EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1237

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (Besedilo velja za EGP)

C/2016/2835

UL L 206, 30/07/2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1237

z dne 18. maja 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 177 Uredbe,

Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 66(3)(c) in (e) Uredbe

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) št. 1308/2013 je bila razveljavljena in nadomeščena Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 (3) ter določena pravila o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode. Poleg tega so bila na Komisijo prenesena pooblastila za sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Za zagotovitev nemotenega delovanja sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj je v novem pravnem okviru treba sprejeti nekatera pravila v obliki takih aktov.

(2)

Člen 176 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da se za uvoz z namenom sprostitve v prosti promet ali za izvoz enega ali več proizvodov iz sektorjev iz navedenega člena lahko zahteva predložitev dovoljenja. Treba bi bilo določiti seznam proizvodov navedenih sektorjev, za katere se zahteva predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja.

(3)

Spremljanja trgovinskih tokov z uporabo dovoljenj bi se morali lotiti prožno. Pri opredelitvi primerov, v katerih se zahteva dovoljenje, bi bilo treba upoštevati druge možne vire informacij, kot je carinski nadzor, ter potrebo po dovoljenjih ali čas, ki je potreben za zbiranje informacij z uporabo dovoljenj. Treba bi bilo opredeliti posebne primere, v katerih dovoljenje ni potrebno.

(4)

Treba bi bilo določiti, da se dovoljenja izdajo pod pogojem, da se položi varščina, s čimer bi se zagotovilo, da bodo proizvodi uvoženi ali izvoženi v obdobju veljavnosti dovoljenja. Določiti je treba tudi, kdaj je obveznost uvoza ali izvoza izpolnjena.

(5)

Uvozno ali izvozno dovoljenje daje pravico do uvoza ali izvoza in zato, da bi bila ta pravica učinkovita, bi bilo treba dovoljenje predložiti ob sprejemu uvozne ali izvozne deklaracije.

(6)

Ker oseba, ki uporablja dovoljenje, ni nujno imetnik ali prevzemnik, bi bilo treba zaradi pravne varnosti in upravne učinkovitosti navesti osebe, ki so pooblaščene za uporabo dovoljenja, vključno s carinskim zastopnikom, ki deluje v imenu imetnika ali prevzemnika.

(7)

Ob upoštevanju mednarodne trgovinske prakse za zadevne kmetijske proizvode, bi bilo treba dovoliti neko dovoljeno odstopanje za količino uvoženih ali izvoženih proizvodov glede na količino iz dovoljenja.

(8)

Če se uvozno dovoljenje uporablja tudi za določanje tarifne kvote, za katero veljajo preferencialni režimi, se takšni preferencialni režimi za uvoznike uporabljajo na podlagi dovoljenja, ki ga mora v nekaterih primerih spremljati dokument iz tretje države. Da bi preprečili prekoračitev kvote, bi bilo treba uporabljati preferencialne režime do količine, za katero je bilo izdano dovoljenje. V takih primerih bi bilo treba dovoliti odstopanje pod pogojem, da se za količino, ki presega količino iz dovoljenja, vendar znotraj tolerance, ne uporablja preferencialni režim in se zanjo plača konvencionalna dajatev.

(9)

Primerno je določiti posebna pravila o prenosljivosti dovoljenja.

(10)

Treba bi bilo predpisati določbe o sprostitvi in zasegu varščine, položene za uvozna in izvozna dovoljenja.

(11)

Zaradi posebnosti kmetijskega sektorja bi bilo treba določiti nekaj dodatnih pogojev za uvozna dovoljenja za konopljo in česen.

(12)

Zaradi jasnosti je primerno določiti pravila o uvoznih in izvoznih dovoljenjih, izdanih za proizvode, za katere je obveznost pridobitve uvoznega in izvoznega dovoljenja odpravljena ali ki jih zadeva ta uredba in še vedno veljajo na dan začetka uporabe te uredbe.

(13)

Ker je namen te uredbe in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1239 (4) poenostavitev določb, ki veljajo za sistem uvoznih in izvoznih dovoljenj, ter njihova prilagoditev novemu pravnemu okviru, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) št. 1308/2013, bi bilo treba nadomestiti določbe, ki se trenutno uporabljajo. Zaradi jasnosti bi bilo treba črtati nekatere določbe uredb Komisije (ES) št. 2535/2001 (5), (ES) št. 1342/2003 (6), (ES) št. 2336/2003 (7), (ES) št. 951/2006 (8), (ES) št. 341/2007 (9) in (ES) št. 382/2008 (10) črtati ter razveljaviti uredbe Komisije (ES) št. 2390/98 (11), (ES) št. 1345/2005 (12), (ES) št. 376/2008 (13) in (ES) št. 507/2008 (14).

(14)

Prehod od ureditve iz črtanih določb in razveljavljenih uredb k določbam iz te uredbe bi lahko imel nekatere praktične posledice. Zato je primerno uporabo te uredbe odložiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„dovoljenje“ pomeni elektronski ali papirni dokument s posebnim obdobjem veljavnosti, v katerem sta navedeni pravica in obveznost uvoza ali izvoza proizvodov;

(b)

„obvestilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode“ pomeni podrobne določbe o uvoznem ali izvoznem dovoljenju ter sklop informacij, ki jih je treba navesti v zahtevku za dovoljenje in dovoljenju, kot se objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije  (15).

Člen 2

Primeri, ko je dovoljenje potrebno

1.   Uvozno dovoljenje se predloži za naslednje proizvode:

(a)

proizvode, ki so navedeni v delu I Priloge, ko se prijavijo za sprostitev v prosti promet pod katerimi koli pogoji, razen na podlagi tarifnih kvot, če ni drugače določeno v navedenem delu I;

(b)

proizvode, ki se prijavijo za sprostitev v prosti promet na podlagi tarifnih kvot, ki se upravljajo z metodo hkratnega preverjanja ali metodo tradicionalnih/novih izvajalcev iz člena 184(2)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali njuno kombinacijo ali drugimi ustreznimi metodami;

(c)

proizvode, za katere je v delu I Priloge sklic na to določbo, kadar se prijavijo za sprostitev v prosti promet na podlagi tarifnih kvot, ki se upravljajo z metodo po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ iz člena 184(2)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(d)

proizvode iz dela I Priloge, kadar se prijavijo za sprostitev v prosti promet po preferencialnem sporazumu, ki se upravlja z dovoljenji;

(e)

proizvode, ki so zajeti v postopku pasivnega oplemenitenja na podlagi izvoznega dovoljenja in se nato vrnejo za sprostitev v prosti promet kot proizvod, naveden v oddelku A ali B dela I Priloge;

(f)

proizvode, ki se deklarirajo za sprostitev v prosti promet na podlagi člena 185 Uredbe (EU) št. 1308/2013, če se uporabi znižanje uvozne dajatve.

2.   Izvozno dovoljenje se predloži za naslednje proizvode:

(a)

proizvode, navedene v delu II Priloge;

(b)

proizvode Unije, za katere je treba predložiti izvozno dovoljenje za vključitev na podlagi kvote, ki jo upravlja Unija ali tretja država in je bila v navedeni državi odprta za navedene proizvode;

(c)

naslednje proizvode Unije, ki so navedeni v delu II Priloge in se izvažajo:

(i)

proizvodi, ki so v carinskem postopku aktivnega oplemenitenja;

(ii)

proizvodi, ki so osnovni proizvodi iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (16) in so v carinskem postopku pasivnega oplemenitenja;

(iii)

proizvodi, ki so predmet izterjave ali odpusta zneska uvozne ali izvozne dajatve, kot je določeno v poglavju 3 naslova III Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (17), za katere še ni bila sprejeta dokončna odločitev.

Člen 3

Primeri, ko dovoljenje ni potrebno

1.   Dovoljenje ni potrebno in ga ni treba predložiti za:

(a)

sprostitve v prosti promet ali izvoza proizvodov, ki so nekomercialne narave, kot je določeno v oddelku II(D)(2)(d) prvega dela Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (18);

(b)

primere, v katerih je oprostitev uvoznih dajatev, izvoznih dajatev in ukrepov, sprejetih na podlagi člena 207 Pogodbe, treba odobriti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1186/2009 (19);

(c)

količine proizvodov, ki jih je treba sprostiti v prosti promet ali izvoziti in ne presegajo količin, navedenih v Prilogi;

(d)

proizvode, ki jih je treba sprostiti v prosti promet kot vrnjeno blago v skladu z oddelkom 1 poglavja 2 naslova VI Uredbe (EU) št. 952/2013;

(e)

proizvode, za katere ob sprejemu deklaracije o ponovnem izvozu deklarant predloži dokazila, da je bila izdana pozitivna odločba za povračilo ali odpust uvoznih dajatev za takšne proizvode v skladu z oddelkom 3 poglavja 3 naslova III Uredbe (EU) št. 952/2013.

Z odstopanjem od točk (b) in (c) prvega pododstavka je potrebno dovoljenje, kadar se sprostitev v prosti promet ali izvoz opravlja po preferencialnih režimih, ki se odobrijo na podlagi dovoljenja.

Za namene točke (c) prvega pododstavka se količina za eno dovoljenje izračuna tako, da zajema vse količine, ki jih je treba sprostiti v prosti promet ali izvoziti in ki so zajete v isti logistični operaciji.

2.   Izvozno dovoljenje ni potrebno in se ne izda ali predloži za proizvode, ki jih pošljejo zasebniki ali skupine zasebnikov za brezplačno razdeljevanje v humanitarne namene v tretjih državah, kadar so te pošiljke priložnostne narave, zajemajo različne proizvode in ne presegajo skupne mase 30 000 kg na prevozno sredstvo. Za dejavnosti pomoči v hrani, ki ne izpolnjuje teh pogojev, je potrebno dovoljenje, ki je v skladu s to uredbo in Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1239.

Člen 4

Varščina

1.   Za dovoljenja je treba položiti varščino, razen v primerih, ki so določeni v Prilogi.

2.   Pri vložitvi zahtevka za dovoljenje vložnik položi varščino, ki je na voljo organu za izdajo dovoljenj najpozneje do 13. ure po bruseljskem času na dan vložitve zahtevka.

3.   Varščina ni potrebna, kadar je znesek varščine enak ali manjši od praga 100 EUR.

V ta namen se višina varščine izračuna z vključitvijo vseh količin, ki izhajajo iz obveznosti, ki jih zajema ista logistična operacija.

4.   Varščina ni potrebna, kadar je vložnik:

(a)

javni organ, ki je pristojen za izvajanje nalog javne uprave, ali

(b)

zasebni organ, ki izvaja naloge iz točke (a) pod nadzorom države članice.

5.   Položena varščina za količino, za katero dovoljenje ni bilo izdano, se takoj vrne.

Člen 5

Pravice in obveznosti, dovoljeno odstopanje

1.   Uvozna ali izvozna dovoljenja pomenijo pravico in obveznost, da se količina proizvodov iz dovoljenja sprosti v prosti promet oziroma izvozi v obdobju njegove veljavnosti v skladu s členom 7(1) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239.

2.   Carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet ali za izvoz vloži:

(a)

imetnik dovoljenja, naveden v oddelku 4 dovoljenja, katerega vzorec je določen v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1239 (v nadaljnjem besedilu: imetnik);

(b)

prevzemnik, naveden v oddelku 6 dovoljenja iz točke (a), ali

(c)

imenovani carinski zastopnik, ki deluje v imenu imetnika ali prevzemnika, kakor je določeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 952/2013, pri čemer v carinski deklaraciji navede, da je imetnik ali prevzemnik oseba, v imenu katere se izvrši obveznost iz odstavka 1.

3.   Če tako določa posebna zakonodaja Unije, obveznost sprostitve v prosti promet ali izvoza lahko vključuje obveznost sprostitve ali izvoza v državo ali skupino držav, ki so natančno opredeljene v dovoljenju.

4.   Obveznost sprostitve v prosti promet ali izvoza se šteje za izpolnjeno, če je bila celotna količina iz dovoljenja ocarinjena po ustreznem postopku. V ta namen se pozitivno ali negativno odstopanje glede količine, navedene v dovoljenju, uporablja v skladu s členom 8 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239.

5.   Pozitivno odstopanje se ne uporablja, kadar je količina, navedena v uvoznem dovoljenju, enaka količini iz izvoznega dokumenta, kar je dokazni element, da proizvod izpolnjuje pogoje za preferencialno obravnavo zaradi posebne kakovosti, sorte ali značilnosti, kot zahteva ustrezni mednarodni sporazum.

Kadar je potrebno uvozno dovoljenje za tarifno kvoto, se količina, ki znotraj dovoljenega odstopanja presega količino, navedeno v uvoznem dovoljenju, da v prosti promet na podlagi istega dovoljenja, za katero velja konvencionalna stopnja dajatve.

Člen 6

Prenos

1.   Obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenj, niso prenosljive. Če ni drugače določeno, lahko imetnik pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, prenese v obdobju veljavnosti dovoljenja.

2.   Pravice, ki izhajajo iz dovoljenja ali njegovega izpiska, se lahko prenesejo samo na enega prevzemnika in se nanašajo na količine iz dovoljenja ali izpiska, ki še niso bile izrabljene.

3.   Za prenos imetnik zaprosi organ, ki je izdal prvotno dovoljenje.

4.   Prevzemniki ne prenašajo pravic naprej, lahko pa jih prenesejo nazaj na imetnika. Prenos nazaj na imetnika zajema količine iz dovoljenja ali izpiska, ki še niso bile izrabljene. Organ za izdajo dovoljenj zabeleži prenos nazaj v skladu z obvestilom o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode.

5.   Prenos ali prenos nazaj na imetnika začne veljati od datuma, ki ga potrdi organ za izdajo dovoljenj.

Člen 7

Sprostitev in zaseg varščin

1.   Sprostitev varščine iz člena 24(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (20) je lahko delna sorazmerno s količino proizvodov, za katero je bilo predloženo dokazilo o izpolnjevanju obveznosti uvoza ali izvoza. Navedena količina ne sme biti manjša od 5 % skupne količine, navedene v dovoljenju.

Če pa znaša uvožena ali izvožena količina manj kot 5 % količine, navedene v dovoljenju, se varščina zaseže v celoti.

2.   Pri izračunu dela varščine, ki se zaseže, kadar je to primerno, organ za izdajo dovoljenj odbije znesek, ki ustreza količinskemu odstopanju iz člena 5(4).

3.   Kadar organ za izdajo dovoljenj odstopi od zahteve za varščino, če je vrednost zavarovanega zneska nižja od 500 EUR, kakor je določeno v členu 18(2) Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014, znesek varščine, ki je enak varščini, ki se zaseže, plača zadevna stranka po izteku 60 dni od datuma, ko dovoljenje preneha veljati.

4.   Če znaša skupni znesek varščine, ki bi bila zasežena, 100 EUR ali manj za posamezno dovoljenje, zadevni organ za izdajo dovoljenj sprosti celotni znesek varščine.

Člen 8

Obveščanje

V skladu s podrobnimi pogoji, določenimi v izvedbenem aktu, sprejetem na podlagi člena 223(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013, države članice Komisijo obvestijo o naslednjem:

(a)

izdanih nadomestnih dovoljenjih iz člena 15(5) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(b)

primerih višje sile iz člena 16(3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(c)

za konopljo: o sprejetih določbah, izrečenih kaznih in pristojnih organih za preglede iz člena 17(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(d)

za česen: o količinah, ki jih zajemajo dovoljenja „B“ iz člena 18 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(e)

za etanol: o izdanih uvoznih dovoljenjih iz člena 19 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(f)

nepravilnostih iz člena 20(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(g)

pristojnih organih za sprejemanje zahtevkov za dovoljenja in izdajo dovoljenj ali nadomestnih dovoljenj iz člena 20(3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239;

(h)

uradnih žigih in po potrebi suhih žigih iz člena 20(4) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239.

POGLAVJE II

POSEBNE SEKTORSKE DOLOČBE

Člen 9

Konoplja

1.   Za sprostitev v prosti promet proizvodov iz konoplje, navedenih v oddelkih C, D in G dela I Priloge k tej uredbi, se zahteva uvozno dovoljenje v skladu z vzorcem iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1239 (v nadaljnjem besedilu: uvozno dovoljenje AGRIM).

Dovoljenje se izda samo, kadar je bilo državi članici, v kateri je proizvode iz konoplje treba sprostiti v prosti promet, zadovoljivo dokazano, da so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 189(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in iz te uredbe ter zahteve, ki jih določi zadevna država članica v skladu s členom 189(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.   Zahtevek za dovoljenje vsebuje informacije v skladu z navodili za izdelke iz konoplje v obvestilu o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode.

Države članice lahko določijo dodatne zahteve za zahtevek za dovoljenje ter za izdajo in uporabo dovoljenja, kakor je navedeno v členu 189(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

3.   Za namene točke (c) člena 189(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice določijo način za odobritev uvoznikov konopljinega semena, ki ni namenjeno za setev. Navedeni način vključuje opredelitev pogojev za odobritev, kontrole in kazni, ki se uporabljajo v primeru nepravilnosti.

4.   Pri sprostitvi v prosti promet konopljinega semena, ki ni namenjeno za setev in je navedeno v oddelku G dela I Priloge, se uvozno dovoljenje izda samo, kadar se odobreni uvoznik obveže, da bo v rokih in pod pogoji, ki jih je določila država članica, v kateri je uvoznik odobren, pristojnim organom za kontrole pri zadevnih postopkih v državi članici predložil dokumente, ki potrjujejo, da se je pri konopljinem semenu iz dovoljenja v največ 12 mesecih po datumu izdaje dovoljenja izvedel eden od naslednjih postopkov:

(a)

obdelava, ki onemogoča uporabo za setev;

(b)

mešanje z drugimi semeni razen s konopljinim semenom za potrebe prehrane živali, tako da je konopljinega semena v celotni mešanici največ 15 % in v izjemnih primerih največ 25 % na zahtevo odobrenega uvoznika s priloženo utemeljitvijo;

(c)

izvoz v tretjo državo.

Če pa se pri delu konopljinega semena iz dovoljenja v 12 mesecih ni izvedel kateri od postopkov iz prvega pododstavka, lahko država članica na zahtevo odobrenega uvoznika s priloženo utemeljitvijo podaljša ta rok za eno ali dve šestmesečni obdobji.

Dokumente iz prvega pododstavka pripravijo izvajalci, ki so opravili navedene postopke, in vsebujejo vsaj naslednje podatke:

(a)

ime, poln naslov, državo članico in podpis izvajalca;

(b)

opis opravljenega postopka, ki izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka, in datum, ko je bil opravljen;

(c)

količino konopljinega semena v kilogramih, na katero se postopek nanaša.

Na podlagi analize tveganja vsaka zadevna članica preverja zanesljivost dokumentov o postopkih iz prvega pododstavka, izvedenih na svojem ozemlju.

5.   Z odstopanjem od člena 6(1) pravice, ki izhajajo iz uvoznih dovoljenj za proizvode iz konoplje, niso prenosljive.

Člen 10

Česen

1.   Uvozna dovoljenja za česen, kakor so navedena v oddelkih E in F dela I Priloge, se imenujejo dovoljenja „B“.

2.   Vlagatelji smejo vložiti zahtevke za dovoljenja „B“ samo pri organih za izdajo dovoljenj države članice, v kateri imajo sedež in v kateri so registrirani za namene DDV.

3.   Z odstopanjem od člena 6(1) pravice, ki izhajajo iz dovoljenj „B“, niso prenosljive.

POGLAVJE III

SPREMEMBE, RAZVELJAVITEV, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Sprememba uredb (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008

1.   Črtajo se naslednje določbe:

(a)

v Uredbi (ES) št. 2535/2001 členi 20, 21 in 22;

(b)

v Uredbi (ES) št. 1342/2003 člen 6(1)(a), člen 8(2), člen 9(1) in (2), člen 12(a) in člen 16;

(c)

v Uredbi (ES) št. 2336/2003 člena 5 in 7;

(d)

v Uredbi (ES) št. 951/2006 členi 4c, 4d, 4e, člen 5(1), členi 7 do 7f, člen 8a, člena 9 in 10, člen 11(1)(a) in (2), člen 12a, člen 17(1) in člen 18(1);

(e)

v Uredbi (ES) št. 341/2007 člen 5(1), drugi pododstavek člena 5(2) ter člena 13 in 14;

(f)

v Uredbi (ES) št. 382/2008 člen 2, člen 5(1) in (2), člen 6(1) in (2), člen 7 ter člen 8(1) in (2).

2.   Določbe iz odstavka 1 se še naprej uporabljajo za dovoljenja, izdana na podlagi zadevnih uredb.

Člen 12

Razveljavitev

Uredbe (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 se razveljavijo.

Vendar

se navedene uredbe še naprej uporabljajo za dovoljenja, izdana na njihovi podlagi, in

se člen 34(10) Uredbe (ES) št. 376/2008 še naprej uporablja, dokler se ne začnejo uporabljati ustrezna pravila za tarifne kvote, sprejeta na podlagi členov 186 in 187 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 13

Prehodne določbe

1.   Ta uredba ne vpliva na veljavno obdobje veljavnosti in znesek varščine, ki se položi za dovoljenja, ki 6. novembra 2016 še niso potekla.

2.   Na zahtevo imetnika se varščina, položena za dovoljenje, sprosti, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

veljavnost dovoljenja ni potekla na datum iz odstavka 1;

(b)

dovoljenje ni več potrebno za zadevne proizvode od datuma iz odstavka 1;

(c)

dovoljenje je bilo uporabljeno le delno ali sploh ni bilo uporabljeno na datum iz odstavka 1.

Člen 14

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 6. novembra 2016.

Vendar se člen 11(1)(d) uporablja od 1. oktobra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (Glej stran 44 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L 341, 22.12.2001, str. 29).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (UL L 189, 29.7.2003, str. 12).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 2336/2003 z dne 30. decembra 2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (UL L 346, 31.12.2003, str. 19).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (UL L 178, 1.7.2006, str. 24).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (UL L 90, 30.3.2007, str. 12).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (UL L 115, 29.4.2008, str. 10).

(11)  Uredba Komisije (ES) št. 2390/98 z dne 5. novembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1706/98 glede režimov za uvoz nekaterih nadomestnih proizvodov žit ter predelanih proizvodov iz žit in riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških ali čezmorskih držav in ozemelj ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2245/90 (UL L 297, 6.11.1998, str. 7).

(12)  Uredba Komisije (ES) št. 1345/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za sektor oljčnega olja (UL L 212, 17.8.2005, str. 13).

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (UL L 114, 26.4.2008, str. 3).

(14)  Uredba Komisije (ES) št. 507/2008 z dne 6. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1673/2000 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo, ki se ju goji za vlakna (UL L 149, 7.6.2008, str. 38).

(15)  Obvestilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih (UL C 278, 30.7.2016).

(16)  Uredba (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (UL L 150, 20.5.2014, str. 1).

(17)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(18)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(19)  Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009, str. 23).

(20)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).


PRILOGA

DEL I

OBVEZNOST DOVOLJENJA ZA UVOZ

Seznam izdelkov iz člena 2(1)(a)

A.   Riž (člen 1(2)(b) in del II Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Neto količine (1)

1006 20

Oluščen (rjav) riž, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c)

1 000 kg

1006 30

Manj brušen ali popolnoma brušen riž, poliran ali glaziran ali ne, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c)

1 000 kg

1006 40 00

Lomljen riž, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c)

1 000 kg


B.   Sladkor (člen 1(2)(c) in del III Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Neto količine (2)

1701

Vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih v okviru tarifnih kvot (3)  (4)

(—)


C.   Semena (člen 1(2)(e) in del V Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Varščina

Neto količine (5)

ex 1207 99 20

Semena sort konoplje, za setev

 (6)

(—)


D.   Lan in konoplja (člen 1(2)(h) in del VIII Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Varščina

Neto količine (7)

ex 5302 10 00

Prava konoplja, surova ali močena

 (8)

(—)


E.   Sadje in zelenjava (člen 1(2)(i) in del IX Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Neto količine (9)

0703 20 00

Česen, svež ali ohlajen, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Druge čebulnice, sveže ali ohlajene, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) (10)

(—)


F.   Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave (člen 1(2)(j) in del X Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Neto količine (11)

ex 0710 80 95

Česen (12) in poletni luk (surova, kuhana na pari ali v vodi), zmrznjena, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (12) in/ali poletni luk (surove, kuhane na pari ali v vodi), zmrznjene, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Česen (12) in poletni luk, začasno konzervirana (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerna za takojšnjo porabo, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (12) in/ali poletni luk, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerne za takojšnjo porabo, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Posušen česen (12) in poletni luk ter mešanice posušenih vrtnin, ki vsebujejo česen (12) in/ali poletni luk, celi, narezani, nasekljani, zdrobljeni ali v prahu, vendar ne nadalje pripravljeni, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) (13)

(—)


G.   Drugi proizvodi (člen 1(2)(x) in del 1 dela XXIV Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Varščina

Neto količine (14)

1207 99 91

Semena konoplje, ki niso namenjena setvi

 (15)

(—)


H.   Etilni alkohol kmetijskega izvora (člen 1(2)(u) in del XXI Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Neto količine (16)

ex 2207 10 00

Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

100 hl

ex 2207 20 00

Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola, dobljeni iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, dobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, dobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

100 hl

DEL II

OBVEZNOST DOVOLJENJA ZA IZVOZ

Seznam izdelkov iz člena 2(2)(a)

A.   Riž (člen 1(2)(b) in del II Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Neto količine (17)

1006 20

Oluščen (rjav) riž

500 kg

1006 30

Manj brušen ali popolnoma brušen riž, poliran ali glaziran ali ne

500 kg


B.   Sladkor (člen 1(2)(c) in del III Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Neto količine (18)

1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Drugi sladkorji v trdnem stanju in sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil, ki pa ne zajemajo laktoze, glukoze, maltodekstrina in izoglukoze (19)

2 000 kg

2106 90 59

Aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi, razen izoglukoznih, laktoznih, glukoznih in maltodekstrinskih sirupov (19)

2 000 kg


(1)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(2)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(3)  Obveznost za uvozno dovoljenje velja do 30. septembra 2017.

(4)  Z izjemo uvoza preferenčnega sladkorja iz oznake KN 1701 99 10 s poreklom iz Moldavije iz Sklepa Sveta 2014/492/EU z dne 16. junija 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (UL L 260, 30.8.2014, str. 1) in preferencialnega uvoza sladkorja iz oznake KN 1701 s poreklom iz Gruzije iz Sklepa Sveta 2014/494/EU z dne 16. junija 2014 o podpisu Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter njunimi državami članicami na eni strani in Gruzijo na drugi strani, v imenu Evropske unije, in njegovi začasni uporabi (UL L 261, 30.8.2014, str. 1).

(—)

Dovoljenje je treba predložiti za vse količine.

(5)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(6)  Varščina ni potrebna.

(—)

Dovoljenje je treba predložiti za vse količine.

(7)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(8)  Varščina ni potrebna.

(—)

Dovoljenje je treba predložiti za vse količine.

(9)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(10)  Obveznost za uvozno dovoljenje velja do 30. septembra 2017.

(—)

Dovoljenje je treba predložiti za vse količine.

(11)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(12)  Obsega tudi proizvode, pri katerih sta besedi „česen“ ali „luk“ le del opisa. Takšna poimenovanja lahko med drugim vsebujejo „čebulni česen“, „poletni luk“, „gomoljasti luk“ ali „veliki luk“.

(13)  Obveznost za uvozno dovoljenje velja do 30. septembra 2017.

(—)

Dovoljenje je treba predložiti za vse količine.

(14)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(15)  Varščina ni potrebna.

(—)

Dovoljenje je treba predložiti za vse količine.

(16)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za uvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(17)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za izvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(18)  Največje količine, za katere v skladu s členom 3(1)(c) ni treba predložiti dovoljenja. Te omejitve ne veljajo za izvoz pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot, ki se upravljajo z dovoljenji.

(19)  Obveznost izvoznega dovoljenja velja do 30. septembra 2017.


Top