označevanje z energijskimi nalepkami se je za veliko izdelkov to dejansko dogajalo.

B. Rešitve

Katere zakonodajne in nezakonodajne možnosti politike so se upoštevale? Ali ima katera od njih prednost? Zakaj? 

Pregledane so bile štiri možnosti politike (MP):

– MP1 – nespremenjeno ravnanje: osnovni scenarij, pri katerem trenutna zakonodaja ostane nespremenjena;

– MP2 – uskladitev na svetovni ravni: okrepljene zahteve za okoljsko primerno zasnovo, usklajene s trenutnimi zahtevami ministrstva ZDA za energijo (na eni stopnji). To je najprimernejša možnost, saj zagotavlja največje koristi (v smislu energijskih in finančnih prihrankov za končne uporabnike), hkrati pa ohranja najnižje stroške življenjskega cikla;

– MP3 – ambiciozno ukrepanje na ravni EU: okrepljene zahteve za okoljsko primerno zasnovo, usklajene s trenutnimi zahtevami ministrstva ZDA za energijo (na prvi stopnji), ki jim sledi uskladitev s kodeksom ravnanja EU za proizvajalce zunanjih napajalnikov (na drugi stopnji);

– MP4 – zelo ambiciozno ukrepanje na ravni EU: okrepljene zahteve za okoljsko primerno zasnovo, usklajene s trenutnimi zahtevami ministrstva ZDA za energijo (na prvi stopnji), ki jim sledi bolj ambiciozna druga stopnja, določena na ravni med kodeksom ravnanja EU in najboljšo tehnologijo, razpoložljivo na trgu (BAT).

Skupne zahteve, ki ob zahtevah za energijsko učinkovitost veljajo še dodatno za MP2–MP4: (i) razširitev področja uporabe, da se vključijo zunanji napajalniki z več izhodnimi napetostmi (npr. zunanji napajalniki z dvema izhodoma, ki hkrati zagotavljata 5-voltno in 20-voltno napetost); (ii) obveznost zagotavljanja informacij o izkoristku pri 10-odstotni obremenitvi zunanjega napajalnika in (iii) obveznost zagotavljanja informacij o učinkovitosti zunanjega napajalnika na javno dostopnih spletnih straneh in v navodilih za uporabo.Kdo podpira katero možnost? 

Skupne zahteve podpirajo države članice in nevladne organizacije. Razširitev področja uporabe na splošno podpira tudi industrija.

MP2 na splošno predlagajo in podpirajo industrijski deležniki.

MP3 na splošno podpirajo države članice in nevladne organizacije. Vendar so nekatere države članice zahtevale natančno oceno koristi in stroškov za drugo stopnjo (da se potrdi večja primernost MP3 kot MP2). Industrijski deležniki ostro nasprotujejo dvostopenjskemu pristopu.

MP4 je bila pregledana na osnovi zahteve nevladnih organizacij, da se preučijo bolj ambiciozne zahteve.

C. Učinki prednostne možnosti

Kakšne so koristi prednostne možnosti (če obstaja, sicer glavnih možnosti)?

Do leta 2030 bo MP2, uskladitev na svetovni ravni, privedla do naslednjih rezultatov:

– za tipično gospodinjstvo bodo doseženi najnižji stroški življenjskega cikla (ob predpostavki, da uporablja okoli 10 zunanjih napajalnikov);

– doseženi bodo prihranki energije v višini 4,26 TWh/leto in zmanjšale se bodo emisije toplogrednih plinov v višini 1,45 ekvivalenta CO2/leto;

– ustvarjeni bodo letni prihranki končnih uporabnikov pri izdatkih v višini 787 milijonov EUR in dodatni prihodki podjetij v višini 73 milijonov EUR na leto, kar pomeni približno 255 dodatnih delovnih mest pri proizvajalcih in prodajalcih na veliko (od tega približno 35 v EU);

– ustrezno bodo posodobljene zahteve za okoljsko primerno zasnovo, da bi sledile tehnološkemu napredku;

– zahteve bodo tesneje usklajene z zahtevami v drugih gospodarstvih (npr. ZDA) in najstrožjimi zahtevami iz Mednarodnega protokola za označevanje učinkovitosti (ki je ena izmed najvidnejših mednarodnih referenc za regulatorje). Takšna uskladitev bo po pričakovanjih v celoti izkoristila ekonomije obsega, hkrati pa ostala ambiciozna;

– ohranjen bo omejen učinek na MSP, ki primarne izdelke proizvajajo z uporabo zunanjih napajalnikov.

Kakšni so stroški prednostne možnosti (če obstaja, sicer glavnih možnosti)? 

Doseganje skladnosti in administrativni stroški so neposredni stroški in so ocenjeni, kot sledi:

– proizvajalci zunanjih napajalnikov: enkraten strošek doseganja skladnosti v višini 20 milijonov EUR zaradi razširitve področja uporabe; enkraten strošek doseganja skladnosti v višini 40 milijonov EUR zaradi strožjih zahtev za okoljsko primerno zasnovo; zanemarljivi redni stroški zaradi zagotavljanja informacij (o izkoristku pri 10-odstotni obremenitvi in splošne informacije o zunanjih napajalnikih na spletnih mestih in v navodilih za uporabo);

– proizvajalci zunanjih napajalnikov in primarnih porabnikov: redni administrativni stroški (preizkušanje in dokumentacija) v višini 10,5 milijona EUR/leto za dokumentiranje skladnosti;

– porabniki: enkratni povišani proizvodni stroški v višini 98 milijona EUR zaradi razširitve področja uporabe in strožjih zahtev za okoljsko primerno zasnovo. Vendar bodo ti stroški kompenzirani z nižjimi stroški električne energije, prihranki pa bodo zagotovljeni v celotnem življenjskem ciklu zunanjih napajalnikov.

Kakšen bo vpliv na podjetja, MSP ter mikropodjetja?

Predlagana uredba se lahko v celoti uporablja za mikropodjetja ter MSP, povezana s proizvodnjo in uporabo zunanjih napajalnikov.

Delež MSP na trgu zunanjih napajalnikov je ocenjen kot zanemarljiv, tj. manj kot 1 %. Ker je trg zunanjih napajalnikov trg z velikimi količinami, so skoraj vsi proizvajalci globalni akterji. V tem smislu nobeno evropsko malo ali srednje podjetje ni bilo opredeljeno kot proizvajalec zunanjih napajalnikov.

Kljub temu bi lahko bila prizadeta MSP, ki proizvajajo primarne porabnike (več kot 30 podjetij v EU) za uporabo z zunanjimi napajalniki. Vendar ni verjetno, da se bodo soočila z nesorazmernimi stroški, saj se zunanji napajalniki proizvajajo v velikih količinah, zato bodo imela koristi od ekonomij obsega, ki jih bodo ustvarili veliki proizvajalci s pridobivanjem zunanjih napajalnikov z boljšim izkoristkom.

Ključni stroški za ta MSP bodo v obliki administrativnih stroškov in stroškov doseganja skladnosti. Učinek teh stroškov je vključen v številke v prejšnjem oddelku. Skupni stroški doseganja skladnosti za MSP v EU so ocenjeni na 0,65 milijona EUR.

Ali bo prišlo do znatnih učinkov na nacionalne proračune in uprave? 

Ni ocenjenih dodatnih učinkov na nacionalne proračune/uprave. Države članice bodo prej imele koristi od bolj stroškovno učinkovitega tržnega nadzora (k temu bo pripomogel boljši dostop do informacij o učinkovitosti zunanjih napajalnikov).

Bo imela pobuda druge pomembnejše učinke? 

Drugi pomembnejši ali negativni učinki niso pričakovani.

D. Spremljanje izvajanja

Kdaj se bo politika pregledala?

Predlagana bo določba o pregledu v štirih letih po sprejetju uredbe.

Top