EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0807

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z  11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia

OJ L 227, 31.7.2014, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/oj

31.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 807/2014

z 11. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3, článok 14 ods. 5, článok 16 ods. 5, článok 19 ods. 8, článok 22 ods. 3, článok 28 ods. 10, článok 28 ods. 11, článok 29 ods. 6, článok 30 ods. 8, článok 33 ods. 4, článok 34 ods. 5, článok 35 ods. 10, článok 36 ods. 5, článok 45 ods. 6, článok 47 ods. 6 a článok 89,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovujú všeobecné pravidlá, ktorými sa upravuje podpora Únie pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) a dopĺňajú spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch obsiahnuté v časti dva nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2). Ustanoviť by sa mali doplňujúce pravidlá.

(2)

Členské štáty by mali stanoviť a uplatňovať osobitné podmienky na prístup mladých poľnohospodárov k podpore v prípade, že nezakladajú podnik ako jediný vedúci podniku. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s príjemcami bez ohľadu na právnu formu zvolenú na založenie poľnohospodárskeho podniku by sa malo zaistiť, že podmienky, za ktorých sa právnická osoba alebo iná forma partnerstva môže považovať za „mladého poľnohospodára“, by mali byť rovnocenné podmienkam fyzickej osoby. Malo by sa zabezpečiť dostatočne dlhé tolerančné obdobie, ktorým sa mladým poľnohospodárom umožní získať potrebnú kvalifikáciu.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby programy výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov, podporované prostredníctvom EPFRV, boli jasne stanovené a vymedzené vo vzťahu k podobným opatreniam v rámci iných programov Únie, pričom sa súčasne zohľadní rozmanitosť národných pomerov, by členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka mali stanoviť trvanie a obsah takýchto programov a návštev. Takýto obsah by mal byť zameraný na určité oblasti úzko súvisiace s dosahovaním priorít Únie pre rozvoj vidieka.

(4)

Mali by sa stanoviť pravidlá spresňujúce charakteristiky skupín výrobcov a druhov činností, ktoré možno podporovať v rámci propagačnej zložky opatrenia pre systémy kvality, pričom týmito pravidlami sa vytýčia podmienky zabraňujúce narušeniu hospodárskej súťaže a diskriminácii voči určitým výrobkom a z podpory vylúčia obchodné názvy značiek.

(5)

Podnikateľské zámery uvedené v článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 by mali obsahovať prvky, ktoré sú dostačujúce na posúdenie dosiahnutia cieľov vybranej operácie, a súčasne by mali zohľadňovať zásadu proporcionality. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s príjemcami v celej Únii a umožniť monitorovanie by kritériom používaným na stanovovanie prahových hodnôt z článku 19 ods. 4 uvedeného nariadenia mal byť výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku.

(6)

Mali by sa stanoviť minimálne environmentálne požiadavky, ktoré sa musia splniť v prípade zalesňovania poľnohospodárskej pôdy, s cieľom zabezpečiť, že nedôjde k žiadnemu nevhodnému zalesňovaniu citlivých biotopov vrátane oblastí, na ktorých sa uskutočňujú poľnohospodárske postupy s vysokou prírodnou hodnotou, a že sa zohľadní potreba odolnosti voči zmene klímy. Zalesňovanie na územiach označených ako lokality sústavy NATURA 2000 by malo byť v súlade s cieľmi hospodárenia na príslušných územiach. Osobitná pozornosť by sa mala venovať špecifickým environmentálnym potrebám v určitých lokalitách, ako je napríklad predchádzanie pôdnej erózii. Mali by sa stanoviť prísnejšie pravidlá pre prípady zalesňovania, ktoré vedú k vytvoreniu väčších lesov s cieľom vziať do úvahy vplyv rozsahu týchto operácií na ekosystémy a zabezpečiť ich súlad s cieľmi stratégie zelenej infraštruktúry (3) a novej stratégie lesného hospodárstva EÚ (4).

(7)

Podmienky týkajúce sa záväzkov rozšíriť chov dobytka, chovať miestne plemená, ktorých chov je ohrozený, a zachovať genetické zdroje rastlín ohrozených genetickou eróziou by mali zabezpečiť, že tieto záväzky budú vymedzené v súlade s prioritami Únie pre rozvoj vidieka, a najmä s potrebou zaistiť ochranu krajiny a jej prvkov, prírodných zdrojov vrátane vody, ochranu pôdy a genetickej rozmanitosti.

(8)

Mali by sa vymedziť operácie, ktoré môžu byť oprávnené na podporu na účely ochrany a trvalo udržateľného používania a rozvoja genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ochrany a podpory lesných genetických zdrojov.

(9)

S cieľom vylúčiť dvojité financovanie poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie a rovnocenných postupov uvedených v článku 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (5) a tak zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže medzi poľnohospodármi a zabezpečiť riadne finančné hospodárenie s fondmi EPFRV by sa malo ustanoviť, že dodatočné náklady a stratený príjem v dôsledku týchto postupov sa odpočítajú od príslušných platieb.

(10)

Mali by sa určiť oblasti, v rámci ktorých majú záväzky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat zabezpečovať vyššie normy výrobných postupov. Tým by sa malo zabrániť prekrývaniu uvedených záväzkov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s bežnými poľnohospodárskymi postupmi, a najmä s očkovaním na účely predchádzania vzniku chorôb.

(11)

Treba presne špecifikovať krátke dodávateľské reťazce a miestne trhy, v súvislosti s ktorými sa môže poskytovať podpora. S cieľom umožniť jasne vyznačiť rozdiel medzi týmito dvomi pojmami by sa ako kritérium vymedzenia pojmu krátkych dodávateľských reťazcov mal používať počet sprostredkovateľov, kým na vymedzenie pojmu miestnych trhov by sa malo použiť kritérium vzdialenosti od poľnohospodárskeho podniku uvedenej v kilometroch, pričom sa zohľadní osobitný geografický charakter príslušného územia, pokiaľ sa nepredloží iné presvedčivé kritérium. Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi by sa mala zreteľne zamerať na prekonávanie všeobecných znevýhodnení vyplývajúcich z fragmentácie vidieckych oblastí. Preto by sa podpora mala obmedziť na mikropodniky a fyzické osoby, ktorá sa chystajú založiť mikropodnik vo chvíli, keď sa uchádzajú o podporu. Na zabezpečenie uceleného prístupu by sa podpora v rámci opatrenia pre spoluprácu pri jeho vykonávaní mala poskytovať len na propagačné činnosti súvisiace s krátkymi dodávateľskými reťazcami a miestnymi trhmi.

(12)

S cieľom zabezpečiť, aby sa príspevky týkajúce sa úrokov na komerčné úvery, ktoré čerpajú vzájomné fondy, uvedené v článku 38 ods. 3 písm. b) a článku 39 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, udržali na primeranej úrovni, trvanie týchto komerčných úverov by malo byť minimálne od jedného roka maximálne do piatich rokov.

(13)

Na zabezpečenie efektívneho využívania zdrojov z EPFRV by sa niektoré druhy výdavkov súvisiacich s lízingovými zmluvami, ako je marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie, režijné náklady a poistenie, mali vylúčiť z podpory. Od členských štátov by sa malo požadovať, aby vo svojich programoch rozvoja vidieka stanovili podmienky, za akých je použité zariadenie oprávnené na podporu, s cieľom zohľadniť odlišné finančné podmienky a podmienky rozvoja v odvetví poľnohospodárstva v členských štátoch a súčasne zabezpečiť riadne finančné hospodárenie so zdrojmi EPFRV. V súlade s prioritami Únie pre rozvoj vidieka by sa podpora z fondu EPFRV mala poskytovať len na investície do energie z obnoviteľných zdrojov s vysokou úrovňou energetickej účinnosti a s vysokou úrovňou environmentálneho správania. Na uvedený účel by členské štáty mali stanoviť minimálne kritériá pre energetickú účinnosť. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa splnili platné kritériá udržateľnosti v prípade bioenergie. Členské štáty by mali takisto podporovať prechod z prvej generácie biopalív na druhú generáciu a mali by podporovať väčšiu výrobu zlepšených biopalív, ktoré vo veľkej miere znižujú emisie skleníkových plynov, ktoré predstavujú nízke riziko spôsobenia nepriamej zmeny využívania pôdy a ktoré priamo nekonkurujú poľnohospodárskej pôde určenej pre trhy s potravinami a krmivami.

(14)

Mali by sa stanoviť podmienky týkajúce sa konverzie alebo prispôsobenia záväzkov v rámci opatrení stanovených v článkoch 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a je potrebné vymedziť situácie, v ktorých sa nevyžaduje náhrada pomoci. Malo by sa zaistiť, že konverzia alebo prispôsobenie záväzkov bude možné len vtedy, keď sú zachované alebo posilnené environmentálne ciele záväzku.

(15)

Mali by sa prijať ustanovenia na prechod od podpory rozvoja vidieka podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (6) alebo v prípade Chorvátska podľa nariadenia Rady (ES) č. 1085/2006 (7) k podpore podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Vzhľadom na to, že niekoľko prechodných ustanovení pre rozvoj vidieka bolo zavedených už v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 (8), v tomto nariadení by sa mali stanoviť podmienky, za akých sa výdavky súvisiace s opatreniami uvedenými v článkoch 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005 stanú oprávnené podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. V tomto nariadení by sa tiež mali upraviť lehoty na predkladanie hodnotení ex post programov a ich súhrnu s cieľom zohľadniť prechodné ustanovenia týkajúce sa implementácie programov z programového obdobia rokov 2007 až 2013 v roku 2014, ktoré boli zavedené na základe článku 1 nariadenia (EÚ) č. 1310/2013.

(16)

Keďže nariadením (EÚ) č. 1305/2013 sa nahrádza nariadenie (ES) č. 1698/2005, je vhodné zrušiť vykonávacie predpisy nariadenia (ES) č. 1698/2005 stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1974/2006 (9). Nariadenie (ES) č. 1974/2006 by sa preto malo zrušiť.

(17)

So zreteľom na skutočnosť, že programové obdobie 2014 – 2020 v čase uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie už bude prebiehať, je potrebné čo najviac skrátiť čas do nadobudnutia účinnosti. Preto by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia a uplatňovať by sa malo od prvého dňa programového obdobia 2014 – 2020, teda od 1. januára 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú:

1.

ustanovenia dopĺňajúce nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o:

a)

mladých poľnohospodárov;

b)

programy výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov;

c)

systémy kvality – propagáciu;

d)

rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti,

e)

zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí;

f)

agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou;

g)

ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve;

h)

vylúčenie dvojitého financovania;

i)

dobré životné podmienky zvierat;

j)

spoluprácu;

k)

komerčné úvery pre vzájomné fondy;

l)

investície;

m)

konverziu alebo prispôsobenie záväzkov;

n)

rozšírené alebo nové záväzky;

2.

konkrétne prechodné pravidlá, ktorými sa stanovujú podmienky, za akých sa podpora schválená Komisiou podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo v prípade Chorvátska podľa nariadenia (ES) č. 1085/2006 môže začleniť do podpory poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vrátane technickej pomoci v prípade Chorvátska.

KAPITOLA II

USTANOVENIA DOPĹŇAJÚCE PRAVIDLÁ O OPATRENIACH ROZVOJA VIDIEKA

Článok 2

Mladí poľnohospodári

1.   Členské štáty stanovujú a uplatňujú osobitné podmienky na prístup k podpore v prípade, že mladý poľnohospodár v zmysle článku 2 ods. 1 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 nezakladá podnik ako jediný vedúci podniku bez ohľadu na jeho právnu formu. Tieto podmienky budú rovnocenné s podmienkami, ktoré sa vyžadujú v prípade mladého poľnohospodára, ktorý zakladá podnik ako jediný vedúci podniku. V každom prípade majú kontrolu nad podnikom mladí poľnohospodári.

2.   V prípade, že sa žiadosť o podporu týka podniku, ktorého majiteľom je právnická osoba, mladý poľnohospodár v zmysle článku 2 ods. 1 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vykonáva účinnú a dlhodobú kontrolu nad právnickou osobou, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa riadenia, zisku a finančných rizík. Ak sa na kapitále alebo riadení právnickej osoby zúčastňujú viaceré fyzické osoby vrátane osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár musí byť schopný vykonávať takúto účinnú a dlhodobú kontrolu buď samostatne, alebo spoločne s inými poľnohospodármi.

Ak má nad právnickou osobou samostatnú alebo spoločnú kontrolu iná právnická osoba, požiadavky stanovené v prvom pododseku sa uplatňujú na všetky fyzické osoby, ktoré majú kontrolu nad uvedenou inou právnickou osobou.

3.   V čase predloženia žiadosti o podporu podľa nariadenia (EÚ) č.1305/2013 musia byť splnené všetky prvky vymedzenia pojmu mladý poľnohospodár uvedené v článku 2 ods. 1 písm. n) uvedeného nariadenia. Príjemcovi sa však môže povoliť tolerančné obdobie nepresahujúce 36 mesiacov odo dňa samostatného rozhodnutia, ktorým sa udeľuje podpora, na splnenie podmienok týkajúcich sa získania zručností potrebných na výkon zamestnania určených v programe rozvoja vidieka.

Článok 3

Programy výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov

Členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka ustanovia trvanie a obsah programov krátkodobej výmeny pracovníkov v rámci riadenia poľnohospodárskych a lesníckych podnikov a návštev poľnohospodárskych podnikov a lesov podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Takéto programy výmeny a návštevy budú zamerané najmä na trvalo udržateľné poľnohospodárske a lesnícke metódy a/alebo technológie, diverzifikáciu poľnohospodárskeho podniku, poľnohospodárske podniky zapojené do krátkych dodávateľských reťazcov, rozvoj nových podnikateľských príležitostí a nových technológií, ako aj na zvýšenie odolnosti lesov.

Článok 4

Systémy kvality – propagácia

1.   Skupiny výrobcov, ktoré dostávajú podporu podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sú subjekty bez ohľadu na ich právnu formu, ktoré spájajú hospodárske subjekty zúčastňujúce sa na systéme kvality poľnohospodárskych výrobkov, bavlny alebo potravín, ako sa uvádza v článku 16 ods. 1 uvedeného nariadenia pre konkrétny výrobok zahrnutý do jedného z týchto systémov.

2.   Druhy činností oprávnených na podporu podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 majú tieto vlastnosti:

a)

musia byť naplánované tak, aby povzbudili spotrebiteľov na nákup výrobkov zahrnutých do systému kvality poľnohospodárskych výrobkov, bavlny alebo potravín, ako sa uvádza v článku 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pričom pre účasť na týchto systémoch sa poskytuje podpora v rámci programu rozvoja vidieka, a

b)

musia si všímať určité prvky alebo výhody príslušných výrobkov, najmä kvalitu, špecifické výrobné postupy, vysoké normy dobrých životných podmienok zvierat a ohľady voči životnému prostrediu, ktoré súvisia s daným systémom kvality.

3.   Oprávnené činnosti nesmú spotrebiteľov nabádať na nákup výrobku z dôvodu jeho konkrétneho pôvodu okrem výrobkov, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality zavedené v hlave II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (10), v kapitole III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (11), v kapitole III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 (12) a v oddiele 2 kapitoly I v hlave II časti II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (13) s ohľadom na víno. Pôvod výrobku sa môže označiť za predpokladu, že uvedenie pôvodu je podriadené hlavnej myšlienke.

4.   Žiadna podpora v rámci článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa nesmie udeliť na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa názvov obchodných značiek.

Článok 5

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

1.   Podnikateľský zámer uvedený v článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 obsahuje aspoň opis:

a)

v prípade pomoci mladým poľnohospodárom na začatie podnikateľskej činnosti:

i)

situácie poľnohospodárskeho podniku na začiatku podnikania;

ii)

čiastkových cieľov a zámerov rozvoja činností poľnohospodárskeho podniku;

iii)

podrobných údajov o opatreniach vrátane tých, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti životného prostredia a efektívnosti využívania zdrojov, požadovaných na rozvoj činností poľnohospodárskeho podniku, ako napr. podrobné údaje o investíciách, vzdelávaní, poradenstve;

b)

v prípade pomoci na začatie podnikania v rámci nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach:

i)

hospodárskej situácie na začiatku podnikania osoby, mikropodniku alebo malého podniku, ktorý žiada o podporu;

ii)

čiastkových cieľov a zámerov rozvoja nových činností osoby alebo poľnohospodárskeho podniku alebo mikropodniku či malého podniku;

iii)

podrobných údajov o opatreniach požadovaných na rozvoj činností osoby alebo poľnohospodárskeho podniku, mikropodniku alebo malého podniku, ako napr. podrobné údaje o investíciách, vzdelávaní, poradenstve;

c)

v prípade pomoci na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov:

i)

situácie poľnohospodárskeho podniku na začiatku podnikania a

ii)

podrobných údajov o opatreniach vrátane tých, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti životného prostredia a efektívnosti využívania zdrojov, ktoré by mohli podporiť dosiahnutie ekonomickej životaschopnosti, ako sú napr. podrobné údaje o investíciách, vzdelávaní, spolupráci.

2.   Členské štáty určia prahové hodnoty uvedené v treťom pododseku článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pre výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku meraný ako štandardný výstup vymedzený v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1242/2008 (14) alebo ako jeho ekvivalent.

Článok 6

Zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí

Tieto minimálne environmentálne požiadavky sa uplatňujú v súvislosti s opatrením na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí uvedeným v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013:

a)

pri výbere druhov na výsadbu, území a použitých metód sa treba vyhnúť nevhodnému zalesneniu citlivých biotopov, ako sú rašeliniská a mokrade, a negatívnemu vplyvu na územia s vysokou ekologickou hodnotou vrátane oblastí, kde sa uskutočňuje poľnohospodárska činnosť s vysokou prírodnou hodnotou. Na lokalitách označených ako lokality sústavy Natura 2000 podľa smernice Rady 92/43/EHS (15) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (16) sa povoľuje len zalesňovanie, ktoré je v súlade s cieľmi hospodárenia na príslušných územiach a ktoré schválil vnútroštátny orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie sústavy Natura 2000;

b)

pri výbere druhov, odrôd, ekotypov a pôvodov stromov sa zohľadňuje potreba odolnosti voči zmene klímy a prírodným katastrofám a biotické, pôdne a hydrologické podmienky príslušnej oblasti, ako aj potenciálne invazívny charakter druhov v miestnych podmienkach, ako ich vymedzujú členské štáty. Príjemca musí les ochraňovať a starať sa oň aspoň počas obdobia, za ktoré sa uhrádzajú platby za stratený príjem z poľnohospodárskej činnosti a za náklady na údržbu. To znamená ošetrovanie, prerieďovanie porastov a podľa potreby pasenie v záujme budúceho rozvoja lesa a regulácie konkurencie bylinnej vegetácie a s cieľom zabrániť nahromadeniu materiálu z lesného podrastu náchylného na vznik požiarov. Pokiaľ ide o rýchlo rastúce druhy, členské štáty určia minimálny a maximálny čas pred výrubom. Minimálny čas nesmie byť menej ako 8 rokov a maximálny nesmie presiahnuť 20 rokov;

c)

v prípadoch, keď v dôsledku náročných environmentálnych alebo klimatických podmienok vrátane zhoršovania životného prostredia nemožno očakávať, že výsadba viacročných drevnatých druhov povedie k vytvoreniu lesného porastu, ako sa stanovuje v rámci platných vnútroštátnych právnych predpisov, členský štát môže príjemcovi povoliť vytvorenie a udržanie iného porastu drevnatej vegetácie. Príjemca zabezpečí rovnakú úroveň starostlivosti a ochrany, aká sa vzťahuje na lesy;

d)

v prípade zalesňovania, ktorého výsledkom je vytvorenie lesov vo veľkosti presahujúcej určitú prahovú hodnotu, ktorú určia členské štáty, bude zalesňovanie zahŕňať buď:

i)

výlučnú výsadbu ekologicky prispôsobených druhov a/alebo druhov odolných voči zmene klímy v príslušnej biogeografickej oblasti, pri ktorých sa prostredníctvom posudzovania vplyvov nezistilo, že ohrozujú biodiverzitu a ekosystémové služby alebo že majú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, alebo

ii)

zmes druhov stromov, medzi ktorými bude:

aspoň 10 % listnatých stromov na danej ploche alebo

aspoň tri druhy alebo odrody stromov, pričom ten najmenej častý druh bude vysadený aspoň na 10 % plochy.

Článok 7

Agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou

1.   Záväzky v rámci agroenvironmentálneho opatrenia súvisiaceho s klímou uvedeného v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na rozšírenie chovu dobytka musia byť v súlade prinajmenšom s týmito podmienkami:

a)

celá spásaná plocha podniku sa obhospodaruje a udržiava tak, aby sa zabránilo nadmernému a nedostatočnému spásaniu;

b)

hustota chovu dobytka sa určuje so zreteľom na všetok pasúci sa dobytok chovaný v poľnohospodárskom podniku alebo v prípade záväzku zameraného na obmedzenie lúhovania živín so zreteľom na všetky zvieratá chované v poľnohospodárskom podniku, na ktoré sa vzťahuje daný záväzok.

2.   Pre záväzky v rámci agroenvironmentálneho opatrenia súvisiaceho s klímou uvedeného v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 týkajúce sa chovu miestnych plemien, ktorých chov je ohrozený, alebo ochrany genetických zdrojov rastlín ohrozených genetickou eróziou je potrebné:

a)

chovať hospodárske zvieratá miestnych plemien geneticky prispôsobených na jeden alebo na viacero tradičných systémov výroby alebo prostredí v danej krajine, ktorých chov je ohrozený, alebo

b)

ochraňovať genetické zdroje rastlín prirodzene prispôsobených na miestne a regionálne podmienky, ktoré sú ohrozené genetickou eróziou.

Chov týchto druhov hospodárskych zvierat je oprávnený na podporu:

a)

hovädzí dobytok;

b)

ovce;

c)

kozy;

d)

zvieratá z čeľade koňovitých;

e)

ošípané;

f)

vtáky.

3.   Chov miestnych plemien sa považuje za ohrozený, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

uvedie sa počet príslušných chovných samíc na celoštátnej úrovni;

b)

tento počet a stav ohrozenosti uvedených plemien osvedčí riadne uznaný príslušný vedecký orgán;

c)

riadne uznaný príslušný technický orgán vedie záznamy v plemennej knihe pre dané plemeno a udržiava tieto záznamy aktuálne;

d)

príslušné orgány majú potrebné zručnosti a znalosti na určenie ohrozených plemien zvierat.

Informácie o splnení týchto podmienok sa uvedú v programe rozvoja vidieka.

4.   Genetické zdroje rastlín sa považujú za ohrozené genetickou eróziou pod podmienkou, že sa do programu rozvoja vidieka začlení dostatočný dôkaz o genetickej erózii založený na vedeckých výsledkoch alebo ukazovateľoch týkajúcich sa zmenšenia výskytu krajových/primitívnych miestnych odrôd, ich populačnej rozmanitosti a v náležitých prípadoch zmien v prevládajúcich poľnohospodárskych postupoch na miestnej úrovni.

5.   Činnosti zahrnuté do druhu agroenvironmentálnych záväzkov súvisiacich s klímou uvedené v odsekoch 1 až 4 tohto článku nie sú oprávnené na podporu v rámci článku 28 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Článok 8

Ochrana genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve

1.   Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ochrana in situ“ v poľnohospodárstve je ochrana genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch, ako aj udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov alebo voľne žijúcich plemien v ich prirodzenom prostredí a v prípade zdomácnených zvieracích plemien alebo vypestovaných druhov rastlín v obhospodarovanom prostredí, kde rozvinuli svoje osobité vlastnosti;

b)

„ochrana in situ“ v lesníctve je ochrana genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch, ako aj udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov v ich prirodzenom prostredí;

c)

„ochrana on farm alebo v lesníckom podniku“ je ochrana in situ a vývoj na úrovni poľnohospodárskeho alebo lesníckeho podniku;

d)

„ochrana ex situ“ je ochrana genetického materiálu pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo mimo jeho prirodzeného biotopu;

e)

„zhromažďovanie ex situ“ je zhromažďovanie genetického materiálu pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo udržiavaného mimo jeho prirodzeného biotopu.

2.   Operácie zamerané na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré sú oprávnené na podporu podľa článku 28 ods. 9 a článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zahŕňajú:

a)

cielené činnosti propagujúce ochranu ex situ a in situ, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve vrátane internetových zásob genetických zdrojov, ktoré sú priebežne ochraňované in situ, vrátane ochrany on farm alebo v lesníckom podniku a zhromažďovania ex situ a databáz;

b)

spoločné činnosti propagujúce výmenu informácií pre ochranu, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve Únie medzi príslušnými organizáciami v členských štátoch;

c)

sprievodné činnosti: informačné, náučné a poradenské činnosti so zapojením mimovládnych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán, vzdelávacie kurzy a vypracúvanie technických správ.

Článok 9

Vylúčenie dvojitého financovania poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie a rovnocenných postupov

1.   Na účely podpory podľa článku 28 ods. 6, článku 29 ods. 4 a článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa pri výpočte týchto platieb zohľadnia len dodatočné náklady a/alebo strata príjmu spojené so záväzkami, ktoré presahujú rámec príslušných povinných postupov podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Ak sa agroenvironmentálny záväzok súvisiaci s klímou v rámci článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pre postupy uvedené v bodoch 3 a 4 oddielu I a bode 7 oddielu III prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a pre akékoľvek ďalšie postupy pridané do uvedenej prílohy oznámi v súlade s pravidlami článku 43 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 ako záväzok rovnocenný s jedným alebo viacerými postupmi stanovenými podľa článku 43 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, platba za agroenvironmentálny záväzok súvisiaci s klímou podľa článku 28 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa zníži o jednorazovú sumu zodpovedajúcu časti ekologizačnej platby v členskom štáte alebo regióne za každý postup ekologizácie, ako je určené v súlade s článkom 43 ods. 12 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 10

Dobré životné podmienky zvierat

Záväzky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat oprávnené na podporu podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 zabezpečia vyššie normy výrobných postupov v jednej z týchto oblastí:

a)

voda, krmivo a starostlivosť o zvieratá v súlade s prirodzenými potrebami chovu hospodárskych zvierat;

b)

podmienky ustajnenia, napr. väčší pridelený priestor, podlahový povrch, materiály používané na obohatenie prostredia, prirodzené svetlo;

c)

prístup do vonkajších priestorov;

d)

postupy, ktoré sa vyhýbajú mrzačeniu a/alebo kastrácii zvierat, alebo v špecifických prípadoch, keď sú mrzačenie alebo kastrácia zvierat nevyhnutné, postupy, v ktorých sa stanovuje používanie anestetík, analgetík a protizápalových liekov alebo imunokastrácia.

Článok 11

Spolupráca

1.   Podpora na zriaďovanie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov, ako sa uvádza v článku 35 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa vzťahuje len na dodávateľské reťazce, ktorých súčasťou nie je viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom.

2.   Podpora na zriaďovanie a rozvoj miestnych trhov, ako sa uvádza v článku 35 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa vzťahuje na trhy, pre ktoré sa:

a)

v programe rozvoja vidieka stanovuje okruh v kilometroch okolo poľnohospodárskeho podniku pôvodu výrobku, v rámci ktorého sa musí uskutočniť spracovanie a predaj konečnému spotrebiteľovi, alebo

b)

v programe rozvoja vidieka stanovuje iné presvedčivé vymedzenie.

3.   „Malý hospodársky subjekt“ znamená na účely činností podporovaných podľa článku 35 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 mikropodnik, ako je vymedzený v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (17), alebo fyzickú osobu nezapojenú do hospodárskej činnosti v momente podávania žiadosti o podporu.

4.   Propagačné činnosti uvedené v článku 35 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sú oprávnené na podporu len v súvislosti s krátkymi dodávateľskými reťazcami a miestnymi trhmi, ktoré spĺňajú špecifikácie ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 12

Komerčné úvery pre vzájomné fondy

Ak je zdrojom finančných prostriedkov na vyplatenie finančnej náhrady vzájomnými fondmi uvedenými v článkoch 38 a 39 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 komerčný úver, trvanie úveru bude v rozpätí od jedného do piatich rokov.

Článok 13

Investície

Na účely článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013:

a)

v prípade lízingu ďalšie náklady spojené s lízingovými zmluvami, ako je marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poplatky za poistenie, sa nepovažujú za oprávnené výdavky;

b)

členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka určia podmienky, za akých nákup použitých zariadení možno považovať za oprávnené výdavky;

c)

členské štáty vyžadujú súlad s minimálnymi normami energetickej účinnosti pre podporované investície do infraštruktúr energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré spotrebúvajú alebo vyrábajú energiu, ak na vnútroštátnej úrovni takéto normy existujú;

d)

investície do zariadení, ktorých hlavný účel je výroba elektrickej energie z biomasy, nie sú oprávnené na podporu, pokiaľ sa nevyužíva minimálny percentuálny podiel tepelnej energie, ktorý určia členské štáty;

e)

členské štáty pre rozličné druhy zariadení určia prahové hodnoty maximálneho podielu obilnín a ďalších plodín s vysokým obsahom škrobu, cukornatých a olejnatých plodín používaných na výrobu bioenergie vrátane biopalív. Podpora projektov v oblasti bioenergie sa obmedzuje na bioenergiu, ktorá spĺňa platné kritériá udržateľnosti stanovené v právnych predpisoch Únie vrátane článku 17 ods. 2 až ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (18). V tejto súvislosti musí byť súčasťou strategického environmentálneho posudzovania programu rozvoja vidieka všeobecné posudzovanie.

Článok 14

Konverzia alebo prispôsobenie záväzkov

1.   Členské štáty môžu povoliť konverziu jedného záväzku podľa článkov 28, 29, 33 alebo 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na iný záväzok počas obdobia jeho pôsobnosti za predpokladu, že budú splnené všetky tieto podmienky:

a)

konverzia má významný prínos pre životné prostredie alebo dobré životné podmienky zvierat;

b)

existujúci záväzok sa výrazne posilní;

c)

schválený program rozvoja vidieka zahŕňa príslušné záväzky.

Nový záväzok sa prijíma na celé obdobie uvedené v príslušnom opatrení bez ohľadu na obdobie, počas ktorého sa už vykonával pôvodný záväzok.

2.   Členské štáty môžu povoliť, aby sa záväzky podľa článkov 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 prispôsobili počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú, za predpokladu, že schválený program rozvoja vidieka umožňuje takéto prispôsobenie a že toto prispôsobenie je riadne opodstatnené so zreteľom na splnenie cieľov pôvodného záväzku.

Príjemca po zvyšok trvania pôvodného záväzku bude plniť prispôsobený záväzok.

Prispôsobenia môžu nadobudnúť aj formu predĺženia trvania záväzku.

Článok 15

Situácie, v ktorých sa nevyžaduje náhrada pomoci

1.   Ak príjemca rozšíri plochu podniku v období, počas ktorého trvá daný záväzok ako podmienka na poskytnutie podpory, členské štáty môžu zabezpečiť rozšírenie záväzku tak, aby sa vzťahoval na dodatočnú plochu po zvyšok obdobia záväzku alebo aby sa pôvodný záväzok nahradil novým. To isté platí v prípadoch, keď sa rozšíri plocha, na ktorú sa vzťahuje záväzok v podniku.

2.   Záväzok sa môže rozšíriť s cieľom zahrnúť dodatočnú plochu, ako sa uvádza v odseku 1, len za týchto podmienok:

a)

slúži na environmentálne ciele sledované záväzkom;

b)

rozšírenie je opodstatnené v zmysle povahy záväzku, dĺžky zostávajúceho obdobia a veľkosti dodatočnej plochy;

c)

rozšírenie nebráni účinnosti kontrol na zabezpečenie súladu s podmienkami na udelenie podpory.

Pôvodné trvanie záväzku sa dodrží.

3.   Môže sa prijať nový záväzok, ktorý nahradí existujúci záväzok, ako sa uvádza v odseku 1, za predpokladu, že sa bude vzťahovať na celú danú plochu a že jeho podmienky nie sú menej náročné v porovnaní s podmienkami pôvodného záväzku.

Keď sa novým záväzkom nahradí pôvodný záväzok, nový záväzok sa prijme na celé obdobie uvedené v príslušnom opatrení, a to bez ohľadu na obdobie, počas ktorého sa už vykonával pôvodný záväzok.

KAPITOLA III

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Oprávnenosť výdavkov

1.   Výdavky súvisiace s právnymi záväzkami príjemcov prijatými počas programového obdobia 2007 – 2013 v rámci opatrení uvedených v článkoch 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú oprávnené na príspevok z fondu EPFRV v programovom období 2014 – 2020 pre platby, ktoré sa majú uskutočniť:

a)

od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015, ak sa už vyčerpali finančné prostriedky pridelené na dané opatrenie z príslušného programu prijatého podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005;

b)

po 31. decembri 2015.

2.   Výdavky uvedené v odseku 1 sú oprávnené na príspevok z EPFRV v programovom období 2014 – 2020 za týchto podmienok:

a)

tieto výdavky sú stanovené v príslušnom programe rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 – 2020;

b)

na príslušné opatrenie v rámci nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa uplatňuje sadzba príspevku EPFRV, ako sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu;

c)

členské štáty zabezpečia prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly jasné vymedzenie príslušných činností vykonávaných v prechodnom období.

Článok 17

Chorvátsko

1.   Výdavky súvisiace s právnymi záväzkami Chorvátska voči príjemcom, ktoré boli prijaté v rámci programu nástroja predvstupovej pomoci pre rozvoj vidieka (IPARD), týkajúcimi sa činností v rámci opatrení uvedených v článku 171 ods. 3 písm. b) a článku 171 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia Komisie (ES) č. 718/2007 (19), sú oprávnené na príspevok z fondu EPFRV v programovom období 2014 – 2020 pre platby, ktoré sa majú uskutočniť:

a)

od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016, ak sa už vyčerpali finančné prostriedky pridelené na dané opatrenie z príslušného programu prijatého podľa nariadenia (ES) č. 718/2007;

b)

po 31. decembri 2016.

2.   Výdavky uvedené v odseku 1 sú oprávnené na príspevok z EPFRV v programovom období 2014 – 2020 za týchto podmienok:

a)

tieto výdavky sú stanovené v programe rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 – 2020;

b)

na príslušné opatrenie v rámci nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa uplatňuje sadzba príspevku EPFRV, ako sa stanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu;

c)

Chorvátsko prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly zabezpečí jasné vymedzenie príslušných činností vykonávaných v prechodnom období.

3.   Výdavky vzniknuté po 31. decembri 2013 súvisiace s činnosťami nevyhnutnými na ukončenie programu IPARD a ex post hodnotenie podľa článku 191 nariadenia (ES) č. 718/2007 sú oprávnené na podporu z EPFRV v rámci zložky technickej pomoci programu v programovom období 2014 – 2020 za predpokladu, že program obsahuje ustanovenia pre takéto výdavky.

Článok 18

Hodnotenie ex post

1.   Správa o hodnotení ex post uvedená v článku 86 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa musí Komisii predložiť do 31. decembra 2016.

2.   Súhrn hodnotení ex post uvedený v článku 87 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa musí dokončiť najneskôr do 31. decembra 2017.

KAPITOLA IV

KONEČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1974/2006 sa zrušuje.

Nariadenie sa ďalej uplatňuje na operácie vykonávané podľa programov schválených Komisiou v rámci nariadenia (ES) č. 1698/2005 pred 1. januárom 2014.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy [COM(2013) 249 final].

(4)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva [COM(2013) 659 final].

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 865).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012 s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 3).

(15)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(17)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1).


PRÍLOHA I

Tabuľka zhody týkajúca sa opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1698/2005 a v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 alebo v nariadení (EÚ) č. 1303/2013

Opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005

Kódy v programovom období 2007 – 2013

Opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Kódy v programovom období 2014 – 2020

Článok 20 písm. a) bod i) a článok 21: Vzdelávanie a informovanie

111

článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

1

Článok 20 písm. a) bod ii) a článok 22: Začatie činnosti mladých poľnohospodárov

112

článok 19 ods. 1 písm. a) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 20 písm. a) bod iii) a článok 23: Predčasný odchod do dôchodku

113

/

/

Článok 20 písm. a) bod iv) a článok 24: Využívanie poradenských služieb

114

článok 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

2

Článok 20 písm. a) bod v) a článok 25: Zriaďovanie riadiacich, podporných a poradenských služieb

115

článok 15 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

2

Článok 20 písm. b) bod i) a článok 26: Modernizácia poľnohospodárskych podnikov

121

článok 17 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 20 písm. b) bod ii) a článok 27: Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

122

článok 21 ods. 1 písm. d) a článok 21 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 20 písm. b) bod iii) a článok 28: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

123

článok 17 ods. 1 písm. b) a článok 21 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

8

Článok 20 písm. b) bod iv) a článok 29: Spolupráca pri vývoji nových produktov, procesov a technológií

124

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

16

Článok 20 písm. b) bod v) a článok 30: Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

125

článok 17 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 20 písm. b) bod vi): Obnova a preventívne opatrenia

126

článok 18 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

5

Článok 20 písm. c) bod i) a článok 31: Plnenie noriem

131

/

/

Článok 20 písm. c) bod ii) a článok 32: Schémy kvality potravín

132

článok 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

3

Článok 20 písm. c) bod iii) a článok 33: Informačné a propagačné činnosti týkajúce sa výrobkov v rámci schém kvality potravín

133

článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

3

Článok 20 písm. d) bod i) a článok 34: Polosamozásobiteľské poľnohospodárstvo

141

článok 19 ods. 1 písm. a) bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 20 písm. d) bod ii) a článok 35: Odbytové organizácie výrobcov

142

článok 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

9

Článok 36 písm. a) bod i): Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach

211

článok 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

13

Článok 36 písm. a) bod ii): Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v iných ako v horských oblastiach

212

článok 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

13

Článok 36 písm. a) bod iii) a článok 38: Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES

213

článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

12

Článok 36 písm. a) bod iv) a článok 39: Agroenvironmentálne platby

214

články 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

10

11

Článok 36 písm. a) bod v) a článok 40: Platby za životné podmienky zvierat

215

článok 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

14

Článok 36 písm. a) bod vi) a článok 41: Neproduktívne investície

216

článok 17 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 36 písm. b) bod i) a článok 43: Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

221

článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 36 písm. b) bod ii) a článok 44: Prvé zriadenie poľnohospodársko-lesníckych systémov na poľnohospodárskej pôde

222

článok 21 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 36 písm. b) bod iii) a článok 45: Prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy

223

článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 36 písm. b) bod iv) a článok 46: Platby v rámci sústavy Natura 2000

224

článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

12

Článok 36 písm. b) bod v) a článok 47: Lesnícko-environmentálne platby

225

článok 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

15

Článok 36 písm. b) bod vi) a článok 48: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

226

článok 21 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 36 písm. b) bod vii) a článok 49: Neproduktívne investície

227

článok 21 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

8

Článok 52 písm. a) bod i) a článok 53: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

311

článok 19 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 52 písm. a) bod ii) a článok 54: Podpora pre zriaďovanie a rozvoj podnikania

312

článok 19 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 52 písm. a) bod iii) a článok 55: Podpora činností v oblasti cestovného ruchu

313

článok 19 ods. 1 písm. a) bod ii) článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 a článok35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

6

7

16

Článok 52 písm. b) bod i) a článok 56: Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo

321

článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7

Článok 52 písm. b) bod ii): Obnova a rozvoj dedín

322

článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7

Článok 53 písm. b) bod iii) a článok 57: Zachovanie a skvalitňovanie vidieckeho dedičstva

323

článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7

Článok 52 písm. c) a článok 58: Vzdelávanie a informovanie

331

článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

1

Článok 52 písm. d) a článok 59: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie

341

/

/

Článok 63 písm. a): Stratégie miestneho rozvoja

41 (411, 412, 413)

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

19

Článok 63 písm. b): Vykonávanie projektov spolupráce

421

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

19

Článok 63 písm. c): Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a oživovanie územia

431

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

19

Kapitola II hlavy IV: Technická pomoc

511

články 51 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Technická pomoc a vytváranie sietí

20

článok 19 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Ročné platby poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov

6

článok 36 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Poistenie úrody, zvierat a rastlín

17

článok 36 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Vzájomný fond pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

17

článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Nástroj stabilizácie príjmu

17


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody týkajúca sa opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 718/2007 a v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 alebo v nariadení (EÚ) č. 1303/2013

Opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 718/2007

Kódy v programovom období 2007 – 2013

Opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Kódy v programovom období 2014 – 2020

Článok 171 ods. 2 písm. a) a článok 174: Investície do poľnohospodárskych podnikov v záujme reštrukturalizácie a prispôsobenia sa normám Spoločenstva

101

článok 17 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 171 ods. 2 písm. c) a článok 176: Investície do spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybárstva na trh v záujme reštrukturalizácie týchto činností a ich prispôsobenia normám Spoločenstva

103

článok 17 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4

Článok 171 ods. 3 písm. b) a článok 178: Príprava a vykonávanie miestnych stratégií rozvoja vidieka

202

článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

19

Článok 171 ods. 4 písm. a) a článok 179: Zlepšenie a rozvoj vidieckej infraštruktúry

301

článok 20 ods. 1 písm. b) a písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7

Článok 171 ods. 4 písm. b) a článok 180: Diverzifikácia a rozvoj vidieckych hospodárskych činností

302

článok 19 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

6

Článok 182: Technická pomoc

501

články 51 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013: Technická pomoc a vytváranie sietí

20


Top