EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0035

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z  26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu Text s významom pre EHP

OJ L 96, 29.3.2014, p. 357–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj

29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/357


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (3) je potrebné vykonať viacero zmien. Z dôvodu prehľadnosti je vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (4), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec dohľadu nad trhom výrobkov a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (5) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia určené na uplatňovanie vo všetkých odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie týchto právnych predpisov. Smernica 2006/95/ES by sa preto mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Táto smernica sa vzťahuje na elektrické zariadenie, ktoré je určené na používanie v rámci určitých limitov napätia, ktoré je novo uvádzané na trh Únie. To znamená, že je to buď nové elektrické zariadenie vyrobené výrobcom, ktorý má sídlo v Únii, alebo elektrické zariadenie, či už nové alebo používané, dovezené z tretej krajiny.

(5)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(6)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad elektrického zariadenia s touto smernicou v závislosti od svojho postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť osôb, domácich zvierat a majetku, a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(7)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili, že na trhu sprístupnia iba elektrické zariadenie, ktoré je v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností, ktoré zodpovedá postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(8)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by členské štáty mali nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(9)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti, pokiaľ ide o proces navrhovania a výrobnom procese, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu. Táto smernica neobsahuje žiadny postup posudzovania zhody, ktorý by si vyžadoval zapojenie notifikovaného orgánu.

(10)

Je potrebné zabezpečiť, aby elektrické zariadenie z tretích krajín, ktoré vstupuje na trh Únie, spĺňalo túto smernicu, a najmä, aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmto elektrickým zariadením príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad elektrického zariadenia, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také elektrické zariadenie, ktoré s týmito požiadavkami nie je v súlade alebo ktoré predstavuje riziko. Malo by sa preto takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie elektrického zariadenia a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(11)

Pri uvádzaní elektrického zariadenia na trh by každý dovozca mal uviesť na elektrickom zariadení svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť alebo povaha elektrického zariadenia. Patria k nim aj prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno a adresu umiestniť na elektrické zariadenie.

(12)

Distribútor sprístupňuje elektrické zariadenie na trhu po jeho uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s elektrickým zariadením nebude mať negatívny vplyv na súlad elektrického zariadenia s touto smernicou.

(13)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie elektrické zariadenie na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví elektrické zariadenie takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(14)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa príslušného elektrického zariadenia.

(15)

Zabezpečenie vysledovateľnosti elektrického zariadenia v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a väčšej účinnosti dohľadu nad trhom. Účinný systém vysledovateľnosti výrobku pomáha aj orgánom dohľadu nad trhom pri zisťovaní hospodárskeho subjektu zodpovedného za sprístupnenie nevyhovujúcich elektrických zariadení na trh. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty, ktoré im buď dodali elektrické zariadenie, alebo ktorým elektrické zariadenie dodali oni sami.

(16)

Táto smernica by sa mala obmedziť na vyjadrenie bezpečnostných cieľov. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto cieľov a na uľahčenie posudzovania zhody, je potrebné stanoviť predpoklad zhody pre elektrické zariadenie, ktoré je v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (6).

(17)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere bezpečnostné ciele uvedené v tejto smernici.

(18)

Harmonizované normy týkajúce sa tejto smernice by mali tiež vziať do úvahy Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (7).

(19)

Voľný pohyb elektrického zariadenia, pre ktoré neexistujú harmonizované normy, by sa mal dosiahnuť uplatnením bezpečnostných ustanovení medzinárodných noriem stanovených Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou alebo uplatnením vnútroštátnych noriem.

(20)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že elektrické zariadenie sprístupnené na trhu je v zhode s bezpečnostnými cieľmi, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť ad-hoc variantom by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(21)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode elektrického zariadenia s touto smernicou a ostatnými relevantnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

(22)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívnej záťaže hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(23)

Označenie CE, ktorým sa vyjadruje zhoda elektrického zariadenia, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa označenie CE riadi, sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(24)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné vyjasniť, že na elektrické zariadenia sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(25)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo možné uvádzať elektrické zariadenia na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a využívaní na určený účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb. Elektrické zariadenie by sa malo považovať za nevyhovujúce bezpečnostným cieľom ustanoveným v tejto smernici, len ak ich nespĺňajú za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, a to znamená, keď by takéto používanie mohlo vyplývať zo zákonného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(26)

V smernici 2006/95/ES sa už stanovuje ochranný postup, ktorý sa využíva iba v prípade sporu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom. S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci ochranný postup, aby bol účinnejší a aby sa vychádzalo z odborných znalostí, ktorú majú členské štáty k dispozícii.

(27)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s elektrickým zariadením, predstavujúcim riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetku. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konať skôr v súvislosti s týmto elektrickým zariadením.

(28)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(29)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (8).

(30)

Na prijímanie vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať postup preskúmania v súvislosti s vyhovujúcim elektrickým zariadením, ktoré predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo iný aspekt ochrany verejného záujmu.

(31)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch v súvislosti s vyhovujúcim elektrickým zariadením, ktoré predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo pre domáce zvieratá alebo majetok.

(32)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom alebo zástupcom členského štátu v súlade s rokovacím poriadkom výboru.

(33)

Ak sú predmetom skúmania, a to v expertnej skupine Komisie, iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu, a prípadne pozvanie zúčastniť sa týchto schôdzí.

(34)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a s ohľadom na ich osobitný charakter, konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcim elektrickými zariadeniami opodstatnené alebo nie.

(35)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva prijatých na základe tejto smernice a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(36)

Je potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupnenie elektrického zariadenia na trhu, ktoré už predtým bolo uvedené na trh v súlade so smernicou 2006/95/ES bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať elektrické zariadenia, ktoré už boli uvedené na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(37)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zaistiť, aby elektrické zariadenie na trhu spĺňalo bezpečnostné ciele poskytujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, domácich zvierat a majetku pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(38)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so skoršou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo skoršej smernice.

(39)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe V,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby elektrické zariadenia na trhu spĺňali požiadavky poskytujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, domácich zvierat a majetku pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu.

Táto smernica sa vzťahuje na elektrické zariadenie určené na použitie s napätím medzi 50 a 1 000 V pre striedavý prúd a medzi 75 a 1 500 V pre jednosmerný prúd, ktoré nie je zariadením a javom uvedeným v prílohe II.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka elektrického zariadenia určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

2.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie elektrického zariadenia na trhu Únie;

3.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába elektrické zariadenie alebo ktorá dáva takéto elektrické zariadenie navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza takéto zariadenie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

4.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene v súvislosti s konkrétnymi úlohami;

5.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza elektrické zariadenie z tretej krajiny na trh Únie;

6.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje elektrické zariadenie na trhu;

7.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

8.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí splniť elektrické zariadenie;

9.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

10.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I týkajúce sa elektrického zariadenia;

11.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia elektrického zariadenia, ktoré sa už sprístupnilo konečnému užívateľovi;

12.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu elektrického zariadenia v dodávateľskom reťazci na trhu;

13.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

14.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že elektrické zariadenie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

Článok 3

Sprístupnenie na trhu a bezpečnostné ciele

Elektrické zariadenie sa môže sprístupniť na trhu Únie len vtedy, ak potom, čo bolo vyrobené v súlade so správnou inžinierskou praxou v bezpečnostných otázkach platnou v Únii, neohrozuje pri správnom inštalovaní, udržiavaní a používaní v oblastiach, pre ktoré bolo vyrobené, zdravie a bezpečnosť osôb a domácich zvierat alebo majetku.

Základné prvky bezpečnostných cieľov sú uvedené v prílohe I.

Článok 4

Voľný pohyb

V súvislosti s aspektmi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, členské štáty nebránia sprístupneniu elektrických zariadení na trhu, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

Článok 5

Dodávka elektriny

V súvislosti s elektrickým zariadením členské štáty zabezpečia, aby organizácie dodávajúce elektrinu pri pripojení na sieť alebo dodávke elektriny užívateľom elektrických zariadení neukladali prísnejšie bezpečnostné požiadavky než sú bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 6

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní svojho elektrického zariadenia na trh zabezpečia, aby bolo navrhnuté a vyrobené v súlade s bezpečnostnými cieľmi uvedenými v článku 3 a stanovenými v prílohe I.

2.   Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe III a vykonajú alebo nechajú vykonať postup posudzovania zhody uvedený v prílohe III.

Ak sa postupom posudzovania zhody uvedeným v prvom pododseku preukáže, že elektrické zariadenie spĺňa bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a umiestnia označenie CE.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe III a EÚ vyhlásenie o zhode 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vo vlastnostiach výrobku a zmeny v harmonizovaných normách uvedených v článku 12, medzinárodných alebo vnútroštátnych normách, ako sa uvádza v článkoch 13 a 14 či iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda elektrického zariadenia, sa náležite zohľadnia.

Ak je to primerané vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, výrobcovia skúšajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov vzorky elektrického zariadenia sprístupneného na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register nevyhovujúcich elektrických zariadení a elektrických zariadení, ktoré boli spätne prevzaté, pričom o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na elektrickom zariadení, ktoré uviedli na trh, umiestnené označenie typu, série alebo šarže alebo iný prvok, ktorý umožní identifikáciu elektrického zariadenia, alebo ak to rozmer či povaha elektrického zariadenia neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia.

6.   Výrobcovia buď na elektrickom zariadení, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať. V adrese musí byť uvedené jedno miesto, na ktorom sa s výrobcom možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom a orgánom dohľadu nad trhom.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli k elektrickému zariadeniu dodané návod na použitie a bezpečnostné informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Tento návod na použitie a bezpečnostné informácie, ako i každé označenie, musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že elektrické zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tohto elektrického zariadenia do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že elektrické zariadenie predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bolo elektrické zariadenie sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody elektrického zariadenia s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, ktoré uviedli na trh.

Článok 7

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a povinnosť vypracovať technické podklady uvedené v článku 6 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody elektrického zariadenia;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 8

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia sú povinní uviesť na trh iba elektrické zariadenie, ktoré je v súlade.

2.   Pred uvedením elektrického zariadenia na trh dovozcovia zabezpečia, že výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby na elektrickom zariadení bolo umiestnené označenie CE, a aby s elektrickým zariadením bola dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že elektrické zariadenie nie je v zhode s bezpečnostnými cieľmi uvedenými v článku 3 a stanovenými v prílohe I, nesmie uviesť elektrické zariadenie na trh, pokým toto elektrické zariadenie nebude v zhode. Navyše ak elektrické zariadenie predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia na elektrickom zariadení, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom a orgánom dohľadu nad trhom.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby boli spolu s elektrickým zariadením dodané návod na použitie a bezpečnostné informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za elektrické zariadenie zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jeho súlad s bezpečnostnými cieľmi uvedenými v článku 3 a stanovenými v prílohe I.

6.   Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, dovozcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov vykonajú skúšky vzorky elektrického zariadenia sprístupneného na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností nevyhovujúceho elektrického zariadenia a spätných prevzatí elektrických zariadení, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že elektrické zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tohto zariadenia do zhody, alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že elektrické zariadenie predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bolo elektrické zariadenie sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody elektronického zariadenia v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, ktoré uviedli na trh.

Článok 9

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní elektrického zariadenia na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením elektrického zariadenia na trhu distribútori overia, či je na elektrickom zariadení umiestnené označenie CE, či sú spolu s elektrickým zariadením dodané požadované dokumenty a návod na použitie a bezpečnostné informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa elektrické zariadenie sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že elektrické zariadenie nie je v zhode s bezpečnostnými cieľmi uvedenými v článku 3 a stanovenými v prílohe I, nesmie elektrické zariadenie sprístupniť na trhu, pokým toto elektrické zariadenie nebude v zhode. Navyše ak elektrické zariadenie predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za elektrické zariadenie zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jeho zhodu s bezpečnostnými cieľmi uvedenými v článku 3 a stanovenými v prílohe I.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že elektrické zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie tohto zariadenia do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že elektrické zariadenie predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých elektrické zariadenie sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody elektrického zariadenia. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 6, ak uvedie elektrické zariadenie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví elektrické zariadenie, ktoré už bolo uvedené na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad elektrického zariadenia s touto smernicou.

Článok 11

Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom im identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal elektrické zariadenie;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému elektrické zariadenie dodali.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im bolo dodané elektrické zariadenie, a počas 10 rokov po tom, čo dodali elektrické zariadenie.

KAPITOLA 3

ZHODA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

Článok 12

Predpoklad zhody na základe harmonizovaných noriem

Elektrické zariadenie, ktoré je v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považuje za zariadenie, ktoré je v zhode s bezpečnostnými cieľmi, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú, uvedenými v článku 3 a stanovenými v prílohe I.

Článok 13

Predpoklad zhody na základe medzinárodných noriem

1.   Keď harmonizované normy uvedené v článku 12 neboli vypracované a uverejnené, prijmú členské štáty všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že na účely sprístupnenia na trhu alebo voľného pohybu, ako je uvedené v článkoch 3 a 4, majú ich príslušné orgány považovať elektrické zariadenia spĺňajúce bezpečnostné ustanovenia medzinárodných noriem stanovených Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC), v súvislosti s ktorými bol dodržaný postup na uverejnenie stanovený v odsekoch 2 a 3 tohto článku, tiež za zariadenia, ktoré sú spĺňajú bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I.

2.   Bezpečnostné ustanovenia uvedené v odseku 1 oznámi Komisia členským štátom. Komisia, po porade s členskými štátmi, stanoví bezpečnostné ustanovenia a najmä ich varianty, ktoré odporúča na uverejnenie.

3.   Členské štáty informujú Komisiu v lehote troch mesiacov o akýchkoľvek námietkach, ktoré môžu mať voči oznámeným bezpečnostným ustanoveniam v súlade s odsekom 2, s uvedením bezpečnostných dôvodov, pre ktoré by nemali byť tieto ustanovenia uznané.

Na informačné účely budú odkazy na tie bezpečnostné ustanovenia, voči ktorým neboli vznesené žiadne námietky, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Predpoklad zhody na základe vnútroštátnych noriem

Keď harmonizované normy uvedené v článku 12 neboli vypracované a uverejnené a medzinárodné normy uvedené v článku 13 neboli uverejnené, členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že na účely sprístupnenia na trhu alebo voľného pohybu, ako je uvedené v článkoch 3 a 4, majú ich príslušné orgány považovať elektrické zariadenia vyrábané v súlade s bezpečnostnými ustanoveniami noriem platných v členskom štáte výroby tiež za zariadenia, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými cieľmi uvedenými v článku 3 a stanovenými v prílohe I, ak tento členský štát zabezpečí bezpečnostnú úroveň rovnocennú tej, ktorú ostatné členské štáty vyžadujú na svojom území.

Článok 15

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie bezpečnostných cieľov uvedených v článku 3 a stanovených v prílohe I.

2.   EÚ vyhlásenia o zhode sa vypracúva podľa vzoru stanoveného v prílohe IV, obsahuje prvky uvedené v module A stanovenom v prílohe III a musí sa neustále aktualizovať. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa elektrické zariadenie uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Ak sa na elektrické zariadenie vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad elektrického zariadenia s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 16

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 17

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1.   Na každé elektrické zariadenie alebo na jeho štítok musí byť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne umiestnené označenie CE. Ak to povaha elektrického zariadenia neumožňuje alebo neodôvodňuje, toto označenie sa umiestni na obale a v akejkoľvek sprievodnej dokumentácii.

2.   Označenie CE sa umiestni pred uvedením elektrického zariadenia na trh.

3.   Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú príslušné opatrenia.

KAPITOLA 4

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA VSTUPUJÚCEHO NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 18

Dohľad nad trhom Únie a kontrola elektrického zariadenia vstupujúceho na trh Únie

Článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na elektrické zariadenie.

Článok 19

Postup zaobchádzania s elektrickým zariadením, ktoré predstavuje riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočné dôvody domnievať sa, že elektrické zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo domácich zvierat či majetku, vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetného elektrického zariadenia vo vzťahu ku všetkým relevantným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Dotknuté hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú akýmkoľvek potrebným spôsobom s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že elektrické zariadenie nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto elektrického zariadenia s uvedenými požiadavkami alebo stiahol elektrické zariadenie z trhu, alebo ho spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, Komisiu a ostatné členské štáty informujú o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti s dotknutým elektrickým zariadením, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie elektrického zariadenia na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť elektrické zariadenie z daného trhu, alebo spätne ho prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho elektrického zariadenia, údaje o pôvode zariadenia, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

elektrické zariadenie nespĺňa bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb alebo domácich zvierat či majetku; alebo

b)

nedostatkami harmonizovaných noriem uvedených v článku 12 alebo medzinárodných či vnútroštátnych noriem uvedených v článkoch 13 a 14, na základe ktorých sa stanovuje predpoklad zhody.

6.   Členské štáty, iné ako členské štáty, ktoré postup začali podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného elektrického zariadenia, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát alebo Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnému elektrickému zariadeniu, ako napríklad stiahnutie tohto elektrického zariadenia z trhu.

Článok 20

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a vnútroštátne opatrenie zhodnotí. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt určujúci, či je, alebo nie je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi týmto členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia elektrického zariadenia, ktoré nie je v súlade, z ich trhov a informujú o tom zodpovedajúcim spôsobom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad elektrického zariadenia sa pripisuje nedostatkom harmonizovaných noriem uvedených v článku 19 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 21

Elektrické zariadenia, ktoré sú v súlade, ale ktoré predstavujú riziko

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 19 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je elektrické zariadenie v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo domáce zvieratá či majetok, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné elektrické zariadenie pri uvedení na trh už nepredstavovalo toto riziko, alebo aby ho z trhu stiahol, alebo ho spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, ktorú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými elektrickými zariadeniami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušného elektrického zariadenia, pôvod a dodávateľský reťazec elektrického zariadenia, povahu možného rizika a charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je, alebo nie je vnútroštátne opatrenie opodstatnené, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb alebo domácich zvierat či majetku okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 3

5.   Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi týmto členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 22

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 17 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

d)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

e)

technická dokumentácia nie je k dispozícii alebo úplná;

f)

informácie uvedené v článku 6 ods. 6 alebo článku 8 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

g)

nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v článku 6 alebo článku 8.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia elektrického zariadenia na trhu, alebo zabezpečí jeho spätné prevzatie alebo ho stiahne z trhu.

KAPITOLA 5

POSTUP VÝBORU, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre elektrické zariadenia. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

4.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Výbor môže ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, vznesené buď jeho predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade s rokovacím poriadkom výboru.

Článok 24

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií, uplatniteľných na porušenia ustanovení vnútroštátneho práva prijatých podľa tejto smernice hospodárskymi subjektmi, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 25

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu na trhu elektrického zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2006/95/ES a ktoré je v zhode s uvedenou smernicou a bolo uvedené na trh pred 20. aprílom 2016.

Článok 26

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 19. apríla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2, článkom 3 prvým odsekom, článkom 4, článkami 6 až 12, článkom 13 ods. 1, článkami 14 až 25 a s prílohami II, III a IV. Tieto ustanovenia bezodkladne oznámia Komisii.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 20. apríla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 27

Zrušenie

Smernica 2006/95/ES sa zrušuje s účinnosťou od 20. apríla 2016 bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smerníc uvedených v prílohe V.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1, článok 3 druhý odsek, článok 5, článok 13 ods. 2 a 3 a prílohy I, V a VI sa uplatňujú od 20. apríla 2016.

Článok 29

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Ú. v. EÚ L 374, 27.12.2006, s. 10. Smernica 2006/95/ES je kodifikáciou smernice Rady 73/23/EHS z 19. februára 1973 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29).

(4)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(7)  Schválený rozhodnutím Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35).

(8)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ PRVKY BEZPEČNOSTNÝCH CIEĽOV PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE URČENÉ NA POUŽÍVANIE V RÁMCI URČITÝCH LIMITOV NAPÄTIA

1.   Všeobecné podmienky

a)

základné charakteristiky, ktorých uznanie a dodržiavanie zabezpečuje, že sa elektrické zariadenie bude používať bezpečne a na účely, pre ktoré bolo vyrobené, majú byť vyznačené na elektrickom zariadení alebo, ak toto nie je možné, v sprievodnej dokumentácii;

b)

elektrické zariadenie spolu s jeho súčiastkami je vyrobené tak, aby sa zabezpečilo jeho bezpečné a vhodné namontovanie a pripojenie;

c)

elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zabezpečila ochrana proti nebezpečenstvám uvedeným v bodoch 2 a 3 za predpokladu, že je zariadenie používané na účely, pre ktoré bolo vyrobené, a že je adekvátne udržiavané.

2.   Ochrana proti nebezpečenstvám vznikajúcim z elektrického zariadenia

V súlade s bodom 1 sú ustanovené technické opatrenia, aby sa zabezpečilo, že:

a)

osoby a domáce zvieratá sú primerane chránené proti nebezpečenstvu fyzického zranenia alebo iného poškodenia, ktoré by mohli byť spôsobené priamym alebo nepriamym stykom;

b)

sa nevytvárajú teploty, elektrické oblúky alebo žiarenie, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo;

c)

osoby, domáce zvieratá a majetok sú primerane chránené proti neelektrickým nebezpečenstvám spôsobeným elektrickým zariadením odhaleným na základe skúseností;

d)

izolácia zodpovedá predvídateľným podmienkam.

3.   Ochrana proti nebezpečenstvám, ktoré môžu byť spôsobené vonkajšími vplyvmi na elektrické zariadenie

V súlade s bodom 1 sa stanovia technické opatrenia, aby sa zabezpečilo, že elektrické zariadenie:

a)

spĺňa očakávané mechanické požiadavky tak, že osoby, domáce zvieratá a majetok nie sú ohrozené;

b)

je odolné proti nemechanickým vplyvom v očakávaných podmienkach prostredia tak, že osoby, domáce zvieratá a majetok nie sú ohrozené;

c)

neohrozuje osoby, domáce zvieratá a majetok v predvídateľných podmienkach preťaženia.


PRÍLOHA II

ZARIADENIA A JAVY MIMO ROZSAHU PÔSOBNOSTI TEJTO SMERNICE

Elektrické zariadenia na používanie vo výbušnom ovzduší

Elektrické zariadenia pre rádiológiu a medicínske účely

Elektrické časti pre nákladné a osobné výťahy

Elektromery

Zásuvkové vývody a zástrčky pre domáce použitie

Ochrana elektrických ovládačov

Rádioelektrické rušenie

Špecializované elektrické zariadenia určené pre lode, lietadlá alebo železnice, ktoré spĺňajú bezpečnostné ustanovenia stanovené medzinárodnými inštitúciami, v ktorých má členský štát účasť.

Hodnotiace súpravy vyrábané na mieru pre profesionálov výlučne na použitie vo výskumných a vývojových zariadeniach na tieto účely.


PRÍLOHA III

MODUL A

Vnútorná kontrola výroby

1.   Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 a zaručuje a vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že príslušné elektrické zariadenie spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

2.   Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Prostredníctvom dokumentácie sa umožní posúdenie zhody elektrického zariadenia s príslušnými požiadavkami a uvedie sa v nej primeraná analýza a posúdenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, návrh, výroba a používanie elektrického zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)

všeobecný opis elektrického zariadenia,

b)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov atď.,

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania elektrického zariadenia,

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo medzinárodných či vnútroštátnych noriem uvedených v článkoch 13 a 14, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy alebo medzinárodné či vnútroštátne normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie bezpečnostných cieľov tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem alebo medzinárodných či vnútroštátnych noriem uvedených v článkoch 13 a 14 špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,

e)

výsledky vykonaných projektových výpočtov, vykonaných skúšok atď. a

f)

protokoly o skúškach.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrábaného elektrického zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každé jednotlivé elektrické zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

4.2.

Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre model výrobku a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom uchováva k dispozícii 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza elektrické zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom dohľadu nad trhom.

5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA IV

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. XXXX) (1)

1.

Typ výrobku/výrobok (číslo výrobku, typu, šarže alebo sériové číslo):

2.

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia elektrického zariadenia umožňujúca vysledovateľnosť; v prípade potreby môže obsahovať dostatočne zrozumiteľný farebný obrázok, ktorý umožňuje identifikáciu elektrického zariadenia):

5.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

7.

Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí prideliť vyhláseniu o zhode číslo.


PRÍLOHA V

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumy uplatňovania smerníc uvedených v časti B prílohy V k smernici 2006/95/ES

(v zmysle článku 27)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

73/23/EHS

21. august 1974 (1)

93/68/EHS

1. júl 1994

1. január 1995 (2)


(1)  V prípade Dánska sa lehota predĺžila na päť rokov, t. j. do 21. februára 1978. Pozri článok 13 ods. 1 smernice 73/23/EHS.

(2)  Do 1. januára 1997 členské štáty museli dovoliť uvádzať na trh a uvádzať do prevádzky výrobky, ktoré boli v súlade s dohodami o označovaní platnými pred 1. januárom 1995. Pozri článok 14 ods. 2 smernice 93/68/EHS.


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2006/95/ES

Táto smernica

Článok 1

Článok 1 druhý odsek

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 12

Článok 6

Článok 13

Článok 7

Článok 14

Článok 8 ods. 1

Články 16 a 17

Článok 8 ods. 2

Článok 8 ods. 3

Článok 9

Články 18 až 20

Článok 10

Články 16 a 17

Článok 11

Článok 12

Článok 13

Článok 26 ods. 2

Článok 14

Článok 27

Článok 15

Článok 28

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Články 15 a 16 a príloha IV

Príloha IV

Príloha III

Príloha V

Príloha V


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


Top