EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1062-20190330

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/2019-03-30

02014R1062 — SL — 30.03.2019 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1062/2014

z dne 4. avgusta 2014

o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 294 10.10.2014, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/698 z dne 3. februarja 2017

  L 103

1

19.4.2017

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018

  L 31

1

1.2.2019

►M3

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/227 z dne 28. novembra 2018

  L 37

1

8.2.2019


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 198, 28.7.2015, str.  28 (1062/2014)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1062/2014

z dne 4. avgusta 2014

o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE 1

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila za izvajanje delovnega programa za sistematično ocenjevanje vseh obstoječih aktivnih snovi iz člena 89 Uredbe (EU) št. 528/2012.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „sklep o neodobritvi“ pomeni sklep, da se kombinacija snovi/vrst proizvodov v skladu s členom 9(1)(b) Uredbe (EU) št. 528/2012 ali tretjim pododstavkom člena 89(1) Uredbe ne odobri ali se ne vključi v Prilogo I ali IA k Direktivi 98/8/ES;

(b) „kombinacija snovi/vrst proizvodov, vključena v program pregledovanja“ pomeni kombinacijo snovi/vrst proizvodov iz Priloge II, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(i) zanjo se ne uporablja:

 direktiva o vključitvi v Prilogo I ali IA k Direktivi 98/8/ES ali

 uredba, če je odobrena v skladu s tretjim pododstavkom člena 89(1) Uredbe (EU) št. 528/2012;

(ii) zanjo se ne uporablja noben sklep o neodobritvi ali pa je bil najnovejši sklep o neodobritvi razveljavljen;

(c) „udeleženec“ pomeni osebo, ki je predložila vlogo za kombinacijo snovi/vrst proizvodov, vključeno v program pregledovanja, ali je predložila prijavo, za katero se je ugotovilo, da je skladna s členom 17(5) te uredbe, ali v imenu katere je bila taka vloga ali prijava predložena;

(d) „ocenjevalni pristojni organ“ pomeni pristojni organ, imenovan na podlagi člena 81 Uredbe (EU) št. 528/2012 države članice, navedene v Prilogi II k tej uredbi.POGLAVJE 2

POSTOPEK ZA OCENJEVANJE DOKUMENTACIJE

Člen 3

Vloga za odobritev ali vključitev v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012

1.  Vlogo za odobritev ali vključitev v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012 lahko predloži le udeleženec, za čigar prijavo je Agencija v skladu s členom 17(5) te uredbe ugotovila, da je skladna.

Kadar vloga zadeva vključitev v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012, lahko zadeva le kategorijo 1, 2, 3, 4, 5 ali 6 navedene priloge.

2.  Vloge iz odstavka 1 se v skladu s členom 17(5) predložijo Agenciji v dveh letih od izjave o skladnosti.

Člen 4

Sprejem vloge

1.  Agencija udeleženca obvesti o pristojbinah, ki se plačajo na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 564/2013 ( 1 ), in zavrne vlogo, če jih udeleženec ne plača v 30 dneh. Agencija ustrezno obvesti udeleženca in ocenjevalni pristojni organ.

2.  Po prejemu pristojbin, ki se plačajo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 564/2013, Agencija sprejme vlogo ter o tem obvesti udeleženca in ocenjevalni pristojni organ, pri čemer navede datum sprejema vloge in njeno enkratno identifikacijsko kodo.

3.  V skladu s členom 77 Uredbe (EU) št. 528/2012 se lahko proti sklepom Agencije, sprejetim na podlagi odstavka 1 tega člena, vloži pritožba.

4.  Ocenjevalni pristojni organ udeleženca obvesti o pristojbinah, ki se plačajo na podlagi člena 80(2) Uredbe (EU) št. 528/2012, in sicer v 30 dneh po tem, ko je Agencija sprejela vlogo, in vlogo zavrne, če udeleženec pristojbin ne plača v 30 dneh. Ocenjevalni pristojni organ ustrezno obvesti udeleženca in Agencijo.

Člen 5

Validacija vlog za odobritev ali vključitev v kategorijo 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 528/2012

1.  Kadar Agencija v skladu s členom 4(2) sprejme vlogo za odobritev ali vključitev v kategorijo 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 528/2012, ki vsebuje podatke, zahtevane v skladu s členom 6(1) in (2) navedene uredbe, in je bila pristojbina plačana v skladu s členom 4(4), ocenjevalni pristojni organ validira vlogo v 30 dneh po plačilu pristojbin.

2.  Kadar je ocenjevalni pristojni organ od udeleženca prejel dosje v skladu z Uredbo (ES) št. 1451/2007, vendar ga še ni sprejel kakor popolnega v skladu s členom 13 navedene uredbe, ocenjevalni pristojni organ validira vlogo najpozneje 3. januarja 2015.

3.  Ocenjevalni pristojni organ v primerih iz odstavkov 1 in 2 ne opravi ocene kakovosti ali ustreznosti predloženih podatkov ali utemeljitev.

4.  Kadar ocenjevalni pristojni organ meni, da je vloga nepopolna, udeleženca obvesti, katere dodatne informacije so potrebne za validacijo vloge, in določi razumen rok za predložitev teh informacij. Ta rok običajno ni daljši od 90 dni.

Ocenjevalni pristojni organ v 30 dneh po prejemu dodatnih informacij vlogo validira, če ugotovi, da predložene dodatne informacije zadostujejo za izpolnitev zahtev iz odstavka 2.

Če udeleženec zahtevanih informacij ne predloži v roku, ocenjevalni pristojni organ vlogo zavrne ter o tem ustrezno obvesti udeleženca in Agencijo. V teh primerih se del pristojbin, plačanih v skladu s členom 80(1) in (2) Uredbe (EU) št. 528/2012, povrne.

Ko ocenjevalni pristojni organ vlogo validira, o tem nemudoma ustrezno obvesti udeleženca, Agencijo in druge pristojne organe, pri čemer navede datum validacije.

Člen 6

Ocenjevanje vlog

1.  Ta člen se uporablja, kadar je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

(a) vloga je bila validirana v skladu s členom 5;

(b) ocenjevalni pristojni organ je sprejel dosje kot popoln v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1451/2007, vendar Komisiji še ni predložil poročila pristojnega organa v skladu s členom 14(4) navedene uredbe;

(c) Agencija je sprejela vlogo za vključitev v kategorijo 1, 2, 3, 4 ali 5 Priloge I k Uredbi (EU) št. 528/2012 v skladu s členom 4(2) in pristojbina je bila plačana v skladu s členom 4(4).

2.  Ocenjevalni pristojni organ vlogo oceni v skladu s členoma 4 in 5 Uredbe (EU) št. 528/2012, po potrebi pa tudi vse predloge za prilagoditev zahtev glede podatkov, ki so bili predloženi v skladu s členom 6(3) navedene uredbe, ter Agenciji pošlje poročilo o oceni in ugotovitve na podlagi ocene.

3.  Kadar več udeležencev podpira enako kombinacijo snovi/vrst proizvodov, ocenjevalni pristojni organ pripravi povzetek le enega poročila o oceni. Poročilo o oceni in ugotovitve se pošljejo v enem od naslednjih rokov, in sicer tistem, ki nastopi pozneje:

(a) 365 dni po zadnji validaciji iz odstavka 1(a), sprejetju popolnosti iz odstavka 1(b) ali plačilu pristojbine iz odstavka 1(c) za zadevno kombinacijo snovi/vrst proizvodov;

(b) v rokih, določenih v Prilogi III.

4.  Preden ocenjevalni pristojni organ svoje ugotovitve predloži Agenciji, udeležencu da možnost, da v 30 dneh predloži pisne pripombe glede poročila o oceni in ugotovitev ocenjevanja. Ocenjevalni pristojni organ navedene pripombe ustrezno upošteva pri končni oceni.

5.  Če se izkaže, da so za izvedbo ocene potrebne dodatne informacije, ocenjevalni pristojni organ od udeleženca zahteva, da te predloži v določenem roku, in o tem obvesti Agencijo.

Obdobje 365 dni iz odstavka 3 se prekine od dneva izdaje zahtevka do dneva prejema informacij. Razen če je to upravičeno zaradi narave zahtevanih podatkov ali izrednih okoliščin, prekinitev ni daljša od:

(a) 365 dni v primerih, ko se dodatne informacije nanašajo na pomisleke, ki se niso obravnavali v okviru Direktive 98/8/ES ali prakse, določene za uporabo navedene direktive;

(b) 180 dni v drugih primerih.

6.  Kadar ocenjevalni pristojni organ meni, da zaradi kumulativnih učinkov uporabe biocidnih proizvodov, ki vsebujejo isto ali drugačne aktivne snovi, obstajajo tveganja za zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, svoje pomisleke dokumentira v skladu z zahtevami ustreznih delov oddelka II.3 Priloge XV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ) in jih vključi v svoje ugotovitve.

7.  Po končani oceni nevarnosti ocenjevalni pristojni organ nemudoma in najpozneje ob predložitvi poročila o oceni v skladu z odstavkom 3, kot je primerno, stori naslednje:

(a) predloži predlog Agenciji v skladu s členom 37(1) Uredbe (ES) št. 1272/2008, kadar meni, da je izpolnjeno eno od meril iz člena 36(1) navedene uredbe, vendar ni ustrezno obravnavano v delu 3 Priloge VI k navedeni uredbi;

(b) se posvetuje z Agencijo, kadar meni, da je izpolnjeno eno od meril iz člena 5(1)(d) ali (e) Uredbe (EU) št. 528/2012 ali da je izpolnjen pogoj iz člena 10(1)(d) navedene uredbe, vendar ni ustrezno obravnavan v Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 ali na seznamu snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV, iz člena 59(1) navedene uredbe.

▼M3

Člen 6a

Vloge, za katere je bil pred 30. marcem 2019 pristojni organ Združenega kraljestva ocenjevalni pristojni organ

1.  Ta člen se uporablja za vloge, pri katerih je bil pristojni organ Združenega kraljestva ocenjevalni pristojni organ pred 30. marcem 2019, in sicer za vnose 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 in 1047 Priloge II.

2.  Ocenjevalni pristojni organ države članice, ki nadomesti pristojni organ Združenega kraljestva v zvezi z vlogo, predloženo pred 30. marcem 2019, obvesti udeleženca o pristojbinah, ki se plačujejo v skladu s členom 80(2) Uredbe (EU) št. 528/2012, najpozneje do 30. aprila 2019, in vlogo zavrne, če udeleženec ne plača pristojbin v roku, ki ga določi ocenjevalni pristojni organ. Ocenjevalni pristojni organ ustrezno obvesti udeleženca in Agencijo.

3.  Z odstopanjem od rokov, določenih v členu 6(3), ocenjevalni pristojni organ pošlje poročilo o oceni in ugotovitve v enem od naslednjih rokov, pri čemer se upošteva poznejši datum:

(a) 31. december 2020;

(b) rok za predložitev poročila o oceni v skladu s členom 6(3)(b), ki je določen v Prilogi III.

▼B

Člen 7

Mnenje Agencije

1.  Ta člen se uporablja, kadar je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

(a) če je ocenjevalni pristojni organ predložil poročilo o oceni v skladu s členom 6(2) in, kadar je ustrezno, predložil predlog ali opravil posvetovanje v skladu s členom 6(7);

(b) kadar je Komisiji predloženo poročilo pristojnega organa v skladu s členom 14(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007, vendar poročilo o oceni še ni bilo pregledano v okviru Stalnega odbora za biocidne pripravke v skladu s členom 15(4) navedene uredbe.

2.  Agencija ob sprejetju poročila in ob upoštevanju ugotovitev ocenjevalnega pristojnega organa pripravi mnenje o odobritvi kombinacije snovi/vrst proizvoda ali njeni vključitvi v kategorijo 1, 2, 3, 4, 5 ali 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 528/2012 ali o obojem ter ga predloži Komisiji.

Agencija začne pripravljati mnenje v enem od naslednjih rokov, in sicer tistem, ki nastopi pozneje:

(a) tri mesece po sprejetju poročila;

(b) v rokih, določenih v Prilogi III.

Agencija predloži mnenje Komisiji v 270 dneh po začetku priprav.

Člen 8

Aktivne snovi, ki so možne snovi za zamenjavo

1.  Agencija med pripravo svojega mnenja v skladu s členom 7(2) prouči, ali aktivna snov izpolnjuje katero koli merilo iz člena 10(1) Uredbe (EU) št. 528/2012, in zadevo obravnava v svojem mnenju.

2.  Preden Agencija predloži svoje mnenje Komisiji, brez poseganja v člena 66 in 67 Uredbe (EU) št. 528/2012 javno objavi informacije o možnih snoveh za zamenjavo, in sicer za največ 60 dni, v katerih lahko zainteresirane tretje osebe predložijo ustrezne informacije, vključno z informacijami o razpoložljivih snoveh za zamenjavo. Agencija prejete informacije ustrezno upošteva pri končni oceni.

3.  Kadar je aktivna snov odobrena in izpolnjuje eno od meril iz člena 10(1) Uredbe (EU) št. 528/2012, se opredeli kot možna snov za zamenjavo v uredbi, sprejeti v skladu s prvim pododstavkom člena 89(1) navedene uredbe.

Člen 9

Sklep Komisije

Komisija ob prejemu mnenja Agencije v skladu s členom 7(2) nemudoma pripravi osnutek sklepa za sprejetje v skladu s členom 89(1) ali, če je primerno, členom 28(1) Uredbe (EU) št. 528/2012.POGLAVJE 3

SPREMEMBE ELEMENTOV PROGRAMA PREGLEDOVANJA

Člen 10

Pridruževanje ali nadomeščanje udeleženca z medsebojnim sporazumom

1.  Vloga udeleženca se lahko prevzame ali izmenja z medsebojnim sporazumom med obstoječim udeležencem in morebitnim udeležencem, če ima morebitni udeleženec pravico, da se sklicuje na vse podatke, ki jih je predložil ali navedel obstoječi udeleženec.

2.  Morebitni in obstoječi udeleženec Agenciji prek registra biocidnih proizvodov iz člena 71 Uredbe (EU) št. 528/2012 (v nadaljnjem besedilu: register) skupaj predložita prijavo za namen tega člena, v katero vključita vse ustrezne izjave o dostopnosti podatkov.

3.  Agencija ob prejemu prijave v skladu z odstavkom 2 v registru posodobi informacije v zvezi z identiteto udeleženca.

4.  Za osebo s sedežem v Uniji, ki je prevzela vlogo udeleženca ali se mu pridružila v skladu s tem členom, se šteje, da je predložila dokumentacijo ali izjavo o dostopnosti do dokumentacije za namen člena 95 Uredbe (EU) št. 528/2012.

Člen 11

Odstop udeležencev

1.  Za udeleženca se šteje, da je odstopil od podpore kombinaciji snovi/vrst proizvodov v programu pregledovanja v naslednjih primerih:

(a) kadar je Agencijo ali ocenjevalni pristojni organ prek registra obvestil o svoji nameri o odstopu;

(b) kadar ni predložil vloge v roku, določenem v členu 3(2);

(c) kadar je bila njegova vloga zavrnjena v skladu s členom 4(1) ali (4) ali členom 5(4);

(d) kadar ni predložil dodatnih informacij v rokih, določenih v členu 6(5);

(e) kadar sicer ni plačal pristojbin, ki jih je treba plačati ocenjevalnemu pristojnemu organu ali Agenciji.

2.  Za odstop se šteje, da je pravočasen, če se predloži po datumu, ko ocenjevalni pristojni organ predloži svoje poročilo pristojnega organa vlagatelju v skladu s členom 6(4) te uredbe.

Člen 12

Posledice pravočasnega odstopa

1.  Kadar je ocenjevalni pristojni organ seznanjen s pravočasnim odstopom, Agencija pa ne, ocenjevalni pristojni organ o tem nemudoma obvesti Agencijo prek registra.

2.  Kadar je Agencija seznanjena s pravočasnim odstopom, posodobi informacije v registru v zvezi z identiteto udeleženca.

3.  Kadar vsi udeleženci podpirajo enako kombinacijo snovi/vrst proizvodov, ki so pravočasno odstopili iz programa pregledovanja, in kadar je bila vloga udeleženca za to kombinacijo že prevzeta, Agencija o tem obvesti Komisijo prek registra.

Člen 13

Ponovna opredelitev aktivnih snovi

1.  Kadar ocena obstoječe aktivne snovi ne omogoča oblikovanja zaključkov v zvezi s snovjo, kot je opredeljena v Prilogi II, ocenjevalni pristojni organ po posvetovanju z zadevnim udeležencem pripravi nov opis snovi. Ocenjevalni pristojni organ o tem obvesti Agencijo.

2.  Agencija posodobi informacije v registru v zvezi z opredelitvijo snovi.

Člen 14

Prevzem vloge udeleženca

1.  Agencija objavi razpis za prevzem vloge udeleženca za kombinacijo snovi/vrst proizvoda v enem od naslednjih primerov:

(a) kadar so vsi udeleženci, ki podpirajo enako kombinacijo snovi/vrst proizvodov, pravočasno odstopili v skladu s členom 11 in vloga udeleženca za to kombinacijo še ni bila prevzeta;

(b) po ponovni opredelitvi v skladu s členom 13, pri čemer razpis zadeva le snov, zajeto v obstoječem opisu v Prilogi II, ne pa tudi v novem opisu snovi.

2.  V 12 mesecih od datuma objave iz odstavka 1 lahko vsaka oseba predloži prijavo za kombinacijo v skladu s členom 17.

▼M1 —————

▼B

Člen 15

Kombinacije snovi/vrst proizvodov, upravičene do vključitve v program pregledovanja

Kadar biocidni proizvod, ki je zajet v področje uporabe Uredbe (EU) št. 528/2012 in je dostopen na trgu, vsebuje ali tvori aktivno snov ali je sestavljen iz aktivne snovi, ki ni niti odobrena niti vključena v program pregledovanja za vrsto proizvodov in ni vključena v Prilogo I k navedeni uredbi, je ta snov upravičena do vključitve v program pregledovanja za ustrezno vrsto proizvodov iz katerega koli od naslednjih razlogov:

(a) oseba, ki daje proizvod na trg, ravna v skladu s smernicami, ki jih je objavila Komisija, ali pisnim nasvetom Komisije ali pristojnega organa, imenovanega v skladu s členom 26 Direktive 98/8/ES ali členom 81 Uredbe (EU) št. 528/2012, kadar je na podlagi razlogov iz teh smernic ali nasveta mogoče nepristransko utemeljeno sklepati, da je bil proizvod izključen iz področja uporabe Direktive 98/8/ES ali Uredbe (EU) št. 528/2012 ali da je bila za zadevno vrsto proizvoda prijavljena aktivna snov, in kadar so se navedene smernice ali nasvet naknadno proučili v sklepu, sprejetem v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 528/2012, ali v novih veljavnih smernicah, ki jih je objavila Komisija;

(b) za snov velja odstopanje za hrano in krmo v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1451/2007;

(c) biocidni proizvod v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 spada v drugačno vrsto proizvoda kot v skladu z Direktivo 98/8/ES zaradi spremembe področja uporabe navedenih vrst proizvoda in vsebuje snov, vključeno v program pregledovanja za izvirno vrsto proizvoda, vendar ne za novo.

Člen 16

Izjava o interesu za prijavo

1.  Izjavo o interesu za prijavo snovi, ki je upravičena do vključitve v program pregledovanja v skladu s členom 15, prek registra predloži katera koli oseba, ki želi prijaviti kombinacijo snovi/vrst proizvoda enemu od naslednjih prejemnikov:

(a) Komisiji najpozneje 12 mesecev po objavi sklepa ali smernic iz točke (a) člena 15;

(b) Agenciji najpozneje 30. oktobra 2015 v primerih iz točke (b) člena 15;

(c) Komisiji najpozneje 30. oktobra 2015 v primerih iz točke (c) člena 15.

2.  V izjavi se navede ustrezna kombinacija snovi/vrst proizvoda. V primerih iz točke (a) člena 15 vsebuje izjava ustrezno utemeljitev o tem, da so izpolnjeni pogoji s seznama iz navedenega člena.

3.  Kadar je bila predložena izjava v primeru iz točk (a) ali (c) člena 15 in Komisija po posvetovanju z državami članicami ugotovi, da se odstavek 6 ne uporablja ter, kadar je primerno, da so izpolnjeni pogoji za prijavo s seznama iz točke (a) člena 15, o tem obvesti Agencijo.

4.  Kadar je bila predložena izjava v primeru iz točke (b) člena 15 ali kadar je Komisija obvestila Agencijo na podlagi odstavka 3, Agencija te podatke javno objavi prek elektronskih sredstev, pri čemer navede ustrezno kombinacijo snovi/vrst proizvoda. Za namene te uredbe se objava na podlagi tretjega pododstavka člena 3a(3) Uredbe (ES) št. 1451/2007 obravnava kot objava na podlagi tega odstavka.

5.  V 6 mesecih od datuma objave iz odstavka 4 lahko vsaka oseba, ki želi prijaviti kombinacijo snovi/vrst proizvodov, to stori v skladu s členom 17.

6.  V primerih iz točk (a) in (c) člena 15 se kombinacija snovi/vrst proizvoda obravnava kot prijavljena s strani udeleženca in ni upravičena do dodatne prijave, kadar veljajo naslednji pogoji:

(a) ustrezna aktivna snov je že vključena v program pregledovanja;

(b) ena od dokumentacij, predloženih državi članici ocenjevalki, za ustrezno aktivno snov že vsebuje vse podatke, potrebne za oceno vrste proizvoda;

(c) udeleženec, ki je predložil navedeno dokumentacijo, izrazi interes za podporo kombinaciji snovi/vrst proizvodov.

Člen 17

Postopek prijave

▼M1

1.  Prijave v skladu s členom 14(2) ali členom 16(5) se predložijo Agenciji prek registra.

▼B

2.  Prijava se predloži v formatu IUCLID. Zajema podatke iz Priloge I.

3.  Kadar v Prilogi II ocenjevalni pristojni organ za zadevno aktivno snov ni naveden, prijavitelj obvesti Agencijo o svoji izbiri pristojnega organa, imenovanega v skladu s členom 81 Uredbe (EU) št. 528/2012, in predloži pisno potrdilo, da zadevni pristojni organ soglaša, da bo ocenil dokumentacijo.

4.  Po prejemu prijave Agencija o tem obvesti Komisijo, prijavitelja pa obvesti o pristojbinah, ki se plačajo v skladu z Uredbo (EU) št. 564/2013. Če prijavitelj ne plača pristojbine v 30 dneh od prejema obvestila, Agencija zavrne prijavo ter o tem obvesti prijavitelja in Komisijo.

5.  Ob prejemu plačila pristojbin Agencija v roku 30 dni preveri, ali je prijava skladna z zahtevami iz odstavka 2. Če prijava ne izpolnjuje teh zahtev, Agencija prijavitelju da na voljo 30 dni za dopolnitev ali popravo prijave. Po izteku navedenega 30-dnevnega roka Agencija v 30 dneh sporoči, da prijava izpolnjuje zahteve iz odstavka 2, ali pa jo zavrne ter o tem obvesti prijavitelja in Komisijo.

6.  V skladu s členom 77 Uredbe (EU) št. 528/2012 se lahko proti sklepom Agencije, sprejetim na podlagi odstavka 4 ali 5, vloži pritožba.

7.  Kadar se ugotovi, da je prijava v skladu z odstavkom 5, Agencija nemudoma stori naslednje:

▼M1

(a) če je bila prijava predložena v skladu s členom 14(2), posodobi informacije v registru ob upoštevanju identitete udeleženca in, kadar je ustrezno, opisa snovi;

▼B

(b) če je bila prijava predložena v skladu s členom 16(5), Komisijo obvesti o skladnosti.

Člen 18

Vključitev v program pregledovanja

Kadar se za kombinacijo snovi/vrst proizvodov šteje, da je prijavljena v skladu s členom 16(6), ali kadar Agencija v skladu s členom 17(7)(b) Komisijo obvesti o skladnosti, Komisija kombinacijo snovi/vrst proizvodov vključi v program pregledovanja.

Člen 19

Podatki o snoveh v okviru programa pregledovanja niso več podprti

Kadar je bila prijava prejeta v roku iz člena 16(5) ali kadar je bila prejeta prijava iz istega člena in jo je Agencija nato zavrnila v skladu s členom 17(4) ali (5), Agencija prek registra o tem obvesti države članice in te podatke elektronsko objavi.

Člen 20

Sklepi Komisije o snoveh, ki v okviru programa pregledovanja niso več podprte

Komisija pripravi osnutek sklepa o neodobritvi v skladu s tretjim pododstavkom člena 89(1) Uredbe (EU) št. 528/2012, kadar:

(a) Agencija Komisijo obvesti o pravočasnem odstopu vseh udeležencev v skladu s členom 12(3) te uredbe;

▼M1

(b) nobena oseba ni predložila prijave v rokih iz člena 14(2) te uredbe ali je bila taka prijava predložena in zavrnjena v skladu s členom 17(4) ali (5) te uredbe;

(c) je bila prijava predložena v rokih iz člena 14(2) te uredbe in je bilo ugotovljeno, da je skladna s členom 17(5) te uredbe, vendar opis snovi v prijavi le delno zajema obstoječi opis iz Priloge II k tej uredbi.

▼B

V primeru iz točke (c) prvega odstavka osnutek sklepa o neodobritvi zajema vsako snov, zajeto v obstoječem opisu v Prilogi II k tej uredbi, vendar ne v prijavi ali katerem koli sklepu o odobritvi.POGLAVJE 4

PREHODNI UKREPI

Člen 21

Prehodni ukrepi za snovi iz člena 15

1.  Država članica lahko še naprej uporablja svoj trenutni sistem ali prakso dostopnosti na trgu in uporabe biocidnega proizvoda, ki vsebuje ali tvori aktivno snov ali je sestavljen iz aktivne snovi iz točk (b) in (c) člena 15. V takih primerih:

(a) biocidni proizvod ne bo več dostopen na trgu z učinkom 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe;

(b) uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda se lahko nadaljuje 30 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Država članica lahko še naprej uporablja svoj trenutni sistem ali prakso dostopnosti na trgu in uporabe biocidnega proizvoda, ki vsebuje ali tvori aktivno snov ali je sestavljen iz aktivne snovi iz točke (a) člena 15. V takih primerih:

(a) biocidni proizvod ne bo več dostopen na trgu z učinkom 24 mesecev po tem ali po enem od naslednjih rokov, in sicer tistem, ki nastopi pozneje:

(i) datum začetka veljavnosti te uredbe,

(ii) obvestilo o sklepu ali smernicah, navedenih v točki (a) člena 15, ali njihova objava;

(b) uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda se lahko nadaljuje še 30 mesecev po enem od naslednjih rokov, in sicer tistem, ki nastopi pozneje:

(i) datum začetka veljavnosti te uredbe,

(ii) obvestilo o sklepu ali smernicah, navedenih v točki (a) člena 15, ali njihova objava.

3.  Država članica lahko še naprej uporablja svoj trenutni sistem ali prakso dostopnosti na trgu ali uporabe biocidnega proizvoda, ki vsebuje ali tvori aktivno snov ali je sestavljen iz aktivne snovi, v zvezi s katero je agencija objavila podatke v skladu s členom 16(4) za ustrezno vrsto proizvoda. V takih primerih:

(a) biocidni proizvod ne bo več dostopen na trgu z učinkom 12 mesecev po datumu elektronske objave iz člena 19 s strani Agencije; in

(b) uporaba obstoječe zaloge biocidnega proizvoda se lahko nadaljuje še 18 mesecev po datumu navedene objave.

Člen 22

Uporaba bistvenega pomena

1.  Kadar država članica meni, da je obstoječa aktivna snov bistvenega pomena iz enega od razlogov iz točk (b) ali (c) prvega pododstavka člena 5(2) Uredbe (EU) št. 528/2012, lahko navedena država članica brez poseganja v člen 55(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 v 18 mesecih od datuma sklepa o neodobritvi obstoječe aktivne snovi Komisiji predloži utemeljeno vlogo za odstopanje od drugega pododstavka člena 89(2) navedene uredbe.

2.  Država članica prosilka Agenciji utemeljeno vlogo predloži prek registra. Kadar vloga vsebuje zaupne informacije, država članica prosilka istočasno predloži nezaupno različico.

3.  Agencija vlogo ali, kadar je ustrezno, njeno nezaupno različico javno objavi prek elektronskih sredstev. Države članice ali katera koli druga oseba lahko predloži pripombe v 60 dneh od objave.

4.  Komisija ob upoštevanju prejetih pripomb lahko odobri odstopanje od drugega pododstavka člena 89(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 ter tako omogoči, da so biocidni proizvodi, ki vsebujejo ali tvorijo aktivno snov ali so sestavljeni iz aktivne snovi, dostopni na trgu države članice prosilke in se v tej državi članici uporabljajo v skladu z nacionalnimi pravili ter pod pogoji iz odstavka 5 in vsemi dodatnimi pogoji, ki jih je postavila Komisija.

5.  Država članica, ki ji je odobreno odstopanje:

(a) zagotovi, da se nadaljevanje uporabe omeji na primere in roke, v katerih so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1;

(b) uvede ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja, s katerimi zagotovi čim manjšo izpostavljenost ljudi, živali in okolja;

(c) zagotovi, da se bodo iskale druge možnosti ali da bo pred iztekom odstopanja pravočasno pripravljena in predložena vloga za odobritev aktivne snovi v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 528/2012.POGLAVJE 5

KONČNE DOLOČBE

Člen 23

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1451/2007 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 24

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Informacije, ki se zahtevajo za obvestilo na podlagi člena 17

Obvestilo na podlagi člena 17 vsebuje naslednje informacije:

1. dokazilo, da je snov obstoječa aktivna snov v smislu člena 3(1)(d) Uredbe (EU) št. 528/2012;

2. navedbo vrste proizvodov, ki jih obvestilo zadeva;

3. informacije o vseh študijah, ki so bile naročene za namene vloge za odobritev ali vključitev v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012, vključno s predvidenim datumom njihovega dokončanja;

4. informacije iz:

(a) točk 1 in 2 ter od 7.1 do 7.5 preglednice v naslovu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 528/2012 za kemične snovi;

(b) točk 1 in 2 ter od 6.1 do 6.4 preglednice v naslovu 2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 528/2012 za mikroorganizme;

5. če je bilo obvestilo pripravljeno za primer, opisan v točki (a) člena 15, dokazilo, da je bila snov na dan priglasitve ali objave sklepa ali smernice iz navedene točke dostopna na trgu kot aktivna snov biocidnega proizvoda, zajetega v zadevno vrsto proizvodov.

▼M2
PRILOGA II

KOMBINACIJE SNOVI/VRST PROIZVODOV, VKLJUČENE V PROGRAM PREGLEDOVANJA 6. NOVEMBRA 2018

Kombinacije aktivnih snovi/vrst proizvodov, podprte 6. novembra 2018, brez kakršnih koli nanomaterialov, ki niso bili izrecno navedeni v vnosih 1017 in 1023, pri čemer je izključeno kakršno koli pridobivanje aktivnih snovi in situ, razen kadar je to izrecno navedeno s sklicem na podprte predhodne sestavine (prekurzorje).

▼M3Številka vnosa

Ime snovi

Država članica poročevalka

Številka ES

Številka CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehid

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Mravljinčna kislina

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Peroksimravljična kislina, pridobljena iz mravljične kisline in vodikovega peroksida

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicilna kislina

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etilen oksid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolna kislina

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Perocetna kislina, pridobljena iz tetraacetil etilendiamina (TAED) in vodikovega peroksida

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Perocetna kislina, pridobljena iz 1,3-diacetiloksipropan-2-il acetata in vodikovega peroksida

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Perocetna kislina, pridobljena iz tetraacetil etilendiamina (TAED) in natrijevega perborat monohidrata

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

Perocetna kislina, pridobljena s perhidrolizo N-acetilkaprolaktama z vodikovim peroksidom v alkalnih pogojih

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-mlečna kislina

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on (rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklozen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenil-propen-2-al (cinamaldehid)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dienojska kislina (sorbinska kislina)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Klorofen

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Ogljikov dioksid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Ogljikov dioksid, pridobljen iz propana, butana ali mešanice obeh s sežigom

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Natrijev dimetilarzinat (natrijev kakodilat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Natrijev tozilkloramid (kloramin-T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kalijev metilditiokarbamat

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natrijev metilditiokarbamat

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Natrijev 2-bifenilat

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Natrijev metam

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion (dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (d-tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin (diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natrijev dikloroizocianurat dihidrat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troklozen natrij

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Mecetronijev etilsulfat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Formaldehid, ki se sprošča iz (etilendioksi) dimetanola (reakcijski produkti etilen glikola s paraformaldehidom (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridin-2-tiol 1-oksid, natrijeva sol (natrijev pirition)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamin 3-kloroaliloklorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metilen ditiocianat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecildimetilamonijev klorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Srebro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Srebro kot nanomaterial

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Žveplov dioksid, pridobljen iz žvepla z zgorevanjem

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega bromida in natrijevega hipoklorita

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega bromida in kalcijevega hipoklorita

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega bromida in kora

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega bromida z elektrolizo

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Aktivni brom, pridobljen iz hipobromove kisline ter sečnine in bromove sečnine

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega hipobromita in N-bromosulfamata ter sulfaminske kisline

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Aktivni brom, pridobljen iz ozona in bromida iz naravne vode ter natrijevega bromida

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vodikov peroksid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Vodikov peroksid, sproščen iz natrijevega perkarbonata

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Srebrov nitrat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatrijev peroksodisulfat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Aktivni klor, sproščen iz natrijevega hipoklorita

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Aktivni klor, sproščen iz kalcijevega hipoklorita

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Aktivni klor, sproščen iz klora

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monokloramin, pridobljen iz amonijevega sulfata in vira klora

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Srebrov klorid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Piretrini in piretroidi

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Klorov dioksid

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita z elektrolizo

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita z acidifikacijo

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita z oksidacijo

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorata in vodikovega peroksida ob prisotnosti močne kisline

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita z elektrolizo

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita in natrijevega bisulfata ter klorovodikove kisline

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita in natrijevega bisulfata

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita in natrijevega persulfata

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-cianoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Dialuminijev klorid pentahidroksid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Z bromidom aktivirani kloramin (BAC), pridobljen iz prekurzorjev, tj. amonijevega bromida in natrijevega hipoklorita

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Cinkov pirition

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilgvanidinijev monohidroklorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Aktivni brom, pridobljen iz bromovega klorida

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloksi)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glukonska kislina, spojina z N,N″-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

P-[(dijodometil)sulfonil]toluen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metil tiocianat (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (praletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (kalijev sorbat)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Reakcijski produkti paraformaldehida in 2-hidroksipropilamina (v razmerju 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilsečnina (izoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol (imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil tiofosfat (azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora olje, hidrirano, ciklizirano

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianusolje, frakcionirano, hidrirano, ciklizirano

CZ

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Eucalyptus citriodora olje in citronelal, hidrirano, ciklizirano

CZ

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hidroksi-α,α,4-trimetilcikloheksanmetanol

CZ

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev sulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloro-2-oktilizotiazol-3(2H)-on (4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Reakcijski produkti paraformaldehida in 2-hidroksipropilamina (v razmerju 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkil (C12–18) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC (C12–18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12–16) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC/BKC (C12–16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecildimetilamonijev klorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12–18-alkildimetil, soli z 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksidom (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrijev N-(hidroksimetil)glicinat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amini, C10–16-alkildimetil, N-oksidi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakalijev bis(peroksimonosulfat)bis(sulfat) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Aktivni klor, sproščen iz hipoklorove kisline

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida in pentakalijevega bis(peroksimonosulfat)bis(sulfata)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Aktivni klor, pridobljen iz morske vode (natrijev klorid) z elektrolizo

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Aktivni klor, pridobljen iz magnezijevega klorida heksahidrata in kalijevega klorida z elektrolizo

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Aktivni klor, pridobljen iz magnezijevega klorida heksahidrata z elektrolizo

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Aktivni klor, pridobljen iz kalijevega klorida z elektrolizo

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega N- klorosulfamata

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida in pentakalijevega bis(peroksimonosulfat)bis(sulfata) in sulfaminske kisline

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Aktivni klor, pridobljen iz klorovodikove kisline z elektrolizo

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Divodikov bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margoza, ekstrakt, ekstrahiran iz hladno stisnjenega olja iz jedrc Azadirachta indicas superkritičnim ogljikovim dioksidom

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkil (C12-C14) dimetilbenzilamonijev klorid (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12–C14) dimetil(etilbenzil)amonijev klorid (ADEBAC (C12–C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekstrakt

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt, pridobljen iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium z ogljikovodikovim topilom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt, pridobljen iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium s superkritičnim ogljikovim dioksidom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Sivka, Lavandula hybrida, ekstrakt/olje sivke

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Reakcijski produkti: glutaminske kisline in N-(C12–14-alkil)propilendiamina (glukoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroksiheksanojska kislina (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benzo[d]izotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4.7.4299

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Klorov dioksid, pridobljen iz kompleksa tetrakloro dekaoksida (TCDO) z acidifikacijo

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Srebrov natrijev vodikov cirkonijev fosfat

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

Sek-butil 2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat (ikaridin)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Cis-1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanijev klorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Peroksioktanojska kislina

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Srebrov zeolit

SE

Ni na voljo

Ni na voljo

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reakcijski produkti 5,5-dimetilhidantoina, 5-etil-5-metilhidantoina z bromom in klorom (DCDMH)

NL

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Reakcijska zmes titanovega dioksida in srebrovega klorida

SE

Ni na voljo

Ni na voljo

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reakcijski produkti 5,5-dimetilhidantoina, 5-etil-5-metilhidantoina s klorom (DCEMH)

NL

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Srebrovo fosfatno steklo

SE

Ni na voljo

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Srebrov cinkov zeolit

SE

Ni na voljo

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Srebrov bakrov zeolit

SE

Ni na voljo

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Srebro, adsorbirano na silicijevem dioksidu (kot nanomaterial v obliki stabilnega agregata s primarnimi delci v nanovelikosti)

SE

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat (zmes 4 izomerov: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrin)

DE

Fitofarmacevtsko sredstvo

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat (zmes 2 izomerov: 1R trans: 1R/S samo 1:3) (esbiotrin)

DE

Fitofarmacevtsko sredstvo

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-klorofenil)-1-etoksimetil-5-trifluorometilpirol-3-karbonitril (klorfenapir)

PT

Fitofarmacevtsko sredstvo

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polimer N-metilmetanamina (EINECS 204-697-4 s (klorometil)oksiranom (EINECS 203-439-8)/polimerni kvaterni amonijev klorid (PQ polimer)

HU

Polimer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Poliheksametilen bigvanidinijev hidroklorid s srednjo povprečno molekulsko maso (Mn) 1415 in srednjo polidisperznostjo (PDI) 4.7 (PHMB (1415: 4.7)

FR

Polimer

32289-58-0 in 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoat (sol) (Bardap 26)

IT

Polimer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoksiamonijev borat/didecilpolioksetilamonijev borat (polimerni betain)

EL

Polimer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum oleoresin

Ekstraktivne snovi in njihovi fizikalno modificirani derivati. To je izdelek, ki lahko vsebuje smolne kisline in njihove estre, terpene ter oksidacijske ali polimerizacijske produkte teh terpenov. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Ni na voljo

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, ekstrakt

Ekstrakti in njihovi fizično spremenjeni derivati, kot so tinkture, zgoščena olja, čista olja, eterična olja, oljne smole, terpeni, frakcije brez terpena, destilati, ostanki itd., pridobljeni iz Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

Reakcijska zmes (6E)-N- (4-hidroksi-3-metoksi-2-metilfenil) -8-metilnon-6-enamida in N- (4-hidroksi-3-metoksi-2-metilfenil) -8-metilnonanamida

BE

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktoza

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Med

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Slad, ekstrakt

Ekstrakti in njihovi fizično spremenjeni derivati, kot so tinkture, zgoščena olja, čista olja, eterična olja, oljne smole, terpeni, frakcije brez terpena, destilati, ostanki itd., pridobljeni iz Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Kis

(kategorija živil, ki vsebuje največ 10 % ocetne kisline)

AT

Ni na voljo

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Sir

AT

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Jajca v prahu

NL

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Ni na voljo

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Zgoščen jabolčni sok

NL

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Pomarančevec, sladki, ekstrakt

Ekstrakti in njihovi fizično spremenjeni derivati, kot so tinkture, zgoščena olja, čista olja, eterična olja, oljne smole, terpeni, frakcije brez terpena, destilati, ostanki itd., pridobljeni iz Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Česen, ekstrakt

Ekstrakti in njihovi fizično spremenjeni derivati, kot so tinkture, zgoščena olja, čista olja, eterična olja, oljne smole, terpeni, frakcije brez terpena, destilati, ostanki itd., pridobljeni iz Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

▼B
PRILOGA III

RokiVrste proizvodov

Roki za predložitev poročila o oceni na podlagi člena 6(3)(b)

Roki za začetek priprave mnenja na podlagi člena 7(2)(b)

8, 14, 16, 18, 19 in 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 in 5

31.12.2016

31.3.2017

1 in 2

31.12.2018

31.3.2019

6 in 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 in 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 in 22

31.12.2022

►C1  30.9.2023 ◄( 1 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 564/2013 z dne 18. junija 2013 o pristojbinah in taksah, ki se plačujejo Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 19.6.2013, str. 17).

( 2 ) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Top