EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0669

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine

C/2016/2450

OJ L 115, 29.4.2016, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/669/oj

29.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/669

z dne 28. aprila 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (1), in zlasti člena 8(3), členov 12 in 41 ter člena 66(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 (2) določa največje število sprememb programov razvoja podeželja, ki jih lahko države članice predlagajo Komisiji. Kadar je podpora v obliki finančnega instrumenta, bi se morala uporabiti posebna pravila, da bi se državam članicam omogočila prilagodljivost, ki je potrebna pri izvajanju finančnega instrumenta. Zato se največje število sprememb programov ne bi smelo uporabljati za spremembe, ki zadevajo načrtovanje finančnih instrumentov.

(2)

Člen 9 Izvedbene Uredbe (EU) št. 808/2014 določa pravila za pretvorbo enot, vključno z določbami o količnikih za pretvorbo različnih kategorij živali v glave velike živine. Pojasniti bi bilo treba, da se ti količniki za pretvorbo uporabljajo ne samo za obveznosti glede reje lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, ampak tudi za vse obveznosti v zvezi z veliko živino v skladu s členi 28, 29 in 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013.

(3)

Točka 8(2) dela 1 in točka 5(2) dela 2 Priloge I k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 808/2014 določata nekatera pravila za opis ukrepov v okviru programov razvoja podeželja in v nacionalnem okviru. Kadar je podpora v obliki finančnega instrumenta, bi se morala uporabiti posebna pravila, da bi se državam članicam omogočila prilagodljivost, ki je potrebna pri izvajanju finančnega instrumenta.

(4)

Priloga II k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 808/2014 določa količnike za pretvorbo živali v glave velike živine iz člena 9 in določa, da se ti količniki za pretvorbo lahko povečajo za vse kategorije, vključene v tabelo, in zmanjšajo za „ostalo perutnino“, pri čemer se upoštevajo znanstveni dokazi, ki jih je treba pojasniti in ustrezno utemeljiti v programih razvoja podeželja. Države članice bi morale imeti možnost, da zmanjšajo te količnike za pretvorbo ne samo za „drugo perutnino“, temveč za vse kategorije, vključene v tabelo, če je to upravičeno in utemeljeno na znanstvenih dokazih.

(5)

Točka 2.2 dela 1 Priloge III k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 808/2014 določa minimalne zahteve za ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvedejo upravičenci med izvajanjem dejavnosti. Točka 2.2(b) določa različne zahteve glede na skupno javno podporo. Za zagotovitev sorazmernih in usklajenih zahtev bi bilo treba določiti enoten prag v višini 50 000 EUR. Poleg tega bi bilo treba ob upoštevanju posebne narave ukrepov v zvezi z območji in živalmi ter drugih ukrepov, ki ne zadevajo naložb, državam članicam omogočiti, da odločijo, ali bi morale za te ukrepe veljati obveznosti o obveščanju.

(6)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 808/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 808/2014 se spremeni:

1.

V tretjem pododstavku člena 4(2) se doda naslednja točka (e):

„(e)

v primeru sprememb v zvezi s finančnimi instrumenti iz člena 37 Uredbe (EU) št. 1303/2013.“

2.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Kadar se obveznosti, prevzete v skladu s členi 28, 29 in 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013, nanašajo na glave velike živine, se uporabljajo količniki za pretvorbo različnih kategorij živali v glave velike živine, kot so določeni v Prilogi II.

2.   Kadar so obveznosti iz členov 28, 29 in 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013 izražene v enotah, ki se razlikujejo od tistih iz Priloge II k navedeni uredbi, lahko države članice izračunajo izplačila na osnovi teh drugih enot. V takem primeru države članice zagotovijo, da se upoštevajo najvišji letni zneski, ki so upravičeni do podpore iz EKSRP in so določeni v navedeni prilogi.

3.   Razen plačil za obveznosti za rejo lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje iz člena 28(10)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013, plačil na podlagi členov 28, 29 in 34 navedene uredbe ni mogoče dodeliti na glavo velike živine.“

3.

Priloga I se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

4.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

5.

Priloga III se spremeni, kot je določeno v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 487.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 227, 31.7.2014, str. 18).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) št. 808/2014 se spremeni:

1.

V točki 8(2) dela 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

obseg, raven podpore, upravičence in, če je to ustrezno, metodologijo za izračun zneska ali stopnje podpore, ki so po potrebi razčlenjeni po podukrepih in/ali vrstah operacije. Za vsako vrsto operacije opredelitev upravičenih stroškov, pogojev za upravičenost, veljavnih zneskov in stopenj podpore ter načel za določanje meril za izbor. Kadar se podpora zagotovi za finančni instrument, ki se izvede v skladu s točkama (a) in (b) prvega pododstavka člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, opis vrste finančnega instrumenta, splošne kategorije končnih prejemnikov, splošne kategorije upravičenih stroškov, najvišjo raven podpore ter načela za določanje meril za izbor.“

2.

V točki 5(2) dela 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

obseg, raven podpore, upravičence in, če je to ustrezno, metodologijo za izračun zneska ali stopnje podpore, ki so po potrebi razčlenjeni po podukrepih in/ali vrstah operacije. Za vsako vrsto operacije opredelitev upravičenih stroškov, pogojev za upravičenost, veljavnih zneskov in stopenj podpore ter načel za določanje meril za izbor. Kadar se podpora zagotovi za finančni instrument, ki se izvede v skladu s točkama (a) in (b) prvega pododstavka člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, opis vrste finančnega instrumenta, splošne kategorije končnih prejemnikov, splošne kategorije upravičenih stroškov, najvišjo raven podpore ter načela za določanje meril za izbor.“


PRILOGA II

„PRILOGA II

Količniki za pretvorbo živali v glave velike živine (GVŽ) iz člena 9(1) in (2)

(1)

Biki, krave in drugo govedo, starejši od dveh let, ter kopitarji, starejši od šestih mesecev

1,0 GVŽ

(2)

Govedo od šestega meseca do dveh let

0,6 GVŽ

(3)

Govedo, mlajše od šestih mesecev

0,4 GVŽ

(4)

Ovce in koze

0,15 GVŽ

(5)

Plemenske svinje > 50 kg

0,5 GVŽ

(6)

Ostali prašiči

0,3 GVŽ

(7)

Kokoši nesnice

0,014 GVŽ

(8)

Ostala perutnina

0,03 GVŽ

Za kategorije ali podkategorije živali v tej tabeli se količniki za pretvorbo lahko izjemoma povečajo ali zmanjšajo, pri čemer se upoštevajo znanstveni dokazi, ki jih je treba pojasniti in ustrezno utemeljiti v programih za razvoj podeželja.

Druge kategorije živali se lahko dodajo izjemoma. Za take kategorije se količniki za pretvorbo določijo ob upoštevanju posebnih okoliščin in znanstvenih dokazov, ki jih je treba pojasniti in ustrezno utemeljiti v programih razvoja podeželja.“


PRILOGA III

V točki 2.2 dela 1 Priloge III k Uredbi (EU) št. 808/2014 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

v zvezi z operacijami, ki ne spadajo pod točko (c) in katerih skupna javna podpora presega 50 000 EUR, izobesi vsaj en plakat z informacijami o projektu (najmanj velikosti A3) ali tablo z informacijami o projektu, ki izpostavlja finančno podporo Unije, in sicer na dobro vidnem javnem mestu. Vendar se lahko države članice odločijo, da ta zahteva ne velja za operacije iz točk (a) in (b) člena 21(1) (v zvezi z izpadom dohodka in stroški vzdrževanja) ter členov 28 do 31, 33, 34 in 40 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ali da se zanje prag poviša. Prav tako se države članice lahko odločijo, da ta zahteva ne velja za druge operacije, ki ne pomenijo naložbe in pri katerih zaradi narave financirane operacije ni mogoče določiti primerne lokacije za namestitev plakata ali table, oziroma da se zanje prag poviša. Obrazložitvena tabla se namesti v prostorih lokalnih akcijskih skupin, financiranih iz programa LEADER;“.


Top