EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0338

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

UL L 61, 03/03/1997, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj

31997R0338Uradni list L 061 , 03/03/1997 str. 0001 - 0069


Uredba Sveta (ES) št. 338/97

z dne 9. decembra 1996

o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 130s(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189c Pogodbe [3],

(1) ker Uredba (EGS) št. 3626/82 [4] od 1. januarja 1984 v Skupnosti veljavno uporablja Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami; ker je namen Konvencije varovati ogrožene živalske in rastlinske vrste z nadzorovanjem mednarodne trgovine z osebki teh vrst;

(2) ker je treba Uredbo (EGS) št. 3626/82 nadomestiti z uredbo, ki bo upoštevala znanstvena dognanja, pridobljena po njenem sprejetju, in sedanjo strukturo trgovine, da se izboljša varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki jih trgovina ogroža ali jih bo verjetno ogrozila; ker je poleg tega treba zaradi ukinitve nadzora na notranjih mejah, kar je posledica enotnega trga, sprejeti strožje ukrepe za nadzor trgovine na zunanjih mejah Skupnosti ter preverjati dokumente in blago na carinskem uradu na meji, kjer se to blago vnaša;

(3) ker določbe te uredbe ne vplivajo na nobene strožje ukrepe, ki jih lahko sprejmejo ali ohranijo države članice v skladu s Pogodbo, zlasti glede imetništva osebkov vrst, zajetih v tej uredbi;

(4) ker je treba določiti objektivna merila za vključitev prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v priloge te uredbe;

(5) ker je treba zaradi izvajanja te uredbe uporabljati skupne pogoje za izdajo, uporabo in predložitev dokumentov, ki se nanašajo na odobritev vnosa osebkov vrst, zajetih v tej uredbi, v Skupnost in njihovega izvoza ali ponovnega izvoza iz Skupnosti; ker je treba predpisati posebne določbe za tranzit osebkov čez Skupnost;

(6) ker mora upravni organ namembne države članice ob pomoči strokovnega organa te države članice, in kadar je primerno, upoštevajoč vsako mnenje Skupine za strokovno presojo, odločiti o vlogah za vnos osebkov v Skupnost;

(7) ker je treba določbe o ponovnem izvozu dopolniti s posvetovalnim postopkom, da se omeji tveganje kršitev;

(8) ker se lahko naložijo dodatne omejitve vnosa osebkov v Skupnost in njihovega izvoza iz Skupnosti, da se zagotovi učinkovito varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst; ker se te omejitve glede živih osebkov lahko dopolnijo z omejitvami na ravni Skupnosti, ki se nanašajo na imetništvo ali prenos takih osebkov v Skupnosti;

(9) ker je treba predpisati posebne določbe, ki se bodo uporabljale za osebke, rojene in gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene, za osebke, ki so osebni ali gospodinjski predmeti, in za nekomercialno posojanje, darovanje ali izmenjavo med registriranimi znanstveniki in znanstvenimi ustanovami;

(10) ker je treba predpisati določbe za nadzorovanje trgovine in prenos osebkov v Skupnosti ter pogoje za nastanitev osebkov, zato da se zagotovi najširše možno varstvo vrst, zajetih v tej uredbi; ker morajo biti potrdila, izdana v skladu s to uredbo, ki prispevajo k nadzorovanju teh dejavnosti, urejena s skupnimi predpisi o njihovem izdajanju, veljavnosti in uporabi;

(11) ker je treba sprejeti ukrepe, da se pri prevozu v namembni kraj, iz Skupnosti ali v njej, kar najbolj zmanjšajo škodljivi vplivi na žive osebke;

(12) ker naj bi se, da se zagotovi učinkovit nadzor in pospešijo carinski postopki, določili carinski uradi z usposobljenim osebjem za izvajanje potrebnih formalnosti in ustreznega preverjanja na kraju, kjer se osebki vnašajo v Skupnost, zato da se tem osebkom dodeli carinsko dovoljena raba ali uporaba v smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [5], ali na kraju, kjer se izvažajo ali ponovno izvažajo iz Skupnosti; ker naj bi bili na mejnem prehodu tudi objekti in naprave, ki zagotavljajo ustrezno bivališče in oskrbo za žive osebke;

(13) ker morajo države članice za izvajanje te uredbe določiti tudi upravne in strokovne organe;

(14) ker bi obveščanje javnosti in njeno seznanjanje z določbami te uredbe, predvsem na mejnih prehodih, verjetno vzpodbudilo ravnanje, skladno s temi določbami;

(15) ker naj bi države članice pozorno spremljale skladnost z določbami te uredbe in v ta namen tesno sodelovale med seboj in s Komisijo, da se zagotovi učinkovito izvrševanje te uredbe; ker je treba zato sporočiti informacije, ki se nanašajo na izvajanje te uredbe;

(16) ker je spremljanje obsega trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, zajetimi v tej uredbi, odločilnega pomena za presojanje vplivov trgovine na ohranitveno stanje vrst; ker naj bi se podrobna letna poročila pripravljala v enotni obliki;

(17) ker je pomembno, da države članice za kršitve naložijo kazni, ki so zadostne in primerne naravi ter teži kršitve, da se zagotovi skladnost s to uredbo;

(18) ker je treba nujno določiti postopek Skupnosti, ki bo omogočal izvajanje določb in sprememb prilog te uredbe, sprejetih v ustreznem obdobju; ker je treba ustanoviti odbor, da se na tem področju omogoči tesno in učinkovito sodelovanje med državami članicami in Komisijo;

(19) ker je treba zaradi množine bioloških in ekoloških vidikov, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju te uredbe, ustanoviti Skupino za strokovno presojo, katere mnenje bo Komisija sporočila odboru in upravnim organom držav članic, da jim bo pomagalo pri odločanju,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Cilj te uredbe je varovati prosto živeče živalske in rastlinske vrste ter zagotoviti njihovo ohranitev, tako da se v skladu z naslednjimi členi zakonsko uredi trgovina z njimi.

Ta uredba se uporablja v skladu s cilji, načeli in določbami Konvencije, opredeljenimi v členu 2.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi:

(a) "odbor" pomeni Odbor za trgovino s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljen v skladu s členom 18;

(b) "Konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES);

(c) "država porekla" pomeni državo, kjer je bil osebek vzet iz narave, gojen v ujetništvu ali umetno razmnožen;

(d) "obvestilo o uvozu" pomeni obvestilo, ki ga uvoznik ali njegov zastopnik ali predstavnik ob vnosu osebka vrste iz prilog C ali D v Skupnost predloži na obrazcu, ki ga predpiše Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18;

(e) "vnos iz morja" pomeni neposreden vnos katerega koli osebka, vzetega iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države, skupaj z zračnim prostorom nad morjem, morskim dnom in njegovim podtaljem, v Skupnost;

(f) "izdaja" pomeni zaključek vseh postopkov za pripravo in odobritev dovoljenja ali potrdila ter njegovo izročitev vložniku;

(g) "upravni organ" pomeni državni upravni organ, ki se v državah članicah določi v skladu s členom 13(1)(a), v tretjih državah, pogodbenicah Konvencije, pa v skladu s členom IX Konvencije;

(h) "namembna država članica" pomeni namembno državo članico iz dokumenta, uporabljenega za izvoz ali ponovni izvoz osebka; pri vnosu iz morja pomeni državo članico, ki ima jurisdikcijo nad namembnim krajem osebka;

(i) "ponujanje za prodajo" pomeni ponujanje za prodajo ali katero koli dejanje, ki se upravičeno lahko razlaga kot tako, skupaj z oglaševanjem ali naročanjem oglaševanja za prodajo ter vabilom k dajanju ponudb;

(j) "osebni ali gospodinjski predmeti" pomenijo mrtve osebke, njihove dele ali izdelke iz njih, ki so last posameznika in so ali bodo del njegovega običajnega premičnega premoženja;

(k) "namembni kraj" pomeni kraj, ki je ob vnosu v Skupnost predviden za običajno nastanitev ali shranjevanje osebkov; pri živih osebkih je to prvi kraj, kamor so namenjeni osebki po kakršnem koli obdobju karantene ali drugega zadrževanja zaradi sanitarnega pregleda in nadzora;

(l) "populacija" pomeni celotno število biološko ali zemljepisno ločenih osebkov;

(m) "predvsem komercialni nameni" pomenijo vse namene, pri katerih nekomercialni vidiki ne prevladujejo očitno;

(n) "ponovni izvoz iz Skupnosti" pomeni izvoz katerega koli predhodno vnesenega osebka iz Skupnosti;

(o) "ponovni vnos v Skupnost" pomeni vnos katerega koli predhodno izvoženega ali ponovno izvoženega osebka v Skupnost;

(p) "prodaja" pomeni prodajo v kakršnikoli obliki. V tej uredbi se najem, blagovna menjava ali menjava štejejo za prodajo; sorodni izrazi se razlagajo podobno;

(q) "strokovni organ" pomeni strokovni organ, ki se v državah članicah določi v skladu s členom 13(1)(b), v tretjih državah, pogodbenicah Konvencije, pa v skladu s členom IX Konvencije;

(r) "skupina za strokovno presojo" pomeni svetovalno telo, ustanovljeno v skladu s členom 17;

(s) "vrsta" pomeni vrsto, podvrsto ali njeno populacijo;

(t) "osebek" pomeni katero koli živo ali mrtvo žival ali rastlino vrste iz prilog A do D, vsak njen del ali izdelek iz nje, ne glede na to, ali je vsebovan v drugih izdelkih ali ne, ter kakršne koli druge izdelke, za katere spremni dokumenti, embalaža ali oznaka ali etiketa ali kakršne koli druge okoliščine kažejo, da so deli ali izdelki iz živali ali rastlin teh vrst ali da jih vsebujejo, če taki deli ali izdelki niso posebej izvzeti iz določb te uredbe ali določb, ki se nanašajo na prilogo, v kateri je obravnavana vrsta navedena, s temu namenjeno oznako v teh prilogah.

Osebek se bo štel za osebek vrste iz prilog A do D, če je žival ali rastlina, katere vsaj eden od "staršev" pripada tako uvrščeni vrsti, ali je del take živali ali rastline ali izdelek iz nje. Če "starši" take živali ali rastline pripadajo vrstama iz različnih prilog ali če je v prilogah navedena le vrsta enega od "staršev", se uporabljajo določbe bolj omejujoče priloge. Vendar se pri osebkih rastlinskih križancev, če eden od "staršev" pripada vrsti iz Priloge A, določbe bolj omejujoče priloge uporabljajo le, če je v prilogi pri tej vrsti taka oznaka;

(u) "trgovina" pomeni vnos, skupaj z vnosom iz morja, osebkov, za katere veljajo določbe te uredbe, v Skupnost ter njihov izvoz in ponovni izvoz iz Skupnosti ter uporabo, prenos in prenos posesti takih osebkov znotraj Skupnosti, tudi znotraj države članice;

(v) "tranzit" pomeni prevoz osebkov, ki so poslani imenovanemu prejemniku, med dvema točkama zunaj Skupnosti čez ozemlje Skupnosti, med katerim se prenos prekine le zaradi ukrepov, potrebnih zaradi take oblike prometa;

(w) "obdelani osebki, pridobljeni več kakor 50 let prej" pomenijo osebke, ki so bili glede na naravno surovo stanje znatno spremenjeni za nakit, okrasje, umetnine, uporabne predmete ali glasbene inštrumente več kakor 50 let pred začetkom veljavnosti te uredbe in za katere se upravni organ zadevne države članice prepriča, da so bili pridobljeni v takih okoliščinah. Šteje se, da so taki osebki obdelani, le če nedvomno spadajo v eno od omenjenih skupin in jih ni treba dodatno rezljati ali ročno ali strojno obdelovati, da bi bili uporabni za svoj namen;

(x) "preverjanje ob vnosu, izvozu, ponovnem izvozu in tranzitu" pomeni preverjanje potrdil, dovoljenj in obvestil, predvidenih v tej uredbi, in — kadar je tako določeno z določbami Skupnosti ali v drugih primerih, z reprezentativnim vzorčenjem pošiljk — pregled osebkov, in kadar je primerno, skupaj z vzorčenjem za namene analize ali natančnejšega preverjanja.

Člen 3

Področje uporabe

1. Priloga A vsebuje:

(a) vrste iz Dodatka I Konvencije, za katere države članice niso izrazile pridržka;

(b) katero koli vrsto:

(i) po kateri je ali bi lahko bilo povpraševanje za uporabo v Skupnosti ali za mednarodno trgovino in ki ji grozi izumrtje ali je tako redka, da bi trgovina v kakršnem koli obsegu ogrozila njeno preživetje;

ali

(ii) ki pripada rodu, katerega večina vrst je navedena v Prilogi A, ali je vrsta, katere večina podvrst je navedena v Prilogi A, v skladu z merili iz pododstavkov (a) ali (b)(i), in katere vključitev v prilogo je nujna za učinkovito varstvo teh taksonov.

2. Priloga B vsebuje:

(a) vrste iz Dodatka II Konvencije, ki niso navedene v Prilogi A in za katere države članice niso izrazile pridržka;

(b) vrste iz Dodatka I Konvencije, za katere je bil izražen pridržek;

(c) katero koli drugo vrsto, ki ni navedena v Dodatku I ali II Konvencije:

(i) in je vključena v mednarodno trgovino takega obsega, ki ni združljiv:

- z njenim preživetjem ali s preživetjem populacij v nekaterih državah, ali

- z ohranitvijo celotne populacije na ravni, skladni z njeno vlogo v ekosistemih, kjer se pojavlja;

ali

(ii) katere vključitev v prilogo je zaradi podobnosti njenega videza z videzom drugih vrst iz Priloge A ali Priloge B nujna, da se zagotovi učinkovitost nadzora trgovine z osebki takih vrst;

(d) vrsto, za katero je bilo ugotovljeno, da bi naselitev živih osebkov v naravni habitat Skupnosti ekološko ogrozila domorodne prosto živeče živalske in rastlinske vrste v Skupnosti.

3. Priloga C vsebuje:

(a) vrste iz Dodatka III Konvencije, ki niso navedene v prilogah A ali B in za katere države članice niso izrazile pridržka;

(b) vrste iz Dodatka II Konvencije, za katere je bil izražen pridržek.

4. Priloga D vsebuje:

(a) vrste, ki niso navedene v prilogah A do C in se uvažajo v Skupnost v takem številu, da je nadzor utemeljen;

(b) vrste iz Dodatka III Konvencije, za katere je bil izražen pridržek.

5. Kadar ohranitveno stanje vrst, zajetih v tej uredbi, utemeljuje njihovo vključitev v enega od dodatkov Konvencije, države članice dejavno sodelujejo pri potrebnih spremembah.

Člen 4

Vnos v Skupnost

1. Za vnos osebkov vrst, navedenih v Prilogi A, v Skupnost je treba opraviti potrebno preverjanje in na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa predhodno predložiti uvozno dovoljenje, ki ga izda upravni organ namembne države članice.

Uvozno dovoljenje se lahko izda le v skladu z omejitvami, določenimi na podlagi odstavka 6, in kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) pristojni strokovni organ po preučitvi kakršnega koli mnenja skupine za strokovno presojo meni, da vnos v Skupnost:

(i) ne bi škodljivo vplival na ohranitveno stanje vrste ali na obseg ozemlja, kjer živi obravnavana populacija vrste;

(ii) poteka:

- za enega od namenov iz člena 8(3)(e), (f) in (g) ali

- za druge namene, ki ne škodujejo preživetju obravnavane vrste;

(b) (i) vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da so bili osebki pridobljeni v skladu z zakonodajo o varstvu obravnavane vrste; pri uvozu osebkov vrst, ki so navedene v dodatkih Konvencije, iz tretje države je to izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu ali kopija takega dovoljenja oziroma potrdila, ki ga v skladu s Konvencijo izda pristojni organ države izvoza ali ponovnega izvoza;

(ii) za izdajo uvoznih dovoljenj za vrste iz Priloge A v skladu s členom 3(1)(a) taka dokazna dokumentacija ni potrebna, vendar pa se vložniku ne izroči izvirnik nobenega takega uvoznega dovoljenja, dokler ne predloži izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu;

(c) pristojnemu strokovnemu organu je treba zadovoljivo dokazati, da je predvideno bivališče za živi osebek v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan;

(d) upravnemu organu je treba zadovoljivo dokazati, da osebek ne bo uporabljen predvsem v komercialne namene;

(e) upravni organ se po posvetovanju s pristojnim strokovnim organom prepriča, da ni drugih dejavnikov, povezanih z ohranitvijo vrste, ki bi preprečevali izdajo uvoznega dovoljenja; in

(f) pri vnosu iz morja je treba upravnemu organu zadovoljivo dokazati, da bo vsak živ osebek pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bodo nevarnost poškodbe, ogroženost zdravja ali kruto ravnanje čim manjši;

2. Za vnos osebkov vrst, navedenih v Prilogi B, v Skupnost je treba opraviti potrebno preverjanje in na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa predhodno predložiti uvozno dovoljenje, ki ga izda upravni organ namembne države članice.

Uvozno dovoljenje se lahko izda le v skladu z omejitvami, določenimi na podlagi odstavka 6, in če:

(a) pristojni strokovni organ po preučitvi podatkov, ki so na voljo, in kakršnega koli mnenja skupine za strokovno presojo meni, da vnos v Skupnost ne bi škodljivo vplival na ohranitveno stanje vrste ali na obseg ozemlja, kjer živi obravnavana populacija vrste, ob upoštevanju trenutnega ali pričakovanega obsega trgovine. To mnenje velja za poznejše uvoze, dokler se zgoraj navedeni vidiki pomembno ne spremenijo;

(b) vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je predvideno bivališče za živi osebek v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan;

(c) so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1(b)(i), (e) in (f).

3. Za vnos osebkov vrst, navedenih v Prilogi C, v Skupnost je treba opraviti potrebno preverjanje in na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa predhodno predložiti obvestilo o uvozu, poleg tega pa:

(a) vložnik pri izvozu iz države, ki je v zvezi s to vrsto navedena v Prilogi C, predloži dokumentacijo v obliki izvoznega dovoljenja, ki ga v skladu s Konvencijo izda za to pristojni organ države in ki dokazuje, da so bili osebki pridobljeni v skladu z nacionalno zakonodajo o ohranjanju obravnavane vrste; ali

(b) vložnik pri izvozu iz države, ki v zvezi s to vrsto ni navedena v Prilogi C, ali pri ponovnem izvozu iz katere koli države predloži izvozno dovoljenje, potrdilo o ponovnem izvozu ali potrdilo o poreklu, ki ga v skladu s Konvencijo izda za to pristojni organ države izvoza ali ponovnega izvoza.

4. Za vnos osebkov vrst, navedenih v Prilogi D, v Skupnost je treba opraviti potrebno preverjanje in predhodno predložiti obvestilo o uvozu na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa.

5. Pogoji za izdajo uvoznega dovoljenja, navedeni v odstavku 1(a) in (d) ter odstavku 2(a), (b) in (c), se ne uporabljajo za osebke, za katere vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje:

(a) da so bili že prej zakonito vneseni v Skupnost ali pridobljeni v Skupnosti in da se, spremenjeni ali ne, ponovno vnašajo v Skupnost; ali

(b) da so to obdelani osebki, ki so bili pridobljeni več kakor 50 let prej.

6. Ob posvetovanju z zadevnimi državami porekla ter v skladu s postopkom, določenim v členu 18, in upoštevajoč vsako mnenje Skupine za strokovno presojo lahko Komisija za vnos v Skupnost določi splošne omejitve ali omejitve, ki se nanašajo na nekatere države porekla:

(a) na podlagi pogojev iz odstavka 1(a)(i) ali (e) za osebke vrst iz Priloge A;

(b) na podlagi pogojev iz odstavka 1(e) ali odstavka 2(a) za osebke vrst iz Priloge B; in

(c) za žive osebke vrst iz Priloge B, katerih smrtnost med prevozom je velika ali za katere je bilo ugotovljeno, da bi bila v ujetništvu njihova življenjska doba znatno krajša od pričakovane; ali

(d) za žive osebke vrste, za katere je bilo ugotovljeno, da bi njihova naselitev v naravno okolje Skupnosti ekološko ogrozila domorodne prostoživeče živalske in rastlinske vrste v Skupnosti.

Komisija vsako četrtletje objavi seznam takih morebitnih omejitev v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

7. Pri posebnih primerih pretovarjanja, zračnega ali železniškega prevoza, ki sledi vnosu v Skupnost, se v skladu s postopkom, določenim v členu 18, odobrijo izjeme za opravljanje potrebnega preverjanja in predložitev uvoznih dokumentov na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa, omenjenih v odstavkih 1 do 4, da se omogočijo tako preverjanje in predložitve dokumentov na drugem carinskem uradu, določenem v skladu s členom 12(1).

Člen 5

Izvoz ali ponovni izvoz iz Skupnosti

1. Za izvoz ali ponovni izvoz osebkov vrst, navedenih v Prilogi A, iz Skupnosti je treba opraviti potrebno preverjanje in na carinskem uradu, kjer se opravijo izvozne formalnosti, predhodno predložiti izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki ga izda upravni organ države članice, kjer so osebki.

2. Izvozno dovoljenje za osebke vrst iz Priloge A se lahko izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) pristojni strokovni organ je dal pisno mnenje, da ujetje ali nabiranje osebkov v naravi ali njihov izvoz ne bo škodljivo vplival na ohranitveni status vrste ali na obseg ozemlja, kjer živi obravnavana populacija vrste;

(b) vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da so bili osebki pridobljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu obravnavane vrste; kadar se vloga vloži v državi članici, ki ni država porekla, se taka dokazna dokumentacija predloži v obliki potrdila, ki navaja, da je bil osebek vzet iz narave v skladu z zakonodajo, ki velja na njenem ozemlju;

(c) upravnemu organu je treba zadovoljivo dokazati:

(i) da bo vsak živ osebek pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bodo nevarnost poškodbe, ogroženost zdravja ali kruto ravnanje kar najbolj zmanjšani; in

(ii) - da se osebki vrst, ki niso navedene v Dodatku I Konvencije, ne bodo uporabili predvsem v komercialne namene, ali

- da je bilo izdano uvozno dovoljenje, če gre za izvoz osebkov vrst, omenjenih v členu 3(1)(a) te uredbe, v državo pogodbenico Konvencije;

in

(d) upravni organ države članice se po posvetovanju s pristojnim strokovnim organom prepriča, da ni drugih dejavnikov, povezanih z ohranitvijo vrste, ki bi preprečevali izdajo izvoznega dovoljenja.

3. Potrdilo o ponovnem izvozu se lahko izda le, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2(c) in (d) in če vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da so bili osebki:

(a) vneseni v Skupnost v skladu z določbami te uredbe;

(b) vneseni v Skupnost v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 3626/82, če so bili vneseni pred začetkom veljavnosti te uredbe; ali

(c) vključeni v mednarodno trgovino v skladu z določbami Konvencije, če so bili vneseni v Skupnost pred letom 1984; ali

(d) zakonito vneseni na ozemlje države članice, preden so se zanje začele uporabljati določbe uredb iz (a) in (b) ali določbe Konvencije ali preden so se te določbe začele uporabljati v tej državi članici.

4. Za izvoz ali ponovni izvoz osebkov vrst, navedenih v prilogah B in C, iz Skupnosti je treba opraviti potrebno preverjanje in na carinskem uradu, kjer se opravijo izvozne formalnosti, predhodno predložiti izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki ga izda upravni organ države članice, na katere ozemlju so osebki.

Izvozno dovoljenje se lahko izda le, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2(a), (b), (c)(i) in (d).

Potrdilo o ponovnem izvozu se lahko izda le, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2(c)(i) in (d) in odstavka 3(a) do (d).

5. Kadar se vloga za potrdilo o ponovnem izvozu nanaša na osebke, vnesene v Skupnost na podlagi uvoznega dovoljenja, ki ga je izdala druga država članica, se mora upravni organ najprej posvetovati z upravnim organom, ki je izdal dovoljenje. Posvetovalni postopki in primeri, ko je posvetovanje potrebno, se določijo v skladu s postopkom, določenim v členu 18.

6. Pogoji za izdajo izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu, kakor so navedeni v odstavku 2(a) in (c)(ii), se ne uporabljajo za:

(i) obdelane osebke, pridobljene več kakor 50 let prej; ali

(ii) mrtve osebke in njihove dele ali izdelke iz njih, za katere vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da so bili zakonito pridobljeni, preden so se zanje začele uporabljati določbe te uredbe ali Uredbe (EGS) št. 3626/82 ali Konvencije.

7. (a) V vsaki državi članici pristojni strokovni organ spremlja izdajanje izvoznih dovoljenj te države članice za osebke vrst iz Priloge B in dejanske izvoze takih osebkov. Kadarkoli tak strokovni organ ugotovi, da bi moral biti izvoz osebkov katere koli od teh vrst omejen, da bi se ta vrsta na celotnem območju razširjenosti lahko ohranila na ravni, skladni z njeno vlogo v ekosistemu, in hkrati precej nad ravnijo, pri kateri bi bilo vrsto upravičeno vključiti v Prilogo A v skladu s členom 3(1)(a) ali (b)(i), pisno svetuje pristojnemu upravnemu organu, naj sprejme primerne ukrepe za omejitev izdajanja izvoznih dovoljenj za osebke te vrste.

(b) Kadarkoli je upravni organ seznanjen z ukrepi iz (a), o tem obvesti Komisijo in ji predloži svoje pripombe, Komisija pa, če je primerno, priporoči omejitve za izvoz obravnavanih vrst v skladu s postopkom, določenim v členu 18.

Člen 6

Zavrnitev vlog za dovoljenja in potrdila iz členov 4, 5 in 10

1. Če v primeru, ki je pomemben glede na cilje te uredbe, država članica zavrne vlogo za dovoljenje ali potrdilo, nemudoma obvesti Komisijo o zavrnitvi in razlogih zanjo.

2. Komisija informacije, prejete v skladu z odstavkom 1, sporoči drugim državam članicam, da zagotovi enotno uporabo te uredbe.

3. Če vložnik vloži vlogo za dovoljenje ali potrdilo, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, mora o prejšnji zavrnitvi obvestiti pristojni organ, pri katerem je vložil vlogo.

4. (a) Države članice priznajo zavrnitev vlog, kadar jih zavrnejo pristojni organi drugih držav članic, če taka zavrnitev temelji na določbah te uredbe.

(b) Tega pa ni treba uporabljati, če so se okoliščine pomembno spremenile ali če so na voljo novi dokazi, ki podpirajo vlogo. Če upravni organ v takih primerih izda dovoljenje ali potrdilo, o tem obvesti Komisijo in navede razloge za izdajo.

Člen 7

Izjeme

1. Osebki, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi

(a) Razen kadar se uporablja člen 8, se osebki vrst iz Priloge A, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi, obravnavajo v skladu z določbami, ki se uporabljajo za osebke vrst iz Priloge B.

(b) Pri umetno razmnoženih rastlinah se lahko odstopi od določb členov 4 in 5 pod posebnimi pogoji, ki jih določi Komisija in se nanašajo na:

(i) uporabo fitosanitarnih spričeval;

(ii) trgovino, ki jo opravljajo registrirani trgovci in znanstvene ustanove iz odstavka 4 tega člena; in

(iii) trgovino s križanci.

(c) Merila, po katerih se ugotavlja, ali je bil osebek rojen in gojen v ujetništvu ali umetno razmnožen in ali je bil gojen oziroma razmnožen v komercialne namene, ter posebne pogoje iz (b) določi Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18.

2. Tranzit

(a) Z odstopanjem od člena 4 na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa ni treba preverjati in predložiti predpisanih dovoljenj, potrdil in obvestil, kadar je osebek v tranzitu skozi Skupnost.

(b) Pri vrstah, ki so navedene v prilogah v skladu s členom 3(1) in členom 3(2)(a) in (b), se odstopanje iz (a) uporablja le, če je pristojni organ tretje države izvoza ali ponovnega izvoza izdal v Konvenciji predviden veljaven dokument o izvozu ali ponovnem izvozu, nanašajoč se na osebke, ki jih spremlja, in v katerem je naveden namembni kraj osebkov.

(c) Če dokument iz (b) ni bil izdan pred izvozom ali ponovnim izvozom, je treba osebek zaseči in se ga lahko, kadar je primerno, odvzame, razen če se dokument predloži naknadno, v skladu s pogoji, ki jih določi Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18.

3. Osebni in gospodinjski predmeti

Z odstopanjem od členov 4 in 5 se njune določbe ne uporabljajo za mrtve osebke vrst iz prilog A do D, njihove dele in izdelke iz njih, ki so osebni ali gospodinjski predmeti in se vnašajo v Skupnost ali se iz nje izvažajo ali ponovno izvažajo, v skladu z določbami, ki jih določi Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18.

4. Znanstvene ustanove

Dokumenti iz členov 4, 5, 8 in 9 niso potrebni pri nekomercialnem posojanju, darovanju ali izmenjavi herbarijskih osebkov in drugih konzerviranih, posušenih ali vlitih muzejskih osebkov ter živih rastlin, opremljenih z etiketo, katere vzorec je bil določen v skladu s postopkom, določenim v členu 18, ali s podobno etiketo, ki jo izda ali odobri pristojni upravni organ tretje države, med znanstveniki ali znanstvenimi ustanovami, registriranimi pri upravnem organu države, kjer se nahajajo.

Člen 8

Določbe o nadzoru komercialnih dejavnosti

1. Osebke vrst iz Priloge A je prepovedano kupovati, ponujati v odkup, jih pridobivati v komercialne namene, javno prikazovati v komercialne namene, uporabljati za komercialno korist ter jih prodajati, posedovati za prodajo, ponujati za prodajo ali prevažati za prodajo.

2. Države članice lahko prepovedo imetništvo osebkov, predvsem živih živali, vrst iz Priloge A.

3. V skladu z zahtevami druge zakonodaje Skupnosti o ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst lahko upravni organ države članice, kjer so osebki, odobri izjeme za prepovedi iz odstavka 1, tako da za vsak primer posebej izda potrdilo v ta namen, kadar gre za osebke:

(a) ki so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni, preden so se zanje začele uporabljati določbe, ki se nanašajo na vrste iz Dodatka I Konvencije ali iz Priloge C1 Uredbe (EGS) št. 3626/82 ali iz Priloge A; ali

(b) ki so obdelani osebki, pridobljeni več kakor 50 let prej; ali

(c) ki so bili vneseni v Skupnost v skladu z določbami te uredbe in se bodo uporabili za namene, ki ne škodujejo preživetju obravnavane vrste; ali

(d) ki so osebki živalskih vrst, rojeni in gojeni v ujetništvu, ali umetno razmnoženi osebki rastlinskih vrst ali deli ali izdelki iz takih osebkov; ali

(e) ki so v izjemnih primerih potrebni za napredovanje znanosti ali za nujne bio-medicinske namene na podlagi Direktive Sveta 86/609/EGS z dne 24. novembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o varstvu živali, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene namene [6], kadar se dokaže, da je ta vrsta edina primerna za te namene, in kadar ni osebkov te vrste, ki bi bili rojeni in gojeni v ujetništvu; ali

(f) ki so namenjeni gojenju ali razmnoževanju v korist ohranjanja obravnavane vrste; ali

(g) ki so namenjeni raziskovanju ali izobraževanju, katerega cilj je varstvo ali ohranitev vrste; ali

(h) ki izvirajo iz države članice in so bili vzeti iz narave v skladu z veljavno zakonodajo te države članice.

4. Splošna odstopanja od prepovedi iz odstavka 1, ki temeljijo na pogojih iz odstavka 3, ter splošna odstopanja glede vrst, ki so v skladu s členom 3(1)(b)(ii) navedene v Prilogi A, lahko opredeli Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18. Vsako tako odstopanje mora biti v skladu z zahtevami druge zakonodaje Skupnosti o ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.

5. Prepovedi iz odstavka 1 se uporabljajo tudi za osebke vrst iz Priloge B, razen kadar se pristojnemu organu zadevne države članice zadovoljivo dokaže, da so bili taki osebki pridobljeni, in če ne izvirajo iz Skupnosti, da so bili vneseni vanjo, v skladu z veljavno zakonodajo o ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.

6. Pristojni organi držav članic lahko po lastni presoji prodajo katerikoli osebek vrste iz prilog B do D, ki so ga v skladu s to uredbo odvzeli, pod pogojem, da se osebek pri tem ne vrne neposredno pravni ali fizični osebi, ki ji je bil odvzet ali ki je bila udeležena pri prekršku. Taki osebki se nato za vse namene lahko štejejo kakor zakonito pridobljeni.

Člen 9

Selitev živih osebkov

1. Za kakršenkoli prenos živih osebkov vrste, navedene v Prilogi A, znotraj Skupnosti iz kraja, navedenega v uvoznem dovoljenju ali kakršnem koli potrdilu, izdanem v skladu s to uredbo, je potrebno predhodno dovoljenje upravnega organa države članice, kjer je osebek. Pri drugih prenosih pa mora oseba, odgovorna za prenos osebka, priskrbeti dokaz o zakonitem poreklu osebka, kjer je primerno.

2. Tako dovoljenje:

(a) se izda le, kadar se pristojnemu strokovnemu organu te države članice ali, pri prenosu v drugo državo članico, pristojnemu strokovnemu organu slednje, zadovoljivo dokaže, da je predvideno bivališče za živi osebek v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan;

(b) se potrdi z izdajo potrdila; in

(c) se, kadar je primerno, nemudoma predloži upravnemu organu države članice, kjer bo osebek nastanjen.

3. Tako dovoljenje pa ni potrebno, če je treba živo žival prenesti zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in se nato takoj vrne v dovoljeni kraj.

4. Kadar se živi osebek vrste iz Priloge B prenese znotraj Skupnosti, ga lahko njegov imetnik izroči le po tem, ko se prepriča, da je predvideni prejemnik primerno obveščen o bivališču, opremi in metodah, potrebnih, da se zagotovi ustrezna oskrba osebka.

5. Če se kakršnikoli živi osebki prevažajo v Skupnost, iz nje ali v njej ali se zadržujejo med kakršnim koli tranzitom ali pretovarjanjem, se pripravijo, prenesejo in oskrbujejo tako, da bodo nevarnost poškodbe, ogroženost zdravja ali kruto ravnanje kar najbolj zmanjšani, ter pri živalih v skladu z zakonodajo Skupnosti o varstvu živali med prevozom.

6. V skladu s postopkom iz člena 18 lahko Komisija določi omejitve za imetništvo ali prenos živih osebkov vrst, glede katerih so bile v skladu s členom 4 (6) določene omejitve za vnos v Skupnost.

Člen 10

Potrdila

Upravni organ države članice lahko izda potrdilo za namene iz člena 5(2)(b), 5(3) in (4), člena 8(3) in člena 9(2)(b), ko od zadevne osebe prejme vlogo z vsemi potrebnimi spremnimi dokumenti in če so izpolnjeni vsi pogoji za njegovo izdajo.

Člen 11

Veljavnost dovoljenj in potrdil ter posebni pogoji zanje

1. Brez vpliva na strožje ukrepe, ki jih lahko sprejmejo ali ohranijo države članice, veljajo dovoljenja in potrdila, ki jih v skladu s to uredbo izdajo pristojni organi držav članic, v vsej Skupnosti.

2. (a) Vsako tako dovoljenje ali potrdilo ter vsako dovoljenje ali potrdilo, izdano na njegovi podlagi, je neveljavno, če pristojni organ ali Komisija po posvetovanju s pristojnim organom, ki je dovoljenje ali potrdilo izdal, ugotovi, da je bil dokument izdan na napačni domnevi, da so bili pogoji za njegovo izdajo izpolnjeni.

(b) Pristojni organi države članice lahko zasežejo osebke, ki so na ozemlju te države članice in na katere se nanašajo taki dokumenti; taki osebki se lahko odvzamejo.

3. Kakršno koli dovoljenje ali potrdilo, izdano v skladu s to uredbo, lahko predpisuje pogoje in zahteve organa izdajatelja, da se zagotovi skladnost z določbami te uredbe. Če je treba take pogoje ali zahteve vključiti v obliko dovoljenj ali potrdil, države članice o tem obvestijo Komisijo.

4. Kakršno koli uvozno dovoljenje, izdano na podlagi kopije ustreznega izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu, velja za vnos osebkov v Skupnost le, če mu je priložen izvirnik veljavnega izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu.

5. Komisija določi roke za izdajo dovoljenj in potrdil v skladu s postopkom, določenim v členu 18.

Člen 12

Kraji vnosa in izvoza

1. Države članice določijo carinske urade, ki bodo opravljali preverjanje in formalnosti za vnos osebkov vrst, zajetih v tej direktivi, v Skupnost in njihov izvoz iz nje, da jim bodo dodelili carinsko dovoljeno rabo ali uporabo v smislu Uredbe (EGS) št. 2913/92, in navedejo, kateri uradi so namenjeni prav obravnavanju živih osebkov.

2. Vsem uradom, določenim v skladu z odstavkom 1, se zagotovi dovolj usposobljeno in ustrezno osebje. Države članice zagotovijo, da je nastanitev zagotovljena v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti o prevozu živih živali in njihovi nastanitvi in da se, kadar je potrebno, sprejmejo ustrezni ukrepi za žive rastline.

3. Vse urade, določene v skladu z odstavkom 1, je treba priglasiti Komisiji, da objavi njihov seznam v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

4. Izjemoma in v skladu z merili, opredeljenimi po postopku, določenem v členu 18, lahko upravni organ dovoli vnos v Skupnost ali izvoz ali ponovni izvoz iz nje na carinskem uradu, ki ni določen v skladu z odstavkom 1.

5. Države članice zagotovijo, da je na mejnih prehodih javnost obveščena o izvedbenih določbah te uredbe.

Člen 13

Upravni in strokovni organi ter drugi pristojni organi

1. (a) Vsaka država članica določi upravni organ, ki bo glavni odgovorni za izvajanje te uredbe in za stike s Komisijo.

(b) Vsaka država članica lahko določi tudi dodatne upravne organe in druge pristojne organe, da pomagajo pri izvajanju, pri čemer je glavni upravni organ odgovoren za to, da dodatni organi dobijo vse potrebne informacije za pravilno izvajanje te uredbe.

2. Vsaka država članica določi enega ali več ustrezno usposobljenih strokovnih organov, katerih dolžnosti so ločene od dolžnosti katerega koli določenega upravnega organa.

3. (a) Najpozneje tri mesece, preden se začne uporabljati ta uredba, države članice sporočijo imena in naslove določenih upravnih organov, drugih organov, pristojnih za izdajanje dovoljenj ali potrdil, in strokovnih organov Komisiji, ki te podatke v enem mesecu objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

(b) Vsak upravni organ iz odstavka 1(a) Komisiji na njeno zahtevo v dveh mesecih pošlje imena in vzorce podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje dovoljenj ali potrdil, ter odtise žigov, pečatov ali drugih sredstev, ki jih uporabljajo za potrjevanje dovoljenj ali potrdil.

(c) Države članice sporočijo Komisiji vse spremembe že sporočenih informacij najpozneje dva meseca po uvedbi take spremembe.

Člen 14

Spremljanje skladnosti in preiskovanje kršitev

1. (a) Pristojni organi držav članic spremljajo skladnost z določbami te uredbe.

(b) Če pristojni organi kadarkoli upravičeno menijo, da so te določbe kršene, ustrezno ukrepajo, da zagotovijo skladnost ali da sprožijo pravni postopek.

(c) Države članice obvestijo Komisijo, in pri vrstah iz dodatkov Konvencije tudi sekretariat Konvencije, o vseh ukrepih, ki so jih sprejeli pristojni organi v zvezi s pomembnimi kršitvami te uredbe, vključno z zasegi in odvzemi.

2. Komisija opozori pristojne organe držav članic na zadeve, za katere meni, da jih je treba v skladu s to uredbo preiskati. Države članice obvestijo Komisijo, in pri vrstah iz dodatkov Konvencije tudi sekretariat Konvencije, o rezultatu vsake nadaljnje preiskave.

3. (a) Ustanovi se skupina za izvajanje, ki jo sestavljajo predstavniki organov vsake države članice, odgovornih za zagotavljanje izvajanja določb te uredbe. Skupini predseduje predstavnik Komisije.

(b) Skupina za uveljavljanje preuči vsako strokovno vprašanje, ki se nanaša na uveljavljanje te uredbe in ga postavi predsednik na svojo pobudo ali na zahtevo članov skupine ali odbora.

(c) Komisija sporoči mnenje skupine za izvajanje odboru.

Člen 15

Sporočanje informacij

1. Države članice in Komisija si sporočajo informacije, potrebne za izvajanje te uredbe.

Države članice in Komisija zagotovijo, da se sprejmejo potrebni ukrepi za ozaveščanje in obveščanje javnosti o določbah, ki se nanašajo na izvajanje Konvencije in te uredbe, in o izvedbenih ukrepih za izvajanje Uredbe.

2. Komisija vzdržuje stike s sekretariatom Konvencije, da zagotovi učinkovito izvajanje Konvencije na ozemlju, kjer se uporablja ta uredba.

3. Komisija nemudoma sporoči vsak nasvet skupine za strokovno presojo upravnim organom zadevne države članice.

4. (a) Upravni organi držav članic vsako leto pred 15. junijem sporočijo Komisiji vse informacije, ki se nanašajo na prejšnje leto in so potrebne za izdelavo poročil iz člena VIII.7(a) Konvencije, ter enakovredne informacije o mednarodni trgovini z vsemi osebki vrst iz prilog A, B in C in o vnosu osebkov vrst, navedenih v Prilogi D, v Skupnost. Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18, določi informacije, ki jih je treba sporočati, in obliko sporočila.

(b) Na podlagi informacij iz (a) Komisija vsako leto pred 31. oktobrom objavi statistično poročilo o vnosu osebkov vrst, za katere se uporablja ta uredba, v Skupnost in izvozu in ponovnem izvozu takih osebkov iz nje ter sekretariatu Konvencije sporoči informacije o vrstah, za katere se uporablja Konvencija.

(c) Brez vpliva na člen 20 upravni organi držav članic vsako drugo leto pred 15. junijem in prvič leta 1999 sporočajo Komisiji vse informacije, ki se nanašajo na prejšnji dve leti in so potrebne za izdelavo poročil iz člena VIII.7(b) Konvencije, ter enakovredne informacije o določbah te uredbe, ki ne spadajo v področje uporabe Konvencije. Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18, določi informacije, ki jih je treba sporočati, in obliko sporočila.

(d) Na podlagi informacij iz (c) Komisija vsako drugo leto pred 31. oktobrom in prvič leta 1999 izdela poročilo o izvajanju in uveljavljanju te uredbe.

5. Pristojni organi držav članic posredujejo Komisiji vse ustrezne informacije, da se pripravijo spremembe prilog. Komisija določi zahtevane informacije v skladu s postopkom, določenim v členu 18.

6. V skladu z Direktivo Sveta 90/313/EGS z dne 7. junija 1990 o prostem dostopu do informacij o okolju [7] Komisija sprejme potrebne ukrepe, da zavaruje zaupnost informacij, pridobljenih pri izvajanju te uredbe.

Člen 16

Kazni

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo nalaganje kazni vsaj za naslednje kršitve te uredbe:

(a) vnos osebkov v Skupnost ali njihov izvoz ali ponovni izvoz iz Skupnosti brez ustreznega dovoljenja ali potrdila ali z lažnim, ponarejenim ali neveljavnim dovoljenjem ali potrdilom ali z dovoljenjem ali potrdilom, ki je bilo spremenjeno brez dovoljenja organa izdajatelja;

(b) neizpolnitev določb dovoljenja ali potrdila, izdanega v skladu s to uredbo;

(c) dajanje lažnih izjav ali zavestno dajanje lažnih informacij, da bi se pridobilo dovoljenje ali potrdilo;

(d) uporaba lažnega, ponarejenega ali neveljavnega dovoljenja ali potrdila ali uporaba dovoljenja ali potrdila, ki je bilo spremenjeno brez dovoljenja, da se pridobi dovoljenje ali potrdilo Skupnosti ali za kakršenkoli drug uradni namen v zvezi s to uredbo;

(e) opustitev predložitve obvestila o uvozu ali predložitev lažnega obvestila o uvozu;

(f) prevoz živih osebkov, ki niso pravilno pripravljeni, da bi bili nevarnost poškodbe, ogroženost zdravja ali kruto ravnanje kar najbolj zmanjšani;

(g) uporaba osebkov vrst iz Priloge A, ki ni v skladu z dovoljenjem, danim ob izdaji uvoznega dovoljenja ali pozneje;

(h) trgovina z umetno razmnoženimi rastlinami, ki je v nasprotju z določbami, predpisanimi v skladu s členom 7(1)(b);

(i) prevoz osebkov v Skupnost ali iz nje ali tranzit čez ozemlje Skupnosti brez ustreznega dovoljenja ali potrdila, izdanega v skladu s to uredbo, in pri izvozu ali ponovnem izvozu iz tretje države, pogodbenice Konvencije, v skladu s Konvencijo, ali brez zadovoljivega dokaza o obstoju takega dovoljenja ali potrdila;

(j) kupovanje, ponujanje v odkup, pridobivanje v komercialne namene, uporaba za komercialno korist, javno prikazovanje v komercialne namene, prodaja, posedovanje za prodajo, ponujanje za prodajo ali prevažanje za prodajo osebkov v nasprotju s členom 8;

(k) uporaba dovoljenja ali potrdila za katerikoli osebek, ki ni osebek, za katerega je bilo dovoljenje ali potrdilo izdano;

(l) ponarejanje ali spreminjanje katerega koli dovoljenja ali potrdila, izdanega v skladu s to uredbo;

(m) utaja zavrnitve vloge za dovoljenje ali potrdilo Skupnosti za uvoz, izvoz ali ponovni izvoz v nasprotju s členom 6(3).

2. Ukrepi iz odstavka 1 ustrezajo naravi in teži kršitve ter vključujejo določbe, ki se nanašajo na zaseg, in kadar je primerno, odvzemom osebkov.

3. Če se osebek odvzame, se izroči pristojnemu organu države članice, ki ga je odvzela, pristojni organ pa:

(a) po posvetovanju s strokovnim organom te države članice pošlje osebek na ustrezno mesto ali ga kako drugače odstrani pod pogoji, za katere meni, da so primerni in v skladu z nameni in določbami Konvencije in te uredbe; in

(b) lahko pri živih osebkih, ki so bili vneseni v Skupnost, po posvetovanju z državo izvoza vrne osebek tej državi na račun obsojenca.

4. Kadar živ osebek vrste iz Priloge B ali C prispe na kraj vnosa v Skupnost brez ustreznega veljavnega dovoljenja ali potrdila, je treba osebek zaseči in se lahko odvzame; če prejemnik osebka ne prizna in če je to primerno, pristojni organi države članice, odgovorne za kraj vnosa, lahko zavrnejo sprejetje pošiljke in zahtevajo od prevoznika, da vrne osebek na kraj odpreme.

Člen 17

Skupina za strokovno presojo

1. S tem je ustanovljena skupina za strokovno presojo, ki jo sestavljajo predstavniki strokovnega organa ali strokovnih organov vsake države članice in ji predseduje predstavnik Komisije.

2. (a) Skupina za strokovno presojo preuči vsako strokovno vprašanje, ki se nanaša na uporabo te uredbe — predvsem v zvezi s členom 4(1)(a), (2)(a) in (6) — in ga postavi predsednik na svojo pobudo ali na zahtevo članov skupine ali odbora.

(b) Komisija sporoči mnenje skupine za strokovno presojo odboru.

Člen 18

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije.

Predstavnik Komisije odboru predloži osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga predsedujoči lahko določi glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe za odločitve, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo tako, kakor je določeno v istem členu. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni podano, Komisija Svetu nemudoma predloži predlog o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Svet odloča s kvalificirano večino.

2. V zvezi z nalogami odbora, navedenimi v točkah 1 in 2 člena 19, predlagane ukrepe sprejme Komisija, če Svet po izteku treh mesecev od dneva predložitve ničesar ne ukrene.

3. V zvezi z nalogami odbora, navedenimi v točkah 3 in 4 člena 19, predlagane ukrepe sprejme Komisija, če Svet po izteku treh mesecev od dneva predložitve ničesar ne ukrene, razen kadar se Svet z navadno večino odloči proti tem ukrepom.

Člen 19

Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18:

1. določi enotne pogoje in merila za:

(i) izdajo, veljavnost in uporabo dokumentov iz členov 4, 5, 7(4) in 10; določi tudi njihovo obliko;

(ii) uporabo fitosanitarnih spričeval; in

(iii) če je potrebna, uvedbo postopkov za označevanje osebkov, da se olajša prepoznavanje in zagotovi izvajanje določb;

2. sprejme ukrepe iz člena 4(6) in (7), člena 5(5) in (7)(b), člena 7(1)(c), (2)(c) in (3), člena 8(4), člena 9(6), člena 11(5), člena 15(4)(a), (c) in (5) ter člena 21(3);

3. spremeni priloge A do D, razen če gre za spremembe Priloge A, ki niso posledica odločitev Konference pogodbenic Konvencije;

4. če je treba, sprejme dodatne ukrepe za izvajanje resolucij Konference pogodbenic Konvencije, sklepov in priporočil Stalnega odbora Konvencije in priporočil sekretariata Konvencije.

Člen 20

Končne določbe

Vsaka država članica obvesti Komisijo in sekretariat Konvencije o določbah, ki jih sprejme prav za izvajanje te uredbe, ter o vseh uporabljenih pravnih inštrumentih in sprejetih ukrepih za njeno izvajanje in uveljavljanje.

Komisija te informacije sporoči drugim državam članicam.

Člen 21

1. Uredba (EGS) št. 3626/82 se s tem razveljavi.

2. Dokler se ne sprejmejo ukrepi, predvideni v točkah 1 in 2 člena 19, države članice lahko ohranijo in še naprej uporabljajo ukrepe, sprejete v skladu z Uredbo (EGS) št. 3626/82 in Uredbo Komisije (EGS) št. 3418/83 z dne 28. novembra 1983 o določbah za enotno izdajanje in uporabljanje dokumentov, potrebnih za izvajanje Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v Skupnosti [8].

3. Dva meseca, preden se začne izvajati ta uredba, Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18, in ob posvetovanju s Skupino za strokovno presojo:

(a) obvezno preveri, da ni upravičenega razloga za omejitve vnosa vrst iz Priloge C1 Uredbe (EGS) št. 3626/82, ki niso vključene v Prilogo A te uredbe, v Skupnost;

(b) sprejme Uredbo, ki spreminja Prilogo D v reprezentativni seznam vrst, ki izpolnjujejo merila, določena v členu 3(4)(a).

Člen 22

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. junija 1997.

Členi 12, 13, 14(3), 16, 17, 18, 19 in 21(3) se uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 1996

Za Svet

Predsednik

B. Howlin

[1] UL C 26, 3.2.1992, str. 1, inUL C 131, 12.5.1994, str. 1.

[2] UL C 223, 31.8.1992, str. 19.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 1995 (UL C 17, 22.1.1996, str. 430). Skupno stališče Sveta z dne 26. februarja 1996 (UL C 196, 6.7.1996, str. 58) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 1996 (UL C 320, 28.10.1996).

[4] UL L 384, 31.12.1982, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 558/95 (UL L 57, 15.3.1995, str. 1).

[5] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[6] UL L 358, 18.12.1986, str. 1.

[7] UL L 158, 23.6.1990, str. 56.

[8] UL L 344, 7.12.1983, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Opombe k razlagi Prilog A, B, C in D

Glej: Uredbo Komisije (ES) št. 1497/2003 (UL L 215, 27.08.2003, str. 3).

--------------------------------------------------

Top