Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1273

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1273/2012 z  20. decembra 2012 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (prepracované znenie)

OJ L 359, 29.12.2012, p. 32–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1273/oj

29.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/32


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1273/2012

z 20. decembra 2012

o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 74,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (2) a rozhodnutie Rady 2008/839/SVV z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (3) boli podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Vzhľadom na nové zmeny a doplnenia je v záujme prehľadnosti vhodné toto nariadenie a rozhodnutie prepracovať.

(2)

Schengenský informačný systém (SIS) zriadený podľa ustanovení hlavy IV dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (4) (ďalej len „Schengenský dohovor“), a jeho ďalší vývojový stupeň SIS 1+ predstavujú zásadné dôležité nástroje uplatňovania ustanovení schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie.

(3)

Vývojom Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) bola Radou poverená Komisia podľa nariadenia (ES) č. 2424/2001 (5) a rozhodnutia 2001/886/SVV (6). Tieto akty stratili účinnosť 31. decembra 2008 pred ukončením vývoja súvisiaceho so SIS II. Museli byť preto doplnené najskôr nariadením (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutím 2008/839/SVV a následne týmto nariadením a nariadením Rady (EÚ) č. 1272/2012 z 20. decembra 2012 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (7), a to najneskôr do ukončenia prechodu zo SIS 1+ na SIS II alebo do dňa, ktorý stanoví Rada v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (8) a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (9).

(4)

SIS II bol zriadený nariadením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím 2007/533/SVV. Toto nariadenie by sa nemalo dotýkať ustanovení uvedených právnych aktov.

(5)

Určité skúšky SIS II sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 189/2008 (10) a v rozhodnutí Rady 2008/173/SVV (11).

(6)

Malo by sa pokračovať vo vývoji SIS II, pričom ukončiť by sa mal v rámci komplexného harmonogramu SIS II, ktorý Rada schválila 6. júna 2008 a ktorý sa následne zmenil a doplnil v októbri 2009 vzhľadom na usmernenia Rady zo 4. júna 2009 (spravodlivosť a vnútorné veci). Novú verziu komplexného harmonogramu predložila Komisia Európskemu parlamentu a Rade v októbri 2010.

(7)

Členské štáty a Komisia by mali pri vykonávaní komplexnej skúšky SIS II v plnej miere spolupracovať v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Čo najskôr po ukončení uvedenej komplexnej skúšky by sa mali odsúhlasiť jej výsledky podľa nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia 2007/533/SVV. Na účely komplexnej skúšky by sa mali použiť len skúšobné údaje.

(8)

Členské štáty by mali vykonať skúšku výmeny doplňujúcich informácií.

(9)

Pokiaľ ide o SIS 1+, Schengenský dohovor ustanovuje technickú pomocnú jednotku (C.SIS). Pokiaľ ide o SIS II, v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV sa ustanovuje, že centrálny SIS II sa skladá z technickej pomocnej jednotky a z jednotného národného rozhrania (NI-SIS). Technická pomocná jednotka centrálneho SIS II by sa mala nachádzať v Štrasburgu (Francúzsko) a záložná v St. Johann im Pongau (Rakúsko).

(10)

V záujme lepšieho riadenia možných ťažkostí vyplývajúcich z prechodu z SIS 1+ na SIS II by sa mala vytvoriť a otestovať predbežná architektúra prechodu SIS. Predbežná architektúra prechodu by nemala mať vplyv na prevádzkovú dostupnosť SIS 1+. Prevodník by mala poskytnúť Komisia.

(11)

Členský štát, ktorý vydal zápis, by mal byť zodpovedný za zabezpečenie správnosti, aktuálnosti a zákonnosti údajov vložených do SIS.

(12)

Za centrálny SIS II a jeho komunikačnú infraštruktúru by mala zostať zodpovedná Komisia. Táto zodpovednosť zahŕňa údržbu a pokračovanie vývoja SIS II a jeho komunikačnej infraštruktúry vrátane nepretržitej opravy chýb. Komisia by mala zabezpečiť koordináciu a podporu spoločných činností. Komisia by mala členským štátom poskytovať na úrovni centrálneho SIS II najmä potrebnú technickú a prevádzkovú podporu vrátane dostupnosti asistenčnej služby.

(13)

Členské štáty sú a mali by zostať zodpovedné za vývoj a údržbu svojich vnútroštátnych systémov (N.SIS II).

(14)

Francúzsko by malo zostať zodpovedné za technickú pomocnú jednotku SIS 1+, ako sa výslovne uvádza v Schengenskom dohovore.

(15)

Zástupcovia členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, by mali koordinovať svoj postup v rámci Rady. Pre tento organizačný postup je potrebné ustanoviť rámec.

(16)

Komisia by mala, s cieľom podporiť členské štáty vo zvolení si najvýhodnejšieho technického a finančného riešenia, bezodkladne začať proces úpravy tohto nariadenia, a to navrhnutím právneho rámca prechodu zo SIS 1+ na SIS II, ktorý lepšie zohľadní stratégiu technického zabezpečenia prechodu načrtnutú v Pláne prechodu pre projekt SIS (ďalej len „plán prechodu“), ktorý Komisia prijala po kladnom hlasovaní Výboru pre SIS–VIS 23. februára 2011.

(17)

V pláne prechodu sa uvádza, že v rámci lehoty na prepnutie všetky členské štáty jeden po druhom uskutočnia prepnutie svojich vnútroštátnych aplikácií zo SIS 1+ na SIS II. Z technického hľadiska je žiaduce, aby členské štáty, ktoré uskutočnili prepnutie, mohli vyžívať SIS II v plnom rozsahu od momentu prepnutia a nemuseli čakať, kým prepnutie uskutočnia aj ostatné členské štáty. Z tohto dôvodu je nutné, aby sa nariadenie (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutie 2007/533/SVV uplatňovali od momentu, kedy začal s prepínaním prvý členský štát. Z dôvodu právnej istoty by trvanie prepnutia malo byť podľa možnosti čo najkratšie a nemalo by presiahnuť 12 hodín. Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia 2007/533/SVV by nemalo členským štátom, ktoré ešte neuskutočnili prepnutie, resp. ktoré boli nútené uskutočniť návrat z technických dôvodov, brániť v tom, aby počas obdobia intenzívneho monitorovania využívali tie funkcie SIS II, ktoré mal aj SIS 1+. S cieľom uplatňovať na zápisy, spracovanie údajov a ochranu údajov vo všetkých členských štátoch rovnaké normy a podmienky je nevyhnutné, aby sa na prevádzkové činnosti vykonávané v rámci SIS členskými štátmi, ktoré prepnutie ešte neuskutočnili, uplatňoval právny rámec SIS II.

(18)

Je nutné, aby sa na dočasnom základe ďalej uplatňovali niektoré ustanovenia hlavy IV Schengenského dohovoru, a to začlenením týchto ustanovení do tohto nariadenia, keďže počas prechodu predstavujú právny rámec pre prevodník a predbežnú architektúru prechodu. Predbežná architektúra prechodu pre prevádzku SIS 1+ umožní počas obmedzeného prechodného obdobia paralelné fungovanie SIS 1+ a určitých technických častí architektúry SIS II, čo je nutné, aby bolo možné uskutočniť postupný prechod zo SIS 1+ na SIS II.

(19)

Nariadenie (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutie 2007/533/SVV ustanovujú, aby sa po uskutočnení analýzy nákladov a prínosov používali pre centrálny SIS II najlepšie dostupné technológie. V prílohe k záverom Rady o ďalšom smerovaní SIS II zo 4. a 5. júna 2009 sa stanovili medzníky, ktoré by sa mali dosiahnuť na účely pokračovania súčasného projektu SIS II. Súčasne sa uskutočnila štúdia týkajúca sa vypracovania alternatívneho technického scenára pre vývoj SIS II na základe vývoja SIS 1+ (SIS 1+ RE) ako súčasti pohotovostného plánu pre prípad, že skúšky preukážu nedodržanie požiadaviek týchto medzníkov. Na základe týchto parametrov sa môže Rada rozhodnúť, že vyzve Komisiu, aby použila alternatívny technický scenár.

(20)

Opis technických zložiek predbežnej architektúry prechodu by sa preto mal prispôsobiť tak, aby bolo možné aj iné technické riešenie, konkrétne SIS 1+ RE, pokiaľ ide o vývoj centrálneho SIS II. SIS 1+ RE je možným technickým riešením na vývoj centrálneho SIS II a dosiahnutie cieľov SIS II ustanovených v nariadení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV.

(21)

SIS 1+ RE charakterizuje jedinečnosť prostriedkov medzi vývojom SIS II a systémom SIS 1+. Odkazy na technickú architektúru SIS II a proces prechodu by sa preto mali v prípade realizácie alternatívneho technického scenára chápať ako odkazy na SIS II založený na inom technickom riešení, primerane aplikované na technické špecifiká uvedeného riešenia, a v súlade s cieľom vytvoriť centrálnu časť systému SIS II.

(22)

Pri akomkoľvek technickom scenári by mala byť výsledkom prechodu na centrálnej úrovni dostupnosť databázy SIS 1+ a nových funkcií SIS II vrátane ďalších kategórií údajov v centrálnej časti SIS II. V záujme uľahčenia zadania údajov by sa malo presne stanoviť, že vymazané údaje v zmysle článku 113 ods. 2 Schengenského dohovoru nebudú tvoriť súčasť prechodu zo SIS 1+ na SIS II.

(23)

Komisia by mala byť oprávnená zadať tretím stranám vrátane vnútroštátnych orgánov verejnej moci úlohy, ktoré sú na ňu prenesené týmto nariadením, a úlohy súvisiace s plnením rozpočtu v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (12) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

V každom takomto zadaní by sa mali dodržiavať pravidlá týkajúce sa ochrany údajov a bezpečnosti údajov platné pre SIS a zohľadniť úloha príslušných orgánov zodpovedných za ochranu údajov, a to najmä ustanovenia Schengenského dohovoru a tohto nariadenia.

(24)

Pokiaľ ide o financovanie vývoja centrálneho SIS II založeného na inom technickom riešení, malo by byť pokryté zo všeobecného rozpočtu EÚ, pričom by sa zároveň mala dodržať zásada riadneho finančného hospodárenia. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách môže Komisia delegovať svoje úlohy v súvislosti s plnením rozpočtu na vnútroštátne subjekty vo verejnom sektore. Na základe politického usmernenia a s výhradou splnenia podmienok stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách by sa Komisia vyzvala, aby v prípade rozhodnutia použiť pohotovostný plán alternatívneho riešenia delegovala svoje úlohy v súvislosti s plnením rozpočtu týkajúce sa vývoja SIS II založeného na SIS 1+ RE na Francúzsko.

(25)

V nariadení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí 2007/533/SVV, ako aj v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (13), boli vnútroštátne opatrenia v súvislosti s rozvojom SIS II zaradené medzi akcie oprávnené na spolufinancovanie z Fondu pre vonkajšie hranice (External Borders Fund, ďalej len „EBF“). V rozhodnutí Komisie 2007/599/ES z 27. augusta 2007, ktorým sa uplatňuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES týkajúce sa prijatia strategických usmernení na obdobie rokov 2007 – 2013 (14), bol SIS II zahrnutý medzi 5 strategických priorít v rámci EBF, čím sa potvrdil význam podpory súdržného a včasného rozvoja vnútroštátnych projektov súbežne s centrálnym SIS II.

Od prijatia týchto právnych aktov sa v priebehu roka 2010 zásadne zmenila orientácia projektu SIS II, po tom, ako bola ukončená dôležitá skúška systému – „medzníková skúška 1“. Vývoj v rámci využívania SIS zo strany členských štátov navyše viedol k tomu, že bolo nutné aktualizovať technické požiadavky SIS II, pokiaľ ide o výkonnosť a kapacitu na uchovávanie údajov, čo malo vplyv na náklady projektu SIS II na centrálnej aj vnútroštátnej úrovni.

(26)

Pokiaľ ide o proces prechodu zo SIS 1+ na SIS II, vývoj v súvislosti s technickými požiadavkami a pokrok dosiahnutý v rámci dokončovania projektu SIS II viedli k novému vymedzeniu architektúry prechodu, harmonogramu prechodu a požiadaviek týkajúcich sa skúšok. Dôležitú časť činností, ktoré sú teraz nutné na úrovni členských štátov na účely prechodu na SIS II, nebolo možné v čase prijatia nariadenia (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutia 2008/839/SVV, resp. v čase schvaľovania finančných prostriedkov a viacročných programov v rámci EBF predpokladať. Preto je nutné, aby sa čiastočne upravili zásady deľby nákladov, pokiaľ ide o prechod zo SIS 1 na SIS II. Určité činnosti na vnútroštátnej úrovni súvisiace s uvedeným prechodom, a to najmä činnosti spojené s účasťou členských štátov na skúškach súvisiacich s prechodom, by mohli byť spolufinancované z rozpočtového riadku pre SIS II vo všeobecnom rozpočte Únie. Uvedená možnosť by mala existovať v prípade konkrétnych a presne stanovených činností, ktoré idú nad rámec a nie sú totožné s inými činnosťami súvisiacimi so SIS II, ktoré budú aj naďalej podporované z prostriedkov EBF. Finančná pomoc poskytovaná na základe tohto nariadenia by mala dopĺňať pomoc, ktorá sa bude poskytovať z EBF.

(27)

V súvislosti so spolufinancovaním poskytovaným podľa tohto nariadenia by sa mali prijať vhodné opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a potrebné kroky na vymáhanie stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (15), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (16), a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (17).

(28)

Aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, vykonávacie právomoci by sa mali preniesť na Komisiu, pričom by sa mali zohľadniť finančné účinky rozhodnutia na členské štáty, ktoré by sa počas toho, ako Komisia vykonáva svoje vykonávacie právomoci, mali v plnej miere zúčastňovať na tomto procese. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (18).

(29)

Komisia a členské štáty by mali naďalej úzko spolupracovať vo všetkých etapách vývoja SIS II a prechodu zo SIS 1+ na SIS II s cieľom ukončiť tento proces. V záveroch Rady o SIS II z 26. a 27. februára 2009 a 4. a 5. júna 2009 sa zriadil neformálny orgán zložený z expertov členských štátov s názvom Rada pre globálne riadenie projektu s cieľom posilniť spoluprácu a poskytnúť centrálnemu projektu SIS II priamu pomoc členských štátov. Pozitívne výsledky práce uvedenej skupiny expertov a potreba ďalšieho posilnenia spolupráce a transparentnosti centrálneho projektu SIS II sú dôvodom na formálne začlenenie skupiny expertov do riadiacej štruktúry SIS II. Preto by sa mala formálne zriadiť skupina expertov s názvom Rada pre globálne riadenie projektu, ktorá doplní súčasnú organizačnú štruktúru SIS II. S cieľom zabezpečiť efektívnosť vrátane nákladovej efektívnosti by sa mal počet expertov obmedziť. Činnosťami Rady pre globálne riadenie projektu by nemali byť dotknuté právomoci Komisie a členských štátov.

(30)

Na spracovanie osobných údajov Komisiou sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (19).

(31)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je zodpovedný za monitorovanie a zabezpečenie uplatňovania nariadenia (ES) č. 45/2001 a je oprávnený monitorovať činnosť inštitúcií a orgánov Únie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Spoločný dozorný orgán je zodpovedný za dozor nad technickou podpornou funkciou súčasného systému SIS 1+, pokým nenadobudne účinnosť právny rámec pre SIS II. Vnútroštátne dozorné orgány sú zodpovedné za dozor nad spracúvaním osobných údajov v SIS 1+ na území svojich členských štátov a ostávajú zodpovedné za monitorovanie zákonnosti spracúvania osobných údajov v SIS II na území svojich členských štátov. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté osobitné ustanovenia Schengenského dohovoru, ani nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia 2007/533/SVV o ochrane a bezpečnosti osobných údajov. V uvedenom právnom rámci pre SIS II sa stanovuje, že koordinovaný dozor nad SIS II zabezpečujú vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

(32)

Prechod zo SIS 1+ na SIS II je komplexný proces, ktorý napriek intenzívnej príprave všetkých zainteresovaných strán so sebou prináša značné technické riziká. Je žiaduce, aby právny rámec vytváral podmienky pre flexibilitu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na potrebu reagovať na nečakané ťažkosti, ktorým môže počas procesu prechodu čeliť centrálny systém, resp. jeden či niekoľko vnútroštátnych systémov. Preto by z dôvodov právnej istoty mali byť fáza prepnutia a obdobie intenzívneho monitorovania, počas ktorého naďalej existuje predbežná architektúra prechodu, čo najkratšie, pričom Rade by sa malo umožniť, aby v prípade technických problémov stanovila termín ukončenia prechodu v súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článkom 71 ods. 2 rozhodnutia 2007/533/SVV.

(33)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to vytvorenie predbežnej architektúry prechodu a prechod údajov z SIS 1+ do SIS II, nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty a z dôvodu rozsahu a účinkov opatrenia ich preto možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(34)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie.

(35)

Aby sa ešte v roku 2012 umožnilo využívanie finančného nástroja, ktorý sa môže členským štátom poskytnúť zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s týmto nariadením, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(36)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (20), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia Rady 1999/437/ES (21) o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(37)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (22), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (23).

(38)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (24), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (25).

(39)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže toto nariadenie vychádza zo schengenského acquis, Dánsko sa v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení rozhodne, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(40)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (26), Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(41)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (27), Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(42)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá čiastočnej účasti Írska a Spojeného kráľovstva na schengenskom acquis, ako sa stanovuje v rozhodnutiach 2000/365/ES a 2002/192/ES.

(43)

Pokiaľ ide o Cyprus, toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(44)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný a stanovisko poskytol 9. júla 2012 (28),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Všeobecný účel

1.   Schengenský informačný systém (SIS), zriadený podľa ustanovení hlavy IV Schengenského dohovoru (SIS 1+), sa nahradí novým systémom – Schengenským informačným systémom II (SIS II), ktorého zriadenie, prevádzka a využívanie sa upravuje v nariadení (ES) č. 1987/2006.

2.   V súlade s postupmi a rozdelením úloh, stanovenými v tomto nariadení, SIS II vyvíja Komisia a členské štáty ako jednotný integrovaný systém, pričom sa tento systém pripraví na prevádzku.

3.   Vývoj SIS II možno dosiahnuť realizáciou alternatívneho scenára charakterizovaného vlastnými technickými špecifikáciami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„centrálny SIS II“ je technická pomocná jednotka SIS II, ktorá obsahuje databázu SIS II a jednotné národné rozhranie (NI-SIS);

b)

„C.SIS“ je technická pomocná jednotka SIS 1+, ktorá obsahuje referenčnú databázu pre SIS 1+ a jednotné národné rozhranie (N.COM);

c)

„N.SIS“ je vnútroštátny systém SIS 1+, ktorý pozostáva zo systémov vnútroštátnych údajov, ktoré komunikujú s C.SIS;

d)

„N.SIS II“ je vnútroštátny systém SIS II, ktorý pozostáva zo systémov vnútroštátnych údajov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS II;

e)

„prevodník“ je technický nástroj, ktorý má umožňovať konzistentnú a spoľahlivú komunikáciu medzi C.SIS a centrálnym SIS II, pričom zabezpečuje funkcie stanovené v článku 10 ods. 3 a umožňuje prevod a synchronizáciu údajov medzi C.SIS a centrálnym SIS II;

f)

„komplexná skúška“ je skúška uvedená v článku 55 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1987/2006;

g)

„skúška doplňujúcich informácií“ je skúška funkčnosti medzi útvarmi SIRENE.

Článok 3

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa vymedzujú úlohy a povinnosti Komisie a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, a to so zreteľom na tieto úlohy:

a)

udržiavanie a pokračovanie vývoja SIS II;

b)

komplexná skúška SIS II;

c)

skúška doplňujúcich informácií;

d)

pokračovanie vývoja a testovania prevodníka;

e)

vytvorenie a otestovanie predbežnej architektúry prechodu;

f)

prechod zo SIS 1+ na SIS II.

Článok 4

Technické zložky predbežnej architektúry prechodu

Na zabezpečenie prechodu zo SIS 1+ na SIS II sa v nevyhnutnej miere sprístupňujú tieto zložky:

a)

C.SIS a pripojenie k prevodníku;

b)

komunikačná infraštruktúra pre SIS 1+, ktorá C.SIS umožňuje komunikovať s N-SIS;

c)

N-SIS;

d)

centrálny SIS II, NI-SIS a komunikačná infraštruktúra pre SIS II, ktorá centrálnemu SIS II umožňuje komunikovať s N.SIS a prevodníkom;

e)

N.SIS II;

f)

prevodník.

Článok 5

Hlavné povinnosti pri vývoji SIS II

1.   Komisia pokračuje vo vývoji centrálneho SIS II, komunikačnej infraštruktúry a prevodníka.

2.   Francúzsko v súlade s ustanoveniami Schengenského dohovoru sprístupňuje a prevádzkuje C.SIS.

3.   Členské štáty pokračujú vo vývoji N.SIS II.

4.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, udržiavajú N-SIS v súlade ustanoveniami Schengenského dohovoru.

5.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, sprístupňujú a prevádzkujú komunikačnú infraštruktúru pre SIS 1+.

6.   Komisia koordinuje činnosti a poskytuje potrebnú podporu pre vykonávanie úloh a povinností uvedených v odsekoch 1 až 3.

Článok 6

Pokračovanie vývoja

Vykonávacie akty potrebné na pokračovanie vývoja SIS II, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1, a to najmä opatrenia potrebné na opravu chýb, sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania vymedzeným v článku 17 ods. 2

Vykonávacie akty potrebné na pokračovanie vývoja SIS II, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3, a to najmä pokiaľ ide o jednotné národné rozhranie, ktorým sa zabezpečuje súlad medzi N.SIS II a centrálnym SIS II, sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania vymedzeným v článku 17 ods. 2

Článok 7

Hlavné činnosti

1.   Komisia spolu s členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykoná komplexnú skúšku.

2.   Vytvorí sa predbežná architektúra prechodu a Komisia spolu s Francúzskom a ostatnými členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykoná jej skúšku.

3.   Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú prechod z SIS 1+ na SIS II.

4.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú SIS 1+, vykonajú skúšku výmeny doplňujúcich informácií.

5.   Komisia poskytne na úrovni centrálneho SIS II potrebnú podporu činností uvedených v odsekoch 1 až 4.

6.   Činnosti uvedené v odsekoch 1 až 3 koordinuje Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady.

Článok 8

Komplexná skúška

1.   Komplexná skúška sa nezačne skôr, ako Komisia vyhlási, že považuje úspešnosť skúšok uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 189/2008 za dostatočnú na jej začatie.

2.   Vykoná sa komplexná skúška zameraná najmä na potvrdenie toho, že Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, dokončili potrebné technické opatrenia na spracovanie údajov SIS II, a preukázanie, že výkonnostná úroveň SIS II je prinajmenšom rovnocenná úrovni dosiahnutej v SIS 1+.

3.   V prípade N.SIS II vykonajú komplexnú skúšku členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, v prípade centrálneho SIS II zasa Komisia.

4.   Komplexná skúška sa vykoná podľa podrobného harmonogramu stanoveného členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúcimi v rámci Rady, a to v spolupráci s Komisiou.

5.   Komplexná skúška vychádza z technických špecifikácií definovaných členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúcimi v rámci Rady, a to v spolupráci s Komisiou.

6.   Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady, vymedzia kritériá, na základe ktorých sa určí, či sa dokončili potrebné technické opatrenia na spracovanie údajov zo SIS II a či je výkonnostná úroveň SIS II prinajmenšom rovnocenná úrovni dosiahnutej v SIS 1+.

7.   Výsledky skúšky vyhodnotí Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady, pričom použijú kritériá uvedené v odseku 6 tohto článku. Výsledky skúšky sa odsúhlasia v súlade s článkom 55 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1987/2006.

8.   Na komplexnej skúške sa môžu zúčastniť aj členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na SIS 1+. Ich výsledky neovplyvnia celkové odsúhlasenie uvedenej skúšky.

Článok 9

Skúška doplňujúcich informácií

1.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú funkčné skúšky SIRENE.

2.   Komisia počas skúšky doplňujúcich informácií sprístupní centrálny SIS II a jeho komunikačnú infraštruktúru.

3.   Skúška doplňujúcich informácií sa vykoná podľa podrobného harmonogramu stanoveného členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúcimi v rámci Rady.

4.   Skúška doplňujúcich informácií vychádza z technických špecifikácií definovaných členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúcimi v rámci Rady.

5.   Výsledky skúšky vyhodnotia členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, zabezpečia, aby sa výsledky globálnej skúšky zaslali Európskemu parlamentu.

6.   Na skúške výmeny doplňujúcich informácií sa môžu zúčastniť aj členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na SIS 1+. Ich výsledky neovplyvnia celkové odsúhlasenie uvedenej skúšky.

Článok 10

Predbežná architektúra prechodu

1.   Vytvorí sa predbežná architektúra prechodu pozostávajúca zo zložiek uvedených v článku 4 písm. a) až f). Počas prechodného obdobia sa centrálny SIS II a C.SIS prepoja pomocou prevodníka. N.SIS budú spojené s C.SIS a N.SIS II s centrálnym SIS II.

2.   Ako súčasť predbežnej architektúry prechodu poskytne Komisia prevodník, centrálny SIS II a jeho komunikačnú infraštruktúru.

3.   Prevodník v nevyhnutnej miere prevádza údaje v oboch smeroch medzi C.SIS a centrálnym SIS II a udržiava C.SIS a centrálny SIS II synchronizované.

4.   Komisia otestuje komunikáciu medzi centrálnym SIS II a prevodníkom.

5.   Francúzsko otestuje komunikáciu medzi C.SIS a prevodníkom.

6.   Komisia a Francúzsko otestujú komunikáciu medzi centrálnym SIS II a C.SIS prostredníctvom prevodníka.

7.   Francúzsko spolu s Komisiou prepojí C.SIS prostredníctvom prevodníka s centrálnym SIS II.

8.   Komisia spolu s Francúzskom a ostatnými členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, otestuje predbežnú architektúru prechodu ako celok, v súlade s plánom skúšok, ktorý poskytne Komisia.

9.   Francúzsko v prípade potreby na tento účel sprístupní údaje.

Článok 11

Prechod zo SIS 1+ na SIS II

1.   Na účely prechodu z C.SIS na centrálny SIS II sprístupní Francúzsko databázu SIS 1+ a Komisia zavedie databázu SIS 1+ do centrálneho SIS II. Údaje z databázy SIS 1+ uvedené v článku 113 ods. 2 Schengenského dohovoru sa do centrálneho SIS II nevkladajú.

2.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú prechod z N.SIS na N.SIS II s využitím predbežnej architektúry prechodu a s podporou Francúzska a Komisie.

3.   Prechod národného systému zo SIS 1+ na SIS II začína zadaním údajov do N.SIS II, keďže N.SIS II má obsahovať dátový súbor, vnútroštátnu kópiu, ktorý je úplnou alebo čiastočnou kópiou databázy SIS II.

Po zadaní údajov uvedenom v prvom pododseku nasleduje prepnutie N.SIS na N.SIS II rámci každého členského štátu. Prepnutie začína v deň, ktorý Rada stanoví v súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1987/2006 po tom, ako sa splnia podmienky uvedené v článku 55 ods. 3 uvedeného nariadenia. Prepnutie N.SIS na N.SIS II v rámci všetkých členských štátov sa ukončí najneskôr do 12 hodín. Vnútroštátne aplikácie na výmenu doplňujúcich informácií prejdú na sieť s-TESTA súbežne s prepnutím.

Prechod sa ukončí po uplynutí obdobia intenzívneho monitorovania. Uvedené obdobie intenzívneho monitorovania je časovo obmedzené a nepresiahne 30 dní od dátumu prepnutia v prvom členskom štáte.

Prechod sa upraví v podrobnom harmonograme, ktorý poskytne Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady.

4.   Komisia bude počas prechodu pomáhať pri koordinácii a podpore spoločných činností.

Článok 12

Základný právny rámec

Vo fáze zadávania údajov počas prechodu podľa článku 11 ods. 3 prvého pododseku sa na SIS 1+ naďalej uplatňujú ustanovenia hlavy IV Schengenského dohovoru.

Od prepnutia prvého členského štátu z N.SIS na N.SIS II podľa článku 11 ods. 3 druhého pododseku tohto nariadenia sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1987/2006.

Toto nariadenie sa počas celého prechodu podľa článku 11 ods. 3 naďalej uplatňuje na predbežnú architektúru prechodu.

Článok 13

Spolupráca

1.   Členské štáty a Komisia v súlade so svojimi príslušnými povinnosťami spolupracujú s cieľom vykonávať všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Komisia najmä poskytne na úrovni centrálneho SIS II potrebnú podporu testovaniu a prechodu na N.SIS II.

3.   Členské štáty najmä poskytnú na úrovni N.SIS II potrebnú podporu testovaniu predbežnej architektúry prechodu.

Článok 14

Nahradenie vnútroštátnych častí systémom N.SIS II

1.   Vnútroštátnu časť uvedenú v článku 92 Schengenského dohovoru môže nahradiť N.SIS II, pričom členské štáty v takom prípade nemusia uchovávať vnútroštátny súbor údajov.

2.   Ak niektorý z členských štátov nahradí svoju vnútroštátnu časť systémom N.SIS II, povinné funkcie technickej pomocnej jednotky voči tejto vnútroštátnej časti podľa článku 92 ods. 2 a 3 Schengenského dohovoru sa stávajú povinnými funkciami voči centrálnemu SIS II, a to bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uvedené v článku 5 ods. 1 a článku 10 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia.

Článok 15

Spracúvanie údajov a uchovávanie záznamov v centrálnom SIS II

1.   Databáza centrálneho SIS II je dostupná na účely vykonávania automatizovaných vyhľadávaní na území každého členského štátu.

2.   Centrálny SIS II poskytuje služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS 1+, on-line aktualizáciu národných kópií N.SIS II, synchronizáciu národných kópií N.SIS II s databázou centrálneho SIS II a ich konzistentnosť a vykonáva operácie na inicializáciu a obnovovanie národných kópií N.SIS II.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia hlavy IV Schengenského dohovoru, Komisia zabezpečí, aby sa každý prístup a každá výmena osobných údajov v rámci centrálneho SIS II zaznamenala na účely kontroly, či je vyhľadávanie zákonné, alebo nie, na účely monitorovania zákonnosti spracovania údajov a zabezpečenia riadneho fungovania centrálneho SIS II a vnútroštátnych systémov, úplnosti a bezpečnosti údajov.

4.   Záznamy obsahujú najmä dátum a čas prenesených údajov, údaje použité na vykonávanie vyhľadávania, odkaz na prenášané údaje a názov príslušného orgánu zodpovedného za spracovanie údajov.

5.   Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 3, pričom sa vymažú najskôr po jednom roku a najneskôr po troch rokoch od ich vytvorenia.

6.   Záznamy možno uchovávať dlhšie, ak sú potrebné na postupy monitorovania, ktoré už prebiehajú.

7.   Príslušné orgány uvedené v článku 60 ods. 1 a článku 61 ods. 1 rozhodnutia 2007/533/SVV poverené kontrolou, či je vyhľadávanie zákonné, alebo nie, monitorovaním zákonnosti spracovania údajov, vnútorným monitorovaním a zabezpečením riadneho fungovania centrálneho SIS II a úplnosti a bezpečnosti údajov, majú‚ v súlade s ustanoveniami rozhodnutia 2007/533/SVV, v rámci svojej právomoci a na požiadanie prístup k týmto záznamom na účel plnenia svojich úloh.

Článok 16

Náklady

1.   Náklady na prechod, komplexnú skúšku, skúšku výmeny doplňujúcich informácií, udržiavanie a vývojové opatrenia na úrovni centrálneho SIS II alebo náklady, ktoré sa týkajú komunikačnej infraštruktúry, sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

2.   Náklady na inštaláciu, prechod, testovanie, udržiavanie a vývoj vnútroštátnych systémov, ako aj na úlohy, ktoré majú vnútroštátne systémy plniť podľa tohto nariadenia, znáša každý príslušný členský štát, ako sa stanovuje v článku 119 ods. 2 Schengenského dohovoru.

3.   Okrem finančnej pomoci poskytovanej z Fondu pre vonkajšie hranice môže Únia poskytnúť finančný príspevok na výdavky členských štátov v spojitosti s prechodom a s tým súvisiacimi skúškami podľa článkov 8 a 9, článku 10 ods. 8 a článku 11 tohto nariadenia, aby sa pokryli konkrétne a presne stanovené činnosti.

Príspevok Únie v súvislosti s činnosťami podľa prvého pododseku má formu grantov v zmysle hlavy VI nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uvedený príspevok Únie nepresiahne úroveň 75 % oprávnených výdavkov každého členského štátu a takisto nepresiahne sumu 750 000 EUR na jeden členský štát. Komisia bude v súvislosti s hodnotením, prijímaním rozhodnutí a riadením v rámci operácií spolufinancovania postupovať v súlade s rozpočtovými a inými postupmi, a to najmä tými, ktoré sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Každý členský štát, ktorý požiada o takýto finančný príspevok, vypracuje finančnú prognózu, v ktorej sa uvedú operačné, ako aj administratívne náklady na činnosti súvisiace so skúškami a prechodom. Ak členské štáty využívajú na krytie svojich výdavkov finančné prostriedky Únie, tieto výdavky musia byť primerané a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o pomer medzi kvalitou a cenou, ako aj o efektívnosť nákladov. Členské štáty predložia Komisii správu o využití príspevku Únie, a to najneskôr do šiestich mesiacov po dni prepnutia, ktorý stanoví Rada v súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1987/2006.

Ak sa činnosti oprávnené na príspevok Únie nevykonajú, resp. sa vykonajú nedostatočne, čiastočne či oneskorene, Únia môže svoj finančný príspevok znížiť, resp. môže pozastaviť alebo ukončiť jeho poskytovanie. Ak členské štáty neposkytnú svoj príspevok na financovanie činností uvedených v prvom pododseku, resp. ak ho poskytnú len čiastočne či oneskorene, Únia môže svoj finančný príspevok znížiť.

4.   Dvor audítorov bude mať právomoc vykonávať v súčinnosti s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi či s príslušnými vnútroštátnymi útvarmi vhodné audity. Komisia bude mať právomoc vykonávať všetky kontroly a inšpekcie potrebné na zabezpečenie riadneho hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie a na ochranu finančných záujmov Únie pred podvodmi alebo nezrovnalosťami. Členské štáty na tento účel sprístupnia Komisii a Dvoru audítorov všetky príslušné dokumenty.

5.   Náklady na inštaláciu a prevádzku technickej pomocnej jednotky uvedenej v článku 92 ods. 3 Schengenského dohovoru vrátane nákladov na linky spájajúce vnútroštátne časti SIS 1+ s technickou pomocnou jednotkou a náklady na činnosti vykonávané v spojení s úlohami zverenými Francúzsku na účely tohto nariadenia znášajú spoločne členské štáty, ako sa stanovuje v článku 119 ods. 1 Schengenského dohovoru.

Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 51 nariadenia (ES) č. 1987/2006 (ďalej len „výbor“). Výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak výbor stanovisko neposkytne, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatní sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 18

Rada pre globálne riadenie projektu

1.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti a činnosti Komisie, výboru, Francúzska a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, sa týmto zriaďuje skupina technických expertov s názvom Rada pre globálne riadenie projektu. Rada pre globálne riadenie projektu je poradným orgánom na pomoc centrálnemu projektu SIS II a uľahčuje konzistentnosť medzi centrálnym projektom a vnútroštátnymi projektmi SIS II. Nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc a ani mandát zastupovať Komisiu alebo členské štáty.

2.   Radu pre globálne riadenie projektu tvorí najviac 10 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú. Najviac osem expertov a rovnaký počet náhradníkov určia členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+,konajúce v rámci Rady. Najviac dvoch expertov a dvoch náhradníkov určí spomedzi úradníkov Komisie generálny riaditeľ príslušného generálneho riaditeľstva Komisie.

Na zasadnutiach Rady pre globálne riadenie projektu sa môžu zúčastňovať aj iní experti členských štátov a úradníci Komisie, ktorí sú priamo zapojení do vývoja projektov SIS II na náklady svojej administratívy alebo inštitúcie.

Rada pre globálne riadenie projektu môže v súlade s referenčným rámcom uvedeným v odseku 5 pozvať na svoje zasadnutia iných expertov, a to na náklady ich administratívy, inštitúcie alebo spoločnosti.

3.   Experti, ktorých určia členské štáty vykonávajúce predsedníctvo alebo nadchádzajúce predsedníctvo, sa na zasadnutia Rady pre globálne riadenie projektu pozvú vždy.

4.   Funkcie sekretariátu Rady pre globálne riadenie projektu zabezpečuje Komisia.

5.   Rada pre globálne riadenie projektu vypracuje vlastný referenčný rámec obsahujúci najmä postupy týkajúce sa:

alternujúceho predsedania Komisie a predsedníctva,

miesta zasadnutí,

prípravy zasadnutí,

umožnenia účasti iných expertov,

komunikačného plánu, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí plné informovanie nezúčastnených členských štátov.

Referenčný rámec nadobudne účinnosť po tom, ako generálny riaditeľ príslušného generálneho riaditeľstva Komisie a členské štáty zúčastňujúce sa na SIS 1+ a zasadajúce v rámci výboru vydajú k nemu kladné stanovisko.

6.   Rada pre globálne riadenie projektu pravidelne podáva písomné správy o pokroku, ktorý sa v projekte dosiahol, vrátane poskytnutého poradenstva a jeho odôvodnenia, výboru alebo ak je to vhodné, príslušným prípravným orgánom Rady.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 2, administratívne náklady na činnosť Rady pre globálne riadenie projektu a súvisiace cestovné výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie, pokiaľ nie sú hradené z iných zdrojov. Pokiaľ ide o cestovné výdavky členov Rady pre globálne riadenie projektu určených členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na SIS 1+ a konajúcimi v rámci Rady a expertov pozvaných podľa odseku 3 tohto článku, ktoré vzniknú v súvislosti s prácou Rady pre globálne riadenie projektu, uplatňujú sa „Pravidlá o úhrade nákladov pre expertov, ktorí boli pozvaní na zasadnutia Komisie“ vydané Komisiou.

Článok 19

Podávanie správ

Komisia predloží do konca každého šesťmesačného obdobia a po prvýkrát do konca prvého šesťmesačného obdobia roku 2009 Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku, ktorá sa týka vývoja SIS II a prechodu zo systému SIS 1+ na SIS II. Komisia informuje Európsky parlament o výsledkoch skúšok uvedených v článkoch 8 a 10.

Článok 20

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1104/2008 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Jeho účinnosť sa skončí ukončením prechodu uvedeným v článku 11 ods. 3 treťom pododseku. Ak uvedený dátum nie je možné dodržať vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy súvisiace s procesom prechodu, skončí sa v deň, ktorý stanoví Rada v súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1987/2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 20. decembra 2012

Za Radu

predseda

E. FLOURENTZOU


(1)  Stanovisko z 21. novembra 2012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 43.

(4)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(5)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4.

(6)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1.

(7)  Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.

(8)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(9)  Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63.

(10)  Ú. v. EÚ L 57, 1.3.2008, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 57, 1.3.2008, s. 14.

(12)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22.

(14)  Ú. v. EÚ L 233, 5.9.2007, s. 3.

(15)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(17)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(19)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(21)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(22)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(23)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(24)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(25)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19.

(26)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(27)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(28)  Ú. v. EÚ C 336, 6.11.2012, s. 10.


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIE A JEHO NÁSLEDNÉ ZMENY A DOPLNENIA

Nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008

(Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 1)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 541/2010

(Ú. v. EÚ L 155, 22.6.2010, s. 19)


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1104/2008

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17

článok 17a

článok 18

článok 18

článok 19

článok 20

článok 19

článok 21

príloha I

príloha II


Top