EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0623

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

OJ L 103, 22.4.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/623/oj

22.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/1


NARIADENIE RADY (EÚ, Euratom) 2015/623

z 21. apríla 2015,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 312,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V článku 19 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (1) sa stanovuje, že ak sa po 1. januári 2014 prijmú nové pravidlá alebo programy v rámci zdieľaného hospodárenia pre štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond, Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť, viacročný finančný rámec sa musí revidovať s cieľom presunúť do nasledujúcich rokov pridelené prostriedky, ktoré neboli v roku 2014 použité, pričom sa prekročia zodpovedajúce stropy pre výdavky. Podľa uvedeného článku sa revízia týkajúca sa presunu nepoužitých prostriedkov pridelených na rok 2014 prijme pred 1. májom 2015.

(2)

V dôsledku tak oneskoreného prijatia nebolo možné viazať v roku 2014 ani preniesť do roku 2015 sumu vo výške 11 216 187 326 EUR v bežných cenách, pridelenú v rámci rozpočtových prostriedkov pre štrukturálne fondy a Kohézny fond, sumu vo výške 9 446 050 652 EUR v bežných cenách, pridelenú v rámci rozpočtových prostriedkov pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond a sumu vo výške 442 319 096 EUR v bežných cenách, pridelenú v rámci rozpočtových prostriedkov pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť.

(3)

Príloha k nariadeniu (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 by sa preto mala revidovať tým spôsobom, že sa presunú viazané rozpočtové prostriedky nepoužité v roku 2014 do nasledujúcich rokov v rámci okruhov 1b, 2 a 3. Na tento účel by sa mali údaje uvedené v bežných cenách prepočítať na ceny roku 2011.

(4)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 21. apríla 2015

Za Radu

predseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


PRÍLOHA

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC (EÚ-28)

(v mil. EUR – v cenách roku 2011)

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu 2014 - 2020

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a:

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

z toho: výdavky súvisiace s trhom a priame platby

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Bezpečnosť a občianstvo

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Globálna Európa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administratíva

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

z toho: administratívne výdavky inštitúcií

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Kompenzácie

27

0

0

0

0

0

0

27

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

ako % HND

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

ako % HND

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Rezerva k dispozícii

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Strop vlastných zdrojov ako % HND

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top