Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Uredba Komisije (EU) 2018/675 z dne 2. maja 2018 o spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (Besedilo velja za EGP. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/675

z dne 2. maja 2018

o spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) in zlasti člena 68(2) in člena 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vnosi 28, 29 in 30 iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 prepovedujejo dajanje v promet ali uporabo za prodajo širši javnosti snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), iz kategorije 1A ali 1B, in zmesi, ki vsebujejo takšne snovi v opredeljenih koncentracijah. Zadevne snovi so navedene v dodatkih 1 do 6 k navedeni prilogi.

(2)

Snovi so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter so navedene v delu 3 Priloge VI k navedeni uredbi.

(3)

Ker so bili dodatki 1 do 6 k Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 nazadnje posodobljeni tako, da odražajo nove razvrstitve snovi kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, je bil del 3 Priloge VI k slednji uredbi spremenjen z Uredbo Komisije (EU) 2017/776 (3).

(4)

Uredba (EU) 2017/776 spreminja tudi naslove in številčenje v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, v katerem so potrebne spremembe sklicev na navedeno uredbo v stolpcu 1 iz vnosov 28 do 30 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(5)

Snov formaldehid je bila z Uredbo Komisije (EU) št. 605/2014 (4) razvrščena kot rakotvorna snov kategorije 1B, vendar se je Komisija odločila, da jo bo med zadnjo posodobitvijo izpustila, dokler ne bo znan rezultat tekočega pregleda vseh njenih uporab, ki ga izvaja Evropska agencija za kemikalije (5), z namenom morebitne posebne omejitve. Na seji odbora, ustanovljenega na podlagi člena 133(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki je potekala 16. marca 2017, se je večina držav članic zavzela za vključitev formaldehida v vnos 28 Priloge XVII k Uredbi REACH, ne glede na kakršen koli nadaljnji poseben predlog za omejitev snovi, in Komisija se je strinjala, da bo to storila ob prvi priložnosti.

(6)

Izvajalci lahko usklajene razvrstitve iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 začnejo uporabljati že prej, zato bi jim moralo biti omogočeno, da prostovoljno uporabljajo določbe iz te uredbe.

(7)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo.

Člen 2

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 1. decembra 2018, razen v primeru uporabe odstavka 2 Priloge za snov „formaldehid … %“, ko se navedeni odstavek uporablja od datuma začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/776 z dne 4. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 116, 5.5.2017, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 605/2014 z dne 5. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom vnosa stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku in njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 167, 6.6.2014, str. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b.


PRILOGA

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

(1)

Stolpec 1 iz vnosov 28 do 30 se nadomesti z naslednjim:

„28.

Snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne iz kategorije 1A ali 1B v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in so navedene v Dodatku 1 oziroma Dodatku 2.

29.

Snovi, ki so razvrščene kot mutagene za zarodne celice iz kategorije 1A ali 1B v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in so navedene v Dodatku 3 oziroma Dodatku 4.

30.

Snovi, ki so razvrščene kot strupene za razmnoževanje iz kategorije 1A ali 1B v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in so navedene v Dodatku 5 oziroma Dodatku 6.“

(2)

V Dodatku 2 se vstavijo naslednji vnosi v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

„2,3-epoksipropil metakrilat;

glicidil metakrilat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

kadmijev karbonat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmijev hidroksid; kadmijev dihidroksid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmijev nitrat; kadmijev dinitrat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehid … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrakinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metilendimorfolin;

N,N′-metilenbismorfolin;

[formaldehid, ki se sprošča iz N,N′-metilenbismorfolina];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

reakcijski produkti paraformaldehida in 2-hidroksipropilamina (v razmerju 3: 2)

[formaldehid, ki se sprošča iz 3,3′-metilenbis[5-metiloksazolidina];

formaldehid, ki se sprošča iz oksazolidina];

[MBO]

612-290-00-1

 

reakcijski produkti paraformaldehida in 2-hidroksipropilamina (v razmerju 1: 1)

[formaldehid, ki se sprošča iz α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanola];

[HPT]

612-291-00-7

 

metilhidrazin

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4“

 

(3)

V Dodatku 4 se vstavijo naslednji vnosi v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

„kadmijev karbonat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmijev hidroksid; kadmijev dihidroksid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmijev nitrat; kadmijev dinitrat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7“

 

(4)

V Dodatku 6 se vstavijo naslednji vnosi v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

„2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-on

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoksipropil metakrilat;

glicidil metakrilat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

ciprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorofenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutilkositrov dilaurat; dibutil[bis(dodekanoiloksi)]stanan

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

nonadekafluorodekanojska kislina; [1]

amonijev nonadekafluorodekanoat; [2]

natrijev nonadekafluorodekanoat [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorofenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol;

α-terc-butil-β-(4-klorofenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

kinolin-8-ol;

8- hidroksikinolin

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-kloro-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamid;

{(2Z)-3-[(6-kloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamid (ISO);

(R)-1-(etilkarbamoil)etil karbanilat; (2R)-1-(etilamino)-1-oksopropan-2-il fenilkarbamat

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3“

 


Top