EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0659

Uredba (EU) št. 659/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejemanje nekaterih ukrepov, sporočanja informacij s strani carinske uprave, izmenjave zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitve statistične vrednosti

OJ L 189, 27.6.2014, p. 128–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/659/oj

27.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/128


UREDBA (EU) št. 659/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. maja 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejemanje nekaterih ukrepov, sporočanja informacij s strani carinske uprave, izmenjave zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitve statistične vrednosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) bi bilo treba pooblastila, prenesena na Komisijo, uskladiti s členoma 290 in 291 PDEU.

(2)

V povezavi s sprejetjem Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2) se je Komisija zavezala, da bo v skladu z merili iz PDEU pregledala zakonodajne akte, ki trenutno vsebujejo sklicevanja na regulativni postopek s pregledom.

(3)

Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je na Komisijo prenesla pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe.

(4)

Zaradi uskladitve Uredbe (ES) št. 638/2004 s členi 290 in 291 PDEU bi bilo treba izvedbena pooblastila, prenesena na Komisijo, nadomestiti s pooblastili za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov.

(5)

Zaradi zagotavljanja ustreznega odziva na potrebe uporabnikov po statističnih informacijah brez čezmerne obremenitve gospodarskih subjektov ter zaradi upoštevanja sprememb, ki so potrebne iz metodoloških razlogov, in potrebe po vzpostavitvi učinkovitega sistema za zbiranje podatkov in pripravo statistik bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU, in sicer za sprejemanje različnih ali posebnih pravil, ki se uporabljajo za posebno blago ali gibanja, prilagajanje stopenj zajetja Intrastata, določanje pogojev za opredelitev pragov iz člena 10(4) Uredbe (ES) št. 638/2004, določanje pogojev za poenostavljanje informacij, ki jih je treba zagotoviti za manjše posamezne sklenjene posle in opredeljevanje zbirnih podatkov.

(6)

Pri sprejemanju delegiranih aktov je pomembno zlasti, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Poleg tega bi morala zagotoviti, da se z delegiranimi akti, ki jih določajo zakonodajni akti, državam članicam ali dajalcem podatkov ne bi nalagalo znatno dodatno breme in da bi bili stroškovno čim učinkovitejši.

(7)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 638/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje predpisov za zbiranje informacij, zlasti glede oznak, ki jih je treba uporabiti, določanja razčlenitve ocen, tehničnih določb za pripravo letnih trgovinskih statistik po značilnostih podjetja in vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje, da je kakovost posredovanih statističnih podatkov v skladu s standardi kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

(8)

Odbor za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (v nadaljnjem besedilu: Odbor Intrastat), naveden v členu 14 Uredbe (ES) št. 638/2004, svetuje Komisiji in ji pomaga pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil.

(9)

V okviru strategije za novo strukturo evropskega statističnega sistema (v nadaljnjem besedilu: ESS), katere cilj je izboljšati usklajevanje in partnerstvo z jasno piramidno strukturo v ESS, bi moral Odbor za evropski statistični sistem (v nadaljnjem besedilu: OESS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4), imeti svetovalno vlogo in Komisiji pomagati pri izvrševanju njenih izvedbenih pooblastil. Izboljšanje usklajenosti nacionalnih organov in Komisije (Eurostata) je ključnega pomena za pripravo bolj kakovostne statistike v Uniji.

(10)

Uredbo (ES) št. 638/2004 bi bilo treba spremeniti tako, da se sklicevanje na Odbor Intrastat nadomesti s sklicevanjem na OESS.

(11)

Poenostavitve shem carinjenja so povzročile, da statistične informacije o blagu v postopku carinjenja niso na voljo na ravni carine. Za zagotovitev zajetja teh podatkov bi morala biti gibanja tega blaga vključena v sistem Intrastat.

(12)

Med državami članicami bi morala biti dovoljena izmenjava zaupnih podatkov v zvezi s statističnimi podatki o trgovini znotraj Unije, z namenom večje učinkovitosti razvoja, priprave in izkazovanja ali izboljšanja kakovosti navedenih statističnih podatkov. Taka izmenjava zaupnih podatkov bi morala biti neobvezna, treba bi jo bilo pazljivo obravnavati, sama po sebi pa podjetjem ne bi smela povzročati povečanega upravnega bremena.

(13)

Opredelitev statistične vrednosti bi morala biti pojasnjena in usklajena z opredelitvijo tega podatkovnega elementa v okviru statističnih podatkov o trgovini zunaj Unije, da bi zagotovili boljšo primerljivost statističnih podatkov o trgovini znotraj Unije s statističnimi podatki o trgovini zunaj Unije. Enotne opredelitve so bistvenega pomena za harmonizirano evidentiranje čezmejne trgovine ter so za nacionalne organe posebej pomembne kot predpogoj, da se omogoči usklajeno razlaganje pravil, ki vplivajo na čezmejne dejavnosti podjetij.

(14)

V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno določiti harmonizirana pravila o sporočanju informacij s strani carinske uprave, izmenjavi zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitvi statistične vrednosti na področju statističnih podatkov o trgovini znotraj Unije. V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(15)

Sporočanje informacij s strani nacionalnih organov ne bi smelo povzročati stroškov za države članice ter institucije in agencije Unije.

(16)

Pomembno je zagotavljati varnost načinov posredovanja občutljivih statističnih podatkov, vključno s podatki s področja gospodarstva.

(17)

Za zagotovitev pravne varnosti ta uredba ne bi smela vplivati na postopke za sprejetje ukrepov, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(18)

Uredbo (ES) št. 638/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 638/2004 se spremeni:

1.

v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z različnimi ali posebnimi pravili, ki se uporabljajo za posebno blago ali gibanja.“;

2.

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črta beseda „Skupnosti“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Carina vsaj enkrat mesečno nacionalnim organom neposredno zagotovi statistične informacije o odpremi in prihodu blaga, za katero je potrebna enotna upravna listina za carinske ali davčne namene.“;

(c)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Carinska uprava, pristojna v posamezni državi članici, nacionalnemu organu na lastno pobudo ali na zahtevo nacionalnega organa zagotovi vse informacije, ki so na voljo, da se identificira oseba, odgovorna za odpremo in prihod blaga v carinskem postopku aktivnega oplemenitenja ali postopku predelave pod carinskim nadzorom.“;

3.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Referenčno obdobje

Referenčno obdobje posredovanja informacij v skladu s členom 5 je:

(a)

koledarski mesec odpreme ali prihoda blaga;

(b)

koledarski mesec, v katerem nastane obdavčljivi dogodek za blago Skupnosti, za katero nastane obveznost obračuna DDV za pridobitev in dobavo znotraj Skupnosti, ali

(c)

koledarski mesec, v katerem carina sprejme deklaracijo, kadar se carinska deklaracija uporabi kot vir podatkov.“;

4.

v členu 9(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Opredelitve statističnih podatkov iz točk (e) do (h) so določene v Prilogi. Komisija z izvedbenimi akti sprejme ureditev za zbiranje teh podatkov, zlasti oznake in njihovo obliko, ki jih je treba uporabiti.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).“;

5.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 9a

Izmenjava zaupnih podatkov

Izmenjava zaupnih podatkov, kot so opredeljeni v členu 3(7) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5), lahko izključno za statistične namene poteka med nacionalnimi organi, pristojnimi v posamezni državi članici, kadar je izmenjava namenjena učinkovitemu razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ali izboljšuje kakovost te statistike.

Nacionalni organi, ki so pridobili zaupne podatke, te informacije obravnavajo zaupno in jih uporabljajo izključno za statistične namene v skladu s poglavjem V Uredbe (ES) št. 223/2009.

(5)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;"

6.

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 13a za prilagoditev teh stopenj zajetja Intrastata tehničnemu in gospodarskemu razvoju, kadar koli jih je možno zmanjšati, pri čemer se ohranijo statistični podatki, ki izpolnjujejo veljavne kazalnike in standarde kakovosti.“;

(b)

v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za določitev pogojev opredeljevanja navedenih pragov.“;

(c)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice lahko pod določenimi pogoji, ki ustrezajo zahtevam glede kakovosti, poenostavijo informacije, ki jih je treba posredovati za manjše posamezne sklenjene posle, če takšna poenostavitev nima škodljivega vpliva na kakovost statistike. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za določitev teh pogojev.“;

7.

člen 12 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

40 koledarskih dni po koncu referenčnega meseca za zbirne podatke, ki jih določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za opredelitev teh zbirnih podatkov. V teh delegiranih aktih se upošteva relevanten gospodarski in tehnični razvoj.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) mesečne rezultate, ki zajemajo njihovo celotno blagovno menjavo, po potrebi v obliki ocene. Komisija z izvedbenimi akti določi razčlenitev takšnih ocen. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).“;

(c)

v odstavku 4 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija z izvedbenimi akti sprejme tehnične določbe za čim gospodarnejšo pripravo teh statistik.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).“;

8.

v členu 13 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev kakovosti posredovanih statističnih podatkov v skladu z merili kakovosti, pri čemer je treba preprečiti prekomerne stroške za nacionalne organe.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).“;

9.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 13a

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Komisija pri izvajanju pooblastil iz člena 3(4), člena 10(3), (4) in (5) ter točke (a) člena 12(1) te uredbe ravna v skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009, pri čemer med drugim zagotovi, da se državam članicam in dajalcem podatkov z delegiranimi akti ne naloži znatnega dodatnega bremena.

Zlasti je pomembno, da Komisija pred sprejetjem teh delegiranih aktov ravna v skladu s svojo običajno prakso ter opravi posvetovanja s strokovnjaki, vključno s strokovnjaki držav članic.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 10(3), (4) in (5) ter točke (a) člena 12(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 17. julija 2014. Komisija pripravi poročilo o podeljenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

4.   Pooblastilo iz člena 3(4), člena 10(3), (4) in (5) ter točke (a) člena 12(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

5.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(4), člena 10(3), (4) in (5) ter točke (a) člena 12(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.“;

10.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

(6)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“;"

11.

v Prilogi se točka 3(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

statistična vrednost, ki je vrednost, izračunana na nacionalnih mejah držav članic. Temelji na davčni osnovi oziroma po potrebi na vrednosti, ki jo nadomešča. Zajema le nepredvidene izdatke (prevoznina, zavarovanje), do katerih v primerih odpreme pride na delu poti, ki poteka po ozemlju države članice odpreme, v primeru prihoda pa na delu poti, ki poteka zunaj ozemlja države članice prihoda. Gre za vrednost FOB (franko ladja) pri odpremi ter vrednost CIF (stroški, zavarovanje in prevoznina) pri prihodu.“

Člen 2

Ta uredba ne vpliva na postopke za sprejetje ukrepov iz Uredbe (ES) št. 638/2004, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 6. maja 2014.

(2)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(3)  Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (UL L 102, 7.4.2004, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).


Top