Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1664

Nariadenie Komisie (ES) č. 1664/2006 zo 6. novembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia pre určité produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu, a zrušujú určité vykonávacie opatrenia (Text s významom pre EHP)

OJ L 320, 18.11.2006, p. 13–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 46 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 46 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 157 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1664/oj

18.11.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006

zo 6. novembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia pre určité produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu, a zrušujú určité vykonávacie opatrenia

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho články 9 a 11,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (2), a najmä na jeho článok 16,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3), a najmä so zreteľom na jeho článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2074/2005 (4) sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre nariadenia (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004.

(2)

V prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 2074/2005 sa ustanovujú vzory zdravotných certifikátov na dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu. Tieto certifikáty boli zostavené tak, aby spĺňali požiadavky expertného systému TRACES, ktorý bol vyvinutý Komisiou na sledovanie pohybu zvierat a produktov z nich získaných na území ES a z tretích krajín. Podrobnosti týkajúce sa opisu produktov boli prednedávnom aktualizované. Existujúce vzory zdravotných certifikátov by sa mali z toho dôvodu zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (5) a nariadením (ES) č. 853/2004 sa ustanovujú pravidlá produkcie produktov rybolovu, živých lastúrnikov a medu určených na ľudskú spotrebu. Osobitné požiadavky na dovoz týchto produktov z tretích krajín, vrátane vzorov zdravotných certifikátov, by mali byť stanovené nariadením (ES) č. 2074/2005. V súčasnosti platné rozhodnutia, ktorými sa ustanovujú dovozné certifikáty, by mali byť následne zrušené s určitým časovým odstupom, aby bola tretím krajinám umožnená úprava ich legislatívy.

(4)

Je tiež potrebné zjednodušiť certifikačný postup pre produkty rybolovu a živé lastúrniky a v prípade zásielok určených na ľudskú spotrebu zohľadňovať požiadavky na certifikáciu zdravotného stavu zvierat ustanovené v rozhodnutí Komisie 2003/804/ES zo 14. novembra 2003 ustanovujúcom podmienky pre zdravie zvierat a požiadavky na certifikáty pre dovoz mäkkýšov, ich vajíčok a gamét na ďalší chov, výkrm, premiestnenie alebo ľudskú spotrebu (6) a v rozhodnutí Komisie 2003/858/ES z 21. novembra 2003 ustanovujúcom veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovoz živých rýb, určených na chovateľské účely, ich ikier a gamét a živých rýb pochádzajúcich z akvakultúry a výrobkov z nich určených na ľudskú spotrebu (7).

(5)

V súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004 by mali byť ustanovené metódy analýzy a testovania mlieka a mliečnych výrobkov. V tejto súvislosti zostavilo referenčné laboratórium Spoločenstva zoznam aktualizovaných referenčných metód, ktorý schválili národné referenčné laboratóriá na zasadnutí v roku 2005. Z toho dôvodu je potrebné zahrnúť do nariadenia (ES) č. 2074/2005 najnovší odsúhlasený zoznam referenčných metód analýzy a testovania, ktorý sa bude používať na sledovanie dodržiavania požiadaviek ustanovených v nariadení (ES) č. 853/2004. Rozhodnutie Komisie 91/180/EHS zo 14. februára 1991, ktorým sa stanovujú určité metódy analýz a vyšetrovania surového mlieka a tepelne ošetreného mlieka (8), by malo byť následne zrušené. Členským štátom by mala byť poskytnutá lehota, aby mohli zabezpečiť súlad s novými metódami.

(6)

Nariadenie (ES) č. 2074/2005 ustanovuje analytické metódy zisťovania obsahu paralytického jedu mäkkýšov (PSP) v jedlých častiach mäkkýšov (v celom tele alebo v akejkoľvek samostatne jedlej časti). Takzvaná Lawrencova metóda, ktorú publikovala Asociácia úradných analytických chemikov (AOAC) v dokumente Oficiálna metóda 2005.06 (Paralytické jedovaté toxíny mäkkýšov), by sa mala považovať za alternatívnu metódu zisťovania PSP v lastúrnikoch. Používanie tejto metódy by sa malo preskúmať na základe analytických prác, ktoré v súčasnosti vykonáva referenčné laboratórium Spoločenstva pre morské biotoxíny.

(7)

Nariadenie (ES) č. 2074/2005 by sa malo z toho dôvodu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2074/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Vzory zdravotných certifikátov na dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu na účely nariadenia (ES) č. 853/2004

Vzory zdravotných certifikátov podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré sa majú používať pri dovoze výrobkov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe VI k tomuto nariadeniu, sú ustanovené v uvedenej prílohe VI.“

2.

Vkladá sa tento článok 6a:

„Článok 6a

Metódy testovania surového mlieka a tepelne ošetreného mlieka

Analytické metódy stanovené v prílohe VIa k tomuto nariadeniu používajú príslušné orgány a v prípade potreby aj prevádzkovatelia potravinárskych podnikov na účely overenia zhody s limitmi ustanovenými v časti III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a na zabezpečenie náležitého vykonávania procesu pasterizácie mliečnych výrobkov, ako je uvedené v časti II kapitoly II oddielu IX prílohy III k uvedenému nariadeniu.“

3.

Príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha VI sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

5.

Do tohto nariadenia sa v súlade s prílohou III vkladá príloha VIa.

Článok 2

Rozhodnutia uvedené v prílohe IV k tomuto nariadeniu sa zrušujú s účinnosťou od 1. mája 2007.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Príloha III k tomuto nariadeniu sa začne uplatňovať najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005.

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 776/2006 (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2006, s. 3).

(4)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 27.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 302, 20.11.2003, s. 22. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/409/ES (Ú. v. EÚ L 139, 2.6.2005, s. 16).

(7)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 37. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/680/ES (Ú. v. EÚ L 279, 11.10.2006, s. 24).

(8)  Ú. v. ES L 93, 13.4.1991, s. 1.


PRÍLOHA I

Kapitola I prílohy III k nariadeniu (ES) č. 2074/2005 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA I

METÓDA DETEKCIE PRÍTOMNOSTI PARALYTICKÉHO JEDU MÄKKÝŠOV (PSP)

1.

Prítomnosť paralytického jedu mäkkýšov (PSP) v jedlých častiach mäkkýšov (v celom tele alebo v akejkoľvek samostatne jedlej časti) sa musí zisťovať v súlade s metódou biologického testovania, prípadne inou medzinárodne uznávanou metódou. Je možné použiť aj takzvanú Lawrencovu metódu ako alternatívnu metódu zisťovania prítomnosti toxínov, ktoré sú uvedené v dokumente Oficiálna metóda 2005.06 publikovanom Medzinárodnou asociáciou úradných analytických chemikov (paralytické jedovaté toxíny mäkkýšov).

2.

Ak sú výsledky sporné, referenčnou metódou je biologická metóda.

3.

Body 1 a 2 budú preskúmané na základe úspešného ukončenia harmonizácie fáz vykonávania Lawrencovej metódy referenčným laboratóriom Spoločenstva pre morské biotoxíny.“


PRÍLOHA II

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 2074/2005 sa nahrádza takto:

PRÍLOHA VI

VZORY ZDRAVOTNÝCH CERTIFIKÁTOV NA DOVOZ URČITÝCH VÝROBKOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

ODDIEL I

ŽABIE STEHIENKA A SLIMÁKY

Zdravotné certifikáty na dovoz žabích stehienok a slimákov podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 musia byť v súlade so vzormi stanovenými v časti A resp. časti B dodatku I k tejto prílohe.

ODDIEL II

ŽELATÍNA

Bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné právne predpisy Spoločenstva, najmä právne predpisy týkajúce sa prenosných spongiformných encefalopatií a hormónov, musia byť zdravotné certifikáty na dovoz želatíny a surovín na výrobu želatíny podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 v súlade so vzormi stanovenými v časti A resp. časti B dodatku II k tejto prílohe

ODDIEL III

KOLAGÉN

Bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné predpisy Spoločenstva, najmä právne predpisy týkajúce sa prenosných spongiformných encefalopatií a hormónov, musia byť zdravotné certifikáty na dovoz kolagénu a surovín na výrobu kolagénu podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 v súlade s vzormi stanovenými v časti A resp. časti B dodatku III k tejto prílohe.

ODDIEL IV

PRODUKTY RYBOLOVU

Zdravotné certifikáty na dovoz produktov rybolovu podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 musia byť v súlade so vzorom stanoveným v dodatku IV k tejto prílohe.

ODDIEL V

ŽIVÉ LASTÚRNIKY

Zdravotné certifikáty na dovoz živých lastúrnikov podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 musia byť v súlade so vzorom stanoveným v dodatku V k tejto prílohe.

ODDIEL VI

MED A INÉ VČELÁRSKE VÝROBKY

Zdravotné certifikáty na dovoz medu a iných včelárskych výrobkov podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 musia byť v súlade so vzorom stanoveným v dodatku VI k tejto prílohe.

Dodatok I k prílohe VI

ČASŤ A

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ CHLADENÝCH, MRAZENÝCH ALEBO UPRAVENÝCH ŽABÍCH STEHIENOK URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

ČASŤ B

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ CHLADENÝCH, MRAZENÝCH SLIMÁKOV, SLIMÁKOV ZBAVENÝCH ULITY ALEBO KONZERVOVANÝCH SLIMÁKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

Dodatok II k prílohe VI

ČASŤ A

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ ŽELATÍNY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

ČASŤ B

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ SUROVÍN NA VÝROBU ŽELATÍNY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

Dodatok III k prílohe VI

ČASŤ A

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ KOLAGÉNU URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

ČASŤ B

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ SUROVÍN NA VÝROBU KOLAGÉNU URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

Dodatok IV k prílohe VI

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ PRODUKTOV RYBOLOVU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

Image

Dodatok V k prílohe VI

ČASŤ A

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ ŽIVÝCH LASTÚRNIKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

Image

ČASŤ B

VZOR DODATOČNÉHO ZDRAVOTNÉHO OSVEDČENIA SPRACOVANÝCH LASTÚRNIKOV PATRIACICH K DRUHOM ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Úradný inšpektor týmto osvedčuje, že spracované lastúrniky druhu Acanthocardia tuberculatum, schválené v zdravotnom certifikáte s referenčným č.:…

1.

boli zbierané v produkčných oblastiach jasne vymedzených, monitorovaných a schválených príslušnými orgánmi na účely rozhodnutia Komisie 2006/766/ES (1) a hladina PSP v jedlých častiach týchto mäkkýšov je nižšia ako 300 μg/100 g;

2.

boli prepravované v kontajneroch alebo vozidlách zapečatených príslušnými orgánmi priamo do prevádzkarne:

(názov a schvaľovacie číslo prevádzkarne, osobitne povolenej príslušným orgánom na vykonávanie ich ošetrenia);

3.

boli počas prepravy do tejto prevádzkarne sprevádzané dokladom vystaveným príslušným orgánom, ktorý schvaľuje dopravu, osvedčuje povahu a množstvo produktu, oblasť pôvodu a prevádzkareň určenia;

4.

boli v súlade s prílohou k rozhodnutiu 96/77/ES podrobené tepelnému ošetreniu;

5.

neobsahujú takú hladinu PSP, ktorú je možné zistiť biologickým pokusom, čo dokazuje(-ú) priložený(-é) analytický(-é) záznam(-y) o skúške vykonanej na každej dávke zahrnutej do zásielky, na ktorú sa toto osvedčenie vzťahuje.

Úradný inšpektor týmto osvedčuje, že príslušný orgán overil, že vlastné zdravotné kontroly zavedené prevádzkarňou uvedené v bode 2 sa osobitne uplatňujú pri tepelnom ošetrení uvedenom v bode 4.

Podpísaný úradný inšpektor týmto vyhlasuje, že si je vedomý ustanovení rozhodnutia 96/77/ES a že priložený(-é) analytický(-é) záznam(-y) o skúške zodpovedá(-ú) skúškam vykonaným na produktoch po ich spracovaní.

Úradný inšpektor

Meno (veľkými písmenami):

Dátum

Pečiatka:

Kvalifikácia a funkcia:

Podpis:

Dodatok VI k prílohe VI

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFKÁTU NA DOVOZ MEDU A INÝCH VČELÁRSKYCH VÝROBKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image


(1)  Pozri stranu 53 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA III

Do nariadenia (ES) č. 2074/2005 sa vkladá táto príloha VIa o metódach testovania surového mlieka a tepelne ošetreného mlieka:

„PRÍLOHA VIA

METÓDY TESTOVANIA SUROVÉHO MLIEKA A TEPELNE OŠETRENÉHO MLIEKA

KAPITOLA I

STANOVENIE CELKOVÉHO POČTU MIKROORGANIZMOV A POČTU SOMATICKÝCH BUNIEK

1.

Pri kontrole dodržania kritérií stanovených v časti III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 je nutné uplatňovať ako referenčné metódy tieto normy:

a)

EN/ISO 4833 pre celkový počet mikroorganizmov pri teplote 30 oC;

b)

ISO 13366-1 pre počet somatických buniek.

2.

Je prípustné používanie alternatívnych analytických metód:

a)

Pre celkový počet mikroorganizmov pri teplote 30 oC, keď sú metódy validované referenčnou metódou uvedenou v bode 1 písm. a) v súlade s protokolom stanoveným normou EN/ISO 16140 prípadne inými podobnými medzinárodne akceptovanými protokolmi.

Predovšetkým prepočítavací vzťah medzi alternatívnou metódou a referenčnou metódou v bode 1 písm. a) je stanovený podľa normy ISO 21187.

b)

Pre počet somatických buniek, keď sú metódy validované referenčnou metódou uvedenou v bode 1 písm. b) v súlade s protokolom stanoveným normou ISO 8196 a keď sa vykonávajú v súlade s normou ISO 13366-2 prípadne inými podobnými medzinárodne akceptovanými protokolmi.

KAPITOLA II

STANOVENIE AKTIVITY ALKALICKEJ FOSFATÁZY

1.

Pri stanovovaní aktivity alkalickej fosfatázy je nutné uplatňovať normu ISO 11816-1 ako referenčnú metódu.

2.

Aktivita alkalickej fosfatázy je vyjadrená v milijednotkách aktivity enzýmov v prepočte na jeden liter (mU/l). Jednotka aktivity alkalickej fosfatázy je množstvo enzýmu alkalickej fosfatázy, ktoré katalyzuje premenu 1 mikromolu substrátu za jednu minútu.

3.

Výsledok testu alkalickej fosfatázy sa považuje za negatívny, ak aktivita kravského mlieka neprevyšuje 350 mU/l.

4.

Využitie alternatívnych analytických metód je prípustné, len ak sú takéto metódy validované referenčnou metódou uvedenou v bode 1 v súlade s medzinárodne uznávanými protokolmi.“


PRÍLOHA IV

1.

Rozhodnutie Komisie 91/180/EHS zo 14. februára 1991, ktorým sa stanovujú určité metódy analýz a vyšetrovania surového mlieka a tepelne ošetreného mlieka (1).

2.

Rozhodnutie Komisie 2000/20/ES z 10. decembra 1999, ktorým sa zavádzajú zdravotné certifikáty pre dovoz želatíny určenej na ľudskú spotrebu a surovín používaných na výrobu želatíny určenej na ľudskú spotrebu z tretích krajín (2).

3.

Rozhodnutia, ktorými sa ustanovujú podmienky dovozu produktov rybolovu:

1.

rozhodnutie Komisie 93/436/EHS z 30. júna 1993, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Čile (3).

2.

rozhodnutie Komisie 93/437/EHS z 30. júna 1993, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Argentíne (4).

3.

rozhodnutie Komisie 93/494/EHS z 23. júla 1993, ktoré ustanovuje osobitné podmienky riadiace dovozy výrobkov rybolovu pochádzajúcich z Faerských ostrovov (5).

4.

rozhodnutie Komisie 93/495/EHS z 26. júla 1993, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz rybárskych výrobkov s pôvodom v Kanade (6).

5.

rozhodnutie Komisie 94/198/EHS zo 7. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky dovozu produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Brazílii (7).

6.

rozhodnutie Komisie 94/200/EHS zo 7. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky riadiace dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pôvodom z Ekvádoru (8).

7.

rozhodnutie Komisie 94/269/ES z 8. apríla 1994, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúce z Kolumbie (9).

8.

rozhodnutie Komisie 94/323/ES z 19. mája 1994, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu pochádzajúcich zo Singapuru (10).

9.

rozhodnutie Komisie 94/324/ES z 19. mája 1994 ustanovujúce osobitné podmienky dovozu produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Indonézie (11).

10.

rozhodnutie Komisie 94/325/ES z 19. mája 1994, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pôvodom z Thajska (12).

11.

rozhodnutie Komisie 94/448/ES z 20. júna 1994, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom na Novom Zélande (13).

12.

rozhodnutie Komisie 94/766/ES z 21. novembra 1994, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz výrobkov rybolovu a akvakultúry pôvodom z Taiwanu (14).

13.

rozhodnutie Komisie 95/30/ES z 10. februára 1995, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Maroku (15).

14.

rozhodnutie Komisie 95/90/ES zo 17. marca 1995, ktoré stanovuje osobitné podmienky riadiace dovoz produktov rybolovu a produktov akvakultúry s pôvodom v Albánsku (16).

15.

rozhodnutie Komisie 95/173/ES zo 7. marca 1995, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pôvodom z Peru (17).

16.

rozhodnutie Komisie 95/190/ES zo 17. mája 1995, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Filipín (18).

17.

rozhodnutie Komisie 95/454/ES z 23. októbra 1995, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pôvodom z Kórejskej republiky (19).

18.

rozhodnutie Komisie 95/538/ES zo 6. decembra 1995 o ustanovení osobitných podmienok dovozu produktov rybolovu a vodného hospodárstva pochádzajúcich z Japonska (20).

19.

rozhodnutie Komisie 96/355/ES z 30. mája 1996, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a výrobkov pochádzajúcich z akvakultúry s pôvodom v Senegale (21).

20.

rozhodnutie Komisie 96/356/ES z 30. mája 1996, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a výrobkov pochádzajúcich z akvakultúry s pôvodom v Gambii (22).

21.

rozhodnutie Komisie 96/425/ES z 28. júna 1996, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Mauritánii (23).

22.

rozhodnutie Komisie 96/606/ES z 11. októbra 1996 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pôvodom v Uruguaji (24).

23.

rozhodnutie Komisie 96/607/ES z 11. októbra 1996 ustanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Južnej Afriky (25).

24.

rozhodnutie Komisie 96/608/ES z 11. októbra 1996 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz výrobkov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Malajzie (26).

25.

rozhodnutie Komisie 96/609/ES zo 14. októbra 1996 ustanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Pobrežia slonoviny (27).

26.

rozhodnutie Komisie 97/102/ES zo 16. januára 1997 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Rusku (28).

27.

rozhodnutie Komisie 97/426/ES z 25. júna 1997, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky dovozu produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Austrálii (29).

28.

rozhodnutie Komisie 97/757/ES zo 6. novembra 1997, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a vodného hospodárstva s pôvodom na Madagaskare (30).

29.

rozhodnutie Komisie 97/876/ES z 23. decembra 1997 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pôvodom z Indie (31).

30.

rozhodnutie Komisie 98/147/ES z 13. februára 1998 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúce z Bangladéša (32).

31.

rozhodnutie Komisie 98/420/ES z 30. júna 1998 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Nigérii (33).

32.

rozhodnutie Komisie 98/421/ES z 30. júna 1998 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Ghany (34).

33.

rozhodnutie Komisie 98/422/ES z 30. júna 1998 stanovujúce osobitné podmienky dovozu produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Tanzánii (35).

34.

rozhodnutie Komisie 98/423/ES z 30. júna 1998 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Falklandských ostrovov (36).

35.

rozhodnutie Komisie 98/424/ES z 30. júna 1998, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky pre dovoz produktov rybolovu pochádzajúcich z Maldív (37).

36.

rozhodnutie Komisie 98/568/ES zo 6. októbra 1998 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovozy výrobkov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Guatemale (38).

37.

rozhodnutie Komisie 98/570/ES zo 7. októbra 1998 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúce z Tuniska (39).

38.

rozhodnutie Komisie 98/572/ES z 12. októbra 1998 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Kuby (40).

39.

rozhodnutie Komisie 98/695/ES z 24. novembra 1998 stanovujúce osobitné podmienky pre dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Mexika (41).

40.

rozhodnutie Komisie 1999/245/ES z 26. marca 1999 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúce zo Seychel (42).

41.

rozhodnutie Komisie 1999/276/ES z 23. apríla 1999 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz výrobkov rybolovu a akvakultúry pochádzajúce z ostrova Maurícius (43).

42.

rozhodnutie Komisie 1999/526/ES zo 14. júla 1999 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Panamy (44).

43.

rozhodnutie Komisie 1999/527/ES zo 14. júla 1999 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z Ománu (45).

44.

rozhodnutie Komisie 1999/528/ES zo 14. júla 1999 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Jemene (46).

45.

rozhodnutie Komisie 1999/813/ES zo 16. novembra 1999 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu pôvodom z Vietnamskej socialistickej republiky (47).

46.

rozhodnutie Komisie 2000/83/ES z 21. decembra 1999 ustanovujúce špeciálne podmienky, ktorými sa riadi dovoz produktov rybolovu a akvakultúry pôvodom z Pakistanu (48).

47.

rozhodnutie Komisie 2000/86/ES z 21. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky dovozu produktov rybolovu s pôvodom v Číne a zrušuje rozhodnutie 97/368/ES (49).

48.

rozhodnutie Komisie 2000/672/ES z 20. októbra 2000, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu pôvodom z Venezuely (50).

49.

rozhodnutie Komisie 2000/673/ES z 20. októbra 2000, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu s pôvodom v Namíbii (51).

50.

rozhodnutie Komisie 2000/675/ES z 20. októbra 2000 ustanovujúce špecifické podmienky, ktorými sa riadi dovoz rybích produktov s pôvodom v Iránskej islamskej republike (52).

51.

rozhodnutie Komisie 2001/36/ES z 22. decembra 2000, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky upravujúce dovoz rybacích výrobkov pôvodom z Jamajky (53).

52.

rozhodnutie Komisie 2001/632/ES zo 16. augusta 2001, ktoré ustanovuje podmienky dovozu produktov rybolovu pochádzajúcich z Nikaraguy (54).

53.

rozhodnutie Komisie 2001/633/ES zo 16. augusta 2001, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu s pôvodom v Ugande (55).

54.

rozhodnutie Komisie 2001/634/ES zo 16. augusta 2001 ustanovujúce osobitné podmienky pre dovoz rybacích výrobkov pochádzajúcich z Guiney alebo prechádzajúcich cez Guineu (56).

55.

rozhodnutie Komisie 2002/25/ES z 11. januára 2002 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu s pôvodom v Chorvátskej republike (57).

56.

rozhodnutie Komisie 2002/26/ES z 11. januára 2002 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu s pôvodom v Gabonskej republike (58).

57.

rozhodnutie Komisie 2002/27/ES z 11. januára 2002 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu s pôvodom v Tureckej republike (59).

58.

rozhodnutie Komisie 2002/472/ES z 20. júna 2002 ustanovujúce špecifické podmienky pre dovoz produktov rybolovu z Bulharskej republiky (60).

59.

rozhodnutie Komisie 2002/854/ES z 29. októbra 2002 ustanovujúce špecifické podmienky pre dovoz produktov rybolovu z Kostariky (61).

60.

rozhodnutie Komisie 2002/855/ES z 29. októbra 2002 ustanovujúce špecifické podmienky pre dovoz produktov rybolovu z Novej Kaledónie (62).

61.

rozhodnutie Komisie 2002/856/ES z 29. októbra 2002, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz produktov rybolovu z Grónska (63).

62.

rozhodnutie Komisie 2002/857/ES z 29. októbra 2002 ustanovujúce špecifické podmienky pre dovoz produktov rybolovu zo Surinamu (64).

63.

rozhodnutie Komisie 2002/858/ES z 29. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na dovozy produktov rybolovu z Mozambiku (65).

64.

rozhodnutie Komisie 2002/859/ES z 29. októbra 2002 ustanovujúce špecifické podmienky pre dovoz produktov rybolovu z Papuy-Novej Guiney (66).

65.

rozhodnutie Komisie 2002/860/ES z 29. októbra 2002 ustanovujúce špecifické podmienky pre dovoz produktov rybolovu zo Švajčiarska (67).

66.

rozhodnutie Komisie 2002/861/ES z 29. októbra 2002 ustanovujúce špecifické podmienky pre dovoz produktov rybolovu z Hondurasu (68).

67.

rozhodnutie Komisie 2002/862/ES z 29. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky pre dovozy produktov rybolovu z Kazachstanu (69).

68.

rozhodnutie Komisie 2003/302/ES z 25. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na usmernenie dovozu produktov rybolovu zo Srí Lanky (70).

69.

rozhodnutie Komisie 2003/608/ES z 18. augusta 2003 ustanovujúce osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz produktov rybolovu z Mayotte (71).

70.

rozhodnutie Komisie 2003/609/ES z 18. augusta 2003 ustanovujúce zvláštne podmienky, ktorými sa riadi dovoz produktov rybolovu zo Saint Pierra a Miquelonu (72).

71.

rozhodnutie Komisie 2003/759/ES z 15. októbra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky pri dovoze produktov rybolovu z Belize (73).

72.

rozhodnutie Komisie 2003/760/ES z 15. októbra 2003, ktoré ustanovuje osobitné podmienky, ktoré usmerňujú dovoz produktov rybolovu z Francúzskej Polynézie (74).

73.

rozhodnutie Komisie 2003/761/ES z 15. októbra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na usmernenie dovozu produktov rybolovu zo Spojených arabských emirátov (75).

74.

rozhodnutie Komisie 2003/762/ES z 15. októbra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na usmernenie dovozu produktov rybolovu z Holandských Antíl (76).

75.

rozhodnutie Komisie 2003/763/ES z 15. októbra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na usmernenie dovozu produktov rybolovu z Kapverdskej republiky (77).

76.

rozhodnutie Komisie 2004/37/ES z 23. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu zo Srbska a Čiernej Hory (78).

77.

rozhodnutie Komisie 2004/38/ES z 23. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu z Egypta (79).

78.

rozhodnutie Komisie 2004/39/ES z 23. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu z Kene a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/759/ES (80).

79.

rozhodnutie Komisie 2004/40/ES z 23. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu z Guyany (81).

80.

rozhodnutie Komisie 2004/360/ES z 13. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky pri dovoze produktov rybolovu pochádzajúcich zo Zimbabwe (82).

81.

rozhodnutie Komisie 2004/361/ES z 13. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky pri dovoze produktov rybolovu pochádzajúcich z Rumunska (83).

82.

rozhodnutie Komisie 2005/72/ES z 28. januára 2005 o stanovení špecifických podmienok dovozu produktov rybolovu z Antiguy a Barbudy (84).

83.

rozhodnutie Komisie 2005/73/ES z 28. januára 2005, ktorým sa stanovujú špeciálne podmienky na dovoz produktov rybolovu z Hongkongu (85).

84.

rozhodnutie Komisie 2005/74/ES z 28. januára 2005, ktorým sa stanovujú špeciálne podmienky na dovoz produktov rybolovu zo Salvádora (86).

85.

rozhodnutie Komisie 2005/218/ES z 11. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podmienky dovozu výrobkov rybolovu zo Saudskej Arábie (87).

86.

rozhodnutie Komisie 2005/498/ES z 12. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podmienky dovozu produktov rybného hospodárstva z Alžírska (88).

87.

rozhodnutie Komisie 2005/499/ES z 12. júla 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky dovozu produktov rybného hospodárstva z Bahám (89).

88.

rozhodnutie Komisie 2005/500/ES z 12. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podmienky dovozu produktov rybolovu z Grenady (90).

4.

Rozhodnutia, ktorými sa ustanovujú podmienky dovozu lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov:

1.

rozhodnutie Komisie 93/387/EHS zo 7. júna 1993 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz živých lastúrnikov, ostnokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov s pôvodom v Maroku (91).

2.

rozhodnutie Komisie 94/777/ES z 30. novembra 1994, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz živých mäkkýšov, ostnokožcov, plášťovcov a morských mäkkýšov s pôvodom v Turecku (92).

3.

rozhodnutie Komisie 95/453/ES z 23. októbra 1995 ustanovujúce osobitné podmienky pre dovoz živých lastúrnikov, ostnokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov s pôvodom v Kórejskej republike (93).

4.

rozhodnutie Komisie 96/675/ES z 25. novembra 1996 stanovujúce osobitné podmienky pre dovoz živých mäkkýšov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov s pôvodom v Čile (94).

5.

rozhodnutie Komisie 97/427/ES z 25. júna 1997 o osobitných podmienkach dovozu živých lastúrnikov, ostnokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov s pôvodom v Austrálii (95).

6.

rozhodnutie Komisie 97/562/ES z 28. júla 1997 ustanovujúce osobitné podmienky pre dovoz živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov s pôvodom v Thajsku (96).

7.

rozhodnutie Komisie 98/569/ES zo 6. októbra 1998 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz živých lastúrnikov, ostnokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov pôvodom z Tuniska (97).

8.

rozhodnutie Komisie 2000/333/ES z 25. apríla 2000 stanovujúce osobitné podmienky pre dovoz živých lastúrnikov, ostnokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov pochádzajúcich z Vietnamskej socialistickej republiky (98).

9.

rozhodnutie Komisie 2001/37/ES z 22. decembra 2000, ktorým sa stanovujú špeciálne podmienky pre dovoz morských ulitníkov pochádzajúcich z Jamajky (99).

10.

rozhodnutie Komisie 2002/19/ES z 11. januára 2002 ustanovujúce osobitné podmienky pre dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov pochádzajúcich z Uruguaja (100).

11.

rozhodnutie Komisie 2002/470/ES z 20. júna 2002, ktoré ustanovuje osobitné podmienky pre dovoz spracovaných alebo mrazených lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov z Japonska (101).

12.

rozhodnutie Komisie 2004/30/ES z 23. decembra 2003, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz spracovaných a zmrazených dvojchlopňových lastúrnikov, ostnokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov z Peru a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2001/338/ES and 95/174/ES (102).


(1)  Ú. v. ES L 93, 13.4.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 6, 11.1.2000, s. 60.

(3)  Ú. v. ES L 202, 12.8.1993, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 202, 12.8.1993, s. 42.

(5)  Ú. v. ES L 232, 15.9.1993, s. 37.

(6)  Ú. v. ES L 232, 15.9.1993, s. 43.

(7)  Ú. v. ES L 93, 12.4.1994, s. 26.

(8)  Ú. v. ES L 93, 12.4.1994, s. 34.

(9)  Ú. v. ES L 115, 6.5.1994, s. 38.

(10)  Ú. v. ES L 145, 10.6.1994, s. 19.

(11)  Ú. v. ES L 145, 10.6.1994, s. 23.

(12)  Ú. v. ES L 145, 10.6.1994, s. 30.

(13)  Ú. v. ES L 184, 20.7.1994, s. 16.

(14)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 31.

(15)  Ú. v. ES L 42, 24.2.1995, s. 32.

(16)  Ú. v. ES L 70, 30.3.1995, s. 27.

(17)  Ú. v. ES L 116, 23.5.1995, s. 41.

(18)  Ú. v. ES L 123, 3.6.1995, s. 20.

(19)  Ú. v. ES L 264, 7.11.1995, s. 37.

(20)  Ú. v. ES L 304, 16.12.1995, s. 52.

(21)  Ú. v. ES L 137, 8.6.1996, s. 24.

(22)  Ú. v. ES L 137, 8.6.1996, s. 31.

(23)  Ú. v. ES L 175, 13.7.1996, s. 27.

(24)  Ú. v. ES L 269, 22.10.1996, s. 18.

(25)  Ú. v. ES L 269, 22.10.1996, s. 23.

(26)  Ú. v. ES L 269, 22.10.1996, s. 32.

(27)  Ú. v. ES L 269, 22.10.1996, s. 37.

(28)  Ú. v. ES L 35, 5.2.1997, s. 23.

(29)  Ú. v. ES L 183, 11.7.1997, s. 21.

(30)  Ú. v. ES L 307, 12.11.1997, s. 33.

(31)  Ú. v. ES L 356, 31.12.1997, s. 57.

(32)  Ú. v. ES L 46, 17.2.1998, s. 13.

(33)  Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 59.

(34)  Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 66.

(35)  Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 71.

(36)  Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 76.

(37)  Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 81.

(38)  Ú. v. ES L 277, 14.10.1998, s. 26.

(39)  Ú. v. ES L 277, 14.10.1998, s. 36.

(40)  Ú. v. ES L 277, 14.10.1998, s. 44.

(41)  Ú. v. ES L 33, 8.12.1998, s. 9.

(42)  Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 40.

(43)  Ú. v. ES L 108, 27.4.1999, s. 52.

(44)  Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 58.

(45)  Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 63.

(46)  Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 68.

(47)  Ú. v. ES L 315, 9.12.1999, s. 39.

(48)  Ú. v. ES L 26, 2.2.2000, s. 13.

(49)  Ú. v. ES L 26, 2.2.2000, s. 26.

(50)  Ú. v. ES L 280, 4.11.2000, s. 46.

(51)  Ú. v. ES L 280, 4.11.2000, s. 52.

(52)  Ú. v. ES L 280, 4.11.2000, s. 63.

(53)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 59.

(54)  Ú. v. ES L 221, 17.8.2001, s. 40.

(55)  Ú. v. ES L 221, 17.8.2001, s. 45.

(56)  Ú. v. ES L 221, 17.8.2001, s. 50.

(57)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 25.

(58)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 31.

(59)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 36.

(60)  Ú. v. ES L 163, 21.6.2002, s. 24.

(61)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 1.

(62)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 6.

(63)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 11.

(64)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 19.

(65)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 24.

(66)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 33.

(67)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 38.

(68)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 43.

(69)  Ú. v. ES L 301, 5.11.2002, s. 48.

(70)  Ú. v. EÚ L 110, 3.5.2003, s. 6.

(71)  Ú. v. EÚ L 210, 20.8.2003, s. 25.

(72)  Ú. v. EÚ L 210, 20.8.2003, s. 30.

(73)  Ú. v. EÚ L 273, 24.10.2003, s. 18.

(74)  Ú. v. EÚ L 273, 24.10.2003, s. 23.

(75)  Ú. v. EÚ L 273, 24.10.2003, s. 28.

(76)  Ú. v. EÚ L 273, 24.10.2003, s. 33.

(77)  Ú. v. EÚ L 273, 24.10.2003, s. 38.

(78)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2004, s. 12.

(79)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2004, s. 17.

(80)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2004, s. 22.

(81)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2004, s. 27.

(82)  Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 48.

(83)  Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 54.

(84)  Ú. v. EÚ L 28, 1.2.2005, s. 45.

(85)  Ú. v. EÚ L 28, 1.2.2005, s. 54.

(86)  Ú. v. EÚ L 28, 1.2.2005, s. 59.

(87)  Ú. v. EÚ L 69, 16.3.2005, s. 50.

(88)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 92.

(89)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 99.

(90)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 104.

(91)  Ú. v. ES L 166, 8.7.1993, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 96/31/ES.

(92)  Ú. v. ES L 312, 6.12.1994, s. 35.

(93)  Ú. v. ES L 264, 7.11.1995, s. 35. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2001/676/ES.

(94)  Ú. v. ES L 313, 3.12.1996, s. 38.

(95)  Ú. v. ES L 183, 11.7.1997, s. 38.

(96)  Ú. v. ES L 232, 23.8.1997, s. 9.

(97)  Ú. v. ES L 277, 14.10.1998, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/819/ES.

(98)  Ú. v. ES L 114, 13.5.2000, s. 42.

(99)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 64.

(100)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 73.

(101)  Ú. v. ES L 163, 21.6.2002, s. 19.

(102)  Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 53.


Top