EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0665

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2014 z  11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“

Ú. v. EÚ L 179, 19/06/2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj

19.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/23


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 665/2014

z 11. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3 a 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1151/2012 sa zaviedol systém pre nepovinné výrazy kvality s cieľom uľahčiť výrobcom v rámci vnútorného trhu sprostredkovanie vlastností alebo charakteristických znakov ich poľnohospodárskych výrobkov, ktoré predstavujú pridanú hodnotu. Nariadením sa vytvorili podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“ a Komisia sa splnomocňuje prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú výnimky z týchto podmienok používania v riadne odôvodnených prípadoch a s cieľom zohľadniť prírodné obmedzenia, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku výrobu v horských oblastiach. Uvedeným nariadením sa Komisia splnomocňuje prijímať aj delegované akty týkajúce sa stanovenia spôsobov výroby a ostatných kritérií relevantných pre uplatňovanie tohto výrazu.

(2)

S cieľom zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov by sa malo objasniť používanie výrazu „horský výrobok“ pre výrobky živočíšneho pôvodu. Pokiaľ ide o výrobky vyprodukované zvieratami, napr. mlieko a vajcia, výroba by mala prebiehať v horských oblastiach. Čo sa týka výrobkov zo zvierat, napr. mäsa, zvieratá by sa mali chovať v horských oblastiach. Keďže poľnohospodári často kupujú mladé zvieratá, takéto zvieratá by mali stráviť aspoň posledné dve tretiny svojho života v horských oblastiach.

(3)

Sezónny presun zvierat vrátane ich presunu medzi pasienkami v horských a iných oblastiach sa vykonáva v mnohých oblastiach Únie s cieľom využívať sezónnu dostupnosť pastvín. Zabezpečí sa tak ochrana pasienkov vo vyššej nadmorskej výške, ktoré sú nevhodné na celoročné spásanie, a tradičných kultúrnych krajín v horských oblastiach. Sezónny presun zvierat má aj priame environmentálne prínosy, napr. zníženie rizika erózie a lavín. S cieľom podporiť pokračovanie v sezónnom presune zvierat by sa preto malo umožniť aj to, aby sa výraz „horský výrobok“ uplatňoval na výrobky zo sezónne presúvaných zvierat, ktoré trávia aspoň štvrtinu svojho života na pasienkoch v horských oblastiach.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby krmivá pre hospodárske zvieratá pochádzali hlavne z horských oblastí, by sa malo objasniť, že v zásade by aspoň polovica ich ročnej výživy, vyjadrená ako percentuálny podiel sušiny, mala obsahovať krmivá pochádzajúce z horských oblastí.

(5)

Keďže krmivá, ktoré sú v horských oblastiach k dispozícii pre prežúvavce, predstavujú viac ako polovicu ich ročnej výživy, v ich prípade by tento percentuálny podiel mal byť vyšší.

(6)

V dôsledku prírodných obmedzení a toho, že krmivá vyprodukované v horských oblastiach sú predovšetkým pre prežúvavce, len malý podiel krmív pre ošípané sa v súčasnosti získava v horských oblastiach. Na dosiahnutie potrebnej rovnováhy medzi dvoma cieľmi výrazu „horský výrobok“, ako je uvedené v odôvodnení 45 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a zabezpečenie toho, aby produkcia ošípaných v horských oblastiach mohla pokračovať a zachovala sa tak vidiecka štruktúra, podiel krmív ošípaných, ktoré musia pochádzať z takýchto oblastí, by mal byť nižší ako polovica ročnej výživy týchto zvierat.

(7)

Obmedzenia týkajúce sa krmiva by sa mali uplatňovať na sezónne presúvané zvieratá, pokiaľ sa nachádzajú v horských oblastiach.

(8)

Keďže sa sezónny presun zvierat vzťahuje aj na úle, malo by sa objasniť uplatňovanie výrazu „horský výrobok“ na včelárske výrobky. Keďže však cukor na kŕmenie včiel zvyčajne nepochádza z horských oblastí, obmedzenia týkajúce sa krmiva by sa nemali vzťahovať na včely.

(9)

S cieľom zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov by sa výraz „horský výrobok“ mal používať na výrobky rastlinného pôvodu iba v prípadoch, keď rastliny rastú v horských oblastiach.

(10)

Malo by sa umožniť, aby spracované výrobky mohli ako zložky obsahovať suroviny, ako sú cukor, soľ alebo bylinky, ktoré nemožno vyrobiť v horských oblastiach pod podmienkou, že nepredstavujú viac ako 50 % celkovej hmotnosti zložiek.

(11)

V horských oblastiach v určitých častiach Únie je nedostatok zariadení na výrobu mlieka a mliečnych výrobkov zo surového mlieka, zabíjanie zvierat, rozrábku a vykostenie jatočných tiel a lisovanie olivového oleja. Prírodné obmedzenia vplývajú na dostupnosť vhodných spracovateľských zariadení v horských oblastiach a spracovanie je v ich dôsledku ťažké a nerentabilné. Spracovanie niekde inde v blízkosti horských oblastí nemení povahu takto spracovaných výrobkov, pokiaľ ide o ich horský pôvod. Malo by sa preto umožniť uplatňovať výraz „horský výrobok“ na takéto výrobky, keď sú spracúvané mimo horských oblastí. Vzhľadom na umiestnenie spracovateľských zariadení v určitých členských štátoch a potrebu splniť očakávania spotrebiteľov by sa spracovateľské operácie mali uskutočňovať do 30 km od predmetnej horskej oblasti.

(12)

Okrem toho, s cieľom umožniť existujúcim zariadeniam na výrobu mlieka a mliečnych výrobkov pokračovať v činnosti, mali by mať možnosť používať výraz „horský výrobok“ iba zariadenia, ktoré existujú v deň nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Keďže dostupnosť takýchto zariadení v horských oblastiach nie je všade rovnaká, členské štáty by mali byť oprávnené uložiť prísnejšie požiadavky na vzdialenosť alebo vylúčiť túto možnosť úplne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobky živočíšneho pôvodu

1.   Výraz „horský výrobok“ sa môže vzťahovať na výrobky vyprodukované zvieratami v horských oblastiach, ako sa vymedzuje v článku 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a spracované v týchto oblastiach.

2.   Výraz „horský výrobok“ sa môže vzťahovať na výrobky zo zvierat, ktoré sa chovajú aspoň dve tretiny ich života v týchto horských oblastiach, ak sú výrobky spracované v týchto oblastiach.

3.   Odchylne od odseku 2 sa výraz „horský výrobok“ môže vzťahovať na výrobky zo sezónne presúvaných zvierat, ktoré boli chované aspoň jednu štvrtinu ich života spásaním pasienkov v horských oblastiach v rámci sezónneho presunu.

Článok 2

Krmivá

1.   Na účely článku 31 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa krmivá pre hospodárske zvieratá považujú za pochádzajúce hlavne z horských oblastí, ak podiel ročnej výživy zvierat, ktorú nemožno vyrobiť v horských oblastiach, vyjadrený ako percentuálny podiel sušiny nepresahuje 50 % a v prípade prežúvavcov 40 %.

2.   Odchylne od odseku 1, pokiaľ ide o ošípané, podiel krmív, ktoré nemožno vyprodukovať v horských oblastiach, vyjadrený ako percentuálny podiel sušiny, nesmie prekročiť 75 % ročnej výživy zvierat.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na krmivá pre sezónne presúvané zvieratá uvedené v článku 1 ods. 3, ak sa chovajú mimo horských oblastí.

Článok 3

Včelárske výrobky

1.   Výraz „horský výrobok“ sa môže vzťahovať na včelárske výrobky, ak včely zozbierali nektár a peľ iba v horských oblastiach.

2.   Odchylne od článku 31 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 cukor na kŕmenie včiel nemusí pochádzať z horských oblastí.

Článok 4

Výrobky rastlinného pôvodu

Odchylne od článku 31 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa výraz „horský výrobok“ môže vzťahovať na výrobky rastlinného pôvodu iba v prípade, keď rastlina rastie v horských oblastiach podľa článku 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Článok 5

Zložky

Tieto zložky môžu v rámci používania vo výrobkoch uvedených v článkoch 1 a 4 pochádzať z miest mimo horských oblastí pod podmienkou, že nepredstavujú viac ako 50 % celkovej hmotnosti zložiek:

a)

výrobky, ktoré sa neuvádzajú v prílohe I k zmluve a

b)

bylinky, koreniny a cukor.

Článok 6

Spracovateľské operácie mimo horských oblastí

1.   Odchylne od článku 31 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a článku 1 ods. 1 a 2 tohto nariadenia sa tieto spracovateľské operácie môžu vykonávať mimo horských oblastí pod podmienkou, že vzdialenosť od predmetnej horskej oblasti nepresahuje 30 km:

a)

spracovateľské operácie pri výrobe mlieka a mliečnych výrobkov v spracovateľských zariadeniach existujúcich 3. januára 2013;

b)

zabíjanie zvierat, rozrábka a vykosťovanie jatočných tiel;

c)

lisovanie olivového oleja.

2.   Pokiaľ ide o výrobky spracované na ich území, členské štáty môžu stanoviť, že výnimka v odseku 1 písm. a) sa neuplatní alebo že sa spracovateľské zariadenia musia nachádzať vo vzdialenosti, ktorá sa určí, menej než 30 km od predmetnej horskej oblasti.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top