EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0012(03)

Sklep št. 12/2005 Računskega sodišča Evropskih skupnosti z dne 10. marca 2005 o dostopu javnosti do dokumentov Računskega sodišča

OJ C 67, 20.3.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 67/1


Sklep št. 12–2005 (1) Računskega sodišča Evropskih skupnosti z dne 10. marca 2005 o dostopu javnosti do dokumentov Računskega sodišča

(2009/C 67/01)

RAČUNSKO SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju svojega Poslovnika (2) in zlasti člena 30 Poslovnika,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), in zlasti členov 143(2) in 144(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Drugi odstavek člena 1 Pogodbe o Evropski uniji poudarja načelo odprtosti in navaja, da ta pogodba označuje novo stopnjo v procesu oblikovanja vse tesnejše zveze med narodi Evrope, v kateri se odločitve sprejemajo čim bolj javno in v kar najtesnejši povezavi z državljani.

Evropski parlament, Svet EU in Komisija v Skupni izjavi (4), ki se nanaša na Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5), pozivajo ostale institucije, naj sprejmejo notranja pravila za dostop javnosti do dokumentov, ki bodo upoštevala načela in omejitve, določene v navedeni uredbi.

Določbe iz Sklepa št. 18–97 Računskega sodišča o določitvi notranjih pravil za obravnavanje vlog za dostop do dokumentov, ki jih hrani Računsko sodišče (6), so bile sprejete pred sprejetjem Uredbe (ES) št. 1049/2001 in bi jih bilo treba zato revidirati glede na to uredbo in na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje.

Z odprtostjo se krepijo legitimnost, uspešnost in odgovornost uprave, s tem pa tudi načela demokracije. V ta namen je treba spodbujati dobro upravno prakso na področju dostopa do dokumentov.

Vendar pa je treba nekatere javne in zasebne interese zaščititi, tako da se sprejmejo izjeme pri načelu, da ima javnost pravico do dostopa do dokumentov. Zlasti morajo biti ustrezno upoštevani mednarodni revizijski standardi v zvezi z zaupnostjo revizijskih informacij, –

SKLENILO:

Člen 1

Namen

Namen tega sklepa je opredeliti pogoje, omejitve in postopke, v skladu s katerimi Računsko sodišče javnosti zagotovi dostop do dokumentov, ki jih hrani.

Člen 2

Upravičenci in področje uporabe

1.   V okviru in mejah določb iz tega sklepa in mednarodnih standardov, ki urejajo zaupnost revizijskih informacij, ima vsak državljan Unije in vsaka druga fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem ali uradnim sedežem v kateri od držav članic pravico dostopa do dokumentov Računskega sodišča, ob upoštevanju načel, pogojev in omejitev, opredeljenih v tem sklepu.

2.   Računsko sodišče lahko ob upoštevanju istih načel, pogojev in omejitev odobri dostop do dokumentov vsaki fizični ali pravni osebi, ki nima stalnega prebivališča ali uradnega sedeža v kateri od držav članic.

3.   Ta sklep se uporablja za vse dokumente, ki jih hrani Računsko sodišče, se pravi, za dokumente, ki jih sprejelo samo in za dokumente, ki jih je prejelo in jih poseduje.

4.   Ta sklep ne posega v pravice javnosti do dostopa do dokumentov, ki jih hrani Računsko sodišče, katere lahko izhajajo iz instrumentov mednarodnega prava ali aktov Skupnosti, sprejetih za izvajanje teh instrumentov.

Člen 3

Opredelitve

V tem sklepu:

(a)

„dokument“ pomeni vsako vsebino, ne glede na obliko, v kateri je predstavljena (napisana na papirju ali shranjena v elektronski obliki ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni posnetek);

(b)

„tretja oseba“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo zunaj Računskega sodišča, vključno z državami članicami, drugimi institucijami in organi Skupnosti in zunaj nje ter tretjimi državami.

Člen 4

Izjeme

1.   Računsko sodišče zavrne dostop do dokumenta, če bi njegovo razkritje ogrozilo zaščito:

(a)

javnega interesa, vključno z:

javno varnostjo,

obrambnimi in vojaškimi zadevami,

mednarodnimi odnosi,

finančno, denarno ali gospodarsko politiko Skupnosti ali države članice;

(b)

zasebnosti in integritete posameznika, zlasti v skladu z zakonodajo Skupnosti na področju varstva osebnih podatkov.

2.   Računsko sodišče v skladu s pravili o zaupnosti, določenimi v členih 143(2) in 144(1) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, in v ustreznih določbah drugih instrumentov zakonodaje Skupnosti, zavrne dostop do svojih revizijskih ugotovitev. Prav tako lahko zavrne dostop do dokumentov, uporabljenih pri pripravi teh ugotovitev.

3.   Računsko sodišče zavrne dostop do dokumenta, če bi njegovo razkritje ogrozilo zaščito:

poslovnih interesov fizične ali pravne osebe, vključno z intelektualno lastnino,

sodnih postopkov in pravnih nasvetov,

inšpekcijskih pregledov, preiskav in revizij.

4.   Če bi dostop do dokumenta, ki ga je Računsko sodišče prejelo ali pripravilo za notranjo uporabo in ki se nanaša na zadevo, o kateri dokončna odločitev še ni bila sprejeta, ogrozil postopek odločanja Računskega sodišča, se dostop do dokumenta zavrne.

Dostop do dokumenta, ki vsebuje mnenja za notranjo uporabo v okviru razprav in predhodnih posvetovanj znotraj Računskega sodišča, se zavrne tudi po sprejetju zadevne odločitve, če bi razkritje dokumenta ogrozilo postopek odločanja Računskega sodišča.

5.   Če se prošnja nanaša na dokument, ki ga hrani Računsko sodišče, vendar pa ni njegov avtor, Računsko sodišče potrdi prejem prošnje in sporoči ime osebe, institucije ali organa, na katerega je treba nasloviti vlogo.

6.   Če katera od izjem, določenih v tem členu, pokriva samo posamezne dele zahtevanega dokumenta, se za preostali del dokumenta dostop omogoči.

7.   Izjeme iz tega člena se uporabljajo brez poseganja v določbe o dostopu javnosti do arhivskega gradiva Skupnosti, predpisane v Uredbi Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 (7).

8.   Računsko sodišče lahko ne glede na izjeme, določene v tem členu, sklene, da dovoli dostop do celotnega dokumenta ali njegovega dela, če obstaja prevladujoč javni interes za razkritje dokumenta.

Člen 5

Prošnje

Prošnje za dostop do dokumenta morajo biti pisne (8), na papirju ali v elektronski obliki, v enem od jezikov, navedenih v členu 314 Pogodbe o ES (9), ter dovolj natančne, da lahko Računsko sodišče identificira dokument. Vlagatelj ni dolžan navesti razlogov za prošnjo.

Člen 6

Obravnava začetnih prošenj

1.   Za obravnavo prošenj za dostop do dokumentov je odgovoren direktor Oddelka za revizijsko podporo in komuniciranje. Vlagatelju pošlje potrdilo o prejemu, preuči prošnjo in odloči o nadaljnjem ukrepanju.

2.   Direktor Oddelka za revizijsko podporo in komuniciranje glede na vsebino prošnje o njej obvesti zadevnega člana, generalnega sekretarja, pravno službo ali pooblaščenca za varstvo podatkov in se po potrebi z njimi posvetuje, preden odloči, ali bo zahtevani dokument razkrit.

3.   Vse prošnje za dostop do dokumentov se obravnavajo brez odlašanja. Računsko sodišče v 15 delovnih dneh od datuma evidentiranja prošnje odobri in v skladu s členom 9 omogoči dostop do zahtevanega dokumenta, ali pa v pisnem odgovoru navede razloge za delno ali popolno zavrnitev prošnje in obvesti vlagatelja o njegovi pravici, da lahko v skladu s členom 7 zaprosi Računsko sodišče za vnovično preučitev stališča.

4.   Če se prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali na veliko število dokumentov, se lahko Računsko sodišče neuradno posvetuje z vlagateljem, da poiščeta ustrezno rešitev. V takšnih primerih se lahko rok, predpisan v odstavku 3, podaljša za 15 delovnih dni, pod pogojem, da je vlagatelj o tem obveščen vnaprej in da so navedeni razlogi za podaljšanje roka.

Člen 7

Ponovna preučitev

1.   Če je bila prošnja delno ali v celoti zavrnjena, lahko vlagatelj v 15 delovnih dneh od datuma prejema odgovora Sodišča slednjega zaprosi, da ponovno preuči svoje stališče.

2.   Vlagatelj lahko zaprosi za vnovično preučitev tudi v primeru, ko Računsko sodišče ne odgovori v predpisanem roku.

Člen 8

Obravnava prošenj za vnovično preučitev

1.   Prošnje za vnovično preučitev se predložijo predsedniku Računskega sodišča. Predsednik Računskega sodišča se glede na vsebino zadevne prošnje posvetuje z zadevnim članom ali generalnim sekretarjem, po potrebi pa tudi s pravno službo ali pooblaščencem za varstvo podatkov, preden odloči, ali bo zahtevani dokument razkrit.

2.   Prošnje za ponovno preučitev se obravnavajo brez odlašanja. Računsko sodišče v 15 delovnih dneh od datuma evidentiranja prošnje odobri in v skladu s členom 9 omogoči dostop do zahtevanega dokumenta ali pa v pisnem odgovoru navede razloge za delno ali popolno zavrnitev prošnje. Če Računsko sodišče delno ali v celoti zavrne prošnjo, obvesti vlagatelja o pravnih sredstvih, ki so mu na voljo, in sicer sprožitev sodnega postopka proti Računskemu sodišču in/ali vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic v skladu s pogoji iz členov 230 oziroma 195 Pogodbe ES.

3.   V izjemnih primerih, kadar se prošnja, na primer, nanaša na zelo dolg dokument ali na veliko število dokumentov, se lahko rok, predpisan v odstavku 2, podaljša za 15 delovnih dni, pod pogojem, da je vlagatelj o tem obveščen vnaprej in da so navedeni razlogi za podaljšanje roka.

4.   Če Računsko sodišče ne odgovori v predpisanem roku, se to obravnava kot odklonilen odgovor in daje vlagatelju pravico do uporabe pravnih sredstev, navedenih v odstavku 2.

Člen 9

Dostop po odobritvi prošnje

1.   Vlagatelju so dokumenti, do katerih mu je Računsko sodišče dovolilo dostop, na voljo v prostorih Računskega sodišča v Luxembourgu, ali pa se mu kopija pošlje po pošti, tudi v elektronski obliki, če je ta na voljo. V prvem primeru se o datumu in času ogleda dokumentov dogovorita vlagatelj in direktor Oddelka za revizijsko podporo in komuniciranje.

2.   Vlagatelju se lahko zaračunajo stroški izdelave in pošiljanja kopij. Ti stroški ne smejo prekoračiti dejansko nastalih stroškov. Pregledovanje na kraju samem, kopije z manj kot 20 strani formata A4 in neposredni dostop v elektronski obliki so brezplačni.

3.   Če je dokument javno dostopen, lahko Računsko sodišče svojo obveznost glede odobritve dostopa do zahtevanega dokumenta izpolni s tem, da vlagatelja obvesti, kako priti do zahtevanega dokumenta.

4.   Dokumenti se zagotovijo v obstoječi različici in obliki (tudi v elektronski ali drugi obliki) ob upoštevanju želje vlagatelja. Sodišče ni dolžno na zahtevo vlagatelja izdelati novega dokumenta ali zbirati informacij.

Člen 10

Razmnoževanje dokumentov

1.   Dokumentov, posredovanih v skladu s tem sklepom, ni dovoljeno razmnoževati ali izkoriščati v komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja Računskega sodišča.

2.   Ta sklep ne posega v nobena obstoječa pravila o avtorskih pravicah, ki lahko omejijo pravico tretje osebe do razmnoževanja ali izkoriščanja posredovanih dokumentov.

Člen 11

Končne določbe

1.   Sklep št. 18–97 Računskega sodišča z dne 20. februarja 1997 je razveljavljen.

2.   Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Veljati začne prvi dan meseca, ki sledi sprejetju tega sklepa.

V Luxembourgu, 10. marca 2005.

Za Računsko sodišče

Hubert WEBER,

Predsednik


(1)  Kakor ga je Sodišče spremenilo s Sklepom št. 14–2009, ki ga je sprejelo na svojem zasedanju 5. februarja 2009.

(2)  UL L 18, 20.1.2005, str. 1.

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 173, 27.6.2001, str. 5.

(5)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(6)  UL C 295, 23.9.1998, str. 1.

(7)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83, spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1700/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 1).

(8)  Naslovljene na European Court of Auditors, Director of Audit Support and Communication, 12 rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg, telefaks: (+352) 43 93 42, e-naslov: euraud@eca.europa.eu

(9)  Trenutno: bolgarski, češki, danski, nizozemski, angleški, estonski, finski, francoski, nemški, grški, madžarski, irski, italijanski, latvijski, litvanski, malteški, poljski, portugalski, romunski, slovaški, slovenski, španski in švedski jezik.


Top