Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1077

Uredba Komisije (ES) št. 1077/2008 z dne 3. novembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1566/2007

OJ L 295, 4.11.2008, p. 3–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; razveljavil 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1077/oj

4.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1077/2008

z dne 3. novembra 2008

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1566/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 z dne 21. decembra 2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju (1) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 22(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (2) je določeno, da so aktivnosti v okviru skupne ribiške politike prepovedane, razen v primeru, ko kapitan brez neupravičene zamude zabeleži in sporoči podatke o ribolovnih aktivnostih, vključno z iztovarjanji in pretovarjanji, pri čemer morajo biti kopije vseh zapisov na razpolago organom.

(2)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1966/2006 obveznost elektronskega zapisovanja in sporočanja podatkov iz ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovarjanju in deklaracije o pretovarjanju velja za kapitane ribiških plovil Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 24 metrov, v obdobju 24 mesecev od začetka veljavnosti izvedbenih predpisov, in za kapitane ribiških plovil Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 15 metrov, v obdobju 42 mesecev od začetka veljavnosti izvedbenih predpisov.

(3)

Dnevno poročanje o ribolovnih dejavnostih zagotavlja možnosti za znatno izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti spremljanja, preverjanja ter nadzora na morju in kopnem.

(4)

V členu 6 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (3) je določeno, da kapitani ribiških plovil Skupnosti vodijo ladijski dnevnik o svojih dejavnostih.

(5)

V členu 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 je določeno, da kapitan vsakega ribiškega plovila Skupnosti s celotno dolžino, ki je enaka ali presega 10 metrov, ali njegov predstavnik po vsaki vožnji in v 48 urah po iztovarjanju pristojnim organom države članice, v kateri poteka iztovarjanje, odda deklaracijo.

(6)

V členu 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 je določeno, da dražbeni centri ali druga telesa ali osebe, ki jih pooblastijo države članice in ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ribiških proizvodov, po prvi prodaji predložijo pristojnim organom države članice, kjer poteka prvo dajanje v promet, potrdilo o prodaji.

(7)

V členu 9 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 je določeno tudi, da če prvo dajanje v promet ribiških proizvodov ne poteka v državi članici, v kateri so bili proizvodi iztovorjeni, država članica, ki je odgovorna za spremljanje prvega dajanja v promet, poskrbi, da se organom, odgovornim za spremljanje iztovarjanja zadevnih proizvodov, čim prej predloži potrdilo o prodaji.

(8)

V členu 19 Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 se zahteva, da države članice oblikujejo računalniško zbirko podatkov in izdelajo sistem potrjevanja, ki vsebuje navzkrižno preverjanje in preverjanje podatkov.

(9)

V členu 19(b) in (e) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 se zahteva, da kapitani ribiških plovil Skupnosti pišejo poročila o ribolovnem naporu in jih zabeležijo v svoje ladijske dnevnike.

(10)

V členu 5 Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 (4) se zahteva, da kapitan ribiškega plovila Skupnosti, ki ima dovoljenje za globokomorski ribolov, v ladijski dnevnik ali na obrazec, ki ga priskrbi država članica, pod katere zastavo pluje, zabeleži podatke v zvezi z značilnostmi ribolovnega orodja in ribolovnimi operacijami.

(11)

V Uredbi Sveta (ES) št. 768/2005 (5) o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike je določeno delovanje načrtov skupne uporabe.

(12)

V Uredbi Komisije (ES) št. 1566/2007 (6) so določena podrobna pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 glede elektronskega zapisovanja in poročanja podatkov o ribolovnih dejavnostih.

(13)

Zdaj je treba podrobneje opredeliti in razjasniti nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1566/2007.

V ta namen je primerno razveljaviti Uredbo (ES) št. 1566/2007 in jo nadomestiti z novo uredbo.

(14)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za:

(a)

ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 24 metrov, od 1. januarja 2010;

(b)

ribiška plovila Skupnosti, katerih skupna dolžina presega 15 metrov, od 1. julija 2011;

(c)

registrirane kupce, registrirane dražbe ali druge subjekte ali osebe, pooblaščene s strani držav članic, ki so odgovorne za prvo prodajo ribiških proizvodov, katerih letni promet prodaje ribiških proizvodov presega 400 000 EUR, od 1. januarja 2009.

2.   Ne glede na odstavek 1(a) se ta uredba začne uporabljati pred 1. januarjem 2010 za ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod zastavo določene države članice in katerih skupna dolžina presega 24 metrov, če tako določa navedena država.

3.   Ne glede na odstavek 1(b) se začne ta uredba uporabljati pred 1. julijem 2011 za ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod zastavo določene države članice in katerih skupna dolžina presega 15 metrov, če tako določa navedena država.

4.   Ne glede na datume iz odstavkov 1(a) in (b) se lahko država članica odloči, da uporablja to uredbo za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in katerih dolžina ne presega 15 metrov, pred navedenimi datumi v skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006.

5.   Države članice lahko sklenejo dvostranske sporazume o uporabi sistemov za elektronsko poročanje za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo v vodah pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo, pod pogojem, da plovila izpolnjujejo vsa pravila, določena s to uredbo.

6.   Ta uredba velja za ribiška plovila Skupnosti ne glede na vode, v katerih izvajajo ribolovne operacije, ali pristanišča, v katerih pristajajo.

7.   Ta uredba ne velja za ribiška plovila Skupnosti, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu.

Člen 2

Seznam izvajalcev in plovil

1.   Vsaka država članica pripravi seznam registriranih kupcev, registriranih dražb ali drugih subjektov ali oseb, ki jih je pooblastila in ki so odgovorni za prvo prodajo ribiških proizvodov, katerih letni promet prodaje ribiških proizvodov presega 400 000 EUR. Prvo referenčno leto je 2007 in seznam se posodobi 1. januarja tekočega leta (leto n) na podlagi letnega prometa prodaje ribiških proizvodov, ki presega 400 000 EUR v letu n-2. Seznam se objavi na uradni spletni strani države članice.

2.   Vsaka država članica pripravi in redno posodablja seznam ribiških plovil Skupnosti, ki plujejo pod njeno zastavo in za katere veljajo določbe iz te uredbe, v skladu s členom 1(2), (3), (4) in (5). Seznami se objavijo na uradni spletni strani države članice, in sicer v formatu, določenem na posvetovanju med državami članicami in Komisijo.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„ribolovna operacija“ pomeni vse dejavnosti v zvezi z iskanjem rib, streljanjem, namestitvijo in izvleko ribolovnega orodja ter odstranitvijo ulova iz orodja.

2.

„načrt skupne uporabe“ pomeni načrt, ki določa operativne dogovore za uporabo razpoložljivih sredstev nadzora in inšpekcijskih pregledov.

POGLAVJE II

ELEKTRONSKI PRENOS

Člen 4

Informacije, ki jih morajo sporočiti kapitani plovil ali njihovi predstavniki

1.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države članice zastave ladijski dnevnik in podatke o pretovarjanju.

2.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti ali njihovi predstavniki po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države zastave podatke iz deklaracije o iztovarjanju.

3.   Kadar ribiško plovilo Skupnosti iztovarja ulov v državi članici, ki ni država članica zastave, pristojni organi države članice zastave takoj po elektronski poti pošljejo podatke iz deklaracije o iztovarjanju, potem ko jo prejmejo, pristojnim organom države članice, v kateri je bil ulov iztovorjen.

4.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti, kadar to zahtevajo pravila Skupnosti, po elektronski poti pošljejo pristojnim organom države članice zastave predhodno sporočilo o vplutju v pristanišče v času, ki je določen s pravili.

5.   Kadar namerava plovilo vpluti v pristanišče države članice, ki ni država članica zastave, pristojni organi države članice zastave predhodno sporočilo iz odstavka 4 takoj po njegovem prejemu posredujejo po elektronski poti pristojnim organom obalne države članice.

Člen 5

Informacije, ki jih morajo sporočiti subjekti ali osebe, odgovorne za prvo prodajo ali prevzem

1.   Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi subjekti ali osebe, ki jih pooblastijo države članice in ki so odgovorni za prvo prodajo ribiških proizvodov, pristojnim organom države članice, v kateri poteka prvo dajanje v promet, po elektronski poti pošljejo informacije, ki jih je treba navesti v potrdilu o prodaji.

2.   Kadar prvo dajanje v promet poteka v državi članici, ki ni država članice zastave, pristojni organi države članice, v kateri poteka prvo dajanje v promet, zagotovijo, da se po prejemu ustreznih informacij kopija podatkov iz potrdila o prodaji po elektronski poti posreduje pristojnim organom države članice zastave.

3.   Kadar prvo dajanje v promet ribiških proizvodov ne poteka v državi članici, v kateri so bili proizvodi iztovorjeni, država članica, v kateri poteka prvo dajanje v promet, zagotovi, da se takoj po prejemu ustreznih informacij kopija podatkov iz potrdila o prodaji po elektronski poti posreduje naslednjim organom:

(a)

pristojnim organom države članice, v kateri so bili iztovorjeni ribiški proizvodi, in

(b)

pristojnim organom države članice zastave plovila, s katerega so bili iztovorjeni ribiški proizvodi.

4.   Imetnik deklaracije o prevzemu pristojnim organom države članice, v kateri poteka fizični prevzem, po elektronski poti sporoči informacije, ki jih je treba zapisati v deklaraciji o prevzemu.

Člen 6

Pogostost sporočanja

1.   Kapitan sporoči informacije iz elektronskega ladijskega dnevnika pristojnim organom države članice zastave vsaj enkrat na dan, vendar najpozneje do 24 h, tudi če ni ulova. Podatke sporoči tudi v naslednjih primerih:

(a)

na zahtevo pristojnega organa države članice zastave;

(b)

takoj po koncu zadnje ribolovne operacije;

(c)

pred vplutjem v pristanišče;

(d)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e)

v primerih, opredeljenih v zakonodaji Skupnosti ali zakonodaji države zastave.

2.   Kapitan lahko sporoči popravke elektronskega ladijskega dnevnika in deklaracij o pretovarjanju do zadnjega sporočanja na koncu ribolovnih operacij in pred vplutjem v pristanišče. Popravki morajo biti jasno razvidni. Vse prvotne podatke elektronskega ladijskega dnevnika in njihove popravke shranijo pristojni organi države članice zastave.

3.   Kapitan ali njegovi predstavniki posredujejo deklaracijo o iztovarjanju po elektronski poti takoj po pripravi deklaracije o iztovarjanju.

4.   Kapitan plovila dajalca in prejemnega plovila sporoči podatke o pretovarjanju po elektronski poti takoj po pretovarjanju.

5.   Kapitan med vsako odsotnostjo iz pristanišča in do predložitve deklaracije o iztovarjanju na krovu ribiškega plovila hrani kopijo informacij iz odstavka 1.

6.   Kadar je ribiško plovilo v pristanišču, na krovu nima rib in je kapitan predložil deklaracijo o iztovarjanju, se lahko sporočanje iz odstavka 1 tega člena začasno odloži, o čemer je treba prej uradno obvestiti center za spremljanje ribištva države članice zastave. Sporočanje se znova začne izvajati, ko plovilo zapusti pristanišče. Predhodno uradno obvestilo se ne zahteva za plovila, ki so opremljena s sistemom za spremljanje plovil (VMS), prek katerega sporočajo podatke.

Člen 7

Oblika zapisa za sporočanje podatkov s plovila pristojnemu organu države zastave

Vsaka država članica določi obliko zapisa za sporočanje podatkov s plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, pristojnim organom.

Člen 8

Povratna sporočila

Države članice zagotovijo, da se povratna sporočila izdajo za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, za vsak prenos podatkov iz ladijskega dnevnika ter podatkov o pretovarjanju in iztovarjanju. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

POGLAVJE III

OPROSTITVE

Člen 9

Oprostitve

1.   Država članica lahko oprosti kapitane plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, obveznosti iz člena 4(1) in obveznosti, da morajo imeti na krovu sredstva za elektronski prenos podatkov iz člena 1(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1966/2006, če so odsotne iz pristanišča največ 24 ur in so v vodah pod njeno suverenostjo ali jurisdikcijo, pod pogojem, da svojega ulova ne iztovarjajo zunaj ozemlja države članice zastave.

2.   Kapitani ribiških plovil Skupnosti, ki podatke o ribolovnih dejavnostih zapisujejo in sporočajo v elektronski obliki, so oproščeni obveznosti vodenja ladijskega dnevnika ter deklaracij o iztovarjanju in pretovarjanju na papirju.

3.   Kapitani plovil Skupnosti ali njihovi predstavniki, ki svoj ulov iztovarjajo v državi članici, ki ni država članica zastave, so oproščeni zahteve za predložitev deklaracije o iztovarjanju v papirni obliki obalni državi članici.

4.   Države članice lahko sklepajo dvostranske sporazume o uporabi sistemov za elektronsko poročanje za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo v vodah pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo. Plovila, ki so vključena v področje uporabe teh sporazumov, so oproščena vodenja ladijskega dnevnika na papirju v zadevnih vodah.

5.   Kapitani plovil Skupnosti, ki v svojih elektronskih ladijskih dnevnikih zapisujejo informacije o ribolovnem naporu iz člena 19b Uredbe (EGS) št. 2847/93, so oproščeni obveznosti predložitve poročil o ribolovnem naporu po teleksu, sistemu VMS, faksu, telefonu ali radiu.

POGLAVJE IV

DELOVANJE SISTEMOV ZA ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE IN POROČANJE

Člen 10

Določbe v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje

1.   Kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje predloži ladijski dnevnik, deklaracijo o iztovarjanju in podatke o pretovarjanju pristojnim organom države članice zastave, tako kot je določila država članica zastave, in sicer vsak dan in najpozneje do 24 h, tudi če ni ulova. Podatke je treba poslati tudi:

(a)

na zahtevo pristojnega organa države zastave;

(b)

takoj po koncu zadnje ribolovne operacije;

(c)

pred vplutjem v pristanišče;

(d)

ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e)

v primerih, opredeljenih v zakonodaji Skupnosti ali zakonodaji države zastave.

2.   Pristojni organi države članice zastave posodobijo elektronski dnevnik takoj po prejemu podatkov iz odstavka 1.

3.   Ribiško plovilo Skupnosti po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju sistema za elektronsko zapisovanje in poročanje ne izpluje iz pristanišča, dokler pristojni organi države članice zastave ne ugotovijo ustreznega delovanja sistema ali dokler pristojni organi države članice zastave ne dovolijo izplutja. Država članica zastave takoj obvesti obalno državo članico, kdaj je plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, dovolila zapustitev pristanišča v obalni državi članici.

Člen 11

Neprejem podatkov

1.   Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členom 4(1) in (2), o tem čim prej obvestijo kapitana ali lastnika plovila ali njunega predstavnika. Kadar se pri določenem plovilu to zgodi več kot trikrat v enem letu, država članica zastave zagotovi preverjanje zadevnega sistema za elektronsko poročanje. Zadevna država članica preišče zadevo, da se ugotovi razlog za neprejem podatkov.

2.   Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členom 4(1) in (2) ter je bil zadnji položaj plovila, sporočen prek sistema za spremljanje plovil, v vodah obalne države članice, o tem čim prej obvestijo pristojne organe obalne države članice.

3.   Kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik pristojnim organom države članice zastave takoj po prejemu sporočila pošlje vse podatke, za katere je bilo prejeto sporočilo, v skladu z odstavkom 1.

Člen 12

Onemogočen dostop do podatkov

1.   Kadar pristojni organi obalne države članice opazijo plovilo, ki v njihovih vodah pluje pod zastavo druge države članice, in ne morejo dostopati do podatkov iz ladijskega dnevnika ter podatkov o pretovarjanju v skladu s členom 15, zahtevajo, da pristojni organi države članice zastave zagotovijo dostop.

2.   Če dostop iz odstavka 1 ni zagotovljen v štirih urah od zahteve, obalna država članica obvesti državo članico zastave. Država članica zastave takoj po prejemu sporočila pošlje podatke obalni državi članici po kateri koli razpoložljivi elektronski poti.

3.   Če obalna država članica ne prejme podatkov iz odstavka 2, kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik na zahtevo in po kateri koli razpoložljivi elektronski poti pristojnim organom obalne države članice pošlje podatke in kopijo povratnega sporočila iz člena 8.

4.   Če kapitan ali lastnik plovila ali njun predstavnik pristojnim organom obalne države članice ne zagotovi kopije povratnega sporočila iz člena 8, se ribolovne dejavnosti zadevnega plovila v vodah obalne države članice prepovejo, dokler kapitan ali njegov predstavnik pristojnim organom ne zagotovi kopije povratnega sporočila ali informacij iz člena 6(1).

Člen 13

Podatki o delovanju sistema za elektronsko poročanje

1.   Države članice vodijo zbirke podatkov o delovanju svojega sistema za elektronsko poročanje. Te zbirke podatkov vsebujejo najmanj naslednje informacije:

(a)

seznam ribiških plovil, ki plujejo pod njihovimi zastavami in imajo tehnično okvarjen ali nedelujoč sistem za elektronsko poročanje;

(b)

število prenosov podatkov iz elektronskega ladijskega dnevnika na dan in povprečno število prejetih prenosov na plovilo, razdeljenih glede na državo članico zastave;

(c)

število prejetih deklaracij o iztovarjanju, pretovarjanju in prevzemu ter potrdil o prodaji, razdeljenih glede na državo zastave.

2.   Povzetki informacij o delovanju sistemov za elektronsko poročanje držav članic se pošljejo Komisiji na njeno zahtevo v obliki in časovnih razmikih, ki se določijo po posvetovanju držav članic s Komisijo.

POGLAVJE V

IZMENJAVA PODATKOV IN DOSTOP DO NJIH

Člen 14

Oblika zapisa za izmenjavo informacij med državami članicami

1.   Informacije se izmenjujejo med državami članicami v obliki zapisa iz Priloge, iz katerega izhaja razširljiv označevalni jezik (XML).

2.   Popravki informacij iz odstavka 1 so jasno opredeljeni.

3.   Kadar država članica prejme elektronske informacije od druge države članice, zagotovi, da se pristojnim organom zadevne države članice pošlje povratno sporočilo. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

4.   Podatkovni elementi iz Priloge, ki jih morajo kapitani zabeležiti v svojih ladijskih dnevnikih v skladu s pravili Skupnosti, so prav tako obvezni v izmenjavah med državami članicami.

Člen 15

Dostop do podatkov

1.   Država članica zastave zagotovi, da ima obalna država članica spletni dostop v realnem času do elektronskega ladijskega dnevnika in podatkov iz deklaracije o iztovarjanju plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, pri izvajanju ribolovnih operacij v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo obalne države članice ali pri vplutju v pristanišče obalne države članice.

2.   Podatki iz odstavka 1 zajemajo vsaj podatke od zadnjega izplutja iz pristanišča do zaključka iztovarjanja. Podatki o ribolovnih operacijah za preteklih 12 mesecev so na voljo na zahtevo.

3.   Kapitan ribiškega plovila Skupnosti ima zagotovljen dostop do lastnih informacij iz elektronskega ladijskega dnevnika, shranjenih v zbirki podatkov države članice zastave, in sicer 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4.   Obalna država članica odobri spletni dostop do svoje zbirke podatkov iz ladijskega dnevnika ribiškemu patruljnemu čolnu druge države članice na podlagi načrta skupne uporabe.

Člen 16

Izmenjava podatkov med državami članicami

1.   Dostop do podatkov iz člena 15(1) je na voljo prek varne internetne povezave 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

2.   Države članice izmenjavajo ustrezne tehnične informacije za zagotovitev vzajemnega dostopa do elektronskih ladijskih dnevnikov.

3.   Države članice:

(a)

zagotovijo, da so podatki, prejeti v skladu s to uredbo, varno shranjeni v računalniško podprtih zbirkah podatkov, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se obravnavajo kot zaupni;

(b)

sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

Člen 17

Enoten organ

1.   V vsaki državi članici je zgolj en organ odgovoren za prenos, prejem, upravljanje in obdelavo vseh podatkov iz te uredbe.

2.   Države članice izmenjujejo sezname in kontaktne podatke organov iz odstavka 1 in o tem obvestijo Komisijo.

3.   Vse spremembe informacij iz odstavkov 1 in 2 se nemudoma sporočijo Komisiji in drugim državam članicam.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Razveljavitev

1.   Uredba (ES) št. 1566/2007 se razveljavi.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2008

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 409, 30.12.2006, str. 1. Popravljeno v UL L 36, 8.2.2007, str. 3.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6.

(5)  UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(6)  UL L 340, 22.12.2007, str. 46.


PRILOGA (1)

OBLIKA ZAPISA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO INFORMACIJ

Št.

Element ali ime atributa

Koda

Opis in vsebina

Obvezno (C)/Pogojno obvezno (CIF) (2)/Neobvezno (O) (3)

1

Sporočilo ERS

 

 

 

2

Začetek sporočila

ERS

Oznaka za začetek sporočila ERS

C

3

Naslov

AD

Namembna država sporočila (koda države ISO alfa-3)

C

4

Od

FR

Država, ki posreduje podatke (koda države ISO alfa-3)

C

5

Številka (zapisa) sporočila

RN

Serijska številka sporočila (oblika zapisa CCC99999999)

C

6

Datum (zapisa) sporočila

RD

Datum prenosa sporočila (LLLL-MM-DD)

C

7

Čas (zapisa) sporočila

RT

Čas prenosa sporočila (UU-MM po UTC)

C

8

Vrsta sporočila

TM

Vrsta sporočila (ladijski dnevnik: vrsta = LOG, potrditev: vrsta = RET, popravek: vrsta = COR ali potrdilo o prodaji: vrsta = SAL)

C

9

Poskusno sporočilo

TS

Prisotnost kode označuje, da je sporočilo poskusno sporočilo

CIF TEST

10

 

 

 

 

11

Če je vrsta sporočila RET

(TM = RET)

 

RET je sporočilo o potrditvi

 

12

Opredeliti je treba naslednje atribute

 

Sporočilo potrjuje dober ali slab prejem sporočila, opredeljenega z RN

 

13

Številka poslanega sporočila

RN

Serijska številka sporočila, ki ga je potrdil prejemnik FMC (CCC99999999)

C

14

Povratni status

RS

Označuje status prejetega sporočila/poročila. Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

15

Razlog za zavrnitev (če obstaja)

RE

Prosto besedilo z utemeljitvijo zavrnitve

O

16

 

 

 

 

17

Če je vrsta sporočila COR

(TM = COR)

 

COR je sporočilo o popravku

 

18

Opredeliti je treba naslednje atribute

 

S sporočilom se popravi prejšnje sporočilo, informacije, vsebovane v sporočilu, v celoti nadomestijo prejšnje sporočilo, opredeljeno z RN

 

19

Številka prvotnega sporočila

RN

Številka sporočila, ki je predmet popravka (oblika zapisa CCC99999999)

C

20

Razlog za popravek

RE

Seznam kod je na spletni strani: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

O

21

 

 

 

 

22

Če je vrsta sporočila: LOG

(TM = LOG)

 

LOG je deklaracija o ladijskem dnevniku

 

23

Opredeliti je treba naslednje atribute

 

LOG vsebuje eno ali več naslednjih deklaracij: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Začetek zapisa ladijskega dnevnika

LOG

Oznaka za začetek zapisa ladijskega dnevnika

C

25

Registrska številka flote Skupnosti (CFR) za plovilo

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

C

26

Glavna identifikacija plovila

RC

Mednarodni radijski pozivni signal

CIF, če CFR ni posodobljen

27

Zunanja identifikacija plovila

XR

Številka registracije plovila na boku (ladijskem trupu)

O

28

Ime plovila

NA

Ime plovila

O

29

Ime kapitana

MA

Ime kapitana (vsako spremembo med vožnjo je treba sporočiti v naslednjem sporočilu LOG)

C

30

Naslov kapitana

MD

Naslov kapitana (vsako spremembo med vožnjo je treba sporočiti v naslednjem sporočilu LOG)

C

31

Država registracije

FS

Država zastave, v kateri je plovilo registrirano. Koda države ISO alfa-3

C

32

 

 

 

 

33

DEP: element deklaracije

 

Zahteva se ob vsakem izplutju iz pristanišča, poslati ga je treba v naslednjem sporočilu

 

34

Začetek deklaracije o izplutju

DEP

Oznaka za začetek deklaracije o izplutju iz pristanišča

C

35

Datum

DA

Datum izplutja (LLLL-MM-DD)

C

36

Čas

TI

Čas izplutja (UU:MM po UTC)

C

37

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

38

Predvidena dejavnost

AA

Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

CIF, če je za načrtovano dejavnost potrebno poročilo o ribolovnem naporu

39

Vrsta orodja

GE

Črkovna koda v skladu z „Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja“ FAO

CIF, če se načrtuje ribolovna dejavnost

40

Poddeklaracija o ulovu na krovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

CIF, če je ulov na krovu plovila

41

 

 

 

 

42

FAR: deklaracija o ribolovni dejavnosti

 

Oddati jo je treba do polnoči za vsak dan na morju ali na zahtevo države zastave

 

43

Začetek deklaracije o poročilu o ribolovni dejavnosti

FAR

Oznaka za začetek deklaracije o poročilu o ribolovni dejavnosti

C

44

Označevalec zadnjega poročila

LR

Označevalec, ki označuje, da je to zadnje poročilo FAR, ki bo poslano (LR=1)

CIF, če je zadnje sporočilo

45

Označevalec pregleda

IS

Označevalec, ki označuje, da je bilo to poročilo o ribolovni dejavnosti prejeto po pregledu, izvedenem na krovu. (IS=1)

CIF, če je bil izveden pregled

46

Datum

DA

Datum, za katerega se poroča o ribolovnih dejavnostih, medtem ko je plovilo na morju (LLLL-MM-DD)

C

47

Čas

TI

Čas začetka ribolovne dejavnosti (UU:MM po UTC)

O

48

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Navedena, če ni bilo ulova (za ribolovni napor). Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno. (glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS).

CIF

49

Ribolovne operacije

FO

Število ribolovnih operacij

O

50

Trajanje ribolova

DU

Trajanje ribolovne dejavnosti v minutah – opredeljeno kot trajanje ribolova, ki je enako številu ur na morju, od katerih se odštejeta čas, porabljen za prevoz do ribolovnega območja, kroženje znotraj njega in vrnitev z njega ter čas ustavitve, nedejavnosti ali čakanja na popravilo

CIF, če je potrebno (3)

51

Poddeklaracija o orodju

GEA

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih GEA)

CIF, če je prevzeto

52

Poddeklaracija o izgubi orodja

GLS

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih GLS)

CIF, če tako zahtevajo pravila (3)

53

Poddeklaracija o ulovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

CIF, če je kaj ulova

54

 

 

 

 

55

RLC: deklaracija o premestitvi

 

Uporablja se, kadar se ulov (ves ali del) prenese ali premesti iz skupnega ribolovnega orodja na plovilo ali iz skladišča plovila ali njegovega ribolovnega orodja v mrežo, zabojnik ali kletko (zunaj plovila), v kateri se živi ulov hrani do iztovarjanja

 

56

Začetek deklaracije o premestitvi

RLC

Oznaka za začetek deklaracije o premestitvi

C

57

Datum

DA

Datum premestitve ulova, medtem ko je plovilo na morju (LLLL-MM-DD)

CIF

58

Čas

TI

Čas premestitve (UU:MM po UTC)

CIF

59

Številka CFR prejemnega plovila

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

CIF, če je skupna ribolovna operacija in plovilo EU

60

Radijski pozivni signal prejemnega plovila

TT

Mednarodni radijski pozivni signal prejemnega plovila

CIF, če je skupna ribolovna operacija in plovilo EU

61

Država zastave prejemnega plovila

TC

Država zastave plovila, ki prejme ulov (koda države ISO alfa-3)

CIF, če je skupna ribolovna operacija

62

Številke CFR drugega partnerskega plovila ali plovil

RF

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

CIF, če je skupna ribolovna operacija in partnerska plovila EU

63

Radijski pozivni signali drugega partnerskega plovila ali plovil

TF

Mednarodni radijski pozivni signal partnerskega plovila ali plovil

CIF, če je skupna ribolovna operacija in druga partnerska plovila

64

Država ali države zastave drugega partnerskega plovila ali plovil

FC

Država zastave partnerskega plovila ali plovil (koda države ISO alfa-3)

CIF, če je skupna ribolovna operacija in druga partnerska plovila

65

Cilj premestitve

RT

Tričrkovna koda cilja premestitve (mreža: KNE, kletka: CGE itd.). Kode bodo objavljene na spletni strani EK, katere naslov je naveden v nadaljevanju

CIF

66

Poddeklaracija POS

POS

Lokacija prenosa (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

CIF

67

Poddeklaracija o ulovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

Količina prenesenih rib (glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

CIF

68

 

 

 

 

69

TRA: deklaracija o pretovarjanju

 

Za vsako pretovarjanje ulova se zahteva deklaracija od dajalca in prejemnika

 

70

Začetek deklaracije o pretovarjanju

TRA

Oznaka za začetek deklaracije o pretovarjanju

C

71

Datum

DA

Začetek TRA (LLLL-MM-DD)

C

72

Čas

TI

Začetek TRA (UU:MM po UTC)

C

73

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Zemljepisno območje, na katerem je bilo opravljeno pretovarjanje. Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno. (glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE).

CIF, če je bilo opravljeno na morju

74

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

CIF, če je bilo opravljeno v pristanišču

75

Številka CFR prejemnega plovila

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

CIF, če je ribolovno plovilo

76

Številka CFR prejemnega plovila

TT

Če je plovilo dajalec – mednarodni radijski pozivni signal prejemnega plovila

C

77

Pretovarjanje: država zastave prejemnega plovila

TC

Če je plovilo dajalec – država zastave plovila, ki je prejemnik pretovarjanja (koda države ISO alfa-3)

C

78

Številka CFR plovila dajalca

RF

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

CIF, če je plovilo Skupnosti

79

Pretovarjanje: plovilo (dajalec)

TF

Če je prejemno plovilo – mednarodni radijski pozivni signal plovila dajalca

C

80

Pretovarjanje: država zastave plovila dajalca

FC

Če je prejemno plovilo – država zastave plovila dajalca (koda države ISO alfa-3)

C

81

Poddeklaracija POS

POS

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

CIF, če se zahteva (3) (vode NEAFC ali NAFO)

82

Pretovorjen ulov (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

83

 

 

 

 

84

COE: deklaracija o vstopu na območje

 

Če se ribolov izvaja na območju obnovitve staleža ali v zahodnih vodah

 

85

Začetek deklaracije o ribolovnem naporu: vstop na območje

COE

Oznaka za začetek deklaracije o vstopu na območje napora

C

86

Datum

DA

Datum vstopa (LLLL-MM-DD)

C

87

Čas

TI

Čas vstopa (UU:MM po UTC)

C

88

Ciljna vrsta ali vrste

TS

Ciljne vrste, ko je plovilo na območju (pridnene vrste, pelagične vrste, pokrovače, rakovice).

Seznam bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

89

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Zemljepisna lokacija plovila.

Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno. (glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS).

C

90

Poddeklaracija o ulovu na krovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

O

91

COX: deklaracija o izstopu z območja

 

Če se ribolov izvaja na območju obnovitve staleža ali v zahodnih vodah

 

92

Začetek deklaracije o ribolovnem naporu: izstop z območja

COX

Oznaka za začetek deklaracije o izstopu z območja napora

C

93

Datum

DA

Datum izplutja (LLLL-MM-DD)

C

94

Čas

TI

Čas izstopa (UU:MM po UTC)

C

95

Ciljna vrsta ali vrste

TS

Ciljne vrste, ko je plovilo na območju (pridnene vrste, pelagične vrste, pokrovače, rakovice).

Seznam bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

CIF, če se ne izvajajo druge ribolovne dejavnosti

96

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Zemljepisna lokacija plovila. Seznam kod ribolovnih območij in območij napora/ohranitvenih območij bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno. (glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS)

CIF, če se ne izvajajo druge ribolovne dejavnosti

97

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj ob izstopu (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

98

Poddeklaracija o ulovu

SPE

Opravljen ulov, ko je plovilo na območju (glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE).

O

99

 

 

 

 

100

CRO: deklaracija o prečkanju območja

 

Če se prečkajo območje obnovitve staleža ali zahodne vode

 

101

Začetek deklaracije o ribolovnem naporu: prečkanje območja

CRO

Oznaka za začetek deklaracije o prečkanju območja napora (brez ribolovne operacije). V deklaracijah COE in COX je treba navesti samo DA, TI in POS.

C

102

Deklaracija o vstopu na območje

COE

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih COE)

C

103

Deklaracija o izstopu z območja

COX

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih COX)

C

104

 

 

 

 

105

TRZ: deklaracija o ribolovu zunaj območja

 

Če se izvaja ribolov zunaj območja

 

106

Začetek deklaracije o ribolovnem naporu: ribolov zunaj območja

TRZ

Oznaka za začetek deklaracije o ribolovu zunaj območja

C

107

Deklaracija o vstopu

COE

Prvi vstop (glej podrobne podatke o podelementih in atributih COE)

C

108

Deklaracija o izstopu

COX

Zadnji izstop (glej podrobne podatke o podelementih in atributih COX)

C

109

 

 

 

 

110

INS: deklaracija o inšpekcijskem pregledu

 

Zagotovijo jo pristojni organi in ne kapitan

 

111

Začetek deklaracije o inšpekcijskem pregledu

INS

Oznaka za začetek poddeklaracije o inšpekcijskem pregledu

O

112

Država inšpekcijskega pregleda

IC

Koda države ISO alfa-3

O

113

Dodeljeni inšpektor

IA

Za vsako državo je treba navesti štirimestno številko, s katero se identificira inšpektor

O

114

Datum

DA

Datum inšpekcijskega pregleda (LLLL-MM-DD)

O

115

Čas

TI

Čas inšpekcijskega pregleda (UU:MM po UTC)

O

116

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj inšpekcijskega pregleda (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

O

117

 

 

 

 

118

DIS: deklaracija o zavržkih

 

 

CIF, če se zahteva (3) (NEAFC, NAFO)

119

Začetek deklaracije o zavržkih

DIS

Oznaka, ki vsebuje podrobne podatke o zavrženih ribah

C

120

Datum

DA

Datum zavržka (LLLL-MM-DD)

C

121

Čas

TI

Čas zavržka (UU:MM po UTC)

C

122

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj ob zavržku (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

123

Poddeklaracija o zavrženih ribah

SPE

Zavržene ribe (glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

124

 

 

 

 

125

PRN: deklaracija o predhodnem sporočilu o vrnitvi

 

Pošlje se pred vrnitvijo v pristanišče ali če zahtevajo pravila Skupnosti

CIF, če je potrebno (3)

126

Začetek predhodnega sporočila

PRN

Oznaka za začetek deklaracije o predhodnem sporočilu

C

127

Predvideni datum

PD

Predvideni datum prihoda/prečkanja (LLLL-MM-DD)

C

128

Predvideni čas

PT

Predvideni čas prihoda/prečkanja (UU:MM po UTC)

C

129

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (dvočrkovna koda države (koda države ISO alfa-2) + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

130

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Ribolovno območje za trsko se navede v predhodno obvestilo. Seznam kod ribolovnih območij in območij napora/ohranitvenih območij bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno. (glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS).

CIF, če je v Baltskem morju

131

Predvideni datum iztovarjanja

DA

Predvideni datum iztovarjanja (LLLL-MM-DD) v Baltskem morju

CIF, če je v Baltskem morju

132

Predvideni datum iztovarjanja

TI

Predvideni datum iztovarjanja (UU:MM po UTC) v Baltskem morju

CIF, če je v Baltskem morju

133

Poddeklaracije o ulovu na krovu (poddeklaracije o seznamu vrst SPE)

SPE

Ulov na krovu (za pelagične vrste je treba navesti območje ICES). (glej podrobne podatke o poddeklaraciji SPE)

C

134

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj za vstop/izstop iz območja/cone. (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS).

CIF

135

 

 

 

 

136

EOF: deklaracija o koncu ribolova

 

Poslati jo je treba takoj po zadnji ribolovni operaciji ter pred vrnitvijo v pristanišče in iztovarjanjem rib

 

137

Začetek deklaracije o koncu ribolova

EOF

Oznaka za konec ribolovnih operacij pred vrnitvijo v pristanišče

C

138

Datum

DA

Datum konca (LLLL-MM-DD)

C

139

Čas

TI

Čas konca (UU:MM po UTC)

C

140

 

 

 

 

141

RTP: deklaracija o vrnitvi v pristanišče

 

Poslati jo je treba ob vplutju v pristanišče, po vsaki deklaraciji PRN in pred vsakim iztovarjanjem rib

 

142

Začetek deklaracije o vrnitvi v pristanišče

RTP

Oznaka za vrnitev v pristanišče na koncu ribolovne vožnje

C

143

Datum

DA

Datum vrnitve (LLLL-MM-DD)

C

144

Čas

TI

Čas vrnitve (UU:MM po UTC)

C

145

Ime pristanišča

PO

Seznam kod (koda države ISO alfa-2 + tričrkovna koda pristanišča) pristanišč (CCPPP) bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

146

Razlog za vrnitev

RE

Razlog za vrnitev v pristanišče (na primer zaradi spravila plovila v zavetje, natovarjanja zalog, iztovarjanja). Seznam kod razlogov bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

CIF

147

 

 

 

 

148

LAN: deklaracija o iztovarjanju

 

Poslati jo je treba po iztovarjanju ulova

 

149

Začetek deklaracije o iztovarjanju

LAN

Oznaka za začetek deklaracije o iztovarjanju

C

150

Datum

DA

LLLL-MM-DD – datum iztovarjanja

C

151

Čas

TI

UU:MM po UTC – čas iztovarjanja

C

152

Vrsta pošiljatelja

TS

Tričrkovna koda (MAS: kapitan, REP: njegov predstavnik, AGE: pooblaščenec)

C

153

Ime pristanišča

PO

Koda pristanišča (dvočrkovna koda države (koda države ISO alfa-2) + tričrkovna koda pristanišča). Seznam kod pristanišč (CCPPP) bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

154

Poddeklaracije o iztovorjenem ulovu (poddeklaracije o seznamu SPE s PRO)

SPE

Vrste, ribolovna območja, teže iztovorjenih rib, zadevno orodje in predstavitve (glej podrobne podatke o podelementih in atributih SPE)

C

155

 

 

 

 

156

POS: poddeklaracija o položaju

 

 

 

157

Začetek poddeklaracije o položaju

POS

Oznaka, ki vsebuje koordinate zemljepisnega položaja

C

158

Zemljepisna širina (decimalni zapis)

LT

Zemljepisna širina, izražena v skladu z obliko zapisa WGS84, ki se uporablja v sistemu za spremljanje plovil (VMS)

C

159

Zemljepisna dolžina (decimalni zapis)

LG

Zemljepisna dolžina, izražena v skladu z obliko zapisa WGS84, ki se uporablja v sistemu za spremljanje plovil (VMS)

C

160

 

 

 

 

161

GEA: poddeklaracija o uporabi orodja

 

 

 

162

Začetek poddeklaracije o uporabi orodja

GEA

Oznaka, ki vsebuje koordinate zemljepisnega položaja

C

163

Vrsta orodja

GE

Koda orodja v skladu z „Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja“ FAO

C

164

Velikost mrežnega očesa

ME

Velikost mrežnega očesa (v milimetrih)

CIF, če ima orodje mrežna očesa, za katera veljajo zahteve glede velikosti

165

Zmogljivost orodja

GC

Velikost in število orodja

CIF, če se zahteva za vrsto uporabljenega orodja

166

Ribolovne operacije

FO

Število ribolovnih operacij (ulovov) v 24 urah

CIF, če ima plovilo dovoljenje za ribolov globokomorskih staležev

167

Trajanje ribolova

DU

Število ur, ko je bilo orodje uporabljeno

CIF, če ima plovilo dovoljenje za ribolov globokomorskih staležev

168

Poddeklaracija o nastavljenem orodju

GES

Poddeklaracija o nastavljenem orodju (glej podrobne podatke o podelementih in atributih GES)

CIF, če se zahteva (3) (plovilo uporablja mirujoče ali pritrjeno orodje)

169

Poddeklaracija o izvlečenem orodju

GER

Poddeklaracija o izvlečenem orodju (glej podrobne podatke o podelementih in atributih GER)

CIF, če se zahteva (3) (plovilo uporablja mirujoče ali pritrjeno orodje)

170

Poddeklaracija o uporabi zabodne mreže

GIL

Poddeklaracija o uporabi zabodne mreže (glej podrobne podatke o podelementih in atributih GIL)

CIF, če ima plovilo dovoljenja za območja ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k in XII

171

Ribolovna globina

FD

Razdalja med površino vode in najnižjim delom ribolovnega orodja (v metrih). Uporablja se za plovila, ki uporabljajo vlečno orodje, parangale in pritrjene mreže

CIF za globokomorski ribolov in norveške vode

172

Povprečno število trnkov, ki se uporabljajo na parangalih

NH

Povprečno število trnkov, ki se uporabljajo na parangalih

CIF za globokomorski ribolov in norveške vode

173

Povprečna dolžina mrež

GL

Povprečna dolžina mrež, kadar se uporabljajo pritrjene mreže (v metrih)

CIF za globokomorski ribolov in norveške vode

174

Povprečna višina mrež

GD

Povprečna višina mrež, kadar se uporabljajo pritrjene mreže (v metrih)

CIF za globokomorski ribolov in norveške vode

175

 

 

 

 

176

GES: poddeklaracija o nastavljenem orodju

 

 

CIF, če tako zahtevajo pravila (3)

177

Začetek poddeklaracije o položaju

GES

Oznaka, ki vsebuje podatke o nastavljenem orodju

C

178

Datum

DA

Datum nastavitve orodja (LLLL-MM-DD)

C

179

Čas

TI

Čas nastavitve orodja (UU:MM po UTC)

C

180

Poddeklaracija POS

POS

Položaj, v katerem je orodje nastavljeno (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

181

 

 

 

 

182

GER: poddeklaracija o izvlečenem orodju

 

 

CIF, če tako zahtevajo pravila (3)

183

Začetek poddeklaracije o položaju

GER

Oznaka, ki vsebuje podatke o izvlečenem orodju

C

184

Datum

DA

Datum izvleke orodja (LLLL-MM-DD)

C

185

Čas

TI

Čas, ko je orodje izvlečeno (UU:MM po UTC)

C

186

Poddeklaracija POS

POS

Položaj, kjer je orodje izvlečeno (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

187

GIL poddeklaracija o uporabi zabodne mreže

 

 

CIF, če ima plovilo dovoljenja za območja ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k in XII

188

Začetek poddeklaracije o zabodni mreži

GIL

Oznaka za začetek uporabe zabodne mreže

 

189

Nominalna dolžina ene mreže

NL

Informacije je treba zapisati med vsako ribolovno vožnjo (v metrih)

C

190

Število mrež

NN

Število mrež v floti

C

191

Število flot

FL

Število uporabljenih flot

C

192

Poddeklaracija POS

POS

Položaj vsake uporabljene flote (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

193

Globina vsake uporabljene flote

FD

Globina za vsako uporabljeno floto (razdalja od površine vode do najnižjega dela ribolovnega orodja)

C

194

Čas nastavljanja vsake uporabljene flote

ST

Čas nastavljanja za vsako uporabljeno floto

C

195

 

 

 

 

196

GLS: poddeklaracija o izgubi orodja

 

Izguba pritrjenega orodja

CIF, če tako zahtevajo pravila (3)

197

Začetek poddeklaracije GLS

GLS

Podatki o izgubljenem pritrjenem orodju

 

198

Datum izgube orodja

DA

Datum izgube orodja (LLLL-MM-DD)

C

199

Število enot

NN

Število izgubljenega orodja

CIF

200

Poddeklaracija POS

POS

Zadnji znani položaj orodja (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

CIF

201

 

 

 

 

202

RAS Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Zadevno območje, odvisno od veljavnih zahtev o poročanju – izpolniti je treba vsaj eno polje. Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno.

CIF

203

Območje FAO

FA

Območje FAO (npr. 27)

CIF

204

Podobmočje FAO (ICES)

SA

Podobmočje FAO (ICES) (npr. 3)

CIF

205

Sektor FAO (ICES)

ID

Sektor FAO (ICES) (npr. d)

CIF

206

Podsektor FAO (ICES)

SD

Podsektor FAO (ICES) (npr. 24) (mišljeno skupaj z zgornjimi: 27.3.d.24)

CIF

207

Ekonomska cona

EZ

Ekonomska cona

CIF

208

Statistični pravokotnik ICES

SR

Statistični pravokotnik ICES (npr. 49E6)

CIF

209

Cona ribolovnega napora

FE

Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno.

CIF

210

Poddeklaracija o položaju

POS

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS).

CIF

211

 

 

 

 

212

SPE: poddeklaracija o vrstah

 

Skupna količina po vrstah

 

213

Začetek poddeklaracije SPE

SPE

Podrobni podatki o ulovljenih ribah po vrstah

C

214

Ime vrste

SN

Ime vrste (koda FAO alfa-3)

C

215

Teža rib

WT

Odvisno od okoliščin je ta postavka:

1.

Skupna teža rib (v kilogramih) v obdobju ulova

2.

Skupna teža rib (v kilogramih) na krovu (skupaj) ali

3.

Skupna teža iztovorjenih rib (v kilogramih)

CIF, če vrste niso preštete

216

Število rib

NF

Število rib (kadar je ulov treba prijaviti v številu rib, na primer lososa, tuna)

CIF

217

Količina, ki se hrani v mrežah

NQ

Ocenjena količina, ki se hrani v mrežah, tj. ne v skladišču

O

218

Število rib, ki se hrani v mrežah

NB

Ocenjeno število rib, ki se hranijo v mrežah, tj. ne v skladišču

O

219

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Geografsko območje, na katerem je bila ulovljena večina ulova.

Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno (glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS).

C

220

Vrsta orodja

GE

Črkovna koda v skladu z „Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja“ FAO

CIF za deklaracije o iztovarjanju samo za nekatere vrste in območja ulova

221

Poddeklaracija o predelavi

PRO

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih PRO)

CIF za deklaracijo o iztovarjanju (pretovarjanju)

222

 

 

 

 

223

PRO: poddeklaracija o predelavi

 

Predelava/predstavitev za vsako iztovorjeno vrsto

 

224

Začetek poddeklaracije o predelavi

PRO

Oznaka, ki vsebuje podatke o predelavi rib

C

225

Kategorija svežosti rib

FF

Kategorija svežosti rib ( A, B, E)

C

226

Stanje rib

PS

Črkovna koda za stanje ribe, na primer živa, zamrznjena, nasoljena. Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

227

Predstavitev rib

PR

Črkovna koda za predstavitev proizvoda (odraža način predelave). Uporabiti je treba kode, ki so objavljene na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

228

Vrsta embalaže glede na predelavo

TY

Tričrkovna koda (CRT = škatle, BOX = zaboji, BGS = vrečke, BLC = bloki)

CIF (LAN ali TRA)

229

Število embalažnih enot

NN

Število embalažnih enot: škatel, zabojev, vrečk, posod, blokov itd.

CIF (za LAN ali TRA)

230

Povpr. teža embalažne enote

AW

Teža proizvoda (v kg)

CIF (za LAN ali TRA)

231

Konverzijski faktor

CF

Številski faktor, ki se uporabi za pretvorbo teže predelanih rib v težo živih rib

O

232

 

 

 

 

233

Če je vrsta sporočila SAL

(TM = SAL)

 

SAL je sporočilo o prodaji

 

234

Opredeliti je treba naslednje atribute

 

Sporočilo o prodaji je lahko potrdilo o prodaji ali potrdilo o prevzemu

 

235

Začetek zapisa o prodaji

SAL

Oznaka za začetek zapisa o prodaji

C

236

Registrska številka flote Skupnosti za plovilo

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

C

237

Pozivni signal plovila

RC

Mednarodni radijski pozivni signal

CIF, če CFR ni posodobljen

238

Zunanja identifikacija plovila

XR

Številka registracije plovila, ki je iztovorilo ribe, na boku (ladijskem trupu)

O

239

Država registracije

FS

Koda države ISO alfa-3

C

240

Ime plovila

NA

Ime plovila, ki je iztovorilo ribe

O

241

Deklaracija SLI

SLI

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SLI)

CIF za prodajo

242

Deklaracija TLI

TLI

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih TLI)

CIF za prevzem

243

 

 

 

 

244

SLI: deklaracija o prodaji

 

 

 

245

Začetek deklaracije o prodaji

SLI

Oznaka, ki vsebuje podatke o prodaji pošiljke

C

246

Datum

DA

Datum prodaje (LLLL-MM-DD).

C

247

Država prodaje

SC

Država, v kateri je potekala prodaja (koda države ISO alfa-3)

C

248

Lokacija prodaje

SL

Seznam kod pristanišč (CCPPP) bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

249

Ime prodajalca

NS

Ime dražbenega centra ali drugega telesa ali osebe, ki prodaja ribe

C

250

Ime kupca

NB

Ime telesa ali osebe, ki kupuje ribe

C

251

Referenčna številka prodajne pogodbe

CN

Referenčna številka prodajne pogodbe

C

252

Poddeklaracija o izvirnem dokumentu

SRC

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SRC)

C

253

Poddeklaracija o prodani pošiljki

CSS

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih CSS)

C

254

 

 

 

 

255

Poddeklaracija SRC

 

Organi države zastave poiščejo izvorni dokument na podlagi ladijskega dnevnika in podatkov o iztovarjanju

 

256

Začetek poddeklaracije o izvornem dokumentu

SRC

Oznaka, ki vsebuje podatke o izvornem dokumentu za prodano pošiljko

C

257

Datum iztovarjanja

DL

Datum iztovarjanja (LLLL-MM-DD)

C

258

Ime države in pristanišča

PO

Ime države in pristanišča, v katerem je kraj iztovarjanja. Seznam kod pristanišč (CCPPP) bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

259

 

 

 

 

260

Poddeklaracija CSS

 

 

 

261

Začetek poddeklaracije o prodani pošiljki

CSS

Oznaka, ki vsebuje podatke o predmetu prodaje

C

262

Ime vrste

SN

Ime prodane vrste (koda FAO alfa-3)

C

263

Teža prodanih rib

WT

Teža prodanih rib (v kilogramih)

C

264

Število prodanih rib

NF

Število rib (kadar je ulov treba prijaviti v številu rib, na primer lososa, tuna)

CIF

265

Cena rib

FP

Cena na kg

C

266

Valuta, v kateri se izvede prodaja

CR

Valuta, v kateri je izražena prodajna cena. Seznam kod razlogov bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

C

267

Kategorija velikosti rib

SF

Velikost rib (1–8; ena velikost ali kg, g, cm, mm ali število rib na kg, kot je primerno)

CIF

268

Namen proizvodov

PP

Kode za prehrano ljudi, prenos, industrijske namene

CIF

269

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno. (glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS)

C

270

Poddeklaracija o predelavi PRO

PRO

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih PRO)

C

271

Umik

WD

Umik prek Organizacije proizvajalcev (Y - da, N - ne, T - začasno)

C

272

Koda za uporabo Organizacije proizvajalcev

OP

Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

O

273

Stanje rib

PS

Črkovna koda za stanje ribe, na primer živa, zamrznjena, nasoljena. Seznam kod bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno

CIF, če so ribe začasno umaknjene

274

 

 

 

 

275

TLI: deklaracija o prevzemu

 

 

 

276

Začetek deklaracije o prevzemu

TLI

Oznaka za podatke o prevzemu

C

277

Datum

DA

Datum prevzema (LLLL-MM-DD).

C

278

Država prevzema

SC

Država, v kateri je potekal prevzem (koda države ISO alfa-3)

C

279

Lokacija prevzema

SL

Seznam kod pristanišč ali ime krajev (če niso v pristanišču), v katerih je potekal prevzem, je objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo objavljen naknadno http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

C

280

Ime prevzemne organizacije

NT

Ime organizacije, ki je prevzela ribe

C

281

Referenčna številka prevzemne pogodbe

CN

Referenčna številka prevzemne pogodbe

O

282

Poddeklaracija SRC

SRC

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih SRC)

C

283

Poddeklaracija o prevzemu pošiljke

CST

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih CST)

C

284

 

 

 

 

285

Poddeklaracija CST

 

 

 

286

Začetek vrstice za vsako prevzeto pošiljko

CST

Oznaka, ki vsebuje vrstico s podrobnostmi za vsako prevzeto vrsto

C

287

Ime vrste

SN

Ime prodane vrste (koda FAO alfa-3)

C

288

Teža prevzetih rib

WT

Teža prevzetih rib (v kilogramih)

C

289

Število prevzetih rib

NF

Število rib (kadar je ulov treba prijaviti v številu rib, na primer lososa, tuna)

CIF

290

Kategorija velikosti rib

SF

Velikost rib (1–8; ena velikost ali kg, g, cm, mm ali število rib na kg, kot je primerno)

C

291

Poddeklaracija o zadevnem območju

RAS

Seznam kod ribolovnih območij in območij napora/ohranitvenih območij bo objavljen na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno. (glej podrobne podatke o podelementih in atributih RAS).

O

292

Poddeklaracija o predelavi PRO

PRO

(glej podrobne podatke o podelementih in atributih PRO)

C

1.

Opredelitve nabora znakov so na voljo na spletnem naslovu: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Za ERS: nabor znakov za jezike Zahodne Evrope (UTF-8).

2.

Vse kode (ali ustrezna napotila) bodo na voljo na spletni strani EK za ribištvo, katere spletni naslov bo objavljen naknadno: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (vključno s kodami za popravke, pristanišča, ribolovna območja, namene za izplutje iz pristanišča, razloge za vrnitev v pristanišče, tip ribolovnih/ciljnih vrst, kodami za vstop na ohranitvena območja/območja napora ter drugimi kodami ali napotili).

3.

Vse trimestne kode so elementi XML (trimestne kode), vse dvomestne kode so atributi XML.

4.

Vzorčne datoteke XML in referenčne opredelitve XSD zgornje Priloge bodo objavljene na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno.

5.

Vse teže v tabeli so izražene v kilogramih in po potrebi z natančnostjo dveh decimalnih številk.


(1)  Ta priloga v celoti nadomesti prilogo k Uredbi (ES) št. 1566/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju.

(2)  Obvezen, če tako zahtevajo pravila Skupnosti, mednarodni ali dvostranski sporazumi.

(3)  Če se CIF ne uporablja, je atribut neobvezen.

1.

Opredelitve nabora znakov so na voljo na spletnem naslovu: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Za ERS: nabor znakov za jezike Zahodne Evrope (UTF-8).

2.

Vse kode (ali ustrezna napotila) bodo na voljo na spletni strani EK za ribištvo, katere spletni naslov bo objavljen naknadno: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (vključno s kodami za popravke, pristanišča, ribolovna območja, namene za izplutje iz pristanišča, razloge za vrnitev v pristanišče, tip ribolovnih/ciljnih vrst, kodami za vstop na ohranitvena območja/območja napora ter drugimi kodami ali napotili).

3.

Vse trimestne kode so elementi XML (trimestne kode), vse dvomestne kode so atributi XML.

4.

Vzorčne datoteke XML in referenčne opredelitve XSD zgornje Priloge bodo objavljene na spletni strani EK, katere naslov bo naveden naknadno.

5.

Vse teže v tabeli so izražene v kilogramih in po potrebi z natančnostjo dveh decimalnih številk.


Top