EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1664

Uredba Komisije (ES) št. 1664/2006 z dne 6. novembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 v zvezi z izvedbenimi ukrepi za nekatere proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi, in o razveljavitvi nekaterih izvedbenih ukrepov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 320, 18.11.2006, p. 13–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 46 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 46 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 157 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1664/oj

18.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1664/2006

z dne 6. novembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 v zvezi z izvedbenimi ukrepi za nekatere proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi, in o razveljavitvi nekaterih izvedbenih ukrepov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) ter zlasti členov 9 in 11 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2), in zlasti člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3), in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005 (4) določa izvedbene ukrepe za uredbe (ES) št. 853/2004, št. 854/2004 in št. 882/2004.

(2)

Priloga VI Uredbe (ES) št. 2074/2005 določa vzorce veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi. Namen teh spričeval je uskladitev z ekspertnim sistemom TRACES, ki ga je Komisija razvila za sledenje vseh premikov živali in iz njih pridobljenih proizvodov na ozemlju EU in iz tretjih držav. Podatki v zvezi z opisom blaga so bili nedavno posodobljeni. Obstoječe vzorce veterinarskih spričeval je treba zato ustrezno spremeniti.

(3)

Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (5) in (ES) št. 853/2004 določata pravila o proizvodnji ribiških proizvodov, živih školjk in medu, namenjenih za prehrano ljudi. Uredba (ES) št. 2074/2005 bi morala določati posebne zahteve, vključno z vzorci veterinarskih spričeval, za uvoz navedenih proizvodov iz tretjih držav. Obstoječe odločbe o uvoznih potrdilih je zato treba razveljaviti z odlogom, s čimer bi tretjim državam omogočili, da prilagodijo svojo zakonodajo.

(4)

Prav tako je primerno poenostaviti postopek izdaje potrdil za ribiške proizvode in žive školjke ter za pošiljke, namenjene za prehrano ljudi, upoštevati zahteve za izdajo spričevala o zdravstvenem stanju živali iz Odločbe Komisije 2003/804/ES z dne 14. novembra 2003 o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim stanjem živali in izdajanjem spričeval za uvoz mehkužcev, njihovih iker in gamet za nadaljnje gojenje, vzrejo, ponovno nasaditev ali prehrano ljudi (6) in Odločbe Komisije 2003/858/ES z dne 21. novembra 2003 o pogojih zdravstvenega varstva živali in zahtevah za spričevala za uvoz živih rib, njihovih iker in zaroda, namenjenih za gojenje, ter živih rib in proizvodov iz ribogojstva, namenjenih za prehrano ljudi (7).

(5)

V skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 882/2004 je treba določiti analizne metode ter metode preskušanja mleka in proizvodov na osnovi mleka. V zvezi s tem je referenčni laboratorij Skupnosti pripravil seznam posodobljenih referenčnih metod, ki so ga nacionalni referenčni laboratoriji potrdili na svojem zasedanju leta 2005. Zato je treba v Uredbo (ES) št. 2074/2005 vključiti nazadnje dogovorjeni seznam referenčnih analiznih metod in preskušanja, ki jih je treba uporabljati pri spremljanju izpolnjevanja zahtev iz Uredbe (ES) št. 853/2004. Odločbo Komisije 91/180/EGS z dne 14. februarja 1991 o določitvi nekaterih analiznih metod in preskušanja surovega in toplotno obdelanega mleka (8) je zato treba razveljaviti. Državam članicam je treba dati čas za prilagoditev na nove metode.

(6)

Uredba (ES) št. 2074/2005 določa analizne metode za odkrivanje količine paralitičnega toksina školjk (PSP), v užitnih delih mehkužcev (telesu v celoti ali vsakem užitnem delu posebej). Kot alternativno metodo za odkrivanje PSP v školjkah je treba upoštevati tako imenovano Lawrencovo metodo, kot je bila objavljena v Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish) AOAC. Njeno uporabo je treba preučiti z vidika analitičnega dela, ki zdaj poteka v referenčnem laboratoriju Skupnosti za morske biotoksine.

(7)

Uredbo (ES) št. 2074/2005 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2074/2005 se spremeni:

1.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Vzorci veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora za namen Uredbe (ES) št. 853/2004

Vzorci veterinarskih spričeval iz člena 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004, ki jih je treba uporabljati pri uvozu proizvodov živalskega izvora iz Priloge VI k tej uredbi, so določeni v navedeni prilogi.“

2.

Vstavi se člen 6a:

„Člen 6a

Metode preskušanja surovega in toplotno obdelanega mleka

Za preverjanje skladnosti z mejnimi vrednostmi iz dela III poglavja 1 oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in zagotavljanje ustrezne uporabe postopka pasterizacije za mlečne proizvode iz dela II poglavja II oddelka IX Priloge III k tej uredbi pristojni organi in, kjer je to ustrezno, nosilci živilske dejavnosti uporabljajo analizne metode iz Priloge VIa k tej uredbi .“

3.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

4.

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

5.

Priloga VIa se vstavi v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 2

Odločbe iz Priloge IV k tej uredbi se s 1. majem 2007 razveljavijo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Priloga III k tej uredbi se začne uporabljati najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2006.

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2076/2005.

(3)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 776/2006 (UL L 136, 24.5.2006, str. 3).

(4)  UL L 338, 22.12.2005, str. 27.

(5)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(6)  UL L 302, 20.11.2003, str. 22. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/409/ES (UL L 139, 2.6.2005, str. 16).

(7)  UL L 324, 11.12.2003, str. 37. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/680/ES (UL L 279, 11.10.2006, str. 24).

(8)  UL L 93, 13.4.1991, str. 1.


PRILOGA I

Poglavje I Priloge III k Uredbi (ES) št. 2074/2005 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 1

METODA ZA ODKRIVANJE PARALITIČNEGA TOKSINA ŠKOLJK (PSP)

1.

Količino paralitičnega toksina školjk (PSP), v užitnih delih mehkužcev (telesu v celoti ali vsakem užitnem delu posebej) je treba odkrivati v skladu z biološko preskusno metodo ali drugo mednarodno priznano metodo. Za odkrivanje navedenih toksinov je kot alternativno metodo mogoče uporabiti tudi tako imenovano Lawrencovo metodo, ki je bila objavljena kot Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish) AOAC.

2.

Če so rezultati sporni, je referenčna metoda biološka metoda.

3.

Točki 1 in 2 se bosta preučili glede na to, ali bo referenčni laboratorij Skupnosti za morske biotoksine uspešno uskladil izvedbene korake Lawrencove metode.“


PRILOGA II

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 2074/2005 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VI

VZORCI VETERINARSKIH SPRIČEVAL ZA UVOZ NEKATERIH PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA ZA PREHRANO LJUDI

ODDELEK I

ŽABJI KRAKI IN POLŽI

Veterinarska spričevala iz člena 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004 za uvoz žabjih krakov in polžev ustrezajo vzorcema v delih A in B dodatka I k tej prilogi.

ODDELEK II

ŽELATINA

Brez poseganja v drugo posebno zakonodajo Skupnosti, zlasti zakonodajo o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah in hormonih, veterinarska spričevala iz člena 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004 za uvoz želatine in surovin za proizvodnjo želatine ustrezajo vzorcema v delih A in B dodatka II k tej prilogi.

ODDELEK III

KOLAGEN

Brez poseganja v drugo posebno zakonodajo Skupnosti, zlasti zakonodajo o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah in hormonih, veterinarska spričevala iz člena 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004 za uvoz kolagena in surovin za proizvodnjo kolagena ustrezajo vzorcema v delih A in B dodatka III k tej prilogi.

ODDELEK IV

RIBIŠKI PROIZVODI

Veterinarsko spričevalo iz člena 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004 za uvoz ribiških proizvodov ustreza vzorcu iz dodatka IV k tej prilogi.

ODDELEK V

ŽIVE ŠKOLJKE

Veterinarsko spričevalo iz člena 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004 za uvoz živih školjk ustreza vzorcu iz dodatka V k tej prilogi.

ODDELEK VI

MED IN DRUGI ČEBELARSKI PROIZVODI

Veterinarsko spričevalo iz člena 6(1)(d) Uredbe (ES) št. 853/2004 za uvoz medu in drugih čebelarskih proizvodov ustreza vzorcu iz dodatka VI k tej prilogi.

Dodatek I k Prilogi VI

DEL A

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ HLAJENIH, ZAMRZNJENIH ALI PRIPRAVLJENIH ŽABJIH KRAKOV ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image

DEL B

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ HLAJENIH, ZAMRZNJENIH POLŽEV, POLŽEV BREZ HIŠKE TER KUHANIH, PRIPRAVLJENIH ALI KONZERVIRANIH POLŽEV ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image

Dodatek II k Prilogi VI

DEL A

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ ŽELATINE ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image

DEL B

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ SUROVIN ZA PROIZVODNJO ŽELATINE ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image

Dodatek III k Prilogi VI

DEL A

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ KOLAGENA ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image

DEL B

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ SUROVIN ZA PROIZVODNJO KOLAGENA ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image

Dodatek IV k Prilogi VI

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ RIBIŠKIH PROIZVODOV ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image

Image

Dodatek V k Prilogi VI

DEL A

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ ŽIVIH ŠKOLJK ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image

Image

DEL B

DODATNI VZOREC VETERINARSKEGA POTRDILA ZA PREDELANE ŠKOLJKE VRSTE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Uradni inšpektor potrjuje, da so bile predelane školjke vrste Acanthocardia tuberculatum, potrjene v zdravstvenem spričevalu pod referenčno št.:

1.

nabrane na proizvodnih območjih, ki so jih pristojni organi jasno določili, nadzorovali in odobrili za namen Odločbe Komisije 2006/766/ES (1) in kjer je raven PSL v užitnih delih teh mehkužcev pod 300 μg za 100g;

2.

prepeljane neposredno v obrat v kontejnerjih ali vozilih, ki so jih pristojni organi zapečatili.

(ime in številka uradne odobritve obrata, ki so ga pristojni organi posebej pooblastili za obdelavo);

3.

med prevozom v obrat opremljene z dokumentom, ki ga je izdal pristojni organ in ki dovoljuje prevoz, izkazuje naravo in vrsto proizvoda, območje izvora in namembni obrat;

4.

so bile toplotno obdelane v skladu s Prilogo k Odločbi 96/77/ES;

5.

ne vsebujejo takšne ravni PSL, ki se zaznava z metodo bioloških preizkusov, kakor je(so) navajalo(-a) priloženo(-a) poročilo(-a) o analizi preskusa, opravljenega na vsaki seriji pošiljke, ki jo zajema to potrdilo.

Uradni inšpektor potrjuje, da je pristojni organ preveril in potrdil, da se „lastni postopki zdravstvenega nadzora“, ki se izvajajo v obratu iz točke 2, uporabljajo izključno za toplotno obdelavo iz točke 4.

Uradni inšpektor potrjuje, da je on/ona seznanjen(-a) z določbami Odločbe 96/77/ES in da priloženo(-a) poročilo(-a) o analizi ustreza(-jo) preskusu, opravljenem na proizvodih po predelavi.

Uradni inšpektor

Ime (z velikimi črkami):

Datum:

Žig:

Izobrazba in naziv:

Podpis:

Dodatek VI k Prilogi VI

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA UVOZ MEDU IN DRUGIH ČEBELARSKIH PROIZVODOV ZA PREHRANO LJUDI

Image

Image


(1)  Glej stran 53 tega Uradnega lista.


PRILOGA III

Uredbi (ES) št. 2074/2005 se doda naslednja Priloga VIa o metodah preskušanja surovega in toplotno obdelanega mleka:

„PRILOGA VIa

METODE PRESKUŠANJA SUROVEGA IN TOPLOTNO OBDELANEGA MLEKA

POGLAVJE 1

DOLOČITEV SKUPNEGA ŠTEVILA MIKROORGANIZMOV IN ŠTEVILA SOMATSKIH CELIC

1.

Pri preverjanju meril iz dela III poglavja I oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 je treba kot referenčne metode uporabiti naslednje standarde:

(a)

EN/ISO 4833 za skupno število mikroorganizmov pri 30 oC;

(b)

ISO 13366-1 za število somatskih celic.

2.

Uporaba alternativnih analiznih metod je sprejemljiva:

(a)

Za skupno število mikroorganizmov pri 30 oC, kadar so metode preverjene glede na referenčno metodo iz točke 1(a) v skladu s protokolom, določenim v standardu EN/ISO 16140, ali podobnimi mednarodno sprejetimi protokoli.

V skladu s standardom ISO 21187 je bilo določeno zlasti pretvorbeno razmerje med alternativno metodo in referenčno metodo iz točke 1(a).

(b)

Za število somatskih celic, kadar so metode preverjene glede na referenčno metodo iz točke 1(b) v skladu s protokolom, določenim v standardu ISO 8196, in se uporabljajo v skladu s standardom ISO 13366-2 ali podobnimi mednarodno sprejetimi protokoli.

POGLAVJE II

DOLOČITEV AKTIVNOSTI ALKALNE FOSFATAZE

1.

Pri določanju aktivnosti alkalne fosfataze je treba kot referenčno metodo uporabiti standard ISO 11816-1.

2.

Aktivnost alkalne fosfataze je izražena kot število milienot encimskega delovanja na liter (mU/l). Enota aktivnosti alkalne fosfataze je količina encima alkalne fosfataze, ki katalizira pretvorbo 1 mikromola substrata na minuto.

3.

Rezultat preskusa alkalne fosfataze je negativen, kadar izmerjena aktivnost v kravjem mleku ne presega 350 mU/l.

4.

Uporaba alternativnih analiznih metod je sprejemljiva, kadar so metode preverjene glede na referenčno metodo iz točke 1 v skladu z mednarodno sprejetimi protokoli.“


PRILOGA IV

1.

Odločba Komisije 91/180/EGS z dne 14. februarja 1991 o določitvi nekaterih analiznih metod in preskušanja surovega in toplotno obdelanega mleka (1).

2.

Odločba Komisije 2000/20/ES z dne 10. decembra 1999 o zdravstvenih spričevalih za uvoz iz tretjih držav želatine, namenjene za prehrano ljudi, in surovin za proizvodnjo želatine, namenjene za prehrano ljudi (2)..

3.

Odločbe o uvoznih pogojih za ribiške proizvode:

1.

Odločba Komisije 93/436/EGS z dne 30. junija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Čila (3).

2.

Odločba Komisije 93/437/EGS z dne 30. junija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Argentine (4).

3.

Odločba Komisije 93/494/EGS z dne 23. julija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Ferskih otokov (5).

4.

Odločba Komisije 93/495/EGS z dne 26. julija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Kanade (6).

5.

Odločba Komisije 94/198/ES z dne 7. aprila 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Brazilije (7).

6.

Odločba Komisije 94/200/ES z dne 7. aprila 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Ekvadorja (8).

7.

Odločba Komisije 94/269/ES z dne 8. aprila 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Kolumbije (9).

8.

Odločba Komisije 94/323/ES z dne 19. maja 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Singapura (10).

9.

Odločba Komisije 94/324/ES z dne 19. maja 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Indonezije (11).

10.

Odločba Komisije 94/325/ES z dne 19. maja 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Tajske (12).

11.

Odločba Komisije 94/448/ES z dne 20. junija 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Nove Zelandije (13).

12.

Odločba Komisije 94/766/ES z dne 21. novembra 1994 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Tajvana (14).

13.

Odločba Komisije 95/30/ES z dne 10. februarja 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Maroka (15).

14.

Odločba Komisije 95/90/ES z dne 17. marca 1995 o posebnih pogojih, ki urejajo uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Albanije (16).

15.

Odločba Komisije 95/173/ES z dne 7. marca 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Peruja (17).

16.

Odločba Komisije 95/190/ES z dne 17. maja 1995 o posebnih pogojih, ki urejajo uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Filipinov (18).

17.

Odločba Komisije 95/454/ES z dne 23. oktobra 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Republike Koreje (19).

18.

Odločba Komisije 95/538/ES z dne 6. decembra 1995 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Japonske (20).

19.

Odločba Komisije 96/355/ES z dne 30. maja 1996 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Senegala (21).

20.

Odločba Komisije 96/356/ES z dne 30. maja 1996 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Gambije (22).

21.

Odločba Komisije 96/425/ES z dne 28. junija 1996 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Mavretanije (23).

22.

Odločba Komisije 96/606/ES z dne 11. oktobra 1996 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Urugvaja (24).

23.

Odločba Komisije 96/607/ES z dne 11. oktobra 1996 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Južne Afrike (25).

24.

Odločba Komisije 96/608/ES z dne 11. oktobra 1996 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Malezije (26).

25.

Odločba Komisije 96/609/ES z dne 14. oktobra 1996 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Slonokoščene obale (27).

26.

Odločba Komisije 97/102/ES z dne 16. januarja 1997 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Rusije (28).

27.

Odločba Komisije 97/426/ES z dne 25. junija 1997 o posebnih pogojih, ki urejajo uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Avstralije (29).

28.

Odločba Komisije 97/757/ES z dne 6. novembra 1997 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Madagaskarja (30).

29.

Odločba Komisije 97/876/ES z dne 23. decembra 1997 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Indije (31).

30.

Odločba Komisije 98/147/ES z dne 13. februarja 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Bangladeša (32).

31.

Odločba Komisije 98/420/ES z dne 30. junija 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Nigerije (33).

32.

Odločba Komisije 98/421/ES z dne 30. junija 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Gane (34).

33.

Odločba Komisije 98/422/ES z dne 30. junija 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Tanzanije (35).

34.

Odločba Komisije 98/423/ES z dne 30. junija 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Falklandskih otokov (36).

35.

Odločba Komisije 98/424/ES z dne 30. junija 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Maldivov (37).

36.

Odločba Komisije 98/568/ES z dne 6. oktobra 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Gvatemale (38).

37.

Odločba Komisije 98/570/ES z dne 7. oktobra 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Tunizije (39).

38.

Odločba Komisije 98/572/ES z dne 12. oktobra 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Kube (40).

39.

Odločba Komisije 98/695/ES z dne 24. novembra 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Mehike (41).

40.

Odločba Komisije 1999/245/ES z dne 26. marca 1999 o posebnih pogojih, ki urejajo uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Sejšelov (42).

41.

Odločba Komisije 1999/276/ES z dne 23. aprila 1999 o posebnih pogojih, ki urejajo uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom z Mauritiusa (43).

42.

Odločba Komisije 1999/526/ES z dne 14. julija 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Paname (44).

43.

Odločba Komisije 1999/527/ES z dne 14. julija 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Omana (45).

44.

Odločba Komisije 1999/528/ES z dne 14. julija 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Jemna (46).

45.

Odločba Komisije 1999/813/ES z dne 16. novembra 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Socialistične republike Vietnam (47).

46.

Odločba Komisije 2000/83/ES z dne 21. decembra 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Pakistana (48).

47.

Odločba Komisije 2000/86/ES z dne 21. decembra 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 97/368/ES (49).

48.

Odločba Komisije 2000/672/ES z dne 20. oktobra 2000 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Venezuele (50).

49.

Odločba Komisije 2000/673/ES z dne 20. oktobra 2000 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Namibije (51).

50.

Odločba Komisije 2000/675/ES z dne 20. oktobra 2000 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Islamske republike Iran (52).

51.

Odločba Komisije 2001/36/ES z dne 22. decembra 2000 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Jamajke (53).

52.

Odločba Komisije 2001/632/ES z dne 16. avgusta 2001 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Nikaragve (54).

53.

Odločba Komisije 2001/633/ES z dne 16. avgusta 2001 o posebnih pogojih za urejanje uvoza ribiških proizvodov s poreklom iz Ugande (55).

54.

Odločba Komisije 2001/634/ES z dne 16. avgusta 2001 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom ali izvorom iz Gvineje (56).

55.

Odločba Komisije 2002/25/ES z dne 11. januarja 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Republike Hrvaške (57).

56.

Odločba Komisije 2002/26/ES z dne 11. januarja 2002 o posebnih pogojih pri uvozu ribjih proizvodov iz Republike Gabon (58).

57.

Odločba Komisije 2002/27/ES z dne 11. januarja 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Republike Turčije (59).

58.

Odločbe Komisije 2002/472/ES z dne 20. junija 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Republike Bolgarije (60).

59.

Odločba Komisije 2002/854/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Kostarike (61).

60.

Odločba Komisije 2002/855/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Nove Kaledonije (62).

61.

Odločba Komisije 2002/856/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Grenlandije (63).

62.

Odločba Komisije 2002/857/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Surinama (64).

63.

Odločba Komisije 2002/858/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Mozambika (65).

64.

Odločba Komisije 2002/859/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Papue Nove Gvineje (66).

65.

Odločba Komisije 2002/860/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Švice (67).

66.

Odločba Komisije 2002/861/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Hondurasa (68).

67.

Odločba Komisije 2002/862/ES z dne 29. oktobra 2002 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Kazahstana (69).

68.

Odločba Komisije 2003/302/ES z dne 25. aprila 2003 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s Šrilanke (70).

69.

Odločba Komisije 2003/608/ES z dne 18. avgusta 2003 o posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov z Mayotta (71).

70.

Odločba Komisije 2003/609/ES z dne 18. avgusta 2003 posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov s Saint Pierra in Miquelona (72).

71.

Odločba Komisije 2003/759/ES z dne 15. oktobra 2003 o posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov iz Belizeja (73).

72.

Odločba Komisije 2003/760/ES z dne 15. oktobra 2003 o posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov iz Francoske Polinezije (74).

73.

Odločba Komisije 2003/761/ES z dne 15. oktobra 2003 o posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov iz Združenih arabskih emiratov (75).

74.

Odločba Komisije 2003/762/ES z dne 15. oktobra 2003 o posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov iz Nizozemskih Antilov (76).

75.

Odločba Komisije 2003/763/ES z dne 15. oktobra 2003 o posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov iz Zelenortskih otokov (77).

76.

Odločba Komisije 2004/37/ES z dne 23. decembra 2003 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Srbije in Črne gore (78).

77.

Odločba Komisije 2004/38/ES z dne 23. decembra 2003 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Egipta (79).

78.

Odločba Komisije 2004/39/ES z dne 23. decembra 2003 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Kenije in o razveljavitvi Odločbe 2000/759/ES (80).

79.

Odločba Komisije 2004/40/ES z dne 23. decembra 2003 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Gvajane (81).

80.

Odločba Komisije 2004/360/ES z dne 13. aprila 2004 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov iz Zimbabveja (82).

81.

Odločba Komisije 2004/361/ES z dne 13. aprila 2004 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Romunije (83).

82.

Odločba Komisije 2005/72/ES z dne 28. januarja 2005 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Antigve in Barbude (84).

83.

Odločba Komisije 2005/73/ES z dne 28. januarja 2005 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Hongkonga (85).

84.

Odločba Komisije 2005/74/ES z dne 28. januarja 2005 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Salvadorja (86).

85.

Odločba Komisije 2005/218/ES z dne 11. marca 2005 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Saudove Arabije (87).

86.

Odločba Komisije 2005/498/ES z dne 12. julija 2005 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Alžirije (88).

87.

Odločba Komisije 2005/499/ES z dne 12. julija 2005 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov z Bahamov (89).

88.

Odločba Komisije 2005/500/ES z dne 12. julija 2005 o določitvi posebnih pogojev za uvoz ribiških proizvodov iz Grenade (90).

4.

Odločbe o uvoznih pogojih za školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže:

1.

Odločba Komisije 93/387/EGS z dne 7. junija 1993 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Maroka (91).

2.

Odločba Komisije 94/777/EGS z dne 30. novembra 1994 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Turčije (92).

3.

Odločba Komisije 95/453/ES z dne 23. oktobra 1995 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, ki izvirajo iz Republike Koreje (93).

4.

Odločba Komisije 96/675/EGS z dne 25. novembra 1996 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Čila (94).

5.

Odločba Komisije 97/427/EGS z dne 25. junija 1997 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Avstralije (95).

6.

97/562/ES: Odločba Komisije z dne 28. julija 1997 o posebnih pogojih za uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Tajske (96).

7.

Odločba Komisije 98/569/EGS z dne 6. oktobra 1998 o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Tunizije (97).

8.

Odločba Komisije 2000/333/ES z dne 25. aprila 2000 o posebnih pogojih za uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Socialistične republike Vietnam (98).

9.

Odločba Komisije 2001/37/ES z dne 22. decembra 2000 o posebnih pogojih za uvoz morskih polžev s poreklom iz Jamajke (99).

10.

Odločba Komisije 2002/19/ES z dne 11. januarja 2002 o posebnih pogojih za uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Urugvaja (100).

11.

Odločba Komisije 2002/470/ES z dne 20. junija 2002 o določitvi posebnih pogojev za uvoz predelanih ali zamrznjenih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev iz Japonske (101).

12.

Odločba Komisije 2004/30/ES z dne 23. decembra 2003 o določitvi posebnih pogojev za uvoz predelanih in zamrznjenih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev iz Peruja in o razveljavitvi Odločb 2001/338/ES in 95/174/ES (102).


(1)  UL L 93, 13.4.1991, str. 1.

(2)  UL L 6, 11.1.2000, str. 60.

(3)  UL L 202, 12.8.1993, str. 31.

(4)  UL L 202, 12.8.1993, str. 42.

(5)  UL L 232, 15.9.1993, str. 37.

(6)  UL L 232, 15.9.1993, str. 43.

(7)  UL L 93, 12.4.1994, str. 26.

(8)  UL L 93, 12.4.1994, str. 34.

(9)  UL L 115, 6.5.1994, str. 38.

(10)  UL L 145, 10.6.1994, str. 19.

(11)  UL L 145, 10.6.1994, str. 23.

(12)  UL L 145, 10.6.1994, str. 30.

(13)  UL L 184, 20.7.1994, str. 16.

(14)  UL L 305, 30.11.1994, str. 31.

(15)  UL L 42, 24.2.1995, str. 32. Popravljena različica v UL L 48, 3.3.1995.

(16)  UL L 70, 30.3.1995, str. 27.

(17)  UL L 116, 23.5.1995, str. 41.

(18)  UL L 123, 3.6.1995, str. 20.

(19)  UL L 264, 7.11.1995, str. 37.

(20)  UL L 304, 16.12.1995, str. 52.

(21)  UL L 137, 8.6.1996, str. 24.

(22)  UL L 137, 8.6.1996, str. 31.

(23)  UL L 175, 13.7.1996, str. 27.

(24)  UL L 269, 22.10.1996, str. 18.

(25)  UL L 269, 22.10.1996, str. 23.

(26)  UL L 269, 22.10.1996, str. 32.

(27)  UL L 269, 22.10.1996, str. 37.

(28)  UL L 35, 5.2.1997, str. 23.

(29)  UL L 183, 11.7.1997, str. 21.

(30)  UL L 307, 12.11.1997, str. 33.

(31)  UL L 356, 31.12.1997, str. 57.

(32)  UL L 46, 17.2.1998, str. 13.

(33)  UL L 190, 4.7.1998, str. 59.

(34)  UL L 190, 4.7.1998, str. 66.

(35)  UL L 190, 4.7.1998, str. 71.

(36)  UL L 190, 4.7.1998, str. 76.

(37)  UL L 190, 4.7.1998, str. 81.

(38)  UL L 277, 14.10.1998, str. 26. Popravljena različica v UL L 325, 3.12.1998.

(39)  UL L 277, 14.10.1998, str. 36.

(40)  UL L 277, 14.10.1998, str. 44.

(41)  UL L 33, 8.12.1998, str. 9.

(42)  UL L 91, 7.4.1999, str. 40.

(43)  UL L 108, 27.4.1999, str. 52.

(44)  UL L 203, 3.8.1999, str. 58.

(45)  UL L 203, 3.8.1999, str. 63.

(46)  UL L 203, 3.8.1999, str. 68.

(47)  UL L 315, 9.12.1999, str. 39.

(48)  UL L 26, 2.2.2000, str. 13.

(49)  UL L 26, 2.2.2000, str. 26.

(50)  UL L 280, 4.11.2000, str. 46.

(51)  UL L 280, 4.11.2000, str. 52.

(52)  UL L 280, 4.11.2000, str. 63.

(53)  UL L 10, 13.1.2001, str. 59.

(54)  UL L 221, 17.8.2001, str. 40.

(55)  UL L 221, 17.8.2001, str. 45.

(56)  UL L 221, 17.8.2001, str. 50.

(57)  UL L 11, 15.1.2002, str. 25.

(58)  UL L 11, 15.1.2002, str. 31.

(59)  UL L 11, 15.1.2002, str. 36.

(60)  UL L 163, 21.6.2002, str. 24.

(61)  UL L 301, 5.11.2002, str. 1.

(62)  UL L 301, 5.11.2002, str. 6.

(63)  UL L 301, 5.11.2002, str. 11.

(64)  UL L 301, 5.11.2002, str. 19.

(65)  UL L 301, 5.11.2002, str. 24.

(66)  UL L 301, 5.11.2002, str. 33.

(67)  UL L 301, 5.11.2002, str. 38.

(68)  UL L 301, 5.11.2002, str. 43.

(69)  UL L 301, 5.11.2002, str. 48.

(70)  UL L 110, 3.5.2003, str. 6.

(71)  UL L 210, 20.8.2003, str. 25.

(72)  UL L 210, 20.8.2003, str. 30.

(73)  UL L 273, 24.10.2003, str. 18.

(74)  UL L 273, 24.10.2003, str. 23.

(75)  UL L 273, 24.10.2003, str. 28.

(76)  UL L 273, 24.10.2003, str. 33.

(77)  UL L 273, 24.10.2003, str. 38.

(78)  UL L 8, 14.1.2004, str. 12.

(79)  UL L 8, 14.1.2004, str. 17.

(80)  UL L 8, 14.1.2004, str. 22.

(81)  UL L 8, 14.1.2004, str. 27.

(82)  UL L 113, 20.4.2004, str. 48.

(83)  UL L 113, 20.4.2004, str. 54.

(84)  UL L 28, 1.2.2005, str. 45.

(85)  UL L 28, 1.2.2005, str. 54.

(86)  UL L 28, 1.2.2005, str. 59.

(87)  UL L 69, 16.3.2005, str. 50.

(88)  UL L 183, 14.7.2005, str. 92.

(89)  UL L 183, 14.7.2005, str. 99.

(90)  UL L 183, 14.7.2005, str. 104.

(91)  UL L 166, 8.7.1993, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 96/31/ES.

(92)  UL L 312, 6.12.1994, str. 35.

(93)  UL L 264, 7.11.1995, str. 35. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/676/ES.

(94)  UL L 313, 3.12.1996, str. 38.

(95)  UL L 183, 11.7.1997, str. 38.

(96)  UL L 232, 23.8.1997, str. 9.

(97)  UL L 277, 14.10.1998, str. 31. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2002/819/ES.

(98)  UL L 114, 13.5.2000, str. 42.

(99)  UL L 10, 13.1.2001, str. 64.

(100)  UL L 10, 12.1.2002, str. 73.

(101)  UL L 163, 21.6.2002, str. 19.

(102)  UL L 6, 10.1.2004, str. 53.


Top