EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0830(02)

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

OJ L 261, 30.8.2014, p. 4–743 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/494/oj

Related Council decision
Related Council decision
Related Council decision

30.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/4


DOHODA O PRIDRUŽENÍ

medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

PREAMBULA

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“,

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“ alebo „EÚ“ a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len „Euratom“,

na jednej strane a

GRUZÍNSKO,

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY silné väzby a spoločné hodnoty medzi zmluvnými stranami, ktoré boli v minulosti nadviazané dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, a ktoré sa rozvíjajú v rámci Východného partnerstva ako osobitnej dimenzie európskej susedskej politiky, a uznávajúc spoločné želanie zmluvných strán ďalej rozvíjať, posilniť a rozšíriť svoje vzťahy ambicióznym a inovatívnym spôsobom;

UZNÁVAJÚC európske ambície Gruzínska, ako aj jeho európsku voľbu;

UZNÁVAJÚC, že spoločné hodnoty, na ktorých sa zakladá EÚ – sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a právny štát – takisto predstavujú podstatu politického pridruženia a hospodárskej integrácie, ako ju predpokladá táto dohoda;

UZNÁVAJÚC, že Gruzínsko ako východoeurópska krajina, je odhodlané uplatňovať a podporovať tieto hodnoty;

UZNÁVAJÚC, že Gruzínsko má s členskými štátmi spoločné dejiny a hodnoty;

BERÚC DO ÚVAHY, že táto dohoda neovplyvní a necháva otvorenú možnosť ďalšieho postupného vývoja v rámci vzájomných vzťahov medzi EÚ a Gruzínskom;

ZAVIAZANÉ ďalej posilniť dodržiavanie základných slobôd a ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, zásad demokracie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, a to na základe spoločných hodnôt zmluvných strán;

UZROZUMENÉ, že vnútorné reformy zamerané na posilnenie demokracie a trhového hospodárstva uľahčia účasť Gruzínska na politikách, programoch a činnosti agentúr EÚ. Tento proces a trvalo udržateľné urovnanie konfliktu sa navzájom posilnia a prispejú k budovaniu dôvery medzi spoločenstvami rozdelenými konfliktom;

VYJADRUJÚC OCHOTU prispieť k politickému a sociálno-ekonomickému rozvoju Gruzínska prostredníctvom širokej spolupráce v rámci celej škály oblastí spoločného záujmu, ako napr. v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, dobrej správy vecí verejných vrátane oblasti zdaňovania, integrácie obchodu a posilňovania hospodárskej spolupráce, budovania inštitúcií, verejnej správy a reformy verejnej služby, boja proti korupcii, znižovania chudoby a spolupráce v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti potrebnej na účinné vykonanie tejto dohody, a poznamenávajúc, že EÚ je pripravená podporiť príslušné reformy v Gruzínsku;

ZAVIAZANÉ všetkými zásadami a ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), a najmä záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975, záverečných dokumentov z konferencie v Madride, Istanbule v roku 1991 a vo Viedni v roku 1992, Parížskej charty pre novú Európu z roku 1990, Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov z roku 1948 a dohovoru Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950;

PRIPOMÍNAJÚC svoje odhodlanie posilniť medzinárodný mier a bezpečnosť a angažovať sa v účinnom multilateralizme a mierovom riešení sporov, a najmä na tento účel spolupracovať v rámci OSN a OBSE;

ZAVIAZANÉ medzinárodnými záväzkami v oblasti boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, ako aj na spoluprácu v oblasti odzbrojenia;

UZNÁVAJÚC význam aktívnej účasti zmluvných strán na rôznych formátoch regionálnej spolupráce;

ŽELAJÚC SI ďalej rozvíjať pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu vrátane regionálnych aspektov, a to pri zohľadnení spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) Európskej únie, ako aj spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

PLNE REŠPEKTUJÚC zásadu nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a neporušiteľnosti medzinárodne uznávaných hraníc podľa medzinárodného práva, Charty OSN, záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a ďalších príslušných multilaterálnych nástrojov;

UZNÁVAJÚC význam, ktorý má záväzok Gruzínska pracovať na zmierení, ako aj jeho úsilie o obnovenie územnej celistvosti a úplnej a účinnej kontroly nad gruzínskymi oblasťami Abcházsko a oblasťou Cchinvali/Južné Osetsko v snahe o mierové a trvalé vyriešenie konfliktu na základe zásad medzinárodného práva, ako aj záväzok EÚ podporiť mierové a trvalé vyriešenie predmetného konfliktu;

UZNÁVAJÚC v tomto kontexte význam, ktorý má vykonávanie dohody so šiestimi bodmi z 12. augusta 2008 a jej následných vykonávacích opatrení, ako aj význam zmysluplnej medzinárodnej prítomnosti pre zachovanie mieru a bezpečnosti na mieste, ako aj sledovania vzájomne sa podporujúcich politík neuznania a angažovanosti, podpory medzinárodných rokovaní v Ženeve a bezpečného a dôstojného návratu všetkých osôb vysídlených v rámci štátu a utečencov v súlade so zásadami medzinárodného práva;

ZAVIAZANÉ poskytnúť výhody užšieho politického pridruženia a hospodárskej integrácie Gruzínska s EÚ všetkým občanom Gruzínska vrátane spoločenstiev rozdelených konfliktom;

ZAVIAZANÉ bojovať proti organizovanému zločinu a nezákonnému obchodovaniu, ako aj posilniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu;

ZAVIAZANÉ prehlbovať vzájomný dialóg a spoluprácu v oblasti mobility, migrácie, azylu a riadenia hraníc pri zohľadnení partnerstva v oblasti mobility medzi EÚ a Gruzínskom, ako aj pri komplexnom prístupe venujúcom pozornosť legálnej migrácii vrátane cirkulujúcej migrácie a spolupráci zameranej na riešenie nelegálnej migrácie, obchodovania s ľuďmi a efektívneho vykonávania dohodu o readmisii;

UZNÁVAJÚC význam zavedenia bezvízového styku pre občanov Gruzínska vo vhodnom čase, pod podmienkou, že budú splnené podmienky pre kvalitne riadenú a bezpečnú mobilitu, a to vrátane účinného vykonávania dohody o zjednodušení udeľovania víz a dohody o readmisii;

ZAVIAZANÉ dodržiavať zásady slobodného trhového hospodárstva a potvrdzujúc pripravenosť EÚ prispieť k hospodárskym reformám v Gruzínsku, a to aj v rámci európskej susedskej politiky a Východného partnerstva;

ZAVIAZANÉ dosiahnuť hospodársku integráciu najmä prostredníctvom prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) ako neoddeliteľnej súčasti tejto dohody vrátane aproximácie v regulačnej oblasti, ako aj záväzkov vyplývajúcich z členstva zmluvných strán v Svetovej obchodnej organizácii (WTO);

PRESVEDČENÉ, že táto dohoda vytvorí nové prostredie, ktoré napomôže hospodárske vzťahy medzi nimi a najmä rozvoj obchodu a investícií, a ktoré tiež bude stimulovať hospodársku súťaž, čo sú kľúčové faktory pre hospodársku reštrukturalizáciu a modernizáciu;

ZAVIAZANÉ rešpektovať zásady trvalo udržateľného rozvoja, chrániť životné prostredie a zmierňovať zmenu klímy, ako aj ďalej zlepšovať správu a potreby v oblasti životného prostredia, a to aj pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu a vykonávania multilaterálnych medzinárodných dohôd;

ZAVIAZANÉ zvýšiť bezpečnosť dodávok energie, a to aj prostredníctvom rozvoja južného koridoru, a to na okrem iného pomocou podpory rozvoja príslušných projektov v Gruzínsku uľahčujúcich rozvoj príslušnej infraštruktúry, a to aj pokiaľ ide o tranzit cez Gruzínsko, zvýšiť integráciu trhu a postupne posilniť aproximáciu v regulačnej oblasti smerom k hlavným prvkom acquis EÚ, podporiť energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

UZNÁVAJÚC potrebu posilniť spoluprácu v oblasti energetiky a záväzky, ktoré na seba zmluvné strany prevzali v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o energetickej charte;

VYJADRUJÚC OCHOTU zvyšovať úroveň ochrany verejného a ľudského zdravia, čo je základným prvkom trvalo udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu;

ZAVIAZANÉ posilniť medziľudské kontakty, a to aj prostredníctvom spolupráce a výmen v oblasti vedy a technológie, podnikania, mládeže, vzdelávania a kultúry;

ZAVIAZANÉ vzájomných podporovať cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu, a to v duchu dobrých susedských vzťahov;

UZNÁVAJÚC záväzok Gruzínska postupne v súlade s touto dohodou aproximovať svoje právne predpisy v príslušných oblastiach s právnymi predpismi EÚ, ako aj účinne tieto predpisy vykonávať;

UZNÁVAJÚC záväzok Gruzínska vytvoriť administratívne a inštitucionálne infraštruktúry v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uplatňovanie tejto dohody;

BERÚC DO ÚVAHY, že EÚ je ochotná poskytnúť podporu pri realizácii reforiem a využiť v rámci tohto úsilia všetky dostupné nástroje spolupráce a technickej, finančnej a hospodárskej pomoci;

POTVRDZUJÚC, že ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti Tretej časti, hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako osobitné zmluvné strany, a nie ako súčasť EÚ, pokiaľ EÚ so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom spoločne neoznámia Gruzínsku, že Spojené kráľovstvo alebo Írsko je viazané ako súčasť EÚ v súlade s Protokolom č.21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie. Ak Spojené kráľovstvo a/alebo Írsko prestanú byť viazané ako súčasť EÚ podľa článku 4a uvedeného protokolu, EÚ spoločne so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom bezodkladne informujú Gruzínsko o akejkoľvek zmene svojho postavenia, pričom v takom prípade ostávajú viazané ustanoveniami tejto dohody vo vlastnom mene. To isté platí pre Dánsko v súlade Protokolom č.22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k uvedeným zmluvám,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Ciele

1.   Týmto sa zakladá pridruženie medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.

2.   Cieľmi pridruženia sú:

a)

podporiť politické pridruženie a hospodársku integráciu medzi zmluvnými stranami na základe spoločných hodnôt a úzkych vzťahov, ako aj posilniť účasť Gruzínska na politikách, programoch a činnosti agentúr Únie;

b)

posilniť rámec pre zlepšený politický dialóg vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, čo zabezpečí rozvoj úzkych politických vzťahov medzi zmluvnými stranami;

c)

prispievať k posilneniu demokracie a k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilite v Gruzínsku;

d)

podporovať, chrániť a posilňovať mier a stabilitu na regionálnej aj medzinárodnej úrovni, a to na základe Charty OSN a záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975, ako aj prostredníctvom spoločného úsilia zameraného na odstraňovanie zdrojov napätia, skvalitňovanie bezpečnosti hraníc, podporu cezhraničnej spolupráce a dobré susedské vzťahy;

e)

podporovať spoluprácu zameranú na mierové riešenie konfliktov;

f)

posilňovať spoluprácu v oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti s cieľom upevnenia právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd;

g)

podporovať úsilie Gruzínska zamerané na rozvoj jeho hospodárskeho potenciálu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, a to aj aproximáciou jeho právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ;

h)

v súlade s touto dohodou dosiahnuť postupnú hospodársku integráciu Gruzínska do vnútorného trhu EÚ, a to najmä prostredníctvom vytvorenia prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu, čo umožní ďalekosiahly prístup na trh na základe trvalo udržateľnej a komplexnej aproximácie regulačného rámca v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva v Svetovej obchodnej organizácii (WTO);

i)

vytvoriť podmienky pre čoraz užšiu spoluprácu v ostatných oblastiach spoločného záujmu.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 2

Všeobecné zásady

1.   Dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd vyhlásených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN z roku 1948 a vymedzených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, v záverečnom akte Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a v Parížskej charte pre novú Európu z roku 1990, tvorí základ vnútroštátnych a zahraničných politík zmluvných strán a predstavuje základný prvok tejto dohody. Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, súvisiacich materiálov a ich nosičov takisto tvorí základný prvok tejto dohody.

2.   Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoju oddanosť zásadám trhového hospodárstva, trvalo udržateľného rozvoja a účinného multilateralizmu.

3.   Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj záväzok dodržiavať zásady právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, ako aj svoje medzinárodné záväzky, najmä v rámci OSN, Rady Európy a OBSE. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať dodržiavanie zásad zvrchovanosti, územnej celistvosti, neporušiteľnosti hraníc a nezávislosti.

4.   Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať právny štát, dobrú správu vecí verejných, bojovať proti korupcii, ako aj proti formám organizovaného zločinu a terorizmu, podporovať trvalo udržateľný rozvoj, účinný multilateralizmus a boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov. Tento záväzok predstavuje kľúčový faktor pre rozvoj vzťahov a spolupráce medzi zmluvnými stranami, a prispieva tak k regionálnemu mieru a stabilite.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALÓG A REFORMY, SPOLUPRÁCA V OBLASTI ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY

Článok 3

Ciele politického dialógu

1.   Zmluvné strany ďalej rozvíjajú a posilňujú vzájomný politický dialóg o všetkých oblastiach spoločného záujmu vrátane otázok zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj otázok súvisiacich s vnútroštátnymi reformami. Tým sa podporí účinnosť politickej spolupráce a konvergencia v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

2.   Ciele politického dialógu sú tieto:

a)

prehĺbenie politického pridruženia a vyššia konvergencia a účinnosť v oblasti politickej, ako aj v rámci bezpečnostnej politiky;

b)

podpora zásady územnej celistvosti a neporušiteľnosti medzinárodne uznávaných hraníc a nezávislosti v zmysle Charty OSN a záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975;

c)

podpora mierového riešenia konfliktov;

d)

podpora medzinárodnej stability a bezpečnosti na základe účinného multilateralizmu;

e)

posilnenie spolupráce a dialógu medzi zmluvnými stranami v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a krízového riadenia, a to najmä v záujme riešenia celosvetových a regionálnych výziev a kľúčových hrozieb;

f)

posilnenie spolupráce v oblasti boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, a to aj prostredníctvom presunutia vedcov predtým pracujúcich na programov v oblasti zbraní hromadného ničenia do iných zamestnaní;

g)

rozvoj praktickej a na výsledky zameranej vzájomnej spolupráce v záujme dosiahnutia mieru, bezpečnosti a stability na európskom kontinente;

h)

posilnenie dodržiavania demokratických zásad, zásad právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody médií a práv osôb patriacich k menšinám, ako aj podpora pri konsolidácii vnútroštátnych politických reforiem;

i)

rozvoj dialógu a prehĺbenie spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti bezpečnosti a obrany

j)

práca zameraná na ďalšiu podporu rôznych formátov regionálnej spolupráce;

k)

poskytnutie, a to všetkým občanom Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznávaných hraníc, všetkých výhod vyplývajúcich z užšieho politického pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom, a to aj pokiaľ ide o vyššiu konvergenciu v oblasti bezpečnostnej politiky.

Článok 4

Vnútroštátne reformy

Zmluvné strany budú spolupracovať v rámci tvorby základov stability a účinnosti demokratických inštitúcií a právneho štátu, ako aj v záujme ich konsolidácie a zlepšenie; zabezpečenia rešpektovania ľudských práv a základných slobôd; dosiahnutia ďalšieho pokroku v rámci reforiem súdneho a právneho systému na účely zabezpečenia nezávislosti súdnictva, posilnenia jeho administratívnych kapacít a zaručenia nestrannosti a účinnosti orgánov presadzovania práva; pokračovania v reformách v oblasti verejnej správy a v budovaní zodpovednej, efektívnej, účinnej, transparentnej a profesionálnej verejnej služby; ako aj pokiaľ ide o pokračovanie účinného boja proti korupcii, a to najmä vzhľadom na zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti korupcii, ako aj zabezpečenie účinného uplatňovania príslušných medzinárodných právnych nástrojov, ako je napríklad Dohovor OSN proti korupcii z roku 2003.

Článok 5

Zahraničná a bezpečnostná politika

1.   Zmluvné strany zintenzívnia vzájomný dialóg a spoluprácu a budú podporovať postupnú konvergenciu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), pričom budú predovšetkým riešiť otázky predchádzania konfliktom, mierového riešenia konfliktov a krízového riadenia, regionálnej stability, odzbrojenia, nešírenia zbraní, kontroly zbrojenia a vývozu zbraní. Spolupráca sa bude zakladať na spoločných hodnotách a na spoločnom záujme, pričom bude zameraná na vyššiu konvergenciu politík a posilnenie ich účinnosti, a to pri využití bilaterálnych, medzinárodných a regionálnych fór.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju oddanosť zásadám územnej celistvosti, neporušiteľnosti medzinárodne uznávaných hraníc, zvrchovanosti a nezávislosti v zmysle Charty OSN a záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku1975, ako aj podpore týchto zásad v rámci ich bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov. Zmluvné strany ďalej zdôrazňujú plnú podporu zásade, že na umiestnenie cudzích ozbrojených síl na svojom území musí dať krajina, o ktorej územie ide, svoj súhlas. Zmluvné strany súhlasia s tým, že v súlade s medzinárodným právom by k umiestneniu cudzích ozbrojených síl na území určitej krajiny malo dochádzať len na základe jej výslovného súhlasu.

Článok 6

Závažné trestné činy, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, nesmú zostať nepotrestané a že je potrebné brániť beztrestnosti ich páchania, a to prijatím opatrení na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni Medzinárodného trestného súdu.

2.   Zmluvné strany považujú zriadenie a účinné fungovanie Medzinárodného trestného súdu za dôležitý krok vpred pre medzinárodný mier a spravodlivosť. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok pokračovať v spolupráci s Medzinárodným trestným súdom prostredníctvom vykonávania Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a s nim súvisiacich nástrojov, s náležitým zreteľom na zachovanie jeho integrity.

Článok 7

Predchádzanie konfliktom a krízové riadenie

Zmluvné strany zintenzívnia praktickú spoluprácu v oblasti predchádzania konfliktom a krízového riadenia, a to najmä s cieľom prípadnej účasti Gruzínska na civilných a vojenských operáciách krízového riadenia uskutočňovaných pod vedením EÚ, ako aj na príslušných cvičeniach a vzdelávacích aktivitách, a to od prípadu k prípadu a na základe prípadnej výzvy EÚ.

Článok 8

Regionálna stabilita

1.   Zmluvné strany zintenzívnia spoločné úsilie zamerané na podporu stability, bezpečnosti a demokratického rozvoja v regióne, ako aj prácu zameranú na ďalšiu podporu rôznych formátov regionálnej spolupráce, pričom budú predovšetkým spolupracovať v záujme mierového riešenia regionálnych konfliktov.

2.   Toto úsilie sa bude riadiť spoločnými zásadami zachovávania medzinárodného mieru a bezpečnosti v zmysle Charty OSN, záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a ďalších príslušných multilaterálnych nástrojov. Zmluvné strany okrem toho plne využijú multilaterálny rámce Východného partnerstva, ktorý poskytuje základe pre činnosti v rámci spolupráce a otvorený a slobodný dialóg v záujme posilnenia väzieb medzi samotnými partnerskými krajinami.

Článok 9

Mierové riešenie konfliktov

1.   Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoju oddanosť mierovému riešeniu konfliktov, a to pri úplnom rešpektovaní zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznávaných hraníc, a spoločnej podpore obnovy a zmierenia po ukončení konfliktu. Až do dosiahnutia trvalo udržateľného riešenia konfliktu a bez toho, aby boli dotknuté existujúce formáty určené na riešenie otázok súvisiacich s konfliktom, bude mierové riešenie konfliktu predstavovať jednu zo základných tém politického dialógu medzi zmluvnými stranami, ako aj dialógu s ďalšími zainteresovanými medzinárodnými aktérmi.

2.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má záväzok Gruzínska pracovať na zmierení, ako aj jeho úsilie o obnovenie územnej celistvosti v snahe o mierové a trvalé vyriešenie konfliktu, ako aj význam vykonávania dohody so šiestimi bodmi z 12. augusta 2008 a jej následných vykonávacích opatrení, sledovania vzájomne sa podporujúcich politík neuznania a angažovanosti, podpory medzinárodných rokovaní v Ženeve a bezpečného a dôstojného návratu všetkých osôb vysídlených v rámci štátu a utečencov na miesta ich obvyklého pobytu v súlade so zásadami medzinárodného práva; zmluvné strany ďalej uznávajú medzinárodnú angažovanosť na mieste, a to aj pokiaľ ide o prípadnú angažovanosť EÚ.

3.   Zmluvné strany budú koordinovať vzájomne aj s ostatnými príslušnými medzinárodnými organizáciami svoje úsilie vyvíjané s cieľom prispieť k mierovému riešeniu konfliktov v Gruzínsku, a to aj pokiaľ ide o humanitárne otázky.

4.   Toto úsilie sa bude riadiť spoločnými zásadami zachovávania medzinárodného mieru a bezpečnosti v zmysle Charty OSN, záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 a ďalších príslušných multilaterálnych nástrojov.

Článok 10

Zbrane hromadného ničenia

1.   Zmluvné strany zastávajú názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov na štátnej aj neštátnej úrovni predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodný mier a stabilitu. Zmluvné strany sa preto zaväzujú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením existujúcich záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov, a ich vnútroštátnou implementáciou. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie predstavuje základný prvok tejto dohody.

2.   Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že budú spolupracovať a spoločne bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to prostredníctvom:

a)

prijatia prípadných krokov na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie a úplné vykonanie všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov a

b)

zavedenia účinného vnútroštátneho kontrolného systému na kontrolu vývozu ako aj tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného využitia technológií s dvojakým využitím v tejto súvislosti, ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že tieto otázky budú riešiť v rámci vzájomného politického dialógu.

Článok 11

Kontrola vývozu ručných zbraní, ľahkých zbraní a konvenčných zbraní

1.   Zmluvné strany uznávajú, že nezákonná výroba, preprava a obeh ručných a ľahkých zbraní, vrátane streliva k nim, ako aj ich nadmerné zhromažďovanie, nedostatočná správa, neprimerane zabezpečené zásoby a nekontrolované šírenie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre mier a medzinárodnú bezpečnosť.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú dodržiavať a v úplnom rozsahu plniť svoje príslušné záväzky, pokiaľ ide o problematiku nelegálneho obchodu s ručnými a ľahkými zbraňami a so strelivom k nim, v súlade s existujúcimi medzinárodnými dohodami a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ako aj svoje záväzky v rámci ostatných medzinárodných nástrojov platných v tejto oblasti, napríklad v rámci Akčného programu OSN na prevenciu nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a na boj proti nemu a jeho odstraňovanie, a to vo všetkých jeho aspektoch.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a zabezpečiť koordináciu, komplementárnosť a synergiu v rámci svojho úsilia zameraného na riešenie problému nezákonného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami (RĽZ), ako aj so strelivom k nim, a na zničenie nadmerných zásob na celosvetovej, regionálnej, subregionálnej a vnútroštátnej úrovni.

4.   Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že budú naďalej spolupracovať v oblasti kontroly vývozu konvenčných zbraní na základe spoločnej pozície Rady2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu.

5.   Zmluvné strany sa dohodli, že tieto otázky budú riešiť v rámci vzájomného politického dialógu.

Článok 12

Boj proti terorizmu

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam boja proti terorizmu, ako aj význam predchádzania terorizmu, a dohodli sa, že budú na bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni spolupracovať s cieľom predchádzať terorizmu vo všetkých formách a prejavoch, a bojovať proti nemu.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že boj proti terorizmu sa musí uskutočňovať pri úplnom dodržaní zásad právneho štátu a v plnom súlade s medzinárodným právom vrátane medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, medzinárodného práva upravujúceho problematiku utečencov a humanitárneho práva, zásad Charty OSN a všetkých príslušných medzinárodných nástrojov súvisiacich s bojom proti terorizmu.

3.   Zmluvné strany zdôrazňujú význam, ktorý má všeobecná ratifikácia a plné vykonanie dohovorov a protokolov OSN v oblasti boja proti terorizmu. Zmluvné strany budú pokračovať v podpore dialógu o návrhu komplexného dohovoru o medzinárodnom terorizme a v spolupráci v rámci vykonávania globálnej stratégie Organizácie Spojených národov pre boj proti terorizmu, ako aj všetkých príslušných nástrojov Bezpečnostnej rady OSN a dohovorov Rady Európy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na spolupráci zameranej na dosiahnutie medzinárodného konsenzu v otázkach predchádzania terorizmu a boja proti terorizmu.

HLAVA III

SLOBODA, BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ

Článok 13

Právny štát a rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd

1.   Zmluvné strany v rámci svojej spolupráce v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti budú prikladať osobitný význam ďalšej podpore právneho štátu vrátane nezávislosti súdnictva, prístupu k spravodlivosti a práva na spravodlivý proces.

2.   Zmluvné strany budú plne spolupracovať, pokiaľ ide o účinné fungovanie inštitúcií v oblasti presadzovania práva a výkonu spravodlivosti.

3.   Spolupráca v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa bude riadiť pravidlom dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.

Článok 14

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany osobných údajov v súlade s právnymi nástrojmi a normami EÚ, Rady Európy a medzinárodnými právnymi nástrojmi a normami uvedenými v prílohe I k tejto dohode.

Článok 15

Spolupráca v oblasti migrácie, azylu a riadenia hraníc

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam spoločného riadenia migračných tokov medzi ich územiami a nadviažu všestranný dialóg o všetkých otázkach týkajúcich sa migrácie vrátane legálnej migrácie, medzinárodnej ochrany, boja proti nelegálnej migrácii, nedovolenému prevádzačstvu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi.

2.   Spolupráca bude založená na posúdení špecifických potrieb, ktoré sa uskutoční na základe vzájomnej konzultácie medzi zmluvnými stranami, a bude sa realizovať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi zmluvných strán. Zameria sa predovšetkým na:

a)

hlavné príčiny a dôsledky migrácie;

b)

vypracovanie a uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov a postupov týkajúcich sa medzinárodnej ochrany, a to s cieľom splniť ustanovenia Ženevského dohovoru z roku 1951 o postavení utečencov a jeho protokolu o postavení utečencov z roku 1967, ako aj ostatných príslušných medzinárodných nástrojov, ako je napr. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, a zabezpečiť dodržiavanie zásady nenavracania („non-refoulement“);

c)

pravidlá povolenia vstupu, ako aj na práva a status osôb, ktorým bol povolený vstup, na spravodlivé zaobchádzanie s cudzími štátnymi príslušníkmi s riadnym pobytom, vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj na opatrenia proti rasizmu a xenofóbii;

d)

posilnenie účinnej preventívnej politiky proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi vrátane otázky ako bojovať proti zločineckým sieťam a organizáciám prevádzačov a obchodníkov a chrániť obete tohto druhu obchodovania;

e)

vykonávanie pracovného dojednania o operačnej spolupráci medzi Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) a ministerstvom zahraničných vecí Gruzínska, podpísaným 4. decembra 2008;

f)

oblasti bezpečnosti dokladov a riadenia hraníc, ako aj na otázky organizácie, odbornej prípravy, osvedčených postupov a ostatných operačných opatrení.

3.   Spolupráca môže tiež uľahčiť cirkulujúcu migráciu podporujúcu rozvoj.

Článok 16

Pohyb osôb a readmisia

1.   Zmluvné strany zabezpečia úplné vykonanie:

a)

dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktorá nadobudla platnosť1. marca 2011 a

b)

dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení vydávania víz, ktorá nadobudla platnosť1. marca 2011.

2.   Zmluvné strany sa budú ďalej usilovať o posilnenie mobility občanov a prijmú postupné kroky smerom k spoločnému cieľu, ktorým je zavedenie bezvízového styku vo vhodnom čase, ak budú splnené podmienky pre kvalitne riadenú a bezpečnú mobilitu stanovené v dvojfázovom akčnom pláne liberalizácie vízového režimu.

Článok 17

Boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti a nezákonnej činnosti, a to najmä nadnárodnej činnosti, či už organizovanej alebo inej, ako je napríklad:

a)

pašovanie ľudí a obchodovanie s ľuďmi, ako aj pašovanie ručných zbraní a nezákonných drog a obchod s nimi;

b)

pašovanie tovaru a obchod s pašovaným tovarom;

c)

nezákonná hospodárska a finančná činnosť, ako je napr. falšovanie, daňové podvody a podvody pri verejnom obstarávaní;

d)

defraudácie v rámci projektov financovaných medzinárodnými darcami;

e)

aktívna a pasívna korupcia, a to v súkromnom aj verejnom sektore;

f)

falšovanie dokladov a predkladanie nepravdivých vyhlásení a

g)

počítačová kriminalita.

2.   Zmluvné strany posilnia bilaterálnu, regionálnu a medzinárodnú spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva, a rozvinú spoluprácu medzi Európskym policajným úradom (Europol) a príslušnými orgánmi Gruzínska. Zmluvné strany sa zaväzujú účinne vykonávať príslušné medzinárodné normy, a najmä tie, ktoré sú zakotvené v Dohovore Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (UNTOC) z roku 2000 a jeho troch protokoloch, v Dohovore OSN proti korupcii z roku 2003.

Článok 18

Drogy

1.   Zmluvné strany v rámci svojich právomocí a pôsobnosti spolupracujú s cieľom zabezpečiť vyvážený a integrovaný prístup k problematike drog. Politiky a opatrenia v oblasti drog budú zamerané na posilnenie štruktúr pre prevenciu a boj proti nezákonným drogám, na obmedzenie ponuky nezákonných drog, obchodu s nimi a dopytu po nich, na vyrovnanie sa so zdravotnými a sociálnymi následkami užívania drog, a to na účely zníženia škôd a v záujme dosiahnutia účinnejšej prevencie zneužívania chemických prekurzorov používaných na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok.

2.   Zmluvné strany sa dohodnú na metódach spolupráce potrebných na dosiahnutie týchto cieľov. Opatrenia budú založené na spoločne dohodnutých zásadách v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, protidrogovou stratégiou EÚ na roky 2013 – 2020, politickou deklaráciou o usmerňujúcich zásadách znižovania dopytu po drogách, ktoré boli schválené na 20. mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov venovanom drogám v júni 1998.

Článok 19

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať, aby predišli zneužívaniu ich finančných systémov a relevantných nefinančných systémov na pranie výnosov z trestnej činnosti vo všeobecnosti, a konkrétne z trestnej činnosti súvisiacej s drogami, ako aj na účely financovania terorizmu.

Táto spolupráca sa bude týkať aj vymáhania majetku alebo finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

2.   Spolupráca v tejto oblasti umožní výmenu príslušných informácií v rámci príslušných právnych predpisov a prijatie primeraných noriem na predchádzanie a boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré sú rovnocenné s normami schválenými príslušnými medzinárodnými orgánmi pôsobiacimi v tejto oblasti, medzi ktoré patrí Finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering).

Článok 20

Medzinárodná spolupráca v rámci boja proti terorizmu

1.   V plnom súlade so zásadami boja proti terorizmu stanovenými v článku 12 tejto dohody zmluvné strany opätovne zdôrazňujú význam prístupu založeného na presadzovaní práva a pôsobení súdnych orgánov v rámci boja proti terorizmu a dohodli sa na spolupráci v oblasti predchádzania a potláčania terorizmu najmä prostredníctvom:

a)

zabezpečenia zavedenia skutkových podstát trestných činov v súlade s ich vymedzeniami v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu;

b)

výmenou informácií o teroristických skupinách a teroristoch, ako aj o ich podporných sieťach, a to v súlade s medzinárodným právom a právnymi predpismi zmluvných strán, najmä pokiaľ ide o ochrany údajov a súkromia;

c)

výmenou skúseností v rámci predchádzania a potláčania terorizmu, ako aj v súvislosti s prostriedkami, metódami a technickými aspektmi vrátane odbornej prípravy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

d)

spoločného využívania osvedčených postupov, pokiaľ ide o riešenie radikalizácie a náboru, boj proti nemu, ako aj o reintegráciu;

e)

výmenou názorov a skúseností v súvislosti s cezhraničný pohybom a cestovaním osôb podozrivých z terorizmu, ako aj pokiaľ ide o teroristické hrozby;

f)

spoločného využívania osvedčených postupov, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv v rámci boja proti terorizmu, a to najmä v rámci trestnoprávnych konaní;

g)

prijímania opatrenia proti hrozbe chemického, biologického, rádiologického a jadrového terorizmu a prijímania opatrení zameraných na predchádzanie nadobúdaniu, transferu a používaniu chemických, biologických, rádiologických a jadrových materiálov na teroristické účely, ako aj opatrení na predchádzanie nezákonných činov zameraných proti vysokorizikovým chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým zariadeniami.

2.   Spolupráca sa bude zakladať na príslušných dostupných hodnoteniach, ako sú napr. hodnotenia príslušné OSN a Rady Európy, pričom sa bude uskutočňovať na základe rokovaní medzi zmluvnými stranami.

Článok 21

Spolupráca v právnej oblasti

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozvíjať justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach, a to najmä v súvislosti s dojednávaním, ratifikáciou a vykonávaním multilaterálnych dohovorov o justičnej spolupráci v občianskych veciach, a to predovšetkým dohovorov Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce a súdnych sporov, ako aj ochrany detí.

2.   Pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, zmluvné strany sa budú usilovať o zlepšenie spolupráce v súvislosti so vzájomnou právnou pomocou na základe príslušných multilaterálnych dohôd. To bude prípadne zahŕňať pristúpenie k príslušným medzinárodným nástrojom OSN a Rady Európy a ich vykonávanie, a taktiež aj užšiu spoluprácu s Eurojustom.

HLAVA IV

OBCHOD A ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S OBCHODOM

KAPITOLA 1

Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 22

Cieľ

Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami tejto dohody a článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT z roku 1994“) vytvoria od nadobudnutia platnosti tejto dohody zónu voľného obchodu.

Článok 23

Rozsah a pôsobnosť

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na obchod s tovarom (1) medzi stranami.

2.   Na účely tejto kapitoly výraz „s pôvodom“ znamená, že výrobok spĺňa pravidlá pôvodu stanovené v protokole I k tejto dohode.

Oddiel 2

Odstránenie ciel, poplatkov a iných platieb

Článok 24

Vymedzenie ciel

Na účely tejto kapitoly výraz „clo“ zahŕňa akékoľvek clo alebo platbu akéhokoľvek druhu, ktoré sa ukladajú na dovoz či vývoz tovaru, alebo v súvislosti s týmto dovozom či vývozom, vrátane akejkoľvek formy prirážok a dodatočných zaťažení ukladaných na takýto dovoz či vývoz alebo v súvislosti s takýmto dovozom či vývozom, s výnimkou:

a)

platieb, ktoré zodpovedajú vnútroštátnej dani uloženej v súlade s ustanoveniami článku 31 tejto dohody;

b)

ciel uložených v súlade s kapitolou 2 (Nápravné opatrenia v oblasti obchodu) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody

c)

poplatkov alebo iných platieb uložených v súlade s článkom 30 tejto dohody.

Článok 25

Zatrieďovanie tovaru

V obchode medzi zmluvnými stranami sa tovar bude zatrieďovať tak, ako sa stanovuje v príslušnej colnej nomenklatúre každej zmluvnej strany v súlade s harmonizovaným systémom Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru z roku 1983 (ďalej len „HS“) v znení z roku 2012, a jeho následných zmien.

Článok 26

Odstránenie ciel na dovoz

1.   S výnimkou ustanovenou v odsekoch 2 a 3 tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku zmluvné strany od nadobudnutia platnosti tejto dohody odstránia všetky clá na tovar s pôvodom v druhej zmluvnej strane.

2.   Výrobky uvedené v prílohe II-A k tejto dohode sa budú do Únie dovážať bez cla v rámci obmedzení vyplývajúcich z colných kvót stanovených v uvedenej prílohe. Na všetky dovozy nad rámec colnej kvóty sa uplatní sadzba cla uplatňovaná podľa doložky najvyšších výhod (ďalej len „DNV“).

3.   Na výrobky uvedené v prílohe II-B k tejto dohode sa uplatní v prípade dovozu do Únie dovozné clo, a to s výnimkou zložky ad valorem tohto dovozného cla.

4.   Na dovoz výrobkov s pôvodom v Gruzínsku uvedených v prílohe II-C k tejto dohode sa uplatní mechanizmus proti obchádzaniu. stanovený v článku 27 tejto dohody.

5.   Zmluvné strany sa päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody na žiadosť niektorej z nich môžu dohodnúť, že rozšíria rozsah liberalizácie cla v rámci obchodu medzi nimi. Rozhodnutie podľa tohto odseku prijme Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody.

Článok 27

Mechanizmus proti obchádzaniu pre oblasť poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov

1.   Na dovoz výrobkov uvedených v prílohe II-C k tejto dohode sa uplatní mechanizmus proti obchádzaniu. stanovený v tomto článku. V prílohe II-C k tejto dohode sa stanovuje priemerný ročný objem dovozu z Gruzínska do Únie pre každú kategóriu týchto výrobkov.

2.   Ak objem dovozu jedného alebo viacerých kategórií výrobkov uvedených v odseku 1 dosiahne 70 % objemu uvedeného prílohe II-C k tejto dohode v ktoromkoľvek roku od 1. januára, Únia oznámi Gruzínsku objem dovozu príslušného výrobku (výrobkov). Na základe takéhoto oznámenia a v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, keď objem dovozu jedného alebo viacerých kategórií výrobkov uvedených v odseku 1 tohto článku dosiahne 80 % objemu uvedeného v prílohe II-C k tejto dohode, poskytne Gruzínsko Únii riadne odôvodnenie, že má kapacitu vyrobiť výrobky na vývoz do Únie nad rámec objemu stanoveného v uvedenej prílohe. Ak dovoz dosiahne 100 % objemu uvedeného v prílohe II-C k tejto dohode a Gruzínsko neposkytne uvedené riadne odôvodnenie, môže Únia dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie pre príslušné výrobky.

Pozastavenie sa bude uplatňovať po dobu šiestich mesiacov a nadobudne účinnosť dňom uverejnenia rozhodnutia o pozastavení preferenčného zaobchádzania v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Všetky dočasné pozastavenia prijaté podľa odseku 2 oznámi Únia Gruzínsku bez zbytočného odkladu.

4.   Únia dočasné pozastavenie zruší pred uplynutím šiestich mesiacov od jeho nadobudnutia účinnosti, ak Gruzínsko poskytne jasné a uspokojivé dôkazy v rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody, že objem príslušnej kategórie výrobkov dovezený nad rámec uvedený v prílohe II-C k tejto dohode vyplýva zo zmeny úrovne výrobnej a vývoznej kapacity Gruzínska v prípade príslušného výrobku (-ov).

5.   Na účely zohľadnenia zmeny úrovne výrobnej a vývoznej kapacity Gruzínska v prípade príslušného výrobku (-ov) sa môže zmeniť príloha II-C k tejto dohode a príslušný objem sa môže upraviť, a to na základe vzájomnej dohody Únie a Gruzínska vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 28

Zachovanie súčasného stavu

Žiadna zo zmluvných strán nesmie od nadobudnutia platnosti tejto dohody prijať žiadne nové clo na tovar s pôvodom v druhej zmluvnej strane alebo zvýšiť uplatňované clo. Toto ustanovené nebráni žiadnej zmluvnej strane v tom, aby zachovala alebo zvýšila clo, ak to schválil orgán WTO na urovnávanie sporov.

Článok 29

Clá na vývoz

Žiadna zo zmluvných strán neprijme ani nezachová žiadne iné clo alebo daň, než sú vnútroštátne zavedené platby uplatňované v súlade s článkom 30 tejto dohody, ukladané na vývoz tovaru na územie druhej zmluvnej strany alebo v súvislosti s týmto vývozom.

Článok 30

Poplatky a iné platby

Každá zo zmluvných strán zabezpečí v súlade s článkom VIII dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku, aby všetky poplatky a platby akéhokoľvek druhu iné ako clá či ďalšie opatrenia uvedené v článku 26 tejto dohody, ukladané na dovoz alebo vývoz tovaru alebo v súvislosti s týmto dovozom či vývozom, boli obmedzené len na sumu približných nákladov na poskytnuté služby a aby nepredstavovali nepriamu ochranu domáceho tovaru alebo zdaňovanie dovozu alebo vývozu na fiškálne účely.

Oddiel 3

Necolné opatrenia

Článok 31

Národné zaobchádzanie

Každá zo zmluvných strán udelí národné zaobchádzanie tovaru druhej zmluvnej strany v súlade s článkom III dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku. Na tento účel sa článok III dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúce poznámky k tomuto článku začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 32

Dovozné a vývozné obmedzenia

Žiadna zo zmluvných strán nesmie prijať či zachovať žiadny zákaz ani obmedzenie vzťahujúce sa na dovoz akéhokoľvek tovaru druhej zmluvnej strany alebo na vývoz či predaj na vývoz akéhokoľvek tovaru určeného na územie druhej zmluvnej strany, pokiaľ nie je v tejto dohode ustanovené inak alebo pokiaľ to nie je v súlade článkom XI dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku. Na tento účel sa článok XI dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúce poznámky k tomuto článku začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

Oddiel 4

Osobitné Ustanovenia Týkajúce Sa Tovaru

Článok 33

Všeobecné výnimky

Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí alebo presadzovaní opatrení v súlade s článkami XX a XXI dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k týmto článkom, ktoré sa začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou.

Oddiel 5

Administratívna spolupráca a koordinácia s ďalšími krajinami

Článok 34

Dočasné odňatie preferencií

1.   Zmluvné strany sú presvedčené, že na vykonávanie a kontrolu preferenčného colného zaobchádzania poskytnutého na základe tejto kapitoly je nevyhnutná administratívna spolupráca a pomoc, pričom zdôrazňujú, že sú odhodlané bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom v colnej oblasti a súvisiacich oblastiach.

2.   Ak niektorá zo zmluvných strán na základe objektívnej a zdokumentovanej informácie zistila, že jej druhá zmluvná strana neposkytla administratívnu spoluprácu alebo pomoc, a/alebo zistila nezrovnalosť alebo podvod v rámci tejto kapitoly, môže v súlade s týmto článkom dočasne pozastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami.

3.   Na účely tohto článku sa za neposkytnutie administratívnej spolupráce alebo pomoci okrem iného považuje:

a)

opakované nedodržanie povinnosti overiť status príslušného tovaru, pokiaľ ide o jeho pôvod;

b)

opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti s následným overením dôkazu o pôvode a/alebo oznámením výsledkov tohto overenia;

c)

opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti so získaním povolenia na vykonanie kontroly zameranej na overenie pravosti dokumentov alebo správnosti informácií, ktoré sú relevantné pre poskytnutie príslušného preferenčného zaobchádzania.

4.   Na účely tohto článku sa môže konštatovať zistenie nezrovnalostí alebo podvodu okrem iného vtedy, ak bez uspokojivého vysvetlenia dôjde k rýchlemu nárastu objemu dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň výrobnej a vývoznej kapacity druhej zmluvnej strany súvisiacemu s objektívnymi informáciami o nezrovnalostiach alebo podvode.

5.   Dočasné pozastavenie sa uplatní za týchto podmienok:

a)

zmluvná strana, ktorá na základe objektívnych informácií zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca alebo pomoc, a/alebo, že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu zo strany druhej zmluvnej strany, oznámi svoje zistenie spolu s objektívnymi informáciami bez zbytočného odkladu Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody, a začne s ním na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení rokovania s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany;

b)

ak zmluvné strany začali konzultácie v rámci uvedeného Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a nedosiahli dohodu o prijateľnom riešení do troch mesiacov od oznámenia, dotknutá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť dané preferenčné zaobchádzanie s príslušným tovarom. Toto dočasné pozastavenie sa bez zbytočného odkladu oznámi Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu;

c)

dočasné pozastavenia podľa tohto článku sa vykonajú len v rozsahu nevyhnutnom na ochranu finančných záujmov dotknutej strany. Nesmú byť dlhšie ako šesť mesiacov, môžu sa predĺžiť, ak sa k dátumu skončenia platnosti nič nezmení, pokiaľ ide o podmienky, ktoré viedli k pôvodnému pozastaveniu. Budú predmetom pravidelných rokovaní v rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, a to najmä na účely ich ukončenia hneď, ako prestanú existovať podmienky na ich uplatňovanie

6.   Každá zmluvná strana v súlade so svojimi vnútornými postupmi uverejní všetky oznámenia pre dovozcov v súvislosti s akýmkoľvek oznámením podľa odseku 5 písm. a), akýmkoľvek rozhodnutím podľa odseku 5 písm. b), ako aj v súvislosti s akýmkoľvek predĺžením uplatňovania dočasného pozastavenia alebo ukončením jeho uplatňovania podľa odseku5 písm. c).

Článok 35

Riešenie administratívneho pochybenia

V prípade, že sa príslušné orgány v rámci riadneho uplatňovania preferenčného systému pri vývoze dopustia pochybenia, a to najmä pri uplatňovaní ustanovení protokolu II k tejto dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce, a toto pochybenie má dôsledky, pokiaľ ide o dovozné clá, môže zmluvná strana, ktorá tieto dôsledky znáša, požiadať Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody, aby preskúmal možnosti prijatia všetkých vhodných opatrení na vyriešenie tejto situácie.

Článok 36

Dohody s ďalšími krajinami

1.   Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo vytvorenie colných únií, zón voľného obchodu alebo opatrení pre pohraničný styk, ak nie sú v rozpore s obchodnými opatreniami stanovenými v tejto dohode.

2.   V rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku408 ods. 4 tejto dohody sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať na požiadanie niektorej zo zmluvných strán rokovania o dohodách o vytvorení colných únií, zón voľného obchodu alebo zavedení opatrení pre pohraničný styk, ako aj o ostatných dôležitých otázkach týkajúcich sa obchodnej politiky zmluvných strán voči tretím krajinám. Tieto rokovania sa uskutočnia najmä v prípade pristúpenia tretej krajiny k EÚ, aby sa zabezpečilo zohľadnenie spoločných záujmov Únie a Gruzínska uvedených v tejto dohode.

KAPITOLA 2

Nápravné opatrenia v oblasti obchodu

Oddiel 1

Globálne ochranné opatrenia

Článok 37

Všeobecné ustanovenia

1.   Zmluvné strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti stanovené v článku XIX dohody GATT z roku 1994 a v Dohode WTO o ochranných opatreniach obsiahnutej v prílohe1A k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „dohoda o WTO“) a v článku 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO.

2.   Preferenčné pravidlá pôvodu podľa kapitoly 1 (Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa na tento oddiel nevzťahujú.

3.   Na ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahuje kapitola 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 38

Transparentnosť

1.   Zmluvná strana, ktorá začala prešetrovanie, to oznámi druhej zmluvnej strane, ak má táto druhá strana v danej veci zásadný hospodársky záujem.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 37 tejto dohody platí, že na žiadosť druhej zmluvnej strany zmluvná strana, ktorá začína prešetrovanie alebo má v úmysle prijať ochranné opatrenia, bezodkladne poskytne písomné oznámenie ad hoc všetkých relevantných informácií, ktoré viedli k začatiu prešetrovania a uplatneniu ochranných opatrení vrátane informácií o začatí prešetrovania, o prípadných dočasných a konečných zisteniach prešetrovania, ako aj o možnostiach konzultácií s druhou zmluvnou stranou.

3.   Na účely tohto článku sa usudzuje, že zmluvná strana má zásadný hospodársky záujem, ak patrí medzi päť najväčších dodávateľov dovážaného produktu počas ostatného trojročného obdobia, a to vychádzajúc z hľadiska absolútneho objemu alebo hodnoty.

Článok 39

Uplatňovanie opatrení

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať uplatňovať ochranné opatrenia tak, aby čo najmenej ovplyvňovali bilaterálny obchod medzi nimi.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku platí, že ak sa zmluvná strana domnieva, že sú splnené právne požiadavky pre prijatie konečných ochranných opatrení a má v úmysle tieto opatrenia uplatniť, oznámi to druhej zmluvnej strane a poskytne jej možnosť bilaterálnych konzultácií. Ak sa do 30 dní odo dňa tohto oznámenia nedosiahne žiadne uspokojivé riešenie, dovážajúca zmluvná strana môže prijať vhodné opatrenia na nápravu problému.

Oddiel 2

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia

Článok 40

Všeobecné ustanovenia

1.   Zmluvné strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti stanovené v článku VI dohody GATT z roku 1994, v Dohode WTO o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „antidumpingová dohoda“) obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO a v Dohode WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach (ďalej len „dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach“) obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO.

2.   Preferenčné pravidlá pôvodu podľa kapitoly 1 (Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa na tento oddiel nevzťahujú.

3.   Na ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahuje kapitola 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Článok 41

Transparentnosť

1.   Zmluvné strany súhlasia, že antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia by sa mali používať v plnom súlade s príslušnými požiadavkami antidumpingovej dohody a dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a že by sa mali zakladať na spravodlivom a transparentnom systéme.

2.   Na tento účel zmluvné strany okamžite po zavedení dočasných opatrení a pred tým, ako sa urobí konečné stanovenie, zabezpečia úplné a zmysluplné zverejnenie všetkých základných skutočností a úvah, na základe ktorých bolo prijaté rozhodnutie o uplatnení opatrení; ustanovenia článku 6.5 antidumpingovej dohody a článku 12.4 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach týmto nie sú dotknuté. Uvedené skutočnosti a úvahy sa zverejnia písomne a zainteresovaným stranám sa poskytne dostatok času na poskytnutie vyjadrení.

3.   Za predpokladu, že tým nedôjde k prieťahom v rámci prešetrovania, sa každej zainteresovanej strane počas antidumpingových a antisubvenčných prešetrovaní poskytne možnosť vypočutia, aby tieto zainteresované strany mohli vyjadriť svoje stanoviská.

Článok 42

Zohľadnenie verejného záujmu

Zmluvná strana nemôže uplatniť antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia, ak sa dá na základe informácií sprístupnených v čase prešetrovania jasne dospieť k záveru, že uplatnenie týchto opatrení nie je vo verejnom záujme. Stanovenie verejného záujmu sa bude zakladať na zvážení všetkých rôznych záujmov zobraných ako celok vrátane záujmov domáceho priemyslu, používateľov, spotrebiteľov a dovozcov, a to v rozsahu, v akom prešetrujúcim orgánom poskytnú príslušné informácie.

Článok 43

Pravidlo nižšieho cla

Ak sa niektorá zmluvná strana rozhodne uložiť dočasné či konečné antidumpingové alebo vyrovnávacie clo, suma takéhoto cla nepresiahne rozpätie dumpingu alebo celkovej sumy napadnuteľných subvencií, avšak suma takéhoto cla by mala byť nižšia než uvedené rozpätie dumpingu alebo celková suma napadnuteľných subvencií, ak je toto nižšie clo dostatočné na účely odstránenia ujmy spôsobenej domácemu priemyslu.

KAPITOLA 3

Technické prekážky obchodu, normalizácia, metrológia, akreditácia a posudzovanie zhody

Článok 44

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Táto kapitola sa vzťahuje na prípravu, prijímanie a uplatňovanie noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody v zmysle Dohody o technických prekážkach obchodu obsiahnutej v prílohe 1A dohody o WTO (ďalej len „dohoda o technických prekážkach obchodu“), ktoré môžu mať vplyv na obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 táto kapitola sa nevzťahuje na sanitárne a fytosanitárne opatrenia vymedzené v prílohe A k Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach“), ani na nákupné špecifikácie vypracované orgánmi verejnej moci v súvislosti s ich vlastnými výrobnými alebo spotrebnými požiadavkami.

3.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v prílohe 1 k dohode o technických prekážkach obchodu.

Článok 45

Potvrdenie dohody o technických prekážkach obchodu

Zmluvné strany potvrdzujú svoje existujúce práva a povinnosti voči sebe navzájom, ktoré im vyplývajú z dohody o technických prekážkach obchodu, ktorá sa týmto začleňuje do tejto dohody a stáva sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 46

Technická spolupráca

1.   Zmluvné strany posilnia svoju spoluprácu v oblasti noriem, technických predpisov, metrológie, dohľadu nad trhom, akreditácie a systémov posudzovania zhody, a to s cieľom zlepšiť vzájomné pochopenie ich systémov a uľahčiť prístup na ich príslušné trhy. Na tento účel môžu začať dialóg o regulačných otázkach na horizontálnej, ako aj na odvetvovej úrovni.

2.   Zmluvné strany sa v rámci spolupráce budú usilovať stanoviť, rozvíjať a podporovať iniciatívy zamerané na uľahčenie obchodu, a to okrem iného na:

a)

posilňovanie regulačnej spolupráce prostredníctvom výmeny údajov a skúseností, ako aj prostredníctvom vedeckej a technickej spolupráce, a to s cieľom zlepšiť kvalitu technických predpisov, noriem, dohľadu nad trhom, posudzovania zhody a akreditácie a efektívne využívať regulačné zdroje;

b)

podporu a povzbudzovanie spolupráce medzi ich verejnými alebo súkromnými organizáciami zodpovednými za metrológiu, normalizáciu, dohľad nad trhom, posudzovanie zhody a akreditáciu;

c)

napomáhanie rozvoja infraštruktúry kvality v oblasti normalizácie, metrológie, akreditácie, posudzovania zhody a systému dohľadu nad trhom v Gruzínsku;

d)

podporu účasti Gruzínska na práci súvisiacich európskych organizácií;

e)

hľadanie riešení technických prekážok obchodu, ktoré sa môžu vyskytnúť; a

f)

prípadnú snahu o koordináciu svojich pozícií v otázkach spoločného záujmu v medzinárodných obchodných a regulačných organizáciách, ako je WTO a Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN).

Článok 47

Aproximácia v oblasti technických predpisov, noriem a posudzovania zhody

1.   Gruzínsko pri zohľadnení svojich priorít v rôznych odvetviach prijme potrebné opatrenia, aby postupne dosiahlo aproximáciu s technickými predpismi Únie a s jej normami, metrológiou, akreditáciou, posudzovaním zhody, ako s príslušnými systémami a systémom dohľadu nad trhom, pričom sa zaväzuje riadiť sa zásadami a postupmi stanovenými v príslušnom acquis Únie (orientačný zoznam je obsiahnutý v prílohe III-B k tejto dohode). Zoznam opatrení na účely aproximácie je obsiahnutý v prílohe III-A k tejto dohode, pričom ho Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody môže zmeniť prostredníctvom rozhodnutia.

2.   Gruzínsko v záujme dosiahnutia týchto cieľov:

a)

pri zohľadnení svojich priorít uskutoční postupnú aproximáciu s acquis Únie a

b)

dosiahne a zachová úroveň administratívnej a inštitucionálnej účinnosti, ktorá je potrebná na vytvorenie účinného a transparentného systému nevyhnutného na vykonanie tejto kapitoly.

3.   Gruzínsko nezmení svoje horizontálne a odvetvové právne predpisy v prioritných oblastiach aproximácie, okrem prípadov, keď tak urobí s cieľom ich aproximácie so zodpovedajúcim acquis Únie a s cieľom zachovať takúto aproximáciu, pričom oznámi Únii všetky takéto zmeny svojich právnych predpisov.

4.   Gruzínsko zabezpečí a uľahčí účasť svojich príslušných vnútroštátnych orgánov v rámci európskych a medzinárodných organizácií pre normalizáciu, legálnu a základnú metrológiu, posudzovanie zhody vrátane akreditácie, a to v súlade s ich pôsobnosťou a členským statusom, ktorý je im k dispozícii.

5.   Gruzínsko na účely integrácie svojho systému normalizácie vyvinie maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby jej orgán v oblasti normalizácie:

a)

postupne transponoval korpus európskych noriem do vnútroštátnych noriem, a to aj harmonizovaných európskych noriem, ktorých dobrovoľné používanie poskytuje prezumpciu súladu s právnymi predpismi Únie transponovanými do právneho poriadku Gruzínska;

b)

súbežne s touto transpozíciou odstránil existujúce vnútroštátne normy, ktoré sú s uvedenými normami v rozpore

c)

postupne plnil podmienky plného členstva v európskych organizáciách pre normalizáciu.

Článok 48

Dohoda o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov

Zmluvné strany môžu postupne súhlasiť, že k tejto dohode ako protokol pripoja dohodu o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov zahŕňajúcu jedno alebo viaceré odvetvia, v prípade ktorých dospeli k súhlasnému záveru, a to na základe overenia zo strany Únie, že príslušné odvetvové a horizontálne právne predpisy, inštitúcie a normy Gruzínska boli plne zosúladené s príslušnými odvetvovými a horizontálnymi právnymi predpismi, inštitúciami a normami Únie. V dohode o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov sa stanoví, že ňou upravený obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje za rovnakých podmienok ako obchod s takýmto tovarom medzi členskými štátmi.

Článok 49

Značenie a označovanie

1.   Zmluvné strany bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článkov 47 a 48 tejto dohody, a v súvislosti s technickými predpismi týkajúcimi sa požiadaviek na označovanie a značenie opätovne potvrdzujú zásady kapitoly 2.2 dohody o technických prekážkach obchodu, v zmysle ktorých sa tieto požiadavky nesmú pripravovať, prijímať alebo uplatňovať s cieľom či účinkom vytvoriť zbytočné prekážky medzinárodnému obchodu. Na tento účel tieto požiadavky na označovanie a značenie nesmú obmedzovať obchod viac, ako je nevyhnutné na splnenie legitímneho cieľa, a to pri zohľadnení rizík vyplývajúcich z prípadného nesplnenia týchto požiadaviek.

2.   Zmluvné strany sa v súvislosti so značením a označovaním predovšetkým dohodli, že:

a)

sa budú usilovať minimalizovať svoje požiadavky na značenie a označovanie, okrem prípadov, keď ide o nutnosť v súvislosti s prijatím acquis Únie v tejto oblasti a keď je to v záujme ochrany zdravia, bezpečnosti, životného prostredia alebo na iné primerané účely verejných politík

b)

zmluvná strana môže stanoviť formu označovania alebo značenia, avšak nesmie požadovať, aby označenia prešli schválením, registráciou alebo certifikáciou a

c)

si ponechávajú právo vyžadovať, aby informácie na označeniach alebo značkách boli v špecifikovanom jazyku.

KAPITOLA 4

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Článok 50

Cieľ

1.   Cieľom tejto kapitoly je uľahčiť obchod medzi zmluvnými stranami s komoditami, na ktoré sa vzťahujú sanitárne a fytosanitárne opatrenia vrátane všetkých opatrení uvedených v prílohe IV k tejto dohode, pri zabezpečení ochrany života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín, a to prostredníctvom:

a)

zabezpečenia plnej transparentnosti, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia uplatniteľné na obchod a uvedené v prílohe IV k tejto dohode;

b)

aproximácie regulačného systému Gruzínska s regulačným systémom Únie;

c)

uznávania statusu zmluvných strán v súvislosti so zdravotným stavom zvierat a rastlín a uplatňovaním zásady regionalizácie;

d)

vytvorenia mechanizmu na uznávanie rovnocennosti opatrení zachovávaných niektorou zo zmluvných strán a uvedených v prílohe IV k tejto dohode;

e)

pokračovania vo vykonávaní dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

f)

vytvorenia mechanizmov a postupov na uľahčenie obchodu a

g)

zlepšenia komunikácie a spolupráce medzi zmluvnými stranami v súvislosti opatreniami uvedenými v prílohe IV k tejto dohode.

2.   Cieľom tejto kapitoly je takisto dosiahnutie spoločného porozumenia medzi zmluvnými stranami v otázkach noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

Článok 51

Multilaterálne povinnosti

Zmluvné strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd WTO, a najmä z dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.

Článok 52

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje na všetky sanitárne a fytosanitárne opatrenia ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami, vrátane všetkých opatrení uvedených v prílohe IV k tejto dohode. Týmto rozsahom pôsobnosti nie je dotknutý rozsah pôsobnosti aproximácie stanovený v článku 55 tejto dohody.

Článok 53

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„sanitárne a fytosanitárne opatrenia“ sú opatrenia vymedzené v odseku 1 prílohy A dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

2.

„zvieratá“ sú živočíchy zodpovedajúcim spôsobom vymedzené v Kódexe zdravia suchozemských zvierat alebo Kódexe zdravia vodných živočíchov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

3.

„živočíšne produkty“ sú produkty živočíšneho pôvodu vrátane produktov vodných živočíchov vymedzené v Kódexe zdravia suchozemských zvierat alebo Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE;

4.

„živočíšne vedľajšie produkty neurčené pre ľudskú spotrebu“ sú celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, a ktoré sú uvedené v prílohe IV-A, časti 2 (II) k tejto dohode;

5.

„rastliny“ sú živé rastliny a ich presne určené živé časti, vrátane osiva a zárodočnej plazmy;

a)

ovocie, v botanickom zmysle, okrem ovocia uchovávaného hlbokým zmrazovaním;

b)

zelenina, okrem zeleniny uchovávanej hlbokým zmrazovaním;

c)

hľuzy, buľvy, cibuľky, pakorene;

d)

rezané kvety;

e)

konáre s lístím;

f)

rezané stromy so zachovaným lístím;

g)

kultúry s rastlinným tkanivom;

h)

listy, olistenie;

i)

živý peľ a

j)

očká, odrezky, štepy.

6.

„rastlinné produkty“ sú produkty rastlinného pôvodu, nespracované alebo po jednoduchom spracovaní, pokiaľ to nie sú rastliny uvedené v prílohe IV-A, časti 3 k tejto dohode;

7.

„osivo“ sú semená v botanickom zmysle, určené na výsadbu;

8.

„škodcovia“ („škodlivé organizmy“) sú všetky druhy, kmene alebo biotypy rastlinných, živočíšnych alebo patogénnych činiteľov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty;

9.

„chránená oblasť“ je oblasť v zmysle článku 2 ods. 1 písm. h) smernice Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva alebo akéhokoľvek neskoršieho ustanovenia;

10.

„ochorenie zvierat“ je klinické alebo patologické prejavenie infekcie u zvierat;

11.

„ochorenie vodných živočíchov“ je klinicky sa prejavujúca alebo asymptomatická infekcia s jedným alebo viacerými pôvodcami v tele vodných živočíchov uvedená v Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE;

12.

„infekcia u zvierat“ je situácia, keď sú zvieratá nositeľmi infekčného činiteľa s prítomnosťou alebo bez prítomnosti klinického alebo patologického prejavenia infekcie;

13.

„normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat“ sú normy na ochranu zvierat vypracované a uplatňované zmluvnými stranami, prípadne v súlade s normami OIE;

14.

„primeraná úroveň sanitárnej a fytosanitárnej ochrany“ je primeraná úroveň sanitárnej a fytosanitárnej ochrany vymedzená v odseku 5 prílohy A dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

15.

„región“ sú, pokiaľ ide o zdravie zvierat, zóny alebo regióny vymedzené v Kódexe zdravia suchozemských zvierat OIE, a pokiaľ ide o vodné živočíchy, zóny vymedzené v Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE. Pokiaľ ide o Úniu, pojem „územie“ alebo „krajina“, znamená územie Únie;

16.

„oblasť bez výskytu škodcov“ je oblasť, kde sa nevyskytuje špecifický škodca, čo je preukázané vedeckými dôkazmi, a kde sa prípadne tento stav oficiálne udržiava;

17.

„regionalizácia“ je koncepcia regionalizácie opísaná v článku 6 dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

18.

„zásielka zvierat alebo živočíšnych produktov“ je určitý počet živých zvierat alebo určité množstvo živočíšnych produktov rovnakého druhu, na ktoré sa vzťahuje rovnaké osvedčenie alebo doklad, prepravované rovnakým spôsobom prepravy, zasielané jedným odosielateľom a s pôvodom v rovnakej vyvážajúcej krajine alebo regióne (regiónoch) takejto krajiny. Zásielka zvierat môže pozostávať z jednej alebo viacerých komodít alebo častí zásielky;

19.

„zásielka rastlín alebo rastlinných produktov“ je určité množstvo rastlín, rastlinných produktov a/alebo iných predmetov, ktoré sa prepravuje z jednej zmluvnej strany do druhej a na ktoré sa vzťahuje rovnaké fytosanitárne osvedčenie. Zásielka môže pozostávať z jednej alebo viacerých komodít alebo častí zásielky;

20.

„časť zásielky“ je určitý počet kusov jednej komodity rozoznateľnej podľa rovnorodosti jej zloženia a pôvodu, ktorý tvorí časť zásielky;

21.

„rovnocennosť na účely obchodu“ („rovnocennosť“) je stav, keď opatrenia uvedené v prílohe IV k tejto dohode, ktoré sa uplatňujú vo vyvážajúcej zmluvnej strane (bez ohľadu na to, či sú iné ako opatrenia uvedené v uvedenej prílohe, ktoré sa uplatňujú v dovážajúcej zmluvnej strane), objektívne dosahujú príslušnú úroveň ochrany dovážajúcej zmluvnej strany alebo prijateľnú úroveň rizika;

22.

„odvetvie“ je výrobná a obchodná štruktúra pre výrobok alebo kategóriu výrobkov v zmluvnej strane;

23.

„pododvetvie“ je presne vymedzená a kontrolovaná časť odvetvia;

24.

„komodity“ sú produkty alebo predmety, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 až 7;

25.

„osobitné dovozné povolenie“ je formálny predchádzajúci súhlas príslušných orgánov dovážajúcej zmluvnej strany udelený individuálnemu dovozcovi ako podmienka pre dovoz jednej alebo viacero zásielok komodity z vyvážajúcej zmluvnej strany, a to v rámci rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly;

26.

„pracovné dni“ sú dni v týždni s výnimkou sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja v niektorej zo zmluvných strán;

27.

„kontrola“ je preskúmanie akéhokoľvek aspektu krmív, potravín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat s cieľom overiť, či je tento aspekt v súlade s právnymi požiadavkami stanovenými v pravidlách upravujúcich oblasť krmív, potravín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat;

28.

„fytosanitárna kontrola“ je oficiálne vizuálne preskúmanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podliehajúcich regulácii na účely zistenia, či sa v nich vyskytujú škodcovia a či sú v súlade s fytosanitárnymi predpismi;

29.

„overenie“ je kontrola na základe preskúmania, ako aj posúdenia objektívnych dôkazov, či boli splnené špecifikované požiadavky.

Článok 54

Príslušné orgány

Zmluvné strany si navzájom poskytnú informácie o štruktúre, organizácii a deľbe právomocí svojich príslušných orgánov na prvom zasadnutí Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedeného v článku 65 tejto dohody. Zmluvné strany sa v súvislosti s týmito príslušnými orgánmi vrátane kontaktných miest budú navzájom informovať o akejkoľvek zmene v rámci ich štruktúry, organizácie a deľby právomocí.

Článok 55

Postupná aproximácia

1.   Gruzínsko uskutoční postupnú aproximáciu svojich právnych predpisov v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, ako aj v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a iných právnych predpisov, s právnymi predpismi Únie v súlade so zásadami a postupom stanoveným v XI k tejto dohode.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať v rámci aproximácie právnych predpisov a budovania kapacít.

3.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky bude pravidelne monitorovať implementáciu aproximačného procesu stanoveného v prílohe XI k tejto dohode v záujme poskytnutia potrebných odporúčaní týkajúcich sa aproximácie.

4.   Gruzínsko najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody predloží zoznam právnych predpisov EÚ v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ako aj iných právnych predpisov v zmysle prílohy IV k tejto dohode, s ktorými chce aproximovať svoje právne predpisy. Tento zoznam bude rozdelený podľa prioritných oblastí, pričom sa bude uvádzať komodita alebo skupina komodít, obchod s ktorými sa uľahčí prostredníctvom aproximácie. Tento zoznam na účely aproximácie bude slúžiť ako referenčný dokument na účely vykonávania tejto kapitoly.

Článok 56

Uznávanie statusu v súvislosti so zdravotným stavom zvierat a so škodcami a regionálnych podmienok na účely obchodu

1.   Pokiaľ ide o ochorenia zvierat a infekcie u zvierat (vrátane zoonóz), uplatňuje sa toto:

a)

dovážajúca zmluvná strana uzná na účely obchodu status, ktorý vyvážajúca zmluvná strana pre svoje územie alebo regióny určila v súlade s prílohou VI k tejto dohode, pokiaľ ide o ochorenia zvierat uvedené v prílohe V-A k tejto dohode;

b)

ak sa zmluvná strana domnieva, že má mať špeciálny status pre svoje územie alebo región v rámci jej územia, pokiaľ ide o špecifické ochorenie zvierat, ktoré nie je uvedené v prílohe V-A k tejto dohode, môže požiadať o uznanie tohto statusu v súlade s postupom stanoveným v prílohe VI časti C tejto dohody. Dovážajúca zmluvná strana môže žiadať v tejto súvislosti, pri sprievodnom predložení vysvetlenia, záruky, ktoré sú primerané dohodnutému statusu zmluvných strán;

c)

zmluvné strany budú uznávať ako základ pre obchod medzi sebou status území alebo regiónov či odvetví alebo pododvetví zmluvných strán, v súvislosti s prevalenciou a výskytom ochorenia zvierat, ktoré nie je uvedené v prílohe V-A k tejto dohode, prípadne v súvislosti s infekciami u zvierat a/alebo súvisiacimi rizikami, ktorý udelila OIE. Dovážajúca zmluvná strana môže žiadať v tejto súvislosti s záruky, ktoré sú primerané vymedzenému statusu zmluvných strán, a to v súlade s odporúčaniami OIE a

d)

bez toho, aby tým boli dotknuté články 58, 60 a 64 tejto dohody, ak dovážajúca zmluvná strana nevznesie explicitnú námietku a nepožiada o podkladové či doplňujúce informácie alebo o konzultácie a/alebo overenie, každá zmluvná strana je povinná bezodkladne prijať legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na umožnenie obchodovania na základe ustanovení písmen a), b) a c) tohto odseku.

2.   Pokiaľ ide o škodcov, uplatňuje sa toto:

a)

zmluvné strany uznajú na účely obchodu status, ktorý majú v súvislosti so škodcami uvedenými v prílohe V-B k tejto dohode, ktorý bol určený podľa prílohy VI-B tejto dohody a

b)

bez toho, aby tým boli dotknuté články 58, 60 a 64 tejto dohody, ak dovážajúca zmluvná strana nevznesie explicitnú námietku a nepožiada o podkladové či doplňujúce informácie alebo o konzultácie a/alebo overenie, každá zmluvná strana je povinná bezodkladne prijať legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na umožnenie obchodovania na základe ustanovení písmen a), b) a c) tohto odseku.

3.   Zmluvné strany uznávajú koncepciu regionalizácie a oblastí bez výskytu škodcov špecifikované v Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín z roku 1997, medzinárodných normách pre fytosanitárne opatrenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako aj koncepciu chránených zón podľa smernice 2000/29/ES, pričom sa dohodli na ich uplatňovaní v rámci obchodu medzi nimi.

4.   Zmluvné strany sa dohodli, že regionalizačné rozhodnutia pri ochoreniach zvierat a rýb uvedených v prílohe V-A k tejto dohode a v prípade škodcov uvedených v prílohe V-B k tejto dohode sa budú prijímať v súlade s ustanoveniami prílohy VI časti A a B tejto dohody.

5.   Pokiaľ ide o ochorenia zvierat a v súlade s článkom 58 tejto dohody vyvážajúca zmluvná strana žiadajúca o uznanie svojho regionalizačného rozhodnutia zo strany dovážajúcej zmluvnej strany oznámi svoje opatrenia, pričom spolu s nimi poskytne plné vysvetlenia a podkladové údaje, na základe ktorých došlo k stanoveniam a prijatiu rozhodnutí. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 59 tejto dohody a pokiaľ dovážajúca zmluvná strana nevznesie explicitnú námietku a nepožiada o podkladové či doplňujúce informácie alebo o konzultácie a/alebo overenie do 15 pracovných dní po doručení oznámenia, takto oznámené regionalizačné rozhodnutie sa považuje za akceptované.

Konzultácie uvedené v prvom pododseku tohto článku sa uskutočnia v súlade s článkom 59 ods. 3 tejto dohody. Dovážajúca zmluvná strana posúdi doplňujúce informácie do 15 pracovných dní od doručenia doplňujúcich informácií. Overenie uvedené v prvom pododseku tohto článku sa uskutoční v súlade s článkom 62 tejto dohody a do 25 pracovných dní po doručení žiadosti o jeho uskutočnenie.

6.   Pokiaľ ide o škodcov, každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa pri obchode s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi prípadne zohľadnil status v súvislosti so škodcami, ktorý je na určitom území uznanom druhou zmluvnou stranou za chránenú zónu alebo oblasť bez výskytu škodcov. Zmluvná strana usilujúca sa o to, aby určitú jej oblasť bez výskytu škodcov uznala druhá zmluvná strana, oznámi svoje opatrenia a na požiadanie poskytne plné vysvetlenie a podporné údaje, na základe ktorých sa toto územie vytvorilo a zachováva sa, a to v zmysle príslušných noriem Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) alebo Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín vrátane príslušných medzinárodných noriem FAO pre fytosanitárne opatrenia. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 64 tejto dohody a pokiaľ dovážajúca zmluvná strana nevznesie explicitnú námietku a nepožiada o podkladové či doplňujúce informácie alebo o konzultácie a/alebo overenie do troch mesiacov po doručení oznámenia, takto oznámené regionalizačné rozhodnutie týkajúce sa oznámenia o oblasti bez výskytu škodcov sa považuje za akceptované.

Konzultácie uvedené v prvom pododseku tohto článku sa uskutočnia v súlade s článkom 59 ods. 3 tejto dohody. Dovážajúca zmluvná strana posúdi doplňujúce informácie do troch mesiacov po ich doručení. Overenie uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa uskutoční v súlade s článkom 62 tejto dohody a do 12 mesiacov po doručení žiadosti o jeho uskutočnenie, pri zohľadnení biologických vlastností predmetného škodcu a plodiny.

7.   Po ukončení postupov uvedených v odsekoch 4 až 6 tohto článku a bez toho, aby tým bol dotknutý článok 64 tejto dohody, každá zmluvná strana prijme bezodkladne legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na umožnenie obchodovania na uvedenom základe.

8.   Zmluvné strany môžu pokračovať v diskusiách o otázke členenia na územné jednotky

Článok 57

Uznanie rovnocennosti

1.   Rovnocennosť môže byť uznaná v súvislosti s:

a)

jednotlivým opatrením;

b)

skupinou opatrení alebo

c)

systémom uplatňovaným na určité odvetvie, pododvetvie, komoditu či skupinu komodít.

2.   Pokiaľ ide o uznanie rovnocennosti, zmluvné strany sa riadia procesom uvedeným v odseku 3 tohto článku. Súčasťou tohto procesu je objektívne preukázanie rovnocennosti zo strany vyvážajúcej zmluvnej strany a objektívne posúdenie žiadosti dovážajúcou zmluvnou stranou. Súčasťou tohto posúdenia môžu byť aj kontroly a overenia.

3.   Na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany v súvislosti s uznaním rovnocennosti podľa odseku1 tohto článku zmluvné strany bezodkladne a najneskôr do troch mesiacov od doručenia takejto žiadosti dovážajúcej zmluvnej strane začnú konzultácie, ktorých obsahom sú aj kroky stanovené v prílohe VIII k tejto dohode. V prípade viacerých žiadostí vyvážajúcej zmluvnej strany sa zmluvné strany na žiadosť dovážajúcej zmluvnej strany dohodnú v rámci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedeného v článku 65 tejto dohody na časovom harmonograme, počas ktorého začnú a uskutočnia proces uvedený v tomto odseku.

4.   Hneď po zavŕšení aproximácie v súvislosti s určitým opatrením, skupinou opatrení alebo systémom v zmysle odseku 1 tohto článku v dôsledku monitorovania uvedeného v článku 55 ods. 3 tejto dohody oznámi Gruzínsko toto zavŕšenie Únii. Toto oznámenie sa bude považovať za základ žiadosti Gruzínska o začatie procesu uznania rovnocennosti príslušných opatrení, ako sa stanovuje v odseku 3 tohto článku.

5.   Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, dovážajúca zmluvná strana ukončí stanovovanie rovnocennosti podľa odseku 3 tohto článku do 360 dní po doručení žiadosti vyvážajúcej zmluvnej strany spolu s dokumentáciou preukazujúcou rovnocennosť. Táto lehota sa môže predĺžiť, pokiaľ ide o sezónne plodiny, v prípade ktorých je opodstatnené posunúť posúdenie na čas, keď je možné uskutočniť overenie počas vhodného obdobia rastu plodiny.

6.   Dovážajúca zmluvná strana stanoví predmetnú rovnocennosť v súvislosti s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi v súlade s prípadnými príslušnými medzinárodnými normami FAO pre fytosanitárne opatrenia.

7.   Dovážajúca zmluvná strana môže zrušiť alebo pozastaviť rovnocennosť na základe akejkoľvek zmeny doplnenia opatrení ovplyvňujúcich rovnocennosť niektorou zo zmluvných strán, ak sa dodrží tento postup:

a)

v súlade s ustanoveniami článku 58 ods. 2 tejto dohody vyvážajúca zmluvná strana informuje dovážajúcu zmluvnú stranu o všetkých návrhoch na zmenu jej opatrení, v prípade ktorých bola uznaná rovnocennosť, ako aj o pravdepodobnom dosahu navrhovaných opatrení na túto uznanú rovnocennosť. Do 30 pracovných dní po doručení tejto informácie dovážajúca zmluvná strana informuje vyvážajúcu zmluvnú stranu, či rovnocennosť bude naďalej uznaná na základe navrhovaných opatrení;

b)

v súlade s ustanoveniami článku 58 ods. 2 tejto dohody dovážajúca zmluvná strana bezodkladne informuje vyvážajúcu zmluvnú stranu o všetkých návrhoch na zmenu jej opatrení, na ktorých bolo založené uznanie rovnocennosti, ako aj o pravdepodobnom dosahu navrhovaných opatrení na túto uznanú rovnocennosť. Ak dovážajúca zmluvná strana nebude ďalej uznávať rovnocennosť, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na podmienkach opätovného začatia procesu uvedeného v odseku 3 tohto článku na základe navrhovaných opatrení.

8.   Uznanie, pozastavenie alebo odňatie rovnocennosti spočíva plne na dovážajúcej zmluvnej strane, ktorá koná v súlade so svojim administratívnym a legislatívnym rámcom. Táto zmluvná strana poskytne vyvážajúcej zmluvnej strane úplné písomne vysvetlenie a podkladové údaje, na základe ktorých došlo k stanoveniam a prijatiu rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje tento článok. V prípade neuznania, pozastavenia alebo odňatia rovnocennosti dovážajúca zmluvná strana oznámi vyvážajúcej zmluvnej strane požiadavky, ktorými podmieňuje obnovenie procesu uvedeného v odseku 3.

9.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 64 tejto dohody, dovážajúca zmluvná strana nemôže odňať alebo pozastaviť rovnocennosť pred tým, ako navrhované nové opatrenia zmluvnej strany, ktorá ich navrhuje, nadobudnú účinnosť.

10.   V prípade, že dovážajúca zmluvná strana formálne uzná rovnocennosť na základe procesu stanoveného v prílohe VIII k tejto dohode, podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky v súlade s postupom stanoveným v článku 65 ods. 5 tejto dohody rozhodne o vyhlásení rovnocennosti v rámci obchodu medzi zmluvnými stranami. V tomto rozhodnutí o vyhlásení rovnocennosti sa taktiež prípadne stanoví zníženie rozsahu fyzických kontrol na hraniciach, zjednodušenie formy osvedčení a postupy na predbežné zaradenie prevádzok do zoznamov.

Status v súvislosti s rovnocennosťou sa uvedie v prílohe XII k tejto dohode.

Článok 58

Transparentnosť a výmena informácií

1.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 59 tejto dohody, zmluvné strany budú spolupracovať v záujme zlepšenia vzájomného pochopenia svojich oficiálnych kontrolných štruktúr a mechanizmov príslušných na uplatňovanie opatrení uvedených v prílohe IV k tejto dohode, ako aj zlepšenia výkonu týchto štruktúr a mechanizmov. To možno okrem iného dosiahnuť prostredníctvom správ o medzinárodných auditoch, v prípadoch, keď ich zmluvné strany zverejňujú, a zmluvné strany si môžu prípadne vymieňať informácie o výsledkoch týchto auditov alebo ďalšie informácie.

2.   V rámci aproximácie právnych predpisov podľa článku 55 tejto dohody, či uznania rovnocennosti podľa článku 57 tejto dohody sa zmluvné strany budú navzájom informovať o zmenách právnych predpisov alebo procesných zmenách prijatých v príslušných oblastiach.

3.   V tejto súvislosti bude Únia v dostatočnom časovom predstihu informovať Gruzínsko o zmenách svojich právnych predpisov, aby mu umožnila zmeniť zodpovedajúcim spôsobom jej právne predpisy.

Mala by sa dosiahnuť spolupráca na takej úrovni, ktorá je potrebná na uľahčenie poskytovania legislatívnych dokumentov na žiadosť niektorej zo zmluvných strán.

Na tento účel každý zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane svoje kontaktné miesta. Zmluvné strany si takisto oznámia aj akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto kontaktných miest.

Článok 59

Oznamovanie, konzultácie a uľahčenie komunikácie

1.   Každá zmluvná strana do dvoch pracovných dní oznámi písomne druhej zmluvnej strane každé vážne alebo podstatné riziko ohrozenia ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo rastlín, ako aj všetky mimoriadne udalosti alebo situácie v oblasti kontroly potravín, ak existuje jednoznačne identifikované riziko vážnych dosahov na zdravie v spojitosti s konzumáciou živočíšnych alebo rastlinných produktov, a to najmä:

a)

všetky opatrenia ovplyvňujúce regionalizačné rozhodnutia uvedené v článku 56 tejto dohody;

b)

výskyt alebo šírenie sa ochorení zvierat uvedených v prílohe V-A k tejto dohode alebo regulovaných škodcov uvedených v prílohe V-B k tejto dohode;

c)

dôležité epidemiologické zistenia alebo dôležité s nimi súvisiace riziká, pokiaľ ide o ochorenia zvierat a škodcov neuvedených v prílohách V-A a V-B k tejto dohode alebo pokiaľ ide o nové ochorenia zvierat či nových škodcov a

d)

všetky ďalšie opatrenia idúce nad rámec základných požiadaviek uplatniteľných na ich príslušné opatrenia na kontrolu alebo eradikáciu ochorenia zvierat alebo škodcov alebo na ochranu verejného zdravia alebo zdravia rastlín, ako aj akékoľvek zmeny v profylaktickej politike vrátane vakcinačnej politiky.

2.   Oznámenia sa zasielajú písomne na kontaktné miesta uvedené v článku 58 ods. 1 tejto dohody.

Písomným oznámením je oznámenie poštou, faxom alebo e-mailom.

3.   V prípade, že má zmluvná strana závažné obavy týkajúce sa ohrozenia ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo rastlín, uskutočnia sa na jej požiadanie čo najskôr konzultácie o tejto situácii, a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. V takýchto situáciách sa každá zo zmluvných strán usiluje poskytnúť všetky informácie, ktoré sú potrebné na predídenie narušeniu obchodu, ako aj dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie súdržné s ochranou ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo rastlín.

4.   Na žiadosť zmluvnej strany sa konzultácie o oblasti dobrých životných podmienok zvierat uskutočnia čo najskôr, a to najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa oznámenia. V takýchto situáciách sa každá zo zmluvných strán usiluje poskytnúť všetky požadované informácie.

5.   Na žiadosť zmluvnej strany sa konzultácie podľa odsekov 3 a 4 tohto článku uskutočnia prostredníctvom videokonferencie alebo audiokonferencie. Zmluvná strana, ktorá o konzultácie požiadala, zabezpečí vypracovanie zápisnice z konzultácií, ktorú musia zmluvné strany oficiálne schváliť. Na účely tohto schválenia sa uplatňuje článok 58 ods. 3 tejto dohody.

6.   Spoločné uplatňovaný systém rýchleho varovania a mechanizmus včasného varovania pre všetky veterinárne alebo fytosanitárne núdzové situácie sa začne používať v neskoršej fáze, keď Gruzínsko implementuje potrebné právne predpisy v tejto oblasti a vytvorí podmienky pre ich riadne fungovanie na mieste.

Článok 60

Podmienky obchodu

1.   Dovozné podmienky pred uznaním rovnocennosti

a)

Zmluvné strany súhlasia, že na dovoz všetkých komodít, na ktoré sa vzťahujú prílohy IV-A a IV-C 2 a 3 k tejto dohode, uplatnia podmienky pred uznaním rovnocennosti. Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 56 tejto dohody, sú dovozné podmienky dovážajúcej zmluvnej strany uplatniteľné na celé územie vyvážajúcej zmluvnej strany. Od nadobudnutia platnosti tejto dohody a v súlade s ustanoveniami článku 58 tejto dohody dovážajúca zmluvná strana informuje vyvážajúcu zmluvnú stranu o svojich sanitárnych a/alebo fytosanitárnych dovozných požiadavkách vzťahujúcich sa na komodity uvedené v prílohách IV-A a IV-C k tejto dohode. Súčasťou tejto informácie budú prípadné vzory oficiálnych osvedčení, vyhlásení alebo obchodných dokumentov predpísaných dovážajúcou zmluvnou stranou a

b)

i)

akékoľvek zmeny alebo navrhované zmeny podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku musia byť v súlade s oznamovacími postupmi stanovenými v dohode o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

ii)

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 64 tejto dohody, dovážajúca zmluvná strana pri určovaní dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku zohľadní čas prepravy medzi zmluvnými stranami a

iii)

ak dovážajúca zmluvná strana nesplní požiadavky na oznamovanie uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku, je povinná ďalej akceptovať osvedčenia a atestácie, zaručujúce predchádzajúce uplatniteľné podmienky až do uplynutia 30 dní po nadobudnutí účinnosti zmenených dovozných podmienok.

2.   Dovozné podmienky po uznaní rovnocennosti

a)

Do 90 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o uznaní rovnocennosti v zmysle článku 57 ods. 10 tejto dohody zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a administratívne opatrenia na vykonanie uznania rovnocennosti, aby na tomto základe umožnili obchod s komoditami uvedenými v prílohách IV-A a IV-C 2 a 3 k tejto dohode. V prípade týchto komodít vzor oficiálneho osvedčenia alebo oficiálneho dokladu požadovaného dovážajúcou zmluvnou stranou môže byť potom nahradený osvedčením vypracovaným v súlade s prílohou X-B k tejto dohode.

b)

V prípade komodít v odvetviach prípadne pododvetviach, v prípade ktorých sa neuznávajú za rovnocenné všetky opatrenia, bude obchod pokračovať na základe súladu s podmienkami uvedenými v odseku 1 písm. a). Na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany sa bude uplatňovať odsek 5 tohto článku.

3.   Od nadobudnutia platnosti tejto dohody nebude v prípade komodít uvedených v prílohách IV-A a IV-C 2 k tejto dohode potrebné osobitné dovozné povolenie.

4.   V prípade podmienok ovplyvňujúcich obchod s komoditami uvedenými v odseku 1 písm. a) tohto článku začnú zmluvné strany na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany konzultácie v rámci Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky v súlade s ustanoveniami článku 65 tejto dohody, aby sa dohodli na alternatívnych alebo dodatočných dovozných podmienkach dovážajúcej zmluvnej strany. Tieto alternatívne alebo dodatočné podmienky môžu byť prípadne založené na opatreniach vyvážajúcej zmluvnej strany uznaných dovážajúcou zmluvnou stranou za rovnocenné. Ak sa dosiahne dohoda, dovážajúca zmluvná strana prijme do 90 dní potrebné legislatívne a/alebo administratívne opatrenia, aby na základe týchto dohodnutých dovozných podmienok umožnila dovoz.

5.   Zoznam prevádzok, podmienečné schválenie

a)

V prípade dovozu živočíšnych produktov uvedených v prílohe IV-A, časti 2 tejto dohody dovážajúca zmluvná strana na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany sprevádzanú príslušnými sanitárnymi zárukami dočasne schváli spracovateľské prevádzky uvedené v prílohe VII odseku 2 k tejto dohode, ktoré sa nachádzajú na území vyvážajúcej zmluvnej strany, a to bez uskutočnenia predchádzajúcej kontroly jednotlivých prevádzok. Toto schválenie sa musí uskutočniť v súlade s podmienkami a ustanoveniami obsiahnutými v prílohe VII k tejto dohode. S výnimkou prípadov, keď sa vyžadujú ďalšie informácie, dovážajúca zmluvná strana prijme nevyhnutné legislatívne a/alebo administratívne opatrenia, aby na tomto základe umožnila dovoz do 30 pracovných dní po doručení žiadosti vyvážajúcej zmluvnej strany sprevádzanej príslušnými zárukami.

Pôvodný zoznam prevádzok sa schváli v súlade s ustanoveniami prílohy VII k tejto dohode.

b)

V prípade dovozu živočíšnych produktov uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku poskytne vyvážajúca zmluvná strana dovážajúcej zmluvnej strane svoj zoznam prevádzok, ktoré spĺňajú požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany.

6.   Na žiadosť jednej zmluvnej strany druhá zmluvná strana poskytne potrebné vysvetlenie a podkladové údaje, na základe ktorých došlo k stanoveniam a prijatiu rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 61

Osvedčovacie postupy

1.   Zmluvné strany sa dohodli na zásadách stanovených v prílohe X k tejto dohode na účely osvedčovacích postupov a na účely vydávania osvedčení a oficiálnych dokladov.

2.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedený v článku 65 tejto dohody sa môže dohodnúť na pravidlách postupu v prípade osvedčovania, odnímania osvedčení a alebo nahradenia osvedčení elektronickou cestou.

3.   Zmluvné strany sa v rámci aproximovaných právnych predpisov v zmysle článku 55 tejto dohody prípadne dohodnú na spoločných vzoroch osvedčení.

Článok 62

Overenia

1.   Aby sa zachovala dôvera v účinné vykonávanie ustanovení tejto kapitoly, má každá zmluvná strana právo:

a)

uskutočniť overenie celku alebo časti inšpekčných a certifikačných systémov orgánov druhej zmluvnej strany a/alebo akýchkoľvek ďalších prípadných opatrení, a to v súlade s v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, usmerneniami a odporúčaniami Codex Alimentarius, OIE a IPPC;

b)

na informácie od druhej zmluvnej strany o jej kontrolnom systéme, ako aj na informácie o výsledkoch kontrol uskutočnených v rámci tohto systému, a to pri zachovaní požiadaviek v súvislosti s ochranou dôverných informácií platných v zmluvných stranách.

2.   Zmluvné strany môžu poskytnúť výsledky overení uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku tretím stranám a taktiež ich môžu verejne sprístupniť, ak je to povinné podľa ustanovení platných pre zmluvné strany. Pri tomto poskytnutí a/alebo sprístupnení výsledkov sa musia dodržať prípadné ustanovenia platné pre zmluvné strany v oblasti ochrany dôverných údajov.

3.   Ak sa dovážajúca zmluvná strana rozhodne vykonať overovaciu návštevu vo vyvážajúcej zmluvnej strane, oznámi túto overovaciu návštevu vyvážajúcej zmluvnej strane aspoň 60 pracovných dní pred tým, než sa má overovacia návšteva uskutočniť, s výnimkou naliehavých prípadov alebo ak sa zmluvné strany dohodnú inak. Akákoľvek zmena súvisiaca s takouto návštevou podlieha dohode zmluvných strán.

4.   Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním overovania celku alebo časti inšpekčných a certifikačných systémov príslušných orgánov druhej zmluvnej strany a/alebo v súvislosti s iným prípadnými opatrením, znáša zmluvná strana uskutočňujúca toto overovanie alebo inšpekciu.

5.   Návrh písomného záznamu o overovaniach sa vyvážajúcej zmluvnej strane predloží do 60 pracovných dní po skončení overovania. Vyvážajúca zmluvná strana sa môže k uvedeným informáciám vyjadriť v lehote 45 pracovných dní. Vyjadrenia vyvážajúcej zmluvnej strany sa pripoja a prípadne zahrnú do konečných záverov. Keď sa v priebehu overovania zistí značné riziko pre život alebo zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, vyvážajúca zmluvná strana musí byť informovaná čo najskôr a v každom prípade do desiatich kalendárnych dní od ukončenia overovania.

6.   Pokiaľ ide o zrejmosť výsledkov overenia, v tejto súvislosti môžu prispieť postupy zmluvných strán alebo niektorej zo zmluvných strán uvedené v článkoch 55, 57, a 63 tejto dohody.

Článok 63

Dovozné kontroly a poplatky za kontrolu

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že pri dovozných kontrolách uskutočňovaných dovážajúcou zmluvnou stranou pri dovoze zásielok z vyvážajúcej zmluvnej strany musia byť dodržané zásady uvedené v prílohe IX, časti A tejto dohody. Výsledky týchto kontrol môžu prispieť k procesu overenia uvedenému v článku 62 tejto dohody.

2.   Frekvencia fyzických dovozných kontrol uplatňovaných každou zmluvnou stranou sa stanovuje v prílohe IX časti B tejto dohody. Zmluvná strana môže túto frekvenciu zmeniť v rámci svojich právomocí a v súlade so svojimi vnútornými právnymi predpismi, a to na základe pokroku dosiahnutého v súlade s článkami 55, 57 a 60 tejto dohody alebo na základe overení, konzultácií alebo iných opatrení stanovených v tejto dohode. Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedený v článku 65 tejto dohody príslušným spôsobom zmení prílohu IX časť B tejto dohody.

3.   Prípadné poplatky za kontrolu môžu zahŕňať len náklady, ktoré príslušnému orgánu vznikli v súvislosti s uskutočnením dovozných kontrol. Tieto poplatky sa budú vypočítavať na rovnakom základe ako poplatky za kontroly ukladané v prípade podobných domácich výrobkov.

4.   Dovážajúca zmluvná strana na požiadanie vyvážajúcej zmluvnej strany ju informuje o všetkých zmenách vrátane dôvodov na tieto zmeny, pokiaľ ide o opatrenia ovplyvňujúce dovozné kontroly a poplatky za kontrolu, ako aj o všetkých podstatných zmenách v rámci administratívnej realizácie týchto kontrol.

5.   Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na podmienkach vzájomného schválenia svojich kontrol podľa článku 62 ods. 1 písm. b), a to počnúc dátumom, ktorý určí Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedený v článku 65 tejto dohody, a to s cieľom upraviť či prípadne recipročne znížiť frekvenciu fyzických dovozných kontrol v prípade komodít uvedených v článku 60 ods. 2 písm. a) tejto dohody.

Od tohto dátumu si môžu zmluvné strany navzájom schvaľovať svoje kontroly uskutočňované v prípade niektorých komodít a následne znižovať alebo nahradzovať dovozné kontroly pri týchto komoditách.

Článok 64

Ochranné opatrenia

1.   V prípade, že dovážajúca zmluvná strana na svojom území prijme opatrenia na kontrolu akejkoľvek príčiny, ktorá by mohla predstavovať závažné nebezpečenstvo alebo riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, musí vyvážajúca zmluvná strana, pričom nie sú dotknuté ustanovenia odseku 2 tohto článku, prijať rovnocenné opatrenia, aby zabránila prenosu tohto nebezpečenstva alebo rizika na územie dovážajúcej zmluvnej strany.

2.   Na základe závažných dôvodov ochrany ľudského zdravia a zdravia zvierat alebo rastlín môže dovážajúca zmluvná strana prijať dočasné opatrenia potrebné na ochranu ľudského zdravia a zdravia zvierat alebo rastlín. Pokiaľ ide o zásielky, ktoré sú v tranzite medzi zmluvnými stranami, dovážajúca zmluvná strana zváži najvhodnejšie a najprimeranejšie riešenie, aby sa zabránilo zbytočnému narušeniu obchodu.

3.   Zmluvná strana, ktorá prijíma opatrenia podľa odseku 2 tohto článku, bude druhú zmluvnú stranu o tejto skutočnosti informovať najneskôr do jedného pracovného dňa po prijatí týchto opatrení. Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán a v súlade s ustanoveniam článku 59 ods. 3 tejto dohody zmluvné strany uskutočnia konzultácie o situácii do 15 pracovných dní po oznámení. Zmluvné strany náležite zohľadnia všetky informácie, ktoré boli v rámci týchto konzultácií poskytnuté a budú sa usilovať predísť zbytočnému narušeniu obchodu, a to pri zohľadnení prípadných výsledkov konzultácií stanovených v článku 59 ods. 3 tejto dohody.

Článok 65

Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky

1.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Tento podvýbor sa zíde do troch mesiacov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody a následne na požiadanie niektorej zo zmluvných strán, najmenej však aspoň raz ročne. Ak sa zmluvné strany dohodnú, môže sa zasadnutie tohto podvýboru uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo audiokonferencie. Medzi zasadnutiami môže tento podvýbor riešiť otázky prostredníctvom korešpondencie.

2.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky má tieto funkcie:

a)

preskúmava akékoľvek záležitosti, ktoré sa týkajú tejto kapitoly;

b)

monitoruje vykonávanie tejto kapitoly a preskúmava všetky záležitosti, ktoré môžu vyplynúť v súvislosti s jej vykonávaním;

c)

preskúmava prílohy IV až XII k tejto dohode, a to najmä so zreteľom na pokrok dosiahnutý v rámci konzultácií a postupov stanovených v tejto kapitole;

d)

so zreteľom na preskúmanie stanovené v písmene c) tohto odseku alebo ako sa inak stanovuje v tejto kapitole, upravuje prostredníctvom podporného rozhodnutia prílohy IV až XII k tejto dohode a

e)

so zreteľom na preskúmanie stanovené v písmene c) tohto odseku predkladá stanoviská a odporúčania ďalším orgánom vymedzeným v hlave VIII (Inštitucionálne, všeobecné a záverečné ustanovenia) tejto dohody.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že vytvoria technické pracovné skupiny, ktoré budú prípadne zložené zo zástupcov zmluvných strán na úrovni expertov a ktorých úlohou bude identifikovať a riešiť technické a vedecké otázky vyplývajúce z uplatňovania tejto kapitoly. Ak budú potrebné ďalšie odborné znalosti, zmluvné strany môžu vytvoriť skupiny ad hoc vrátane vedeckých a expertných skupín. Členstvo v takýchto skupinách ad hoc nemusí byť obmedzené len na zástupcov zmluvných strán.

4.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky bude pravidelne prostredníctvom správy informovať Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody o svojej činnosti a rozhodnutiach, ktoré prijal v rámci svojej pôsobnosti.

5.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky prijme na svojom prvom zasadnutí svoj rokovací poriadok.

6.   Všetky rozhodnutia, odporúčania, správy alebo iné opatrenia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky alebo inej skupiny zriadenej týmto podvýborom, sa prijímajú na základe konsenzu zmluvných strán.

KAPITOLA 5

Uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu

Článok 66

Ciele

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý majú záležitosti uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu v kontexte rozvíjajúceho sa bilaterálneho obchodného prostredia. Zmluvné strany sa dohodli na posilnení spolupráce v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť, aby príslušné právne predpisy a postupy, ako aj administratívne kapacity príslušných správnych orgánov, zo zásady plnili cieľ účinnej kontroly a podpory uľahčenia zákonného obchodu.

2.   Zmluvné strany uznávajú mimoriadnu dôležitosť, ktorú je potrebné pripísať cieľom verejnej politiky vrátane uľahčenia obchodu, ochrany bezpečnosti, predchádzania podvodom a vyváženému prístupu k týmto cieľom.

Článok 67

Právne predpisy a postupy

1.   Zmluvné strany súhlasia s tým, že ich právne predpisy v oblasti obchodu a colnej oblasti musia byť zo zásady stabilné, komplexné a že tieto ustanovenia a postupy musia byť primerané, transparentné, predvídateľné, nediskriminačné, nestranné a uplatňované jednotne a účinne, pričom musia okrem iného:

a)

chrániť a uľahčovať zákonný obchod prostredníctvom účinného presadzovania a dodržiavania požiadaviek stanovených v právnych predpisoch;

b)

predchádzať zbytočnému alebo diskriminačnému zaťažovaniu hospodárskych subjektov a podvodom, ako aj poskytovať ďalšie uľahčenia pre hospodárske subjekty, ktoré dosahujú vysoký súlad s predpismi;

c)

uplatňovať jednotný administratívny doklad na účely colných vyhlásení;

d)

prijať opatrenia, ktoré budú viesť k väčšej efektívnosti, transparentnosti a zjednodušeniu colných postupov a praxe na hraniciach;

e)

uplatňovať moderné colné metódy vrátane hodnotenia rizika, kontroly po preclení a metódy auditu spoločností, a to v záujme zjednodušenia a uľahčenia vstupu, výstupu a prepustenia tovaru;

f)

mať za cieľ zníženie nákladov na zabezpečenie súladu a vyššiu predvídateľnosť pre hospodárske subjekty;

g)

zabezpečiť, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté uplatňovanie objektívnych kritérií hodnotenia rizika, nediskriminačné uplatňovanie požiadaviek a postupov platných pre dovoz, vývoz a na tovar v tranzite;

h)

uplatňovať medzinárodné nástroje platné v colnej a obchodnej oblasti vrátane nástrojov Svetovej colnej organizácie (WCO), Istanbulského dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia z roku 1990, Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru z roku 1983, WTO, Dohovoru OSN o TIR z roku 1975, Medzinárodného dohovoru o zosúladení hraničných kontrol tovaru z roku 1982, pričom môžu zohľadniť Systém noriem na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu a usmernenia Európskej komisie, ako sú napr. plány pre colnú oblasť;

i)

prijať potrebné opatrenia na zohľadnenie a vykonanie ustanovení Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a harmonizácii colných postupov z roku 1973 (revidovaný Kjótsky dohovor);

j)

stanoviť rozvinutý systém záväzných pravidiel, pokiaľ ide o colné zatrieďovanie a pravidlá pôvodu. Zmluvné strany zabezpečia, aby rozhodnutie mohlo byť odvolané alebo zrušené len po oznámení dotknutému operátorovi a bez retroaktívneho účinku, ibaže by bolo vydané na základe nesprávnych alebo neúplných informácií;

k)

zaviesť a uplatniť zjednodušené postupy pre autorizovaných obchodníkov na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií;

l)

stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, aby všetky sankcie uložené za menej závažné porušenia colných predpisov alebo procesných požiadaviek boli primerané a nediskriminačné a aby ich uplatňovanie neviedlo k zbytočným a neopodstatneným prieťahom a

m)

uplatňovať transparentné, nediskriminačné a primerané pravidlá v prípadoch, keď vládne orgány poskytujú služby, ktoré poskytuje aj súkromný sektor.

2.   V záujme zlepšenia pracovných metód a zabezpečenia, aby sa v súvislosti s operáciami dodržiavali zásady nediskriminácie, transparentnosti, efektívnosti, integrity a zodpovednosti, zmluvné strany:

a)

prijmú ďalšie kroky na zníženie množstva, zjednodušenie a štandardizáciu údajov a dokumentácie vyžadovanej colnými a inými príslušnými orgánmi;

b)

keď je to možné, zjednodušia požiadavky a formality týkajúce sa rýchleho prepustenia a preclenia tovaru;

c)

zabezpečia účinné, promptné, nediskriminačné postupy, ktoré zaručujú právo na odvolanie sa proti administratívnym opatreniam, výrokom a rozhodnutiam, ktoré prijímajú colné a iné orgány a ktoré majú vplyv na tovar podliehajúci colnému konaniu. Tieto odvolacie postupy musia byť ľahko dostupné, a prípadné poplatky musia byť primerané a úmerné nákladom uvedených orgánov na ne, aby bolo právo na odvolanie zaručené;

d)

prijmú kroky s cieľom zabezpečiť, aby v prípadoch, keď bolo podané odvolanie voči určitému opatreniu, výroku alebo rozhodnutiu, bol tovar normálne prepustený do obehu, pričom platenie cla môže byť pozastavené s výhradou ochranných opatrení, a to pri uplatnení tých zabezpečovacích opatrení, ktoré môžu byť považované za nevyhnutné. V prípade potreby by prepustenie tovaru malo byť podmienené poskytnutím záruky, ako je kaucia alebo záloha a

e)

zabezpečia, aby sa dodržiavali najvyššie normy integrity, a to najmä na hraniciach, a to prostredníctvom uplatňovania opatrení zohľadňujúcich zásady príslušných medzinárodných dohovorov a nástrojov v tejto oblasti, a to najmä revidovanej deklarácie WCO z Arushi z roku 2003 a prípadne plánov Európskej komisie pre etiku v colnej oblasti z roku 2007.

3.   Zmluvné strany odstránia:

a)

všetky požiadavky povinného využívania služieb colných deklarantov a

b)

všetky požiadavky povinného uskutočňovania kontrol pred odoslaním tovaru alebo destinačných kontrol.

4.   Pokiaľ ide o tranzit:

a)

na účely tejto dohody sa uplatňujú pravidlá a vymedzenia pojmov týkajúce sa tranzitu stanovené v ustanoveniach WTO, a to najmä v článku V dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacich nástrojoch, vrátane všetkých ozrejmení alebo zmien, ktoré vyplynuli z dauhaského kola rokovaní o uľahčení obchodu. Tieto ustanovenia sa uplatňujú aj v prípade, že tranzit tovaru sa začne alebo končí na území niektorej zo zmluvných strán;

b)

zmluvné strany budú pokračovať v postupnom budovaní vzájomnej prepojenosti svojich systémov colného tranzitu v záujme budúcej účasti Gruzínska na spoločnom tranzitnom režim (2).

c)

Zmluvné strany zabezpečujú spoluprácu a koordináciu všetkých príslušných orgánov na svojom území s cieľom uľahčiť režim tranzitu. Zmluvné strany okrem toho podporia spoluprácu a koordináciu medzi orgánmi a súkromným sektorom v súvislosti s tranzitom.

Článok 68

Vzťahy s podnikateľskou komunitou

Zmluvné strany sa dohodli, že:

a)

zabezpečia, aby ich príslušné právne predpisy a postupy boli transparentné a verejne sprístupnené, a to v čo najväčšej miere v elektronickej podobe, ako aj, aby obsahovali zdôvodnenie, prečo boli prijaté. Mali by sa uskutočňovať pravidelné konzultácie a mala by sa stanoviť dostatočne dlhá lehota medzi uverejnením a nadobudnutím účinnosti nových alebo zmenených ustanovení;

b)

sú potrebné včasné a pravidelné konzultácie so zástupcami zo sféry obchodu o návrhoch právnych predpisov a postupoch týkajúcich sa ciel a obchodu;

c)

verejne sprístupnia relevantné oznámenia administratívnej povahy vrátane požiadaviek orgánov a postupov pre vstup či výstup tovaru, pracovnej doby a prevádzkových postupov colných úradov v prístavoch a na hraničných priechodoch, ako aj kontaktné miesta, kde možno adresovať žiadosti o informácie;

d)

posilnia spoluprácu medzi hospodárskymi subjektmi a príslušnými orgánmi prostredníctvom využívania nesvojvoľných a verejne dostupných postupov, ktoré budú založené okrem iného na postupoch WCO a

e)

zabezpečia, aby ich príslušné colné a s colnou oblasťou súvisiace požiadavky a postupy naďalej spĺňali legitímne potreby obchodnej komunity, riadili sa osvedčenými postupmi a pokiaľ možno čo najmenej obmedzovali obchod.

Článok 69

Poplatky a platby

1.   Zmluvné strany zakážu správne poplatky, ktoré majú rovnocenný účinok ako dovozné či vývozné clá a platby.

2.   Pokiaľ ide o všetky poplatky a platby akéhokoľvek charakteru ukladané colnými orgánmi zmluvných strán vrátane poplatkov a platieb za úkony vykonávané v mene týchto orgánov, ukladané na dovoz alebo vývoz či ukladané v súvislosti s dovozom alebo vývozom a bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia kapitoly 1 (Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody zmluvné strany sa dohodli, že:

a)

poplatky a platby sa môžu uložiť iba za služby mimo normálnych pracovných podmienok, pracovnej doby a na iných miestach ako je uvedené v colných predpisoch, o poskytnutie ktorých požiadal deklarant alebo za akúkoľvek formalitu v súvislosti s takýmito službami a požadovanú na uskutočnenie takéhoto dovozu alebo vývozu;

b)

poplatky a platby nepresiahnu náklady na poskytovanú službu;

c)

poplatky a platby sa nebudú vypočítavať na základe ad valorem;

d)

informácie o poplatkoch a platbách sa budú uverejňovať prostredníctvom oficiálne určeného média, a ak je to uskutočniteľné a možné, aj na oficiálnej webovej stránke. Tieto informácie budú zahŕňať informácie o dôvodoch poplatku alebo platby za poskytnutú službu, príslušnom orgáne, poplatku alebo platbe, ktoré sa uplatnia, ako aj o tom, ako a kedy sa má platba uskutočniť a

e)

nové alebo zmenené poplatky a platby sa neuložia, kým sa neuverejnenia a nesprístupnia na účely jednoduchého prístupu informácie o nich.

Článok 70

Colné hodnotenie

1.   Colné hodnotenie tovaru v rámci obchodu medzi zmluvnými stranami sa riadi ustanoveniami Dohody o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO, a to vrátane akýchkoľvek jej neskorších zmien. Tieto ustanovenia dohody WTO sa začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou. Nepoužijú sa minimálne colné hodnoty.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť spoločný prístup k otázkam týkajúcim sa určovania colnej hodnoty.

Článok 71

Spolupráca v colnej oblasti

Zmluvné strany posilnia spoluprácu v colnej oblasti, aby sa zabezpečilo, že sa v záujme ďalšieho uľahčenia obchodu dosiahnu ciele uvedené v tejto kapitole, a to pri súčasnom zabezpečení účinnej kontroly, bezpečnosti a predchádzania podvodom. Na tento účel zmluvné strany môžu prípadne využiť plány Európskej komisie pre colnú oblasť ako nástroje referenčného porovnávania.

Zmluvné strany v záujme zabezpečenia dodržiavania ustanovení tejto kapitoly okrem iného:

a)

si vymenia informácie týkajúce sa colných právnych predpisov a postupov;

b)

rozvinú spoločné iniciatívy v súvislosti s postupmi pri dovoze, vývoze a budú sa usilovať zabezpečiť, aby sa podnikateľskej komunite poskytovali účinné služby;

c)

budú spolupracovať v oblasti automatizácie colných a iných obchodných postupov;

d)

si prípadne vymenia informácie a údaje, a to pri dodržaní ochrany dôverného charakteru citlivých údajov a ochrany osobných údajov;

e)

budú spolupracovať v oblasti predchádzania nezákonnému cezhraničnému obchodovaniu s tovarom vrátane tabakových výrobkov, ako aj v oblasti boja proti takémuto obchodovaniu;

f)

si vymenia informácie alebo začnú konzultácie s cieľom podľa možnosti zabezpečiť spoločné stanoviská v medzinárodných štruktúrach pôsobiacich v colnej oblasti, ako je napríklad WTO, WCO, OSN, Konferencia OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) a Európska hospodárska komisia OSN (EHK);

g)

budú spolupracovať v oblasti plánovania a poskytovania technickej pomoci, a to predovšetkým v záujme uľahčenia reformného procesu v colnej oblasti a oblasti obchodu v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto dohody;

h)

si budú vymieňať osvedčené postupy v oblasti colných operácií, najmä pokiaľ ide o colné kontrolné systémy vychádzajúce z posúdenia rizika a o presadzovanie práv duševného vlastníctva, a to osobitne v súvislosti s falšovaným tovarom;

i)

budú podporovať spoluprácu medzi všetkými svojimi hraničnými orgánmi, a to v záujme uľahčenia prekračovania hraníc a posilnenia kontroly, a to pri zohľadnení spoločných hraničných kontrol, ak je to uskutočniteľné a možné a

j)

v príslušných a náležitých prípadoch ustanovia vzájomné uznávanie programov obchodného partnerstva a colných kontrol vrátane rovnocenných opatrení na uľahčenie obchodu.

Článok 72

Vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach

Bez toho, aby tým boli dotknuté iné formy spolupráce predpokladané v tejto dohode, a najmä článok 71 tejto dohody, si zmluvné strany budú navzájom poskytovať administratívnu pomoc v colných záležitostiach, a to v súlade s ustanoveniami protokolu II k tejto dohode o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.

Článok 73

Technická pomoc a budovanie kapacít

Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme poskytnutia technickej pomoci a budovania kapacít na účely implementácie reforiem v oblasti uľahčenia obchodu a v colnej oblasti.

Článok 74

Podvýbor pre clá

1.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre clá. Podvýbor podáva správy Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody

2.   Medzi funkcie Podvýboru pre clá patria pravidelné konzultácie a monitorovanie v súvislosti s vykonávaním a spravovaním tejto kapitoly, a to vrátane (nie však výlučne) otázok colnej spolupráce, cezhraničnej spolupráce a riadenia v colnej oblasti, technickej pomoci, pravidiel pôvodu, uľahčenia obchodu, ako aj vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.

3.   Podvýbor pre clá okrem iného:

a)

dohliada na riadne fungovanie tejto kapitoly a protokolov I a II k tejto dohode;

b)

prijíma praktické mechanizmy, opatrenia a rozhodnutia na implementáciu tejto kapitoly a protokolov I a II k tejto dohode, ako aj v súvislosti s výmenou informácií a údajov, vzájomným uznávaním colných kontrol a programov obchodného partnerstva a vzájomne dohodnutými výhodami;

c)

je fórom na výmenu názorov a akýchkoľvek otázkach spoločného záujmu, ako aj o budúcich opatreniach a zdrojoch potrebných na ich implementáciu a uplatňovanie;

d)

vydáva v prípade potreby odporúčania a

e)

schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 75

Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť

Postupná aproximácia s právnymi predpismi Únie v colnej oblasti a s niektorými medzinárodnými normami sa uskutoční v súlade s prílohou XIII k tejto dohode.

KAPITOLA 6

Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 76

Cieľ, rozsah a pôsobnosť

1.   Zmluvné strany, opätovne potvrdzujúc záväzky, ktoré im vyplývajú z dohody o WTO, týmto stanovujú mechanizmy nevyhnutné na postupnú recipročnú liberalizáciu usadzovania sa a obchodu so službami a na spoluprácu v oblasti elektronického obchodu.

2.   Verejné obstarávanie je predmetom úpravy kapitoly 8 (Verejné obstarávanie) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody a žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že ukladá akékoľvek povinnosti, pokiaľ ide o vládne obstarávanie.

3.   Dotácie sú predmetom úpravy kapitoly 10 (Hospodárska súťaž) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody a ustanovenia tejto kapitoly sa na dotácie poskytované zmluvnými stranami nevzťahujú.

4.   V súlade s ustanoveniami tejto kapitoly si každá zmluvná strana zachováva právo regulovať a zavádzať nové predpisy na dosiahnutie legitímnych cieľov politiky.

5.   Táto kapitola sa nevzťahuje na opatrenia týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sa usilujú o prístup na trh práce niektorej zo zmluvných strán, ani na opatrenia v súvislosti s občianstvom, bydliskom alebo zamestnaním na trvalom základe.

6.   Žiadne ustanovenie tejto kapitoly nebráni zmluvnej strane, aby uplatňovala opatrenia na regulovanie vstupu fyzických osôb na svoje územie alebo ich dočasného pobytu na tomto území vrátane opatrení nevyhnutných na ochranu nedotknuteľnosti hraníc a zaistenia usporiadaného pohybu fyzických osôb cez jej hranice za predpokladu, že sa takéto opatrenia neuplatňujú takým spôsobom, ktorý ruší alebo obmedzuje výhody vyplývajúce ktorejkoľvek zmluvnej strane z podmienok špecifických záväzkov podľa tejto kapitoly, prílohy XIV k tejto dohode (3).

Článok 77

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

a)

„opatrenie“ je akékoľvek opatrenie zmluvnej strany, či už vo forme zákona, iného právneho predpisu, pravidla, postupu, rozhodnutia, správneho opatrenia alebo v akejkoľvek inej forme;

b)

„opatrenia prijaté alebo zachovávané zmluvnou stranou“ sú opatrenia prijaté:

i)

ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a orgánmi; a

ii)

mimovládnymi orgánmi pri výkone právomocí delegovaných na ne ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami alebo orgánmi;

c)

„fyzická osoba zmluvnej strany“ je štátny príslušník niektorého z členských štátov EÚ alebo štátny príslušník Gruzínska podľa ich príslušných právnych predpisov;

d)

„právnická osoba“ je akýkoľvek právny subjekt riadne ustanovený alebo inak organizovaný podľa platných zákonov na ziskové alebo iné účely v súkromnom alebo štátnom vlastníctve vrátane akejkoľvek korporácie, trustu, partnerstva, spoločného podniku, individuálneho vlastníctva alebo združenia;

e)

„právnická osoba Únie“ alebo „právnická osoba Gruzínska“ je právnická osoba v zmysle písm. d), ktorá bola založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu EÚ alebo Gruzínska, a ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území (4), na ktorom sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo na území Gruzínska;

Ak však má právnická osoba na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo na území Gruzínska, iba sídlo alebo ústredie, bude považovaná za právnickú osobu Únie alebo za právnickú osobu Gruzínska, len ak jej pôsobenie vykazuje skutočné a nepretržité prepojenie s hospodárstvom Únie alebo Gruzínska;

bez ohľadu na predchádzajúci odsek, na lodné prepravné spoločnosti, ktoré sú usadené mimo Únie alebo Gruzínska a ktoré riadia štátni príslušníci niektorého z členských štátov Európskej únie alebo Gruzínska, sa takisto uplatňujú ustanovenia tejto dohody, ak sú ich plavidlá registrované v tomto členskom štáte EÚ alebo v Gruzínsku v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi a ak sa plavia pod vlajkou členského štátu Európskej únie alebo Gruzínska;

f)

„dcérska spoločnosť“ právnickej osoby zmluvnej strany je právnická osoba, ktorá je vlastnená alebo fakticky kontrolovaná touto právnickou osobou (5).

g)

„pobočka“ právnickej osoby je miesto podnikania, ktoré nemá samostatnú právnu subjektivitu a ktoré pôsobí trvalým dojmom, ako napríklad vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, pričom má riadiacu štruktúru a je materiálne vybavené na uzatváranie obchodov s tretími stranami tak, aby tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby existuje právne prepojenie s materskou spoločnosťou, ktorej sídlo je v zahraničí, nemuseli priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou, ale aby mohli vybaviť obchodné záležitosti v tom mieste podnikania, ktoré predstavuje toto vedľajšie pracovisko;

h)

„usadenie sa“ je:

i)

pokiaľ ide o právnické osoby Únie alebo Gruzínska, právo začať hospodársku činnosť a pokračovať v nej prostredníctvom založenia, ako aj nadobudnutia právnickej osoby a/alebo zriadenia pobočky alebo zastúpenia v Únii alebo v Gruzínsku;

ii)

pokiaľ ide o fyzické osoby, právo fyzických osôb Únie alebo Gruzínska začať hospodársku činnosť a pokračovať v nej ako samostatne zárobkovo činná osoba a založiť podniky, najmä spoločnosti, ktoré účinne kontrolujú;

i)

„hospodárska činnosť“ zahŕňa výrobnú a obchodnú činnosť, ako aj výkon povolania a činnosť remeselníkov, pričom nezahŕňa činnosť uskutočňovanú pri výkone vládnej moci;

j)

„pôsobenie“ je vykonávanie hospodárskej činnosti;

k)

„služby“ sú akékoľvek služby v ktoromkoľvek odvetví okrem služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci;

l)

„služby a iné činnosti uskutočňované pri výkone vládnej moci“ sú služby alebo činnosti, ktoré nie sú poskytované na komerčnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi;

m)

„cezhraničné poskytovanie služieb“ je poskytovanie služieb:

i)

z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany (spôsob poskytovania 1), alebo

ii)

na území jednej zmluvnej strany spotrebiteľovi služby druhej zmluvnej strany (spôsob poskytovania 2).

n)

„poskytovateľ služby“ zmluvnej strany je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá chce poskytovať službu alebo ju poskytuje;

o)

„podnikateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá chce vykonávať alebo vykonáva hospodársku činnosť prostredníctvom zriadenia podniku.

Oddiel 2

Usadenie sa

Článok 78

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje na opatrenia prijaté alebo zachovávané zmluvnými stranami, ktoré majú vplyv na usadzovanie sa v prípade všetkých hospodárskych činností okrem:

a)

ťažby, výroby a spracovania (6) jadrového materiálu;

b)

výroby zbraní, streliva a vojenského materiálu alebo obchodu s nimi;

c)

audiovizuálnych služieb;

d)

vnútroštátnej námornej kabotáže (7) a

e)

vnútroštátnych a medzinárodných služieb leteckej dopravy (8), či už pravidelných alebo nepravidelných, a služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na uplatňovanie dopravných práv, iných ako sú:

i)

služby v oblasti opráv a údržby lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky;

ii)

predaj leteckých dopravných služieb a obchodovanie s nimi;

iii)

služby v oblasti počítačového rezervačného systému;

iv)

služby pozemnej obsluhy;

v)

prevádzkovanie letísk.

Článok 79

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1.   S výnimkou prípadov uvedených vo výhradách v prílohe XIV-E k tejto dohode Gruzínsko pri nadobudnutí platnosti tejto dohody poskytne:

a)

pokiaľ ide o usadzovanie sa dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení právnických osôb Únie, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s jeho vlastnými právnickými osobami, ich pobočkami a zastúpeniami alebo s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami a zastúpeniami právnických osôb tretích krajín, podľa toho, čo bude výhodnejšie;

b)

pokiaľ ide o fungovanie dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení právnických osôb Únie v Gruzínsku, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s jeho vlastnými právnickými osobami, ich pobočkami a zastúpeniami alebo s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami a zastúpeniami právnických osôb tretích krajín, podľa toho, čo bude výhodnejšie (9).

2.   S výnimkou prípadov uvedených vo výhradách v prílohe XIV-A k tejto dohode Únia pri nadobudnutí platnosti tejto dohody poskytne:

a)

pokiaľ ide o usadzovanie sa dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení právnických osôb Gruzínska, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s jej vlastnými právnickými osobami, ich pobočkami a zastúpeniami alebo s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami a zastúpeniami právnických osôb tretích krajín, podľa toho, čo bude výhodnejšie;

b)

pokiaľ ide o fungovanie dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení právnických osôb Gruzínska v Únii, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s jeho vlastnými právnickými osobami, ich pobočkami a zastúpeniami alebo s dcérskymi spoločnosťami, pobočkami a zastúpeniami právnických osôb tretích krajín, podľa toho, čo bude výhodnejšie (10).

3.   S výnimkou prípadov uvedených vo výhradách v prílohách XIV-A a XIV-E k tejto dohode zmluvné strany neprijmú žiadne nové predpisy ani opatrenia, ktorými by sa zaviedla diskriminácia v porovnaní s ich vlastnými právnickými osobami, pokiaľ ide o usadenie sa právnických osôb Únie alebo Gruzínska na ich území alebo pokiaľ ide o ich pôsobenie po tom, ako sa tam usadili.

Článok 80

Preskúmanie

1.   Zmluvné strany s cieľom postupnej liberalizácie podmienok usadzovania budú pravidelne preskúmavať ustanovenia tohto oddielu a zoznamy výhrad uvedené v článku 79 tejto dohody, ako aj situáciu v tejto oblasti, a to v súlade so svojimi záväzkami, ktoré im vyplývajú z medzinárodných dohôd.

2.   V súvislosti s preskúmaním uvedeným v odseku 1 zmluvné strany posúdia akékoľvek prekážky usadzovaniu, ktoré sa vyskytli. S cieľom prehĺbenia ustanovení tejto kapitoly budú v prípade potreby hľadať vhodné spôsoby na vyriešenie týchto prekážok, čo by mohlo zahŕňať ďalšie rokovania, a to aj pokiaľ ide o ochranu investícií a postupy urovnávania sporov medzi investormi a štátom.

Článok 81

Iné dohody

Žiadnym z ustanovení tejto kapitoly nie je dotknuté právo vyplývajúce z akejkoľvek existujúcej alebo budúcej medzinárodnej dohody týkajúcej sa investícií, na ktorých sa niektorý členský štát a Gruzínsko zúčastňujú ako zmluvné strany.

Článok 82

Štandardy zaobchádzania s pobočkami a zastúpeniami

1.   Ustanovenia článku 79 tejto dohody nebránia tomu, aby zmluvná strana uplatňovala osobitné pravidlá pre usadenie sa a pôsobenie na svojom území v prípade pobočiek a zastúpení právnických osôb druhej zmluvnej strany nezaložených na jej území podľa jej právnych predpisov, ak tak koná z dôvodov právnych alebo technických rozdielov medzi takýmito pobočkami a zastúpeniami a tými pobočkami a zastúpeniami spoločností, ktoré boli založené na jej území podľa jej právnych predpisov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, ak tak koná z dôvodov obozretnosti.

2.   Rozdiel v zaobchádzaní nepresiahne rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné v dôsledku týchto právnych alebo technických rozdielov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, z dôvodu obozretnosti.

Oddiel 3

Cezhraničné poskytovanie služieb

Článok 83

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje na opatrenia zmluvných strán, ktoré majú vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb vo všetkých odvetviach okrem:

a)

audiovizuálnych služieb;

b)

vnútroštátnej námornej kabotáže (11) a

c)

vnútroštátnych a medzinárodných služieb leteckej dopravy (12), či už pravidelných alebo nepravidelných, a služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na uplatňovanie dopravných práv, iných ako sú:

i)

služby v oblasti opráv a údržby lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky;

ii)

predaj leteckých dopravných služieb a obchodovanie s nimi;

iii)

služby v oblasti počítačového rezervačného systému;

iv)

služby pozemnej obsluhy;

v)

prevádzkovanie letísk.

Článok 84

Prístup na trh

1.   Pokiaľ ide o prístup na trh prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb, každá zmluvná strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než je zaobchádzanie stanovené v špecifických záväzkoch obsiahnutých v prílohe XIV-B a prílohe XIV-F k tejto dohode.

2.   V prípade odvetví, pre ktoré sa prijali záväzky súvisiace s prístupom na trh, sa opatrenia, ktoré zmluvná strana nesmie prijať ani zachovávať na základe členenia na regionálne jednotky ani na celoštátnom základe, pokiaľ nie je v prílohe XIV-B B a prílohe XIV-F k tejto dohode uvedené inak, vymedzujú takto:

a)

obmedzenia týkajúce sa počtu poskytovateľov služieb vo forme číselných kvót, monopolov, výhradných poskytovateľov služieb alebo požiadavky vykonať test existencie hospodárskych potrieb;

b)

obmedzenia celkovej hodnoty transakcií alebo celkovej hodnoty aktív v oblasti služieb vo forme číselných kvót alebo požiadavky vykonať test hospodárskych potrieb alebo

c)

obmedzenia celkového počtu operácií v oblasti služieb alebo celkového množstva produkcie v oblasti služieb vyjadrené stanovenými číselnými jednotkami vo forme kvót alebo požiadavky vykonať test hospodárskych potrieb.

Článok 85

Národné zaobchádzanie

1.   V odvetviach, v prípade ktorých boli poskytnuté záväzky uvedené v prílohe XIV-B a prílohe XIV-F k tejto dohode a s výhradou akýchkoľvek podmienok a obmedzení tam stanovených, každá zmluvná strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o akékoľvek opatrenia s vplyvom na cezhraničné poskytovanie služieb, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než je zaobchádzanie poskytnuté svojim vlastným podobným službám a poskytovateľom služieb.

2.   Zmluvná strana môže splniť požiadavku stanovenú v odseku 1 tak, že poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany buď formálne rovnaké zaobchádzanie, alebo formálne odlišné zaobchádzania v porovnaní s tým, ktoré poskytuje svojim vlastným obdobným službám a poskytovateľom služieb.

3.   Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa považuje za menej priaznivé, ak upravuje podmienky hospodárskej súťaže v prospech služieb alebo poskytovateľov služieb jednej zmluvnej strany v porovnaní s podobnými službami alebo poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany.

4.   Špecifické záväzky prijaté na základe tohto článku nemožno vykladať tak, že od ktorejkoľvek zmluvnej strany vyžadujú, aby kompenzovala prirodzené konkurenčné nevýhody, ktoré vyplývajú zo zahraničnej povahy príslušných služieb alebo poskytovateľov služieb.

Článok 86

Zoznamy záväzkov

Odvetvia, ktoré zmluvné strany v súlade s touto kapitolou liberalizovali, a obmedzenia v súvislosti s prístupom na trh a národným zaobchádzaním formulované ako výhrady uplatniteľné na služby a poskytovateľov služieb druhej zmluvnej strany v týchto odvetviach sa uvádzajú v zoznamoch záväzkov, ktoré sú súčasťou prílohy XIV-B a prílohy XIV-F k tejto dohode.

Článok 87

Preskúmanie

S cieľom postupnej liberalizácie cezhraničného poskytovania služieb medzi zmluvnými stranami bude Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody pravidelne preskúmavať zoznamy záväzkov uvedené v článku 86 tejto dohody. Pri tomto preskúmaní sa okrem iného zohľadní pokrok dosiahnutý pri postupnej aproximácii v zmysle článkov 103, 113, 122 a 126 tejto dohody, ako aj vplyv dosiahnutého pokroku na odstraňovanie zvyšných prekážok cezhraničného poskytovania služieb medzi zmluvnými stranami.

Oddiel 4

Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely

Článok 88

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Tento oddiel sa vzťahuje na opatrenia zmluvných strán, ktoré sa týkajú vstupu kľúčových pracovníkov, stážistov s vysokoškolským vzdelaním a predajcov služieb pre podniky, poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov na ich príslušné územia a ich dočasného pobytu na nich, a to v súlade s článkom 76 ods. 5 tejto dohody.

2.   Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„kľúčoví pracovníci“ sú fyzické osoby, ktoré sú zamestnané v inej právnickej osobe jednej zmluvnej strany, než je nezisková organizácia (13), a ktoré sú zodpovedné za zriadenie alebo riadnu kontrolu, správu a prevádzku usadeného subjektu. Pojem „kľúčoví pracovníci“ zahŕňa obchodné návštevy na účely usadenia sa a osoby preložené v rámci spoločnosti:

i)

„obchodné návštevy na účely usadenia sa“ sú fyzické osoby pracujúce na vyšších pozíciách, ktoré sú zodpovedné za zriadenie usadeného subjektu. Tieto osoby neponúkajú služby ani ich neposkytujú, a vykonávajú výlučne len hospodársku činnosť na účely usadenia. Nedostávajú odmenu zo zdroja so sídlom v hostiteľskej zmluvnej strane;

ii)

„osoby preložené v rámci spoločnosti“ sú fyzické osoby, ktoré boli zamestnané právnickou osobou zmluvnej strany alebo v nej boli spoločníkmi aspoň počas jedného roka a ktoré sú dočasne preložené do usadeného subjektu, ktorý môže byť dcérskou spoločnosťou, pobočkou alebo spoločnosťou, ktorá stojí na čele podniku/právnickej osoby na území druhej zmluvnej strany. Príslušná fyzická osoba musí patriť do jednej z týchto kategórií:

1.

manažéri: osoby pracujúce na vyšších pozíciách v právnickej osobe, ktorých hlavnou náplňou činnosti je riadenie usadeného subjektu, pričom dostávajú pokyny od správnej rady alebo akcionárov podniku alebo od im rovnocenných osôb a sú pod ich všeobecným dohľadom vrátane osôb, ktoré prinajmenšom:

riadia podnik alebo jeho oddelenie alebo sekciu,

vykonávajú dohľad nad prácou a kontrolujú prácu ostatných kontrolných, odborných alebo vedúcich zamestnancov a

majú právomoc osobne prijímať a prepúšťať zamestnancov alebo právomoc odporučiť prijatie alebo prepustenie zamestnancov alebo prijať iné opatrenia v personálnej oblasti.

2.

špecialisti: osoby pracujúce v právnickej osobe, ktoré majú špeciálne vedomosti nevyhnutné na účely výroby, výskumných zariadení, procesov, postupov alebo riadenia podniku. Pri posudzovaní týchto vedomostí budú zohľadňované nielen vedomosti špecifické pre daný usadený subjekt, ale aj to, či má daná osoba dostatočne vysoký stupeň kvalifikácie na určitý druh práce alebo činnosti vyžadujúcej špecifické odborné vedomosti vrátane príslušnosti k akreditovanej profesii;

b)

„stážisti s vysokoškolským vzdelaním“ sú fyzické osoby zamestnané právnickou osobou zmluvnej strany alebo jej pobočkou aspoň na jeden rok, ktoré majú ukončené vysokoškolské vzdelanie a sú dočasne preložené do usadenej právnickej osoby na území druhej zmluvnej strany, a to na účely profesijného rastu alebo odbornej prípravy v obchodných technikách alebo metódach (14).

c)

„predajcovia služieb pre podniky“ (15) sú fyzické osoby, ktoré sú zástupcami poskytovateľa služieb alebo tovaru jednej zmluvnej strany a uchádzajú sa o vstup na územie druhej zmluvnej strany a dočasný pobyt na ňom na účely rokovania o predaji služieb alebo tovaru alebo uzavretia dohôd o predaji služieb alebo tovaru pre tohto poskytovateľa služieb. Nepredávajú priamo všeobecnej verejnosti a nedostávajú odmenu zo zdroja so sídlom v hostiteľskej zmluvnej strane, ani nie sú obchodnými zástupcami;

d)

„poskytovatelia zmluvných služieb“ sú fyzické osoby, ktoré sú zamestnané v právnickej osobe jednej zmluvnej strany, ktorá samotná nie je agentúrou poskytujúcou zamestnancov a ich služby, ani nekoná prostredníctvom takejto agentúry, ďalej ktorá nemá na území druhej zmluvnej strany žiadny usadený subjekt a ktorá uzavrela v dobrej viere zmluvu na poskytnutie služieb s konečným spotrebiteľom z druhej zmluvnej strany, na splnenie ktorej sa vyžaduje dočasná prítomnosť zamestnancov tejto právnickej osoby na území tejto druhej zmluvnej strany;

e)

„nezávislí odborníci“ sú fyzické osoby zapojené do poskytnutia služby a registrované ako samostatne zárobkovo činné osoby na území zmluvnej strany, ktoré nemajú na území druhej zmluvnej strany žiadny usadený subjekt a ktoré uzavreli (inak, než cez agentúru poskytujúcu zamestnancov a ich služby) v dobrej viere zmluvu na poskytnutie služieb s konečným spotrebiteľom z druhej zmluvnej strany, na splnenie ktorej sa vyžaduje ich dočasná prítomnosť na území tejto druhej zmluvnej strany;

f)

„kvalifikácia“ sú diplomy, certifikáty a iné doklady (o formálnej kvalifikácii), ktoré vydal orgán na to určený právnymi, regulačnými alebo správnymi ustanoveniami a ktoré osvedčujú úspešné ukončenie profesionálnej odbornej prípravy.

Článok 89

Kľúčoví pracovníci a stážisti s vysokoškolským vzdelaním

1.   Každá zmluvná strana umožní podnikateľom druhej zmluvnej strany dočasne zamestnať v ich usadenom subjekte fyzické osoby tejto druhej zmluvnej strany, ak sú títo zamestnanci kľúčovými pracovníkmi alebo stážistami s vysokoškolským vzdelaním v zmysle ich vymedzenia v článku 88 tejto dohody, a to vo všetkých odvetviach, ktorých sa týkajú záväzky v súlade s oddielom 2 (Usadenie sa) tejto kapitoly, a s výhradou akýchkoľvek výhrad uvedených in prílohe XIV-A a prílohe XIV-E alebo v prílohe XIV-C a prílohe XIV-G k tejto dohode. Vstup a dočasný pobyt kľúčových pracovníkov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním je povolený na obdobie najviac troch rokov v prípade osôb preložených v rámci spoločnosti, ďalej na obdobie najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období v prípade obchodných návštev na účely usadenia, a na obdobie najviac jedného roka v prípade stážistov s vysokoškolským vzdelaním.

2.   Pre každé odvetvie, ktorého sa týkajú záväzky v súlade s oddielom 2 (Usadenie sa) tejto kapitoly sú opatrenia, ktoré zmluvná strana nesmie prijať ani zachovať na základe členenia na regionálne jednotky ani na celom svojom území, ak sa v prílohe XIV-C a XIV-G k tejto dohode neuvádza inak, vymedzené ako obmedzenia celkového počtu fyzických osôb, ktoré podnikateľ môže zamestnať ako kľúčových pracovníkov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním v konkrétnom odvetví vo forme číselných kvót alebo požiadavky vykonať test hospodárskych potrieb, a ako diskriminačné obmedzenia.

Článok 90

Predajcovia služieb pre podniky

Každá zmluvná strana umožní predajcom služieb pre podniky vstup a dočasný pobyt na obdobie najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období, a to vo všetkých odvetviach, ktorých sa týkajú záväzky v súlade s oddielom 2 (Usadenie sa) alebo oddielom 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) tejto kapitoly a s výhradou akýchkoľvek výhrad uvedených v prílohe XIV-A, prílohe XIV-E, prílohe XIV-B a prílohe XIV-F k tejto dohode.

Článok 91

Poskytovatelia zmluvných služieb

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce zo Všeobecnej dohody o obchode so službami z roku 1994 (dohoda GATS), pokiaľ ide o vstup a dočasný pobyt poskytovateľov zmluvných služieb. Každá zo zmluvných strán v súlade s prílohou XIV-D a prílohou XIV-H k tejto dohode umožní poskytovateľom zmluvných služieb druhej zmluvnej strany dodávať zmluvné služby na svoje územie, a to za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Na záväzky prijaté zmluvnými stranami sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

fyzické osoby musia poskytovať službu dočasne ako zamestnanci právnickej osoby, ktorá získala zmluvu na poskytovanie služieb na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov;

b)

fyzické osoby vstupujúce na územie druhej zmluvnej strany by mali ponúkať tieto služby ako zamestnanci právnickej osoby poskytujúcej tieto služby aspoň jeden rok bezprostredne predchádzajúci dátumu predloženia žiadosti o vstup na územie druhej strany. Okrem toho fyzické osoby musia mať v deň predloženia žiadosti o vstup na územie druhej zmluvnej strany aspoň trojročnú odbornú prax (16) v sektore činnosti, ktorá je predmetom zmluvy;

c)

fyzické osoby vstupujúce na územie druhej zmluvnej strany musia mať:

i)

vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni (17) a

ii)

odbornú kvalifikáciu na vykonávanie činnosti, ak sa to vyžaduje podľa právnych predpisov alebo požiadaviek zmluvnej strany, kde sa služba poskytuje;

d)

fyzická osoba nebude platená za poskytovanie služieb na území druhej zmluvnej strany, a to s výnimkou odmeny platenej právnickou osobou, ktorá fyzickú osobu zamestnáva;

e)

vstup a dočasný pobyt fyzických osôb na území príslušnej zmluvnej strany je obmedzený na kumulatívne obdobie najviac šiestich mesiacov alebo, v prípade Luxemburska, 25 týždňov, v akomkoľvek 12-mesačnom období alebo počas trvania zmluvy, podľa toho, čo je kratšie;

f)

prístup udelený na základe ustanovení tohto článku sa týka iba poskytnutia služby, ktorá je predmetom zmluvy, a neudeľuje právo používať názov profesie zavedený v zmluvnej strane, kde sa služba poskytuje;

g)

počet osôb, na ktoré sa vzťahuje zmluva o poskytovaní služieb, nesmie byť vyšší, ako je potrebné na splnenie zmluvy, čo prípadne stanovujú právne predpisy a požiadavky zmluvnej strany, kde sa služba poskytuje.

Článok 92

Nezávislí odborníci

1.   Každá zo zmluvných strán v súlade s prílohou XIV-D a prílohou XIV-H k tejto dohode umožní nezávislým odborníkom druhej zmluvnej strany dodávať služby na svoje územie, a to za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Na záväzky prijaté zmluvnými stranami sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

fyzické osoby musia poskytovať službu dočasne ako samostatne zárobkovo činné osoby usadené na území druhej zmluvnej strany a musia mať zmluvu na poskytovanie služieb na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov;

b)

fyzické osoby vstupujúce na územie druhej zmluvnej strany musia mať v deň predloženia žiadosti o vstup na toto územie aspoň šesťročnú odbornú prax v sektore činnosti, ktorá je predmetom zmluvy;

c)

fyzické osoby vstupujúce na územie druhej zmluvnej strany musia mať:

i)

vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni (18) a

ii)

odbornú kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje na vykonávanie určitej činnosti podľa právnych predpisov alebo iných právnych požiadaviek zmluvnej strany, kde sa služba poskytuje;

d)

vstup a dočasný pobyt fyzických osôb na území príslušnej zmluvnej strany je obmedzený na kumulatívne obdobie najviac šiestich mesiacov alebo, v prípade Luxemburska, 25 týždňov, v akomkoľvek 12-mesačnom období alebo počas trvania zmluvy, podľa toho, čo je kratšie;

e)

prístup udelený na základe ustanovení tohto článku sa týka iba poskytnutia služby, ktorá je predmetom zmluvy, a neudeľuje právo používať názov profesie zavedený v zmluvnej strane, kde sa služba poskytuje

Oddiel 5

Regulačný rámec

Pododdiel 1

Vnútroštátne právne predpisy

Článok 93

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Ďalej uvedené pravidlá sa uplatňujú na opatrenia zmluvných strán, ktoré sa týkajú licenčných požiadaviek a postupov alebo kvalifikačných požiadaviek a postupov, ktoré majú vplyv na

a)

cezhraničné poskytovanie služieb;

b)

usadzovanie sa právnických a fyzických osôb na územiach zmluvných strán v zmysle článku 77 ods. 9 tejto dohody a

c)

dočasný pobyt na územiach zmluvných strán, pokiaľ ide o kategórie fyzických osôb v zmysle článku 88 ods. 2 písm. a) až e) tejto dohody.

2.   Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie služieb, tieto pravidlá sa budú uplatňovať len na tie odvetvia, v prípade ktorých zmluvná strana prijala špecifické záväzky, a to v rozsahu, v akom platia tieto špecifické záväzky v súlade s prílohami XIV-B a XIV-F tejto dohody. Pokiaľ ide o usadzovanie sa, tieto pravidlá sa nebudú uplatňovať na odvetvia, v prípade ktorých boli podľa prílohy XIV-A a prílohy XIV-E k tejto dohode uvedené výhrady. Pokiaľ ide o dočasný pobyt fyzických osôb, tieto pravidlá sa nebudú uplatňovať na odvetvia, v prípade ktorých boli podľa príloh XIV-C, XIV-D, XIV-G a XIV-H k tejto dohode uvedené výhrady.

3.   Tieto pravidlá sa nebudú uplatňovať na opatrenia v rozsahu, v akom predstavujú obmedzenia podľa príslušných príloh k tejto dohode.

4.   Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„licenčné požiadavky“ sú hmotnoprávne požiadavky iné než kvalifikačné požiadavky, ktoré musí splniť fyzická alebo právnická osoba, aby získala, dosiahla zmenu alebo obnovenie povolenia uskutočňovať činnosti vymedzené v odseku 1 písm. a) až c);

b)

„licenčné postupy“ sú administratívne alebo procesné pravidlá, ktoré musí dodržať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa usiluje získať povolenie uskutočňovať činnosti vymedzené v odseku 1 písm. a) až c), vrátane zmeny alebo obnovenia licencie, aby preukázala splnenie licenčných požiadaviek;

c)

„kvalifikačné požiadavky“ sú hmotnoprávne požiadavky týkajúce sa spôsobilosti fyzickej osoby poskytnúť službu, ktorých splnenie sa musí preukázať na účely získania povolenia poskytnúť službu;

d)

„kvalifikačné postupy“ sú administratívne alebo procesné pravidlá, ktoré musí dodržať fyzická osoba, aby preukázala splnenie kvalifikačných požiadaviek na účely získania povolenia poskytnúť službu

e)

„príslušné orgány“ sú akékoľvek ústredné, regionálne alebo miestne vlády alebo orgány či mimovládne orgány vykonávajúce právomoci, ktoré na ne delegovali ústredné, regionálne alebo miestne vlády alebo orgány, ktoré prijímajú rozhodnutie týkajúce sa povolenia poskytnúť službu, a to aj prostredníctvom usadenia sa, alebo povolenia usadiť sa v inej oblasti hospodárskej činnosti než sú služby.

Článok 94

Podmienky udeľovania licencií a kvalifikácie

1.   Každá zmluvná strana zaistí, aby sa opatrenia týkajúce sa licenčných požiadaviek a postupov a kvalifikačných požiadaviek a postupov zakladali na kritériách, ktoré budú príslušným orgánom brániť v svojvoľnom uplatňovaní ich právomocí.

2.   Kritériá uvedené v odseku 1 tohto článku musia byť:

a)

primerané cieľu verejnej politiky;

b)

jasné a jednoznačné;

c)

objektívne;

d)

vopred stanovené;

e)

vopred zverejnené;

f)

transparentné a prístupné.

3.   Povolenie alebo licencia sa udelí hneď, ako sa na základe príslušného preskúmania zistí, že boli splnené podmienky na ich udelenie.

4.   Každá zmluvná strana zachová alebo ustanoví súdne, rozhodcovské alebo administratívne tribunály alebo postupy, ktoré umožnia na žiadosť dotknutého podnikateľa alebo poskytovateľa služieb vykonať rýchle preskúmanie, a tam, kde je to opodstatnené, prijať vhodné opatrenia na nápravu administratívnych rozhodnutí, ktoré majú vplyv na usadený subjekt, cezhraničné poskytovanie služieb alebo dočasnú prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely. Ak tieto postupy nie sú nezávislé od orgánu povereného prijatím príslušného administratívneho rozhodnutia, každá zmluvná strana zaistí, aby tieto postupy skutočne zabezpečovali objektívne a nestranné preskúmanie.

5.   V prípade, že počet licencií, ktoré sú k dispozícii na príslušnú činnosť, je obmedzený z dôvodu nedostatku dostupných prírodných zdrojov alebo technickej kapacity, každá zmluvná strana uplatní u potenciálnych kandidátov také výberové konanie, ktoré poskytne v plnom rozsahu záruky nestrannosti a transparentnosti, zahŕňajúc najmä primerané zverejnenie začatia konania, jeho priebehu a ukončenia.

6.   S výhradou ustanovení stanovených v tomto článku môže každá zmluvná strana pri stanovovaní pravidiel výberových konaní zohľadniť ciele verejnej politiky vrátane faktorov verejného zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a zachovania kultúrneho dedičstva.

Článok 95

Licenčné a kvalifikačné postupy

1.   Licenčné a kvalifikačné postupy a formálne náležitosti pri udeľovaní licencií budú jasné, vopred zverejnené a poskytnú žiadateľom záruku, že sa ich žiadosť bude posudzovať objektívne a nestranne.

2.   Licenčné a kvalifikačné postupy a formálne náležitosti pri udeľovaní licencií budú podľa možnosti čo najjednoduchšie a nesmú neopodstatnene komplikovať alebo odkladať poskytovanie služby. Akékoľvek poplatky za licencie (19), povinnosť úhrady ktorých môže žiadateľom v dôsledku ich žiadosti vzniknúť, by mali byť primerané a úmerné nákladom na príslušný povoľovací postup.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby rozhodnutia príslušného orgánu, ako aj jeho postupy v rámci udeľovania licencií alebo povolení, boli nestranné vo vzťahu k všetkým žiadateľom. Príslušný orgán by mal dospieť k rozhodnutiu nezávislým spôsobom a nemal by sa zodpovedať žiadnemu poskytovateľovi služieb, v súvislosti s ktorými sa vyžaduje licencia alebo povolenie.

4.   Ak existujú osobitné lehoty na predkladanie žiadostí, žiadateľovi sa poskytne primeraný čas na predloženie žiadosti. Príslušný orgán začne vybavovať žiadosť bez zbytočného odkladu. Ak je to možné, žiadosti v elektronickom formáte by sa mali prijímať za tých istých podmienok, pokiaľ ide o ich autenticitu, ako podania v papierovej podobe.

5.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa vybavovanie žiadosti vrátane prijatia konečného rozhodnutia dokončilo v primeranej časovej lehote od podania úplnej žiadosti. Každá zmluvná strana sa bude usilovať stanoviť bežnú lehotu vybavenia žiadosti.

6.   Príslušný orgán v primeranej lehote od prijatia žiadosti, ktorú považuje za neúplnú, informuje žiadateľa, pokiaľ je to možné tak, aby mohol identifikovať chýbajúce informácie potrebné na doplnenie žiadosti, a poskytne mu možnosť odstrániť nedostatky.

7.   Ak je to možné, mali by sa namiesto originálnych dokumentov akceptovať overené kópie.

8.   Ak príslušný orgán žiadosť zamietne, žiadateľ je o tom bez zbytočného odkladu písomne informovaný. Žiadateľovi budú v zásade na požiadanie takisto poskytnuté aj informácie o dôvodoch zamietnutia žiadosti, ako aj o lehote na odvolanie voči tomuto rozhodnutiu.

9.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby udelená licencia alebo udelené povolenie nadobudli účinnosť bez zbytočného odkladu v súlade s podmienkami v nich stanovenými.

Pododdiel 2

Všeobecne platné ustanovenia

Článok 96

Vzájomné uznávanie

1.   Žiadne ustanovenie tejto kapitoly nebráni zmluvnej strane vyžadovať, aby fyzické osoby mali potrebnú kvalifikáciu a/alebo odbornú prax stanovenú pre odvetvie príslušnej činnosti na území, na ktorom sa služba poskytuje.

2.   Každá zmluvná strana bude nabádať príslušné profesijné združenia na svojom území, aby vypracovali odporúčania o vzájomnom uznávaní a poskytli ich Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody na účely úplného alebo čiastočného plnenia kritérií zo strany podnikateľov a poskytovateľov služieb, ktoré zmluvné strany uplatňujú, pokiaľ ide o udeľovanie povolení, licencií, pôsobenie a osvedčovanie podnikateľov a poskytovateľov služieb, a to najmä odborných služieb.

3.   Po prijatí odporúčania uvedeného v odseku 2 tohto článku ho Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v primeranom čase preskúma s cieľom stanoviť, či je v súlade s touto dohodou, pričom na základe informácií predmetného odporúčania posúdi najmä:

a)

rozsah, v akom sú zlučiteľné normy a kritériá, ktoré každá zmluvná strana používa v rámci povoľovania, udeľovania licencií, pôsobenia a osvedčovania podnikateľov a poskytovateľov služieb a

b)

potenciálnu hospodársku hodnotu dohody o vzájomnom uznávaní.

4.   Ak sú tieto požiadavky splnené Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu určí postupnosť krokov nevyhnutných pre rokovanie a následne začnú zmluvné strany prostredníctvom svojich príslušných orgánov rokovať o dohode o vzájomnom uznávaní.

5.   Akákoľvek takáto dohoda musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o WTO, a najmä článku VII dohody GATS.

Článok 97

Transparentnosť a zverejnenie dôverných informácií

1.   Každá zo zmluvných strán bude bezodkladne reagovať na všetky žiadosti druhej zmluvnej strany o konkrétne informácie o akýchkoľvek jej všeobecne záväzných opatreniach alebo medzinárodných dohodách, ktoré sa týkajú tejto dohody alebo na ňu majú vplyv. Každá zo zmluvných strán takisto zriadi jedno alebo viacero informačných miest, ktoré na požiadanie poskytujú konkrétne informácie o všetkých takýchto otázkach podnikateľom a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany si vymenia informácie o svojich informačných miestach do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Informačné miesta nemusia byť depozitármi zákonov a iných právnych predpisov.

2.   Žiadne z ustanovení tejto dohody od zmluvnej strany nevyžaduje, aby poskytla dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bolo prekážkou presadzovania práva, iným spôsobom by bolo v protiklade s verejným záujmom alebo by poškodilo legitímne komerčné záujmy určitých verejných alebo súkromných podnikov.

Pododdiel 3

Počítačové služby

Článok 98

Dojednanie o počítačových službách

1.   V rozsahu, v akom sa obchod s počítačovými službami liberalizuje v súlade s oddielomv2 (Usadenie sa), oddielom 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielom 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly, sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia odsekov 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   CPC (20) 84 je kód Organizácie Spojených národov, ktorý sa používa na opis počítačových a súvisiacich služieb a vzťahuje sa na základné funkcie využívané na poskytovanie všetkých počítačových a súvisiacich služieb:

a)

počítačové programy definované ako súbor inštrukcií nevyhnutných na to, aby počítače fungovali a komunikovali (vrátane ich vývoja a vykonávania);

b)

spracúvanie údajov a ich uchovávanie a

c)

súvisiace služby, ako napríklad poradenské služby a služby odbornej prípravy pre zamestnancov klientov.

Technologický vývoj viedol k zvýšenej ponuke týchto služieb vo forme súboru alebo balíka súvisiacich služieb, ktoré môžu zahŕňať niektoré alebo všetky tieto základné funkcie. Napríklad každá zo služieb, ako sú web hosting alebo hosting domén, služby hĺbkovej analýzy údajov a grid computing, pozostáva z kombinácie základných funkcií počítačových služieb.

3.   Počítačové a súvisiace služby bez ohľadu na to, či sú poskytované prostredníctvom siete vrátane internetu, zahŕňajú všetky služby, ktoré obsahujú:

a)

poradenstvo, stratégiu, analýzu, plánovanie, špecifikáciu, dizajn, vývoj, inštaláciu, vykonávanie, integráciu, testovanie, ladenie, aktualizáciu, podporu, technickú pomoc alebo správu počítačov alebo počítačových systémov, alebo pre ne;

b)

počítačové programy definované ako súbor inštrukcií nevyhnutných na to, aby počítače fungovali a komunikovali (práca na nich a ich samotné fungovanie) a poradenstvo, stratégiu, analýzu, plánovanie, špecifikáciu, dizajn, vývoj, inštaláciu, vykonávanie, integráciu, testovanie, ladenie, aktualizáciu, adaptáciu, údržbu, podporu, technickú pomoc, správu alebo používanie počítačov alebo počítačových systémov; alebo

c)

spracúvanie údajov, uchovávanie údajov, hosting údajov alebo databázové služby; údržbu a opravárenské služby pre kancelárske stroje a zariadenia vrátane počítačov alebo služby odbornej prípravy pre zamestnancov klientov týkajúcej sa počítačových programov, počítačov alebo počítačových systémov, inde nezaradené.

4.   Počítačové a súvisiace služby umožňujú poskytovanie iných služieb (napr. bankových), a to elektronickým aj iným spôsobom. Existuje však dôležitý rozdiel medzi umožňujúcou službou (napr. web-hostingom alebo hostingom aplikácií) a obsahovou alebo základnou službou, ktorá sa poskytuje elektronicky (napr. bankovou službou). V takých prípadoch sa kód CPC 84 na obsahovú alebo základnú službu nevzťahuje.

Pododdiel 4

Poštové a doručovateľské služby

Článok 99

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto pododdiele sa stanovujú zásady regulačného rámca pre všetky poštové a doručovateľské služby liberalizované podľa oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly.

2.   Na účely tohto pododdielu a oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„licencia“ je povolenie udelené individuálnemu poskytovateľovi regulačným orgánom, ktoré sa vyžaduje pred poskytnutím určitej služby;

b)

„univerzálna služba“ je trvalé poskytovanie poštovej služby špecifikovanej kvality na celom území zmluvnej strany za ceny prijateľné pre všetkých používateľov.

Článok 100

Univerzálna služba

Každá zmluvná strana má právo vymedziť druh povinnosti univerzálnej služby, ktorý chce zachovať. Tieto povinnosti sa nebudú vopred považovať za protisúťažné ako také, a to pod podmienkou, že sú spravované transparentným, nediskriminačným a z hľadiska hospodárskej súťaže neutrálnym spôsobom a že nie sú väčšou záťažou, než je potrebné, pokiaľ ide o druh univerzálnej služby vymedzený zmluvnou stranou.

Článok 101

Licencie

1.   Získanie licencie môže vyžadovať iba v súvislosti so službami, ktoré patria do rozsahu univerzálnej služby.

2.   Ak sa vyžaduje licencia, verejne sa sprístupnia:

a)

všetky licenčné kritériá a obdobie zvyčajne potrebné na prijatie rozhodnutia o žiadosti o licenciu a

b)

licenčné podmienky.

3.   Dôvody zamietnutia licencie sa žiadateľovi oznámia na požiadanie a každá zmluvná strana zavedie odvolacie konanie na nezávislom orgáne. Toto odvolacie konanie bude transparentné, nediskriminačné a založené na objektívnych kritériách.

Článok 102

Nezávislosť regulačných orgánov

Regulačný orgán bude právne oddelený od akéhokoľvek poskytovateľa poštových a doručovateľských služieb a ani sa mu nebude zodpovedať. Rozhodnutia regulačného orgánu a postupy, ktoré používa, musia byť nezávislé, pokiaľ ide o všetkých účastníkov trhu.

Článok 103

Postupná aproximácia

Zmluvné strany s cieľom zváženia ďalšej liberalizácie v rámci obchodu so službami uznávajú význam, ktorý má postupná aproximácia platných a budúcich právnych predpisov Gruzínska s acquis Únie uvedeným v prílohe XV-C k tejto dohode.

Pododdiel 5

Elektronické komunikačné siete a služby elektronickej komunikácie

Článok 104

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto pododdiele sa stanovujú zásady regulačného rámca pre všetky služby elektronickej komunikácie liberalizované podľa oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly.

2.   Na účely tohto pododdielu a oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„služby elektronickej komunikácie“ sú všetky služby celkom alebo prevažne pozostávajúce z prenosu signálov v rámci elektronických komunikačných sietí vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v rámci sietí používaných na vysielanie. Medzi tieto služby nepatrí poskytovanie obsahu prenášaného pomocou elektronických komunikačných sietí a služieb ani vykonávanie redakčného dohľadu nad týmto obsahom;

b)

„verejná komunikačná sieť“ je elektronická komunikačná sieť, ktorá sa úplne alebo čiastočne využíva na poskytovanie verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie;

c)

„elektronická komunikačná sieť“ sú prenosové systémy a prípadne aj zariadenia na prepájanie alebo smerovanie a iné prostriedky, ktoré umožňujú prenos signálov po drôte, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných (s prepínaním okruhov a paketov vrátane internetu) a mobilných pozemných sietí, elektrických káblových systémov v rozsahu, v akom sa používajú na prenos signálov, sietí používaných pre rozhlasové a televízne vysielanie a sietí káblovej televízie, a to bez ohľadu na typ prenášanej informácie;

d)

„regulačný orgán“ v elektronickom telekomunikačnom odvetví je orgán poverený alebo orgány poverené reguláciou elektronickej komunikácie uvedenej v tomto pododdiele;

e)

poskytovateľ služieb sa považuje za poskytovateľa, ktorý má „značnú trhovú silu“, ak je samostatne alebo spolu s inými v pozícii rovnocennej dominantnému postaveniu, teda v pozícii hospodárskej sily, ktorá mu umožňuje konať vo významnom rozsahu nezávisle od konkurentov, zákazníkov a konečných spotrebiteľov;

f)

„prepojenie“ je fyzické a/alebo logické spojenie medzi verejnými telekomunikačnými sieťami využívanými tým istým poskytovateľom alebo iným poskytovateľom, ktorým sa používateľom jedného poskytovateľa služieb umožní komunikácia s používateľmi toho istého alebo iného poskytovateľa alebo prístup k službám poskytovaným iným poskytovateľom služieb. Služby môžu byť poskytované zainteresovanými stranami alebo inými stranami, ktoré majú prístup k sieti. Prepojenie je špecifickým druhom prístupu zavedeným medzi prevádzkovateľmi verejnej siete;

g)

„univerzálna služba“ je súbor služieb špecifikovanej kvality, ktorý je dostupný pre všetkých používateľov na území zmluvnej strany bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu. O rozsahu a vykonávaní univerzálnej služby rozhodne každá zmluvná strana;

h)

„prístup“ je sprístupnenie prostriedkov a/alebo služieb ďalšiemu poskytovateľovi služieb, a to za stanovených podmienok a na výlučnom alebo nevýlučnom základe a na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie. Okrem iného zahŕňa prístup k prvkom siete a pridruženým prostriedkom, čo môže zahŕňať pripojenie zariadenia pevnými alebo inými prostriedkami (zahŕňa najmä prístup k účastníckemu vedeniu a zariadeniam a službám potrebným na poskytovanie služieb cez účastnícke vedenie); prístup k fyzickej infraštruktúre vrátane budov, káblovodov a stožiarov; prístup k príslušným softvérovým systémom vrátane systémov podpory prevádzky; prístup k prevodu čísel alebo systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu; prístup k pevným a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu; prístup k systémom podmieneného prístupu pre služby digitálnej televízie a prístup k službám virtuálnej siete;

i)

„koncový používateľ“ je používateľ, ktorý neposkytuje verejnú komunikačnú sieť alebo verejne dostupné služby elektronickej komunikácie;

k)

„účastnícke vedenie“ znamená fyzický okruh spájajúci koncové body siete v prevádzke odberateľa s hlavným distribučným rámcom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti.

Článok 105

Regulačný orgán

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby regulačné orgány v oblasti služieb elektronickej komunikácie boli právne odlišné a aby fungovali nezávisle od akéhokoľvek poskytovateľa služieb elektronickej komunikácie. Ak niektorá zo zmluvných strán je vlastníkom poskytovateľa v oblasti elektronických komunikačných sietí alebo služieb elektronickej komunikácie alebo má nad ním kontrolu, zabezpečí účinné štrukturálne oddelenie regulačnej funkcie od činností spojených s vlastníctvom alebo kontrolou.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby regulačný orgán mal dostatočné právomoci na reguláciu sektora. Úlohy, ktoré má vykonávať regulačný orgán, sa zverejnia v ľahko dostupnej a jasnej forme, najmä ak sú tieto úlohy zverené viac než jednému orgánu.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby rozhodnutia regulačného orgánu a postupy, ktoré používa, boli nezávislé, pokiaľ ide o všetkých účastníkov trhu, a aby boli transparentné.

4.   Regulačný orgán musí mať právomoc uskutočniť analýzu relevantných trhov s výrobkami a službami, podliehajúcich regulácii ex ante. V prípade, že je regulačný orgán povinný podľa článku 107 tejto dohody stanoviť, či je potrebné uložiť, zachovať, zmeniť alebo zrušiť určité povinnosti, urobí tak na základe analýzy, či na relevantných trhoch dochádza ku skutočnej hospodárskej súťaži.

5.   Ak regulačný orgán dospeje k záveru, že na relevantnom trhu nedochádza ku skutočnej hospodárskej súťaži, zistí a označí poskytovateľov služieb so značnou trhovou silou na ňom a podľa potreby uloží, zachová alebo zmení konkrétne regulačné povinnosti uvedené v článku 107 tejto dohody. Ak regulačný orgán dospeje k záveru, že na relevantnom trhu dochádza ku skutočnej hospodárskej súťaži, neuloží ani nezachová žiadne regulačné povinnosti uvedené v článku 107 tejto dohody.

6.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby mal poskytovateľ služieb, na ktorého má rozhodnutie regulačného orgánu vplyv, právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je nezávislý od strán, zúčastnených na rozhodnutí. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa riadne zohľadnila skutková podstata predmetného prípadu. Do rozhodnutia o akomkoľvek odvolaní zostáva v platnosti rozhodnutie regulačného orgánu, pokiaľ odvolací orgán nerozhodne inak. Ak odvolací orgán nemá charakter súdneho orgánu, dôvody jeho rozhodnutia sa uvedú vždy písomne a jeho rozhodnutia takisto podliehajú preskúmaniu zo strany nestranného a nezávislého súdneho orgánu. Rozhodnutia prijaté odvolacími orgánmi sa musia účinne presadzovať.

7.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že regulačné orgány majú v úmysle prijať opatrenia, ktoré súvisia s ktorýmkoľvek z ustanovení tohto pododdielu a ktoré majú značný dosah na príslušný trh, tieto orgány umožnili zainteresovaným stranám predložiť k navrhovaným opatreniam v primeranej lehote pripomienky. Regulačné orgány uverejnia svoje konzultačné postupy. Výsledky konzultačných postupov sa verejne sprístupnia, pokiaľ nejde o dôverné informácie.

8.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo služieb poskytovali všetky informácie, vrátane finančných informácií, potrebné pre vnútroštátne regulačné orgány na zabezpečenie zhody s ustanoveniami tohto pododdielu alebo s rozhodnutiami prijatými podľa tohto pododdielu. Títo poskytovatelia služieb musia uvedené informácie poskytnúť na požiadanie a bez zbytočného odkladu, a to v lehote a s takou úrovňou podrobností, aké vyžaduje regulačný orgán. Informácie požadované regulačným orgánom musia byť primerané plneniu danej úlohy. Regulačný orgán uvedie dôvody, ktoré jeho žiadosť o informácie oprávňujú.

Článok 106

Povolenie na poskytovanie služieb elektronickej komunikácie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poskytovanie služieb bolo v čo najväčšej možnej miere povolené hneď po samotnom oznámení a/alebo registrácii.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa licencia mohla požadovať len na riešenie otázok súvisiacich s prideľovaním čísiel a frekvencií. Podmienky takýchto licencií budú verejne dostupné.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že sa vyžaduje licencia:

a)

všetky licenčné kritériá a primerané obdobie zvyčajne potrebné na prijatie rozhodnutia o žiadosti o licenciu boli sprístupnené verejnosti;

b)

dôvody zamietnutia licencie sa žiadateľovi poskytli na požiadanie v písomnej forme;

c)

žiadateľ mal možnosť v prípade bezdôvodného zamietnutia tejto žiadosti podať opravný prostriedok na odvolací orgán

d)

licenčné poplatky (21) požadované zmluvnou stranou za udelenie licencie nepresiahli administratívne náklady, ktoré zvyčajne vzniknú v rámci riadenia, kontroly a presadzovania uplatniteľných licencií. Požiadavky tohto písmena sa nevzťahujú na licenčné poplatky za využívanie rádiového frekvenčného spektra a číslovacích zdrojov.

Článok 107

Prístup a prepojenie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby každý poskytovateľ služieb s povolením na poskytovanie služieb elektronickej komunikácie mal právo a povinnosť dojednať prístup a prepojenie s poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných sietí a služieb elektronickej komunikácie. Prístup a prepojenie by sa malo v zásade dohodnúť na základe obchodného rokovania medzi príslušnými poskytovateľmi služieb.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poskytovatelia služieb, ktorí v rámci rokovaní o dohodách o prepojení získajú informácie od iného poskytovateľa služieb, mohli tieto informácie využiť výlučne len na účely, na ktoré boli poskytnuté, a boli povinní po celý čas rešpektovať dôverný charakter poskytnutých alebo uchovávaných informácií.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že sa v súlade s článkom 105 tejto dohody zistí, že na relevantnom trhu nedochádza ku skutočnej hospodárskej súťaži, mal regulačný orgán právomoc uložiť poskytovateľovi, ktorý bol označený za poskytovateľa so značnou trhovou silou, jednu alebo viacero z týchto povinností v súvislosti s prepojením a/alebo prístupom:

a)

povinnosť nediskriminácie s cieľom zabezpečiť, aby operátor uplatňoval rovnocenné podmienky za rovnocenných okolností voči ostatným poskytovateľom poskytujúcim rovnocenné služby a aby poskytoval služby a informácie ostatným za rovnakých podmienok a v rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v prípade svojich vlastných služieb alebo v prípade svojich dcérskych spoločností a partnerov;

b)

povinnosť ukladajúcu vertikálne integrovanej spoločnosti, aby sprístupnila svoje veľkoobchodné ceny a svoje vnútropodnikové ceny, ak platí požiadavka nediskriminácie alebo ak je potrebné zabrániť nenáležitým krížovým subvenciám. Regulačný orgán môže špecifikovať formát a metodiku účtovníctva, ktoré sa majú použiť;

c)

povinnosti týkajúce sa splnenia primeraných žiadostí o prístup a používanie špecifických prvkov siete a pridružených zariadení vrátane uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu, okrem iného v situáciách, keď regulačný orgán usúdi, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané podmienky s podobným vplyvom by brzdili vývoj trvalo udržateľného konkurenčne orientovaného trhu na maloobchodnej úrovni alebo by neboli v záujme koncových používateľov.

Regulačné orgány môžu k povinnostiam zahrnutým v tomto písmene pridať podmienky týkajúce sa spravodlivosti, primeranosti a včasnosti;

d)

povinnosť poskytnúť osobitné služby za veľkoobchodných podmienok na účely ich ďalšieho predaja tretími subjektmi; poskytnúť otvorený prístup k technickým rozhraniam, protokolom alebo iným kľúčovým technológiám, ktoré sú nepostrádateľné pre interoperabilitu služieb alebo služieb virtuálnej siete; umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného využívania vrátane spoločného využívania vedení, budov alebo stožiarov; povinnosť poskytnúť špecifikované služby potrebné na zabezpečenie interoperability koncových služieb pre používateľov vrátane prostriedkov pre služby inteligentných sietí; povinnosť poskytnúť prístup k systémom operačnej podpory alebo podobným softvérovým systémom potrebným na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže pri poskytovaní služieb a povinnosť prepojiť siete alebo zariadenia siete.

Regulačné orgány môžu k povinnostiam zahrnutým v tomto písmene pridať podmienky týkajúce sa spravodlivosti, primeranosti a včasnosti;

e)

povinnosti týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly cien, vrátane povinností týkajúcich sa nákladovej orientácie cien a povinností týkajúcich sa systémov účtovania nákladov, za poskytovanie špecifických typov prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, keď analýza trhu ukazuje, že neexistencia skutočnej hospodárskej súťaže znamená, že príslušný operátor by mohol držať ceny na neprimerane vysokej úrovni alebo by mohol uplatňovať cenový tlak, a to na škodu koncových používateľov.

Regulačné orgány zohľadnia investície uskutočnené operátorom a umožnia mu primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu, pričom zohľadnia aj súvisiace riziká;

f)

povinnosť uverejniť konkrétne povinnosti, ktoré poskytovateľom služieb uložil regulačný orgán zisťujúci konkrétne výrobky/služby a geografické trhy. Aktuálne informácie, ak nemajú dôverný charakter a hlavne ak neobsahujú obchodné tajomstvo, sa verejne sprístupnia spôsobom, ktorý zaručuje jednoduchý prístup k informáciám pre všetky zainteresované strany;

g)

povinnosť transparentnosti ukladajúcu operátorom uverejnenie určitých konkrétnych informácií, a to najmä v prípadoch, keď operátor má povinnosť nediskriminácie, môže regulačný orgán od daného operátora požadovať uverejnenie referenčnej ponuky, ktorá je dostatočne neviazaná na to, aby zabezpečila, že sa od poskytovateľov služieb nebude vyžadovať platenie za zariadenia, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby, s uvedením opisu príslušných ponúk rozdelených podľa jednotlivých položiek podľa trhových potrieb, ako aj súvisiacich podmienok vrátane cien.

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poskytovateľ služby, ktorý žiada o prepojenie s poskytovateľom označeným za poskytovateľa so značnou trhovou silou, mal možnosť kedykoľvek alebo po uplynutí primeraného obdobia, ktoré je verejne známe, sa obrátiť na nezávislý vnútroštátny orgán, ktorý môže byť regulačným orgánom v zmysle článku 104 ods. 2 písm. d) tejto dohody, aby vyriešil spory v súvislosti s podmienkami, pokiaľ ide o prepojenie a/alebo prístup.

Článok 108

Obmedzené zdroje

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa všetky postupy pri prideľovaní a využívaní obmedzených zdrojov vrátane frekvencií, čísel a práv prístupu realizovali objektívnym, primeraným, transparentným a nediskriminačným spôsobom a včas. Aktuálna situácia, pokiaľ ide o pridelené frekvenčné pásma, sa zverejní, ale podrobná identifikácia frekvencií pridelených na osobitné vládne účely sa nevyžaduje.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí účinnú správu rádiových frekvencií určených na služby elektronickej komunikácie na svojom území s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie frekvenčného spektra. V prípade, že dopyt po určitých frekvenciách presahuje možnosti, postupuje sa pri prideľovaní týchto frekvencií podľa primeraných a transparentných postupov s cieľom zabezpečiť ich optimálne využitie a uľahčiť rozvoj hospodárskej súťaže.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby bol regulačný orgán poverený prideľovaním národných číslovacích zdrojov, ako aj správou národných číslovacích plánov.

4.   Ak verejné alebo miestne orgány sú vlastníkmi poskytovateľov prevádzkujúcimi verejné komunikačné siete a/alebo poskytujúcimi v tejto oblasti služby alebo nad nimi majú kontrolu, musí sa zabezpečiť účinné štrukturálne oddelenie funkcie, ktorá nesie zodpovednosť za udeľovanie práv prístupu, od činností spojených s vlastníctvom alebo kontrolou.

Článok 109

Univerzálna služba

1.   Každá zmluvná strana má právo vymedziť druh povinností univerzálnej služby, ktorý chce zachovať.

2.   Takéto povinnosti sa nebudú pokladať za protisúťažné ako také, pod podmienkou, že budú spravované transparentným, objektívnym a nediskriminačným spôsobom. Spravovanie takýchto povinností bude neutrálne aj z hľadiska hospodárskej súťaže a nebude zaťažovať viac než bude potrebné, pokiaľ ide o druh univerzálnej služby vymedzený zmluvnou stranou.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby boli všetci poskytovatelia oprávnení na zabezpečenie univerzálnej služby, pričom žiadny z poskytovateľov služieb by z tejto možnosti nemal byť vylúčený vopred. Poskytovateľ sa určí na základe efektívneho, transparentného, objektívneho a nediskriminačného mechanizmu. Ak to bude potrebné, každá zmluvná strana posúdi, či poskytovanie univerzálnej služby predstavuje nespravodlivú záťaž pre organizáciu či organizácie, ktoré boli určené na poskytovanie univerzálnej služby. Ak to bude odôvodnené na základe takéhoto výpočtu a vzhľadom na výhodu na trhu, ak nejaká vznikne, pre organizáciu, ktorá ponúka univerzálnu službu, regulačné orgány určia, či je potrebný mechanizmus na kompenzáciu príslušného poskytovateľa či príslušných poskytovateľov služieb alebo na spoločné znášanie čistých nákladov na povinnosti univerzálnej služby.

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby mali všetci používatelia k dispozícii zoznamy všetkých účastníkov, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, a aby organizácie, ktoré poskytujú tieto zoznamy, uplatňovali pri zaobchádzaní s informáciami, ktoré im poskytli iné organizácie, zásadu nediskriminácie.

Článok 110

Cezhraničné poskytovanie služieb elektronickej komunikácie

Žiadna zo zmluvných strán nesmie od poskytovateľa služieb druhej zmluvnej strany ako podmienku pre umožnenie cezhraničného poskytovania služieb požadovať zriadenie usadeného subjektu, žiadnu formu prítomnosti, ani žiadnu formu pobytu na svojom území.

Článok 111

Dôvernosť informácií

Každá zmluvná strana zabezpečí dôvernosť elektronických komunikácií a súvisiacich prevádzkových údajov prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie, pričom neobmedzí obchod so službami.

Článok 112

Spory medzi poskytovateľmi služieb

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade vzniku sporu medzi poskytovateľmi elektronických komunikačných sietí alebo služieb súvisiacich s právami a povinnosťami uvedenými v tomto oddiele, príslušný regulačný orgán na žiadosť ktoréhokoľvek poskytovateľa vydal záväzné rozhodnutie so zámerom vyriešiť spor čo najskôr a v každom prípade najneskôr do štyroch mesiacov.

2.   Rozhodnutie regulačného orgánu sa sprístupní verejnosti, a to pri zohľadnení požiadaviek ochrany obchodného tajomstva. Dotknutým poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb sa v plnom rozsahu poskytnú dôvody, na ktorých sa predmetné rozhodnutie zakladá.

3.   Ak sa takýto spor týka cezhraničného poskytovania služieb, príslušné regulačné orgány budú koordinovať svoje úsilie s cieľom dosiahnuť vyriešenie sporu.

Článok 113

Postupná aproximácia

Zmluvné strany s cieľom zváženia ďalšej liberalizácie v rámci obchodu so službami uznávajú význam, ktorý má postupná aproximácia platných a budúcich právnych predpisov Gruzínska s acquis Únie uvedeným v prílohe XV-B k tejto dohode.

Pododdiel 6

Finančné služby

Článok 114

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto pododdiele sa stanovujú zásady regulačného rámca pre všetky finančné služby liberalizované podľa oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly.

2.   Na účely tohto pododdielu a oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„finančné služby“ sú akékoľvek služby finančnej povahy ponúkané poskytovateľom finančných služieb zmluvnej strany. Medzi finančné služby patria tieto činnosti:

i)

poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením:

1.

priame poistenie (vrátane spolupoistenia):

a)

životné poistenie;

b)

neživotné poistenie;

2.

zaistenie a opätovné postúpenie (retrocesia);

3.

sprostredkovanie poistenia, ako napríklad maklérstvo a sprostredkovateľské služby a

4.

pomocné služby súvisiace s poistením, ako napríklad poradenské služby, poistno-matematické služby, posúdenie rizika a služby spojené s likvidáciou poistných nárokov;

ii)

bankové služby a iné finančné služby (okrem poistenia):

1.

prijímanie vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti;

2.

pôžičky všetkých typov vrátane spotrebného úveru, hypotekárneho úveru, faktoringu a financovania obchodných transakcií;

3.

finančný lízing;

4.

všetky služby týkajúce sa platieb a peňažných prevodov vrátane debetných a kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek;

5.

záruky a záväzky;

6.

obchodovanie na vlastný účet alebo na účet zákazníkov, buď na burze, mimoburzovom trhu, alebo iným spôsobom, a to s:

a)

nástrojmi peňažného trhu (vrátane šekov, zmeniek, depozitných certifikátov);

b)

devízami;

c)

derivátovými produktmi vrátane, okrem iného, futurít a opcií;

d)

kurzovými a úrokovými nástrojmi vrátane produktov ako sú swapy a dohody o forwardovej úrokovej miere;

e)

prevoditeľnými cennými papiermi;

f)

ostatnými prevoditeľnými nástrojmi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov;

7.

účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov vrátane upisovania a investovania v úlohe prostredníka (či už verejne alebo súkromne) a poskytovanie služieb súvisiacich s takýmito emisiami;

8.

peňažné maklérstvo;

9.

správa aktív, ako je správa hotovosti alebo portfólia, všetky formy správy kolektívneho investovania, správa penzijných fondov, správcovské, depozitné a zverenecké služby;

10.

služby vyrovnania a zúčtovacie služby týkajúce sa finančných aktív vrátane cenných papierov, derivátových produktov a ostatných prevoditeľných nástrojov;

11.

poskytovanie a prenos finančných informácií a spracúvanie finančných údajov a súvisiaci softvér;

12.

poradenské, sprostredkovateľské a iné pomocné finančné služby ku všetkým činnostiam uvedeným v bodoch 1 až 11 vrátane úverových referencií a analýz, investičného a portfóliového prieskumu a poradenstva, poradenstva pri akvizíciách a v otázkach reštrukturalizácie a stratégie podnikov;

b)

„poskytovateľ finančných služieb“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá sa uchádza o poskytovanie finančných služieb alebo ich poskytuje. Pojem „poskytovateľ finančných služieb“ sa nevzťahuje na verejnoprávny subjekt;

c)

„verejnoprávny subjekt“ je:

i)

vláda, centrálna banka alebo menový orgán zmluvnej strany alebo akýkoľvek subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou zmluvnej strany, ktorý v zásade vykonáva vládne funkcie alebo činnosti na vládne účely, nie však subjekt zaoberajúci sa hlavne poskytovaním finančných služieb za komerčných podmienok alebo

ii)

súkromný subjekt, ktorý vykonáva funkcie zvyčajne vykonávané centrálnou bankou alebo menovým orgánom, pri vykonávaní týchto funkcií;

d)

„nová finančná služba“ je služba finančnej povahy vrátane služieb súvisiacich s existujúcimi alebo novými produktmi alebo so spôsobom dodávky produktu, ktorú neposkytuje žiaden poskytovateľ finančných služieb na území zmluvnej strany, avšak ktorá sa poskytuje na území druhej zmluvnej strany.

Článok 115

Výnimka z dôvodov obozretnosti

1.   Každá zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia z dôvodov obozretnosti vrátane:

a)

ochrana investorov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb fiduciárnu povinnosť

b)

zabezpečenia integrity a stability finančného systému zmluvnej strany.

2.   Tieto opatrenia nesmú zaťažovať viac, než je potrebné na dosiahnutie ich cieľa, a nesmú diskriminovať poskytovateľov finančných služieb druhej zmluvnej strany v porovnaní s vlastnými poskytovateľmi finančných služieb.

3.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že vyžaduje, aby zmluvná strana zverejňovala informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých spotrebiteľov alebo akékoľvek dôverné informácie alebo chránené informácie, ktorými disponujú verejnoprávne subjekty.

Článok 116

Účinná a transparentná regulácia

1.   Každá zmluvná strana vynaloží maximálne úsilie, aby všetkým zainteresovaným osobám vopred poskytla akékoľvek všeobecné platné opatrenie, ktoré navrhuje prijať, aby týmto osobám poskytla príležitosť vyjadriť sa k danému opatreniu. Takéto opatrenie sa poskytne:

a)

prostredníctvom úradného uverejnenia alebo

b)

v inej písomnej alebo elektronickej forme.

2.   Každá zmluvná strana sprístupní zainteresovaným osobám svoje požiadavky na skompletizovanie žiadostí týkajúcich sa poskytovania služieb.

Na požiadanie žiadateľa mu zmluvná strana poskytne informácie o stave jeho žiadosti. Ak príslušná zmluvná strana bude požadovať od žiadateľa ďalšie informácie, oznámi mu to bez zbytočného odkladu.

3.   Každá zmluvná strana vyvinie maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa na jej území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté normy regulácie a dohľadu v odvetví finančných služieb a v oblasti boja proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa plateniu daní. Medzi takéto medzinárodne dohodnuté normy patria okrem iného Základné zásady pre efektívny bankový dohľad Bazilejského výboru pre bankový dohľad, Základné zásady a metodika poisťovníctva prijaté Medzinárodným združením orgánov dohľadu nad poistením, Ciele a zásady regulácie cenných papierov Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely zoskupenia G20 a Štyridsať odporúčaní o praní špinavých peňazí a Deväť osobitných odporúčaní o financovaní terorizmu Finančnej akčnej skupiny.

Zmluvné strany takisto berú na vedomie aj desať hlavných zásad pre výmenu informácií, ktoré boli vyhlásené na stretnutí ministrov financií členských štátov zoskupenia G7, a prijmú všetky kroky, ktoré sú potrebné, aby sa pokúsili uplatniť ich na ich vzájomné bilaterálne kontakty.

Článok 117

Nové finančné služby

Každá zmluvná strana povolí poskytovateľom finančných služieb druhej zmluvnej strany poskytovanie akýchkoľvek nových finančných služieb, ktoré sú podobného druhu ako služby, ktoré by táto zmluvná strana umožnila poskytovať za podobných okolností podľa svojho vnútroštátneho práva svojim vlastným poskytovateľom finančných služieb. Zmluvná strana môže určiť právnu formu, prostredníctvom ktorej sa môže služba poskytovať a môže požadovať povolenie na poskytovanie tejto finančnej služby. Ak sa takéto povolenie požaduje, rozhodnutie sa prijme v primeranej lehote, a toto povolenie sa môže zamietnuť len z dôvodov obozretnosti.

Článok 118

Spracúvanie údajov

1.   Každá zmluvná strana povolí poskytovateľom finančných služieb druhej zmluvnej strany prenos informácií v elektronickej alebo inej podobe na svoje územie alebo mimo neho, pokiaľ ide o spracúvanie údajov, v prípade, že sa takéto spracúvanie vyžaduje v bežnej podnikateľskej činnosti poskytovateľa finančných služieb.

2.   Každá zmluvná strana prijme primerané ochranné opatrenia na účely ochrany súkromia a základných práv, ako aj slobôd jednotlivcov, a to najmä v súvislosti s prenosom osobných údajov.

Článok 119

Osobitné výnimky

1.   Žiadne s ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že bráni zmluvnej strane vrátane jej verejnoprávnych subjektov v tom, aby na svojom území výlučne vykonávala činnosti alebo poskytovala služby tvoriace súčasť plánu verejného dôchodkového zabezpečenia alebo zákonného systému sociálneho zabezpečenia, s výnimkou prípadov, keď tieto činnosti môžu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov tejto zmluvnej strany vykonávať poskytovatelia finančných služieb hospodársky súťažiaci s verejnoprávnymi subjektmi alebo súkromnými inštitúciami.

2.   Žiadne z ustanovení tejto dohody sa nevzťahuje na činnosti vykonávané centrálnou bankou alebo menovým orgánom alebo akýmkoľvek iným verejnoprávnym subjektom pri uskutočňovaní menovej alebo devízovej politiky.

3.   Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že bráni zmluvnej strane vrátane jej verejnoprávnych subjektov v tom, aby na svojom území výlučne vykonávala činnosti alebo poskytovala služby na svoj účet, so svojou zárukou alebo s využitím svojich finančných zdrojovalebo na účet, so zárukou alebo s využitím finančných zdrojov svojich verejnoprávnych subjektov.

Článok 120

Samoregulačné organizácie

Ak zmluvná strana vyžaduje členstvo alebo účasť v niektorom samoregulačnom orgáne, na burze alebo trhu cenných papierov či futurít, v zúčtovacej agentúre alebo v akejkoľvek inej organizácii či v združení, prípadne prístup k nim, na to, aby poskytovatelia finančných služieb druhej zmluvnej strany mohli poskytovať finančné služby na rovnocennom základe ako jej vlastní poskytovatelia finančných služieb, alebo keď táto strana poskytuje takým subjektom priamo alebo nepriamo privilégiá alebo výhody pri poskytovaní finančných služieb, zabezpečí dodržiavanie povinností podľa článku 79 a 85 tejto dohody.

Článok 121

Platobné a zúčtovacie systémy

Podľa podmienok, na základe ktorých sa poskytuje národné zaobchádzanie, poskytne každá zmluvná strana poskytovateľom finančných služieb druhej zmluvnej strany usadeným na jej území prístup k platobným a zúčtovacím systémom prevádzkovaným verejnoprávnymi subjektmi a k oficiálnym finančným a refinančným nástrojom, ktoré sú dostupné pri normálnom spôsobe bežného obchodovania. Cieľom tohto článku nie je umožniť prístup k nástrojom zmluvnej strany súvisiacim s úlohou veriteľa poslednej inštancie.

Článok 122

Postupná aproximácia

Zmluvné strany s cieľom zváženia ďalšej liberalizácie v rámci obchodu so službami uznávajú význam, ktorý má postupná aproximácia platných a budúcich právnych predpisov Gruzínska s medzinárodne uplatňovanými osvedčenými postupmi uvedenými v článku 116 ods. 3 tejto dohody a s acquis Únie uvedeným v prílohe XV-A k tejto dohode.

Pododdiel 7

Dopravné služby

Článok 123

Rozsah pôsobnosti

V tomto pododdiele sa stanovujú zásady liberalizácie služieb medzinárodnej dopravy podľa oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly.

Článok 124

Medzinárodná námorná doprava

1.   Na účely tohto pododdielu a oddielu 2 (Usadenie sa), oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) a oddielu 4 (Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely) tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„medzinárodná námorná doprava“ zahŕňa dopravné operácie „od dverí k dverám“ a multimodálne dopravné operácie, ktoré predstavujú prepravu tovaru s jednotným prepravným dokladom, pri ktorej sa využíva viac než jeden druh dopravy a ktorej časť prebieha po mori, a na tento účel zahŕňa právo priamo uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi iných druhov dopravy;

b)

„služby manipulácie s námorným nákladom“ sú činnosti vykonávané dokárskymi spoločnosťami vrátane prevádzkovateľov terminálu, nezahŕňajú však priame činnosti dokárov, ak je táto pracovná sila organizovaná mimo dokárskych spoločností alebo prevádzkovateľov terminálu. Medzi zahrnuté činnosti patrí organizácia a dohľad, pokiaľ ide o:

i)

nakladanie/vykladanie nákladu na loď a z lode;

ii)

zväzovanie/rozväzovanie nákladu;

iii)

prijatie/dodávku a úschovu nákladu pred nakládkou alebo po vykládke;

c)

„služby colného vybavovania“ (prípadne „služby colných deklarantov“) sú činnosti spočívajúce vo vykonaní, v mene inej strany, colných formalít týkajúcich sa dovozu, vývozu alebo priamej dopravy nákladov, či už je táto služba hlavnou činnosťou poskytovateľa služieb alebo obvyklým doplnkom jeho hlavnej činnosti;

d)

„služby kontajnerových staníc a dep“ sú činnosti spočívajúce v skladovaní kontajnerov v prístavoch alebo vo vnútrozemí, s cieľom ich plnenia/vyprázdňovania, opravy alebo ich prípravy na nakládku;

e)

„služby námorných agentúr“ sú činnosti spočívajúce v zastupovaní, v rámci stanovenej geografickej oblasti, obchodných záujmov jednej alebo viacerých spoločností linkovej lodnej dopravy alebo lodných prepravných spoločností, a to na tieto účely:

i)

marketing a predaj námornej dopravy a súvisiacich služieb, od cenovej ponuky až po fakturáciu, vystavenie nákladných listov v mene spoločností, nákup alebo ďalší predaj nevyhnutných súvisiacich služieb, príprava dokumentácie a poskytovanie obchodných informácií;

ii)

vystupovanie v mene spoločností, organizácia pristavenia lodi alebo prevzatie nákladu, ak je to požadované;

f)

„špeditérske služby“ sú činnosti spočívajúce v organizácii a monitorovaní nakládky, v mene odosielateľa, prostredníctvom zabezpečenia dopravných a s dopravou spojených služieb, príprava dokumentácie a poskytovanie obchodných informácií;

g)

„prípojné služby“ sú prechádzajúca alebo nadväzná preprava medzinárodného nákladu po mori, najmä nákladu uloženého v kontajneroch, medzi prístavmi niektorej zo zmluvných strán.

2.   Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, každá zmluvná strana súhlasí, že zabezpečí účinné uplatňovanie zásad neobmedzeného prístupu k nákladom na komerčnom základe, slobody poskytovania služieb medzinárodnej námornej dopravy, ako aj národného zaobchádzania v rámci poskytovania takýchto služieb.

Vzhľadom na existujúcu úroveň liberalizácie medzi zmluvnými stranami v oblasti medzinárodnej námornej dopravy:

a)

každá zmluvná strana bude účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodné námorné trhy a medzinárodné obchodné trasy na komerčnom a nediskriminačnom základe;

b)

každá zmluvná strana poskytne lodiam, ktoré sa plavia pod vlajkou druhej zmluvnej strany alebo sú prevádzkované poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany, nemenej priaznivé zaobchádzanie ako je zaobchádzanie, ktoré poskytuje svojim vlastným lodiam alebo aké poskytuje lodiam ktorejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, ktoré z týchto podmienok sú lepšie, pokiaľ ide, okrem iného, o vstup do prístavov, využívanie infraštruktúry, služieb a pomocných námorných služieb v prístavoch, ako aj o s tým súvisiace poplatky a platby, colné zariadenia a pridelenie prístavísk a infraštruktúry na nakládku a vykládku.

3.   Pri uplatňovaní týchto zásad zmluvné strany:

a)

nezavedú v budúcich dohodách týkajúcich sa služieb námornej dopravy s tretími krajinami systémy delenia nákladu vrátane obchodu s voľne uloženým suchým a tekutým nákladom a pravidelnej námornej dopravy a v prípade, že takéto systémy delenia nákladu existujú v predchádzajúci dohodách, v primeranom čase ich zrušia a

b)

po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia a administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli predstavovať skryté obmedzenie alebo ktoré by mohli mať diskriminačné účinky na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave, a ani takéto opatrenia a prekážky nezavedú.

4.   Každá zmluvná strana povolí poskytovateľom služieb medzinárodnej námornej dopravy druhej zmluvnej strany usadenie sa na jej území, a to za podmienok usadenia sa a vyvíjania činností, ktoré nebudú menej priaznivé, ako poskytuje svojim vlastným poskytovateľom služieb alebo ako poskytuje takýmto subjektom ktorejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, ktoré z tých podmienok sú lepšie.

5.   Každá zmluvná strana sprístupní poskytovateľom služieb námornej dopravy druhej zmluvnej strany za primeraných a nediskriminačných podmienok tieto služby v prístave: pilotáž, pomoc s remorkérmi a vlečnými loďami, predzásobovanie, tankovanie a zásobenie vodou, odstránenie odpadu a zaťažujúceho odpadu, služby kapitána prístavu, navigačná pomoc, prevádzkové služby na pobreží, ktoré sú z hľadiska fungovania lode nevyhnutné, vrátane komunikácie, dodávok vody a elektrickej energie, zariadení na núdzové opravy, kotviska, prístaviska a súvisiacich služieb.

6.   Každá zmluvná strana povolí presun vybavenia, ako sú napr. prázdne kontajnery, ktoré sa neprevážajú ako spoplatnený náklad, medzi prístavmi členského štátu alebo medzi prístavmi Gruzínska.

7.   Každá zmluvná strana na základe povolenia udeleného príslušným orgánom povolí poskytovateľom služieb medzinárodnej námornej dopravy druhej zmluvnej strany poskytovať prípojné služby medzi svojimi vnútroštátnymi prístavmi.

Článok 125

Letecká doprava

Postupná liberalizácia leteckej dopravy medzi zmluvnými stranami, ktorá bude prispôsobená obchodným potrebám oboch strán a podmienkam prístupu na trh leteckej dopravy, sa rieši prostredníctvom dohody o vytvorení spoločného leteckého priestoru medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.

Článok 126

Postupná aproximácia

Zmluvné strany s cieľom zváženia ďalšej liberalizácie v rámci obchodu so službami uznávajú význam, ktorý má postupná aproximácia platných a budúcich právnych predpisov Gruzínska s acquis Únie uvedeným v prílohe XV-D k tejto dohode.

Oddiel 6

Elektronický obchod

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 127

Cieľ a zásady

1.   Zmluvné strany uznávajú, že elektronický obchod zvyšuje obchodné príležitosti v mnohých odvetviach, a dohodli sa na podpore rozvoja elektronického obchodu medzi sebou, a to najmä prostredníctvom spolupráce v záležitostiach vznikajúcich v súvislosti s elektronickým obchodom podľa ustanovení tejto kapitoly.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že rozvoj elektronického obchodu musí byť zlučiteľný s medzinárodnými normami v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť dôveru používateľov elektronického obchodu.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že elektronické prenosy sa pokladajú za poskytovanie služieb v zmysle oddielu 3 (Cezhraničné poskytovanie služieb) tejto kapitoly, ktoré nemôžu podliehať clám.

Článok 128

Spolupráca v oblasti elektronického obchodu

1.   Zmluvné strany budú pokračovať v dialógu o regulačných otázkach vznikajúcich v súvislosti s elektronickým obchodom, v rámci ktorého sa budú okrem iného riešiť tieto záležitosti:

a)

uznávanie certifikátov elektronických podpisov vydávaných verejnosti a uľahčenie cezhraničných certifikačných služieb;

b)

zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, pokiaľ ide o prenos alebo uchovávanie informácií;

c)

zaobchádzanie s nevyžiadanou elektronickou komerčnou komunikáciou;

d)

ochrana spotrebiteľov v oblasti elektronického obchodu a

e)

akákoľvek iná záležitosť relevantná z hľadiska rozvoja elektronického obchodu.

2.   Táto spolupráca môže byť vo forme výmeny informácií o príslušných právnych predpisoch zmluvných strán, ktoré sa týkajú týchto otázok, ako aj o vykonávaní týchto právnych predpisov.

Pododdiel 2

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb

Článok 129

Využívanie sprostredkovateľských služieb

1.   Zmluvné strany uznávajú, že tretie strany môžu na činnosti súvisiace s porušovaním práv využívať služby sprostredkovateľov a prijmú opatrenia stanovené v tomto pododdiele, pokiaľ ide o poskytovateľov sprostredkovateľských služieb (22).

2.   Na účely článku 130 tejto dohody je „poskytovateľ služieb“ poskytovateľ prenosu, smerovania alebo spojenia digitálnych online komunikácií materiálu podľa výberu používateľa bez zmeny jeho obsahu medzi bodmi určenými používateľom materiálu podľa jeho výberu. Na účely článku 131 a článku 132 tejto dohody je „poskytovateľ služieb“ poskytovateľ alebo operátor zariadení pre online služby alebo sieťový prístup.

Článok 130

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb: „Mere conduit“ (Iba prenos)

1.   Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby prostredníctvom komunikačnej siete, alebo z poskytnutia prístupu do komunikačnej siete, musí každá zmluvná strana zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za prenášané informácie, a to pod podmienkou, že poskytovateľ:

a)

nezačína prenos;

b)

nevyberá príjemcu prenosu a

c)

nevyberá ani neupravuje informácie, ktoré sú prenášané.

2.   Prenos informácií a poskytnutie prístupu, ktoré sú uvedené v odseku 1, zahŕňajú automatické, dočasné a prechodné uloženie prenášaných informácií, pokiaľ k takémuto uloženiu dochádza výlučne v záujme vykonania prenosu v komunikačnej sieti, a pod podmienkou, že sa informácie neuchovávajú dlhšie, ako je primerane nevyhnutné na tento prenos.

3.   Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo administratívneho orgánu požadovať v súlade s právnymi systémami zmluvných strán od poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie alebo aby mu zabránil.

Článok 131

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb: „Caching“ (Ukladanie informácií do vyrovnávacej pamäte)

1.   Ak sa poskytuje služba informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby, prostredníctvom komunikačnej siete, musí každá zmluvná strana zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za automatické, dočasné a prechodné uloženie týchto informácií, ktoré sa vykonáva výlučne v záujme zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k ďalším príjemcom služby na ich žiadosť, a to pod podmienkou, že poskytovateľ:

a)

neupravuje informácie;

b)

dodržiava podmienky prístupu k informáciám;

c)

dodržiava pravidlá týkajúce sa aktualizácie informácií, ktoré sú špecifikované spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v tomto odvetví;

d)

nezasahuje do zákonom povoleného používania technológie, ktorá je všeobecne uznávaná a používaná v tomto odvetví, s cieľom získať údaje o používaní informácií a

e)

koná promptne, aby odstránil alebo zamedzil prístup k informáciám, ktoré uchováva, po tom, ako získa vedomosť (23), že informácie boli na pôvodnom zdroji prenosu odstránené zo siete, alebo k nim bol zamedzený prístup, alebo že súdny alebo správny orgán nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.

2.   Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo administratívneho orgánu požadovať v súlade s právnymi systémami zmluvných strán od poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie alebo aby mu zabránil.

Článok 132

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb: „Hosting“ (Ukladanie informácií na hostiteľskom serveri)

1.   Ak sa poskytuje služba informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z uloženia informácií, ktoré poskytuje príjemca tejto služby, musí každá zmluvná strana zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za informácie uchovávané na žiadosť príjemcu služby, a to pod podmienkou, že poskytovateľ:

a)

nevie o nezákonnej činnosti alebo informáciách, a pokiaľ ide o nároky na náhradu škody, nie je si vedomý skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo informácie

b)

po zistení alebo uvedomení si týchto skutočností, koná promptne, aby odstránil alebo znemožnil prístup k informáciám.

2.   Odsek 1 sa neuplatní, ak príjemca služby koná na základe právomoci od poskytovateľa alebo pod jeho vedením.

3.   Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo administratívneho orgánu požadovať v súlade s právnymi systémami zmluvných strán od poskytovateľa služieb, aby porušovanie práv ukončil alebo aby mu predchádzal, a nemá vplyv ani na možnosť zmluvných strán stanoviť postupy, ktorými by sa upravovalo odstránenie informácií alebo znemožnenie prístupu k nim.

Článok 133

Neexistencia všeobecnej povinnosť monitorovania

1.   Zmluvné strany neuložia poskytovateľom poskytujúcim služby, na ktoré sa vzťahujú články 130, 131 a 132 tejto dohody, všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ktoré uchovávajú, ani všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť.

2.   Zmluvná strana môže stanoviť pre poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti povinnosť promptne informovať zodpovedné orgány verejnej moci o údajných nezákonných činnostiach alebo informáciách, ktoré im poskytujú príjemcovia ich služieb alebo povinnosť zodpovedným orgánom na ich žiadosť poskytnúť informácie umožňujúce identifikáciu príjemcov ich služby, s ktorými uzavreli dohody o uchovávaní údajov.

Oddiel 7

Výnimky

Článok 134

Všeobecné výnimky

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté všeobecné výnimky stanovené v článku 415 tejto dohody, na ustanovenia tejto kapitoly a príloh XIV-A, XIV-E, XIV-B, XIV-F, XIV-C, XIV-G, XIV-D a XIV-H k tejto dohode sa vzťahujú výnimky obsiahnuté v tomto článku.

2.   S výhradou požiadavky, že sa takéto opatrenia nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi krajinami v situáciách vyznačujúcich sa obdobnými podmienkami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním usadenia sa alebo cezhraničného poskytovania služieb, žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že by bránilo niektorej zo zmluvných strán prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré:

a)

sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti alebo morálky alebo na zachovanie verejného poriadku;

b)

sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

c)

sa týkajú ochrany vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú spoločne s obmedzeniami uloženými domácim podnikateľom alebo na domáce poskytovanie či spotrebu služieb;

d)

sú nevyhnutné na ochranu národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou;

e)

sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu so zákonmi alebo inými právnymi predpismi, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto kapitoly vrátane ustanovení týkajúcich sa:

i)

predchádzania klamlivým a podvodným praktikám alebo riešenia dôsledkov neplnenia záväzkov zo zmlúv;

ii)

ochrany súkromia jednotlivcov, pokiaľ ide o spracúvanie a šírenie osobných údajov, a ochrany dôvernosti individuálnych záznamov a účtov;

iii)

bezpečnosti;

f)

sú v rozpore s článkami 79 a 85 tejto dohody, pričom platí podmienka, že rozdiel v zaobchádzaní musí mať za cieľ zabezpečiť účinné alebo nestranné uloženie alebo výber priamych daní v súvislosti s hospodárskou činnosťou, podnikateľmi alebo poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany (24).

3.   Ustanovenia tejto kapitoly a príloh XIV-A, XIV-E, XIV-B, XIV-F, XIV-C, XIV-G, XIV-D a XIV-H k tejto dohode sa nevzťahujú na systémy sociálneho zabezpečenia zmluvných strán alebo na činnosti na území príslušnej zmluvnej strany, ktoré sú, a to čo len príležitostne, spojené s výkonom úradnej moci.

Článok 135

Daňové opatrenia

Doložka najvyšších výhod udelená v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly sa neuplatňuje na daňové zaobchádzanie, ktoré zmluvné strany poskytujú alebo budú poskytovať na základe dohôd medzi zmluvnými stranami o zamedzení dvojitého zdanenia.

Článok 136

Výnimky z dôvodu bezpečnosti

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že:

a)

niektorej zo zmluvných strán ukladá povinnosť poskytnúť akúkoľvek informáciu, ktorej zverejnenie je podľa tejto zmluvnej strany v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami;

b)

ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí opatrení, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov:

i)

v spojitosti s výrobou zbraní, streliva a vojenského materiálu alebo s obchodom s nimi;

ii)

v súvislosti s hospodárskymi činnosťami vykonávanými priamo alebo nepriamo na účely zásobovania vojenských síl;

iii)

v súvislosti so štiepnymi a termonukleárnymi materiálmi alebo materiálmi, ktoré slúžia na ich výrobu alebo

iv)

v prípade vojny alebo inej krízy medzinárodných vzťahov alebo

c)

ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí opatrení na splnenie povinností, ktoré na seba prevzala v záujme udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti.

KAPITOLA 7

Bežné platby a pohyb kapitálu

Článok 137

Bežné platby

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nezavedú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o akékoľvek platby a prevody na bežnom účte platobnej bilancie vo voľne zameniteľnej mene, ako aj, že medzi sebou povolia akékoľvek platby a prevody na bežnom účte platobnej bilancie vo voľne zameniteľnej mene, a to v súlade s ustanoveniami článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Článok 138

Pohyb kapitálu

1.   Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s priamymi investíciami, ako aj s nadobúdaním nehnuteľného majetku, a to v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, kapitálu súvisiaceho s investíciami v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 (Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ako aj likvidáciu alebo repatriáciu tohto investovaného kapitálu a všetkých ziskov, ktoré tento investovaný kapitál priniesol.

2.   Pokiaľ ide o iné transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, ako transakcie sú uvedené v odseku 1 tohto článku, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody a bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody, každá zmluvná strana zabezpečí:

a)

voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s úvermi na obchodné transakcie alebo na poskytovanie služieb, na ktorých sa zúčastňuje osoba s pobytom na území jednej zo zmluvných strán alebo spoločnosť so sídlom na území jednej zo zmluvných strán

b)

voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s portfóliovými investíciami, finančnými úvermi a úvermi investorov druhej zmluvnej strany.

Článok 139

Ochranné opatrenia

Ak za výnimočných okolností spôsobujú platby alebo pohyb kapitálu vážne ťažkosti pri uplatňovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky, vrátane vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou, v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v Gruzínsku, alebo ak hrozí, že ich spôsobia, môžu príslušné zmluvné strany prijať ochranné opatrenia na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, a to ak sú takéto opatrenia nevyhnutne potrebné. Zmluvná strana, ktorá prijme ochranné opatrenie, o tom bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu a čo najskôr predloží harmonogram jeho zrušenia.

Článok 140

Ustanovenia o uľahčení a vývoji

1.   V záujme podpory cieľov tejto dohody zmluvné strany uskutočnia konzultácie s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi nimi.

2.   Počas prvých štyroch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany prijmú opatrenia, ktoré im umožnia vytvoriť podmienky potrebné na ďalšie postupné uplatňovanie pravidiel Únie o voľnom pohybe kapitálu.

3.   Do konca piateho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody preskúma opatrenia, ktoré boli prijaté, a stanoví modality pre ďalšiu liberalizáciu.

KAPITOLA 8

Verejné obstarávanie

Článok 141

Ciele

1.   Zmluvné strany uznávajú, že transparentné, nediskriminačné, konkurenčné a otvorené zadávanie verejných zákaziek prispieva k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju, a kladú si za cieľ účinné, recipročné a postupné otvorenie ich trhov s verejnými zákazkami.

2.   Táto kapitola predpokladá vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania na základe zásady národného zaobchádzania na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v prípade verejných zákaziek a koncesií v tradičnom sektore, ako aj v sektore verejných služieb. Stanovuje sa v nej postupná aproximácia právnych predpisov Gruzínska v oblasti verejného obstarávania s acquis Únie v oblasti verejného obstarávania, a to na základe zásad, ktorými sa verejné obstarávanie riadi v Únii, a na podmienkach stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (smernica 2004/18/ES) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (smernica 2004/17/ES).

Článok 142

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto kapitola sa vzťahuje na verejné zákazky na práce, dodávky a služby, ako aj na zákazky na práce, dodávky a služby v sektore verejných služieb a prípadne na koncesie na práce a služby.

2.   Táto kapitola sa vzťahuje na každého verejného obstarávateľa, ako aj na verejných obstarávateľov v zmysle acquis Únie upravujúceho oblasť verejného obstarávania (ďalej len „verejní obstarávatelia“). Vzťahuje sa aj na verejnoprávne subjekty a verejné podniky v oblasti verejných služieb, ako sú štátne podniky vykonávajúce príslušné činnosti a súkromné podniky, ktoré v oblasti verejných služieb pôsobia na základe osobitných alebo výlučných práv (25).

3.   Táto kapitola sa vzťahuje na zákazky, ktoré presahujú prahové hodnoty určené v prílohe XVI-A k tejto dohode.

4.   Výpočet odhadovanej hodnoty verejnej zákazky sa zakladá na celkovej splatnej sume bez daní z pridanej hodnoty. Gruzínsko pri uplatnení týchto prahov hodnoty zákaziek vypočíta a konvertuje na svoju národnú menu, pričom použije prevodný kurz svojej národnej banky.

5.   Tieto prahové hodnoty sa budú pravidelne revidovať každé dva roky počnúc rokom nadobudnutia platnosti dohody, a to na základe priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania (SDR) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí v posledný augustový deň, ktorý predchádza revízii, s účinnosťou od1. januára. Hodnota takto revidovaných prahov sa prípadne zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc eur. Rozhodnutie o revízii prahov prijme Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody.

Článok 143

Inštitucionálny základ

1.   Každá zmluvná strana zavedie alebo zachová vhodný inštitucionálny rámec a mechanizmy, ktoré sú potrebné na riadne fungovanie systému verejného obstarávania a uplatňovanie zásad tejto kapitoly.

2.   Gruzínsko predovšetkým určí:

a)

ústredný orgán výkonnej moci, ktorý bude mať za úlohu zaručiť a vykonávať súdržnú politiku vo všetkých oblastiach súvisiacich s verejným obstarávaním. Úlohou tohto orgánu bude uľahčiť a koordinovať vykonávanie tejto kapitoly a usmerňovať proces postupnej aproximácie s acquis Únie v súlade s prílohou XVI-B k tejto dohode;

b)

nestranný a nezávislý orgán, ktorý bude mať za úlohu preskúmavať rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi pri zadávaní zákaziek. Pojem „nezávislý“ v tomto kontexte znamená, že tento orgán bude verejným orgánom, ktorý bude oddelený od všetkých verejných obstarávateľov a hospodárskych subjektov. Bude existovať možnosť súdneho preskúmania rozhodnutí tohto orgánu.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby rozhodnutia orgánov zodpovedných za preskúmavanie sťažností hospodárskych subjektov v súvislosti s porušeniami vnútroštátnych právnych predpisov boli účinným spôsobom presadzované.

Článok 144

1.   Najneskôr deväť mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany budú dodržiavať súbor základných noriem upravujúcich zadávanie všetkých zákaziek v súlade s odsekmi 2 až 15 tohto článku. Tieto základné normy sú priamo odvodené od pravidiel a zásad verejného obstarávania upraveného v acquis Únie pre oblasť verejného obstarávania, kam patria aj zásady nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a primeranosti.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa všetky pripravované verejné obstarávania uverejňovali vo vhodnom médiu (26) a spôsobom, ktorý je dostatočný na to, aby sa:

a)

umožnilo, aby bol trh otvorený hospodárskej súťaži a

b)

všetkým zainteresovaným hospodárskym subjektom umožnilo získať primeraný prístup k informáciám o pripravovanom verejnom obstarávaní pred zadaním zákazky, ako aj vyjadriť záujem o získanie zákazky.

3.   Uverejnenie by malo byť primerané hospodárskemu významu zákazky pre hospodárske subjekty.

4.   Uverejniť sa musia prinajmenšom základné podrobnosti o zákazke, ktorá sa má zadať, o kvalitatívnych kritériách výberu, metóde verejného obstarávania, kritériách na vyhodnotenie ponuky a všetky ďalšie informácie, ktoré hospodárske subjekty odôvodnene potrebujú, aby sa mohli rozhodnúť, či prejavia záujem o získanie zákazky.

5.   Všetky zákazky sa zadávajú prostredníctvom transparentných a nestranných postupov zadávania, ktoré bránia korupčným praktikám. Nestrannosť sa zabezpečí najmä prostredníctvom nediskriminačného opisu predmetu zákazky, rovnakého prístupu ku všetkým hospodárskym subjektom, primeranými lehotami a transparentným a objektívnym prístupom.

6.   Pri opise charakteristiky požadovaných prác, dodávok alebo služieb verejní obstarávatelia použijú všeobecné opisy plnení a funkcií a medzinárodné, európske a vnútroštátne normy.

7.   Opis požadovaných charakteristík prác, dodávok alebo služieb sa nebude odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj alebo na určitý postup, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitý pôvod či výrobu, ibaže by to bolo odôvodnené vzhľadom na predmet zákazky a sprevádzané poznámkou „alebo ekvivalent“. Uprednostní sa použitie všeobecného opisu plnení alebo funkcií.

8.   Verejní obstarávatelia nezavedú žiadne podmienky, ktoré by viedli k priamej či nepriamej diskriminácii hospodárskych subjektov druhej zmluvnej strany, ako napr. požiadavku, že hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o zákazku, musia byť usadené v rovnakej krajine, v rovnakom regióne alebo na rovnakom území ako verejný obstarávateľ.

Bez ohľadu na uvedené, keď je to odôvodnené osobitnými okolnosťami zákazky, môže sa od úspešného záujemcu požadovať, aby vytvoril určitú podnikateľskú infraštruktúru na mieste plnenia.

9.   Lehoty na vyjadrenie záujmu a na predloženie ponúk musia byť dostatočne dlhé, aby mohli hospodárske subjekty z druhej zmluvnej strany zmysluplne posúdiť verejné obstarávanie a pripraviť svoje ponuky.

10.   Všetci účastníci musia mať možnosť oboznámiť sa s príslušnými pravidlami, kritériami výberu a kritériami na vyhodnotenie ponúk. Tieto pravidlá sa musia vzťahovať na všetkých účastníkov rovnako.

11.   Verejní obstarávatelia môžu vyzvať na predloženie ponuky obmedzený počet záujemcov, ak:

a)

sa tak stane transparentným a nediskriminačným spôsobom a

b)

výber je založený len na takých objektívnych faktoroch, ako sú skúsenosti záujemcov v príslušnom odvetví, veľkosť a infraštruktúra ich podnikov alebo ich technické a profesijné schopnosti.

Keď sa na predloženie ponuky vyzýva obmedzený počet záujemcov, zohľadní sa potreba zabezpečenia riadnej hospodárskej súťaže.

12.   Verejní obstarávatelia môžu využívať rokovacie konanie len vo výnimočných a presne vymedzených prípadoch, keď jeho využitie nemá za následok skutočné narušenie hospodárskej súťaže.

13.   Verejní obstarávatelia môžu využívať kvalifikačné systémy len pod podmienkou, že zoznam kvalifikovaných hospodárskych subjektov sa zostaví na základe dostatočne zverejneného, transparentného a otvoreného konania. Zákazky, na ktoré sa takýto systém uplatní, sa takisto musia zadávať na nediskriminačnom základe.

14.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa zákazky zadávali transparentným spôsobom tomu záujemcovi, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, a to na základe súťažných kritérií a procesných pravidiel, ktoré boli vytvorené a oznámené vopred. Konečné rozhodnutia sa oznámia všetkým záujemcom bez zbytočného odkladu. Neúspešnému záujemcovi sa na požiadanie poskytnú dostatočne podrobne uvedené dôvody, ktoré umožňujú preskúmanie takéhoto rozhodnutia.

15.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby všetky osoby, ktoré majú alebo mali záujem na získaní určitej zákazky a ktorí boli poškodení alebo. v prípade ktorých je riziko poškodenia v dôsledku údajného porušenia, mali právo na účinnú a nestrannú súdnu ochranu voči akémukoľvek rozhodnutiu verejného obstarávateľa, ktoré súvisí so zadaním zákazky. Rozhodnutia prijaté v priebehu tohto preskúmania, ako aj pri jeho ukončení, sa sprístupnia verejnosti spôsobom, ktorý je dostatočný na informovanie všetkých zainteresovaných hospodárskych subjektov.

Článok 145

Plánovanie postupnej aproximácie

1.   Gruzínsko pred začatím procesu postupnej aproximácie právnych predpisov predloží Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody komplexný plán vykonávania tejto kapitoly s časovými harmonogramami a cieľmi, súčasťou ktorého by mali byť všetky reformy v rámci aproximácie s acquis Únie a budovania inštitucionálnych kapacít. Tento plán bude v súlade s fázami a harmonogramami stanovenými v prílohe XVI-B k tejto dohode.

2.   Na základe kladného stanoviska Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu sa tento plán bude považovať za referenčný dokument na účely vykonávania tejto kapitoly. Únia vyvinie maximálne úsilie s cieľom pomôcť Gruzínsku vo vykonávaní tohto plánu.

Článok 146

Postupná aproximácia

1.   Gruzínsko zabezpečí, aby sa jeho právne predpisy v oblasti verejného obstarávania postupne aproximovali s acquis Únie v tejto oblasti.

2.   Aproximácia s acquis Únie sa uskutoční v postupných fázach, ako sa stanovuje v harmonograme obsiahnutom v prílohe XVI-B k tejto dohode a ďalej bližšie uvádza v prílohách XVI-C až XVI-F, XVI-H, XVI-I a prílohe XVI-K k tejto dohode. V prílohách XVI-G a XVI-J k tejto dohode sa uvádzajú fakultatívne prvky, ktoré nie je potrebné aproximovať, pričom v prílohách XVI-L až XVI-O k tejto dohode sa uvádzajú prvky acquis Únie, ktoré zostávajú mimo rozsahu aproximácie. V rámci tohto procesu sa riadnym spôsobom zohľadní príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie a vykonávacie opatrenia prijaté Európskou komisiou, a v prípade potreby aj akékoľvek zmeny acquis Únie, ktoré medzičasom nastanú. Vykonávanie každej fázy vyhodnotí Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody, pričom na základe pozitívneho výsledku tohto vyhodnotenia sa vykonávanie spojí s recipročným poskytnutím prístupu na trhy v zmysle prílohy XVI-B k tejto dohode. Európska komisia Gruzínsku bez zbytočného odkladu oznámi akékoľvek zmeny acquis Únie. Takisto mu na požiadanie poskytne vhodné poradenstvo a technickú pomoc na účely vykonania príslušných zmien.

3.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu pristúpi k vyhodnoteniu ďalšej fázy, až keď budú realizované opatrenia prijaté na účely vykonania predchádzajúcej fázy a keď budú tieto opatrenia schválené v súlade s modalitami podľa odseku 2.

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby tie aspekty a oblasti verejného obstarávania, na ktoré sa tento článok nevzťahuje, boli v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania podľa článku 144 tejto dohody.

Článok 147

Prístup na trh

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že účinné a recipročné otvorenie ich trhov sa má dosiahnuť postupne a súbežne. Rozsah vzájomne poskytnutého prístupu na trhy sa v priebehu procesu aproximácie bude odvíjať od pokroku dosahovaného v rámci tohto procesu v zmysle prílohy XVI-B k tejto dohode.

2.   Rozhodnutie o pristúpení k ďalšej fáze otvárania trhov sa prijme na základe vyhodnotenia súladu prijatých právnych predpisov s acquis Únie, ako aj ich praktického uplatňovania. Toto vyhodnotenie bude pravidelne uskutočňovať Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody

3.   V prípade, že zmluvná strana v súlade s prílohou XVI-B k tejto dohode otvorí svoj trh verejného obstarávania pre druhú zmluvnú stranu:

a)

Únia poskytne prístup k postupom zadávania zákaziek pre spoločnosti Gruzínska, a to bez ohľadu na to, či sú usadené v Únii, a za podmienok stanovených pravidlami Únie v oblasti verejného obstarávania a pri zaobchádzaní, ktoré nebude menej priaznivé, ako je zaobchádzanie poskytované spoločnostiam Únie;

b)

Gruzínsko poskytne prístup k postupom zadávania zákaziek pre spoločnosti Únie, a to bez ohľadu na to, či sú usadené v Gruzínsku, a za podmienok stanovených vnútroštátnymi pravidlami v oblasti verejného obstarávania a pri zaobchádzaní, ktoré nebude menej priaznivé, ako je zaobchádzanie poskytované spoločnostiam Gruzínska.

4.   Po vykonaní poslednej fázy procesu aproximácie zmluvné strany preskúmajú možnosť navzájom si poskytnúť prístup na trhy, pokiaľ ide o verejné obstarávania pod prahovými hodnotami uvedenými v prílohe XVI-A k tejto dohode.

5.   Fínsko si vyhradzuje pozíciu, pokiaľ ide o Alandy.

Článok 148

Informácie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby všetci verejní obstarávatelia a všetky hospodárske subjekty mali náležité informácie o postupoch verejného obstarávania, a to aj prostredníctvom uverejnenia všetkých príslušných právnych predpisov a administratívnych rozhodnutí.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí účinné šírenie informácií o príležitostiach na zapojenie sa do obstarávania.

Článok 149

Spolupráca

1.   Zmluvné strany posilnia vzájomnú spoluprácu prostredníctvom výmeny skúseností a informácií o ich osvedčených postupoch a regulačných rámcoch.

2.   Únia uľahčí vykonávanie tejto kapitoly, a to aj prostredníctvom prípadnej technickej pomoci. V súlade s ustanoveniami o finančnej spolupráci hlavy VI (Finančná pomoc, ustanovenia na boj proti podvodom a kontrolné ustanovenia) tejto dohody sa prostredníctvom príslušných mechanizmov a nástrojov Únie na financovanie prijmú osobitné rozhodnutia o finančnej pomoci.

3.   Orientačný zoznam oblastí spolupráce je obsiahnutý v prílohe XVI-P k tejto dohode.

KAPITOLA 9

Práva duševného vlastníctva

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 150

Ciele

Cieľom tejto kapitoly je:

a)

uľahčovať výrobu a obchodné zhodnocovanie inovatívnych a tvorivých produktov medzi zmluvnými stranami a

b)

dosiahnuť primeranú a účinnú úroveň ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva.

Článok 151

Povaha a rozsah povinností

1.   Zmluvné strany zabezpečia primerané a účinné vykonávanie medzinárodných dohôd týkajúcich sa duševného vlastníctva, ktorých sú zmluvnými stranami, vrátane Dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva obsiahnutej v prílohe IC k dohode o WTO (dohoda TRIPS). Ustanovenia tejto kapitoly dopĺňajú a ďalej spresňujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z dohody TRIPS a ostatných medzinárodných dohôd v oblasti duševného vlastníctva.

2.   Na účely tejto dohody pojem „práva duševného vlastníctva“ zahŕňa prinajmenšom všetky kategórie duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahujú články 153 až 189 tejto dohody.

3.   Ochrana duševného vlastníctva zahŕňa aj ochranu pred nekalou súťažou v zmysle článku 10bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z roku 1967 (Parížsky dohovor).

Článok 152

Vyčerpanie práv

Každá zmluvná strana stanoví režim domáceho alebo regionálneho vyčerpania práv duševného vlastníctva.

Oddiel 2

Normy týkajúce sa práv duševného vlastníctva

Pododdiel 1

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Článok 153

Poskytovaná ochrana

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú:

a)

práva a povinnosti vyplývajúce im z Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel (Bernský dohovor), ako aj

b)

Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií z roku1961 (Rímsky dohovor);

c)

dohodu TRIPS;

d)

Zmluvu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o autorskom práve

e)

Zmluvu WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch.

Článok 154

Autori

Každá zmluvná strana stanoví pre autorov výhradné právo povoliť alebo zakázať:

a)

priame alebo nepriame, časovo obmedzené alebo trvalé rozmnožovanie ich diel, a to akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, vcelku alebo sčasti;

b)

akúkoľvek formu verejného rozširovania originálu alebo rozmnoženiny diela predajom alebo iným spôsobom

c)

akýkoľvek verejný prenos ich diel, či po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami vrátane sprístupňovania ich diel verejnosti takým spôsobom, že verejnosť k nim môže mať prístup z miesta a v čase individuálne zvolenom.

Článok 155

Výkonní umelci

Každá zmluvná strana stanoví pre výkonných umelcov výhradné právo:

a)

povoliť alebo zakázať vyhotovovanie záznamov (27) ich umeleckých výkonov;

b)

povoliť alebo zakázať priame alebo nepriame, časovo obmedzené alebo trvalé rozmnožovanie záznamov ich umeleckých výkonov, a to akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, vcelku alebo sčasti;

c)

sprístupňovať záznamy ich umeleckých výkonov predajom alebo iným spôsobom;

d)

povoliť alebo zakázať sprístupňovanie záznamov ich umeleckých výkonov verejnosti po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že verejnosť k nim môže mať prístup z miesta a v čase individuálne zvolenom;

e)

povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejný prenos ich výkonov, s výnimkou prípadu, keď výkon je sám už výkonom vysielaným alebo keď sa uskutočňuje zo záznamu.

Článok 156

Výrobcovia zvukových záznamov

Každá zmluvná strana stanoví pre výrobcov zvukových záznamov výhradné právo:

a)

povoliť alebo zakázať priame alebo nepriame, časovo obmedzené alebo trvalé rozmnožovanie ich zvukových záznamov, a to akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, vcelku alebo sčasti;

b)

sprístupňovať ich zvukové záznamy a ich rozmnoženiny predajom alebo iným spôsobom

c)

povoliť alebo zakázať sprístupňovanie ich zvukových záznamov verejnosti po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že verejnosť k nim môže mať prístup z miesta a v čase individuálne zvolenom.

Článok 157

Vysielacie organizácie

Každá zmluvná strana stanoví pre vysielacie organizácie výhradné právo povoliť alebo zakázať:

a)

vyhotovovanie záznamov ich vysielaní;

b)

vyhotovovanie rozmnoženín záznamov ich vysielaní;

c)

sprístupňovanie záznamov ich vysielaní verejnosti po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami a

d)

bezdrôtový prenos ich vysielania, ako aj verejný prenos ich televízneho vysielania, ak sa tento verejný prenos uskutočňuje na miestach prístupných verejnosti za vstupné.

Článok 158

Vysielanie a verejný prenos

1.   Každá zmluvná strana stanoví právo s cieľom zabezpečiť, aby používateľ zaplatil jednu primeranú odmenu za použitie zvukového záznamu vydaného na komerčné účely alebo jeho rozmnoženín v bezdrôtovom vysielaní alebo v akomkoľvek verejnom prenose, ako aj s cieľom zabezpečiť, aby si túto odmenu rozdelili medzi sebou príslušní výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov.

2.   Každá zmluvná strana môže, ak nie je dohoda medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov, stanoviť podmienky, za ktorých sa táto odmena rozdelí medzi uvedené dve kategórie nositeľov práv.

Článok 159

Trvanie ochrany

1.   Práva autora literárneho alebo umeleckého diela v zmysle článku 2 Bernského dohovoru trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti, bez ohľadu na to, kedy bolo dielo oprávnene sprístupnené verejnosti.

2.   Lehota ochrany hudobnej kompozície s textom uplynie 70 rokov po smrti poslednej z najdlhšie žijúcich týchto osôb, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú tieto osoby pokladané za spoluautorov: autora textu a skladateľa hudobnej kompozície, za predpokladu, že obidva príspevky boli vytvorené výslovne pre danú hudobnú kompozíciu s textom.

3.   Práva výkonných umelcov uplynú najskôr 50 rokov po dni výkonu. Avšak

a)

ak je iný záznam umeleckého výkonu ako zvukový záznam počas tohto obdobia oprávnene zverejnený alebo oprávnene uvedený na verejnosti, uplynú práva 50 rokov odo dňa prvého takéhoto zverejnenia alebo prvého takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr;

b)

ak je zvukový záznam umeleckého výkonu počas tohto obdobia oprávnene zverejnený alebo oprávnene uvedený na verejnosti, uplynú práva 70 rokov odo dňa prvého takéhoto zverejnenia alebo prvého takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr;

4.   Práva výrobcov zvukových záznamov uplynú najskôr 50 rokov po vyhotovení záznamu. Avšak

a)

ak je zvukový záznam počas tohto obdobia oprávnene zverejnený, uplynú práva najskôr 70 rokov odo dňa prvého takéhoto zverejnenia. Ak však počas obdobia uvedeného v prvej vete nedošlo k žiadnemu oprávnenému zverejneniu a ak počas neho bol zvukový záznam oprávnene uvedený na verejnosti, uplynú práva najskôr 70 rokov odo dňa prvého takéhoto uvedenia na verejnosti;

b)

ak 50 rokov po oprávnenom zverejnení zvukového záznamu alebo po oprávnenom uvedení na verejnosti výrobca zvukového záznamu neponúka rozmnoženiny zvukového záznamu na predaj v dostatočnom množstve ani ho nesprístupňuje verejnosti, môže výkonný umelec ukončiť zmluvu, ktorou previedol svoje práva k záznamu svojho umeleckého výkonu na výrobcu zvukového záznamu alebo ktorou mu tieto práva postúpil.

5.   Práva vysielacích organizácii uplynú najskôr 50 rokov po prvom vysielaní, či už sa vysielanie uskutočňuje po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami, ako aj pomocou kábla alebo prostredníctvom satelitu.

6.   Lehoty stanovené v tomto článku sa počítajú od prvého januára roku nasledujúceho po udalosti, ktorá dáva podnet na začatie ich plynutia.

Článok 160

Ochrana technologických opatrení

1.   Každá zmluvná strana poskytne primeranú právnu ochranu proti obchádzaniu akýchkoľvek účinných technologických opatrení, ktoré príslušná osoba uskutočňuje vediac, alebo za odôvodneného predpokladu, že si je vedomá toho, že sleduje daný cieľ.

2.   Každá zmluvná strana poskytne primeranú právnu ochranu proti výrobe, dovozu, rozširovaniu, predaju, nájmu, propagovaniu predaja alebo nájmu, alebo vlastneniu na komerčné účely zariadení, výrobkov alebo súčiastok alebo poskytovaniu služieb, ktoré:

a)

sa ponúkajú, propagujú alebo predávajú na účely obchádzania akýchkoľvek účinných technologických opatrení;

b)

z komerčného hľadiska majú okrem obchádzania akýchkoľvek účinných technologických opatrení iba obmedzený účel alebo použitie alebo

c)

sú prvotne navrhnuté, vyrobené, prispôsobené alebo prevádzkované na taký účel, aby umožnili alebo uľahčili obchádzanie akýchkoľvek účinných technologických opatrení.

3.   Na účely tejto dohody sú „technologickými opatreniami“ akékoľvek technológie, zariadenia alebo súčiastky, ktoré sú pri bežnom spôsobe svojho použitia navrhnuté na to, aby predchádzali konaniu alebo obmedzovali konanie vo vzťahu k dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré nie je povolené nositeľom akýchkoľvek autorských práv alebo akýchkoľvek iných práv súvisiacich s autorským právom stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Technologické opatrenia sa pokladajú za účinné, keď je použitie diela alebo iného predmetu ochrany pod kontrolou nositeľov práv prostredníctvom uplatnenia kontroly prístupu alebo ochranného procesu, ako je šifrovanie, kódovanie alebo iná úprava diela alebo iného predmetu ochrany, alebo mechanizmu kontroly kopírovania, ktorý má ochranný cieľ.

Článok 161

Ochrana informácií na správu práv

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva bez oprávnenia niektorú z týchto činností:

a)

odstránenie alebo zmenu akýchkoľvek elektronických informácií na správu práv;

b)

distribúciu, dovoz na účel distribúcie, vysielanie, verejný prenos alebo sprístupňovanie verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené podľa tejto dohody a z ktorých boli bez oprávnenia odstránené alebo na ktorých boli zmenené elektronické informácie na správu práv;

ak táto osoba vie alebo má dostatočné dôvody vedieť, že takým konaním napomáha, umožňuje, uľahčuje alebo zatajuje porušovanie akéhokoľvek autorského práva alebo akýchkoľvek iných práv súvisiacich s autorským právom, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.   Na účely tejto kapitoly sú „informácie na správu práv“ akékoľvek informácie poskytnuté nositeľmi práv, ktoré označujú dielo alebo iný predmet ochrany podľa tejto kapitoly, autora alebo akéhokoľvek iného nositeľa práv, alebo informáciu o podmienkach používania diela alebo iného predmetu ochrany, a akékoľvek čísla alebo kódy, ktoré vyjadrujú tieto informácie. Odsek 1 sa uplatní, ak je ktorákoľvek z týchto informácií spojená s rozmnoženinou diela alebo iného predmetu ochrany podľa tejto kapitoly, alebo sa objaví v súvislosti s ich verejným prenosom.

Článok 162

Výnimky a obmedzenia

1.   a medzinárodnými dohodami, na ktorých sa zúčastňuje, stanoviť obmedzenia práv stanovených v článkoch 154 až 159 tejto dohody a výnimky z týchto práv len v určitých osobitných prípadoch, ktoré nesmú byť v rozpore s bežným použitím diela alebo iného predmetu ochrany a ktoré nesmú neodôvodnene zasahovať do oprávnených záujmov nositeľa práv.

2.   Každá zmluvná strana môže stanoviť, že dočasné vyhotovenie rozmnoženiny v zmysle článkov 155 až 158 tejto dohody, ktoré je prechodné alebo náhodné a je neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou technologického postupu, a ktorého jediným účelom je umožniť:

a)

prenos v sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom alebo

b)

oprávnené použitie diela alebo iného predmetu ochrany, a ktoré nemá žiadny samostatný ekonomický význam, je vyňaté z práva na vyhotovenie rozmnoženiny podľa článkov 155 až 158 tejto dohody.

Článok 163

Právo umelca na odmenu pri ďalšom predaji

1.   Každá zmluvná strana stanoví v prospech autora pôvodného umeleckého diela právo na odmenu pri ďalšom predaji, ktoré bude vymedzené ako nescudziteľné právo a ktorého sa nemožno vzdať, a to ani vopred, pričom jeho obsahom bude odmena vychádzajúca z predajnej ceny získanej za každý ďalší predaj diela po prvom prevode diela autorom.

2.   Právo uvedené v odseku 1 sa bude vzťahovať na všetky úkony ďalšieho predaja, na ktorých sa zúčastňujú ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovatelia odborníci na trh s umením, napríklad aukčné siene, umelecké galérie, a vo všeobecnosti všetci obchodníci s umeleckými dielami.

3.   Každá zmluvná strana môže v súlade so svojimi právnymi predpismi stanoviť, že právo uvedené v odseku 1 nebude platiť pre úkony ďalšieho predaja, ak predávajúci kúpil dielo priamo od autora skôr než tri roky pred týmto ďalším predajom, a ak predajná cena nepresahuje určitú stanovenú minimálnu sumu.

4.   Odmenu zaplatí predávajúci. Každá zmluvná strana môže stanoviť, že zodpovednosť za zaplatenie tejto odmeny ponesie niektorá z fyzických alebo právnických osôb uvedených v odseku 2, iná ako predávajúci že ju táto osoba ponesie spolu s predávajúcim.

5.   Poskytnutej ochrany sa možno domáhať v rozsahu, v akom ju povoľuje zmluvná strana, kde sa táto ochrana požaduje. Postupy na výber odmien a ich výška môžu byť stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 164

Spolupráca v oblasti kolektívnej správy práv

Zmluvné strany sa budú usilovať podporovať dialóg a spoluprácu medzi svojimi organizáciami kolektívnej správy s cieľom podporiť dostupnosť diel a ďalších predmetov ochrany, ako aj zabezpečiť vzájomné prevody odmien za použitie diel a ďalších predmetov ochrany.

Pododdiel 2

Ochranné známky

Článok 165

Medzinárodné dohody

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú:

a)

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a

b)

Dohodu z Nice o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok.

Článok 166

Postup pri zápise

1.   Každá zmluvná strana zavedie systém zápisu ochranných známok do registra, v rámci ktorého príslušný známkový úrad riadne odôvodní a písomne oznámi žiadateľovi každé zamietnutie zápisu ochrannej známky do registra.

2.   Každá zmluvná strana stanoví možnosť podávať námietky proti žiadostiam o zápis ochrannej známky do registra. Konanie o takýchto námietkach musí mať kontradiktórny charakter.

3.   Zmluvné strany zriadia verejne dostupnú elektronickú databázu žiadostí o zápis ochranných známok a zápisov ochranných známok do registra.

Článok 167

Všeobecne známe ochranné známky

Každá zmluvná strana naplní ustanovenia článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 ods. 2 a 3 dohody TRIPS o ochrane všeobecne známych ochranných známok a môže zvážiť spoločné odporúčania o ustanoveniach týkajúcich sa ochrany všeobecne známych ochranných známok prijaté Zhromaždením Parížskej únie na ochranu priemyslového vlastníctva a Valným zhromaždením WIPO na tridsiatej štvrtej sérii stretnutí zhromaždení členských štátov WIPO v septembri 1999.

Článok 168

Výnimky z práv poskytnutých ochrannou známkou

Každá zmluvná strana stanoví obmedzené výnimky z práv poskytnutých ochrannými známkami, ako napr. spravodlivé používanie opisných výrazov, ochranu zemepisných označení podľa článku 176, alebo ďalšie obmedzené výnimky zohľadňujúce oprávnené záujmy vlastníka ochrannej známky a tretích strán.

Pododdiel 3

Zemepisné označenia

Článok 169

Rozsah pôsobnosti

1.   Pokiaľ ide o uznávanie a ochranu zemepisných označení s pôvodom na územiach zmluvných strán, použije sa tento pododdiel.

2.   Na to, aby zemepisné označenie zmluvnej strany bolo chránené druhou zmluvnou stranou, musí sa vzťahovať na výrobky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto druhej zmluvnej strany v zmysle článku 170 tejto dohody.

Článok 170

Zavedené zemepisné označenia

1.   Únia na základe preskúmania zákona Gruzínska o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení v súvislosti s tovarom, ktorý bol prijatý 22. augusta 1999, dospela k záveru, že tento zákon obsahuje prvky uvedené v prílohe XVII-A k tejto dohode.

2.   Gruzínsko po preskúmaní nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov, nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ako aj vykonávacích pravidiel v oblasti registrácie, kontroly a ochrany zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín v Európskej únii, oddielu I kapitoly I hlavy II časti II nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a nariadenia Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín, dospelo k záveru, že tieto právne predpisy, pravidlá a postupy obsahujú prvky uvedené v prílohe XVII-A k tejto dohode.

3.   Gruzínsko na základe ukončenia procesu predkladania námietok v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XVII-B k tejto dohode a preskúmania zhrnutia špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín zodpovedajúcich zemepisným označeniam Únie uvedeným v prílohe XVII-C k tejto dohode a zemepisným označeniam vín, aromatizovaných vín a liehovín uvedených v prílohe XVII-D k tejto dohode, ktoré boli zaregistrované Úniou podľa právnych predpisov uvedených v odseku 2 tohto článku, poskytne týmto zemepisným označeniam úroveň ochrany v súlade s týmto pododdielom.

4.   Únia na základe ukončenia procesu predkladania námietok v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XVII-B k tejto dohode a preskúmania zhrnutia špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín zodpovedajúcich zemepisným označeniam Gruzínska uvedeným v prílohe XVII-C k tejto dohode a zemepisným označeniam vín, aromatizovaných vín a liehovín uvedených v prílohe XVII-D k tejto dohode, ktoré boli zaregistrované Gruzínskom podľa právnych predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku, poskytne týmto zemepisným označeniam úroveň ochrany v súlade s týmto pododdielom.

5.   Rozhodnutia spoločného výboru zriadeného na základe článku 11 Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorými sa menia prílohy III a IV k uvedenej dohode a ktoré boli prijaté pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, sa považujú za rozhodnutia Podvýboru pre zemepisné označenia, a zemepisné označenia doplnené do príloh III a IV k uvedenej dohode sa budú považovať za súčasť príloh XVII-C a XVII-D k tejto dohode. V súlade s tým zmluvné strany poskytnú týmto zemepisným označeniam ochranu ako zemepisným označeniam uznaným na základe tejto dohody.

Článok 171

Pridanie nových zemepisných označení

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že do príloh XVII-C a XVII-D k tejto dohode je možné v súlade s postupom stanoveným v článku 179 ods. 3 tejto dohody pridať ďalšie zemepisné označenia, ktoré sa majú chrániť, a to na základe ukončenia procesu predkladania námietok a preskúmania zhrnutia špecifikácií v zmysle článku 170 ods. 3 a 4 tejto dohody k obojstrannej spokojnosti zmluvných strán.

2.   Od zmluvnej strany nemožno požadovať, aby ako zemepisné označenie chránila názov, ktorý je v rozpore s názvom odrody rastlín alebo plemena zvierat a v dôsledku toho by pravdepodobne mohol zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Článok 172

Rozsah ochrany zemepisných označení

1.   Zemepisným označeniam uvedeným v prílohách XVII-C a XVII-D k tejto dohode vrátane tých, ktoré boli do zoznamov pridané podľa článku 171 tejto dohody, sa poskytne ochrana pred:

a)

akýmkoľvek priamym alebo nepriamym komerčným použitím chráneného názvu:

i)

na porovnateľné výrobky, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami výrobkov označených chráneným názvom alebo

ii)

v rozsahu, v akom takéto použitie zneužíva povesť predmetného zemepisného označenia;

b)

akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolávaním mylnej predstavy (28), a to aj v prípade, že sa uvedie skutočný pôvod výrobku alebo sa použije preklad chráneného názvu alebo tento chránený výraz sprevádzajú výrazy, ako je „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „imitácia“, „s príchuťou“, „podobný“, či iné podobné výrazy;

c)

akýmkoľvek iným nepravdivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, na reklamných materiáloch alebo v dokumentoch týkajúcich sa dotknutého výrobku, ako aj balením výrobku do nádob, ktoré by mohli vyvolať mylný dojem o jeho pôvode

d)

akýmkoľvek iným postupom zavádzajúcim spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

2.   Ak sú zemepisné označenia úplne alebo čiastočne homonymné, ochrana sa poskytne každému z nich, pod podmienkou, že sa používali v dobrej viere, ako aj s náležitým ohľadom na miestne a tradičné použitie a skutočné riziko zámeny. Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 23 dohody TRIPS, zmluvné strany dosiahnu vzájomnú dohodu o praktických podmienkach používania, na základe ktorých sa homonymné zemepisné označenia navzájom odlíšia, pričom sa zohľadní potreba zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s príslušnými výrobcami a ochrániť spotrebiteľov od zavádzania. Homonymný názov, ktorý spotrebiteľa zavádza, že výrobky pochádzajú z iného územia, sa nezapíše do registra, aj keď je názov presný, pokiaľ ide o skutočné územie, oblasť alebo miesto pôvodu dotknutého výrobku.

3.   Keď zmluvná strana v kontexte rokovaní s treťou krajinou navrhne chrániť zemepisné označenie tejto tretej krajiny a meno je homonymné so zemepisným označením inej zmluvnej strany, táto iná zmluvná strana bude informovaná, pričom sa jej umožní sa vyjadriť sa predtým, ako sa názov stane chránený.

4.   Žiadne z ustanovení tohto pododdielu neukladá zmluvnej strane povinnosť chrániť zemepisné označenie druhej zmluvnej strany, ktoré nie je chránené v krajine svojho pôvodu alebo tam prestalo byť chránené. Zmluvné strany si navzájom oznámia, ak určité zemepisné označenie prestane byť chránené v krajine svojho pôvodu.

Článok 173

Ochrana prepisu zemepisného označenia

1.   Zemepisné označenia chránené podľa tohto pododdielu a zapísané v gruzínskej abecede a iných abecedách ako je latinka, ktoré sa oficiálne používajú v členských štátoch, sú chránené spolu s ich prepisom do latinky. Tento prepis sa môže tak isto použiť na účely označovania príslušných výrobkov.

2.   Podobne, zemepisné označenia chránené podľa tohto pododdielu a napísané v latinke sú chránené spolu s ich prepisom do gruzínskej abecedy a iných abecied ako je latinka, ktoré sa oficiálne používajú v členských štátoch. Tento prepis sa môže tak isto použiť na účely označovania príslušných výrobkov.

Článok 174

Právo na používanie zemepisného označenia

1.   Názov, ktorý je chránený podľa tohto pododdielu, môže používať každý hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vína alebo liehoviny v súlade s príslušnou špecifikáciou.

2.   V prípade, že je zemepisné označenie chránené podľa tohto pododdielu, nebude sa na používanie takéhoto chráneného názvu už vyžadovať žiadny zápis používateľov do registra ani žiadne ďalšie poplatky.

Článok 175

Presadzovanie ochrany

Zmluvné strany budú presadzovať ochranu stanovenú v článkoch 170 až 174 tejto dohody prostredníctvom náležitých správnych opatrení svojich orgánov verejnej moci. Takú ochranu budú presadzovať aj na žiadosť zainteresovanej strany.

Článok 176

Vzťah k ochranným známkam

1.   Zmluvné strany zamietnu ex offo alebo na žiadosť zainteresovanej strany zápis ochrannej známky do registra alebo ju vyhlásia za neplatnú, ak zodpovedá ktorejkoľvek zo situácií uvedených v článku 172 ods. 1 tejto dohody v súvislosti s chráneným zemepisným označením pre podobné výrobky, pod podmienkou, že žiadosť o zápis ochrannej známky bola predložená na príslušnom území po dni predloženia žiadosti o zápis zemepisného označenia.

2.   Pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v článku 170 tejto dohody, bude dňom predloženia žiadosti o ochranu 1. apríl 2012.

3.   V prípade zemepisných označení uvedených v článku 171 tejto dohody sa za deň predloženia žiadosti o ochranu považuje deň predloženia žiadosti o ochranu zemepisného označenia druhej zmluvnej strane.

4.   Zmluvné strany nemajú žiadnu povinnosť chrániť zemepisné označenia, ak vzhľadom na ochrannú známku s povesťou alebo všeobecne známu ochrannú známku môže takáto ochrana spôsobiť zavádzanie spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočnú identitu produktu.

5.   Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 4, zmluvné strany budú chrániť zemepisné označenia aj v prípadoch, keď už existuje skoršia ochranná známka. Skoršia ochranná známka je ochranná známka, používanie ktorej zodpovedá niektorej zo situácií uvedených v článku 172 ods. 1 tejto dohody, pričom o jej zápis bolo požiadané alebo ktorá bola zapísaná do registra alebo ktorá bola zavedená na základe používania, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, na území niektorej zo zmluvných strán pred dňom predloženia žiadosti o ochranu zemepisného označenia druhej zmluvnej strane podľa tohto pododdielu. Takáto ochranná známka sa môže ďalej používať a jej ochrana sa môže predlžovať bez ohľadu na ochranu zemepisného označenia, a to pod podmienkou, že v právnych predpisoch zmluvných strán upravujúcich oblasť ochranných známok neexistujú žiadne dôvody na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú alebo na jej zrušenie.

Článok 177

Všeobecné pravidlá

1.   Týmto pododdielom nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z dohody o WTO.

2.   Dovoz, vývoz a uvádzanie na trh akéhokoľvek výrobku uvedeného v článkoch 170 a 171 tejto dohody sa bude uskutočňovať v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými na území dovážajúcej zmluvnej strany.

3.   Akékoľvek záležitosti vyplývajúce z technických špecifikácií registrovaných názvov sa budú riešiť na pôde podvýboru zriadeného podľa článku 179 tejto dohody.

4.   Zemepisné označenia chránené podľa tohto pododdielu môže zrušiť len zmluvná strana, ktorá je krajinou pôvodu predmetného výrobku.

5.   Špecifikácia výrobkov v zmysle tohto pododdielu je špecifikácia, ako aj jej zmeny, ktoré schválili orgány zmluvnej strany, ktorá je krajinou pôvodu predmetného výrobku.

Článok 178

Spolupráca a transparentnosť

1.   Zmluvné strany budú buď priamo alebo prostredníctvom Podvýboru pre zemepisné označenia zriadeného podľa článku 179 tejto dohody udržiavať styky, pokiaľ ide o všetky záležitosti súvisiace s vykonávaním a fungovaním tohto pododdielu. Zmluvná strana môže od druhej zmluvnej strany najmä požadovať poskytnutie informácií o špecifikácii výrobkov a ich zmenách, ako aj o kontaktných miestach na účely kontroly opatrení.

2.   Každá zmluvná strana sprístupní špecifikácie alebo ich zhrnutia, ako aj kontaktné miesta na účely kontroly opatrení týkajúcich sa zemepisných označení druhej zmluvnej strany, ktoré sú chránené podľa tohto článku.

Článok 179

Podvýbor pre zemepisné označenia

1.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre zemepisné označenia. Podvýbor pre zemepisné označenia sa bude skladať zo zástupcov Únie a Gruzínska, ktorých úlohou bude monitorovať stav tohto pododdielu a posilňovať spoluprácu a dialóg medzi zmluvnými stranami v oblasti zemepisných označení. Podvýbor podáva správy Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody

2.   Podvýbor pre zemepisné označenia bude prijímať rozhodnutia na základe konsenzu. Okrem toho si určí svoj rokovací poriadok. Zasadá najmenej raz ročne, ako aj na žiadosť niektorej zo zmluvných strán, a to striedavo v EÚ a Gruzínsku, v čase, na mieste a spôsobom (napr. aj prostredníctvom videokonferencie), ktoré zmluvné strany stanovia spoločne, ale najneskôr 90 dní od podania žiadosti.

3.   Podvýbor pre zemepisné označenia dohliada na riadne fungovanie tohto pododdielu a môže sa zaoberať akýmkoľvek záležitosťami spojenými s jeho vykonávaním a fungovaním. Je zodpovedný najmä za:

a)

zmenu článku 170 ods. 1 a 2 tejto dohody, pokiaľ ide o odkazy na platné právne predpisy zmluvných strán;

b)

zmenu príloh XVII-C a XVII-D k tejto dohode, pokiaľ ide o zemepisné označenia;

c)

výmenu informácií o vývoji v oblasti právnych predpisov a politiky, pokiaľ ide o zemepisné označenia, ako aj o akejkoľvek inej otázke spoločného záujmu v oblasti zemepisných označení;

d)

výmenu informácií o zemepisných označeniach na účely zváženia ich ochrany v súlade s týmto pododdielom

Pododdiel 4

Dizajny

Článok 180

Medzinárodné dohody

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú Ženevský akt Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov z roku 1999.

Článok 181

Ochrana zapísaných dizajnov

1.   Každá zmluvná strana poskytne ochranu nezávisle vytvoreným dizajnom, ktoré sú nové a pôvodné (29). Túto ochranu poskytne zápis do registra a majiteľom dizajnov z neho budú vyplývať výhradné práva v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.   Dizajn aplikovaný na výrobku alebo začlenený do výrobku, ktorý tvorí súčasť zloženého výrobku, sa považuje za nový a pôvodný vtedy:

a)

ak táto súčasť, pokiaľ je už začlenená do zloženého výrobku, zostáva viditeľná počas bežného používania výrobku a

b)

v takom rozsahu, v akom tieto viditeľné znaky súčasti samotné spĺňajú požiadavky týkajúce sa novosti a pôvodnosti.

3.   Bežné užívanie v zmysle odseku 2 písm. a) znamená užívanie konečným užívateľom vynímajúc údržbu, servis alebo opravy.

4.   Majiteľ chráneného dizajnu má právo zabrániť tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, prinajmenšom vyrábať, ponúkať na predaj, predávať, dovážať, vyvážať, skladovať alebo používať výrobky, na ktorých je použitý alebo v ktorých je stelesnený chránený dizajn, ak sa takéto činnosti uskutočňujú na komerčné účely, neodôvodnene zasahujú do bežného použitia dizajnu a sú nezlučiteľné s poctivým obchodným stykom.

5.   Trvanie využiteľnej doby ochrany je 25 rokov od podania žiadosti o zápis alebo odo dňa stanoveného v súlade s Haagskou dohodou o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov, bez toho, aby bol dotknutý Parížsky dohovor.

Článok 182

Výnimky a obmedzenia

1.   Každá zmluvná strana môže zaviesť obmedzené výnimky z ochrany dizajnov pod podmienkou, že takéto výnimky nebudú neprimerane v rozpore s bežným využitím chránených dizajnov ani nebudú neodôvodnene zasahovať do oprávnených záujmov majiteľa chráneného dizajnu a že sa zohľadnia právom chránené záujmy tretích strán.

2.   Ochrana dizajnov sa nevzťahuje na dizajny, ktoré sú dané najmä technickými a funkčnými hľadiskami. Právo k dizajnu najmä neexistuje pre znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktoré musia byť reprodukované v ich presnom tvare a rozmeroch tak, aby mohol byť výrobok, do ktorého je dizajn začlenený alebo na ktorom bol dizajn aplikovaný, mechanicky spojený s iným výrobkom alebo umiestnený do tohto výrobku, okolo tohto výrobku alebo oproti tomuto výrobku tak, aby každý výrobok mohol plniť svoju funkciu.

Článok 183

Vzťah k autorskému právu

Dizajn môže byť tiež oprávnený na ochranu podľa zákona zmluvnej strany o autorskom práve, a to odo dňa, kedy bol dizajn vytvorený alebo v akejkoľvek forme zaznamenaný. Rozsah tejto ochrany a podmienky, za ktorých sa udeľuje, vrátane požadovaného stupňa pôvodnosti, určí každá zmluvná strana.

Pododdiel 5

Patenty

Článok 184

Medzinárodné dohody

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú ustanovenia Zmluvy WIPO o patentovej spolupráci.

Článok 185

Patenty a verejné zdravie

1.   Zmluvné strany uznávajú význam Vyhlásenia konferencie ministrov WTO o dohode TRIPS a verejnom zdraví prijatého 14. novembra 2001.

2.   Zmluvné strany budú dodržiavať rozhodnutie Generálnej rady WTO z 30. augusta 2003, ktoré sa týka vykonávania odseku 6 vyhlásenia uvedeného v odseku 1 tohto článku, a prispejú k jeho vykonávaniu.

Článok 186

Dodatkové ochranné osvedčenie

1.   Zmluvné strany uznávajú, že lieky a prípravky na ochranu rastlín chránené patentom na ich území môžu podliehať pred uvedením na ich trhy administratívnemu postupu povoľovania alebo registrácie. Zmluvné strany uznávajú, že čas, ktorý uplynie medzi podaním patentovej prihlášky a prvým oprávnením na uvedenie výrobku na ich príslušný trh v zmysle vymedzenia stanoveného na tento účel vo vnútroštátnych právnych predpisoch, môže skrátiť obdobie účinnej patentovej ochrany.

2.   Každá zmluvná strana stanoví dodatočnú lehotu ochrany liekov a prípravkov na ochranu rastlín chránených patentom, ktoré prešli administratívnym postupom povoľovania, pričom dĺžka tejto dodatočnej lehoty sa bude rovnať času uvedenému v druhej vete odseku 1, ktorý sa skráti o päť rokov.

3.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2, predĺženie ochrany dodatočnou lehotou nesmie byť dlhšie ako päť rokov.

4.   Pokiaľ ide o lieky, v prípade ktorých boli uskutočnené pediatrické štúdie a výsledky týchto štúdií boli zohľadnené v informácii o lieku, zmluvné strany predĺžia lehotu ochrany uvedenú v odseku 2 o ďalších šesť mesiacov.

Článok 187

Ochrana údajov predložených na účely získania povolenia na uvedenie lieku na trh (30)

1.   Zmluvné strany zavedú komplexný systém s cieľom zabezpečiť, aby sa s údajmi predkladanými na účely získania povolenia na uvedenie lieku na trh zaobchádzalo ako s dôvernými údajmi, ako aj aby sa nezverejňovali a nepoužívali ako podklady na iné účely.

2.   Každá zmluvná strana vo svojom právnom poriadku zabezpečí, aby akékoľvek informácie, ktoré boli predložené na účely získania povolenia na uvedenie lieku na trh zostali dôvernými a neboli poskytnuté tretím stranám, ako aj aby tieto informácie boli chránené pred nekalým obchodným použitím.

3.   Na tento účel žiadna zo zmluvných strán, a to prinajmenšom po dobu najmenej šesť rokov odo dňa prvého povolenia v niektorej zo zmluvných strán, neumožní iným žiadateľom uviesť na trh rovnaký alebo podobný výrobok na základe povolenia na uvedenie lieku na trh udeleného žiadateľovi, ktorý predložil údaje z testov alebo štúdie, pokiaľ nebudú mať výslovný súhlas osoby, ktorá tieto údaje alebo štúdie predložila. Počas tohto obdobia sa údaje z testov ani štúdie predložené na účely získania prvého povolenia na uvedenie na trh nepoužijú v záujme žiadneho následného žiadateľa, ktorý sa bude usilovať o získanie povolenia na uvedenie lieku na trh, ibaže s tým prvý žiadateľ súhlasí.

4.   Lehota šiestich rokoch rokov uvedená v odseku 3 sa predĺži maximálne na sedem rokov, ak počas prvých šiestich rokov po získaní pôvodného povolenia na uvedenie na trh držiteľ získa povolenie pre jednu alebo viac nových terapeutických indikácií, ktoré sa pokladajú za výrazný klinický prínos v porovnaní s existujúcimi terapiami.

5.   Gruzínsko sa zaväzuje zosúladiť svoje právne predpisy o ochrane údajov v oblasti liekov s právnymi predpismi Únie v tejto oblasti ku dňu, ktorý určí Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody.

Článok 188

Ochrana údajov predložených na účely získania povolenia na uvedenie prípravku na ochranu rastlín na trh

1.   Každá zmluvná strana stanoví požiadavky na bezpečnosť a účinnosť pred tým, ako povolí uviesť prípravky na ochranu rastlín na trh.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby údaje, ktoré boli predložené na účely získania prvého povolenia na uvedenie prípravku na ochranu rastlín na trh boli chránené pred nekalým obchodným použitím a aby neboli využívané v záujme žiadnej inej osoby, ktorá sa bude usilovať o získanie povolenia na uvedenie na trh, ibaže sa poskytne dôkaz, že s tým prvý majiteľ výslovne súhlasí.

3.   Testovacie protokoly alebo správy o štúdii predložené po prvýkrát na účely získania povolenia na uvedenie na trh musia:

a)

byť nevyhnutné na účely získania povolenia alebo na účely zmeny povolenia s cieľom umožniť využívanie prípravku na ďalšie rastliny

b)

certifikované, že spĺňajú zásady správnej laboratórnej praxe alebo správnej experimentálnej praxe.

4.   Obdobie trvania ochrany údajov bude aspoň desať rokov odo dňa, kedy bolo získané prvé povolenie v príslušnej zmluvnej strane.

Článok 189

Odrody rastlín

Zmluvné strany budú chrániť práva k odrodám rastlín v súlade s Medzinárodným dohovorom na ochranu nových odrôd rastlín, pričom budú spolupracovať v záujme podpory a presadzovania týchto práv.

Oddiel 3

Presadzovanie práv duševného vlastníctva

Článok 190

Všeobecné povinnosti

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky, ktoré im vyplývajú z dohody TRIPS a najmä z jej časti III, a stanovia doplnkové opatrenia, postupy a prostriedky nápravy uvedené ďalej v tomto oddieli, ktoré sú potrebné na zabezpečenie presadzovania práv duševného vlastníctva (31).

2.   Tieto doplnkové opatrenia, postupy a prostriedky nápravy budú spravodlivé a nestranné, nebudú zbytočne zložité alebo nákladné, nebudú obsahovať neprimerané lehoty a nebudú mať za následok bezdôvodné zdržania.

3.   Tieto doplnkové opatrenia a prostriedky nápravy okrem toho budú účinné, primerané a odrádzajúce a budú sa uplatňovať tak, aby sa zabránilo vytváraniu prekážok legitímneho obchodu a aby sa zabezpečila ochrana pred ich zneužívaním.

Článok 191

Oprávnení žiadatelia

Každá zmluvná strana uzná za osoby oprávnené žiadať uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy uvedených v tomto oddiele a v časti III dohody TRIPS:

a)

nositeľov práv duševného vlastníctva v súlade s ustanoveniami platného práva;

b)

všetky ostatné osoby oprávnené na využívanie týchto práv, najmä nadobúdateľov licencií, a to v rozsahu povolenom ustanoveniami platného práva a v súlade s ním;

c)

organizácie kolektívnej správy práv duševného vlastníctva, ktoré sa zvyčajne považujú za oprávnené zastupovať nositeľov práv duševného vlastníctva, a to v rozsahu povolenom ustanoveniami platného práva a v súlade s ním a

d)

profesijné ochranné združenia, ktoré sa zvyčajne považujú za oprávnené zastupovať nositeľov práv duševného vlastníctva, a to v rozsahu povolenom ustanoveniami platného práva a v súlade s ním.

Pododdiel 1

Presadzovanie prostredníctvom občianskoprávnych prostriedkov

Článok 192

Opatrenia na účely zabezpečenia dôkazov

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby ešte pred začatím konania vo veci samej príslušné súdne orgány mohli na základe žiadosti strany, ktorá predložila primerane dostupné dôkazy na podporu tvrdenia, že bolo porušené jej právo duševného vlastníctvaalebo k porušeniu tohto práva má dôjsť, nariadiť okamžité a účinné predbežné opatrenia na účely zabezpečenia relevantných dôkazov v súvislosti s údajným porušením, s výhradou ochrany dôverných informácií.

2.   Súčasťou takýchto opatrení môže byť podrobný opis, s odobratím vzorky alebo bez, alebo fyzické zabavenie tovaru údajne porušujúceho práva a, vo vhodných prípadoch, materiálov a prostriedkov použitých na výrobu a/alebo distribúciu takéhoto tovaru a súvisiacich dokumentov. Tieto opatrenia sa prijmú, ak je to nevyhnutné, bez toho, aby bola vypočutá druhá strana, najmä ak je pravdepodobné, že akékoľvek oneskorenie spôsobí nenapraviteľnú škodu nositeľovi práv alebo ak hrozí preukázateľné nebezpečenstvo zničenia dôkazov.

3.   Ak sa opatrenia na účely zabezpečenia dôkazov prijmú bez toho, aby bola vypočutá druhá strana, dotknuté strany budú o tom bezodkladne informované, a to najneskôr po vykonaní opatrení.

Článok 193

Právo na informácie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby príslušné súdne orgány mohli v rámci konania vo veci porušenia práv duševného vlastníctva a na základe odôvodnenej a primeranej žiadosti navrhovateľa nariadiť poskytnutie informácií o pôvode a distribučných sieťach tovaru alebo služieb porušujúcich práva duševného vlastníctva porušovateľovi a/alebo akejkoľvek inej osobe, o ktorej sa:

a)

zistilo, že vlastní tovar, ktorý tieto práva porušuje v komerčnom rozsahu;

b)

zistilo, že používa služby, ktoré tieto práva porušujú v komerčnom rozsahu;

c)

zistilo, že v komerčnom rozsahu poskytuje služby využívané pri porušovaní týchto práv, alebo

d)

na základe informácií pochádzajúcich od osoby uvedenej písmenách a), b) alebo c) tohto odseku zistilo, že je zapojená do výroby, produkcie alebo distribúcie tovaru porušujúceho práva alebo do poskytovania služieb.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 podľa potreby obsahujú:

a)

mená a adresy výrobcov, producentov, distribútorov, dodávateľov alebo poskytovateľov a iných predchádzajúcich vlastníkov tovaru alebo služieb, ako aj predpokladaných veľkoobchodníkov a maloobchodníkov a

b)

informácie o vyrobených, vyprodukovaných, dodaných, prijatých alebo objednaných množstvách, ako aj o cene za daný tovar alebo služby.

3.   Odseky1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté iné zákonné ustanovenia, ktorými:

a)

sa poskytujú nositeľovi práv práva na získanie kompletnejších informácií;

b)

sa spravuje využívanie informácií poskytnutých podľa tohto článku na účely občianskoprávnych alebo trestných konaní;

c)

je upravená zodpovednosť za zneužitie práva na informácie;

d)

sa udeľuje možnosť odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by prinútili osobu uvedenú v odseku 1, aby uznala svoju účasť alebo účasť svojich blízkych príbuzných na porušení práv duševného vlastníctva alebo

e)

je upravená ochrana dôvernosti zdrojov informácií alebo spracúvanie osobných údajov.

Článok 194

Dočasné opatrenia

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby súdne orgány mohli na žiadosť navrhovateľa vydať proti údajnému porušovateľovi predbežný príkaz s cieľom zabrániť akémukoľvek hroziacemu porušeniu práv duševného vlastníctva alebo predbežne a prípadne pod hrozbou opakovaného uloženia pokuty podľa vnútroštátneho práva zakázať pokračovanie údajného porušovania týchto práv či podmieniť toto pokračovanie zložením záruk určených na zabezpečenie kompenzácie pre nositeľa práv. Predbežný príkaz je možné vydať za rovnakých podmienok aj v súvislosti so sprostredkovateľom, ktorého služby využíva tretia strana na účely porušovania práv duševného vlastníctva.

2.   Predbežný príkaz je možné vydať aj na účely nariadenia zabavenia alebo vydania tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva, aby sa zabránilo jeho vstupu do obchodnej siete alebo pohybu v nej.

3.   V prípade porušovania, ku ktorému údajne dochádza v komerčnom rozsahu, zmluvné strany zabezpečia, aby v prípade, že navrhovateľ preukáže, že existujú okolnosti pravdepodobne ohrozujúce získanie náhrady škody, mohli súdne orgány nariadiť preventívne zabavenie hnuteľného a nehnuteľného majetku údajného porušovateľa vrátane zablokovania jeho bankových účtov a iného jeho majetku. Na tento účel môžu príslušné orgány nariadiť prípadné poskytnutie prístupu k bankovým, finančným alebo obchodným dokumentom v držbe údajného porušovateľa práv.

Článok 195

Opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia vo veci samej

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby príslušné súdne orgány mohli na žiadosť navrhovateľa, bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek náhrada škody vzniknutej nositeľovi práv z dôvodu porušenia práv, a bez akejkoľvek kompenzácie, nariadiť prinajmenšom úplné odstránenie tovaru z obchodnej siete alebo jeho zničenie, ak v súvislosti s týmto tovarom zistili, že porušuje práva duševného vlastníctva. Príslušné súdne orgány môžu tiež nariadiť zničenie materiálov a prostriedkov prevažne použitých pri výrobe alebo produkcii tohto tovaru.

2.   Súdne orgány zmluvných strán budú mať právo nariadiť, aby sa tieto opatrenia vykonali na účet porušujúcej osoby, pokiaľ nie sú uvedené osobitné dôvody, aby sa tak nestalo.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že bolo prijaté súdne rozhodnutie konštatujúce porušenie práv duševného vlastníctva, mohli súdne orgány vydať proti porušovateľovi, ako aj proti sprostredkovateľovi, ktorého služby využíva tretia strana na účely porušovania práv duševného vlastníctva, súdny príkaz zakazujúci pokračovanie porušovania.

4.   Zmluvné strany môžu stanoviť, že vo vhodných prípadoch a na žiadosť osoby, ktorá podlieha opatreniam stanoveným v tomto článku, môžu príslušné súdne orgány nariadiť namiesto uplatnenia opatrení stanovených v tomto článku zaplatenie finančnej kompenzácie poškodenej strane, ak táto osoba nekonala úmyselne ani z nedbanlivosti, ak by jej uplatnenie predmetných opatrení spôsobilo neprimeranú škodu a ak sa finančná kompenzácia poškodenej osoby javí ako dostatočne uspokojivá.

Článok 196

Náhrada škody

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby súdne orgány na žiadosť poškodenej strany mohli nariadiť porušovateľovi, ktorý vedel, alebo mal dostatočné dôvody vedieť, že sa podieľa na porušovaní, aby zaplatil nositeľovi práva náhradu škody zodpovedajúcu skutočne ujme, ktorú nositeľ práva utrpel následkom porušenia. V prípade, že súdne orgány stanovujú výšku náhrady škody:

a)

zohľadnia všetky príslušné aspekty, ako napríklad nepriaznivé ekonomické dôsledky vrátane ušlého zisku, ktoré poškodená strana utrpela, akékoľvek bezdôvodné obohatenie, ktoré nadobudol porušovateľ, a vo vhodných prípadoch aj iné prvky ako ekonomické faktory, ako napríklad morálnu ujmu spôsobenú nositeľovi práv porušovateľom alebo

b)

ako alternatívu k písmenu a) tohto odseku môžu vo vhodných prípadoch stanoviť výšku náhradu škody ako paušálnu sumu na základe takých prvkov, ako je prinajmenšom výška odmeny, ktorú by musel zaplatiť porušovateľ, ak by požiadal o povolenie na použitie príslušného predmetu chráneného právom duševného vlastníctva.

2.   Zmluvné strany môžu stanoviť, že ak porušovateľ nevedel alebo nemal dostatočné dôvody vedieť, že porušuje právo, súdne orgány môžu nariadiť, aby poškodenej strane nahradil zisky alebo zaplatil škodu, ktoré môžu byť stanovené vopred.

Článok 197

Trovy konania

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby, pokiaľ to nie je v rozpore so zásadou spravodlivosti a nie sú dotknuté výnimky stanovené vnútroštátnymi procesnými pravidlami, boli zodpovedajúce a primerané trovy konania a iné výdavky, ktoré vznikli strane, ktorá bola v spore úspešná, v zásade uhradené stranou, ktorá v spore nebola úspešná.

Článok 198

Uverejňovanie súdnych rozhodnutí

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v rámci súdnych konaní vo veci porušenia práv duševného vlastníctva súdne orgány mohli nariadiť na žiadosť žiadateľa a na náklady porušujúcej osoby primerané opatrenia na zverejnenie informácií týkajúcich sa rozhodnutia vrátane jeho uverejnenia v celom rozsahu alebo čiastočne.

Článok 199

Prezumpcia autorstva alebo vlastníctva

Na účely uplatňovania opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tomto oddiele:

a)

v prípade autorov literárnych a umeleckých diel, na to, aby boli uznaní za autorov týchto diel, pokiaľ neexistuje dôkaz o opaku, postačí, aby ich mená či názvy boli uvedené na diele obvyklým spôsobom, pričom to postačí aj na to, aby boli oprávnení na podanie návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv duševného vlastníctva;

b)

písmeno a) sa mutatis mutandis uplatní aj na nositeľov práv súvisiacich s autorským právom, pokiaľ ide o ich predmety ochrany.

Pododdiel 2

Ďalšie ustanovenia

Článok 200

Opatrenia na hraniciach

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 75 tejto dohody a príloha XIII tejto dohody sa v tomto článku stanovujú všeobecné zásady, ktorými sa spravuje presadzovanie práv duševného vlastníctva zo strany colných orgánov, ako aj povinnosti colných orgánov zmluvných strán v rámci zapojenia sa do spolupráce.

2.   Pri vykonávaní opatrení na hraniciach na účely presadzovania práv duševného vlastníctva zmluvné strany zabezpečia, aby boli dodržané povinnosti, ktoré im vyplývajú z dohody GATT z roku 1994 a dohody TRIPS.

3.   Ustanovenia tohto článku o opatreniach na hraniciach sú procesnými ustanoveniami. Stanovujú sa nimi podmienky a postupy na prijatie opatrení colnými orgánmi, ak tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva podlieha alebo by mal podliehať colným kontrolám. Týmito ustanoveniami nie sú žiadnym spôsobom dotknuté hmotnoprávne ustanovenia zmluvných strán v oblasti duševného vlastníctva.

4.   Na účely účinného presadzovania práv duševného vlastníctva colné orgány prijmú škálu opatrení na odhalenie dodávok tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva. Medzi tieto opatrenia budú patriť aj metódy analýzy rizík založené okrem iného na informáciách poskytnutých nositeľmi práv, získaných spravodajských informáciách a inšpekcii nákladov.

5.   Zmluvné strany sa dohodli, že účinne vykonajú článok 69 dohody TRIPS, pokiaľ ide o medzinárodný obchod s tovarom podozrivým z porušovania práv duševného vlastníctva. Na tento účel zmluvné strany v rámci svojich colných správ zriadia a oznámia kontaktné miesta, pričom budú pripravené vymieňať si údaje a informácie o obchode s takýmto tovarom, ktorý ma vplyv na obe zmluvné strany. Zmluvné strany budú predovšetkým podporovať výmenu informácií a spoluprácu medzi colnými orgánmi s súvislosti s obchodom s tovarom nesúcim falšované ochranné známky a pirátskym tovarom porušujúcim autorské právo. Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia protokolu II o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach si colné orgány budú v prípade potreby vymieňať informácie promptne a v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán na ochranu údajov.

6.   Colné orgány každej zmluvnej strany budú na požiadanie aj z vlastného podnetu spolupracovať v rámci poskytnutia všetkých relevantných dostupných informácií colným orgánom druhej zmluvnej strany, a to najmä v súvislosti s tovarom v tranzite cez územie zmluvnej strany smerujúcim na územie druhej zmluvnej strany alebo v pôvodom v tejto druhej zmluvnej strane.

7.   Všetky potrebné praktické mechanizmy v súvislosti s výmenou údajov a informácií podľa tohto článku stanoví výbor uvedený v článku 74 tejto dohody.

8.   Pokiaľ ide o porušenia práv duševného vlastníctva, uplatní sa protokol II o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach, a to bez toho, aby boli dotknuté formy spolupráce vyplývajúce z uplatnenia odsekov 5 až 7 tohto článku.

9.   Ako podvýbor zodpovedný za zabezpečenie riadneho fungovania a vykonávania tohto článku bude konať podvýbor uvedený v článku 74 tejto dohody.

Článok 201

Kódexy správania

Zmluvné strany budú podporovať:

a)

vypracovanie kódexov správania, ktoré by mali prispieť k presadzovaniu práv duševného vlastníctva, zo strany odvetvových alebo profesijných združení alebo organizácií,

b)

predkladanie návrhov kódexov správania príslušným orgánom zmluvných strán a posudzovanie ich uplatňovania.

Článok 202

Spolupráca

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v záujme podpory vykonávania záväzkov a povinností prevzatých na základe tejto kapitoly.

2.   Medzi oblasti spolupráce budú patriť aj tieto činnosti:

a)

výmena informácií o právnom rámci týkajúcom sa práv duševného vlastníctva a príslušných pravidiel ich ochrany a presadzovania; výmena skúseností týkajúcich sa legislatívneho procesu v týchto oblastiach;

b)

výmena skúseností a informácií v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva;

c)

výmena skúseností s presadzovaním práv na centrálnej a nižšej úrovni colnými orgánmi, políciou, administratívnymi a súdnymi orgánmi; koordinácia v záujme predchádzania vývozu falšovaného tovaru, a to aj s inými krajinami;

d)

budovania kapacít, výmena a odborná príprava pracovníkov;

e)

podpora a šírenie informácií o právach duševného vlastníctva okrem iného v podnikateľských kruhoch a v občianskej spoločnosti; podpora verejného povedomia spotrebiteľov a nositeľov práv;

f)

posilňovanie inštitucionálnej spolupráce, napríklad medzi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za oblasť duševného vlastníctva;

g)

aktívna podpora povedomia širokej verejnosti a jej vzdelávanie v oblasti politík týkajúcich sa práv duševného vlastníctva; vytvorenie účinných stratégií na identifikovanie hlavných príjemcov posolstiev a vytvorenie komunikačných programov na zvýšenie povedomia spotrebiteľov a médií o dosahoch porušovania práv duševného vlastníctva, a to aj v súvislosti s hrozbami z pohľadu zdravia a bezpečnosti a v kontexte prepojenia na organizovaný zločin.

KAPITOLA 10

Hospodárska súťaž

Článok 203

Zásady

Zmluvné strany uznávajú význam voľnej a nenarušenej hospodárskej súťaže vo svojich obchodných vzťahoch. Uznávajú, že protisúťažné podnikateľské postupy a štátne zásahy (vrátane dotácií) majú potenciál narušiť riadne fungovanie trhov a oslabujú výhody liberalizácie obchodu.

Článok 204

Antitrustové právne predpisy, právne predpisy v oblasti fúzií a ich vykonávanie

1.   Každá zmluvná strana na svojom území zachová komplexné právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré účinne riešia protisúťažné dohody, zosúladené postupy a protisúťažné jednostranné konanie podnikov s dominantným postavením na trhu, a ktoré zároveň zakotvujú účinnú kontrolu nad koncentráciami s cieľom zabrániť značnému narušeniu účinnej hospodárskej súťaže a zneužitiu dominantného postavenia.

2.   Každá zmluvná strana zachová orgán zodpovedný za účinné presadzovanie právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže uvedených v odseku 1, pričom tento orgán bude na uvedený účel aj náležite vybavený.

3.   Zmluvné strany uznávajú význam uplatňovania svojich príslušných právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže transparentným a nediskriminačným spôsobom, pri dodržaní zásad spravodlivosti v konaní a práva dotknutých podnikov na obhajobu.

Článok 205

Štátne monopoly, štátne podniky a podniky, ktorým boli zverené osobitné alebo výhradné práva

1.   Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nebráni zmluvnej strane v tom, aby stanovila alebo zachovala štátne monopoly, štátne podniky a podniky, ktorým boli zverené osobitné alebo výhradné práva v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi.

2.   Pokiaľ ide o štátne monopoly obchodného charakteru, štátne podniky a podniky, ktorým boli zverené osobitné alebo výhradné práva, každý zmluvná strana zabezpečí, aby sa na ne vzťahovali právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže uvedené v článku 204 ods. 1, pokiaľ uplatňovanie týchto právnych predpisov právne ani fakticky nebráni v plnení konkrétnych úloh vo verejnom záujme, ktoré boli týmto podnikom zverené.

Článok 206

Dotácie

1.   Na účely tohto článku je dotáciou opatrenie, ktoré spĺňa podmienky článku 1 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, a to bez ohľadu na to, či sa poskytuje v súvislosti s výrobou tovarov alebo poskytovaním služieb, a ktoré je špecifické v zmysle článku 2 uvedenej dohody.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti dotácií. Na tento účel každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane každé dva roky správu o právnom základe, forme, sume alebo o rozpočte, a prípadne aj príjemcovi, dotácií poskytovaných jej vládou alebo verejnými subjektmi v súvislosti s výrobou tovaru. Táto správa sa považuje za poskytnutú, ak sú príslušné informácie sprístupnené zmluvnými stranami alebo v ich mene na verejne prístupnej webovej lokalite.

3.   Na žiadosť jednej zo zmluvných strán jej druhá zmluvná strana okamžite poskytne informácie a odpoveď na otázky týkajúce sa určitých dotácií súvisiacich s poskytovaním služieb.

Článok 207

Urovnávanie sporov

Na články 203, 204 a 205 tejto dohody sa mechanizmus na urovnávanie sporov podľa kapitoly 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody nepoužije.

Článok 208

Vzťah s WTO

Ustanoveniami tejto kapitoly nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré zmluvnej strane vyplývajú z dohody o WTO a najmä z dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a Dohovoru o urovnávaní sporov (DSU).

Článok 209

Dôvernosť

V prípade, že si zmluvné strany vymieňajú informácie podľa tohto kapitoly, zohľadnia obmedzenia, ktoré vyplývajú z požiadaviek služobného a obchodného tajomstva v rámci ich príslušnej jurisdikcie.

KAPITOLA 11

Energetické otázky súvisiace s obchodom

Článok 210

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

a)

„energetický tovar“ je ropa (kód HS 27.09), zemný plyn (kód HS 27.11) a elektrická energia (kód HS 27.16);

b)

„infraštruktúra na dopravu energetického tovaru“ sú vysokotlakové plynovody na dopravu zemného plynu, vysokonapäťové elektrické prenosové siete a vedenia vrátane prepojovacích vedení na prepojenie rôznych sietí na prenos plynu a elektrickej energie, ropovody. železnice a iné pevné zariadenia na tranzit energetického tovaru;

c)

„tranzit“ je prechod energetického tovaru cez územie určitej zmluvnej strany, s prekládkou, skladovaním, rozdelením tovaru alebo so zmenou v spôsobe dopravy alebo bez prekládky, skladovania, rozdelenia tovaru alebo zmeny v spôsobe dopravy, keď tento prechod predstavuje len časť úplnej trasy, ktorá sa začína a končí mimo územia zmluvnej strany, cez ktoré sa uskutočňuje tranzit;

d)

„nedovolené odoberanie“ je činnosť spočívajúca v neoprávnenom odobratí energetického tovaru z infraštruktúry na dopravu energetického tovaru.

Článok 211

Tranzit

Zmluvné strany zabezpečia tranzit v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z dohody GATT z roku 1994 a zo Zmluvy o energetickej charte.

Článok 212

Nedovolené odoberanie tovaru v tranzite

Každá zmluvná strana prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zakázalo a vyriešilo nedovolené odoberanie energetického tovaru v tranzite cez jej územie, ktoré uskutočňuje akýkoľvek subjekt, ktorý patrí pod kontrolu alebo jurisdikciu tejto zmluvnej strany.

Článok 213

Neprerušený tranzit

1.   Zmluvná strana nebude odoberať z tranzitu ani zasahovať do tranzitu energetického tovaru uskutočňovaného cez jej územie, okrem prípadov, keď sa tak osobitne ustanovuje v zmluve alebo inej dohode upravujúcej tento tranzit alebo ak by ďalšie pokračovanie v prevádzke infraštruktúry na dopravu energetického tovaru bez prijatia okamžitých opatrení na nápravu viedlo k neprimeranému ohrozeniu verejnej bezpečnosti, kultúrneho dedičstva, zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia, pričom musí byť dodržaná požiadavka, že takéto opatrenie sa nesmie uplatniť spôsobom, ktorý by predstavoval svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami alebo skryté obmedzovanie medzinárodného obchodu.

2.   V prípade sporu o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa zmluvných strán či jedného alebo viacerých subjektov patriacich pod kontrolu alebo do jurisdikcie niektorej zo zmluvných strán, nesmie zmluvná strana, cez územie ktorej sa uskutočňuje tranzit energetického tovaru, a to až do uzavretia postupu na urovnanie sporu podľa príslušnej zmluvy alebo dohody alebo postupu v núdzových situáciách v zmysle prílohy XVIII k tejto dohode alebo kapitoly 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, prerušiť tento tranzit alebo znížiť jeho objem, alebo umožniť niektorému zo subjektov patriacich pod jej kontrolu alebo do jej jurisdikcie vrátane štátnych obchodných podnikov, aby prerušil tento tranzit alebo znížil jeho objem, s výnimkou prípadov, keď sa tak osobitne ustanovuje v odseku 1.

3.   Zmluvná strana neponesie zodpovednosť za prerušenie tranzitu alebo zníženie jeho objemu v zmysle tohto článku, ak táto zmluvná strana nebola schopná zabezpečiť dodávku alebo tranzit energetického tovaru v dôsledku konania, za ktoré zodpovedá tretia krajina alebo subjekt patriaci pod kontrolu alebo do jurisdikcie tretej krajiny.

Článok 214

Prevádzkovatelia a ich povinnosť tranzitu

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby prevádzkovatelia infraštruktúry na dopravu energetického tovaru prijali opatrenia, ktoré sú potrebné na:

a)

minimalizáciu rizika náhodného prerušenia tranzitu alebo zníženia jeho objemu

b)

urýchlené obnovenie normálneho fungovania tranzitu, v prípade ktorého došlo k náhodnému prerušeniu alebo zníženiu objemu.

Článok 215

Regulačný orgán

1.   Každá zmluvná strana určí nezávislé regulačné orgány oprávnené regulovať trh plynu a elektrickej energie. Tieto regulačné orgány musia byť právne odlišné a fungovať nezávisle od akéhokoľvek verejného alebo súkromného podniku, účastníka trhu alebo operátora.

2.   Rozhodnutia regulačného orgánu a postupy, ktoré používa, musia byť nezávislé, pokiaľ ide o všetkých účastníkov trhu.

3.   Prevádzkovateľ, na ktorého má vplyv určité rozhodnutie regulačného orgánu, má právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán. Ak odvolací orgán nemá charakter súdneho orgánu, dôvody jeho rozhodnutia sa uvedú vždy písomne a jeho rozhodnutia takisto podliehajú preskúmaniu zo strany nestranného a nezávislého súdneho orgánu. Rozhodnutia prijaté odvolacími orgánmi sa musia účinne presadzovať.

Článok 216

Organizácia trhov

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby trhy s energiou boli prevádzkované s cieľom dosiahnuť konkurencieschopné, bezpečné a environmentálne udržateľné podmienky, ako aj, aby nedochádzalo k diskriminácii, pokiaľ ide o práva a povinnosti jednotlivých podnikov.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 môže zmluvná strana vo všeobecnom hospodárskom záujme zaviesť povinnosť pre podniky, ktoré sa môžu týkať bezpečnosti, a to aj bezpečnosti dodávok energie, ich pravidelnosti, kvality a ceny, ochrany životného prostredia, ako aj energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany klímy. Tieto povinnosti musia byť jasne vymedzené, transparentné, primerané a overiteľné.

3.   V prípade, že je cena, za ktorú sa plyn a elektrická energia predávajú na vnútroštátnom trhu, regulovaná zmluvnou stranou, táto zmluvná strana zabezpečí, aby pred nadobudnutím účinnosti regulovanej ceny bola uverejnená metodika, z ktorej vychádza výpočet tejto regulovanej ceny.

Článok 217

Prístup k infraštruktúre na dopravu energetického tovaru

1.   Každá zmluvná strana na svojom území zabezpečí vykonávanie systému prístupu tretích strán k infraštruktúre na dopravu energetického tovaru a k infraštruktúre týkajúcej sa skvapalneného zemného plynu a jeho uskladňovania, ktorý sa bude týkať všetkých používateľov a ktorý sa bude uplatňovať transparentným, objektívnym a nediskriminačným spôsobom.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby poplatky za prístup k infraštruktúre na dopravu energetického tovaru a všetky ďalšie podmienky súvisiace s prístupom k tejto infraštruktúre boli objektívne, primerané, transparentné, ako aj aby neboli diskriminačné na základe pôvodu, vlastníctva alebo cieľu určenia energetického tovaru.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby celá technická a zmluvná kapacita, a to skutočná aj virtuálna, rozdeľovala na základe transparentných a nediskriminačných kritérií a postupov.

4.   V prípade, že sa určitej tretej strane odmietne poskytnutie prístupu, zmluvné strany zabezpečia, aby prevádzkovatelia infraštruktúry na dopravu energetického tovaru na požiadanie poskytli riadne odôvodnené vysvetlenie žiadajúcej strane, s možnosťou právne nápravy.

5.   Zmluvná strana sa môže vo výnimočných prípadoch odchýliť od ustanovení odsekov 1 až 4, a to na základe objektívnych kritérií stanovených v jej právnych predpisoch. Zmluvná strana môže predovšetkým v rámci svojich právnych predpisov vykonať možnosť udeliť, a to od prípadu k prípadu, novej veľkej infraštruktúre na dopravu energetického tovaru výnimku z pravidiel poskytnutia prístupu tretím stranám.

Článok 218 (32)

Vzťah k Zmluve o Energetickom spoločenstve

1.   V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto kapitoly a ustanoveniami Zmluvy o Energetickom spoločenstve alebo právnych predpisov Únie uplatniteľných na jej základe majú v rámci predmetného rozporu prednosť ustanovenia Zmluvy o Energetickom spoločenstve alebo právnych predpisov Únie uplatniteľných na jej základe.

2.   Pri vykonávaní tejto kapitoly sa uprednostní prijímanie právnych predpisov alebo iných aktov, ktoré budú v súlade so Zmluvou o Energetickom spoločenstve alebo ktoré budú založené na uplatniteľných právnych predpisoch Únie. V prípade sporu v súvislosti s touto kapitolou sa budú právne predpisy a iné akty, ktoré spĺňajú tieto kritériá, považovať za predpisy a iné akty v súlade s touto kapitolou. Pri posudzovaní súladu právnych predpisov alebo iných aktov s týmito kritériami sa zohľadnia všetky relevantné rozhodnutia prijaté na základe článku 91 Zmluvy o Energetickom spoločenstve.

KAPITOLA 12

Transparentnosť

Článok 219

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

a)

pojem „všeobecne záväzné opatrenia“ zahŕňa zákony, iné právne predpisy, súdne rozhodnutia, postupy a administratívne rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na akúkoľvek záležitosť, na ktorú sa vzťahuje hlava IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Tento pojem nezahŕňa opatrenia, ktoré sú určené určitej konkrétnej osobe alebo skupine osôb.

b)

„zainteresovaná osoba“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená na území zmluvnej strany, na ktorú môže mať priamy vplyv určité všeobecne záväzné opatrenie.

Článok 220

Cieľ

Zmluvné strany uznávajú vplyv, ktorý môže mať ich regulačné prostredie na obchod a investície medzi nimi, a zabezpečia predvídateľné regulačné prostredie pre hospodárske subjekty vrátane malých a stredných podnikov, ako aj efektívne postupy, a to pri zohľadnení požiadaviek právnej istoty a proporcionality.

Článok 221

Uverejňovanie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby všeobecne záväzné opatrenia:

a)

boli urýchlene sprístupnené prostredníctvom oficiálne stanoveného média, a ak je to uskutočniteľné elektronicky, tak, aby sa s nimi mohli zainteresované osoby oboznámiť;

b)

obsahovali vysvetlenie svojho cieľa a dôvodov a

c)

aby sa, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov vrátane záležitostí súvisiacich s bezpečnosťou alebo stavom núdze, v týchto opatreniach stanovoval dostatočne dlhý čas medzi ich uverejnením a nadobudnutím účinnosti.

2.   Každá zmluvná strana:

a)

sa bude usilovať v dostatočnom časovom predstihu verejne sprístupniť akýkoľvek návrh všeobecne záväzného opatrenia alebo návrh na jeho zmenu, ako aj vysvetlenie cieľa a dôvodov predmetného návrhu;

b)

poskytne zainteresovaným osobám dostatok príležitostí na vznesenie pripomienok k takémuto návrhu, pričom poskytne najmä dostatočne dlhý čas na tento účel a

c)

sa bude usilovať zohľadniť pripomienky, ktoré zainteresované osoby predložili v súvislosti s takýmto návrhom.

Článok 222

Miesta na predkladanie otázok a kontaktné miesta

1.   V záujme uľahčenia komunikácie medzi zmluvnými stranami o akejkoľvek záležitosti, na ktorú sa vzťahuje hlava IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, určí každá zmluvná strana kontaktné miesto, ktoré bude plniť funkciu koordinátora.

2.   Každá zmluvná strana zachová alebo stanoví vhodné mechanizmy umožňujúce odpovedať na žiadosti o informácie od akejkoľvek osoby týkajúce sa akéhokoľvek navrhovaného alebo platného všeobecne záväzného opatrenia a jeho uplatňovania. Žiadosti o informácie môžu byť adresované prostredníctvom kontaktného miesta zriadeného podľa odseku 1 alebo prípadne prostredníctvom akéhokoľvek iného mechanizmu.

3.   Zmluvné strany uznávajú, že akákoľvek odpoveď podľa odseku 2 nemusí byť konečná ani právne záväzná, ale slúži len na informačné účely, ak sa v príslušných zákonoch a iných právnych predpisoch zmluvných strán nestanovuje inak.

4.   Na žiadosť jednej zo zmluvných strán jej druhá zmluvná strana okamžite poskytne informácie a odpoveď na otázky týkajúce sa akéhokoľvek všeobecne záväzného opatrenia alebo akéhokoľvek návrhu na zmenu všeobecne záväzného opatrenia, v prípade ktorého sa žiadajúca zmluvná strana domnieva, že by mohlo ovplyvniť fungovanie hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, a to bez ohľadu na to, či žiadajúcej zmluvnej strane bolo toto opatrenie vopred oznámené.

Článok 223

Správa všeobecne záväzných opatrení

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa všetky jej všeobecne záväzné opatrenia uplatňovali objektívne, nestranne a primerane.

2.   Na tento účel, ak sa v konkrétnych prípadoch takéto opatrenia uplatnia na konkrétne osoby, tovar alebo služby druhej zmluvnej strany, každá zmluvná strana:

a)

sa bude snažiť zainteresovaným osobám, ktorých sa administratívne konanie priamo týka, v súlade so svojimi postupmi zaslať primerané oznámenie o začatí konania vrátane opisu charakteru konania, vyhlásenia príslušného orgánu, ktorý začal konanie, a všeobecného opisu všetkých sporných otázok;

b)

poskytne týmto zainteresovaným osobám primeranú príležitosť na predloženie skutočností a argumentov na podporu ich stanovísk skôr, než sa pristúpi ku konečnému administratívnemu opatreniu, ak to umožňuje čas, charakter konania a verejný záujem a

c)

zabezpečí, aby jej postupy vychádzali z jej právnych predpisov a vykonávali sa v súlade s nimi.

Článok 224

Preskúmanie a odvolanie

1.   Každá zmluvná strana zriadi alebo zachová súdne, rozhodcovské alebo administratívne tribunály alebo postupy na účely urýchleného preskúmania a v odôvodnených prípadoch aj nápravy administratívnych opatrení týkajúcich sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje hlava IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Tieto tribunály alebo postupy budú nestranné a nezávislé od úradu alebo orgánu povereného presadzovaním administratívnych predpisov a osoby zodpovedné za ne nebudú mať žiadny podstatný záujem na výsledku predmetnej záležitosti.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby strany konania mali pred týmito tribunálmi alebo v rámci týchto postupov právo na:

a)

primeranú možnosť podporiť alebo obhájiť svoje príslušné stanoviská a

b)

rozhodnutie založené na dôkazoch a poskytnutých záznamoch alebo, v prípade, že to právne predpisy zmluvnej strany vyžadujú, na zázname vypracovanom administratívnym orgánom.

3.   Každá zmluvná strana s výhradou odvolania alebo ďalšieho preskúmania podľa jej právneho poriadku zabezpečí, aby úrad alebo príslušný orgán takéto rozhodnutie vykonal a aby sa ním riadili jeho postupy, pokiaľ ide o predmetné administratívne opatrenie.

Článok 225

Kvalita v regulačnej oblasti a riadna administratívna prax

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri podpore kvality v regulačnej oblasti a výkonnosti, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, pokiaľ ide o ich príslušné regulačné politiky a posúdenia vplyvu regulačných opatrení.

2.   Zmluvné strany uznávajú význam zásad riadnej administratívnej praxe (33), a dohodli sa, že budú spolupracovať pri ich podpore, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov.

Článok 226

Osobitné pravidlá

Ustanovenia tejto kapitoly sa budú uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá o transparentnosti stanovené v ďalších kapitolách hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

KAPITOLA 13

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Článok 227

Kontext a ciele

1.   Zmluvné strany sa odvolávajú na Agendu 21 konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji z roku1992, vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných princípoch a právach pri práci z roku1998, johannesburský plán vykonávania v oblasti trvalo udržateľného rozvoja z roku 2002, ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých z roku 2006 a deklaráciu MOP o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu z roku 2008. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok podporovať rozvoj medzinárodného obchodu tak, aby prispeli k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja, v záujme blaha súčasnej a budúcich generácií, ako aj s cieľom zabezpečiť, aby bol tento cieľ začlenený a zohľadnený na každej úrovni ich obchodného vzťahu.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok sledovať cieľ trvalo udržateľného rozvoja a uznávajú, že hospodársky a sociálny rozvoj a ochrana životného prostredia sú navzájom prepojené a vzájomne sa posilňujúce súčasti. Zdôrazňujú prínos posúdenia aspektov práce súvisiacich s obchodom (34) a environmentálnych otázok ako súčasti globálneho prístupu k obchodu a trvalo udržateľnému rozvoju.

Článok 228

Právo na reguláciu a úrovne ochrany

1.   Zmluvné strany uznávajú právo každej zmluvnej strany stanoviť vlastné politiky a priority, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, ako aj vlastnú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce a prijať alebo náležite zmeniť svoje príslušné právne predpisy a politiky v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodne uznaných noriem alebo dohôd, ako sa uvádzajú v článkoch 229 a 230 tejto dohody.

2.   V tomto kontexte sa každá zmluvná strana bude usilovať zabezpečiť, aby jej právne predpisy a politiky zaisťovali a podporovali vysokú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce, pričom sa bude snažiť tieto právne predpisy a politiky, ako aj úrovne ochrany, na ktorých sú založené, ďalej zlepšovať.

Článok 229

Multilaterálne pracovné normy a dohody

1.   Zmluvné strany uznávajú, že plná a produktívna zamestnanosť a dôstojná práca pre všetkých sú hlavnými prvkami pre riadenie globalizácie, pričom opätovne potvrdzujú svoju pripravenosť na podporu rozvoja medzinárodného obchodu spôsobom, ktorý podporuje plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých. V tejto súvislosti sa zaväzujú k prípadným konzultáciám a spolupráci v otázkach týkajúcich sa práce, ktoré súvisia s obchodom a sú predmetom spoločného záujmu.

2.   Zmluvné strany sa v súlade s povinnosťami, ktoré im vyplývajú z členstva v MOP a z Deklarácie MOP o základných zásadách a právach pri práci a z nadväzujúcich opatrení k tejto deklarácii prijatých na 86. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce v roku 1998, zaväzujú dodržiavať, podporovať a v rámci právneho poriadku aj prakticky a na celom svojom území vykonávať medzinárodne uznávané základné normy v oblasti práce obsiahnuté v základných dohovoroch MOP, a to predovšetkým:

a)

slobodu združovania a účinné uznávanie práva na kolektívne vyjednávanie;

b)

odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce;

c)

účinné zrušenie detskej práce a

d)

odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a povolaním.

3.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok v rámci právneho poriadku aj prakticky účinne vykonávať základné, prioritné a iné dohovory MOP, ktoré ratifikovali členské štáty a Gruzínsko.

4.   Zmluvné strany zvážia aj ratifikáciu zostávajúcich prioritných a iných dohovorov MOP, ktoré MOP klasifikuje ako „aktuálne“. Zmluvné strany si budú pravidelne vymieňať informácie o svojej príslušnej situácii a pokroku, pokiaľ ide o ratifikačný proces.

5.   Zmluvné strany uznávajú, že porušovanie základných zásad a práv pri práci sa nemôže považovať za legitímnu komparatívnu výhodu ani inak použiť ako legitímna komparatívna výhoda, ako aj, že pracovné normy by sa nemali využívať na protekcionistické účely v oblasti obchodu.

Článok 230

Multilaterálna správa a multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia

1.   Zmluvné strany uznávajú hodnotu multilaterálnej správy a dohôd v oblasti životného prostredia ako reakcie medzinárodného spoločenstva na globálne alebo regionálne environmentálne problémy a zdôrazňujú potrebu vzájomnej podpory medzi obchodnými politikami a politikami v oblasti životného prostredia. V tejto súvislosti sa zmluvné strany zaväzujú k prípadným konzultáciám a spolupráci, pokiaľ ide o rokovania o environmentálnych otázkach súvisiacich s obchodom, ako aj pokiaľ ide o iné environmentálne záležitosti súvisiace s obchodom, ktoré sú predmetom spoločného záujmu.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok účinne vykonávať v rámci právneho poriadku aj prakticky multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, na ktorých sa zúčastňujú.

3.   Zmluvné strany si budú pravidelne vymieňať informácie o svojej príslušnej situácii a pokroku, pokiaľ ide ratifikáciu multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia alebo o zmeny takýchto dohôd.

4.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok dosiahnuť konečný cieľ Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „UNFCCC“) a jeho Kjótskeho protokolu. Zaväzujú sa spolupracovať, pokiaľ ide o rozvoj budúceho medzinárodného režimu v oblasti zmeny klímy v rámci UNFCCC a s ním súvisiacich dohôd a rozhodnutí.

5.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni zmluvným stranám prijať alebo zachovať opatrenia na vykonávanie multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia, ktorých je zmluvnou stranou, pokiaľ sa tieto opatrenia neuplatňujú spôsobom, ktorý by predstavoval svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami alebo skryté obmedzovanie obchodu.

Článok 231

Obchod a investície, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok posilniť príspevok obchodu k trvalo udržateľnému rozvoju v rámci jeho hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru. V súlade s tým zmluvné strany:

a)

uznávajú prínos, ktorý môžu základné normy v oblasti práce a dôstojná práca znamenať z hľadiska ekonomickej efektívnosti, inovácií a produktivity, a budú sa usilovať o väčšiu súdržnosť medzi obchodnými politikami na jednej strane a politikami v oblasti práce na strane druhej;

b)

sa budú usilovať uľahčiť a podporovať obchod s environmentálnym tovarom a službami, ako aj investície do nich, a to aj prostredníctvom riešenia súvisiacich necolných prekážok;

c)

sa budú usilovať uľahčiť odstraňovanie prekážok obchodu a investícií týkajúcich sa tovaru a služieb, ktoré sú osobitne relevantné z pohľadu zmiernenia zmeny klímy, ako sú napríklad energia z trvalo udržateľných obnoviteľných zdrojov a energeticky efektívne výrobky a služby. To môže zahŕňať aj osvojenie si príslušných technológií a podporu noriem, ktoré zodpovedajú environmentálnym a hospodárskym potrebám a ktoré minimalizujú technické prekážky obchodu;

d)

sa dohodli, že budú podporovať obchod s tovarom, ktorý prispieva k zlepšeniu sociálnych podmienok a postupov nepoškodzujúcich životné prostredie, vrátane tovaru, na ktorý sa vzťahujú dobrovoľné schémy zaručujúce udržateľné hospodárstvo, ako sú napríklad schémy spravodlivého a etického obchodovania a schémy environmentálnych značiek;

e)

sa dohodli, že budú podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov. V tejto súvislosti zmluvné strany odkazujú na príslušné medzinárodne uznávané zásady a usmernenia, ako sú napr. usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pre nadnárodné podniky.

Článok 232

Biologická diverzita

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má zabezpečenie zachovania a trvalo udržateľného využívania biologickej diverzity ako hlavného prvku dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, pričom opätovne potvrdzujú svoj záväzok zachovávať a trvalo udržateľne využívať biologickú diverzitu v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite a ďalšími príslušnými medzinárodnými nástrojmi, na ktorých sa zúčastňujú.

2.   Na tento účel sa zmluvné strany zaväzujú:

a)

podporovať obchod s výrobkami z prírodných zdrojov získanými prostredníctvom trvalo udržateľného využívania biologických zdrojov, ako aj prispievať k zachovaniu biodiverzity;

b)

vymieňať si informácie opatreniach v oblasti obchodu s výrobkami z prírodných zdrojov zameranými na zastavenie zmenšovania biologickej diverzity a zníženie tlakov na biologickú diverzitu, ako aj v príslušných prípadoch spolupracovať s cieľom dosiahnutia najväčšieho možného účinku ich politík a zabezpečenia vzájomnej podpory týchto politík;

c)

podporovať zaraďovanie príslušných druhov do zoznamu podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), pokiaľ ide o druhy ktoré sa z hľadiska zachovania považujú za ohrozené a

d)

spolupracovať na regionálnej aj celosvetovej úrovni s cieľom podporovať zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity v rámci prírodných a poľnohospodárskych ekosystémov, a to aj pokiaľ ide o ohrozené druhy a ich biotopy, osobitne chránené prírodné zóny a genetickú diverzitu, obnovu ekosystémov a odstraňovanie alebo znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov využívania živých aj neživých prírodných zdrojov alebo ekosystémov.

Článok 233

Trvalo udržateľné hospodárenie s lesnými zdrojmi a obchod s výrobkami lesného hospodárstva

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má zabezpečenie zachovania lesných zdrojov a trvalo udržateľného hospodárenia s nimi, a prínos, ktorý má lesné hospodárstvo v súvislosti s dosahovaním hospodárskych, environmentálnych a sociálnych cieľov zmluvných strán.

2.   Na tento účel sa zmluvné strany zaväzujú:

a)

podporovať obchod s výrobkami lesného hospodárstva pochádzajúcimi z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a vyťaženými v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny, kde boli vyťažené, čo môže zahŕňať aj bilaterálne a multilaterálne dohody na tento účel;

b)

vymieňať si informácie o opatreniach na podporu spotreby dreva a výrobkov z dreva, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom, ako aj v príslušných prípadoch spolupracovať v rámci rozvoja takýchto opatrení;

c)

prijať opatrenia na podporu zachovania lesného porastu, ako aj na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a obchodu v tejto súvislosti, a to prípadne, aj pokiaľ ide o tretie krajiny;

d)

vymieňať si informácie o opatreniach na zlepšenie správy v oblasti lesného hospodárstva a v príslušných prípadoch spolupracovať s cieľom dosiahnutia najväčšieho možného účinku ich politík a zabezpečenia vzájomnej podpory týchto politík zameraných na vylúčenie nezákonne vyťaženého dreva a výrobkov z neho z obchodných tokov;

e)

podporovať zaraďovanie príslušných druhov dreva do zoznamu podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), pokiaľ ide o druhy ktoré sa z hľadiska zachovania považujú za ohrozené a

f)

spolupracovať na regionálnej aj celosvetovej úrovni s cieľom podporovať zachovanie lesného porastu a trvalo udržateľné hospodárenie so všetkými druhmi lesov.

Článok 234

Obchod s produktmi rybného hospodárstva

Zmluvné strany sa so zreteľom na dôležitosť, ktorú pripisujú potrebe zabezpečenia zodpovedného a trvalo udržateľného riadenia populácií rýb, ako aj vzhľadom na význam podpory dobrej správy vecí verejných v oblasti obchodu, zaväzujú:

a)

podporovať osvedčené postupy v oblasti riadenia rybárstva s cieľom zabezpečiť ochranu populácií rýb a hospodárenie s nimi trvalo udržateľným spôsobom, a to na základe ekosystémového prístupu;

b)

prijímať účinné opatrenia na monitorovanie a kontrolu rybolovných činností;

c)

dodržiavať dlhodobé opatrenia na ochranu a trvalo udržateľné využívanie morských biologických zdrojov v zmysle ich vymedzenia v hlavných nástrojoch OSN a FAO týkajúcich sa týchto otázok;

d)

podporovať schémy koordinovaného zhromažďovania údajov a vedeckú spoluprácu medzi sebou, a to s cieľom zlepšiť existujúce vedecké poradenstvo v rámci riadenia rybárstva;

e)

čo najširšie spolupracovať s príslušnými regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva, aj v rámci nich a

f)

spolupracovať v rámci boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (ďalej len „NNN“) rybolovu a činnostiam súvisiacim s rybolovom, a to prostredníctvom komplexných, účinných a transparentných opatrení. Zmluvné strany okrem toho vykonajú politiky a prijmú opatrenia, aby vylúčili výrobky získané NNN rybolovom z obchodných tokov a svojich trhov.

Článok 235

Zachovanie úrovne ochrany

1.   Zmluvné strany uznávajú, že je nevhodné podporovať obchod alebo investície znížením úrovne ochrany zakotvenej vo vnútroštátnych environmentálnych a pracovnoprávnych predpisoch.

2.   Zmluvná strana neupustí ani sa neodchýli od svojich environmentálnych a pracovnoprávnych predpisov, a ani neponúkne takéto upustenie alebo odchýlenie, aby podporila obchod alebo usadzovanie sa, nadobudnutie, expanziu alebo zachovanie určitého stavu, pokiaľ ide o investície investora na jej území.

3.   Zmluvná strana neupustí od účinného presadzovania svojich environmentálnych ani pracovnoprávnych predpisov, a to či už prostredníctvom trvalého alebo opakovaného konania alebo nekonania, aby tým ovplyvnila obchod alebo investície.

Článok 236

Vedecké informácie

Zmluvné strany pri príprave a vykonávaní opatrení zameraných na ochranu životného prostredia alebo pracovných podmienok, ktoré môžu mať vplyv na obchod alebo investície, zohľadnia príslušné vedecké a technické informácie a súvisiace medzinárodné normy, usmernenia alebo odporúčania, ak existujú. V tejto súvislosti môžu zmluvné strany využívať aj zásadu predbežnej opatrnosti.

Článok 237

Transparentnosť

Každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a kapitolou 12 (Transparentnosť) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody zaistí, aby sa akékoľvek opatrenie zamerané na ochranu životného prostredia alebo pracovných podmienok, ktoré môže mať vplyv na obchod alebo investície, pripravovalo, zavádzalo a spravovalo transparentným spôsobom, s náležitým oznámením a verejnými konzultáciami, ako aj s náležitým a včasným oznámením neštátnym subjektom, a pri konzultáciách s nimi.

Článok 238

Preskúmanie vplyvu na udržateľnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú preskúmavať, monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj, a to prostredníctvom svojich príslušných participačných procesov a inštitúcií, ako aj procesov a inštitúcií vytvorených na základe tejto dohody, napríklad prostredníctvom posúdení vplyvu na udržateľnosť v súvislosti s obchodom.

Článok 239

Spolupráca v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja

Zmluvné strany uznávajú význam spolupráce na aspektoch politík v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s obchodom, pri dosahovaní cieľov hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Ich spolupráca sa môže okrem iného zamerať na tieto oblasti:

a)

aspekty obchodu a trvalo udržateľného rozvoja súvisiace s ochranou životného prostredia alebo pracovných podmienok, pokiaľ ide o medzinárodné fóra, ako je napr. WTO, MOP Program OSN pre životné prostredie, ako aj o multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia;

b)

metodika a ukazovatele posudzovaní vplyvu v rámci posúdení vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj obchodu;

c)

vplyv pracovných a environmentálnych predpisov, noriem a štandardov na obchod, ako aj vplyv pravidiel v oblasti obchodu a investícií na pracovné a environmentálne právo, ako aj na rozvoj predpisov a politík v pracovnej a environmentálnej oblasti;

d)

pozitívne a negatívne vplyvy hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj a spôsoby, ako tieto vplyvy posilniť, zabrániť im alebo ich znížiť, a to pri zohľadnení posúdení vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj, ktoré vykonala niektorá zo zmluvných strán alebo obe zmluvné strany;

e)

výmeny informácií a osvedčených postupov v oblasti podpory ratifikácie a účinného vykonávania základných, prioritných a iných aktuálnych dohovorov MOP, ako aj multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia, ktoré sú relevantné v kontexte obchodu;

f)

podpora súkromných a verejných systémov certifikácie, sledovateľnosti a udeľovania značiek vrátane environmentálnych značiek;

g)

podpora sociálnej zodpovednosti podnikov, napr. prostredníctvom opatrení zameraných na zvyšovanie povedomia o medzinárodne uznávaných usmerneniach a zásadách, ako aj na ich vykonávanie a šírenie;

h)

aspekty programu dôstojnej práce MOP súvisiace s obchodom vrátane prepojenia medzi obchodom a plnou a produktívnou zamestnanosťou, prispôsobenia trhu práce, základných pracovných noriem, štatistiky práce, rozvoja ľudských zdrojov a celoživotného vzdelávania, sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, sociálneho dialógu a rodovej rovnosti;

i)

aspekty multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia súvisiace s obchodom vrátane colnej spolupráce;

j)

aspekty súčasného a budúceho medzinárodného režimu v oblasti zmeny klímy súvisiace s obchodom vrátane spôsobov podpory nízkouhlíkových technológií a energetickej efektívnosti;

k)

opatrenia súvisiace s obchodom, ktoré sú zamerané na podporu zachovania biologickej diverzity a jej trvalo udržateľného využívania;

l)

opatrenia súvisiace s obchodom, ktoré sú zamerané na podporu zachovania a trvalo udržateľného hospodárenia s lesnými zdrojmi, s cieľom tak zmenšiť tlaky vedúce k odlesňovaniu, a to aj pokiaľ ide o nezákonnú ťažbu dreva a

m)

opatrenia súvisiace s obchodom, ktoré sú zamerané na podporu trvalo udržateľných rybárskych postupov a trvalo udržateľného hospodárenia s rybárskymi výrobkami.

Článok 240

Inštitucionálny rámec a monitorovacie mechanizmy

1.   Každá zmluvná strana určí v rámci svojich orgánov verejnej správy kontaktné miesto, ktorý bude slúžiť pre druhú zmluvnú stranu na účely vykonávania tejto kapitoly.

2.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj. Podvýbor podáva správy o svojej činnosti Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody. Tento podvýbor bude pozostávať z vyšších úradníkov verejnej správy každej zo zmluvných strán.

3.   Zasadnutie uvedeného podvýboru sa uskutoční v priebehu prvého roka po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody a následne podľa potreby s cieľom vykonávať dohľad nad vykonávaním tejto kapitoly, ako aj nad činnosťami uskutočňovanými v rámci spolupráce podľa článku 239 tejto dohody. Podvýbor prijme svoj rokovací poriadok.

4.   Každá zmluvná zvolá novovytvorenú domácu poradnú skupinu či skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj alebo osloví so žiadosťou o konzultácie takúto skupinu či skupiny, ktoré existujú, ktorých úlohou je či bude poskytovať poradenstvo v súvislosti s vykonávaním tejto kapitoly. Takáto skupina či skupiny môžu predkladať stanoviská alebo odporúčania týkajúce sa vykonávania tejto kapitoly, a to aj na vlastný podnet.

5.   Uvedená domáca poradná skupina či skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj budú pozostávať z nezávislých organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť, a to pri vyváženom zastúpení zainteresovaných strán z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ako sú okrem iného organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, mimovládne organizácie, ako aj ďalšie relevantné zainteresované strany.

Článok 241

Spoločné fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou

1.   Zmluvné strany zriadia spoločné fórum pre dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti usadenými na ich území, a to pri účasti členov ich domácej poradnej skupiny či poradných skupín, ako aj širokej verejnosti; na účely uskutočňovania dialógu o aspektoch tejto dohody súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom. Zmluvné strany podporujú vyvážené zastúpenie relevantných záujmov vrátane nezávislých organizácií zastupujúcich zamestnávateľov, zamestnancov, environmentálne záujmy, podnikateľské skupiny, ako aj iné prípadné relevantné zainteresované strany.

2.   Spoločné fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou sa bude schádzať raz ročne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodnú na fungovaní spoločného fóra pre dialóg s občianskou spoločnosťou najneskôr do jedného roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

3.   Zmluvné strany budú spoločnému fóru pre dialóg s občianskou spoločnosťou predkladať aktualizované informácie o vykonávaní tejto kapitoly. Názory a stanoviská spoločného fóra pre dialóg s občianskou spoločnosťou sa budú predkladať zmluvným stranám a takisto sa aj verejne sprístupnia.

Článok 242

Vládne konzultácie

1.   Vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z tejto kapitoly môžu zmluvné strany využiť jedine postupy stanovené podľa tohto článku a článku 243 tejto dohody.

2.   Zmluvná strana môže požiadať o konzultácie s druhou zmluvnou stranou týkajúce sa akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z tejto kapitoly, a to prostredníctvom predloženia písomnej žiadosti kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany. V tejto žiadosti sa musí predmetná záležitosť podať jasne, pričom sa musí uviesť, o aký problém ide, ako aj predložiť krátke zhrnutie nárokov podľa tejto kapitoly. Konzultácie sa začnú bezodkladne po tom, čo jedna zo zmluvných strán predloží žiadosť o konzultácie.

3.   Zmluvné strany vyvinú čo najväčšie úsilie, aby v predmetnej záležitosti dospeli k vzájomne uspokojivému riešeniu. Zmluvné strany zohľadnia činnosť MOP alebo príslušných multilaterálnych environmentálnych organizácií alebo subjektov tak, aby sa podporovala väčšia spolupráca a súdržnosť medzi prácou zmluvných strán a týchto organizácií. V náležitých prípadoch môžu zmluvné strany požiadať o vydanie stanoviska tieto organizácie alebo subjekty alebo akékoľvek osoby alebo subjekty, ktoré považujú za vhodné, v záujme dôkladného preskúmania predmetnej záležitosti.

4.   Ak sa zmluvná strana domnieva, že je potrebné predmetnú záležitosť ďalej prediskutovať, môže táto zmluvná strana predložením písomnej žiadosti kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany požiadať o zvolanie zasadnutia Podvýboru pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj na účely prerokovania predmetnej záležitosti. Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj zasadne bezodkladne a bude sa usilovať o dosiahnutie dohody o riešení predmetnej záležitosti.

5.   Tento podvýbor môže v prípade potreby požiadať o poskytnutie poradenstva domácu poradnú skupinu či poradné skupiny niektorej zo zmluvných strán alebo oboch zmluvných strán, ako aj o inú odbornú pomoc.

6.   Akékoľvek riešenie, ku ktorému konzultujúce zmluvné strany v predmetnej záležitosti dospejú, sa verejne sprístupní.

Článok 243

Skupina expertov

1.   Každá zmluvná strana môže 90 dní po predložení žiadosti o konzultácie v zmysle článku 242 ods. 2 tejto dohody, požiadať, aby sa zvolalo zasadnutie skupiny expertov na účely preskúmania záležitosti, v prípade ktorej sa nedosiahlo počas vládnych konzultácií uspokojivé riešenie.

2.   Pokiaľ sa v tomto článku neustanovuje inak, použijú sa ustanovenia pododdielu 1 (Rozhodcovské konanie) a pododdielu 3 (Spoločné ustanovenia) oddielu 3 (Postupy urovnávania sporov) a článku 270 kapitoly 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ako aj procesné pravidlá stanovené v prílohe XX k tejto dohode a kódex správania pre rozhodcov a mediátorov („kódex správania“) uvedený v prílohe XXI k tejto dohode.

3.   Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj na svojom prvom zasadnutí po nadobudnutí platnosti tejto dohody ustanoví zoznam aspoň 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné zasadať v skupine expertov. Každá zmluvná strana navrhne aspoň päť osôb, ktoré budú zastávať funkciu expertov. Zmluvné strany tiež vyberú aspoň päť osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré môžu plniť funkciu predsedu skupiny expertov. Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni.

4.   Do zoznamu uvedeného v odseku 3 tohto článku sa zaradia osoby, ktoré majú osobitné vedomosti alebo odborné znalosti v otázkach práva či v otázkach práce a životného prostredia upravených v tejto kapitole alebo v rámci riešenia sporov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Tieto osoby budú nezávislé, pričom predmetnú funkciu budú vykonávať osobne a nebudú prijímať pokyny, pokiaľ ide o otázky súvisiace s predmetnou záležitosťou, od žiadnej organizácie ani vlády a ani nebudú spojení s vládou žiadnej zo zmluvných strán; ďalej budú dodržiavať prílohu XXI k tejto dohode.

5.   Na účely záležitostí vyplývajúcich z tejto kapitoly sa bude skupina expertov skladať z expertov zo zoznamu podľa odseku 3 tohto článku v súlade s článkom 249 tejto dohody a pravidlom 8 procesných pravidiel stanovených v prílohe XX tejto dohody.

6.   Skupina expertov môže požiadať o poskytnutie informácií a poradenstva domácu poradnú skupinu či poradné skupiny niektorej zo zmluvných strán alebo z akéhokoľvek zdroja, ktorý považuje za vhodný. V záležitostiach týkajúcich sa dodržiavania multilaterálnych dohôd uvedených v článkoch 229 a 230 tejto dohody by sa mala skupina expertov usilovať získať informácie a poradenstvo od MOP alebo subjektov zriadených na základe multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia.

7.   Skupina expertov predloží svoju správu zmluvným stranám v súlade s príslušnými postupmi stanovenými v kapitole 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, pričom táto správa bude obsahovať skutkové zistenia, použiteľnosť príslušných ustanovení a základné odôvodnenie všetkých zistení a odporúčaní skupiny expertov. Zmluvné strany správu verejne sprístupnia do 15 dní od predloženia správy.

8.   Zmluvné strany prerokujú náležité opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, pričom zohľadnia správu a odporúčania skupiny expertov. Dotknutá zmluvná strana informuje svoju poradnú skupinu či poradné skupiny a druhú zmluvnú stranu o svojich rozhodnutiach týkajúcich sa krokov alebo opatrení, ktoré sa majú vykonať, najneskôr do troch mesiacov po zverejnení správy. Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj monitoruje opatrenia prijaté v nadväznosti na správu a odporúčania skupiny expertov. Pripomienky môžu Podvýboru pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj predkladať poradné orgány aj spoločné fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou.

KAPITOLA 14

Urovnávanie sporov

Oddiel 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Článok 244

Cieľ

Cieľom tejto kapitoly je vytvoriť účinný a efektívny mechanizmus na zabránenie akýmkoľvek sporom medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom a uplatňovaním hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, a na ich urovnávanie, a to v záujme dosiahnutia, ak je to možné, obojstranne prijateľného riešenia.

Článok 245

Rozsah pôsobnosti

Ak nie je výslovne stanovené inak, táto kapitola sa použije v prípade akýchkoľvek sporov v súvislosti s výkladom a uplatňovaním ustanovení hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

Oddiel 2

Konzultácie a mediácia

Článok 246

Konzultácie

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať vyriešiť akékoľvek spory uvedené v článku 245 tejto dohody tak, že začnú v dobrej viere konzultácie s cieľom čo najskôr dosiahnuť vzájomne dohodnuté riešenie.

2.   Zmluvná strana požiada o konzultácie písomnou žiadosťou adresovanou druhej zmluvnej strane, v ktorej uvedie dôvody svojej žiadosti, ako aj sporné opatrenie a tie ustanovenia uvedené v článku 245 tejto dohody, ktoré pokladá za uplatniteľné, pričom kópiu tejto žiadosti zašle Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody.

3.   Konzultácie sa uskutočnia do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a budú prebiehať na území strany, ktorej bola adresovaná žiadosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Konzultácie sa považujú za ukončené do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú na ich pokračovaní. Konzultácie a najmä všetky informácie predložené zmluvnými stranami a ich stanoviská sú dôverné a nie sú nimi dotknuté práva žiadnej zmluvnej strany v rámci akýchkoľvek ďalších konaní.

4.   Konzultácie o naliehavých záležitostiach vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru alebo služieb, sa uskutočnia do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti požiadanej zmluvnej strane a považujú sa za ukončené do týchto 15 dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.   Ak zmluvná strana, ktorej je žiadosť o konzultácie adresovaná, neodpovie na žiadosť do desiatich dní odo dňa jej doručenia alebo ak sa konzultácie neuskutočnia v lehotách stanovených v odseku 3 alebo v odseku 4 tohto článku, alebo ak sa zmluvné strany dohodli, že neuskutočnia konzultácie alebo ak boli konzultácie ukončené bez toho, aby sa dospelo k vzájomne dohodnutému riešeniu, zmluvná strana, ktorá požiadala o konzultácie, môže požiadať o uplatnenie článku 248 tejto dohody.

6.   Každá zmluvná strana je počas konzultácií povinná predložiť faktické informácie dostatočné na to, aby bolo možné úplne preskúmať, akým spôsobom by predmetné opatrenie mohlo ovplyvniť fungovanie a uplatňovanie tejto dohody.

7.   Ak ide o konzultácie týkajúce sa dopravy energetického tovaru prostredníctvom sietí a niektorá zo zmluvných strán považuje vyriešenie sporu za naliehavé z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie medzi zmluvnými stranami, konzultácie sa uskutočnia do troch dní odo dňa predloženia žiadosti a považujú za ukončené do troch dní odo dňa predloženia žiadosti s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú na ich pokračovaní.

Článok 247

Mediácia

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požadovať, aby druhá zmluvná strana vstúpila do mediačného konania podľa prílohy XIX k tejto dohode v súvislosti s akýmkoľvek opatrením, ktoré má nepriaznivý vplyv na jej obchodné záujmy.

Oddiel 3

Postupy urovnávania sporov

Pododdiel 1

Rozhodcovské konanie

Článok 248

Začatie rozhodcovského konania

1.   Ak sa zmluvným stranám nepodarí vyriešiť spor prostredníctvom konzultácií podľa článku 246 tejto dohody, zmluvná strana, ktorá požiadala o konzultácie, môže požiadať o zriadenie rozhodcovského tribunálu v súlade s týmto článkom.

2.   Žiadosť o zriadenie rozhodcovského tribunálu sa podáva písomne druhej zmluvnej strane, a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody. Sťažujúca sa zmluvná strana vo svojej žiadosti uvedie sporné opatrenie a vysvetlí, ako je toto opatrenie v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 245 tejto dohody, a to spôsobom, aby bol zrejmý právny základ sťažnosti.

Článok 249

Zriadenie rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál sa skladá z troch rozhodcov.

2.   Zmluvné strany na základe žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu zmluvnej strane promptne uskutočnia konzultácie a pokúsia sa dosiahnuť dohodu o zložení rozhodcovského tribunálu. Bez ohľadu na odseky 3 a 4 tohto článku môžu zmluvné strany kedykoľvek pred zriadením rozhodcovského tribunálu rozhodnúť o jeho zložení tak, že sa na jeho zložení navzájom dohodnú.

3.   Každá zo zmluvných strán môže požadovať, aby sa uplatnil postup na vytvorenie rozhodcovského tribunálu stanovený v tomto odseku po piatich dňoch od žiadosti o jeho zriadenie, ak sa zloženie rozhodcovského tribunálu nepodarilo stanoviť dohodou. Každá zmluvná strana môže vybrať rozhodcu zo zoznamu zostaveného podľa článku 268 tejto dohody do desiatich dní od žiadosti o uplatnenie postupu podľa tohto článku. Ak rozhodcu nevyberie žiadna zo strán, rozhodca bude na žiadosť druhej zmluvnej strany vybraný žrebovaním, ktoré uskutoční predseda alebo spolupredsedovia Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody alebo ich zástupcovia, a to z pododdielu tejto druhej zmluvnej strany tvoriaceho súčasť zoznamu zostaveného podľa článku 268 tejto dohody. V prípade, že zmluvné strany nie sú schopné dohodnúť sa na predsedovi rozhodcovského tribunálu, tento predseda alebo spolupredsedovia budú na žiadosť niektorej zo zmluvných strán vybraní žrebovaním, ktoré uskutoční predseda Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu alebo jeho zástupca, a to z pododdielu predsedov tvoriaceho súčasť zoznamu zostaveného podľa článku 268 tejto dohody.

4.   V prípade výberu jedného alebo viacerých rozhodcov žrebovaním sa žrebovanie uskutoční do piatich dní od žiadosti o výber žrebovaním podľa odseku 3.

5.   Za dátum zriadenia rozhodcovského tribunálu sa považuje dátum, keď v súlade s procesnými pravidlami uvedenými v prílohe XX k tejto dohode posledný z troch vybraných rozhodcov súhlasil so svojím výberom.

6.   V prípade, že v čase predloženia žiadosti podľa odseku 3 nebudú existovať žiadne zoznamy podľa článku 268 tejto dohody alebo nebudú obsahovať dostatok mien, rozhodcovia sa vyberú žrebovaním. Výber žrebovaním sa uskutoční spomedzi osôb, ktoré boli formálne navrhnuté každou zo zmluvných strán; ak niektorá zo zmluvných strán nenavrhla žiadnych rozhodcov, výber žrebovaním sa uskutoční spomedzi osôb, navrhnutých druhou zmluvnou stranou.

7.   Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokiaľ ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, uplatní sa, a to bez možnosti využitia prvej vety odseku 2, postup výberu žrebovaním podľa odseku 3 tohto článku, pričom lehota podľa odseku 4 tohto článku bude dva dni.

Článok 250

Predbežné nálezy o naliehavosti

Ak o to niektorá zmluvná strana požiada, rozhodcovský tribunál vydá do desiatich dní odo dňa svojho zriadenia predbežný nález o tom, či pokladá vec za naliehavú.

Článok 251

Správa rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál oznámi zmluvným stranám predbežnú správu obsahujúcu skutkové zistenia, použiteľnosť príslušných ustanovení a základné odôvodnenie všetkých svojich zistení a odporúčaní, a to najneskôr do 90 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu. Ak tribunál usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom musí bezodkladne písomne informovať zmluvné strany a Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody, a uviesť dôvody omeškania a deň predpokladaného oznámenia predbežnej správy rozhodcovského tribunálu. Predbežná správa by nemala byť za žiadnych okolností oznámená neskôr ako 120 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu. Predbežná správa sa nezverejňuje.

2.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže rozhodcovskému tribunálu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie konkrétnych aspektov predbežnej správy v lehote 14 dní odo dňa jej oznámenia.

3.   V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru alebo služieb, rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby oznámil svoju predbežnú správu v lehote 45 dní odo dňa svojho zriadenia, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako 60 dní odo dňa svojho zriadenia. Ktorákoľvek zmluvná strana môže rozhodcovskému tribunálu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie konkrétnych aspektov predbežnej správy v lehote 7 dní odo dňa jej oznámenia.

4.   Po zvážení písomných pripomienok zmluvných strán k predbežnej správe rozhodcovský tribunál môže zmeniť svoju správu a vykonať akékoľvek ďalšie preskúmanie, ktoré bude považovať za potrebné. Zistenia záverečného nálezu tribunálu obsahujú dostatočný rozbor argumentov predložených vo fáze priebežného preskúmania a jasné odpovede na otázky a poznámky oboch zmluvných strán.

5.   Pokiaľ ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, bude predbežná správa oznámená 20 dní po zriadení rozhodcovského tribunálu, a všetky žiadosti v zmysle odseku 2 tohto článku sa musia predložiť do piatich dní od oznámenia písomnej predbežnej správy. Rozhodcovský tribunál sa takisto môže rozhodnúť, že predbežná správa nie je potrebná.

Článok 252

Zmierovacie konanie pre prípad naliehavých sporov v súvislosti s energetickými otázkami

1.   V prípade, že ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, môže každá zo zmluvných strán od predsedu rozhodcovského tribunálu požadovať, aby konal ako zmierovateľ v akejkoľvek otázke súvisiacej so sporom, a to prostredníctvom predloženia žiadosti určenej rozhodcovskému tribunálu.

2.   Zmierovateľ sa bude usilovať dosiahnuť vyriešenie sporu dohodou alebo dohodu o postupe na vyriešenie sporu. Ak sa do 15 dní od vymenovania zmierovateľa nepodarí zmierovateľovi takúto dohodu dosiahnuť, vydá odporúčanie, ako by sa spor mal vyriešiť alebo aký postup by sa mal uplatniť na jeho vyriešenie, pričom rozhodne aj o podmienkach, ktoré sa musia dodržať s účinnosťou odo dňa, ktorý sám určí, až do vyriešenia sporu.

3.   Zmluvné strany, ako aj subjekty, ktoré patria pod ich kontrolu alebo do ich jurisdikcie, sú povinné riadiť sa odporúčaniami predloženými podľa odseku 2 tohto článku v súvislosti s podmienkami počas obdobia troch mesiacov po zmierovateľovom rozhodnutí alebo až pokým sa spor nevyrieši, podľa toho, čo nastane skôr.

4.   Zmierovateľ je povinný dodržiavať kódex správania uvedený v prílohe XXI k tejto dohode.

Článok 253

Oznámenie nálezu rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál oznámi svoj záverečný nález zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody do 120 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu. Ak tribunál usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom bezodkladne písomne informuje zmluvné strany a Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a uvedie dôvody omeškania a deň predpokladaného oznámenia nálezu rozhodcovského tribunálu. Nález by nemal byť za žiadnych okolností oznámený neskôr ako 150 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu.

2.   V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru alebo služieb, rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby oznámil svoj nález v lehote 60 dní odo dňa svojho zriadenia. Nález by nemal byť za žiadnych okolností oznámený neskôr ako 75 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu.

3.   V prípade, že ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález do 40 dní odo dňa svojho zriadenia.

Pododdiel 2

Splnenie nálezu

Článok 254

Splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu

Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby v dobrej viere splnila nález rozhodcovského tribunálu.

Článok 255

Primeraná lehota na splnenie nálezu

1.   Ak nie je možné nález splniť okamžite, zmluvné strany sa budú snažiť o dosiahnutie dohody v otázke lehoty potrebnej na splnenie nálezu. V takom prípade zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámi najneskôr 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o náleze rozhodcovského tribunálu zmluvným stranám, sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody lehotu, o ktorej sa domnieva, že ju bude potrebovať na splnenie nálezu (ďalej len „primeraná lehota“).

2.   Ak sa zmluvné strany nedohodnú na primeranej lehote na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu, sťažujúca sa zmluvná strana do 20 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 vykonaného zmluvnou stranou, voči ktorej sťažnosť smerovala, písomne požiada rozhodcovský tribunál, aby určil dĺžku primeranej lehoty. Táto žiadosť sa súčasne oznámi druhej zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu. Pôvodný rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu najneskôr do 20 dní odo dňa predloženia žiadosti.

3.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, písomne informuje sťažujúcu sa zmluvnú stranu o pokroku pri plnení nálezu rozhodcovského tribunálu, aspoň 30 dní pred uplynutím primeranej lehoty.

4.   Primeranú lehotu možno predĺžiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Článok 256

Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu

1.   Pred uplynutím primeranej lehoty oznámi zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody všetky opatrenia, ktoré prijala na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu.

2.   V prípade, že sa medzi zmluvnými stranami vyskytnú nezhody týkajúce sa existencie alebo súladu akéhokoľvek opatrenia prijatého na splnenie nálezu a oznámeného podľa odseku 1, s ustanoveniami uvedenými v článku 245 tejto dohody, sťažujúca sa zmluvná strana môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o rozhodnutie v tejto veci. V takejto žiadosti sa uvedie sporné opatrenie a vysvetlí, ako je predmetné opatrenie v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 245 tejto dohody, a to spôsobom, aby bol zrejmý právny základ sťažnosti. Pôvodný rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu najneskôr do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti.

Článok 257

Dočasné prostriedky nápravy v prípade nesplnenia nálezu

1.   Ak zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, neoznámi žiadne opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia nálezu rozhodcovského tribunálu pred uplynutím primeranej lehoty alebo ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že neexistuje žiadne opatrenie prijaté na splnenie nálezu, alebo, že opatrenie oznámené podľa článku 256 ods. 1 tejto dohody nie je zlučiteľné so záväzkami tejto zmluvnej strany uvedenými v článku 245 tejto dohody, musí táto zmluvná strana, ak o to požiada sťažujúca sa zmluvná strana, a to na základe konzultácií s touto sťažujúcou sa stranou, predložiť ponuku na dočasnú kompenzáciu.

2.   Ak sa sťažujúca zmluvná strana rozhodne, že nebude požadovať predloženie ponuky na dočasnú kompenzáciu podľa odseku 1 tohto článku alebo takáto žiadosť bola podaná, ale nedosiahla sa žiadna dohoda o kompenzácii do 30 dní od skončenia primeranej lehoty alebo od oznámenia nálezu rozhodcovského tribunálu podľa článku 256 tejto dohody o tom, že neexistuje žiadne opatrenie prijaté na splnenie nálezu alebo prijaté opatrenie nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody uvedenými v článku 245 tejto dohody, sťažujúca sa zmluvná strana je oprávnená na základe oznámenia zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody pozastaviť plnenie záväzkov vyplývajúcich z ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku 245 tejto dohody na úrovni rovnocennej zrušeniu alebo zníženiu výhod v dôsledku tohto porušovania. V uvedenom oznámení sa spresní úroveň pozastavenia plnenia záväzkov. Sťažujúca sa zmluvná strana môže vykonať pozastavenie kedykoľvek po uplynutí desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, pokiaľ zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, nepožiadala o rozhodcovské konanie podľa odseku 4 tohto článku.

3.   Pri pozastavení plnenia záväzkov sťažujúca sa zmluvná strana môže rozhodnúť zvýšiť svoje colné sadzby na úroveň uplatňovanú v prípade iných členov WTO na objem obchodu, ktorý sa určí takým spôsobom, aby sa objem obchodu vynásobený zvýšením colných sadzieb rovnal hodnote zrušenia alebo zníženia výhod v dôsledku tohto porušovania.

4.   Ak sa zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, domnieva, že úroveň pozastavenia nie je rovnocenná zrušeniu alebo obmedzeniu spôsobenému porušením, môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o vydanie nálezu v tejto veci. Takáto žiadosť sa oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu pred uplynutím lehoty desiatich dní uvedenej v odseku 2. Pôvodný rozhodcovský tribunál oznámi zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu svoj nález vo veci úrovne pozastavenia plnenia záväzkov do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Plnenie záväzkov sa nesmie pozastaviť, kým pôvodný rozhodcovský tribunál neoznámi svoj nález, a akékoľvek pozastavenie musí byť v súlade s nálezom rozhodcovského tribunálu.

5.   Pozastavenie plnenia záväzkov a kompenzácie predpokladané podľa tohto článku sú dočasné a nepoužijú sa potom, čo:

a)

zmluvné strany dosiahli vzájomne dohodnuté riešenie podľa článku 262 tejto dohody alebo

b)

zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, opatrením oznámeným podľa článku 256 ods. 1 tejto dohody zabezpečila dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 245 tejto dohody alebo

c)

akékoľvek opatrenie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 381 tejto dohody, bolo zrušené alebo zmenené tak, aby sa podľa článku 256 ods. 2 tejto dohody zabezpečil jeho súlad s uvedenými ustanoveniami.

Článok 258

Prostriedky nápravy pre prípad naliehavých sporov v súvislosti s energetickými otázkami

1.   V prípade, že ide o spor týkajúci sa kapitoly 11 (Energetické otázky súvisiace s obchodom) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, ktorý niektorá zo zmluvných strán považuje za naliehavý z dôvodu úplného alebo čiastočného prerušenia dopravy zemného plynu, ropy alebo elektrickej energie alebo z dôvodu hrozby takéhoto prerušenia, medzi zmluvnými stranami, použijú sa ustanovenia tohto článku o prostriedkoch nápravy.

2.   Odchylne od ustanovení článkov 255, 256, a 257 tejto dohody sťažujúca sa zmluvná strana je oprávnená pozastaviť plnenie záväzkov vyplývajúcich z hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody na úrovni rovnocennej zrušeniu alebo poškodeniu spôsobenému zmluvnou stranou, ktorá nezabezpečila splnenie nálezu do15 dní od jeho vydania. Toto pozastavenie môže byť prijaté s okamžitou platnosťou. Môže trvať až dovtedy, kým zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, nezabezpečí splnenie nálezu tribunálu.

3.   V prípade, že zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, spochybňuje existenciu nesplnenia nálezu alebo má námietky voči úrovni pozastavenia z dôvodu nesplnenia rozhodnutia, môže dať návrh na začatie konania podľa článkov 257 ods. 4 a 259 tejto dohody, ktorý sa musí urýchlene preskúmať. Sťažujúca sa zmluvná strana je povinná ukončiť alebo upraviť pozastavenie, iba ak tribunál rozhodol v danej veci; počas trvania predmetného konania môže pozastavenie zachovať.

Článok 259

Preskúmanie opatrenia na splnenie nálezu, ktoré bolo prijaté po prijatí dočasných prostriedkov nápravy v prípade nesplnenia nálezu

1.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody, opatrenie, ktoré bolo prijaté na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu po pozastavení úľav alebo po prípadnom uplatnení dočasnej kompenzácie. S výnimkou prípadov podľa odseku 2 tohto článku ukončí sťažujúca sa zmluvná strana pozastavenie úľav do 30 dní od doručenia oznámenia. V prípadoch, keď bola uplatnená dočasná kompenzácia, a s výnimkou prípadov podľa odseku 2 tohto článku, môže zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, ukončiť uplatňovanie takejto dočasnej kompenzácie do 30 dní od oznámenia, že splnila nález rozhodcovského tribunálu.

2.   Ak sa zmluvné strany nedohodnú na tom, že zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámeným opatrením zabezpečila dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 245 tejto dohody do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, sťažujúca sa zmluvná strana písomne požiada pôvodný rozhodcovský tribunál o nález v tejto záležitosti. Táto žiadosť sa súčasne oznámi druhej zmluvnej strane a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu. Nález rozhodcovského tribunálu sa oznámi zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu najneskôr do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak rozhodcovský tribunál dospeje k nálezu, že opatrenie prijaté na splnenie nálezu je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 245 tejto dohody, pozastavenie plnenia záväzkov alebo prípadné uplatňovanie kompenzácie sa ukončí. V príslušných prípadoch sťažujúca sa zmluvná strana upraví úroveň pozastavenia úľav tak, aby sa dosiahol súlad s nálezom rozhodcovského tribunálu.

Článok 260

Zoznam rozhodcov

Ak v rámci rozhodcovského konania podľa tejto kapitoly pôvodný rozhodcovský tribunál, alebo niektorí z jeho členov, nemôžu plniť svoju funkciu, vzdajú sa funkcie alebo ich je nutné vymeniť, pretože nespĺňajú požiadavky kódexu správania uvedeného v prílohe XXI k tejto dohode, použije sa postup stanovený v článku 249 tejto dohody. Lehotu pre oznámenie nálezu rozhodcovského tribunálu možno predĺžiť o 20 dní, s výnimkou naliehavých sporov podľa článku 249 ods. 7, v prípade ktorých možno lehotu predĺžiť o päť dní.

Pododdiel 3

Spoločné ustanovenia

Článok 261

Pozastavenie a ukončenie rozhodcovských konaní a konaní na splnenie nálezu

Rozhodcovský tribunál na základe písomnej žiadosti zmluvných strán kedykoľvek pozastaví svoju činnosť na obdobie, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú a ktoré nepresahuje 12 mesiacov. Svoju činnosť obnoví pred koncom tohto obdobia na základe písomnej žiadosti oboch zmluvných strán alebo na konci tohto obdobia na základe písomnej žiadosti niektorej zo zmluvných strán. Žiadajúca strana zodpovedajúcim spôsobom o svojej žiadosti informuje predsedu alebo spolupredsedov Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody a druhú zmluvnú stranu. Ak zmluvná strana nepožiada o obnovenie činnosti rozhodcovského tribunálu pri uplynutím dohodnutého obdobia, počas ktorého bolo konanie pozastavené, konanie sa ukončí. S výhradou článku 269 tejto dohody nie sú pozastavením a ukončením činnosti rozhodcovského tribunálu dotknuté práva žiadnej zo zmluvných strán v rámci iného konania.

Článok 262

Vzájomne dohodnuté riešenie

Zmluvné strany môžu kedykoľvek dospieť k vzájomne dohodnutému riešeniu sporu podľa hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody. Každé takéto riešenie spoločne oznámia Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody a prípadne predsedovi rozhodcovského tribunálu. Ak sa vyžaduje, aby riešenie bolo schválené podľa príslušných vnútroštátnych postupov zmluvných strán, uvedie sa táto skutočnosť v oznámení, a postup urovnania sporu sa pozastaví. Ak sa nepožaduje takéto schválenie alebo ak bolo oznámené ukončenie všetkých takýchto vnútroštátnych postupov, postup urovnania sporu sa ukončí.

Článok 263

Procesné pravidlá

1.   Na postupy urovnávania sporov podľa tejto kapitoly sa vzťahujú procesné pravidlá stanovené v prílohe XX k tejto dohode a kódex správania stanovený v prílohe XXI k tejto dohode.

2.   Pojednávania rozhodcovského tribunálu sú verejné, pokiaľ sa v procesných pravidlách neustanovuje inak.

Článok 264

Informácie a odborné poradenstvo

Rozhodcovský tribunál môže na žiadosť niektorej zo zmluvných strán alebo na vlastný podnet získať informácie, ktoré považuje za vhodné na účely rozhodcovského konania, a to z akéhokoľvek zdroja vrátane zmluvných strán zúčastnených na spore. Rozhodcovský tribunál má tiež právo vyžiadať si názor expertov, ak to pokladá za vhodné. Rozhodcovský tribunál vopred konzultuje výber týchto expertov so zmluvnými stranami. Fyzické alebo právnické osoby usadené na území niektorej zo zmluvných strán môžu v súlade s ustanoveniami procesných pravidiel predkladať rozhodcovskému tribunálu informácie amicus curiae. Všetky informácie získané podľa tohto článku sa musia oznámiť obom zmluvným stranám, aby sa k nim vyjadrili.

Článok 265

Pravidlá výkladu

Rozhodcovský tribunál vykladá ustanovenia uvedené v článku 245 tejto dohody v súlade s obyčajovými výkladovými pravidlami medzinárodného práva verejného vrátane tých, ktoré sú uvedené vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve z roku 1969. Rozhodcovský tribunál vezme do úvahy aj príslušné výklady stanovené v správach tribunálov a správach odvolacieho orgánu prijatých orgánom WTO na urovnávanie sporov. Nálezy rozhodcovského tribunálu nemôžu rozširovať ani obmedzovať práva a povinnosti stanovené v tejto dohode.

Článok 266

Rozhodnutia a nálezy rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby sa ku každému rozhodnutiu dospelo konsenzom. Ak však k rozhodnutiu nie je možné dospieť konsenzom, rozhodnutie v danej veci sa prijme väčšinou hlasov. Rokovania výboru budú dôverné a nesúhlasné stanoviská rozhodcov sa nezverejnia.

2.   Zmluvné strany prijmú nálezy rozhodcovského tribunálu bez akýchkoľvek podmienok. Tieto nálezy nebudú zakladať žiadne práva ani povinnosti fyzickým alebo právnickým osobám. Nálezy budú obsahovať skutkové zistenia, použiteľnosť príslušných ustanovení uvedených v článku 245 tejto dohody, a základné odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým tribunál dospel. Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody sprístupní nálezy rozhodcovského tribunálu verejnosti v celom rozsahu do desiatich dní od ich oznámenia, s výnimkou prípadov, keď sa rozhodne tak neurobiť s cieľom zabezpečiť dôvernosť informácií, ktoré zmluvná strana, ktorá ich poskytla, označila za dôverné na základe svojich právnych predpisov.

Článok 267

Predloženie veci Súdnemu dvoru Európskej únie

1.   Postupy stanovené v tomto článku sa použijú na spory vo veci výkladu a uplatňovania ustanovenia tejto dohody, ktorým sa niektorej zmluvnej strane ukladá určitá povinnosť formou odkazu na ustanovenie právneho predpisu Únie.

2.   V prípade, že v rámci sporu vznikne otázka týkajúca sa výkladu určitého ustanovenia právneho predpisu Únie uvedeného v odseku 1, rozhodcovský tribunál o nej nerozhodne, ale požiada Súdny dvor Európskej únie, aby rozhodol v danej veci. V takom prípade sa pozastavuje plynutie lehôt, ktoré sa vzťahujú na rozhodnutia rozhodcovského tribunálu, a to až do vydania rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie bude pre rozhodcovský tribunál záväzné.

Oddiel 4

Všeobecné ustanovenia

Článok 268

Zoznam rozhodcov

1.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zostaví zoznam aspoň 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať funkciu rozhodcov. Tento zoznam bude mat tri pododdiely: každá zmluvná strana bude mať jeden pododdiel a jeden pododdiel zoznamu bude obsahovať zoznam osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré môžu plniť funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Každý pododdiel zoznamu bude obsahovať najmenej päť osôb. Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni.

2.   Rozhodcovia musia mať osobitné znalosti a skúsenosti v oblasti práva a medzinárodného obchodu. Rozhodcovia budú nezávislí, budú vykonávať túto funkciu osobne, nebudú prijímať pokyny od žiadnej organizácie ani vlády, ani nebudú spojení s vládou žiadnej zo zmluvných strán a budú konať v súlade s kódexom správania stanoveným v prílohe XXI k tejto dohode.

3.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu môže zostaviť dodatočné zoznamy 12 osôb, ktoré majú znalosti a skúsenosti v osobitných oblastiach upravených touto dohodou. Na základe dohody zmluvných strán budú tieto dodatočné zoznamy použité na vytvorenie rozhodcovského tribunálu v súlade s postupom stanoveným v článku 249 tejto dohody.

Článok 269

Vzťah k záväzkom vyplývajúcim z členstva vo WTO

1.   Odvolaním sa na ustanovenia tejto kapitoly o urovnávaní sporov nie sú dotknuté žiadne opatrenia v rámci WTO vrátane konaní o urovnávaní sporov.

2.   Ak však zmluvná strana v súvislosti s určitým konkrétnym opatrením podala návrh na začatie konania o urovnaní sporu, či už podľa tejto kapitoly alebo podľa dohody o WTO, nesmie podať návrh na začatie konania o urovnaní sporu týkajúci sa toho istého opatrenia na inom fóre dovtedy, kým sa neuzavrie prvé konanie. Zmluvné strany sa okrem toho nebudú usilovať o riešenie záväzku, ktorý je rovnaký podľa tejto dohody aj dohody WTO, na oboch fórach. V takomto prípade po začatí konania o urovnaní sporu zmluvné strany použijú na urovnanie sporu zvolené fórum, čím vylúčia fórum iné, s výnimkou prípadu, keď prvé vybrané fórum z procesných alebo jurisdikčných dôvodov nedokáže dospieť k zisteniam týkajúcim sa žiadosti o nápravu plnenia predmetného záväzku.

3.   Na účely odseku 2 sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

konania o urovnaní sporov podľa dohody o WTO sa pokladajú za začaté od momentu podania žiadosti zmluvnej strany o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 6 Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov obsiahnutého v prílohe 2 k dohode o WTO a pokladajú sa za ukončené, keď v zmysle článku 16 a článku 17.14 uvedeného dohovoru orgán WTO na urovnávanie sporov prijme správu tribunálu, a prípadne správu odvolacieho orgánu a

b)

konania o urovnaní sporov podľa tejto kapitoly sa pokladajú za začaté od momentu podania žiadosti zmluvnej strany o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 248 tejto dohody a pokladajú sa za ukončené, keď rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález podľa článku 253 tejto dohody zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody.

4.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni zmluvnej strane, aby uplatnila pozastavenie plnenia záväzkov, ktoré schválil orgán WTO na urovnávanie sporov. Na dohodu o WTO sa nemožno odvolávať s cieľom zabrániť zmluvnej strane v pozastavení plnenia záväzkov podľa tejto kapitoly.

Článok 270

Lehoty

1.   Všetky lehoty uvedené v tejto kapitole vrátane lehôt, ktoré má rozhodcovský tribunál na oznámenie svojho nálezu, sa počítajú v kalendárnych dňoch odo dňa nasledujúceho po úkone alebo skutočnosti, na ktorú odkazujú, pokiaľ nie je stanovené inak.

2.   Všetky lehoty uvedené v tejto kapitole sa môžu zmeniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zúčastnených na spore. Rozhodcovský tribunál môže zmluvným stranám kedykoľvek navrhnúť zmenu ktorejkoľvek z lehôt stanovených v tejto kapitole, pričom uvedie dôvody takého návrhu.

KAPITOLA 15

Všeobecné ustanovenia o aproximácii podľa hlavy iv

Článok 271

Pokrok v rámci aproximácie v oblastiach súvisiacich s obchodom

1.   Na účely uľahčenia posudzovania aproximácie právneho poriadku Gruzínska s predpismi Únie v oblastiach súvisiacich s obchodom hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) podľa článku 419 tejto dohody, budú zmluvné strany pravidelne a najmenej raz ročne, rokovať o pokroku v rámci aproximácie v súlade s lehotami stanovenými v kapitolách 3, 4, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, a to v rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody alebo v rámci niektorého z podvýborov zriadeného na základe tejto dohody.

2.   Na žiadosť Únie a na účely uvedených rokovaní predloží Gruzínsko Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu alebo niektorému z podvýborov, písomnú informáciu o pokroku v rámci aproximácie a o účinnom vykonaní a presadzovaní vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s príslušnými kapitolami hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

3.   Gruzínsko bude informovať Úniu, keď bude podľa jeho názoru zavŕšený proces aproximácie stanovený v kapitolách uvedených v odseku 1.

Článok 272

Zrušenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré nie sú v súlade

Gruzínsko v rámci aproximácie zruší ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov alebo odstráni administratívne postupy, ktoré nie sú v súlade s právom Únie, ktorého sa týkajú aproximačné ustanovenia hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody alebo s jeho vnútroštátnym právom, zodpovedajúcim spôsobom aproximovaným s právom Únie.

Článok 273

Posudzovanie aproximácie v oblastiach súvisiacich s obchodom

1.   Posudzovanie aproximácie zo strany Únie uvedené v hlave IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa začne po tom, ako Gruzínsko informuje Úniu podľa článku 271 ods. 3 tejto dohody, ak sa v kapitolách 4 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) neustanovuje inak.

2.   Únia posúdi, či boli právne predpisy Gruzínska aproximované s právom Únie a či sú účinne vykonané a presadzované. Gruzínsko predloží Únii všetky informácie, ktoré sú potrebné na účely umožnenia takéhoto posúdenia, a to v jazyku, ktorý sa vzájomne dohodne.

3.   V rámci posudzovania zo strany Únie podľa odseku 2 sa do úvahy zoberie existencia a fungovanie príslušnej infraštruktúry, subjektov a postupov v Gruzínsku, ktoré sú potrebné na účinné vykonanie a presadzovanie právnych predpisov Gruzínska.

4.   V rámci posudzovania zo strany Únie podľa odseku 2 sa do úvahy zoberie existencia vnútroštátnych právnych predpisov alebo administratívnych postupov, ktoré nie sú v súlade s právom Únie, ktorého sa týkajú aproximačné ustanovenia hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody alebo s vnútroštátnym právom, zodpovedajúcim spôsobom aproximovaným s právom Únie.

5.   Pokiaľ nie je stanovené inak, Únia bude informovať Gruzínsko o výsledkoch ňou uskutočneného posudzovania v lehote, ktorá sa určí v súlade s článkom 276 ods. 1 tejto dohody. Pokiaľ nie je stanovené inak, zmluvné strany môžu prerokovať posudzovanie v rámci Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody alebo v rámci jeho príslušných podvýborov, a to v súlade s článkom 419 ods. 4 tejto dohody.

Článok 274

Vývoj relevantný v súvislosti s aproximáciou

1.   Gruzínsko zabezpečí účinné vykonávanie vnútroštátnych právnych predpisov aproximovaných podľa hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody a prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby zohľadnilo vývoj práva Únie v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s článkom 418 tejto dohody.

2.   Únia bude Gruzínsko informovať o všetkých konečných návrhoch Komisie, ktorých cieľom je prijatie alebo zmena práva Únie s relevantnosťou pre aproximačné záväzky vyplývajúce Gruzínsku z hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

3.   Gruzínsko bude informovať Úniu o opatreniach vrátane návrhoch právnych predpisov a administratívnych postupov, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie jeho záväzkov z hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

4.   Zmluvné strany na požiadanie prerokujú vplyv akýchkoľvek návrhov alebo opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku na právne predpisy Gruzínska alebo na plnenie záväzkov hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

5.   Ak Gruzínsko po uskutočnení posúdenia podľa článku 273 tejto dohody upraví svoje vnútroštátne právne predpisy v záujme zohľadnenia zmien v rámci aproximácie v kapitolách 3, 4, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody, Únia uskutoční nové posúdenie podľa článku 273 tejto dohody. Ak Gruzínsko prijme akékoľvek ďalšie opatrenie, ktoré by mohlo mať účinok na vykonávanie a presadzovanie aproximovaných vnútroštátnych právnych predpisov, Únia môže uskutočniť nové posúdenie podľa článku 273 tejto dohody.

6.   Ak si to budú vyžadovať okolnosti, je možno konkrétne výhody, ktoré poskytla Únia na základe hodnotenia, že právne predpisy Gruzínska sú aproximované s právom Únie, ako aj účinne vykonané a presadzované, dočasne pozastaviť, ak Gruzínsko neuskutočnilo aproximáciu svojich vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom zohľadniť zmeny v rámci hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody týkajúce sa aproximácie, ak z posúdenia uvedeného v odseku 5 vyplynie, že právne predpisy Gruzínska prestali byť aproximované s právom Únie alebo ak Rada pre pridruženie neprijme rozhodnutie, ktorým sa uvedie do súladu hlava IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody s vývojom práva Únie.

7.   Ak bude mať Únia v úmysle uplatniť takéto pozastavenie, bezodkladne to oznámi Gruzínsku. Gruzínsko môže predmetnú záležitosť predložiť Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody, a to do troch mesiacov od oznámenia, a s písomným uvedením dôvodov. Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu predmetnú vec prerokuje do troch mesiacoch, odkedy mu bola predložená. Pokiaľ predmetná záležitosť nebola predložená Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu alebo tento výbor nie je schopný túto záležitosť vyriešiť do troch mesiacov od jej predloženia, Únia môže pozastavenie výhod uskutočniť. Pozastavenie výhod sa bezodkladne zruší, ak Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu následne predmetnú záležitosť vyrieši.

Článok 275

Výmena informácií

Výmena informácií v súvislosti s aproximáciou podľa hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa uskutoční prostredníctvom kontaktných miest zriadených článkom 222 ods. 1 tejto dohody.

Článok 276

Všeobecné ustanovenie

1.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu v zmysle článku 408 ods. 4 tejto dohody prijme postupy na uľahčenie posudzovania aproximácie a zabezpečenie účinnej výmeny informácií v súvislosti s aproximáciou vrátane časových rámcov pre posudzovanie, a to aj pokiaľ ide o formu, obsah a jazyk na účely výmeny informácií.

2.   Akýkoľvek odkaz na určitý akt Únie v hlave IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody sa vzťahuje aj na opatrenia, ktorými bol tento akt zmenený, doplnený a nahradený, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pred 29.novembrom2013.

3.   V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto kapitoly a ustanoveniami kapitol 3, 4, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody majú prednosť ustanovenia kapitol 3, 4, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

4.   Na uplatňovanie nárokov z dôvodu porušenia ustanovení tejto kapitoly sa kapitola 14 (Urovnávanie sporov) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody nepoužije.

HLAVA V

HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA

KAPITOLA 1

Hospodársky dialóg

Článok 277

1.   Európska únia a Gruzínsko napomôžu hospodárske reformy tak, že zlepšia vzájomné pochopenie zásadných prvkov ich ekonomík a vytváranie a vykonávanie hospodárskych politík.

2.   Gruzínsko sa bude usilovať o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a o postupnú aproximáciu svojich hospodárskych a finančných predpisov s hospodárskymi a finančnými predpismi EÚ, a to pri zabezpečení zdravých makroekonomických politík.

Článok 278

Zmluvné strany sa dohodli, že na tento účel budú viesť pravidelný hospodársky dialóg zameraný na:

a)

výmenu informácií o makroekonomických trendoch a politikách, ako aj o štrukturálnych reformách a stratégiách hospodárskeho rozvoja;

b)

výmenu odborných znalostí a osvedčených postupov v takých oblastiach, ako sú verejné financie, rámce menovej politiky a politiky výmenných kurzov, politika týkajúca sa finančného sektor a hospodárska štatistika;

c)

výmenou informácií a skúseností v oblasti regionálnej hospodárskej integrácie vrátane fungovania Európskej hospodárskej a menovej únie;

d)

preskúmanie stavu bilaterálnej spolupráce v hospodárskej, finančnej a štatistickej oblasti.

KAPITOLA 2

Riadenie verejných financií a finančná kontrola

Článok 279

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti vnútornej kontroly verejných financií a externého auditu s týmto cieľom:

a)

ďalší rozvoj a vykonávanie systému vnútornej kontroly verejných financií na základe zodpovednosti riadiacich orgánov, ako aj na základe funkčne nezávislej funkcie vnútorného auditu v rámci celého verejného sektor, a to prostredníctvom harmonizácie so všeobecne uznávanými medzinárodnými normami a metódami a osvedčenými postupmi EÚ a na základe dokumentu o politike pre oblasť vnútornej kontroly verejných financií schváleného vládou Gruzínska;

b)

zohľadniť v uvedenom dokumente o politike pre oblasť vnútornej kontroly verejných financií, či a za akých podmienok je možné realizovať systém finančnej inšpekcie, v prípade čoho táto funkcia bude fungovať na základe sťažností a doplní funkciu vnútorného auditu, pričom ju nebude zdvojovať;

c)

účinnej spolupráce medzi aktérmi, ktorí budú podľa dokumentu o politike pre oblasť vnútornej kontroly verejných financií zodpovední za rozvoj v oblasti správy;

d)

podporiť centrálny harmonizačný útvar pre vnútornú kontrolu verejných financií;

e)

ďalej posilniť štátny audítorský úrad Gruzínska ako najvyššiu audítorskú inštitúciu Gruzínska, a to pokiaľ ide o nezávislosť, organizačné a audítorské kapacity, finančné a ľudské zdroje a vykonávanie medzinárodne uznávaných noriem v oblasti vnútorného auditu (Európske vykonávacie smernice pre kontrolné štandardy – INTOSAI) zo strany tohto úradu a

f)

výmeny informácií, skúseností a osvedčených postupov, a to okrem iného aj prostredníctvom výmeny pracovníkov a spoločného odborného vzdelávania v týchto oblastiach.

KAPITOLA 3

Zdaňovanie

Článok 280

Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme posilnenia dobrej správy v daňovej oblasti, a to s cieľom ďalšieho zlepšenia v oblasti hospodárskych vzťahov, obchodu, investícií a spravodlivej hospodárskej súťaže.

Článok 281

Zmluvné strany v súvislosti s článkom 280 tejto dohody uznávajú a zaväzujú sa, že budú uplatňovať zásady dobrej správy v daňovej oblasti, t. j. zásady transparentnosti, výmeny informácií, ktoré uznávajú členské štáty na úrovni EÚ. Na tento účel a bez toho, aby boli dotknuté právomoci EÚ a členských štátov, budú zmluvné strany zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v daňovej oblasti, uľahčovať výber oprávnených daňových príjmov a vypracúvať opatrenia zamerané na účinné uplatňovanie uvedených zásad.

Článok 282

Zmluvné strany takisto posilnia vzájomnú spoluprácu zameranú na rozvoj gruzínskeho daňového systému a správy v tejto oblasti, ako aj na posilnenie kapacít v oblasti výberu daní a daňovej kontroly, s cieľom zabezpečiť účinný výber daní a posilniť boj proti daňovým podvodom a proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Zmluvné strany sa budú usilovať o posilnenie spolupráce a zdieľanie skúseností v oblasti boja proti daňovým podvodom, a to najmä pokiaľ ide o podvody typu „kolotoč“.

Článok 283

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu a harmonizovať politiky v oblasti boja proti podvodom s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani a jeho pašovaniu. Táto spolupráca bude okrem iného zahŕňať postupnú aproximáciu sadzieb spotrebných daní z tabakových výrobkov v maximálnej možnej miere pri súčasnom zohľadnení obmedzení vyplývajúcich z regionálneho kontextu, a to v súlade s Rámcovým dohovorom Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (RDKT WHO). Zmluvné strany sa na tento účel budú usilovať posilniť vzájomnú spoluprácu realizovanú v rámci regionálneho kontextu.

Článok 284

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 285

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 4

Štatistika

Článok 286

Zmluvné strany rozvinú a posilnia vzájomnú spoluprácu v štatistickej oblasti, čím prispejú k dlhodobému cieľu poskytovania včasných, medzinárodne porovnateľných a spoľahlivých štatistických údajov. Očakáva sa, že trvalo udržateľné, efektívne a odborne nezávislé vnútroštátne štatistické systémy poskytnú občanom, podnikom a rozhodovacím orgánom v EÚ a Gruzínska dôležité informácie, čo im umožní prijímať informované rozhodnutia. V rámci vnútroštátnych štatistických systémov by sa mali dodržiavať základné štatistické zásady Organizácie spojených národov, a to pri zohľadnení acquis EÚ v oblasti štatistiky vrátane Kódexu európskej štatistiky, aby sa vnútroštátny štatistický systém zladil s európskymi pravidlami a normami.

Článok 287

Spolupráca sa predovšetkým zameria na:

a)

ďalšie posilnenie kapacít vnútroštátneho štatistického systému s osobitným zameraním na kvalitný právny základ, prípravu náležitých údajov a metaúdajov, šírenie politiky a na užívateľskú ústretovosť, a to pri zohľadnení rôznych skupín používateľov údajov vrátane verejného a súkromného sektora, akademickej obce a iných používateľov údajov;

b)

postupné zladenie štatistického systému Gruzínska s európskym štatistickým systémom;

c)

doladenie poskytovania údajov do EÚ, a to pri zohľadnení uplatňovania príslušných medzinárodných a európskych metodík, ako aj klasifikácií;

d)

posilnenie odborných a riadiacich kapacít vnútroštátneho štatistického úradu s cieľom uľahčiť uplatňovanie štatistických noriem EÚ a prispieť k rozvoju gruzínskeho štatistického systému;

e)

výmenu skúseností medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o rozvoj know-how v oblasti štatistiky a

f)

podporu celkového riadenia kvality pri všetkých procesoch prípravy a šírenia štatistických údajov.

Článok 288

Zmluvné strany budú spolupracovať v rámci Európskeho štatistického systému, kde funkciu Európskeho štatistického úradu plní Eurostat. Táto spolupráca sa zameria okrem iného na:

a)

makroekonomickú štatistiku vrátane národných účtov, štatistík zahraničného obchodu, štatistiky platobnej bilancie a štatistiky priamych zahraničných investícií;

b)

demografickú štatistiku vrátane sčítaní a sociálnej štatistiky;

c)

poľnohospodársku štatistiku vrátane poľnohospodárskeho cenzu a environmentálnej štatistiky;

d)

podnikovú štatistiku vrátane obchodných registrov a využívania administratívnych zdrojov na štatistické účely;

e)

energetickú štatistiku vrátane bilancií;

f)

regionálnu štatistiku

g)

horizontálne činnosti, vrátane štatistických klasifikácií, riadenia kvality, odbornej prípravy, šírenia, využívania moderných informačných technológií a

h)

ďalšie príslušné oblasti.

Článok 289

Zmluvné strany si budú okrem iného vymieňať informácie a odborné znalosti a budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu, pričom zohľadnia skúsenosti, ktoré získali pri reforme štatistického systému začatej v rámci rôznych programov pomoci. Úsilie sa zameria na ďalšie zladenie s acquis EÚ v oblasti štatistiky, a to na základe národnej stratégie rozvoja gruzínskeho štatistického systému a pri zohľadnení vývoja Európskeho štatistického systému. Pri procese prípravy štatistických údajov sa bude klásť dôraz na ďalší rozvoj výberových zisťovaní a používanie administratívnych záznamov, a to pri zohľadnení potreby zabezpečiť zníženie zaťaženia respondentov. Údaje budú relevantné pre tvorbu a monitorovanie politík vo všetkých kľúčových oblastiach spoločenského a hospodárskeho života.

Článok 290

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole. Pokiaľ to bude možné, otvoria sa činnosti v rámci Európskeho štatistického systému, a to aj pokiaľ ide o odbornú prípravu, pre účasť Gruzínska.

Článok 291

Postupná aproximácia právnych predpisov Gruzínska v oblasti štatistiky s acquis EÚ, vždy keď je to náležité a uplatniteľné, sa uskutoční v súlade s aktualizovaným prehľadom štatistických požiadaviek EÚ, ktorý zmluvné strany považujú za súčasť prílohy XXIII k tejto dohode.

HLAVA VI

ĎALŠIE POLITIKY SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 1

Doprava

Článok 292

Zmluvné strany:

a)

rozšíria a posilnia vzájomnú spoluprácu v oblasti dopravy s cieľom prispieť k rozvoju trvalo udržateľných systémov dopravy;

b)

podporia efektívne a bezpečné dopravné operácie, ako aj intermodalitu a interoperabilitu systémov dopravy a

c)

budú sa usilovať o posilnenie hlavných dopravných spojení medzi ich územiami.

Článok 293

Spolupráca sa bude okrem iného týkať týchto oblastí:

a)

vytvorenie trvalo udržateľnej národnej dopravnej politiky, ktorá sa bude týkať všetkých druhov dopravy, a to predovšetkým s cieľom zabezpečiť ekologické, efektívne a bezpečné systémy dopravy a podporiť začlenenie úvah v rámci oblasti dopravy do ostatných politík;

b)

vypracovanie odvetvových stratégií, a to so zreteľom na národnú dopravnú politiku (vrátane právnych požiadaviek na modernizáciu technického vybavenia a dopravných prostriedkov v záujme splnenia medzinárodných noriem uvedených v prílohách XXIV a XV-D k tejto dohode), pre cestnú, železničnú, leteckú a námornú dopravu a intermodalitu vrátane príslušných harmonogramov a cieľov pre vykonávanie, administratívnych kompetencií, a takisto aj plánov financovania;

c)

posilnenie politiky v oblasti infraštruktúry na účel stanovenia a hodnotenia projektov zameraných na infraštruktúru v rôznych druhoch dopravy;

d)

rozvoj politík financovania zameraných na údržbu, kapacitné obmedzenia a chýbajúce časti infraštruktúry, ako aj na aktivácia a stimulácia súkromného sektora v záujme ich účasti na projektoch týkajúcich sa dopravy;

e)

vstup do príslušných medzinárodných organizácií v oblasti dopravy a pristúpenie k príslušným medzinárodným dohodám v oblasti dopravy vrátane postupov na zabezpečenie precízneho vykonania a účinného presadzovania medzinárodných dohôd a dohovorov v oblasti dopravy;

f)

vedecká a technická spolupráca a výmena informácií v záujme tvorby a zlepšovania technológií v doprave, ako sú napr. inteligentné dopravné systémy a

g)

podpora využívania inteligentných dopravných systémov a informačných technológií v rámci riadenia a prevádzky všetkých príslušných druhov dopravy, ako aj podpora intermodality a spolupráce pri využívaní kozmických systémov a komerčných aplikácií uľahčujúcich dopravu.

Článok 294

1.   Cieľom spolupráce bude aj zlepšenie pohybu osôb a tovaru, vyššia dynamika dopravných tokov medzi Gruzínskom a EÚ a tretími krajinami v regióne, a to vďaka odstráneniu administratívnych, technických a iných prekážok, zlepšeniu dopravných sietí a modernizácii infraštruktúry, a to najmä pokiaľ ide o hlavné siete, ktoré spájajú zmluvné strany. Táto spolupráca bude zahŕňať aj opatrenia na zlepšenie prekračovania hraníc.

2.   Spolupráca bude zahŕňať výmenu informácií a spoločné činnosti:

a)

na regionálnej úrovni, a to najmä pri zohľadnení a začlenení pokroku, ktorý sa dosahuje v rámci rôznych mechanizmov regionálnej spolupráce v oblasti dopravy, ako je napr. dopravný panel Východného partnerstva, Dopravný koridor Európa – Kaukaz – Ázia (TRACECA), proces z Baku a ďalšie iniciatívy v oblasti dopravy.

b)

na medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o medzinárodné organizácie v oblasti dopravy a medzinárodné dohody a dohovory, ktoré zmluvné strany ratifikovali, ako aj

c)

v rámci rôznych agentúr EÚ pre oblasť dopravy.

Článok 295

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 296

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohách XXIV a XV-D k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 2

Spolupráca v odvetví energetiky

Článok 297

Spolupráca by sa mala zakladať na zásadách partnerstva, spoločného záujmu, transparentnosti a predvídateľnosti, pričom sa zameria na integráciu trhu a zbližovanie regulačných rámcov v odvetví energetiky, a to pri zohľadnení potreby prístup k bezpečnej, environmentálne udržateľnej a cenovo dostupnej energii.

Článok 298

Spolupráca sa bude okrem iného týkať týchto oblastí:

a)

stratégie a politiky pre oblasť energetiky;

b)

rozvoj konkurencieschopných, transparentných a efektívnych trhov s energiou umožňujúcim tretím stranám nediskriminačný prístup k sieťam spotrebiteľom v súlade s normami EÚ, vrátane rozvoja príslušného regulačného rámca, ak to bude potrebné;

c)

spolupráca v rámci regionálnych otázok týkajúcich sa problematiky energetiky a prípadného prístupu Gruzínska k Zmluve o Energetickom spoločenstve, v prípade ktorej má ktorej Gruzínsko v súčasnosti status pozorovateľa;

d)

rozvoj atraktívneho a stabilného investičného prostredia prostredníctvom riešenia inštitucionálnych, právnych, fiškálnych a iných podmienok;

e)

energetická infraštruktúra spoločného záujmu, s cieľom diverzifikovať zdroje energie, dodávateľov energie a dopravné trasy efektívnym a z ekonomického a environmentálneho hľadiska vhodným spôsobom;

f)

posilnenie bezpečnosti dodávok energie, zvýšenie integrácie trhu, a postupná aproximácia v regulačnej oblasti s hlavnými prvkami EÚ acquis;

g)

zlepšenie a posilnenie dlhodobej stability a bezpečnosti obchodu s energetickým tovarom a jeho tranzitu a prepravy energie, ako aj cenových politík, a to vrátane všeobecného systému založeného na nákladoch v oblasti prenosu energetických zdrojov, ktorý bude založený na vzájomne výhodnom a nediskriminačnom základe a bude v súlade s medzinárodnými pravidlami vrátane Zmluvy o energetickej charte;

h)

podpora energetickej efektívnosti a úspor energie hospodárnym a environmentálne vhodným spôsobom;

i)

rozvoj a podpora energie z obnoviteľných zdrojov s primárnym zameraním na vodné elektrárne a podporu bilaterálnej a regionálnej spolupráce v tejto oblasti;

j)

vedecká a technická spolupráca a výmena informácií v záujme rozvoja a skvalitnenia technológií v oblasti výroby energie, ako aj jej dopravy, dodávok a koncového využívania, s osobitným zameraním na energeticky efektívne a ekologické technológie a

k)

spolupráca v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením v súlade so zásadami a normami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohovormi uzatvorenými v rámci MAAE, a prípadne aj v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Článok 299

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 300

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXV k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 3

Životné prostredie

Článok 301

Zmluvné strany nadviažu a posilnia vzájomnú spoluprácu v environmentálnych otázkach, čím prispejú k dosiahnutiu dlhodobého cieľa trvalo udržateľného rozvoja a ekologizácie hospodárstva. Očakáva sa, že posilnenie ochrany životného prostredia bude prínosom pre občanov a podnikateľské subjekty v EÚ a Gruzínsku, a to aj vďaka lepšiemu verejnému zdraviu, ochrane prírodných zdrojov, vyššej hospodárskej a environmentálnej efektivite, ako aj prostredníctvom využívania modernejších a ekologickejších technológií prispievajúcich k trvalo udržateľnejším výrobným modelom. Spolupráca sa bude uskutočňovať po zvážení záujmov zmluvných strán na báze rovnosti a vzájomnej prínosnosti, ako aj pri zohľadnení vzájomnej previazanosti medzi zmluvnými stranami, ktorá existuje v oblasti ochrany životného prostredia a multilaterálnych dohôd v tejto oblasti.

Článok 302

1.   Spolupráca sa zameria na zachovanie, ochranu, zlepšenie a obnovu kvality životného prostredia, ochranu zdravia ľudí, trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a podporu opatrení na medzinárodnej úrovni v záujme riešenia regionálnych alebo globálnych environmentálnych problémov, a to okrem iného na tieto oblasti:

a)

environmentálne riadenie a horizontálne otázky vrátane strategického plánovania, posúdenia vplyvu na životné prostredie a strategického environmentálneho hodnotenia, vzdelávania a odbornej prípravy, monitorovacích a informačných systémov v oblasti životného prostredia, kontroly a presadzovania, environmentálnej zodpovednosti, boja proti trestným činom proti životnému prostrediu, cezhraničnej spolupráce, prístupu verejnosti k environmentálnym informáciám a k rozhodovacím procesom a účinným postupom správneho a súdneho preskúmania;

b)

kvalita vzduchu,

c)

kvalita vody, hospodárenie so zdrojmi vrátane manažmentu povodňového rizika, nedostatku vody a sucha, ako aj morské prostredie;

d)

odpadové hospodárstvo;

e)

ochrana prírody vrátane lesníctva a ochrany biodiverzity;

f)

priemyselné znečistenie a priemyselné riziká a

g)

nakladanie s chemikáliami.

2.   Spolupráca sa zameria aj na integráciu aspektov životného prostredia do iných politík ako je environmentálna politika.

Článok 303

Zmluvné strany si budú okrem iného vymieňať informácie a odborné znalosti a budú spolupracovať na regionálnej a medzinárodnej úrovni, a to aj v rámci existujúcich štruktúr spolupráce v Zakaukazsku, ako aj na medzinárodnej úrovni, a to predovšetkým pokiaľ ide o multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, ktoré zmluvné strany ratifikovali, a prípadné spoločné činnosti v rámci príslušných agentúr.

Článok 304

1.   Spolupráca bude okrem iného sledovať tieto ciele:

a)

vypracovanie národného environmentálneho akčného plánu, ktorý bude upravovať celonárodné smerovanie, ako aj smerovanie v jednotlivých sférach, pokiaľ ide o problematiku životného prostredia v Gruzínsku, ako aj o inštitucionálne a administratívne otázky;

b)

podpora integrácie environmentálnych aspektov do ostatných politík a

c)

vymedzenie potrebných ľudských a finančných zdrojov.

2.   Národný environmentálny akčný plán sa bude pravidelne aktualizovať a prijme sa v súlade s právnymi predpismi Gruzínska.

Článok 305

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 306

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXVI k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 4

Oblasť klímy

Článok 307

Zmluvné strany rozvinú a posilnia vzájomnú spoluprácu v oblasti boja proti zmene klímy. Spolupráca sa bude uskutočňovať po zvážení záujmov zmluvných strán na báze rovnosti a vzájomnej prínosnosti, ako aj pri zohľadnení existujúcej vzájomnej previazanosti medzi bilaterálnymi a multilaterálnymi záväzkami v tejto oblasti.

Článok 308

Spolupráca sa zameria na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy, ako aj na podporu opatrení na medzinárodnej úrovni, a to okrem iného na tieto oblasti:

a)

zmiernenie zmeny klímy;

b)

adaptácia na zmenu klímy;

c)

obchodovanie s emisiami;

d)

výskum, vývoj, demonštrácie, zavádzanie a šírenie bezpečných a udržateľných nízkouhlíkových technológií a adaptačných technológií a

e)

uplatňovanie klimatického hľadiska v rámci odvetvových politík

Článok 309

Zmluvné strany si budú okrem iného vymieňať informácie a odborné znalosti realizovať spoločný výskum a výmenu informácií v oblasti čistejších technológií, ako aj vyvíjať spoločnú činnosť na regionálnej a medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, ktoré zmluvné strany ratifikovali, a prípadné spoločné činnosti v rámci príslušných agentúr. Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť cezhraničným otázkam a regionálnej spolupráci.

Článok 310

Spolupráca sa na základe spoločného záujmu bude týkať vypracovania a vykonávania:

a)

národného akčného programu na adaptáciu (NAPA);

b)

stratégie nízkouhlíkového rozvoja (LCDS) vrátane vnútroštátne vhodných opatrení na zníženie emisií;

c)

opatrení na podporu transferu technológií na základe hodnotenie potrieb v oblasti technológií;

d)

opatrení súvisiacich s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu a fluórovanými skleníkovými plynmi.

Článok 311

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 312

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXVII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 5

Politika v oblasti priemyslu a ťažby

Článok 313

Zmluvné strany budú rozvíjať a posilňovať vzájomnú spoluprácu, pokiaľ ide o ich politiky v oblasti priemyslu a podnikania, a tým budú zlepšovať podnikateľské prostredie pre všetky hospodárske subjekty, avšak s osobitným zreteľom na malé a stredné podniky v zmysle ich vymedzenia v právnych predpisoch EÚ a Gruzínska. Posilnená spolupráca by mala zlepšiť administratívny a regulačný rámec podnikov EÚ aj podnikov Gruzínska, ktoré podnikajú na území EÚ a Gruzínska, pričom by sa mala zakladať na politike EÚ v oblasti malých a stredných podnikov a jej priemyselnej politike, a to pri zohľadnení medzinárodne uznávaných zásad a postupov v tejto oblasti.

Článok 314

Na tento účel budú zmluvné strany spolupracovať v záujme:

a)

vykonávania politík zameraných na rozvoj malých a stredných podnikov, a to na základe zásad iniciatívy „Small Business Act” pre Európu, a v záujme monitorovania tohto vykonávania prostredníctvom pravidelného dialógu. Táto spolupráca sa zameria aj na mikropodniky a remeselné podniky, ktoré majú mimoriadny význam pre hospodárstvo EÚ aj Gruzínsko;

b)

vytvorenia lepších rámcových podmienok, a to prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, čo prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti. Táto spolupráca bude zahŕňať riadenie štrukturálnych zmien (reštrukturalizáciu) v takých oblastiach ako je životné prostredie a energetika;

c)

zjednodušenia a racionalizácie predpisov a regulačnej praxe, a to s osobitným zameraním na výmenu osvedčených postupov v oblasti regulačných metód, ako aj na zásady EÚ;

d)

podpory vypracovania politiky v oblasti inovácie, a to prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, pokiaľ ide o obchodné zhodnocovanie výskumu a vývoja (vrátane podporných nástrojov pre začínajúce technologické firmy), rozvoj zoskupení firiem a prístup k financovaniu;

e)

podpory intenzívnejších kontaktov medzi podnikateľskými subjektmi EÚ a Gruzínska, ako aj medzi týmito podnikateľskými subjektmi a orgánmi EÚ a Gruzínska;

f)

podpory činností zameraných na rozvoj exportu medzi EÚ a Gruzínskom;

g)

v prípade potreby, uľahčenia modernizácie a reštrukturalizácie priemyselných odvetví EÚ a Gruzínska;

h)

rozvoja a posilnenia vzájomnej spolupráce v oblasti ťažobného priemyslu a výroby surovín, a to s cieľom podporiť vzájomné porozumenie, zlepšiť podnikateľské prostredie, výmenu informácií a spoluprácu v otázkach ťažby neenergetických surovín, a to najmä v súvislosti s ťažbou kovových rúd a priemyselných nerastov. Výmena informácií sa bude týkať vývoja v oblasti ťažby a surovín, obchodu so surovinami, osvedčených postupov v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom ťažobného priemyslu, ako aj otázok odbornej prípravy, zručností a zdravia a bezpečnosti.

Článok 315

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole. Do tohto dialógu budú zapojení aj zástupcovia podnikateľských subjektov EÚ a Gruzínska.

KAPITOLA 6

Právo obchodných spoločností, účtovníctvo a správa a riadenie spoločností

Článok 316

Uznávajúc dôležitosť účinného súboru pravidiel a postupov v oblasti práva obchodných spoločností, správy a riadenia spoločností, ako aj v oblasti účtovníctva a auditu, sa zmluvné strany dohodli, že na účely budovania plne fungujúceho trhového hospodárstva a rozvoja obchodu budú spolupracovať:

a)

v oblasti ochrany akcionárov, veriteľov a iných zainteresovaných strán v súlade s pravidlami EÚ upravujúcimi túto problematiku;

b)

pri vykonávaní príslušných medzinárodných noriem na vnútroštátnej úrovni, ako aj v rámci postupnej aproximácie s právnymi predpismi EÚ v oblasti účtovníctva a auditu a

c)

pri ďalšom rozvoji politiky v oblasti správy a riadenia spoločností v súlade s medzinárodnými normami, ako aj v rámci postupnej aproximácie pravidiel s pravidlami a odporúčaniami EÚ v tejto oblasti.

Článok 317

Zmluvné strany sa zamerajú na spoločné využívanie informácií a odborných znalostí o oboch existujúcich systémoch, ako aj o relevantnom aktuálnom dianí v týchto sférach. Zmluvné strany sa budú okrem toho usilovať zabezpečiť účinnú výmenu informácií medzi obchodnými registrami členských štátov EÚ a vnútroštátnym registrom spoločností Gruzínska.

Článok 318

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 319

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXVIII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 7

Finančné služby

Článok 320

Zmluvné strany uznávajú význam účinného súboru pravidiel a postupov v oblasti finančných služieb pre vytvorenie plne fungujúceho trhového hospodárstva, ako aj pre rozvoj obchodnej výmeny medzi nimi, pričom sa dohodli, že ich vzájomná spolupráca v oblasti finančných služieb bude sledovať tieto ciele:

a)

podpora procesu adaptácie predpisov v oblasti finančných služieb s cieľom prispôsobiť ich potrebám otvoreného trhového hospodárstva;

b)

zabezpečenie účinnej a náležitej ochrany investorov a ďalších spotrebiteľov využívajúcich finančné služby;

c)

zabezpečenie stability a integrity finančného systému Gruzínska v celom rozsahu;

d)

podpora spolupráce rôznych aktérov finančného systému vrátane regulačných orgánov a orgánov dohľadu a

e)

zabezpečiť nezávislý a účinný dohľad.

Článok 321

1.   Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi príslušnými regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu vrátane výmeny informácií, spoločného využívania odborných znalostí o finančných trhoch a iných takýchto opatrení.

2.   Osobitná pozornosť sa bude venovať rozvoju administratívnych kapacít takýchto orgánov, a to aj prostredníctvom výmeny pracovníkov a spoločnej odbornej prípravy.

Článok 322

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 323

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XV-A k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 8

Spolupráca v oblasti informačnej spoločnosti

Článok 324

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti na prospech občanov a podnikateľských subjektov prostredníctvom širokej dostupnosti informačných a komunikačných technológií, ako aj prostredníctvom vyššej kvality služieb za prijateľné ceny. Táto spolupráca by sa mala zamerať na uľahčenie prístupu k trhom s elektronickými komunikáciami, ako aj na podporu hospodárskej súťaže a investícií v predmetnom odvetví.

Článok 325

Spolupráca bude okrem iného sledovať tieto ciele:

a)

výmena informácií a osvedčených postupov v oblasti vykonávania vnútroštátnych stratégií pre oblasť informačnej spoločnosti, a to aj okrem iného aj pokiaľ ide o iniciatívy zamerané na podporu širokopásmového prístupu, zlepšenie bezpečnosti siete a rozvoj on-line verejných služieb a

b)

výmena informácií, osvedčených postupov a skúsenosti na podporu rozvoja komplexného regulačného rámca v oblasti elektronických komunikácií, a najmä na účely posilnenia administratívnych kapacít národného nezávislého regulačného orgánu, lepšieho využívania frekvenčného spektra a interoperability sietí v Gruzínsku a s EÚ;

Článok 326

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi regulačnými orgánmi EÚ a národnými regulačnými orgánmi Gruzínska v oblasti elektronických komunikácií.

Článok 327

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XV-B k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 9

Cestovný ruch

Článok 328

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti cestovného ruchu v záujme posilnenia rozvoja konkurencieschopného a udržateľného cestovného ruchu ako generátora hospodárskeho rastu a nástroja na posilňovanie zodpovednosti, zvyšovanie zamestnanosti a devízových príjmov.

Článok 329

Spolupráca na bilaterálnej a európskej úrovni sa bude zakladať na týchto zásadách:

a)

rešpektovanie integrity a záujmov miestnych komunít, a to najmä vo vidieckych oblastiach, a to pri zohľadnení miestnych potrieb a priorít v oblasti rozvoja;

b)

dôležitosť kultúrneho dedičstva a

c)

pozitívne vzájomné pôsobenie medzi cestovným ruchom a ochranou životného prostredia.

Článok 330

Spolupráca sa zameria na:

a)

výmenu informácií, osvedčených postupov, skúseností a know-how;

b)

zachovanie strategických partnerstiev medzi verejným záujmom, súkromným záujmom a záujmom komunít, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu;

c)

podporu a rozvoj tokov, produktov, trhov, infraštruktúry, ľudských zdrojov a inštitucionálneho rámca v oblasti cestovného ruchu;

d)

vytváranie a realizáciu efektívnych politík;

e)

odbornú prípravu a budovanie kapacít v oblasti cestovného ruchu v záujme skvalitnenia úrovne poskytovaných služieb

f)

okrem iného, na rozvoj a podporu cestovného ruchu založeného na spolupráci s komunitami.

Článok 331

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 10

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Článok 332

Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme podpory rozvoja poľnohospodárstva a vidieka, a to najmä prostredníctvom postupného zbližovania politík a právnych predpisov.

Článok 333

Spolupráca zmluvných strán v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sa bude okrem iného zameriavať na:

a)

uľahčenie vzájomného chápania politík v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka;

b)

posilnenie administratívnych kapacít na ústrednej a miestnej úrovni v súvislosti s plánovaním, hodnotením, realizáciou a presadzovaním politík, a to v súlade s predpismi a osvedčenými postupmi EÚ;

c)

podpora modernizácie a trvalej udržateľnosti poľnohospodárskej výroby;

d)

spoločné využívanie poznatkov a osvedčených postupov v súvislosti s politikami zameranými na rozvoj vidieka v záujme podpory ekonomického blahobytu vidieckych spoločenstiev;

e)

zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia a efektívnosti a transparentnosti trhov v záujme všetkých zainteresovaných strán;

f)

podpora politík kvality a kontrolných mechanizmov v súvislosti s nimi, a to aj so zameraním na zemepisné označenia a organické poľnohospodárstvo;

g)

vinárstvo a agroturistiku;

h)

šírenie poznatkov a podpora rozšírenia poskytovania služieb poľnohospodárskym výrobcom a

i)

úsilie zamerané na harmonizáciu v otázkach, ktoré sa riešia v rámci medzinárodných organizácií, ktorých sú zmluvné strany členmi.

Článok 334

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 11

Rybárstvo a správa námorných záležitostí

Oddiel 1

Rybárska politika

Článok 335

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať v ďalej uvedených vzájomne prínosných oblastiach spoločného záujmu v rámci odvetvia rybárstva vrátane ochrany živých vodných zdrojov a hospodárenia s nimi, inšpekcie a kontroly, zhromažďovania údajov, boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (ďalej len „NNN“) rybolovu v zmysle vymedzenia obsiahnutého v medzinárodnom akčnom pláne organizácie FAO z roku 2001 na zabránenie NNN rybolovu.

2.   V rámci tejto spolupráce sa budú rešpektovať medzinárodné záväzky zmluvných strán v súvislosti s ochranou živých vodných zdrojov a hospodárenia s nimi.

Článok 336

Zmluvné strany prijmú spoločné opatrenia, budú si vymieňať informácie a budú si navzájom poskytovať pomoc v záujme podpory:

a)

uplatňovania zásad dobrej správy a osvedčených postupov v oblasti riadenia rybárstva s cieľom zabezpečiť ochranu populácií rýb a hospodárenie s nimi trvalo udržateľným spôsobom, a to na základe zásady ekosystémového prístupu;

b)

zodpovedného rybolovu a riadenia rybárstva v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, a to v záujme ochrany populácií rýb a ekosystémov a ich udržania v dobrom stave a

c)

regionálnej spolupráce, a to prípadne aj prostredníctvom regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva.

Článok 337

S odkazom na článok 336 tejto dohody a pri zohľadnení najlepších vedeckých odporúčaní zmluvné strany posilnia vzájomnú spoluprácu a koordináciu svojich činností v oblasti hospodárenia so živými vodnými zdrojmi v Čiernom mori a ich ochrany. Obe zmluvné strany budú podporovať regionálnu spoluprácu v oblasti Čierneho mora a prípadne vzťahy s príslušnými regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva.

Článok 338

Zmluvné strany budú podporovať iniciatívy, ako je napr. výmena skúseností a vzájomná podpora v záujme zabezpečenia realizácie politiky trvalo udržateľného rybárstva, a to na základe acquis EÚ a prioritných oblastí z hľadiska záujmu zmluvných strán, a to aj pokiaľ ide o:

a)

hospodárenie so živými vodnými zdrojmi, rybolovné úsilie a technické opatrenia;

b)

inšpekcia a kontrola rybolovných činností pri použití potrebného sledovacieho vybavenia vrátane elektronických monitorovacích zariadení a nástrojov sledovateľnosti, ako a zabezpečenie presaditeľných legislatívnych a kontrolných mechanizmov;

c)

harmonizovaný zber kompatibilných údajov o úlovkoch, vykládkach a flotilách, ako aj údajov biologického a ekonomického charakteru;

d)

riadenie rybolovných kapacít vrátane funkčného registra rybárskej flotily;

e)

zabezpečenia efektívnosti trhov, a to najmä podporou organizácií združujúcich výrobcov, poskytovaním informácií spotrebiteľom, ako aj prostredníctvom obchodných noriem a vysledovateľnosti a

f)

rozvoj štrukturálnej politiky pre sektor rybárstva, zabezpečujúcej trvalú udržateľnosť z hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho hľadiska.

Oddiel 2

Námorná politika

Článok 339

Zmluvné strany pri zohľadnení svojej vzájomnej spolupráce v oblasti politík týkajúcich sa rybárstva, dopravy, životného prostredia a iných politík súvisiacich s moriami a v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami o morskom práve založenými na Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve takisto rozvinú spoluprácu v námorných záležitostiach, a to najmä pokiaľ ide o:

a)

podporu integrovaného prístupu k námorným záležitostiam, dobrej správy a výmeny osvedčených postupov v rámci využívania námorného priestoru;

b)

podporu námorného priestorového plánovania ako nástroja na skvalitnenie rozhodovacieho procesu pre dosiahnutie rovnováhy medzi rôznymi ľudskými činnosťami, a to na základe zásady ekosystémového prístupu;

c)

podporu integrovaného riadenia pobrežných zón, a to na základe zásady ekosystémového prístupu, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj pobreží a posilniť odolnosť pobrežných oblasti v súvislosti s pobrežnými hrozbami vrátane účinkov zmeny klímy;

d)

podporu inovácií a efektívneho využívania zdrojov v rámci námorných odvetví ako prostriedkov na tvorbu hospodárskeho rastu a zamestnanosti, a to aj prostredníctvom výmeny osvedčených postupov;

e)

podporu strategických partnerstiev medzi námornými odvetviami, poskytovateľmi služieb v tejto oblasti a vedeckými inštitúciami špecializujúcimi sa na námorný a morský výskum;

f)

úsilie zamerané na posilnenie cezhraničného a medzisektorového námorného dozoru v záujme riešenia narastajúcich rizík súvisiacich s intenzívnou námornou dopravou, prevádzkovým vypúšťaním látok z lodí, námornými nehodami a nezákonnými činnosťami na mori a

g)

nadviazanie pravidelného dialógu a podporu rôznych sietí medzi stranami zainteresovanými na morských záležitostiach.

Článok 340

Táto spolupráca bude zahŕňať:

a)

výmenu informácií, osvedčených postupov a skúseností, ako aj na transfer know-how v morských záležitostiach vrátane inovačných technológií v námorných odvetviach a otázok týkajúcich sa morského prostredia;

b)

výmenu informácií a osvedčených postupov v oblasti financovania projektov, a to aj pokiaľ ide o verejno-súkromné partnerstvá a

c)

posilnenie spolupráce medzi zmluvnými stranami na príslušných medzinárodných fórach zaoberajúcich sa morskými záležitosťami.

Článok 341

Medzi zmluvnými stranami bude prebiehať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 12

Spolupráca v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností

Článok 342

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach civilného vedeckého výskumu a technického rozvoja a demonštračných činností (RTD) na základe vzájomnej prínosnosti a pri náležitej a účinnej úrovni ochrany práv duševného vlastníctva.

Článok 343

Spolupráca v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností sa bude týkať týchto oblastí:

a)

politický dialóg a výmena vedeckých a technologických informácií;

b)

uľahčenie zodpovedajúceho prístupu k príslušným programom zmluvných strán;

c)

posilnenie výskumných kapacít a účasti výskumných subjektov Gruzínska na rámcových programoch EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja;

d)

podpora spoločných výskumných projektov vo všetkých oblastiach RTD;

e)

činnosti v oblasti odbornej prípravy a programy mobility pre vedcov, výskumníkov a iných výskumných pracovníkov zapojených do činností zmluvných strán v rámci RTD;

f)

uľahčenie, v rámci platných právnych predpisov, voľného pohybu výskumných pracovníkov zúčastňujúcich sa na činnostiach upravených touto dohodou, ako aj cezhraničného pohybu tovaru určeného na použitie pri týchto činnostiach a

g)

iné formy spolupráce v oblasti RTD na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Článok 344

Pri uskutočňovaní činností v rámci tejto spolupráce by sa mali hľadať synergie s ďalšími činnosťami uskutočňovanými v rámci finančnej spolupráce medzi EÚ a Gruzínskom na základe hlavy VII (Finančná pomoc, ustanovenia na boj proti podvodom a kontrolné ustanovenia) tejto dohody.

KAPITOLA 13

Spotrebiteľská politika

Článok 345

Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a dosiahnuť zlučiteľnosť svojich systémov v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Článok 346

Na účely dosiahnutia uvedených cieľov môže spolupráca prípadne zahŕňať:

a)

zameranie sa na aproximáciu právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, a to pri súčasnom zabránení vzniku prekážok obchodu;

b)

podporu výmeny informácií o systémoch v oblasti ochrany spotrebiteľa vrátane právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa a ich presadzovania, ako aj v súvislosti s bezpečnosťou výrobkov pre spotrebiteľov systémami na výmenu informácií, vzdelávaním spotrebiteľov, zvyšovaním ich povedomia a posilňovania ich postavenia, ako aj v súvislosti s ich prostriedkami nápravy;

c)

odbornú prípravu administratívnych pracovníkov a iných osôb, ktoré zastupujú záujmy spotrebiteľov a

d)

rozvoj činnosti nezávislých združení spotrebiteľov a kontaktov medzi zástupcami spotrebiteľov.

Článok 347

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXIX k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 14

Zamestnanosť, sociálna politika a rovnaké príležitosti

Článok 348

Zmluvné strany posilnia vzájomný dialóg a spoluprácu v oblasti podpory programu dôstojnej práce Medzinárodnej organizácie práce (MOP), politiky zamestnanosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, sociálneho dialógu, sociálnej ochrany, sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti, nediskriminácie a sociálnej zodpovednosti podnikov, a tak prispejú k podpore zvyšovania počtu pracovných miest a ich kvality, k znižovaniu chudoby, posilneniu sociálnej súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenia kvality života.

Článok 349

Spolupráca založená na výmene informácií a osvedčených postupov sa môže týkať určitých otázok, ktoré budú vybrané v rámci týchto oblastí:

a)

znižovanie chudoby a posilnenie sociálnej súdržnosti;

b)

politika zamestnanosti zameraná na zvyšovanie počtu pracovných miest a ich kvality s dôstojnými pracovnými podmienkami, a to aj s ohľadom na potláčanie tieňovej ekonomiky a nelegálneho zamestnávania;

c)

podpora prípadných aktívnych opatrení trhu práce a efektívnych služieb zamestnanosti v záujme modernizácie trhov práce a prispôsobenia sa potrebám trhu práce zmluvných strán;

d)

podpora inkluzívnejších trhov práce a sociálnych záchranných systémov, ktoré integrujú znevýhodnených ľudí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí sú príslušníkmi menšín;

e)

rovnaké príležitosti a zákaz diskriminácie, a to so zameraním na zlepšenie rovnosti pohlaví a zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ženy aj mužov, ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

f)

sociálna politika, a to so zameraním na zvýšenie úrovne sociálnej ochrany a systémov sociálnej ochrany, pokiaľ ide o kvalitu, prístupnosť a finančnú udržateľnosť;

g)

posilnenie účasti sociálnych partnerov a podpora sociálneho dialógu, a to aj prostredníctvom posilnenia kapacít všetkých príslušných zainteresovaných strán

h)

podpora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a

i)

povedomie o sociálnej zodpovednosti podnikov a dialóg v tejto oblasti.

Článok 350

Zmluvné strany budú podporovať zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti, a to najmä sociálnych partnerov, do procesu tvorby politík a reformného procesu, ako aj do spolupráce zmluvných strán na základe hlavy VII (Inštitucionálne, všeobecné a záverečné ustanovenia) tejto dohody.

Článok 351

Zmluvné strany sa zamerajú na posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci všetkých príslušných regionálnych, multilaterálnych a medzinárodných fór a organizácií.

Článok 352

Zmluvné strany budú podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov a zodpovedné podnikateľské postupy, ako sú napr. tie, ktoré podporuje celý rad medzinárodných usmernení v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a najmä usmernenia OECD pre nadnárodné podniky.

Článok 353

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

Článok 354

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXX k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 15

Verejné zdravie

Článok 355

Zmluvné strany sa dohodli, že rozvinú vzájomnú spoluprácu v oblasti verejného zdravia s cieľom zvýšiť úroveň ochrany verejného a ľudského zdravia, čo je základným prvkom trvalo udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu.

Článok 356

Spolupráca sa zameria predovšetkým na:

a)

posilnenie verejného zdravotného systému Gruzínska, a to najmä prostredníctvom pokračovania reforiem v tejto oblasti, zabezpečenia vysoko kvalitnej primárnej zdravotníckej starostlivosti a zlepšenia správy v tomto odvetví a financovania zdravotnej starostlivosti;

b)

epidemiologický dohľad a kontrola prenosných chorôb, ako je napríklad HIV/AIDS, vírusová hepatitída, tuberkulóza a antimikrobiálna rezistencia, ako aj zvýšenú pripravenosť na hrozby a naliehavé situácie týkajúce sa verejného zdravia;

c)

prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení, a to najmä prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, podporu zdravých spôsobov života, fyzickej aktivity a riešenie rozhodujúcich faktorov zdravia, ako je napríklad výživa, a závislosti od alkoholu, drog a tabaku;

d)

kvalitu a bezpečnosť látok ľudského pôvodu;

e)

zdravotnícku osvetu a poznatky a

f)

účinné vykonávanie medzinárodných dohôd v oblasti zdravia, ktorých stranami sú zmluvné strany, a to najmä Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku.

Článok 357

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXXI k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 16

Vzdelávanie, odborná príprava a mládež

Článok 358

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zintenzívniť spoluprácu a dialóg, a to aj pokiaľ ide o dialóg o otázkach politiky, a v rámci úsilia o aproximáciu s príslušnými politikami a praxou EÚ. Zmluvné strany budú spolupracovať v zaujme podpory celoživotného vzdelávania, ako aj podporovať spoluprácu a transparentnosť na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy, a to s osobitným zameraním na vysokoškolské vzdelávanie.

Článok 359

Spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa bude okrem iného zameriavať na tieto oblasti:

a)

podpora celoživotného vzdelávania, čo je kľúčový prvok pre rast a zamestnanosť, ktorý umožňuje, aby sa občania mohli v plnej miere zúčastňovať na živote spoločnosti;

b)

modernizácia systému vzdelávania a odbornej prípravy, zvýšenie kvality, relevantnosti a zlepšenie prístupu v rámci vzdelávacieho systému od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po terciárne vzdelávanie;

c)

podpora kvality v rámci vysokoškolského vzdelávania spôsobom, ktorý bude v súlade s programom EÚ zameraným na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania a bolonským procesom;

d)

posilnenie medzinárodnej akademickej spolupráce, účasti na programoch spolupráce EÚ a zvýšenie mobility študentov a učiteľov;

e)

podpora štúdia cudzích jazykov;

f)

podpora dosahovania pokroku v rámci uznávania kvalifikácií a zručností, a zabezpečenie transparentnosti v tejto oblasti;

g)

podpora spolupráce v rámci odborného vzdelávania a prípravy, a to pri zohľadnení príslušných osvedčených postupov EÚ a

h)

podpora pochopenia a poznania európskeho integračného procesu, akademického dialógu o vzťahoch EÚ – Východné partnerstvo, ako aj účasti na programoch EÚ.

Článok 360

Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti mládeže, pokiaľ ide o:

a)

posilnenie spolupráce a výmen v oblasti politiky mládeže a neformálneho vzdelávania mladých ľudí a ľudí pracujúcich s mládežou;

b)

podporu mobility mladých ľudí a pracovníkov s mládežou ako prostriedku na podporu dialógu medzi kultúrami a získanie vedomostí, zručností a schopností mimo formálnych vzdelávacích systémov, ako aj prostredníctvom dobrovoľníckej práce;

c)

podporu spolupráce medzi mládežníckymi organizáciami.

Článok 361

Gruzínsko vytvorí a bude uplatňovať politiky v súlade s rámcom politík a praxe EÚ s odkazom na dokumenty uvedené v prílohe XXXII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 17

Spolupráci v oblasti kultúry

Článok 362

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry pri riadnom zohľadnení zásad obsiahnutých v Dohovore Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005. Zmluvné strany sa budú usilovať viesť pravidelný politický dialóg v oblastiach spoločného záujmu, a to aj pokiaľ ide o rozvoj kultúrneho priemyslu v EÚ a Gruzínsku. Spolupráca medzi zmluvnými stranami bude posilňovať dialóg medzi kultúrami, a to aj prostredníctvom účasti odvetví kultúry a občianskej spoločnosti EÚ a Gruzínska.

Článok 363

Zmluvné strany sústredia vzájomnú spoluprácu na viacero oblastí:

a)

spolupráca a výmeny v oblasti kultúry;

b)

mobilita umenia a umelcov a posilnenie kapacít kultúrneho odvetvia;

c)

dialóg medzi kultúrami;

d)

dialóg o politiky v oblasti kultúry a

e)

spolupráca na medzinárodných fórach, ako je UNESCO a Rada Európy, okrem iného s cieľom rozvíjať kultúrnu rozmanitosť a zachovať a zhodnotiť kultúrne a historické dedičstvo,

KAPITOLA 18

Spolupráci v oblasti audiovízie a médií

Článok 364

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v audiovizuálnej oblasti. Spolupráca sa zameria na posilnenie audiovizuálnych priemyslov EÚ a Gruzínsku, a to najmä prostredníctvom odbornej prípravy odborných pracovníkov, výmeny informácií a podpory koprodukcie v kinematografickej a televíznej oblasti.

Článok 365

1.   Zmluvné strany rozvinú pravidelný dialóg, ako aj spoluprácu s cieľom podporiť nezávislosť a profesionalitu médií a väzby s médiami v EÚ, a to v súlade s príslušnými európskymi normami vrátane noriem Rady Európy a Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005.

2.   Spolupráca by sa okrem iného mohla týkať odbornej prípravy novinárov a iných odborníkov v oblasti médií.

Článok 366

Zmluvné strany sústredia vzájomnú spoluprácu na viacero oblastí:

a)

dialóg o audiovizuálnej politike a mediálnej politike;

b)

dialóg na medzinárodných fórach (ako je napr. UNESCO a WTO) a

c)

spolupráca v oblasti audiovízie a médií vrátane spolupráce v kinematografickej oblasti.

Článok 367

Gruzínsko uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktami EÚ a medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe XXXII k tejto dohode v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.

KAPITOLA 19

Spolupráci v oblasti športu a fyzickej aktivity

Článok 368

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu a fyzickej aktivity prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov v záujme podpory zdravého spôsobu života, spoločenského a vzdelávacieho prínosu športu, mobility v rámci športu a boja proti takým celosvetovým javom ohrozujúcim šport, ako je doping, rasizmus a násilie.

KAPITOLA 20

Spolupráca v oblasti občianskej spoločnosti

Článok 369

Zmluvné strany posilnia dialóg o spolupráci v oblasti občianskej spoločnosti a zamerajú sa na tieto ciele:

a)

posilnenie kontaktov a výmenu informácií a skúseností medzi všetkými sektormi občianskej spoločnosti v EÚ a v Gruzínsku;

b)

zabezpečenie lepšieho poznania a pochopenia Gruzínska, ako aj jeho dejín a kultúry, v EÚ, a to najmä medzi organizáciami občianskej spoločnosti založenými v členských štátoch, čím sa zlepší povedomie o príležitostiach a výzvach v rámci budúcich vzťahov medzi zmluvnými stranami;

c)

recipročne, zabezpečenie lepšieho poznania a pochopenia EÚ v Gruzínsku, a to najmä medzi organizáciami občianskej spoločnosti Gruzínska, s osobitným zameraním, ale nie výlučne, na hodnoty, na ktorých je EÚ založená, ako aj na jej politiky a spôsob jej fungovania.

Článok 370

Zmluvné strany budú podporovať dialóg a spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi občianskej spoločnosti z oboch strán ako neoddeliteľnej súčasti vzťahov medzi EÚ a Gruzínskom. Cieľom takéhoto dialógu a spolupráce bude:

a)

zabezpečenie účasti občianskej spoločnosti na vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom;

b)

posilnenie účasti občianskej spoločnosti na verejnom rozhodovacom procese, najmä zachovaním otvoreného, transparentného a pravidelného dialógu medzi verejnými inštitúciami a reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou;

c)

vytvorenie situácie priaznivej pre proces budovania inštitúcií a rozvoj organizácií občianskej spoločnosti, a to aj prostredníctvom ich presadzovania, podpory, formálnych a neformálnych sietí, vzájomných návštev a seminárov v záujme formovania právneho rámca občianskej spoločnosti a

d)

umožnenie, aby sa zástupcovia občianskej spoločnosti z oboch zmluvných strán mohli oboznámiť s konzultačným procesom a dialógom medzi občianskou spoločnosťou vrátane sociálnych partnerov a orgánov verejnej moci, s osobitným cieľom ešte viac zapojiť občiansku spoločnosť do procesu tvorby politík.

Článok 371

Medzi zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 21

Regionálny rozvoj, cezhraničná spolupráca a spolupráca na regionálnej úrovni

Článok 372

1.   Zmluvné strany budú podporovať vzájomné porozumenie a bilaterálnu spoluprácu v oblasti regionálnej politiky rozvoja, a to aj pokiaľ ide o metódy vytvárania a uplatňovania regionálnych politík, viacúrovňové riadenie a partnerstvo, a to s osobitným dôrazom na rozvoj znevýhodnených oblastí a územnú spoluprácu, s cieľom vytvoriť komunikačné kanály a posilniť výmenu informácií a skúseností medzi celoštátnymi a miestnymi orgánmi, sociálno-ekonomickými činiteľmi a občianskou spoločnosťou.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zladiť praktické postupy Gruzínska s týmito zásadami:

a)

posilnenie viacúrovňového riadenia ako prvku s vplyvom na ústrednej úrovni aj úrovni miestnych spoločenstiev, a to s osobitným dôrazom na spôsoby zvýšenia účasti miestnych zainteresovaných strán;

b)

konsolidácia partnerstva medzi všetkými stranami zapojenými do regionálneho rozvoja a

c)

spolufinancovanie prostredníctvom finančného príspevku subjektov zapojených do programov a projektov regionálneho rozvoja.

Článok 373

1.   Zmluvné strany budú podporovať a posilňovať zapojenie miestnych orgánov do spolupráce v oblasti regionálnej politiky vrátane cezhraničnej spolupráce, ako aj súvisiacich riadiacich štruktúr, posilnenie spolupráce prostredníctvom vytvárania právneho rámca recipročne poskytujúceho príslušné možnosti, udržanie a rozvoj opatrení zameraných na budovanie kapacít a podporovať posilňovanie cezhraničných a regionálnych hospodárskych a podnikateľských sietí.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme konsolidácie inštitucionálnych a prevádzkových kapacít gruzínskych inštitúcií v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania, a to okrem iného tým, že:

a)

zlepšia medziinštitucionálnu koordináciu a mechanizmus vertikálnej a horizontálnej interakcie ústrednej a miestnej verejnej správy v rámci procesu tvorby a realizácie regionálnej politiky;

b)

budú rozvíjať schopnosti miestnych orgánov verejnej moci v záujme podpory recipročnej cezhraničnej spolupráce v súlade s predpismi a praxou EÚ a

c)

budú spoločne využívať poznatky, informácie a osvedčené postupy v oblasti politiky regionálneho rozvoja v záujme podpory hospodárskeho blahobytu miestnych spoločenstiev a jednotného rozvoja regiónov.

Článok 374

1.   Zmluvné strany budú posilňovať a stimulovať rozvoj cezhraničnej spolupráce v ďalších oblastiach upravených v tejto dohode, ako je okrem iného doprava, energetika, komunikačné siete, kultúra, vzdelávanie, cestovný ruch a zdravie.

2.   Zmluvné strany zintenzívnia spoluprácu medzi svojimi regiónmi v rámci nadnárodných a medziregionálnych programov, ktoré podporujú účasť regiónov Gruzínska v európskych regionálnych štruktúrach a organizáciách, ako aj ich hospodársky a inštitucionálny rozvoj prostredníctvom realizácie projektov spoločného záujmu.

3.   Tieto činnosti sa budú realizovať v rámci:

a)

pokračovania v územnej spolupráci s európskymi regiónmi, a to aj prostredníctvom programov nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce;

b)

spolupráce v rámci Východného partnerstva, s orgánmi EÚ vrátane Výboru regiónov, ako aj v rámci účasti na rôznych európskych regionálnych projektoch a iniciatívach a

c)

spolupráce, okrem iného, s Európskym hospodárskym a sociálnym výbor a s európskou monitorovacou sieťou pre územné plánovanie (ESPON).

Článok 375

Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.

KAPITOLA 22

Civilná ochrana

Článok 376

Zmluvné strany rozvinú a posilnia vzájomnú spoluprácu v oblasti boja proti prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou. Spolupráca sa bude uskutočňovať po zvážení záujmov zmluvných strán na báze rovnosti a vzájomnej prínosnosti, ako aj pri zohľadnení vzájomnej previazanosti medzi zmluvnými stranami a multilaterálnych činností v oblasti civilnej ochrany.

Článok 377

Spolupráca sa zameria na zlepšenie prevencie, prípravy na reakciu a samotnej reakcie v súvislosti s prírodnými katastrofami a katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou.

Článok 378

Zmluvné strany si budú okrem iného vymieňať informácie a odborné znalosti a vykonávať spoločné činnosti na bilaterálnom základe a/alebo v rámci multilaterálnych programov. Spolupráca sa môže uskutočňovať prostredníctvom vykonávania osobitných dohôd a/alebo administratívnych mechanizmov v tejto oblasti, ktoré medzi sebou zmluvné strany uzatvoria.

Článok 379

Spolupráca môže zahŕňať tieto ciele:

a)

výmena a pravidelná aktualizácia kontaktných údajov s cieľom zabezpečiť kontinuitu dialógu a vzájomnú dosiahnuteľnosť na 24-hodinovom základe;

b)

uľahčenie vzájomnej pomoci v prípade závažných núdzových situácií, podľa potreby a v rámci dostupnosti dostatočných zdrojov;

c)

výmena včasných varovaní a aktualizovaných informácií o núdzových situáciách veľkého rozsahu s vplyvom na EÚ alebo Gruzínsko, a to na 24-hodinovom základe, ako aj pokiaľ ide o žiadosti o pomoc a ponuky poskytnutia pomoci;

d)

výmena informácií o pomoci, ktorú zmluvné strany poskytli tretím krajinám v prípade núdzových situácií, keď došlo k zapojeniu mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany;

e)

spolupráca v rámci podpory hostiteľskej krajiny v prípade požadovania alebo poskytovania pomoci;

f)

výmenu osvedčených postupov a usmernení v oblasti prevencie katastrof a pripravenosti a reakcie na ne;

g)

spolupráca v rámci znižovania rizika katastrof, a to okrem iného prostredníctvom riešenia inštitucionálnych prepojení a podpory; informovanosti, vzdelávania a komunikácie a osvedčených postupov zameraných na predchádzanie prírodným nebezpečenstvám a znižovanie ich vplyvu;

h)

spolupráca v rámci zlepšovania vedomostnej základne v oblasti katastrof a posudzovania nebezpečenstva a rizika na účely zvládania katastrof;

i)

spolupráca v oblasti posudzovania environmentálnych účinkov katastrof a ich účinkov na verejné zdravie;

j)

pozývanie expertov na osobitné odborné semináre a sympóziá venované problematike civilnej ochrany;

k)

pozývanie, a to na základe od prípadu k prípadu, pozorovateľov na konkrétne cvičenia a podujatia odbornej prípravy organizované EÚ a/alebo Gruzínskom a

l)

posilnenie spolupráce v rámci čo najúčinnejšieho využívania dostupných spôsobilostí civilnej ochrany.

KAPITOLA 23

Účasť na činnosti agentúr európskej únie a jej programoch

Článok 380

Gruzínsku sa umožní účasť na činnosti všetkých agentúr Únie, ktoré sú pre neho otvorené, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisov o zriadení týchto agentúr. Gruzínsko uzatvorí osobitné dohody s EÚ, ktoré jej umožnia zúčastniť sa na činnosti všetkých takýchto agentúr a ktoré upravia aj výšku jeho finančného príspevku.

Článok 381

Gruzínsku sa umožní zúčastňovať sa na všetkých súčasných a budúcich programoch Únie otvorených pre účasť Gruzínska v súlade s príslušnými ustanoveniami, ktorými sa tieto programy prijímajú. Gruzínsko sa bude na programoch Únie zúčastňovať v súlade s ustanoveniami stanovenými v protokole III k tejto dohode o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie.

Článok 382

Zmluvné strany budú viesť pravidelný dialóg o účasti Gruzínska na programoch Únie a činnosti jej agentúr. Európska únia bude najmä Gruzínsko informovať o zriadení nových agentúr EÚ a o nových programoch Únie, ako aj o zmene podmienok účasti na programoch Únie a na činnosti jej agentúr podľa článkov 380 and 381 tejto dohody.

HLAVA VII

FINANČNÁ POMOC, USTANOVENIA NA BOJ PROTI PODVODOM A KONTROLNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Finančná pomoc

Článok 383

Gruzínsku sa umožní využívať finančnú pomoc prostredníctvom príslušných mechanizmov a nástrojov EÚ. Gruzínsko môže okrem toho využívať spoluprácu s Európskou investičnou bankou (EIB), Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) a s ďalšími medzinárodnými finančnými inštitúciami. Účelom tejto finančnej pomoci bude prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto dohody, pričom poskytovať sa bude v súlade s touto kapitolou.

Článok 384

Hlavné zásady finančnej pomoci sú stanovené v príslušných právnych predpisoch EÚ upravujúcich finančné nástroje.

Článok 385

Prioritné oblasti finančnej pomoci EÚ, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany, sa stanovia v ročných akčných programoch, v príslušných prípadoch na základe viacročných rámcov zohľadňujúcich dohodnuté priority v rámci politík. Sumy pomoci stanovené v týchto programoch budú zohľadňovať potreby Gruzínska, kapacity odvetví, ako aj pokrok dosahovaný v rámci reforiem, a to najmä pokiaľ ide o oblasti upravené v tejto dohode.

Článok 386

V záujme z