Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0113

2014/113/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  3. marca 2014 o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES

OJ L 62, 4.3.2014, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/113(1)/oj

4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. marca 2014

o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES

(2014/113/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

keďže:

(1)

Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (ďalej len „výbor“) bol zriadený rozhodnutím Komisie 95/320/ES (1) na posudzovanie vplyvov chemických faktorov na zdravie pracovníkov pri práci. Činnosť výboru priamo podporuje regulačnú činnosť Únie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Rozvíja vysoko kvalitné komparatívne analytické poznatky a zabezpečuje, aby sa návrhy, rozhodnutia a politika Komisie týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov zakladali na spoľahlivých vedeckých dôkazoch.

(2)

Výbor pomáha Komisii najmä pri hodnotení najnovších dostupných vedeckých údajov a pri navrhovaní najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci (Occupational Exposure Limits – OEL) v záujme ochrany pracovníkov pred chemickými rizikami, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Únie v súlade so smernicou Rady 98/24/ES (2) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES (3).

(3)

Členovia výboru sú vysoko kvalifikovaní, špecializovaní, nezávislí odborníci vybraní na základe objektívnych kritérií. Vymenúvajú sa na základe ich osobných schopností a predkladajú Komisii odporúčania a stanoviská, ktoré sú potrebné na rozvoj politiky EÚ v oblasti ochrany pracovníkov. Prínos výboru je tak významný, že bez neho by Komisia nemohla dosiahnuť ciele v oblasti sociálnej politiky v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Títo nezávislí odborníci by preto mali dostávať odplatu nad rámec úhrady výdavkov, ktorá by bola primeraná konkrétnym úlohám, ktoré im boli pridelené.

(4)

Činnosť výboru účinne prispieva k zlepšovaniu pracovného prostredia s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť pracovníkov tým, že Komisii poskytuje vedecké dôkazy o zdravotných účinkoch chemických faktorov na pracovníkov pri práci, ktoré sú nevyhnutné na to, aby Komisia mohla dosiahnuť príslušné ciele Únie v oblasti sociálnej politiky. Financovanie jeho činnosti sa preto bude zabezpečovať prostredníctvom príslušného rozpočtového riadka, ktorý je určený na podporné iniciatívy v oblasti sociálnej politiky a pracovných podmienok.

(5)

Je tiež potrebné zaviesť zlepšenia v štruktúre a v pracovných postupoch výboru.

(6)

Členovia výboru by sa mali vyberať na základe výzvy na prejavenie záujmu. Tým sa zabezpečí dodržanie zásady rovnakých príležitostí a transparentnosti vo výberovom postupe.

(7)

V záujme zabezpečenia kontinuity a efektívnosti práce výboru by členovia vymenovaní rozhodnutím Komisie 2009/985/EÚ (4) mali zostať vo funkcii až do vymenovania nových členov výboru.

(8)

Vedecké poradenstvo poskytované vo veciach súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosťou pracovníkov musí vychádzať z etických zásad excelentnosti, nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti, ktoré boli vypracované v oznámení Komisie „Zhromažďovanie a používanie expertízy Komisiou: zásady a usmernenia. Zlepšenie znalostí pre lepšie politiky“ (5), a musí byť organizované v súlade so zásadami osvedčených postupov pri hodnotení rizika.

(9)

Keďže je potrebné vykonať podstatné zmeny k rozhodnutiu 95/320/ES, malo by sa v záujme zrozumiteľnosti toto rozhodnutie zrušiť a nahradiť novým rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci

Zriaďuje sa Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci na hodnotenie účinkov chemických faktorov na zdravie pracovníkov pri práci (ďalej len „výbor“).

Článok 2

Poslanie

1.   Poslaním výboru je poskytovať Komisii na požiadanie stanoviská k akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa toxikologického hodnotenia chemických látok z hľadiska ich účinkov na zdravie pracovníkov.

2.   Výbor po konzultácii so sekretariátom uvedeným v článku 5 ods. 3 prijme metodiku odvodzovania najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci (Occupational Exposure Limits – OEL) a nepretržite ju posudzuje, aby odzrkadľovala všetky príslušné vedecké faktory týkajúce sa určovania OEL. Zabezpečí, aby jeho metodika odzrkadľovala súčasnú prax hodnotenia rizík.

3.   Výbor odporúča najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci predovšetkým na základe vedeckých údajov, ako sa uvádza v smerniciach 98/24/ES a 2004/37/ES, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na:

časovo vážený priemer koncentrácií počas ôsmich hodín (TWA),

hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia (STEL),

biologické hraničné hodnoty/biologické smerodajné hodnoty (BLV/BGV).

OEL vo vhodných prípadoch dopĺňajú ďalšie údaje, ktoré zahŕňajú:

pravdepodobnú absorpciu pokožkou,

potenciál senzibilizácie,

karcinogénne vlastnosti.

Ďalšie vhodné údaje možno zaviesť prostredníctvom zmien metodického dokumentu výboru.

4.   Všetky odporúčania pre OEL musia byť odôvodnené a podrobne vysvetlené informáciami o základných údajoch, opisom kritických účinkov, použitými technikami extrapolácie a všetkými údajmi o možných rizikách pre ľudské zdravie. V prípade každej navrhovanej hodnoty OEL treba zaznamenať aj možnosť monitorovania vystavenia.

5.   Komisia môže požiadať výbor, aby vykonal ďalšie opatrenia súvisiace s toxikologickým hodnotením chemických faktorov.

6.   Výbor odhaľuje všetky nedostatky v konkrétnych vedeckých informáciách, ktoré môžu byť potrebné na hodnotenie chemických rizík, a informuje o nich Komisiu.

7.   Výbor identifikuje aktuálne prioritné otázky týkajúce sa účinkov chemických látok na zdravie a informuje o nich Komisiu.

8.   Na žiadosť Komisie výbor organizuje tematické semináre s cieľom preskúmať údaje a vedecké poznatky o chemických faktoroch alebo otázky súvisiace s jeho metodikou. Tieto semináre sa organizujú s pomocou sekretariátu výboru.

9.   Pri vykonávaní svojich úloh sa výbor v súlade s článkom 5 ods. 5 snaží zabezpečiť spoluprácu s príslušnými inými orgánmi zriadenými podľa práva EÚ vrátane agentúr Únie, ktoré vykonávajú podobné úlohy v súvislosti s otázkami spoločného záujmu.

Článok 3

Vymenovanie členov výboru

1.   Výbor pozostáva najviac z dvadsaťjeden jednotlivých expertov vybraných zo zoznamu vhodných kandidátov zostaveného po uverejnení výzvy na prejavenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke Komisie. V registri expertných skupín Komisie a podobných subjektov (ďalej len „register“) sa zabezpečí odkaz na stránku, na ktorej je uverejnená výzva.

Členov vymenúva na základe osobnej spôsobilosti Komisia.

Členovia sa vyberajú na základe ich preukázanej vedeckej odbornosti a skúsenosti, a to so zreteľom na potrebu zabezpečiť:

aby bola zastúpená celá škála vedeckej odbornosti, ktorá je potrebná na plnenie úloh, najmä vrátane chémie, toxikológie, epidemiológie, pracovného lekárstva a priemyselnej hygieny, a všeobecná spôsobilosť určovať OEL,

vyvážené geografické zastúpenie členov výboru.

2.   Mená členov sa uverejnia v registri, ako aj v Úradnom vestníku Európskej únie na informačné účely.

Osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).

3.   Členovia vymenovaní rozhodnutím 2009/985/EÚ v súlade s rozhodnutím 95/320/ES zostávajú vo funkcii podľa tohto rozhodnutia až do vymenovania členov na nové funkčné obdobie v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 1 a 2.

Článok 4

Funkčné obdobie

1.   Funkčné obdobie členov výboru je trojročné. Po uplynutí trojročného obdobia členovia výboru zotrvávajú vo funkcii, kým nie sú nahradení alebo vymenovaní na ďalšie funkčné obdobie.

2.   V prípade odstúpenia člena výboru pred uplynutím trojročného obdobia alebo ak sa člen nezúčastní na viac ako jednej tretine zasadnutí, alebo nie je viac schopný účinne prispievať do porád výboru z iného dôvodu, môže byť na zvyšok svojho funkčného obdobia nahradený. V tom prípade Komisia vymenuje nového člena z predchádzajúceho zoznamu kandidátov v súlade s postupom stanoveným v článku 3.

Článok 5

Predstavenstvo a sekretariát výboru

1.   Na začiatku každého funkčného obdobia si výbor spomedzi svojich členov zvolí jednoduchou väčšinou hlasov predsedu a dvoch podpredsedov. Títo traja členovia tvoria predstavenstvo výboru (ďalej len „predstavenstvo“).

2.   Predstavenstvo je zodpovedné za vnútorné procesné záležitosti výboru a predsedá zasadnutiam s cieľom dosiahnuť vedecký konsenzus, pokiaľ ide o odporúčania alebo stanoviská, ktoré sa majú prijať.

3.   Komisia poskytuje výboru a jeho pracovným skupinám sekretariát spolu s administratívnou podporou potrebnou v záujme efektívneho fungovania výboru.

4.   Sekretariát zabezpečuje účinnú spoluprácu výboru s ostatnými vedeckými výbormi a agentúrami Únie.

5.   Sekretariát sa usiluje zabezpečiť včasné zistenie potenciálnych zdrojov konfliktov medzi odporúčaniami a stanoviskami výboru a odporúčaniami a stanoviskami iných orgánov zriadených podľa práva EÚ vrátane agentúr Únie vykonávajúcich podobné úlohy súvisiace s otázkami spoločného záujmu.

Článok 6

Pracovné skupiny

1.   Na žiadosť predstavenstva môže výbor vytvoriť zo svojich členov po dohode s útvarmi Komisie pracovné skupiny.

2.   Úlohou pracovných skupín je prerokúvať konkrétne otázky súvisiace s prácou výboru na základe pôsobnosti vymedzenej výborom a oznamovať výboru výsledky svojich porád. Tieto pracovné skupiny sa rozpustia hneď, ako splnia svoju úlohu.

Článok 7

Plenárne zasadnutia výboru a zasadnutia pracovných skupín

1.   Výbor prijíma svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku pre expertné skupiny Komisie.

2.   Plenárne zasadnutia výboru sa zvyčajne konajú štyrikrát ročne.

3.   Komisia zvoláva plenárne zasadnutia výboru a zúčastňuje sa na nich a zvoláva zasadnutia pracovných skupín.

4.   Výbor i pracovné skupiny zvyčajne zasadajú v ústredí Komisie. Vo výnimočných prípadoch sa však zasadnutia môžu konať na inom mieste.

Článok 8

Postupy a metodika

1.   Výbor prerokúva všetky žiadosti o odporúčania, pokiaľ ide o OEL pre konkrétnu látku alebo skupinu látok, alebo záležitosti týkajúce sa akýchkoľvek iných vedeckých stanovísk (ďalej len „stanovisko“), o ktoré požiada Komisia.

2.   Komisia môže v žiadosti o odporúčanie alebo stanovisko výboru v súlade s odsekom 1 stanoviť lehotu, v rámci ktorej je potrebné ho poskytnúť.

3.   Výbor a najmä predstavenstvo vyvinú maximálne úsilie, aby poskytovali svoje odporúčania alebo stanoviská na základe konsenzu. Na poradách výboru sa nehlasuje. Ak sa nedospeje k jednomyseľnej dohode, výbor oznámi Komisii jednotlivé názory vyjadrené počas porád.

4.   Výbor za pomoci sekretariátu zabezpečí, aby jeho metodika odzrkadľovala najnovšie vedecké normy a aby sa vykonávala.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o dôvernosti uvedené v článku 9 ods. 3, Komisia uverejňuje aktualizovanú metodiku, prijaté odporúčania a stanoviská výboru v časti svojej webovej stránky, ktorá je venovaná výboru.

Článok 9

Etické zásady

Členovia výboru sa zaväzujú konať nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Nesmú delegovať svoju zodpovednosť na žiadnu inú osobu.

Urobia vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú konať vo verejnom záujme, ako aj vyhlásenie, v ktorom uvedú, či majú alebo nemajú nejaké priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za záujmy poškodzujúce ich nezávislosť.

Útvary Komisie vezmú na vedomie všetky oznámené záujmy a rozhodnú o ich relevantnosti.

Výbor zabezpečí, aby bolo v jeho odporúčaniach a stanoviskách zreteľne uvedené odôvodnenie použité v jeho rozhodovacom procese, ako sa vymedzuje v jeho metodike.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 12 tohto rozhodnutia, členovia výboru nesmú prezrádzať informácie, s ktorými sa oboznámia v priebehu práce výboru, tematických seminárov, pracovných skupín alebo iných činností súvisiacich s týmto rozhodnutím.

Členovia výboru na začiatku každého funkčného obdobia podpíšu písomné vyhlásenie o dôvernosti.

Článok 10

Pozorovatelia a externí experti

1.   Útvary Komisie vyzvú krajiny EHP/EZVO, aby navrhli vedeckých pracovníkov, ktorí sa budú zúčastňovať na zasadnutiach ako pozorovatelia.

2.   Ak je to vhodné, útvary Komisie môžu pozvať vedeckých expertov, ktorí nie sú členmi výboru a ktorí majú osobitnú kvalifikáciu v prerokúvanej téme, aby sa zúčastnili na práci výboru alebo v pracovnej skupine na ad hoc základe.

Článok 11

Osobitné príspevky

1.   Členovia výboru a externí experti prizvaní na podnet Komisie majú nárok na osobitný príspevok v maximálnej výške 450 EUR vo forme denných jednotkových nákladov za každý úplný pracovný deň. Celkový príspevok sa vypočítava a zaokrúhľuje smerom nahor s presnosťou na polovicu pracovného dňa. Všetky platby sa uskutočňujú v eurách.

2.   Cestovné náklady a náklady na pobyt, ktoré účastníkom vznikli v súvislosti s činnosťou výboru, uhrádza Komisia v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami (7). Náhrady za uvedené výdavky sa poskytujú v medziach dostupných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú pridelené v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

3.   Článok 11 ods. 1 nadobudne účinnosť až v deň, v ktorom boli členovia vymenovaní na ďalšie funkčné obdobie výboru v súlade s postupom stanoveným v článku 3.

Článok 12

Transparentnosť

1.   Komisia uverejní všetky relevantné dokumenty (ako napr. programy, zápisnice a príspevky účastníkov) buď v registri alebo na príslušnej webovej stránke, ktorá je prístupná prostredníctvom odkazu uvedeného v registri.

2.   Výnimky z uverejňovania sú možné na základe posúdenia jednotlivých prípadov vtedy, keď by uverejnenie dokumentu mohlo narušiť ochranu verejného alebo súkromného záujmu, ako sa vymedzuje v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (8).

Článok 13

Zrušenie

1.   Rozhodnutie 95/320/ES sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Rozhodnutie Komisie 95/320/ES z 12. júla 1995, ktorým sa zriaďuje Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (Ú. v. ES L 188, 9.8.1995, s. 14).

(2)  Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2009/985/EÚ z 18. decembra 2009, ktorým sa vymenúvajú členovia Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci na nové funkčné obdobie (Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 98).

(5)  KOM(2002) 713 v konečnom znení z 11. decembra 2002.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Rozhodnutie Komisie K(2007) 5858 – Pravidlá o úhrade nákladov pre expertov, ktorí boli pozvaní na zasadnutia Komisie.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Účelom týchto výnimiek je ochrana verejnej bezpečnosti, vojenských záležitostí, medzinárodných vzťahov, finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky, súkromia a nedotknuteľnosti jednotlivca, obchodných záujmov, súdnych konaní a právneho poradenstva, inšpekcií/vyšetrovaní/auditov a rozhodovacieho procesu príslušných orgánov.


Top