EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rímska zmluva (EHS)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Zmluva o EHS)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

 • Zmluvou sa zriadilo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), ktoré spojilo šesť krajín (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko) v práci zameranej na integráciu a hospodársky rast prostredníctvom obchodu.
 • Vytvoril sa ňou spoločný trh založený na voľnom pohybe:
  • tovarov;
  • osôb;
  • služieb;
  • kapitálu.
 • Zmluva bola podpísaná súbežne s druhou zmluvou, ktorou sa zriadilo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom).
 • Rímska zmluva bola niekoľkokrát zmenená a v súčasnosti sa nazýva Zmluva o fungovaní Európskej únie.

HLAVNÉ BODY

Ciele

 • Cieľom EHS a spoločného trhu bolo:
  • pretvoriť podmienky obchodu a výroby na území šiestich členských štátov a
  • slúžiť ako krok k bližšiemu politickému zjednoteniu Európy.

Osobitné ciele

Signatári súhlasili, že:

 • položia základy užšieho spojenectva medzi národmi Európy;
 • zaistia hospodársky a sociálny pokrok svojich krajín prostredníctvom jednotných opatrení na odstránenie obchodných a ostatných prekážok medzi sebou;
 • zlepšia životné a pracovné podmienky svojich občanov;
 • zaistia vyvážený obchod a spravodlivú hospodársku súťaž;
 • znížia hospodárske a sociálne rozdiely medzi rôznymi regiónmi EHS;
 • postupne zrušia obmedzenia týkajúce sa medzinárodného obchodu prostredníctvom spoločnej obchodnej politiky;
 • budú dodržiavať zásady Charty OSN;
 • spoja svoje zdroje na udržanie a posilnenie mieru a slobody a vyzvú ostatné národy Európy, ktoré zdieľajú túto myšlienku, aby sa v tomto úsilí k nim pridali.

Spoločný trh

Zmluvou sa:

 • zriaďuje spoločný trh, v ktorom signatárske krajiny súhlasia s postupným zosúlaďovaním svojich hospodárskych politík;
 • vytvára jednotný hospodársky priestor s voľnou hospodárskou súťažou medzi spoločnosťami. Zmluvou sa ustanovuje základ pre harmonizáciu podmienok, ktorými sa upravuje obchodovanie s výrobkami a službami, nad rámec podmienok, na ktoré sa už vzťahujú iné zmluvy [Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) a Euratom];
 • všeobecne zakazujú obmedzujúce dohody a štátne dotácie, ktoré môžu mať vplyv na obchod medzi týmito šiestimi krajinami;
 • zahŕňajú zámorské krajiny a územia šiestich členov do týchto opatrení a colnej únie s cieľom podporiť ich hospodársky a sociálny rozvoj.

Colná únia

 • Zmluvou sa zrušujú kvóty (t. j. strop na dovoz) a clá medzi jej šiestimi signatármi.
 • Zmluvou sa zriadila spoločná vonkajšia sadzba na dovoz z krajín mimo EHS, ktorou sa nahrádzajú predchádzajúce sadzby jednotlivých štátov.
 • Colnú úniu dopĺňala spoločná obchodná politika. V rámci tejto politiky, ktorá sa už neriadi na vnútroštátnej úrovni, ale na úrovni EHS, sa odlišuje colná únia od samotného združenia voľného obchodu.

Spoločné politiky

Inštitúcie

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 25. marca 1957 a uplatňovala sa od 1. januára 1958.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (neuverejnená v Úradnom vestníku)

Následné zmeny zmluvy boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 14.03.2017

Top