EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0594

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/594 zo 16. marca 2023, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605 (Text s významom pre EHP)

C/2023/1676

Ú. v. EÚ L 79, 17/03/2023, p. 65–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj

17.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/594

zo 16. marca 2023,

ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 71 ods. 3 a článok 259 ods. 1,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje držané ošípané a diviačiu zver a môže mať závažný vplyv na dotknutú populáciu zvierat a ziskovosť chovu, keďže môže narušiť premiestňovanie zásielok uvedených zvierat a produktov z nich v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

Nariadením (EÚ) 2016/429 sa stanovuje legislatívny rámec na prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Africký mor ošípaných zodpovedá vymedzeniu choroby zo zoznamu uvedenému v danom nariadení a podlieha v ňom stanoveným pravidlám prevencie a kontroly. Okrem toho sa v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1882 (2) uvádza africký mor ošípaných ako choroba kategórií A, D a E, ktorá postihuje zvieratá čeľade Suidae, zatiaľ čo delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/687 (3) sa dopĺňajú pravidlá kontroly chorôb kategórií A, B a C stanovené v nariadení (EÚ) 2016/429 vrátane opatrení na kontrolu afrického moru ošípaných.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (4) sa stanovujú pravidlá v oblasti zdravia zvierat týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov s cieľom predchádzať rizikám pre zdravie zvierat vyplývajúcim z uvedených vedľajších produktov a minimalizovať ich. Okrem toho sa v nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 (5) stanovujú určité pravidlá v oblasti zdravia zvierat týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1069/2009, vrátane pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na certifikáciu pri premiestňovaní zásielok uvedených vedľajších produktov do Únie. Uvedené nariadenia nezahŕňajú všetky osobitné podrobnosti a aspekty súvisiace s rizikom šírenia afrického moru ošípaných prostredníctvom vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III a prostredníctvom vedľajších živočíšnych produktov získaných z diviačej zveri z reštrikčných pásiem I, II a III. Preto je vhodné v tomto nariadení stanoviť osobitné opatrenia na kontrolu chorôb súvisiace s uvedenými vedľajšími živočíšnymi produktmi a premiestňovaním zásielok takýchto vedľajších živočíšnych produktov z reštrikčných pásiem I, II a III.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605 (6) bolo prijaté v rámci nariadenia (EÚ) 2016/429 a stanovujú sa v ňom osobitné opatrenia na kontrolu chorôb v súvislosti s africkým morom ošípaných, ktoré majú členské štáty uvedené v prílohe I k danému nariadeniu uplatňovať počas obmedzeného obdobia v reštrikčných pásmach I, II a III, ako sa uvádzajú v danej prílohe. Pravidlá stanovené v uvedenom vykonávacom nariadení boli v čo najväčšej miere zosúladené s medzinárodnými normami, ako sú normy stanovené v kapitole 15.1 „Infekcia vírusom afrického moru ošípaných“ Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (7) (ďalej len „kódex WOAH“).

(5)

V tomto nariadení by sa mal takisto stanoviť regionalizačný prístup, ktorý by sa mal uplatňovať popri opatreniach na kontrolu chorôb stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/687, a mali by sa v ňom uviesť reštrikčné pásma členských štátov postihnutých výskytom ohnísk afrického moru ošípaných alebo ohrozených z dôvodu blízkosti k takýmto ohniskám (dotknuté členské štáty). Uvedené reštrikčné pásma by sa mali rozlišovať podľa epidemiologickej situácie v súvislosti s africkým morom ošípaných a podľa úrovne rizika a mali by sa klasifikovať ako reštrikčné pásma I, II a III, pričom v reštrikčnom pásme III by sa mali uviesť oblasti s najvyšším stupňom rizika šírenia uvedenej choroby a s najdynamickejšou nákazovou situáciou u držaných ošípaných. Uvedené reštrikčné pásma by sa mali navyše uviesť v prílohe I k tomuto nariadeniu, pričom by sa mali zohľadniť informácie o situácii v súvislosti s chorobou, ktoré poskytli príslušné orgány dotknutých členských štátov, vedecky podložené zásady a kritériá geografického vymedzenia regionalizácie v dôsledku výskytu afrického moru ošípaných, usmernenia Únie týkajúce sa afrického moru ošípaných dohodnuté s členskými štátmi v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá a verejne dostupné na webovom sídle Komisie (8), ako aj úroveň rizika šírenia afrického moru ošípaných a celková epidemiologická situácia v súvislosti s africkým morom ošípaných v dotknutom členskom štáte a v susedných členských štátoch alebo tretích krajinách, ak je to relevantné. Okrem toho by sa akékoľvek následné zmeny vo vymedzení reštrikčných pásiem I, II a III uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu mali zakladať na podobných hľadiskách, ktoré sa uplatnili pri zaradení daných pásiem do zoznamu a mali by sa zohľadniť medzinárodné normy, ako je napríklad kódex WOAH, podľa ktorého choroba nesmie byť v pásme alebo krajine prítomná počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov. V určitých situáciách by sa toto obdobie malo skrátiť na tri mesiace s ohľadom na odôvodnenie, ktoré poskytol príslušný orgán dotknutého členského štátu, vedecky podložené zásady a kritériá geografického vymedzenia regionalizácie v dôsledku výskytu afrického moru ošípaných, ako aj na usmernenia dostupné na úrovni Únie.

(6)

Od prijatia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605 sa epidemiologická situácia v Únii zmenila a členské štáty nadobudli nové skúsenosti a poznatky o epidemiológii afrického moru ošípaných. Preto je vhodné preskúmať a upraviť súčasné osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných stanovené v uvedenom vykonávacom nariadení s prihliadnutím na spomínaný vývoj a s cieľom zabrániť šíreniu danej choroby v Únii. V osobitných opatreniach na kontrolu choroby stanovených v tomto nariadení by sa preto mali zohľadniť skúsenosti získané pri uplatňovaní vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605.

(7)

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/605 sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu chorôb v súvislosti s africkým morom ošípaných, ktoré sa vo všeobecnosti uplatňujú na premiestňovanie z reštrikčných pásiem I, II a III, pokiaľ ide o zásielky ošípaných držaných v uvedených reštrikčných pásmach a produkty z nich. Premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III a produktov z nich v rámci reštrikčných pásiem však takisto predstavuje riziká súvisiace so šírením uvedenej choroby a prispieva k dlhodobému pretrvávaniu choroby v uvedených reštrikčných pásmach. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s africkým morom ošípaných v dotknutých členských štátoch je preto vhodné stanoviť osobitné zákazy a opatrenia na zmiernenie rizika, pokiaľ ide o premiestňovanie zásielok držaných ošípaných v rámci uvedených reštrikčných pásiem, a zodpovedajúcim spôsobom rozšíriť rozsah pôsobnosti súčasných osobitných opatrení na kontrolu chorôb stanovených v pravidlách Únie.

(8)

S cieľom zabezpečiť účinnú a rýchlu reakciu na vznikajúce riziká, ako je potvrdenie výskytu ohniska afrického moru ošípaných v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby, boli v minulosti v relevantných prípadoch prijaté jednotlivé vykonávacie rozhodnutia Komisie s cieľom urýchlene identifikovať na úrovni Únie reštrikčné pásmo pre výskyt ohnísk afrického moru ošípaných u držaných ošípaných, ktoré zahŕňalo ochranné pásmo a pásmo dohľadu, alebo infikované pásmo v prípade výskytu ohniska uvedenej choroby u diviačej zveri, ako sa stanovuje v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/687. S cieľom zabezpečiť jasnosť a transparentnosť pravidiel Únie je vhodné, aby po potvrdení výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných alebo diviačej zveri v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby boli dotknuté oblasti identifikované na úrovni Únie ako ochranné pásmo a pásmo dohľadu alebo v prípade diviačej zveri ako infikované pásmo a uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu s trvaním uvedenej regionalizácie. S cieľom zabezpečiť územnú kontinuitu reštrikčných pásiem pre držané ošípané alebo diviačiu zver by v osobitných situáciách a s prihliadnutím na prípadné posúdenie rizika malo byť takisto možné zaradiť pásma bez predchádzajúceho výskytu choroby po potvrdení výskytu ohniska afrického moru ošípaných ako reštrikčné pásma II alebo III do zoznamu v prílohe I k tomuto nariadeniu namiesto ich uvedenia v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(9)

Vzhľadom na vyvíjajúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s africkým morom ošípaných u diviačej zveri v Únii by sa osobitné opatrenia na kontrolu chorôb vrátane príslušných výnimiek, ktoré sú uplatniteľné na reštrikčné pásma II stanovené v tomto nariadení, mali okrem opatrení stanovených v článkoch 63 až 66 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 uplatňovať aj v infikovaných pásmach uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu. Vzhľadom na bezprostredné riziko ďalšieho šírenia uvedenej choroby zistenej u diviačej zveri by sa však nemalo povoliť premiestňovanie zásielok držaných ošípaných a produktov z nich do iných členských štátov a do tretích krajín z infikovaných pásiem uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(10)

V článku 16 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605 sa stanovuje výnimka z požiadavky na oplotenie neprekonateľné pre ošípané, ktorá sa týka určitých zariadení pre držané ošípané, a to na obdobie troch mesiacov po potvrdení prvého ohniska afrického moru ošípaných v členskom štáte za určitých podmienok. Vzhľadom na osobitnú situáciu, ktorá môže nastať v členských štátoch, keď takéto oplotenia neprekonateľné pre ošípané nie je možné z technických a administratívnych dôvodov vybudovať v krátkom čase, je vhodné v tomto nariadení stanoviť predĺžené obdobie šiestich mesiacov, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie osobitných pravidiel na kontrolu afrického moru ošípaných v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby.

(11)

V článkoch 166 a 167 nariadenia (EÚ) 2016/429 sa vyžaduje, aby zásielky produktov živočíšneho pôvodu zo suchozemských zvierat vyprodukovaných alebo spracovaných v zariadeniach, potravinárskych podnikoch alebo pásmach, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia alebo obmedzenia premiestňovania, sprevádzali certifikáty zdravia zvierat. V článku 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605 sa stanovujú povinnosti prevádzkovateľov, pokiaľ ide o certifikáty zdravia zvierat pri premiestňovaní zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov vrátane čriev získaných z ošípaných z reštrikčných pásiem I, II a III, a uvádzajú sa v ňom zásielky, v prípade ktorých môže zdravotná alebo identifikačná značka nahradiť certifikát zdravia zvierat na premiestňovanie určitých zásielok z uvedených reštrikčných pásiem. S cieľom zabezpečiť vykonávanie osobitných pravidiel na kontrolu afrického moru ošípaných je potrebné v tomto nariadení prispôsobiť ustanovenia týkajúce sa zoznamu zariadení, v prípade ktorých môže príslušný orgán dotknutého členského štátu nahradiť certifikát zdravia zvierat zdravotnou alebo identifikačnou značkou na premiestňovanie určitých zásielok.

(12)

V článku 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605 sa stanovujú osobitné zákazy v súvislosti s premiestňovaním zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem. V článku 31 uvedeného vykonávacieho nariadenia sa navyše stanovujú osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma na územie toho istého členského štátu. Vzhľadom na vysokú úroveň opatrení biologickej bezpečnosti zavedených v schválenom zariadení pre zárodočné produkty by sa v tomto nariadení mali stanoviť osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z uvedeného reštrikčného pásma na územie toho istého členského štátu. Okrem iných podmienok by príslušný orgán dotknutého členského štátu mal takéto premiestňovanie povoliť len vtedy, ak boli darcovia a darkyne držané v schválených zariadeniach pre zárodočné produkty od narodenia alebo počas obdobia najmenej troch mesiacov pred odberom zárodočných produktov, ako sa stanovuje v kódexe WOAH. Na základe kódexu WOAH je vhodné stanoviť aj povinnosť aspoň raz ročne testovať na africký mor ošípaných všetky držané ošípané v schválených zariadeniach pre zárodočné produkty, z ktorých je povolené premiestňovanie zásielok zárodočných produktov z reštrikčného pásma III.

(13)

V článku 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605 sa stanovujú všeobecné podmienky udeľovania výnimiek z osobitných zákazov v súvislosti s premiestňovaním zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III z uvedených pásiem. V článku 14 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia sa odkazuje na všeobecnú podmienku stanovenú v článku 28 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687, podľa ktorej sa vyžaduje, aby sa všetky povolené premiestnenia v ochrannom pásme vykonávali výlučne po určených trasách. Vzhľadom na iné zavedené opatrenia na zmiernenie rizika pri premiestňovaní zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, a s cieľom vyhnúť sa zbytočným obmedzeniam by sa mal odkaz na všeobecné podmienky udeľovania výnimiek zo zákazov v ochrannom pásme podľa článku 28 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 nahradiť odkazom na všeobecné podmienky udeľovania výnimiek zo zákazov relevantných pre pásmo dohľadu podľa článku 43 uvedeného delegovaného nariadenia, v ktorom sa okrem iného vyžaduje, aby sa každé schválené premiestňovanie vykonalo prednostne po hlavných diaľniciach alebo hlavných železničných cestách.

(14)

V článku 35 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605 sa stanovujú osobitné podmienky povoľovania premiestňovania zásielok materiálov kategórie 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II z uvedených reštrikčných pásiem na území toho istého členského štátu na účely spracovania vedľajších živočíšnych produktov tlakovou sterilizáciou alebo určitými alternatívnymi metódami, výroby krmív pre spoločenské zvieratá a transformácie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na bioplyn alebo kompost, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1069/2009. Vzhľadom na účinnosť príslušných metód spracovania na zmiernenie rizika, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, je vhodné takisto stanoviť v tomto nariadení osobitné podmienky povoľovania premiestňovania zásielok materiálov kategórie 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z uvedeného reštrikčného pásma na území toho istého členského štátu na účely spracovania vedľajších živočíšnych produktov tlakovou sterilizáciou alebo určitými alternatívnymi metódami, výroby krmív pre spoločenské zvieratá a transformácie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na bioplyn alebo kompost.

(15)

V článku 44 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605 sa stanovujú osobitné zdravotné, prípadne identifikačné značky pre určité produkty živočíšneho pôvodu. Tieto produkty by mali byť označené osobitnou zdravotnou, prípadne identifikačnou značkou, ktorá nemá oválny tvar a ktorú si nemožno zamieňať so zdravotnou alebo identifikačnou značkou stanovenou v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (9). Vzhľadom na pravidlá stanovené v uvedenom nariadení a na účinné uplatňovanie osobitných pravidiel kontroly chorôb v súvislosti s africkým morom ošípaných, pokiaľ ide o premiestňovanie určitých zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov získaných z držaných ošípaných alebo diviačej zveri v rámci reštrikčných pásiem alebo z nich, a v záujme jasnosti by sa mala stanoviť konkrétna podoba osobitných značiek v tomto nariadení, ktoré poskytuje komplexný súbor technických opatrení na kontrolu uvedenej choroby. Okrem toho by sa malo zaviesť prechodné obdobie na harmonizáciu podoby takýchto osobitných značiek, aby sa zohľadnila osobitná situácia príslušných orgánov a prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v členských štátoch postihnutých africkým morom ošípaných, ktorí musia prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

(16)

Zo skúseností získaných v boji proti africkému moru ošípaných v Únii vyplýva, že na prevenciu šírenia tejto choroby v zariadeniach pre držané ošípané sú potrebné určité opatrenia na zmiernenie rizika a posilnené opatrenia biologickej bezpečnosti. Tieto opatrenia by sa mali stanoviť v prílohe III k tomuto nariadeniu a mali by sa týkať zariadení, na ktoré sa vzťahujú výnimky stanovené na premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III.

(17)

Od dátumu prijatia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605 došlo v epidemiologickej situácii v súvislosti s africkým morom ošípaných v Únii k ďalším zmenám vo viacerých členských štátoch, a to najmä v populáciách diviačej zveri, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri prenose a pretrvávaní vírusu v Únii. Napriek opatreniam na kontrolu chorôb, ktoré prijali členské štáty v súlade s pravidlami Únie, je diviačia zver naďalej hlavným zdrojom prenosu a pretrvávania výskytu uvedenej choroby v Únii. V dôsledku pohybu diviačej zveri, resp. šírenia prostredníctvom prenosu infikovaných materiálov ľuďmi predstavujú ohniská uvedenej choroby u ošípaných riziko aj pre členské štáty bez výskytu tejto choroby. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Únii, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, by sa členské štáty mali skoordinovať a prijať konzistentné kontrolné opatrenia. Uplatňovanie osobitných opatrení na kontrolu chorôb pred zavlečením afrického moru ošípaných bolo takisto predmetom vedeckého odporúčania, ktoré poskytol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom vedeckom stanovisku z 12. júna 2018 k africkému moru ošípaných u diviakov (10) a bolo odporučené aj vo vedeckej správe z 18. decembra 2019 o epidemiologických analýzach afrického moru ošípaných v Európskej únii (11).

(18)

S cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných diviačou zverou je preto nesmierne dôležitá dobrá koordinácia opatrení členských štátov, aby sa predišlo duplicite úsilia. V tomto nariadení by sa preto mala členským štátom stanoviť povinnosť vypracovať národné akčné plány pre diviačiu zver s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných v Únii zabezpečením koordinovaného a konzistentného prístupu vo všetkých členských štátoch (ďalej len „národné akčné plány“). V minimálnych požiadavkách na národné akčné plány sa by mali zohľadňovať vedecké odporúčania poskytnuté úradom EFSA, najmä pokiaľ ide o preventívne opatrenia na zníženie a stabilizáciu hustoty diviakov pred zavlečením tejto choroby, pasívny dohľad, opatrenia biologickej bezpečnosti počas lovu diviačej zveri s cieľom zabezpečiť harmonizovaný prístup v členských štátoch. Tieto národné akčné plány a ročné výsledky ich vykonávania by sa mali predložiť Komisii a ostatným členským štátom.

(19)

Opatrenia na riadenie diviačej zveri prijaté v kontexte národných akčných plánov by mali byť v relevantnom prípade v súlade s pravidlami Únie v oblasti životného prostredia vrátane požiadaviek na ochranu prírody, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (12) a smernici Rady 92/43/EHS (13).

(20)

S cieľom zohľadniť najnovší vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s africkým morom ošípaných v Únii, ako aj nové skúsenosti a poznatky získané v Únii, a s cieľom proaktívne bojovať proti rizikám spojeným so šírením tejto choroby, by sa mali v tomto nariadení stanoviť revidované a rozšírené osobitné pravidlá na kontrolu chorôb. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605 by sa preto malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(21)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605 sa uplatňuje do 20. apríla 2028. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v súvislosti s africkým morom ošípaných v Únii je potrebné zachovať do uvedeného dátumu osobitné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v tomto nariadení.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vzťahujúce sa na:

a)

osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, ktoré majú počas obmedzeného obdobia uplatňovať členské štáty (14), ktoré sú v zoznamoch uvedených v prílohe I a II, resp. ktorých oblasti sú v uvedených zoznamoch (ďalej len „dotknuté členské štáty“).

Uvedené osobitné opatrenia sa uplatňujú na držané ošípané a diviačiu zver a na produkty získané z ošípaných popri opatreniach uplatniteľných v ochranných pásmach, pásmach dohľadu, ďalších reštrikčných a infikovaných pásmach zriadených príslušnými orgánmi uvedených členských štátov v súlade s článkom 21 ods. 1 a článkom 63 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

zaradenie reštrikčných pásiem I, II a III do únijných zoznamov v prílohe I v reakcii na výskyt ohnísk afrického moru ošípaných;

c)

zaradenie do únijných zoznamov v prílohe II po výskyte ohniska afrického moru ošípaných v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby:

i)

reštrikčných pásiem, ktoré zahŕňajú ochranné pásma a pásma dohľadu, v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných;

ii)

infikovaných pásiem v prípade výskytu ohniska uvedenej choroby u diviačej zveri.

2.   V tomto nariadení sa takisto stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, ktoré majú uplatňovať všetky členské štáty počas obmedzeného obdobia.

3.   Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a)

premiestňovanie zásielok:

i)

ošípaných držaných v zariadeniach nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II a III a v infikovaných pásmach uvedených v odseku 1 písm. c) bode ii);

ii)

zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vedľajších živočíšnych produktov získaných z držaných ošípaných uvedených v písmene a) bode i);

iii)

čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) z reštrikčných pásiem I, II a III alebo infikovaných pásiem uvedených v odseku 1 písm. c) bode ii), ak je takéto mäso alebo mäsové výrobky získané z ošípaných držaných v oblastiach mimo uvedených reštrikčných a infikovaných pásiem a zabitých buď

na bitúnkoch nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II alebo III alebo v infikovaných pásmach uvedených v odseku 1 písm. c) bode ii) alebo

na bitúnkoch, ktoré sa nachádzajú mimo uvedených reštrikčných a infikovaných pásiem;

b)

premiestňovanie:

i)

zásielok diviačej zveri vo všetkých členských štátoch;

ii)

zásielok produktov živočíšneho pôvodu a vedľajších živočíšnych produktov získaných z diviačej zveri v reštrikčných pásmach I, II a III alebo spracovaných v zariadeniach nachádzajúcich sa v uvedených reštrikčných pásmach, vrátane premiestňovania takýchto zásielok na súkromné použitie poľovníkmi;

c)

prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí manipulujú so zásielkami uvedenými v písmenách a) a b);

d)

všetky členské štáty, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti o africkom more ošípaných;

e)

všetky členské štáty, pokiaľ ide o vypracovanie národných akčných plánov týkajúcich sa diviačej zveri s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných v Únii.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/687.

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„ošípaná“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich do čeľade Suidae, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

b)

„zárodočné produkty“ sú sperma, oocyty a embryá získané z držaných ošípaných určených na umelé rozmnožovanie;

c)

„reštrikčné pásmo I“ je oblasť členského štátu uvedená v časti I prílohy I s presným geografickým vymedzením, na ktorú sa vzťahujú osobitné opatrenia na kontrolu chorôb a ktorá hraničí s reštrikčnými pásmami II alebo III;

d)

„reštrikčné pásmo II“ je oblasť členského štátu uvedená v časti II prílohy I z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných u diviačej zveri, ktorá má presné geografické vymedzenie a podlieha osobitným opatreniam na kontrolu chorôb;

e)

„reštrikčné pásmo III“ je oblasť členského štátu uvedená v časti III prílohy I z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných u držaných ošípaných, ktorá má presné geografické vymedzenie a podlieha osobitným opatreniam na kontrolu chorôb;

f)

„členský štát alebo pásmo bez predchádzajúceho výskytu choroby“ je členský štát alebo pásmo členského štátu, v ktorom počas predchádzajúceho dvanásťmesačného obdobia nebol u držaných ošípaných, ani u diviačej zveri potvrdený výskyt afrického moru ošípaných;

g)

„oblasť uvedená v prílohe II“ je oblasť členského štátu uvedená v prílohe II:

i)

v jej časti A ako infikované pásmo po potvrdení výskytu ohniska afrického moru ošípaných u diviačej zveri v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby alebo

ii)

v jej časti B ako reštrikčné pásmo zahŕňajúce ochranné pásmo a pásmo dohľadu, po potvrdení výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držanej ošípanej v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby;

h)

„materiály kategórie 2“ sú vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009 získané z držaných ošípaných;

i)

„materiály kategórie 3“ sú vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré boli získané z držaných ošípaných;

j)

„schválený závod pre vedľajšie živočíšne produkty“ je závod schválený príslušným orgánom v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009;

k)

„schválené zariadenie pre zárodočné produkty“ je zariadenie vymedzené v článku 2 bode 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/686 (15);

l)

„registrované zariadenie pre zárodočné produkty“ je zariadenie vymedzené v článku 2 bode 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/686.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ZRIAĎOVANIE REŠTRIKČNÝCH A INFIKOVANÝCH PÁSIEM V PRÍPADE VÝSKYTU OHNISKA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH

Článok 3

Osobitné pravidlá týkajúce sa okamžitého zriaďovania reštrikčných a infikovaných pásiem v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných alebo diviačej zveri

V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných alebo diviačej zveri príslušný orgán členského štátu okamžite zriadi buď:

a)

v prípade výskytu ohniska choroby u držaných ošípaných – reštrikčné pásmo v súlade s článkom 21 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a za podmienok stanovených v uvedenom článku alebo

b)

v prípade výskytu ohniska choroby u diviačej zveri – infikované pásmo v súlade s článkom 63 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

Článok 4

Osobitné pravidlá týkajúce sa zriaďovania ďalšieho reštrikčného pásma v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných alebo diviačej zveri

1.   V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných alebo diviačej zveri môže príslušný orgán členského štátu na základe kritérií a zásad geografického vymedzenia reštrikčných pásiem stanovených v článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 zriadiť ďalšie reštrikčné pásmo hraničiace so zriadeným reštrikčným alebo infikovaným pásmom podľa článku 3 tohto nariadenia s cieľom jasne rozlíšiť reštrikčné pásmo alebo infikované pásmo od oblastí bez obmedzení.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí, aby toto ďalšie reštrikčné pásmo uvedené v odseku 1 tohto článku zodpovedalo reštrikčnému pásmu I uvedenému v časti I prílohy I v súlade s článkom 5.

Článok 5

Osobitné pravidlá týkajúce sa zaradenia reštrikčných pásiem I do zoznamu v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných alebo diviačej zveri v oblasti členského štátu hraničiacej s oblasťou, v ktorej nebol úradne potvrdený výskyt ohniska afrického moru ošípaných

1.   Po výskyte ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných alebo diviačej zveri v oblasti členského štátu hraničiacej s oblasťou, v ktorej nebol úradne potvrdený žiaden výskyt ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných alebo diviačej zveri, sa oblasť, v ktorej nebol potvrdený výskyt ohniska, podľa potreby zaradí do časti I prílohy I ako reštrikčné pásmo I.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí, aby sa po zaradení oblasti do časti I prílohy I k tomuto nariadeniu ako reštrikčného pásma I bezodkladne upravilo ďalšie reštrikčné pásmo zriadené v súlade s článkom 64 ods. 1 nariadenia 2016/429 tak, aby zahŕňalo aspoň príslušné reštrikčné pásmo I uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu pre daný členský štát.

3.   Ak bolo reštrikčné pásmo I zaradené do prílohy I k tomuto nariadeniu, príslušný orgán dotknutého členského štátu bezodkladne zriadi príslušné ďalšie reštrikčné pásmo v súlade s článkom 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 6

Osobitné pravidlá týkajúce sa zaradenia reštrikčných pásiem II alebo infikovaných pásiem do zoznamu v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u diviačej zveri v členskom štáte

1.   Po výskyte ohniska afrického moru ošípaných u diviačej zveri v oblasti členského štátu sa táto oblasť zaradí ako reštrikčné pásmo II do časti II prílohy I k tomuto nariadeniu s výnimkou prípadu, keď daná oblasť podlieha zaradeniu do zoznamu v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Po výskyte ohniska afrického moru ošípaných u diviačej zveri v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby sa uvedená oblasť uvádza ako infikované pásmo v časti A prílohy II s výnimkou prípadov, keď z dôvodu blízkosti reštrikčného pásma II a s cieľom zabezpečiť územnú kontinuitu uvedeného reštrikčného pásma II podlieha uvedená oblasť zaradeniu do zoznamu ako reštrikčné pásmo II v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí, aby sa infikované pásmo zriadené v súlade s článkom 63 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 bezodkladne upravilo tak, aby aspoň v prípade daného členského štátu zahŕňalo príslušné:

a)

reštrikčné pásmo II uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu v prípade daného členského štátu

alebo

b)

infikované pásmo uvedené v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Osobitné pravidlá týkajúce sa zaradenia reštrikčných pásiem do zoznamu v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných v členskom štáte

1.   Po výskyte ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných v oblasti členského štátu sa táto oblasť zaradí ako reštrikčné pásmo III do časti III prílohy I s výnimkou prípadu, keď daná oblasť podlieha zaradeniu do zoznamu v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Po výskyte prvého a jediného ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby sa daná oblasť uvedie ako reštrikčné pásmo, ktoré zahŕňa ochranné pásmo a pásmo dohľadu, v časti B prílohy II s výnimkou prípadu, keď z dôvodu blízkosti reštrikčného pásma III a s cieľom zabezpečiť územnú kontinuitu uvedeného reštrikčného pásma III podlieha daná oblasť zaradeniu do zoznamu ako reštrikčné pásmo III v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí, aby sa reštrikčné pásmo zriadené v súlade s článkom 21 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 bezodkladne upravilo tak, aby aspoň v prípade daného členského štátu zahŕňalo príslušné:

a)

reštrikčné pásmo III uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu v prípade daného členského štátu

alebo

b)

reštrikčné pásmo, ktoré zahŕňa ochranné pásmo a pásmo dohľadu uvedené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Všeobecné a špecifické uplatňovanie osobitných opatrení na kontrolu chorôb v reštrikčných pásmach I, II a III a v infikovaných pásmach uvedených v prílohe II

1.   Okrem opatrení na kontrolu chorôb, ktoré sa majú povinne uplatňovať v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, dotknuté členské štáty musia uplatňovať osobitné opatrenia na kontrolu chorôb stanovené v tomto nariadení v reštrikčných pásmach I, II a III, a to v:

a)

reštrikčných pásmach zriadených v súlade s článkom 21 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

infikovaných pásmach zriadených v súlade s článkom 63 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

2.   Dotknuté členské štáty musia okrem opatrení stanovených v článkoch 63 až 66 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 uplatňovať osobitné opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré sú stanovené v tomto nariadení a uplatniteľné na reštrikčné pásma II, aj v oblastiach uvedených ako infikované pásma v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zakáže premiestňovať zásielky držaných ošípaných a produktov z nich do iných členských štátov a do tretích krajín z infikovaného pásma dotknutého členského štátu uvedeného v časti A prílohy II.

4.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že zákaz stanovený v odseku 3 sa neuplatňuje na premiestňovanie zásielok mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v infikovanom pásme uvedenom v časti A prílohy II, ktoré boli v súvislosti s africkým morom ošípaných podrobené príslušnému ošetreniu na zmiernenie rizika v súlade s prílohou VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB UPLATNITEĽNÉ NA ZÁSIELKY OŠÍPANÝCH DRŽANÝCH V REŠTRIKČNÝCH PÁSMACH I, II A III A NA PRODUKTY Z NICH ZÍSKANÉ V DOTKNUTÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

ODDIEL 1

Uplatnenie osobitných zákazov na premiestňovanie zásielok držaných ošípaných a produktov z nich v dotknutých členských štátoch

Článok 9

Osobitné zákazy premiestňovania zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III v rámci uvedených reštrikčných pásiem a z nich

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zakáže premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III v rámci uvedených pásiem a z nich.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že zákaz stanovený v odseku 1 sa neuplatňuje na:

a)

premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme I do zariadení nachádzajúcich sa v tom istom reštrikčnom pásme I alebo v iných reštrikčných pásmach I, do reštrikčných pásiem II a III alebo z uvedených reštrikčných pásiem za predpokladu, že zariadenie určenia sa nachádza na území toho istého dotknutého členského štátu;

b)

premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v zariadeniach so špeciálnym režimom, ktoré sa nachádzajú v reštrikčných pásmach I, II a III, za predpokladu, že:

i)

príslušný orgán dotknutého členského štátu posúdil riziká vyplývajúce z takéhoto premiestňovania a z daného posúdenia vyplýva, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné;

ii)

ošípané sa premiestňujú len do iného zariadenia so špeciálnym režimom, ktoré sa nachádza v tom istom dotknutom členskom štáte.

3.   Odchylne od zákazov stanovených v odseku 1 tohto článku môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III v rámci uvedených pásiem a z nich v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 22 až 31, za predpokladu, že sú dodržané osobitné podmienky stanovené v uvedených článkoch.

Článok 10

Osobitné zákazy premiestňovania zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zakáže premiestňovanie zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že zákaz uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje na premiestňovanie zásielok zárodočných produktov ošípaných držaných v zariadeniach so špeciálnym režimom, ktoré sa nachádzajú v reštrikčných pásmach II a III, a to za predpokladu, že:

a)

príslušný orgán dotknutého členského štátu posúdil riziká vyplývajúce z takéhoto premiestňovania a z daného posúdenia vyplýva, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné;

b)

zárodočné produkty sa premiestňujú len do iného zariadenia so špeciálnym režimom, ktoré sa nachádza v tom istom dotknutom členskom štáte.

3.   Odchylne od zákazov stanovených v odseku 1 tohto článku môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 32, 33 a 34, a za predpokladu, že sú dodržané osobitné podmienky stanovené v uvedených článkoch.

Článok 11

Osobitné zákazy premiestňovania zásielok vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zakáže premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že zákaz stanovený v odseku 1 sa neuplatňuje na premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných mimo reštrikčných pásiem II a III a zabitých na bitúnkoch nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach II a III za predpokladu, že uvedené vedľajšie živočíšne produkty sú jasne oddelené v zariadeniach a počas prepravy od vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III.

3.   Odchylne od zákazov stanovených v odseku 1 tohto článku môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 35 až 40, a za predpokladu, že sú dodržané osobitné podmienky stanovené v uvedených článkoch.

Článok 12

Osobitné zákazy premiestňovania zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zakáže premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že zákaz stanovený v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na premiestňovanie zásielok mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III, ktoré v súvislosti s africkým morom ošípaných prešli príslušným ošetrením na zmiernenie rizika v súlade s prílohou VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687 v zariadeniach určených v súlade s článkom 44 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Odchylne od zákazov stanovených v odseku 1 tohto článku môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 41, 42 a 43, a za predpokladu, že sú dodržané osobitné podmienky stanovené v uvedených článkoch.

Článok 13

Všeobecné zákazy premiestňovania zásielok držaných ošípaných a produktov z nich, pri ktorých sa predpokladá riziko šírenia afrického moru ošípaných

Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže v rámci územia toho istého členského štátu zakázať premiestňovanie zásielok držaných ošípaných a produktov získaných z držaných ošípaných, ak sa príslušný orgán domnieva, že existuje riziko šírenia afrického moru ošípaných na držané ošípané alebo produkty z nich, z držaných ošípaných alebo produktov z nich alebo prostredníctvom držaných ošípaných alebo produktov z nich.

ODDIEL 2

Všeobecné a osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III z uvedených reštrikčných pásiem

Článok 14

Všeobecné podmienky pre výnimky z osobitných zákazov na premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III v rámci uvedených reštrikčných pásiem a z nich

1.   Odchylne od osobitných zákazov premiestňovania zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III v rámci a z uvedených reštrikčných pásiem stanovených v článku 9 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť takéto premiestňovanie v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 22 až 25 a články 28, 29 a 30, za predpokladu splnenia osobitných podmienok stanovených v uvedených článkoch a týchto podmienok:

a)

všeobecných podmienok stanovených v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a

b)

dodatočných všeobecných podmienok týkajúcich sa:

i)

premiestňovania zásielok držaných ošípaných v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z nich podľa článku 15, ak je to relevantné;

ii)

zariadení pre držané ošípané nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II a III podľa článku 16;

iii)

dopravných prostriedkov používaných na prepravu držaných ošípaných z reštrikčných pásiem I, II a III podľa článku 17.

2.   Pred udelením povolení stanovených v článkoch 22 až 25 a článkoch 28 až 31 príslušný orgán dotknutého členského štátu posúdi riziká vyplývajúce z takýchto povolení, pričom z daného posúdenia musí vyplývať, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článkoch 15 a 16 sa neuplatňujú na premiestňovanie zásielok ošípaných držaných na bitúnkoch nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II, III za predpokladu, že:

a)

držané ošípané je potrebné premiestniť na iný bitúnok z dôvodu výnimočných okolností, ako je vážny výpadok narúšajúci chod bitúnku;

b)

bitúnok určenia sa nachádza buď:

i)

v reštrikčných pásmach I, II alebo III toho istého členského štátu, alebo

ii)

za výnimočných okolností, napríklad ak sa mimo reštrikčných pásiem I, II alebo III na území toho istého členského štátu žiadny bitúnok zodpovedajúci písmenu b) bodu i) nenachádza;

c)

premiestnenie povoľuje príslušný orgán dotknutého členského štátu.

Článok 15

Dodatočné všeobecné podmienky na premiestňovanie zásielok ošípaných držaných a zárodočných produktov odobraných v reštrikčných pásmach I, II a III v rámci uvedených reštrikčných pásiem a z nich

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu povolí premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III alebo zárodočných produktov z týchto zvierat odobraných v reštrikčných pásmach II a III v rámci uvedených reštrikčných pásiem a z nich v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 22 až 25 a články 28 až 34, za predpokladu splnenia osobitných podmienok stanovených v uvedených článkoch a týchto dodatočných všeobecných podmienok:

a)

ošípané boli držané v odosielajúcom zariadení a neboli z daného zariadenia premiestnené počas obdobia aspoň 30 dní pred dátumom premiestnenia alebo od narodenia, ak sú mladšie ako 30 dní, a počas uvedeného obdobia neboli žiadne iné držané ošípané zo zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach II, ktoré nespĺňajú dodatočné všeobecné podmienky stanovené v tomto článku a v článku 16 a zo zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach III, umiestnené do:

i)

uvedeného odosielajúceho zariadenia ani

ii)

do epidemiologickej jednotky, kde boli ošípané určené na premiestnenie držané úplne oddelene. Príslušný orgán dotknutého členského štátu po vykonaní posúdenia rizika určí hranice takejto epidemiologickej jednotky a potvrdí, že štruktúra, veľkosť a vzdialenosť medzi rôznymi epidemiologickými jednotkami, ako aj vykonávané operácie zaručujú oddelenie priestorov na ustajnenie, držanie a kŕmenie držaných ošípaných tak, aby sa vírus afrického moru ošípaných nemohol šíriť z jednej epidemiologickej jednotky do druhej;

b)

bolo vykonané klinické vyšetrenie ošípaných držaných v odosielajúcom zariadení vrátane tých zvierat, ktoré sa majú premiestniť alebo použiť na odber zárodočných produktov, s priaznivými výsledkami, pokiaľ ide o africký mor ošípaných:

i)

úradným veterinárnym lekárom;

ii)

v období 24 hodín pred:

premiestnením zásielky ošípaných alebo

odberom zárodočných produktov a

iii)

v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a bodom A.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

c)

v prípade potreby boli podľa pokynov príslušného orgánu vykonané testy na identifikáciu patogénu, a to pred dátumom premiestnenia uvedených zásielok z odosielajúceho zariadenia alebo pred dátumom odberu zárodočných produktov:

i)

po klinickom vyšetrení uvedenom v písmene b) u ošípaných držaných v odosielajúcom zariadení vrátane tých ošípaných, ktoré sa majú premiestniť alebo sa majú použiť na odber zárodočných produktov a

ii)

v súlade s bodom A.2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu získa v prípade potreby negatívne výsledky testov na identifikáciu patogénu podľa odseku 1 písm. c) pred udelením povolenia na premiestňovanie zásielok ošípaných alebo pred dátumom odberu zárodočných produktov.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že v prípade premiestňovania zásielok držaných ošípaných z odosielajúcich zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I a II v rámci a z uvedených reštrikčných pásiem do zariadení nachádzajúcich sa v tom istom dotknutom členskom štáte sa klinické vyšetrenie uvedené v odseku 1 písm. b):

a)

vykonáva len v prípade ošípaných, ktoré sa majú premiestniť, alebo

b)

nevyžaduje za predpokladu, že

i)

odosielajúce zariadenie navštívil úradný veterinárny lekár s frekvenciou uvedenou v článku 16 ods. 1 písm. a) bode i) a s priaznivým výsledkom všetkých návštev úradného veterinárneho lekára počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov pred dátumom premiestnenia zásielky ošípaných, pričom z uvedených návštev vyplýva, že:

v odosielajúcom zariadení boli dodržané požiadavky biologickej bezpečnosti uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b),

úradný veterinárny lekár počas uvedených návštev vykonal u ošípaných držaných v odosielajúcom zariadení klinické vyšetrenie na africký mor ošípaných s priaznivými výsledkami v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a bodom A.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

ii)

v odosielajúcom zariadení bol počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov pred dátumom premiestnenia zásielky ošípaných zavedený nepretržitý dohľad podľa článku 16 ods. 1 písm. c).

4.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že v prípade premiestňovania zásielok držaných ošípaných z odosielajúceho zariadenia nachádzajúceho sa v reštrikčnom pásme III do zariadení nachádzajúcich sa v rámci daného reštrikčného pásma III alebo v rámci reštrikčných pásiem I alebo II v tom istom dotknutom členskom štáte sa klinické vyšetrenie uvedené v odseku 1 písm. b):

a)

vykonáva len v prípade ošípaných, ktoré sa majú premiestniť alebo

b)

nevyžaduje za predpokladu, že

i)

odosielajúce zariadenie navštívil úradný veterinárny lekár s frekvenciou uvedenou v článku 16 ods. 1 písm. a) bode ii) a s priaznivým výsledkom všetkých návštev úradného veterinárneho lekára počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov pred dátumom premiestnenia, pričom z uvedených návštev vyplýva, že:

v odosielajúcom zariadení boli dodržané požiadavky biologickej bezpečnosti uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b),

úradný veterinárny lekár počas uvedených návštev vykonal u ošípaných držaných v odosielajúcom zariadení klinické vyšetrenie na africký mor ošípaných s priaznivými výsledkami v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a bodom A.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

ii)

v odosielajúcom zariadení bol počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov pred dátumom premiestnenia zavedený nepretržitý dohľad podľa článku 16 ods. 1 písm. c).

5.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že v prípade premiestňovania zásielok zárodočných produktov odobraných v reštrikčných pásmach II a III do zariadení nachádzajúcich sa v tom istom členskom štáte alebo v iných členských štátoch sa nevyžaduje vykonanie klinického vyšetrenia uvedeného v odseku 1 písm. b) za predpokladu, že:

a)

odosielajúce zariadenie navštívil úradný veterinárny lekár s frekvenciou uvedenou v článku 16 ods. 1 písm. a) bode ii) a s priaznivým výsledkom všetkých návštev úradného veterinárneho lekára počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov pred dátumom odberu zárodočných produktov, pričom z uvedených návštev vyplýva, že:

i)

v odosielajúcom zariadení boli dodržané požiadavky biologickej bezpečnosti uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b),

ii)

úradný veterinárny lekár počas uvedených návštev vykonal u ošípaných držaných v odosielajúcom zariadení klinické vyšetrenie na africký mor ošípaných s priaznivými výsledkami v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a bodom A.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

iii)

v odosielajúcom zariadení bol počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov pred dátumom odberu zárodočných produktov ošípaných zavedený nepretržitý dohľad podľa článku 16 ods. 1 písm. c).

Článok 16

Dodatočné všeobecné podmienky týkajúce sa zariadení pre držané ošípané nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II a III

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu povolí premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v zariadeniach nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II alebo III alebo zásielok zárodočných produktov odobraných v reštrikčných pásmach II alebo III v rámci uvedených reštrikčných pásiem a z nich v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 22 až 25 a články 28 až 34, za predpokladu splnenia osobitných podmienok stanovených v uvedených článkoch a týchto dodatočných všeobecných podmienok:

a)

odosielajúce zariadenie navštívil úradný veterinárny lekár aspoň raz po zaradení reštrikčných pásiem I, II a III do prílohy I k tomuto nariadeniu alebo počas obdobia troch mesiacov pred dátumom premiestnenia zásielky a úradní veterinárni lekári vykonávajú v danom zariadení pravidelné návštevy v zmysle článku 26 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 takto:

i)

v reštrikčných pásmach I a II: aspoň dvakrát ročne v intervale najmenej štyroch mesiacov medzi návštevami;

ii)

v reštrikčnom pásme III: aspoň raz za tri mesiace;

b)

odosielajúce zariadenie dodržiava požiadavky biologickej bezpečnosti pre africký mor ošípaných:

i)

v súlade s posilnenými opatreniami biologickej bezpečnosti stanovenými v prílohe III a

ii)

tak, ako boli zavedené dotknutým členským štátom;

c)

v odosielajúcom zariadení sa vykonáva nepretržitý dohľad testovaním na identifikáciu patogénu afrického moru ošípaných pomocou testov, ktoré sa vykonávajú:

i)

v súlade s článkom 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a prílohou I k uvedenému nariadeniu a

ii)

každý týždeň s negatívnymi výsledkami aspoň na prvých dvoch uhynutých držaných ošípaných starších ako 60 dní, alebo v prípade, že žiadne takéto zvieratá staršie ako 60 dní neuhynuli, na akýchkoľvek uhynutých držaných ošípaných po odstavení, a to v každej epidemiologickej jednotke a

iii)

aspoň počas obdobia monitorovania afrického moru ošípaných stanoveného v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687 pred premiestnením zásielky z odosielajúceho zariadenia alebo

iv)

v prípade potreby a podľa pokynov príslušného orgánu v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. c), ak sa v zariadení počas daného obdobia monitorovania afrického moru ošípaných uvedeného v písmene c) bode iii) tohto odseku nenachádzajú žiadne uhynuté držané ošípané.

2.   Príslušný orgán môže rozhodnúť o vykonaní návštev odosielajúceho zariadenia v reštrikčnom pásme III uvedenom v odseku 1 písm. a) bode ii) s frekvenciou uvedenou v odseku 1 písm. a) bode i) na základe priaznivého výsledku poslednej návštevy po zaradení reštrikčných pásiem I, II a III do zoznamu v prílohe I alebo počas obdobia troch mesiacov pred dátumom premiestnenia zásielky, pričom z uvedených návštev vyplýva, že:

a)

sa vykonávajú požiadavky biologickej bezpečnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a

b)

v danom zariadení je zavedený priebežný dohľad uvedený v odseku 1 písm. c).

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že oplotenie neprekonateľné pre ošípané stanovené v bode 2 písm. h) prílohy III a uvedené v odseku 1 písm. b) bode i) tohto článku sa nevyžaduje:

a)

v prípade zariadení pre držané ošípané počas obdobia šiestich mesiacov od dátumu potvrdenia prvého ohniska afrického moru ošípaných v členskom štáte alebo pásme bez predchádzajúceho výskytu choroby za predpokladu, že:

i)

príslušný orgán dotknutého členského štátu posúdil riziká vyplývajúce z takého rozhodnutia a z daného posúdenia vyplýva, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné;

ii)

je zavedený alternatívny systém, ktorý zaručuje, že ošípané držané v zariadeniach sú oddelené od diviačej zveri v členských štátoch, v ktorých sa nachádza populácia diviačej zveri;

iii)

držané ošípané z uvedených zariadení sa nepremiestňujú do iného členského štátu;

iv)

ošípané sa v uvedených zariadeniach nedržia dočasne alebo trvalo vonku, ani vtedy,

b)

ak primeraný a nepretržitý dohľad nepriniesol žiadny dôkaz o trvalom výskyte diviačej zveri v danom členskom štáte, ani

c)

v prípade zariadení pre držané ošípané počas obdobia šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia tohto nariadenia, ak sa zásielky ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III a produkty z nich premiestňujú len v rámci uvedených reštrikčných pásiem v súlade s článkami 22, 23, 24, 28 alebo 30 tohto nariadenia.

Článok 17

Dodatočné všeobecné podmienky týkajúce sa dopravných prostriedkov používaných na prepravu ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III v rámci uvedených pásiem a z nich

Príslušný orgán dotknutého členského štátu povolí premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III v rámci uvedených reštrikčných pásiem a z nich len vtedy, ak dopravné prostriedky používané na prepravu týchto zásielok:

a)

spĺňajú požiadavky stanovené v článku 24 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a

b)

sú čistené a dezinfikované v súlade s článkom 24 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 pod kontrolou alebo dohľadom príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

ODDIEL 3

Povinnosti prevádzkovateľov, pokiaľ ide o certifikáty zdravia zvierat

Článok 18

Povinnosti prevádzkovateľov, pokiaľ ide o certifikáty zdravia zvierat potrebné pri premiestňovaní zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III z uvedených reštrikčných pásiem

Prevádzkovatelia premiestňujú zásielky ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III z uvedených reštrikčných pásiem do oblastí v rámci dotknutého členského štátu alebo do iného členského štátu len v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 22 až 25 a články 28 až 31 tohto nariadenia, ak uvedené zásielky sprevádza certifikát zdravia zvierat podľa článku 143 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý obsahuje aspoň jedno z týchto potvrdení o súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení:

a)

„Ošípané držané v reštrikčnom pásme I v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“;

b)

„Ošípané držané v reštrikčnom pásme II v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“;

c)

„Ošípané držané v reštrikčnom pásme III v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“

V prípade premiestňovania takýchto zásielok v rámci toho istého dotknutého členského štátu príslušný orgán však môže rozhodnúť, že sa certifikát zdravia zvierat nemusí vydať, ako sa uvádza v článku 143 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 19

Povinnosti prevádzkovateľov, pokiaľ ide o certifikáty zdravia zvierat pri premiestňovaní zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných z reštrikčných pásiem I, II a III

1.   Prevádzkovatelia premiestňujú z reštrikčných pásiem I a II v rámci toho istého dotknutého členského štátu alebo do iného členského štátu zásielky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I alebo II v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 41 a 42 tohto nariadenia, len ak uvedené zásielky sprevádza certifikát zdravia zvierat stanovený v článku 167 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý obsahuje:

a)

informácie požadované v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2154 (16) a

b)

jedno z týchto potvrdení o súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení:

i)

„Čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme I v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“;

ii)

„Čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“

2.   Prevádzkovatelia premiestňujú z reštrikčných pásiem I, II a III v rámci toho istého dotknutého členského štátu alebo do iného členského štátu zásielky mäsových výrobkov (vrátane čriev), ktoré boli podrobené príslušnému ošetreniu na zmiernenie rizika a boli získané z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II alebo III, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

mäsové výrobky (vrátane čriev) boli podrobené príslušnému ošetreniu na zmiernenie rizika stanovenému v prílohe VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687;

b)

tieto zásielky sprevádza certifikát zdravia zvierat v zmysle článku 167 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý obsahuje:

i)

informácie požadované v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/2154 a

ii)

toto potvrdenie o súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení:

„Mäsové výrobky (vrátane čriev), ktoré boli podrobené príslušnému ošetreniu na zmiernenie rizika a boli získané z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II alebo III v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré boli stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“

3.   Prevádzkovatelia premiestňujú z reštrikčných pásiem I, II a III v rámci toho istého dotknutého členského štátu alebo do iného členského štátu zásielky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II a III a zabitých buď na bitúnkoch nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II alebo III, alebo na bitúnkoch nachádzajúcich sa mimo uvedených reštrikčných pásiem, len ak sú uvedené zásielky sprevádzané:

a)

certifikátom zdravia zvierat v zmysle článku 167 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý obsahuje informácie požadované v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/2154 a

b)

jedným z týchto potvrdení o súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení:

i)

„Čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II a III a zabitých na bitúnkoch nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II alebo III v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“ alebo

ii)

„Čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných a zabitých v oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II a III v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“; alebo

iii)

Čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných a zabitých v oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II a III a vyrobené alebo spracované v reštrikčných pásmach I, II alebo III v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“

4.   V prípade premiestňovania zásielok podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku v rámci toho istého dotknutého členského štátu môže príslušný orgán rozhodnúť, že sa certifikát zdravia zvierat nemusí vydať, ako sa uvádza v článku 167 ods. 1 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/429.

5.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje článok 167 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EÚ) 2016/429, sa certifikát zdravia zvierat na premiestňovanie zásielok do iných členských štátov môže nahradiť zdravotnou značkou, prípadne identifikačnou značkou stanovenou v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 853/2004 aplikovanou na čerstvé mäso alebo mäsové výrobky (vrátane čerstvých čriev), a to za predpokladu, že:

a)

zdravotná, prípadne identifikačná značka sa aplikuje na čerstvé mäso alebo mäsové výrobky (vrátane čriev) buď:

i)

v zariadeniach určených v súlade s článkom 44 ods. 1 tohto nariadenia, alebo

ii)

v zariadeniach, v ktorých sa nakladá len s čerstvým mäsom a mäsovými výrobkami (vrátane čriev) získanými z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme I alebo oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II a III a ktoré sú uvedené v zozname zariadení v zmysle odseku 6 tohto článku;

b)

certifikát zdravia zvierat sa nahrádza iba v prípade týchto zásielok:

i)

zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I alebo II určených do iného členského štátu, ako sa stanovuje v odseku 1;

ii)

zásielok mäsových výrobkov (vrátane čriev), ktoré prešli príslušným ošetrením na zmiernenie rizika a boli získané z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I alebo II, určených do iného členského štátu, ako sa stanovuje v odseku 2;

iii)

zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II a III a zabitých buď v uvedených oblastiach, alebo na bitúnkoch nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II a III, premiestňovaných z uvedených reštrikčných pásiem do iného členského štátu, ako sa stanovuje v odseku 3;

iv)

zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II a III a vyrobených alebo spracovaných v reštrikčných pásmach I, II a III, premiestňovaných z uvedených reštrikčných pásiem do iného členského štátu, ako sa stanovuje v odseku 3;

c)

príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí zavedenie alternatívneho systému, ktorým sa zaistí, aby boli zásielky uvedené v písmene b) vysledovateľné a aby tieto zásielky spĺňali osobitné opatrenia na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných stanovené v tomto nariadení.

6.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu:

a)

poskytne Komisii a ostatným členským štátom odkaz na webové sídlo príslušného orgánu, na ktorom je zoznam zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II a III:

i)

v ktorých sa nakladá len s čerstvým mäsom alebo mäsovými výrobkami (vrátane čriev) získanými z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I alebo oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II a III a

ii)

ktorým príslušný orgán dotknutého členského štátu poskytol možnosť nahradiť certifikát zdravia zvierat pri premiestňovaní zásielok do iných členských štátov zdravotnou značkou, prípadne identifikačnou značkou uvedenou v odseku 5;

b)

priebežne aktualizuje zoznam uvedený v písmene a).

Článok 20

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s certifikátmi zdravia zvierat pri premiestňovaní zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v zariadeniach nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach II alebo III z uvedených reštrikčných pásiem

Prevádzkovatelia premiestňujú zásielky zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II alebo III z uvedených reštrikčných pásiem v rámci toho istého dotknutého členského štátu alebo do iného členského štátu len v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 32, 33 a 34 tohto nariadenia, ak tieto zásielky sprevádza certifikát zdravia zvierat v zmysle článku 161 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý obsahuje aspoň jedno z týchto potvrdení o súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení:

a)

„Zárodočné produkty získané z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“;

b)

„Zárodočné produkty získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594.“

V prípade premiestňovania zásielok v rámci toho istého dotknutého členského štátu však príslušný orgán môže rozhodnúť, že sa certifikát zdravia zvierat nemusí vydať, ako sa uvádza v článku 161 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 21

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s certifikátmi zdravia zvierat pri premiestňovaní zásielok materiálov kategórie 2 a 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II alebo III z uvedených reštrikčných pásiem

Prevádzkovatelia premiestňujú zásielky materiálov kategórie 2 a 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II alebo III z uvedených reštrikčných pásiem v rámci toho istého dotknutého členského štátu alebo do iného členského štátu len v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 35 až 40, ak dané zásielky sprevádza:

a)

obchodný doklad stanovený v kapitole III prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a

b)

certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 22 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a stanovený v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

V prípade premiestňovania v rámci toho istého dotknutého členského štátu však príslušný orgán môže rozhodnúť, že certifikát zdravia zvierat sa nevydá, ako sa uvádza v článku 22 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

ODDIEL 4

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme I v rámci a z uvedeného reštrikčného pásma

Článok 22

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme I v rámci a z uvedeného reštrikčného pásma

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme I v rámci a z uvedeného reštrikčného pásma do:

a)

zariadenia nachádzajúceho sa na území toho istého dotknutého členského štátu:

i)

v tom istom alebo inom reštrikčnom pásme I;

ii)

v reštrikčných pásmach II alebo III;

iii)

mimo reštrikčných pásiem I, II a III;

b)

zariadenia nachádzajúceho sa na území iného členského štátu;

c)

tretích krajín.

2.   Príslušný orgán udelí povolenia stanovené v odseku 1 len vtedy, ak sú splnené podmienky súladu:

a)

so všeobecnými podmienkami stanovenými v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

s dodatočnými všeobecnými podmienkami stanovenými v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 písm. b) a c), v článku 15 ods. 2 a 3 a v článkoch 16 a 17.

ODDIEL 5

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II v rámci uvedeného reštrikčného pásma a z neho

Článok 23

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II v rámci a z uvedeného reštrikčného pásma na území toho istého dotknutého členského štátu

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II v rámci a z uvedeného reštrikčného pásma do zariadenia nachádzajúceho sa na území toho istého dotknutého členského štátu:

a)

v tom istom alebo inom reštrikčnom pásme II;

b)

v reštrikčných pásmach I alebo III;

c)

mimo reštrikčných pásiem I, II a III.

2.   Príslušný orgán udelí povolenia stanovené v odseku 1 len vtedy, ak sú splnené podmienky súladu:

a)

so všeobecnými podmienkami stanovenými v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

s dodatočnými všeobecnými podmienkami stanovenými v článku 14 ods. 2 a v článkoch 15, 16 a 17.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí, aby ošípané, na ktoré sa vzťahuje povolené premiestnenie uvedené v odseku 1 tohto článku, zostali v zariadení určenia aspoň počas obdobia monitorovania afrického moru ošípaných stanoveného v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687.

Článok 24

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II v rámci a z uvedeného reštrikčného pásma na bitúnok nachádzajúci sa na území toho istého dotknutého členského štátu na účely okamžitého zabitia

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II v rámci a z uvedeného reštrikčného pásma na bitúnok nachádzajúci sa na území toho istého dotknutého členského štátu za predpokladu, že:

a)

držané ošípané sa premiestňujú na účely okamžitého zabitia;

b)

bitúnok určenia je určený v súlade s článkom 44 ods. 1.

2.   Príslušný orgán udelí povolenia stanovené v odseku 1 len vtedy, ak sú splnené podmienky súladu:

a)

so všeobecnými podmienkami stanovenými v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

s dodatočnými všeobecnými podmienkami stanovenými v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 písm. b) a c), v článku 15 ods. 2 a 3 a v článkoch 16 a 17.

3.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1, ak premiestňovanie uvedené v odseku 1 tohto článku nespĺňa podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku, príslušný orgán dotknutého členského štátu môže povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II v rámci alebo z uvedeného reštrikčného pásma za predpokladu, že:

a)

príslušný orgán dotknutého členského štátu posúdil pred udelením povolenia riziká vyplývajúce z takéhoto povolenia a z daného posúdenia vyplýva, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné;

b)

držané ošípané sa premiestňujú na účely okamžitého zabitia a v súlade s článkom 28 ods. 2, článkom 29 ods. 2 písm. a) a článkom 29 ods. 2 písm. b) bodmi i) až v) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

c)

bitúnok určenia je určený v súlade s článkom 44 ods. 1 a nachádza sa:

i)

v tom istom alebo inom reštrikčnom pásme II čo najbližšie k odosielajúcemu zariadeniu;

ii)

v reštrikčných pásmach I alebo III na území toho istého dotknutého členského štátu, ak nie je možné zvieratá zabiť v reštrikčnom pásme II;

iii)

v oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II alebo III na území toho istého dotknutého členského štátu, ak nie je možné zvieratá zabiť v reštrikčných pásmach I, II alebo III;

d)

vedľajšie živočíšne produkty získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II sa spracúvajú alebo odstraňujú v súlade s článkami 35 a 39;

e)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II sa premiestňujú iba z bitúnku v rámci toho istého členského štátu v súlade s článkom 41 ods. 2 písm. b).

Článok 25

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z daného reštrikčného pásma do reštrikčného pásma II alebo III v inom členskom štáte

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z daného reštrikčného pásma do zariadenia nachádzajúceho sa v reštrikčných pásmach II alebo III v inom členskom štáte.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu udelí povolenia stanovené v odseku 1 len vtedy, ak:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2 a v článkoch 15, 16 a 17;

c)

bol zavedený postup kontrolovanej prepravy v súlade s článkom 26;

d)

držané ošípané spĺňajú všetky ďalšie primerané záruky týkajúce sa afrického moru ošípaných na základe pozitívneho výsledku posúdenia rizika opatrení proti šíreniu uvedenej choroby:

i)

požadované príslušnými orgánmi odosielajúceho zariadenia;

ii)

schválené príslušnými orgánmi členských štátov tranzitu a zariadenia určenia pred premiestnením zásielky držaných ošípaných;

e)

v odosielajúcom zariadení nebolo u držaných ošípaných úradne potvrdené žiadne ohnisko afrického moru ošípaných v súlade s článkom 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 počas obdobia najmenej posledných dvanástich mesiacov pred dátumom premiestnenia zásielky držaných ošípaných;

f)

prevádzkovateľ vopred informoval príslušný orgán o zámere premiestniť zásielku držaných ošípaných v súlade s článkom 152 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 a článkom 96 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/688 (17).

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu:

a)

zostaví zoznam zariadení, ktoré spĺňajú záruky uvedené v odseku 2 písm. d);

b)

informuje v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách prijatých v súlade s odsekom 2 písm. d) a o schválení príslušnými orgánmi stanovenom v súlade s odsekom 2 písm. d) bodom ii).

4.   Schválenie stanovené v odseku 2 písm. d) bode ii) tohto článku a informačná povinnosť stanovená v odseku 3 písm. b) tohto článku sa nevyžadujú, ak sa odosielajúce zariadenie, miesta tranzitu a zariadenie určenia nachádzajú v reštrikčných pásmach I, II alebo III a uvedené reštrikčné pásma sú neprerušované, čo je zárukou premiestnenia zásielky držaných ošípaných len cez uvedené reštrikčné pásma I, II alebo III v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v článku 22 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

Článok 26

Osobitný postup kontrolovanej prepravy v súvislosti s udeľovaním výnimiek týkajúcich sa premiestňovania zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma do reštrikčných pásiem II alebo III v inom členskom štáte

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zavedie postup kontrolovanej prepravy podľa článku 25 ods. 2 písm. c), pokiaľ ide o premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma do zariadenia nachádzajúceho sa v reštrikčných pásmach II alebo III v inom členskom štáte pod kontrolou príslušných orgánov:

a)

odosielajúceho zariadenia;

b)

členských štátov tranzitu;

c)

zariadenia určenia.

2.   Príslušný orgán odosielajúceho zariadenia:

a)

zabezpečí, aby každý dopravný prostriedok používaný na premiestňovanie zásielok držaných ošípaných podľa odseku 1 bol:

i)

sprevádzaný satelitným navigačným systémom na určenie, prenos a zaznamenanie jeho polohy v reálnom čase;

ii)

zapečatený úradným veterinárnym lekárom ihneď po naložení zásielky držaných ošípaných; plombu môže v prípade potreby porušiť a nahradiť ju novou len úradný veterinárny lekár alebo orgán presadzovania práva dotknutého členského štátu po dohode s príslušným orgánom;

b)

vopred informuje príslušný orgán v mieste zariadenia určenia a v relevantných prípadoch aj príslušný orgán členského štátu tranzitu o zámere zaslať zásielku držaných ošípaných;

c)

zavedie systém, v rámci ktorého sa od prevádzkovateľov vyžaduje, aby bezodkladne informovali príslušný orgán v mieste odosielajúceho zariadenia o každej nehode alebo poruche dopravného prostriedku použitého na prepravu zásielky držaných ošípaných;

d)

zabezpečí vypracovanie núdzového plánu, hierarchiu velenia a potrebné opatrenia na spoluprácu medzi príslušnými orgánmi uvedenými v odseku 1 písm. a), b) a c) v prípade možných nehôd počas prepravy, akýchkoľvek vážnych porúch alebo akéhokoľvek podvodného konania zo strany prevádzkovateľov.

Článok 27

Povinnosti príslušného orgánu dotknutého členského štátu v mieste zariadenia určenia zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II iného členského štátu

Príslušný orgán dotknutého členského štátu v mieste zariadenia určenia zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II iného členského štátu:

a)

bez zbytočného odkladu oznámi príchod zásielky príslušnému orgánu odosielajúceho zariadenia;

b)

zabezpečí, aby ošípané buď:

i)

zostali v zariadení určenia aspoň počas obdobia monitorovania afrického moru ošípaných stanoveného v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687, alebo

ii)

boli premiestnené priamo na bitúnok určený v súlade s článkom 44 ods. 1 tohto nariadenia.

ODDIEL 6

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III v rámci uvedeného reštrikčného pásma a z neho

Článok 28

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III v rámci a z uvedeného reštrikčného pásma do reštrikčného pásma I alebo II v tom istom dotknutom členskom štáte

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1 a za výnimočných okolností, keď v dôsledku uvedeného zákazu vzniknú problémy týkajúce sa životných podmienok zvierat v zariadení, v ktorom sú ošípané držané, môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z uvedeného reštrikčného pásma do zariadenia nachádzajúceho sa v reštrikčnom pásme II alebo, ak takéto reštrikčné pásmo II v uvedenom členskom štáte neexistuje, v reštrikčnom pásme I na území toho istého členského štátu za predpokladu, že:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1, 2 a 4 a v článkoch 16 a 17;

c)

zariadenie určenia patrí do toho istého dodávateľského reťazca a držané ošípané sa majú premiestniť s cieľom dokončiť výrobný cyklus.

2.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III do zariadenia nachádzajúceho sa v danom reštrikčnom pásme na území toho istého dotknutého členského štátu, ak sú splnené:

a)

všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1, 2 a 4 a v článkoch 16 a 17.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí, aby držané ošípané neboli premiestňované zo zariadenia určenia nachádzajúceho sa v reštrikčnom pásme I, II alebo III aspoň počas obdobia monitorovania afrického moru ošípaných stanoveného v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687.

Článok 29

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z uvedeného reštrikčného pásma na účely okamžitého zabitia v tom istom dotknutom členskom štáte

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1 a za výnimočných okolností, keď v dôsledku uvedeného zákazu vzniknú problémy týkajúce sa životných podmienok zvierat v zariadení, v ktorom sú ošípané držané, a v prípade logistických obmedzení v kapacite zabíjania na bitúnkoch nachádzajúcich sa v reštrikčnom pásme III a určených v súlade s článkom 44 ods. 1 alebo v prípade, že v reštrikčnom pásme III neexistuje určený bitúnok, môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť na účely okamžitého zabitia premiestňovanie ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z uvedeného reštrikčného pásma na bitúnok určený v súlade s článkom 44 ods. 1 v tom istom členskom štáte čo najbližšie k odosielajúcemu zariadeniu nachádzajúcemu sa:

a)

v reštrikčnom pásme II;

b)

v reštrikčnom pásme I, ak nie je možné zabiť zvieratá v reštrikčnom pásme II;

c)

mimo reštrikčných pásiem I, II a III, ak nie je možné zvieratá zabiť v uvedených reštrikčných pásmach.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu udelí povolenie stanovené v odseku 1 len vtedy, ak:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a v článkoch 16 a 17.

3.   Príslušný orgán členského štátu zabezpečí, aby:

a)

držané ošípané boli určené na okamžité zabitie priamo na bitúnok, ktorý bol určený v súlade s článkom 44 ods. 1;

b)

ošípané z reštrikčného pásma III boli pri príchode na určený bitúnok držané oddelene od iných ošípaných a zabité buď:

i)

v konkrétny deň, keď sa zabíjajú len ošípané z reštrikčného pásma III, alebo

ii)

na konci dňa zabíjania, čím sa zabezpečí, aby sa po nich nezabíjali žiadne iné držané ošípané;

c)

sa bitúnok po zabití ošípaných z reštrikčného pásma III a pred zabitím iných držaných ošípaných vyčistil a vydezinfikoval v súlade s pokynmi príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

4.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí, aby:

a)

sa vedľajšie živočíšne produkty získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III a premiestnené mimo uvedeného reštrikčného pásma spracúvali alebo odstraňovali v súlade s článkami 35 a 40;

b)

sa čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III a premiestnené mimo reštrikčného pásma III spracúvali a skladovali v súlade s článkom 43 písm. d).

5.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1, ak premiestňovanie uvedené v odseku 1 tohto článku nespĺňa podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku, príslušný orgán dotknutého členského štátu môže povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z uvedeného reštrikčného pásma za predpokladu, že:

a)

príslušný orgán dotknutého členského štátu posúdil pred udelením povolenia riziká vyplývajúce z takéhoto povolenia a z daného posúdenia vyplýva, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné;

b)

držané ošípané sa premiestňujú na účely okamžitého zabitia za podmienok stanovených v článku 29 ods. 3 písm. b) a c) a v súlade s článkom 28 ods. 2 a článkom 29 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

c)

bitúnok určenia je určený v súlade s článkom 44 ods. 1 a nachádza sa:

i)

v inom reštrikčnom pásme III na území toho istého dotknutého členského štátu čo najbližšie k odosielajúcemu zariadeniu;

ii)

v reštrikčných pásmach II alebo I na území toho istého dotknutého členského štátu, čo najbližšie k odosielajúcemu zariadeniu, ak nie je možné zvieratá zabiť v reštrikčnom pásme III;

iii)

v oblastiach mimo reštrikčných pásiem I, II alebo III na území toho istého dotknutého členského štátu, ak nie je možné zvieratá zabiť v reštrikčných pásmach I, II alebo III;

d)

vedľajšie živočíšne produkty získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III sa spracúvajú alebo odstraňujú v súlade s článkami 35, 38 a 40;

e)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III sa premiestňujú iba z bitúnku v rámci toho istého členského štátu v súlade s článkom 41 ods. 2 písm. b) bodom i).

Článok 30

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z uvedeného reštrikčného pásma na bitúnok nachádzajúci sa na území toho istého dotknutého členského štátu na účely okamžitého zabitia

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III na bitúnok nachádzajúci sa v danom reštrikčnom pásme na území toho istého dotknutého členského štátu, za predpokladu, že:

a)

držané ošípané sa premiestňujú na účely okamžitého zabitia;

b)

bitúnok určenia je:

i)

určený v súlade s článkom 44 ods. 1 a

ii)

nachádza sa v tom istom reštrikčnom pásme III;

c)

vedľajšie živočíšne produkty získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III sa spracúvajú alebo odstraňujú v súlade s článkami 35, 38 a 40;

d)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III sa premiestňujú iba z bitúnku v rámci toho istého členského štátu v súlade s článkom 43 písm. d).

2.   Príslušný orgán udelí povolenia stanovené v odseku 1 len vtedy, ak sú splnené:

a)

všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a 4 a v článkoch 16 a 17.

3.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 9 ods. 1, ak premiestňovanie zásielok držaných ošípaných uvedené v odseku 1 tohto článku nespĺňa podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku, príslušný orgán dotknutého členského štátu môže povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III na bitúnok v danom reštrikčnom pásme za predpokladu, že:

a)

príslušný orgán dotknutého členského štátu posúdil pred udelením povolenia riziká vyplývajúce z takéhoto povolenia a z daného posúdenia vyplýva, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné;

b)

držané ošípané sa premiestňujú na účely okamžitého zabitia;

c)

bitúnok určenia:

i)

je určený v súlade s článkom 44 ods. 1 a

ii)

nachádza sa v tom istom reštrikčnom pásme III čo najbližšie k odosielajúcemu zariadeniu;

d)

vedľajšie živočíšne produkty získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III sa spracúvajú alebo odstraňujú v súlade s článkami 35, 38 a 40;

e)

čerstvé mäso získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III je označené a premiestňované v súlade s osobitnými podmienkami udeľovania povolení na premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa získaného z držaných zvierat druhov zo zoznamu z určitých zariadení stanovenými v článku 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 do spracovateľského podniku s cieľom podrobiť ich jednému z príslušných ošetrení na zmiernenie rizika stanovených v prílohe VII k uvedenému nariadeniu.

ODDIEL 7

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II a III z uvedených reštrikčných pásiem do schváleného závodu na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov

Článok 31

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II alebo III do schváleného závodu na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov umiestneného v rámci alebo mimo reštrikčných pásiem I, II a III nachádzajúcich sa v tom istom dotknutom členskom štáte

1.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 9 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II alebo III do schváleného závodu na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov umiestneného v rámci alebo mimo reštrikčných pásiem I, II a III nachádzajúcich sa v tom istom členskom štáte, v ktorom:

a)

sa držané ošípané ihneď zabijú a

b)

výsledné vedľajšie živočíšne produkty sa odstraňujú v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu udelí povolenie stanovené v odseku 1 len vtedy, ak:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2 a v článku 17.

ODDIEL 8

Osobitné podmienky povoľovania premiestňovania zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II mimo uvedeného reštrikčného pásma

Článok 32

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z daného reštrikčného pásma na území toho istého dotknutého členského štátu

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 10 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok zárodočných produktov z registrovaného alebo schváleného zariadenia pre zárodočné produkty nachádzajúceho sa v reštrikčnom pásme II do iného reštrikčného pásma II alebo do reštrikčných pásiem I alebo III alebo do oblastí mimo reštrikčných pásiem I, II a III na území toho istého členského štátu za predpokladu, že:

a)

zárodočné produkty boli odobrané alebo vyprodukované, spracované a uskladnené v zariadeniach a získané z držaných ošípaných, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a 5 a v článku 16;

b)

kance-darcovia a prasnice-darkyne boli držané v zariadeniach pre zárodočné produkty, v ktorých neboli umiestnené žiadne iné držané ošípané zo zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach II, ktoré nespĺňajú dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článkoch 15 a 16, ani zo zariadení, ktoré sa najmenej 30 dní pred dátumom odberu alebo produkcie zárodočných produktov nachádzali v reštrikčných pásmach III.

Článok 33

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z daného reštrikčného pásma na území toho istého dotknutého členského štátu

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 10 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok zárodočných produktov zo schváleného zariadenia pre zárodočné produkty nachádzajúceho sa v reštrikčnom pásme III do iného reštrikčného pásma III alebo do reštrikčných pásiem I alebo II alebo do oblastí mimo reštrikčných pásiem I, II a III na území toho istého členského štátu za predpokladu, že:

a)

zárodočné produkty boli odobrané alebo vyprodukované, spracované a uskladnené v zariadeniach a získané z držaných ošípaných, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a 5 a v článku 16;

b)

kance-darcovia a prasnice-darkyne boli držané v schválených zariadeniach pre zárodočné produkty:

i)

od narodenia alebo počas obdobia najmenej troch mesiacov pred dátumom odberu zárodočných produktov;

ii)

v ktorých neboli umiestnené žiadne iné držané ošípané zo zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach II, ktoré nespĺňajú dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článkoch 15 a 16, ani zo zariadení, ktoré sa najmenej 30 dní pred dátumom odberu alebo produkcie zárodočných produktov nachádzali v reštrikčných pásmach III;

c)

všetky držané ošípané v schválenom zariadení pre zárodočné produkty sa aspoň raz ročne podrobili laboratórnemu vyšetreniu na africký mor ošípaných s priaznivými výsledkami.

Článok 34

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z daného reštrikčného pásma do reštrikčných pásiem II alebo III v inom členskom štáte

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 10 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok zárodočných produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II zo schváleného zariadenia pre zárodočné produkty nachádzajúceho sa v reštrikčnom pásme II do reštrikčných pásiem II alebo III na území iného dotknutého členského štátu za predpokladu, že:

a)

zárodočné produkty boli odobrané alebo vyprodukované, spracované a uskladnené v zariadeniach pre zárodočné produkty v súlade s podmienkami stanovenými v článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a v článku 16;

b)

kance-darcovia a prasnice-darkyne boli držané v schválených zariadeniach pre zárodočné produkty:

i)

od narodenia alebo počas obdobia najmenej troch mesiacov pred dátumom odberu zárodočných produktov;

ii)

do ktorých neboli najmenej 30 dní pred dátumom odberu alebo produkcie zárodočných produktov umiestnené žiadne iné držané ošípané z reštrikčných pásiem II a III;

c)

zásielky zárodočných produktov spĺňajú všetky ďalšie primerané záruky týkajúce sa zdravia zvierat na základe pozitívneho výsledku posúdenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných:

i)

požadované príslušnými orgánmi odosielajúceho zariadenia;

ii)

schválených príslušným orgánom členského štátu zariadenia určenia pred dátumom premiestnenia zásielok zárodočných produktov;

d)

všetky držané ošípané v schválenom odosielajúcom zariadení pre zárodočné produkty sa aspoň raz ročne podrobujú laboratórnemu vyšetreniu na africký mor ošípaných s priaznivými výsledkami.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu:

a)

vypracuje zoznam schválených zariadení pre zárodočné produkty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku a ktoré sú schválené na účely premiestňovania zásielok zárodočných produktov z reštrikčného pásma II v danom dotknutom členskom štáte do reštrikčných pásiem II a III v inom dotknutom členskom štáte; uvedený zoznam musí obsahovať informácie o schválených zariadeniach pre zárodočné produkty ošípaných, ktoré musí príslušný orgán dotknutého členského uchovávať, ako sa stanovuje v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/686;

b)

sprístupní verejnosti zoznam uvedený v písmene a) na svojom webovom sídle a priebežne ho aktualizuje;

c)

poskytne Komisii a ostatným členským štátom odkaz na webové sídlo uvedené v písmene b).

ODDIEL 9

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem

Článok 35

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem v rámci toho istého členského štátu na účely spracovania alebo odstraňovania

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 tohto nariadenia môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z daných reštrikčných pásiem do závodu alebo zariadenia schváleného príslušným orgánom na účely spracovania, odstraňovania ako odpadu spaľovaním, odstraňovania alebo zhodnocovania spoluspaľovaním vedľajších živočíšnych produktov podľa článku 24 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1069/2009 umiestneného v reštrikčných pásmach II alebo III nachádzajúcich sa v tom istom členskom štáte za predpokladu, že každý dopravný prostriedok je vybavený satelitným navigačným systémom na určenie, prenos a zaznamenanie jeho polohy v reálnom čase.

2.   Prevádzkovateľ dopravy zodpovedný za premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov uvedených v odseku 1:

a)

umožní príslušnému orgánu kontrolovať prostredníctvom satelitného navigačného systému pohyb dopravných prostriedkov v reálnom čase;

b)

uchováva elektronické záznamy o uvedenom pohybe počas obdobia najmenej dvoch mesiacov od dátumu premiestnenia danej zásielky.

3.   Príslušný orgán môže rozhodnúť, že satelitný navigačný systém uvedený v odseku 1 sa nahradí samostatným zapečatením dopravného prostriedku za predpokladu, že:

a)

zásielky vedľajších živočíšnych produktov získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III sa premiestňujú v rámci toho istého členského štátu len na účely uvedené v odseku 1;

b)

každý dopravný prostriedok je zapečatený úradným veterinárnym lekárom ihneď po naložení zásielky vedľajších živočíšnych produktov; plombu môže v prípade potreby porušiť a nahradiť ju novou len úradný veterinárny lekár alebo orgán presadzovania práva členského štátu po dohode s príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

4.   Odchylne od článku 11 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu rozhodnúť o povolení premiestňovania zásielok vedľajších živočíšnych produktov uvedených v odseku 1 tohto článku prostredníctvom dočasného zariadenia na zber schváleného v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1069/2009 za predpokladu, že:

a)

príslušný orgán dotknutého členského štátu posúdil riziká vyplývajúce z takéhoto premiestňovania a z daného posúdenia vyplýva, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné;

b)

vedľajšie živočíšne produkty sa premiestňujú len do schváleného dočasného zariadenia na zber, ktoré sa nachádza čo najbližšie k odosielajúcemu zariadeniu v tom istom dotknutom členskom štáte.

Článok 36

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok maštaľného hnoja získaného z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem v rámci toho istého členského štátu

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 tohto nariadenia môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok maštaľného hnoja (vrátane znečistenej podstielky a použitého steliva) získaného z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III na skládku nachádzajúcu sa mimo uvedených reštrikčných pásiem v tom istom členskom štáte v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v článku 51 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

2.   Odchylne od článku 11 ods. 1 tohto nariadenia môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok maštaľného hnoja (vrátane znečistenej podstielky a použitého steliva) získaného z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II na spracovanie alebo odstraňovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 v zariadení schválenom na dané účely na území toho istého členského štátu.

3.   Prevádzkovateľ dopravy zodpovedný za premiestňovanie zásielok maštaľného hnoja (vrátane znečistenej podstielky a použitého steliva) podľa odsekov 1 a 2:

a)

umožní príslušnému orgánu prostredníctvom satelitného navigačného systému kontrolovať pohyb dopravných prostriedkov v reálnom čase;

b)

uchováva elektronické záznamy o uvedenom pohybe počas obdobia najmenej dvoch mesiacov od dátumu premiestnenia danej zásielky.

4.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že satelitný navigačný systém uvedený v odseku 3 písm. a) sa nahradí samostatným zapečatením dopravného prostriedku za predpokladu, že každý dopravný prostriedok je zapečatený úradným veterinárnym lekárom ihneď po naložení zásielky maštaľného hnoja (vrátane znečistenej podstielky a použitého steliva) podľa odsekov 1 a 2.

Uvedenú plombu môže v prípade potreby porušiť a nahradiť ju novou len úradný veterinárny lekár alebo orgán presadzovania práva dotknutého členského štátu po dohode s daným príslušným orgánom.

Článok 37

Osobitné podmienky povoľovania premiestňovania zásielok materiálov kategórie 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II z uvedených reštrikčných pásiem v rámci toho istého členského štátu na účely spracovania vedľajších živočíšnych produktov podľa článku 24 ods. 1 písm. a), e) a g) nariadenia (ES) č. 1069/2009

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 tohto nariadenia môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z tohto reštrikčného pásma do závodu alebo zariadenia schváleného príslušným orgánom na účely ich ďalšieho spracovania na spracované krmivo, na výrobu spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá a odvodených produktov určených na použitie mimo krmivového reťazca alebo na transformáciu vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn alebo kompost podľa článku 24 ods. 1 písm. a), e) a g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 umiestneného v reštrikčnom pásme II nachádzajúcom sa v tom istom členskom štáte za predpokladu, že:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2;

c)

materiály kategórie 3 pochádzajú z držaných ošípaných a zo zariadení, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a 3 a v článku 16;

d)

materiály kategórie 3 pochádzajú z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II a zabitých buď:

i)

v reštrikčnom pásme II:

v tom istom dotknutom členskom štáte, alebo

v inom dotknutom členskom štáte v súlade s článkom 25,

alebo

ii)

mimo reštrikčného pásma II nachádzajúceho sa v tom istom dotknutom členskom štáte v súlade s článkom 24;

e)

každý dopravný prostriedok je samostatne vybavený satelitným navigačným systémom na určovanie, prenos a zaznamenávanie jeho polohy v reálnom čase;

f)

zásielky materiálov kategórie 3 sa premiestňujú z bitúnku alebo iných zariadení prevádzkovateľov potravinárskych podnikov určených v súlade s článkom 44 ods. 1 priamo do:

i)

spracovateľského podniku na spracovanie odvodených produktov podľa prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

ii)

závodu schváleného na výrobu spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá podľa kapitoly II bodu 3 písm. a) a bodu 3 písm. b) bodov i), ii) a iii) prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

iii)

bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia schváleného na účely transformácie vedľajších živočíšnych produktov na kompost alebo bioplyn v súlade so štandardnými parametrami transformácie podľa kapitoly III oddielu 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 alebo

iv)

spracovateľského podniku na spracovanie odvodených produktov uvedených v prílohe XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

2.   Prevádzkovateľ dopravy zodpovedný za premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 3 uvedených v odseku 1:

a)

umožní príslušnému orgánu kontrolovať prostredníctvom satelitného navigačného systému pohyb dopravných prostriedkov v reálnom čase;

b)

uchováva elektronické záznamy o uvedenom pohybe počas obdobia najmenej dvoch mesiacov od dátumu premiestnenia danej zásielky.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že satelitný navigačný systém uvedený v odseku 1 písm. e) sa nahradí samostatným zapečatením dopravného prostriedku za predpokladu, že:

a)

materiály kategórie 3:

i)

boli získané z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II;

ii)

premiestňujú sa len v rámci toho istého členského štátu na účely uvedené v odseku 1;

b)

každý dopravný prostriedok je zapečatený úradným veterinárnym lekárom ihneď po naložení zásielky materiálov kategórie 3 podľa odseku 1.

Plombu môže v prípade potreby porušiť a nahradiť ju novou len úradný veterinárny lekár alebo orgán presadzovania práva dotknutého členského štátu po dohode s príslušným orgánom uvedeného členského štátu.

Článok 38

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 2 získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem na účely spracovania a odstraňovania v inom členskom štáte

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 tohto nariadenia môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov pozostávajúcich z materiálov kategórie 2, okrem maštaľného hnoja (vrátane znečistenej podstielky a použitého steliva), ktoré sa uvádzajú v článku 36 tohto nariadenia a boli získané z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III, do spracovateľského podniku na účely spracovania spracovateľskými metódami 1 až 5 stanovenými v kapitole III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 alebo do spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie, ako sa stanovuje v článku 24 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1069/2009, umiestnených v inom členskom štáte za predpokladu, že:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2;

c)

každý dopravný prostriedok je samostatne vybavený satelitným navigačným systémom na určovanie, prenos a zaznamenávanie jeho polohy v reálnom čase.

2.   Prevádzkovateľ dopravy zodpovedný za premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 2 uvedených v odseku 1 tohto článku okrem maštaľného hnoja (vrátane znečistenej podstielky a použitého steliva) uvedených v článku 36:

a)

umožní príslušnému orgánu dotknutého členského štátu kontrolovať prostredníctvom satelitného navigačného systému pohyb dopravných prostriedkov v reálnom čase a

b)

uchováva elektronické záznamy o uvedenom pohybe počas obdobia najmenej dvoch mesiacov od dátumu premiestnenia danej zásielky.

3.   Príslušné orgány členských štátov odoslania a určenia zásielky materiálov kategórie 2 uvedených v odseku 1 tohto článku okrem maštaľného hnoja (vrátane znečistenej podstielky a použitého steliva) uvedených v článku 36 tohto nariadenia zabezpečia kontroly uvedenej zásielky v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Článok 39

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma na účely ďalšieho spracovania alebo transformácie v inom členskom štáte

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 tohto nariadenia môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma do závodu alebo zariadenia schváleného príslušným orgánom na účely spracovania materiálov kategórie 3 na spracované krmivo, spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, odvodené produkty určené na použitie mimo krmivového reťazca alebo na transformáciu materiálov kategórie 3 na bioplyn alebo kompost podľa článku 24 ods. 1 písm. a), e) a g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 umiestneného v inom členskom štáte za predpokladu, že:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2;

c)

materiály kategórie 3 pochádzajú z držaných ošípaných a zo zariadení, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a 3 a v článku 16;

d)

materiály kategórie 3 uvedené v odseku 1 sa získavajú z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II a zabitých buď:

i)

v reštrikčnom pásme II:

v tom istom dotknutom členskom štáte, alebo

v inom dotknutom členskom štáte v súlade s článkom 25,

alebo

ii)

mimo reštrikčného pásma II nachádzajúceho sa v tom istom dotknutom členskom štáte v súlade s článkom 24;

e)

každý dopravný prostriedok je samostatne vybavený satelitným navigačným systémom na určovanie, prenos a zaznamenávanie jeho polohy v reálnom čase;

f)

vedľajšie živočíšne produkty sa premiestňujú priamo z bitúnku alebo iných zariadení prevádzkovateľov potravinárskych podnikov určených v súlade s článkom 44 ods. 1 do:

i)

spracovateľského podniku na spracovanie odvodených produktov podľa príloh X a XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

ii)

podniku schváleného na výrobu spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá podľa kapitoly II bodu 3 písm. b) bodov i), ii) a iii) prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

iii)

bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia schváleného na účely transformácie vedľajších živočíšnych produktov na kompost alebo bioplyn v súlade so štandardnými parametrami transformácie podľa kapitoly III oddielu 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

2.   Prevádzkovateľ dopravy zodpovedný za premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 3:

a)

umožní príslušnému orgánu kontrolovať prostredníctvom satelitného navigačného systému pohyb dopravných prostriedkov v reálnom čase a

b)

uchováva elektronické záznamy o uvedenom pohybe počas obdobia najmenej dvoch mesiacov od dátumu premiestnenia danej zásielky.

Článok 40

Osobitné podmienky povoľovania premiestňovania zásielok materiálov kategórie 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach III z uvedeného reštrikčného pásma v rámci toho istého členského štátu na účely spracovania vedľajších živočíšnych produktov podľa článku 24 ods. 1 písm. a), e) a g) nariadenia (ES) č. 1069/2009

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 tohto nariadenia môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 3 získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III z uvedeného reštrikčného pásma do závodu alebo zariadenia schváleného príslušným orgánom na výrobu spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá, odvodených produktov určených na použitie mimo krmivového reťazca alebo na transformáciu materiálov kategórie 3 na bioplyn alebo kompost podľa článku 24 ods. 1 písm. a), e) a g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 umiestneného v reštrikčnom pásme III nachádzajúcom sa v tom istom členskom štáte za predpokladu, že:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2;

c)

materiály kategórie 3 pochádzajú z držaných ošípaných a zo zariadení, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a 3 a v článku 16;

d)

materiály kategórie 3 pochádzajú z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III a zabitých v súlade s článkom 29 alebo 30;

e)

každý dopravný prostriedok je samostatne vybavený satelitným navigačným systémom na určovanie, prenos a zaznamenávanie jeho polohy v reálnom čase;

f)

zásielky materiálov kategórie 3 sa premiestňujú priamo z bitúnku alebo iných zariadení prevádzkovateľov potravinárskych podnikov určených v súlade s článkom 44 ods. 1 do:

i)

spracovateľského podniku na spracovanie odvodených produktov podľa príloh X a XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

ii)

závodu schváleného príslušným orgánom na výrobu spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá podľa kapitoly II bodu 3 písm. a) a bodu 3 písm. b) bodov i), ii) a iii) prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

iii)

bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia schváleného príslušným orgánom na účely transformácie vedľajších živočíšnych produktov na kompost alebo bioplyn v súlade so štandardnými parametrami transformácie podľa kapitoly III oddielu 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

2.   Prevádzkovateľ dopravy zodpovedný za premiestňovanie zásielok materiálov kategórie 3 uvedených v odseku 1:

a)

umožní príslušnému orgánu kontrolovať prostredníctvom satelitného navigačného systému pohyb dopravných prostriedkov v reálnom čase;

b)

uchováva elektronické záznamy o uvedenom pohybe počas obdobia najmenej dvoch mesiacov od dátumu premiestnenia danej zásielky.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že satelitný navigačný systém uvedený v odseku 1 písm. e) sa nahradí samostatným zapečatením dopravného prostriedku za predpokladu, že:

a)

materiály kategórie 3 sa premiestňujú len v rámci toho istého členského štátu na účely uvedené v odseku 1;

b)

každý dopravný prostriedok je zapečatený úradným veterinárnym lekárom ihneď po naložení zásielky materiálov kategórie 3 podľa odseku 1.

Plombu môže v prípade potreby porušiť a nahradiť ju novou len úradný veterinárny lekár alebo orgán presadzovania práva dotknutého členského štátu po dohode s príslušným orgánom uvedeného členského štátu.

ODDIEL 10

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III z uvedených reštrikčných pásiem

Článok 41

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma na území toho istého dotknutého členského štátu

1.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 12 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma na území toho istého dotknutého členského štátu za predpokladu, že:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) boli získané z ošípaných držaných v zariadeniach, ktoré spĺňajú dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a 3 a v článku 16;

c)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) boli vyrobené v zariadeniach určených v súlade s článkom 44 ods. 1.

2.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 12 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu, ak nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, povoliť premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma na území toho istého dotknutého členského štátu za predpokladu, že:

a)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) boli vyrobené v zariadeniach určených v súlade s článkom 44 ods. 1;

b)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) sú buď:

i)

v prípade, že ide len o čerstvé mäso, označené a premiestňované v súlade s osobitnými podmienkami na povoľovanie premiestňovania zásielok čerstvého mäsa získaného z držaných zvierat druhov zo zoznamu z určitých zariadení stanovených v článku 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 do spracovateľského zariadenia s cieľom podrobiť ich jednému z príslušných ošetrení na zmiernenie rizika stanovených v prílohe VII k uvedenému nariadeniu,

alebo

ii)

boli označené v súlade s článkom 47 a

iii)

sú určené len na premiestňovanie v rámci toho istého dotknutého členského štátu.

Článok 42

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma do iného členského štátu a do tretích krajín

Odchylne od zákazov stanovených v článku 12 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II z uvedeného reštrikčného pásma do iného členského štátu a do tretích krajín za predpokladu, že:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2;

c)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) pochádzajú z ošípaných držaných v zariadeniach, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v:

i)

článku 15 ods. 1 písm. b) a c), článku 15 ods. 2 a 3 a

ii)

článku 15 ods. 1 písm. a) s výnimkou prípadov, keď sa držané ošípané premiestňujú do zariadení v súlade s článkom 24 a

iii)

článku 16;

d)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) boli vyrobené v zariadeniach určených v súlade s článkom 44 ods. 1.

Článok 43

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III do iných reštrikčných pásiem I, II a III alebo do oblastí mimo reštrikčných pásiem I, II a III na území toho istého členského štátu

Odchylne od zákazov stanovených v článku 12 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III do iných reštrikčných pásiem I, II a III alebo do oblastí mimo reštrikčných pásiem I, II a III na území toho istého členského štátu za predpokladu, že:

a)

sú splnené všeobecné podmienky stanovené v článku 43 ods. 2 až 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687;

b)

sú splnené dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článku 14 ods. 2;

c)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) sa získali z ošípaných:

i)

držaných v zariadeniach, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v:

článku 15 ods. 1 písm. b) a c) a článku 15 ods. 2 a

článku 15 ods. 1 písm. a) s výnimkou prípadov, keď sa držané ošípané premiestňujú do zariadení v súlade s článkom 29 a

článku 16;

ii)

zabitých buď:

v rámci toho istého reštrikčného pásma III alebo

mimo toho istého reštrikčného pásma III po povolenom premiestnení v súlade s článkom 29;

d)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) boli vyrobené v zariadeniach určených v súlade s článkom 44 ods. 1; a buď

i)

v prípade, že ide len o čerstvé mäso, označené a premiestňované v súlade s osobitnými podmienkami na povoľovanie premiestňovania zásielok čerstvého mäsa získaného z držaných zvierat druhov zo zoznamu z určitých zariadení stanovených v článku 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 do spracovateľského zariadenia s cieľom podrobiť ich jednému z príslušných ošetrení na zmiernenie rizika stanovených v prílohe VII k uvedenému nariadeniu,

alebo

ii)

boli označené v súlade s článkom 47 a

iii)

sú určené len na premiestňovanie v rámci toho istého dotknutého členského štátu.

KAPITOLA IV

OSOBITNÉ OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA V SÚVISLOSTI S AFRICKÝM MOROM OŠÍPANÝCH PRE POTRAVINÁRSKE PODNIKY V DOTKNUTÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Článok 44

Osobitné určenie bitúnkov a rozrábkarní, chladiarenských skladov, prevádzkarní na spracovanie mäsa a prevádzkarní na manipuláciu so zverou

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu na základe žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku určí zariadenia na:

a)

okamžité zabitie držaných ošípaných z reštrikčných pásiem II a III:

i)

v rámci daných reštrikčných pásiem II a III, ako sa uvádza v článkoch 24 a 30;

ii)

mimo daných reštrikčných pásiem II a III, ako sa uvádza v článkoch 24 a 29;

b)

rozrábanie, spracovanie a skladovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II alebo III, ako sa uvádza v článkoch 41, 42 a 43;

c)

prípravu zveriny podľa bodu 1 (1.18) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a spracovanie a skladovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov získaných z diviačej zveri v reštrikčných pásmach I, II alebo III, ako sa stanovuje v článkoch 51 a 52 tohto nariadenia;

d)

prípravu zveriny podľa bodu 1 (1.18) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a spracovanie a skladovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z diviačej zveri, ak sa dané zariadenia nachádzajú v reštrikčných pásmach I, II alebo III, ako sa stanovuje v článkoch 51 a 52 tohto nariadenia.

2.   Príslušný orgán môže rozhodnúť, že určenie uvedené v odseku 1 sa nevyžaduje v prípade zariadení, v ktorých sa spracúvajú, rozrábajú a skladujú čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II alebo III a získané z diviačej zveri v reštrikčných pásmach I, II alebo III a v prípade zariadení uvedených v odseku 1 písm. d) za predpokladu, že:

a)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) pochádzajúce z ošípaných sa v daných zariadeniach označia osobitnou zdravotnou značkou, prípadne identifikačnou značkou podľa článku 47;

b)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) pochádzajúce z ošípaných z uvedených zariadení sú určené len pre ten istý dotknutý členský štát;

c)

vedľajšie živočíšne produkty pochádzajúce z ošípaných z daných zariadení sa spracúvajú alebo odstraňujú v súlade s článkom 35 v rámci toho istého členského štátu.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu:

a)

poskytne Komisii a ostatným členským štátom odkaz na webové sídlo príslušného orgánu, na ktorom je zoznam určených zariadení a ich činností uvedených v odseku 1;

b)

priebežne aktualizuje zoznam uvedený v písmene a).

Článok 45

Osobitné podmienky na určenie zariadení na okamžité zabitie ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II alebo III

Príslušný orgán dotknutého členského štátu určí zariadenia na okamžité zabitie ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II alebo III, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zabíjanie ošípaných držaných mimo reštrikčných pásiem II a III a ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II alebo III, ktoré podliehajú povolenému premiestňovaniu stanovenému v článkoch 24, 29 a 30, ako aj výroba a skladovanie produktov z nich sa vykonávajú oddelene od zabíjania ošípaných držaných v reštrikčných pásmach I, II alebo III a od výroby a skladovania produktov z nich, ktoré nespĺňajú príslušné:

i)

dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článkoch 15, 16 a 17 a

ii)

osobitné podmienky stanovené v článkoch 24, 29 a 30;

b)

prevádzkovateľ zariadenia má zavedené a zdokumentované pokyny alebo postupy schválené príslušným orgánom dotknutého členského štátu s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v písmene a).

Článok 46

Osobitné podmienky na určenie zariadení na rozrábanie, spracovanie a skladovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III

Príslušný orgán dotknutého členského štátu určí zariadenia na rozrábanie, spracovanie a skladovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

rozrábanie, spracovanie a skladovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných mimo reštrikčných pásiem II a III a z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III sa vykonáva oddelene od čerstvého mäsa a mäsových výrobkov (vrátane čriev) získaných z ošípaných držaných v reštrikčných pásmach II a III, ktoré nespĺňajú príslušné:

i)

dodatočné všeobecné podmienky stanovené v článkoch 15, 16 a 17 a

ii)

osobitné podmienky stanovené v článkoch 41, 42 a 43;

b)

prevádzkovateľ zariadenia má zavedené a zdokumentované pokyny alebo postupy schválené príslušným orgánom dotknutého členského štátu s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v písmene a).

Článok 47

Osobitné zdravotné alebo identifikačné značky

1.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí, aby boli v súlade s odsekom 2 označené tieto produkty živočíšneho pôvodu:

a)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme III, ako sa stanovuje v článku 43 písm. d) bode ii);

b)

čerstvé mäso a mäsové výrobky (vrátane čriev) získané z ošípaných držaných v reštrikčnom pásme II, ak nie sú splnené osobitné podmienky na povolenie premiestňovania zásielok daných komodít z reštrikčného pásma II v zmysle článku 41 ods. 1, ako sa stanovuje v článku 24 ods. 3 písm. e) a v článku 41 ods. 2 písm. b) bode ii);

c)

čerstvé mäso a mäsové výrobky z diviačej zveri premiestňované v rámci alebo z reštrikčného pásma I zo zariadenia určeného v súlade s článkom 44 ods. 1, ako sa stanovuje v článku 52 ods. 1 písm. c) bode iii) prvej zarážke.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu a v prípade potreby aj prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby:

a)

sa na produkty živočíšneho pôvodu uvedené v odseku 1 tohto článku určené na premiestňovanie iba v rámci toho istého dotknutého členského štátu aplikovala zdravotná, prípadne identifikačná značka, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 853/2004 s dvoma ďalšími diagonálnymi rovnobežnými čiarami;

b)

po označení produktov živočíšneho pôvodu, ako sa stanovuje v odseku 2 písm. a) tohto článku, zostávajú informácie požadované pre zdravotnú, prípadne identifikačnú značku stanovenú v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 853/2004 ľahko čitateľné.

3.   Odchylne od odseku 2 tohto článku môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť používanie inej formy osobitnej zdravotnej, prípadne identifikačnej značky, ktorá nie je oválna a ktorú nemožno zameniť so zdravotnou alebo identifikačnou značkou stanovenou v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 853/2004, na obdobie dvanástich mesiacov odo dňa uverejnenia tohto nariadenia.

KAPITOLA V

OSOBITNÉ OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB UPLATNITEĽNÉ NA DIVIAČIU ZVER V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Článok 48

Osobitné zákazy premiestňovania zásielok diviačej zveri prevádzkovateľmi

Príslušné orgány členských štátov zakážu premiestňovanie zásielok diviačej zveri prevádzkovateľmi, ako sa stanovuje v článku 101 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/688:

a)

v rámci celého územia členského štátu;

b)

z celého územia členského štátu do:

i)

iných členských štátov a

ii)

tretích krajín.

Článok 49

Osobitné zákazy premiestňovania v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z týchto reštrikčných pásiem, pokiaľ ide o čerstvé mäso, mäsové výrobky a akékoľvek iné produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty získané z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu

1.   Príslušné orgány dotknutých členských štátov zakážu premiestňovať v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z nich zásielky čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov získaných z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu.

2.   Príslušné orgány dotknutých členských štátov zakážu premiestňovať v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z nich čerstvé mäso, mäsové výrobky a akékoľvek iné produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty získané z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu:

a)

na súkromné domáce použitie;

b)

poľovníkmi na účely dodávky malých množstiev diviačej zveri alebo bravčového mäsa zo zveriny priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré zásobujú konečného spotrebiteľa, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 853/2004.

Článok 50

Všeobecné zákazy premiestňovania zásielok produktov získaných z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu a sú považované za rizikové, pokiaľ ide o šírenie afrického moru ošípaných

Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže v rámci územia toho istého členského štátu zakázať premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov získaných z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, ak sa domnieva, že existuje riziko šírenia afrického moru ošípaných na diviačiu zver alebo produkty z nej, šírenia z diviačej zveri alebo produktov z nej alebo prostredníctvom diviačej zveri alebo produktov z nej.

Článok 51

Osobitné podmienky udeľovania výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z týchto reštrikčných pásiem, pokiaľ ide o zásielky mäsových výrobkov získaných z diviačej zveri

1.   Odchylne od zákazu stanoveného v článku 49 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie v rámci reštrikčných pásiem I, II alebo III a z týchto pásiem, pokiaľ ide o zásielky mäsových výrobkov získaných z diviačej zveri zo zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II alebo III do:

a)

iných reštrikčných pásiem I, II alebo III nachádzajúcich sa v tom istom dotknutom členskom štáte;

b)

oblastí mimo reštrikčných pásiem I, II a III toho istého dotknutého členského štátu a

c)

iných členských štátov a do tretích krajín.

2.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu povolí premiestňovanie zásielok mäsových výrobkov získaných z diviačej zveri zo zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčných pásmach I, II alebo III podľa odseku 1, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

každý diviak použitý na výrobu a spracovanie mäsových výrobkov v reštrikčných pásmach I, II a III bol podrobený testom na identifikáciu patogénu afrického moru ošípaných;

b)

príslušný orgán získal negatívne výsledky testov na identifikáciu patogénu afrického moru ošípaných uvedených v písmene a) pred ošetrením uvedeným v písmene c) bode ii);

c)

mäsové výrobky z diviačej zveri:

i)

boli vyrobené, spracované a skladované v zariadeniach schválených v súlade s článkom 44 ods. 1 a

ii)

boli podrobené príslušnému ošetreniu na zmiernenie rizika v prípade produktov živočíšneho pôvodu z reštrikčných pásiem v súlade s prílohou VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/687, pokiaľ ide o africký mor ošípaných.

Článok 52

Osobitné podmienky týkajúce sa výnimiek, ktorými sa povoľuje premiestňovanie v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z reštrikčného pásma I, pokiaľ ide o čerstvé mäso, mäsové výrobky a akékoľvek iné produkty živočíšneho pôvodu získané z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu

1.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 49 ods. 1 a 2 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie v rámci a z reštrikčného pásma I zásielok čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu získaných z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, do iných reštrikčných pásiem I, II a III alebo do oblastí mimo reštrikčných pásiem I, II a III toho istého členského štátu za predpokladu, že:

a)

každý diviak bol podrobený testom na identifikáciu patogénu afrického moru ošípaných pred premiestnením zásielky čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu z daného diviaka;

b)

príslušný orgán dotknutého členského štátu získal pred premiestnením zásielky negatívne výsledky testov na identifikáciu patogénu afrického moru ošípaných uvedených v písmene a);

c)

čerstvé mäso, mäsové výrobky a akékoľvek iné produkty živočíšneho pôvodu z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, sa premiestňujú v rámci alebo mimo reštrikčného pásma I v rámci toho istého členského štátu:

i)

na súkromné domáce použitie alebo

ii)

poľovníkmi na účely dodávky malých množstiev diviačej zveri alebo bravčového mäsa zo zveriny priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré zásobujú konečného spotrebiteľa, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 853/2004 alebo

iii)

zo zariadenia určeného v súlade s článkom 44 ods. 1, kde čerstvé mäso a mäsové výrobky boli označené buď:

osobitnou zdravotnou alebo identifikačnou značkou v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. c), alebo

v súlade s článkom 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 a premiestňujú sa do spracovateľského podniku, aby sa podrobili jednému z príslušných ošetrení na zmiernenie rizika stanovených v prílohe VII k uvedenému nariadeniu.

2.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 49 ods. 1 a 2 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť premiestňovanie zásielok čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu získaných z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, v rámci reštrikčných pásiem II a III toho istého členského štátu za predpokladu, že:

a)

každý diviak bol podrobený testom na identifikáciu patogénu afrického moru ošípaných pred premiestnením zásielky čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu z daného diviaka, resp. z jeho tela, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu;

b)

príslušný orgán dotknutého členského štátu získal pred premiestnením zásielky negatívne výsledky testov na identifikáciu patogénu afrického moru ošípaných uvedených v písmene a);

c)

čerstvé mäso, mäsové výrobky a akékoľvek iné produkty živočíšneho pôvodu z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, sa premiestňujú v rámci reštrikčných pásiem II a III v rámci toho istého členského štátu buď na účely:

i)

súkromného domáceho použitia,

alebo

ii)

sú v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v článku 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 premiestňované do spracovateľského podniku, aby sa podrobili jednému z príslušných ošetrení na zmiernenie rizika v prípade produktov živočíšneho pôvodu stanovených v prílohe VII k uvedenému nariadeniu.

3.   Príslušný orgán dotknutého členského štátu môže rozhodnúť, že testy na identifikáciu patogénu uvedené v odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) sa nevyžadujú v reštrikčnom pásme I, II alebo III za predpokladu, že:

a)

príslušný orgán dotknutého členského štátu na základe primeraného a nepretržitého dohľadu posúdil špecifickú epidemiologickú situáciu afrického moru ošípaných a súvisiace riziká v danom reštrikčnom pásme alebo v jeho časti a z uvedeného posúdenia vyplynulo, že riziko šírenia afrického moru ošípaných je zanedbateľné;

b)

posúdenie uvedené v písmene a) sa pravidelne preskúmava:

i)

berúc do úvahy vývoj špecifickej epidemiologickej situácie afrického moru ošípaných v konkrétnom reštrikčnom pásme a

ii)

príslušný orgán dotknutého členského štátu považuje riziko šírenia afrického moru ošípaných za zanedbateľné;

c)

zásielka čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, sa premiestňuje iba:

i)

v rámci reštrikčných pásiem I, II a III toho istého dotknutého členského štátu čo najbližšie k miestu, kde bol diviak ulovený a

ii)

na súkromné domáce použitie.

Článok 53

Povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa certifikátov zdravia zvierat pre zásielky čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu získaných z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, pri premiestňovaní z reštrikčných pásiem I, II a III

Prevádzkovatelia premiestňujú zásielky čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a akýchkoľvek iných produktov živočíšneho pôvodu získaných z diviačej zveri a z tiel diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, z reštrikčných pásiem I, II a III iba:

a)

v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 51 a 52 a

b)

ak tieto zásielky sprevádza certifikát zdravia zvierat, ako sa stanovuje v článku 167 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/429, ktorý obsahuje:

i)

informácie požadované v súlade s článkom 168 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 a informácie stanovené v prílohe k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/2154 a

ii)

aspoň jedno z týchto potvrdení o súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení:

„Čerstvé mäso a mäsové výrobky a akékoľvek iné produkty živočíšneho pôvodu z reštrikčného pásma I získané z diviačej zveri v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594“;

„Telá diviačej zveri, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, z reštrikčného pásma I v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2023/594“;

„Mäsové výrobky, ktoré boli podrobené príslušnému ošetreniu na zníženie rizika, pochádzajú z reštrikčných pásiem I, II a III a boli získané z diviačej zveri v súlade s osobitnými opatreniami na kontrolu chorôb v prípade afrického moru ošípaných, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) (EÚ) 2023/594“

V prípade premiestňovania takýchto zásielok v rámci toho istého dotknutého členského štátu však príslušný orgán môže rozhodnúť, že sa certifikát zdravia zvierat nemusí vydať, ako sa uvádza v článku 167 ods. 1 prvom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 54

Osobitné podmienky povoľovania premiestňovania zásielok vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov z diviačej zveri v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z nich

1.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 49 ods. 1 a 2 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z týchto reštrikčných pásiem premiestňovanie zásielok odvodených produktov získaných z diviačej zveri do iných reštrikčných pásiem I, II a III alebo do oblastí mimo reštrikčných pásiem I, II a III toho istého členského štátu a do iných členských štátov za predpokladu, že boli podrobené ošetreniu na zmiernenie rizika, ktorým sa zabezpečí, že odvodené produkty nepredstavujú žiadne riziko z hľadiska šírenia afrického moru ošípaných.

2.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 49 ods. 1 môže príslušný orgán dotknutého členského štátu povoliť v rámci reštrikčných pásiem I, II a III a z týchto reštrikčných pásiem premiestňovanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov získaných z diviačej zveri do iných reštrikčných pásiem I, II a III alebo do oblastí mimo reštrikčných pásiem I, II a III toho istého členského štátu za predpokladu, že:

a)

vedľajšie živočíšne produkty sa zbierajú, prepravujú a odstraňujú v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009;

b)

v prípade pohybov mimo reštrikčných pásiem I, II a III je každý dopravný prostriedok použitý na premiestňovanie samostatne vybavený satelitným navigačným systémom na určovanie, prenos a zaznamenávanie jeho polohy v reálnom čase. Prevádzkovateľ prepravy musí umožniť príslušnému orgánu kontrolovať pohyb dopravného prostriedku v reálnom čase a musí uchovávať elektronické záznamy o pohybe počas obdobia najmenej dvoch mesiacov od času premiestnenia zásielky.

Článok 55

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s certifikátmi zdravia zvierat pri premiestňovaní zásielok vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri mimo reštrikčných pásiem I, II a III na území toho istého dotknutého členského štátu

Prevádzkovatelia premiestňujú zásielky vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri mimo reštrikčných pásiem I, II a III v rámci toho istého dotknutého členského štátu v prípade uvedenom v článku 54 ods. 2 len vtedy, ak tieto zásielky sprevádza:

a)

obchodný doklad stanovený v kapitole III prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a

b)

certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 22 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

Príslušný orgán dotknutého členského štátu však môže rozhodnúť, že certifikát zdravia zvierat sa nevydá, ako sa uvádza v článku 22 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

Článok 56

Národné akčné plány týkajúce sa diviačej zveri s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných v Únii

1.   Všetky členské štáty vypracujú národné akčné plány vzťahujúce sa na populácie diviačej zveri na svojom území s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných v Únii (ďalej len „národné akčné plány“) do šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie s cieľom zabezpečiť:

a)

vysokú úroveň informovanosti o chorobách a pripravenosti na ne, pokiaľ ide o riziká spojené so šírením afrického moru ošípaných diviačou zverou;

b)

prevenciu, zamedzenie šírenia, kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných;

c)

koordinované opatrenia vzťahujúce sa na diviačiu zver s cieľom zohľadniť riziká, ktoré tieto zvieratá predstavujú, pokiaľ ide o šírenie afrického moru ošípaných.

2.   Národné akčné plány sa vypracujú v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v prílohe IV.

3.   Členský štát sa môže rozhodnúť národný akčný plán nevypracovať, ak sa primeraným a nepretržitým dohľadom nezískal žiadny dôkaz o trvalom výskyte diviačej zveri v danom členskom štáte.

4.   Opatrenia prijaté členskými štátmi v rámci národných akčných plánov musia byť v relevantných prípadoch zlučiteľné s pravidlami Únie v oblasti životného prostredia (vrátane požiadaviek na ochranu prírody) stanovenými v smerniciach 2009/147/ES a 92/43/EHS.

5.   Členské štáty predložia svoje národné akčné plány a ročné výsledky ich vykonávania Komisii a ostatným členským štátom.

KAPITOLA VI

OSOBITNÉ INFORMAČNÉ POVINNOSTI A POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA ODBORNEJ PRÍPRAVY V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Článok 57

Osobitné informačné povinnosti dotknutých členských štátov

1.   Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby aspoň prevádzkovatelia železničnej dopravy, autobusovej dopravy, prevádzkovatelia letísk a prístavov, cestovné agentúry, organizátori poľovníckych zájazdov a prevádzkovatelia poštových služieb boli povinní upozorňovať svojich zákazníkov na kontrolné opatrenia stanovené v tomto nariadení, a to najmä tak, že budú cestujúcim, ktorí sa premiestňujú z reštrikčných pásiem I, II a III, ako aj klientom poštových služieb, náležitým spôsobom poskytovať informácie o hlavných zákazoch stanovených v článkoch 9, 11, 12, 48 a 49.

Na tento účel dotknuté členské štáty organizujú a vykonávajú pravidelné kampane zamerané na zvyšovanie informovanosti verejnosti s cieľom propagovať a šíriť informácie o osobitných opatreniach na kontrolu chorôb stanovených v tomto nariadení.

2.   Dotknuté členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá o:

a)

zmenách epidemiologickej situácie v súvislosti s africkým morom ošípaných na svojom území;

b)

výsledkoch dohľadu nad africkým morom ošípaných u držaných ošípaných a diviačej zveri vykonávaného v reštrikčných pásmach I, II a III a v oblastiach mimo uvedených reštrikčných pásiem;

c)

výsledkoch dohľadu nad africkým morom ošípaných u držaných ošípaných a diviačej zveri vykonávaného v oblastiach uvedených v prílohe II;

(d)

iných opatreniach a iniciatívach prijatých na prevenciu, kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných.

Článok 58

Povinnosti dotknutých členských štátov týkajúce sa osobitnej odbornej prípravy

Dotknuté členské štáty organizujú a pravidelne alebo vo vhodných intervaloch zabezpečujú osobitnú odbornú prípravu o rizikách spojených s africkým morom ošípaných a o možných preventívnych, kontrolných a eradikačných opatreniach aspoň pre tieto cieľové skupiny:

a)

veterinárni lekári;

b)

poľnohospodári, ktorí držia ošípané, a iní príslušní prevádzkovatelia a prepravcovia;

c)

poľovníci.

Článok 59

Osobitné informačné povinnosti všetkých členských štátov

1.   Všetky členské štáty zabezpečia, aby:

a)

na hlavných trasách pozemnej infraštruktúry, ako sú medzinárodné pozemné komunikácie a železnice, a v rámci súvisiacich sietí pozemnej dopravy boli cestujúci náležite upozorňovaní na riziká prenosu afrického moru ošípaných a na kontrolné opatrenia stanovené v tomto nariadení:

i)

viditeľným a výrazným spôsobom;

ii)

spôsobom, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre cestujúcich, ktorí prichádzajú z a cestujú do:

reštrikčných pásiem I, II a III alebo

tretích krajín, v ktorých hrozí riziko šírenia afrického moru ošípaných;

b)

boli zavedené potrebné opatrenia s cieľom zvýšiť informovanosť zainteresovaných strán pôsobiacich v odvetví chovu ošípaných vrátane malých zariadení o rizikách zavlečenia a šírenia vírusu afrického moru ošípaných a poskytnúť im najaktuálnejšie informácie o posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti týkajúcich sa zariadení pre držané ošípané, ktoré sa nachádzajú v reštrikčných pásmach I, II alebo III v zmysle prílohy III, najmä o opatreniach, ktoré sa majú dodržiavať v reštrikčných pásmach I, II a III, a to prostriedkami, ktoré sú najvhodnejšie na poskytnutie takýchto informácií daným zainteresovaným stranám.

2.   Všetky členské štáty musia, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, zvýšiť informovanosť:

a)

verejnosti, ako sa stanovuje v článku 15 nariadenia (EÚ) 2016/429;

b)

veterinárnych lekárov, poľnohospodárov, iných príslušných prevádzkovateľov a prepravcov a poľovníkov.

3.   Všetky členské štáty poskytnú verejnosti a odborníkom uvedeným v odseku 2 najvhodnejšie informácie o zmierňovaní rizika a posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti, ako sa stanovuje v:

a)

prílohe III;

b)

usmerneniach Únie týkajúcich sa afrického moru ošípaných dohodnutých s členskými štátmi v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá;

c)

dostupných vedeckých dôkazoch poskytnutých Európskym úradom pre bezpečnosť potravín;

d)

Kódexe zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 60

Zrušenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/605

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/605 sa zrušuje od 21. apríla 2023.

Článok 61

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. apríla 2023 do 20. apríla 2028.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 64).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605 zo 7. apríla 2021, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných (Ú. v. EÚ L 129, 15.4.2021, s. 1).

(7)  Kódex zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (2022).

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(10)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(7):5344.

(11)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(1):5996.

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(13)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(14)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty zahŕňajú na účely tohto nariadenia Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/686 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schvaľovanie zariadení pre zárodočné produkty, požiadavky na vysledovateľnosť a na zdravie zvierat pri premiestňovaní zárodočných produktov určitých držaných suchozemských zvierat v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 1).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2154 zo 14. októbra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat, certifikáciu a nahlasovanie pri premiestňovaní produktov živočíšneho pôvodu zo suchozemských živočíchov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 431, 21.12.2020, s. 5).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/688 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 140).


PRÍLOHA I

REŠTRIKČNÉ PÁSMA I, II A III

ČASŤ I

1.   Nemecko

Tieto reštrikčné pásma I v Nemecku:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

 

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estónsko

Tieto reštrikčné pásma I v Estónsku:

Hiiu maakond.

3.   Grécko

Tieto reštrikčné pásma I v Grécku:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lotyšsko

Tieto reštrikčné pásma I v Lotyšsku:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Litva

Tieto reštrikčné pásma I v Litve:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Maďarsko

Tieto reštrikčné pásma I v Maďarsku:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Poľsko

Tieto reštrikčné pásma I v Poľsku:

 

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

 

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

 

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

 

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

 

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

 

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

 

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

 

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

 

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

 

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

 

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

 

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovensko

Tieto reštrikčné pásma I na Slovensku:

v okrese Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

v okrese Veľký Krtíš, obce Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

v okrese Levice, obce Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmák, Plášťovce, Ipeľské Úľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

v okrese Krupina, obce Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

celý okres Ružomberok,

v regióne Turčianske Teplice, obce Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

v okrese Martin, obce Blatnica, Folkušová, Necpaly,

v okrese Dolný Kubín, obce Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

v okrese Tvrdošín, obce Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

v okrese Žarnovica, obce Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

celý okres Žiar nad Hronom okrem obcí zahrnutých v pásme II.

9.   Taliansko

Tieto reštrikčné pásma I v Taliansku:

 

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

 

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

 

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

 

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

 

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

10.   Česká republika

Tieto reštrikčné pásma I v Českej republike:

 

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce , Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

ČASŤ II

1.   Bulharsko

Tieto reštrikčné pásma II v Bulharsku:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Nemecko

Tieto reštrikčné pásma II v Nemecku:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,