Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0664

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2011 z  11. júla 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť niektoré zmesi odpadov do prílohy IIIA k uvedenému nariadeniu Text s významom pre EHP

OJ L 182, 12.7.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 171 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/664/oj

12.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 664/2011

z 11. júla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť niektoré zmesi odpadov do prílohy IIIA k uvedenému nariadeniu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1 písm. c),

keďže:

(1)

Fínsko predložilo Komisii žiadosť, aby sa zvážilo začlenenie zmesí odpadov zaradených pod položkami B3040 a B3080 Bazilejského dohovoru do prílohy IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(2)

Spojené kráľovstvo predložilo Komisii žiadosť, aby sa zvážilo začlenenie zmesí odpadov zaradených pod položkou B3020 Bazilejského dohovoru do prílohy IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(3)

Komisii boli doručené pripomienky Belgicka, Českej republiky, Dánska, Nemecka, Talianska, Luxemburska, Holandska, Rakúska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Fínska a Švédska, ktoré sa týkali prípustnosti začlenenia zmesí odpadov zodpovedajúcich rôznym zarážkam alebo podzarážkam položiek B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 a B3050 Bazilejského dohovoru do prílohy IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006. Komisia vzala do úvahy tieto pripomienky a vybrala zoznam zmesí odpadov zaradených pod jedinou položkou Bazilejského dohovoru na začlenenie do prílohy IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(4)

Komisia posúdila žiadosti Fínska a Spojeného kráľovstva, ako aj pripomienky členských štátov a na základe tohto posúdenia bol vybraný zoznam zmesí odpadov zaradených pod jednotlivými položkami Bazilejského dohovoru na začlenenie do prílohy IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(5)

Je nutné vyjasniť, ktoré postupy sa uplatňujú na prepravu zmesí odpadov zaradených pod jedinou položkou Bazilejského dohovoru. S cieľom umožniť vývoz niektorých týchto zmesí odpadov do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie Rady OECD K(2001) 107 v konečnom znení, ktoré sa týka revízie rozhodnutia OECD K(92) 39 v konečnom znení o riadení pohybov odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez štátne hranice (ďalej len „rozhodnutie OECD“) s uplatnením požiadaviek vzťahujúcich sa na všeobecné informácie, stanovených v článku 18 nariadenia (ES) č. 1013/2006, je v prípade týchto krajín nutné prechodné obdobie, ktoré im umožní, aby informovali Komisiu o tom, či príslušné zmesi odpadov môžu byť vyvezené do danej krajiny, a o prípadných platných kontrolných postupoch.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Avšak v prípade vývozu do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, sa bod 3 prílohy IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 zmenenému a doplnenému týmto nariadením uplatňuje od 1. augusta 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Príloha IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Do tejto prílohy sa začleňujú tieto zmesi odpadov:

a)

zmesi odpadov zaradené pod položkami B1010 a B1050 Bazilejského dohovoru;

b)

zmesi odpadov zaradené pod položkami B1010 a B1070 Bazilejského dohovoru;

c)

zmesi odpadov zaradené pod položkami B3040 a B3080 Bazilejského dohovoru;

d)

zmesi odpadov zaradené pod položkou GB040 (OECD) a pod položkou B1100 Bazilejského dohovoru, ktoré sú obmedzené na tvrdý zinok, trosku obsahujúcu zinok, hliníkové stery okrem soľnej trosky a odpady zo žiaruvzdorných výmuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút;

e)

zmesi odpadov zaradené pod položkou GB040 (OECD), položkou B1070 Bazilejského dohovoru a položkou B1100 Bazilejského dohovoru, ktoré sú obmedzené na odpady zo žiaruvzdorných výmuroviek, vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút.

Položky uvedené v písmenách d) a e) sa neuplatňujú v prípade vývozov do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD.“

2.

Dopĺňa sa nasledujúci bod 3:

„3.

Do tejto prílohy sa začleňujú tieto zmesi odpadov zaradené pod samostatnými zarážkami alebo podzarážkami jedinej položky:

a)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B1010 Bazilejského dohovoru;

b)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B2010 Bazilejského dohovoru;

c)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B2030 Bazilejského dohovoru;

d)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B3010 Bazilejského dohovoru a uvedené pod zarážkou Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov;

e)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B3010 Bazilejského dohovoru a uvedené pod zarážkou Vulkanizované odpadové živice alebo kondenzačné produkty;

f)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B3010 Bazilejského dohovoru a uvedené pod zarážkou Perfluóralkoxylalkán;

g)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B3020 Bazilejského dohovoru, ktoré sú obmedzené na nebielený papier alebo lepenku, prípadne vlnitý papier alebo lepenku vyrobené najmä z bielenej buničiny vyrobenej chemickými postupmi a nefarbenej v hmote a papier alebo lepenku vyrobené najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvláčňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny);

h)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B3030 Bazilejského dohovoru;

i)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B3040 Bazilejského dohovoru;

j)

zmesi odpadov zaradené pod položkou B3050 Bazilejského dohovoru.“


Top