EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1180

Nariadenie Komisie (ES) č. 1180/2008 z  28. novembra 2008 ustanovujúce systém pre oznamovanie informácií o určitých dodávkach hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa na územie Ruskej federácie (kodifikované znenie)

OJ L 319, 29.11.2008, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; Zrušil 32012R0948

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1180/oj

29.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1180/2008

z 28. novembra 2008

ustanovujúce systém pre oznamovanie informácií o určitých dodávkach hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa na územie Ruskej federácie

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na jeho článok 170 a článok 192 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2584/2000 z 24. novembra 2000 ustanovujúce systém pre oznamovanie informácií o určitých dodávkach hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa na územie Ruskej federácie (2) bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 2 protokolu 2 o vzájomnej administratívnej pomoci na správne uplatňovanie colných predpisov pripojeného k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej (4), stanovuje, že strany si musia vzájomne pomáhať pri zabezpečovaní správneho uplatňovania colných predpisov, najmä predchádzaním, odhaľovaním a vyšetrovaním porušovaní týchto predpisov. Na účel vykonávania administratívnej pomoci Komisia, zastúpená Európskym úradom pre odhaľovanie podvodov (OLAF) a ruské orgány uzatvorili dohodu, ktorá ustanovuje mechanizmus pre oznamovanie informácií o pohyboch tovarov medzi Spoločenstvom a Ruskou federáciou.

(3)

Ako súčasť takejto administratívnej pomoci, konkrétne v súvislosti s dopravou výrobkov z hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa smerujúceho do Ruskej federácie, sa ustanovujú informácie, ktoré prevádzkovatelia musia posielať príslušným orgánom členských štátov, úradu OLAF a ruským orgánom.

(4)

Takéto informácie a zavedený systém oznamovania by mali umožniť sledovanie vývozov príslušných produktov do Ruskej federácie, a kde je to vhodné, odhaľovanie prípadov, v ktorých náhrada nie je splatená a musí sa vymáhať.

(5)

Uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia sa posúdi po dostatočnej dobe ich uplatňovania. Posúdenie uskutočnené na tomto základe môže, kde je to vhodné, viesť k ich rozšíreniu na vývozy iných výrobkov a môže zahŕňať finančné dôsledky, kde existujú záväzky alebo kde nie sú splnené.

(6)

Článok 16 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (5), stanovuje, že Komisia môže v niektorých osobitných prípadoch stanoviť predloženie dôkazu o vývoze vo forme osobitných dokladov alebo iným spôsobom. V dôsledku toho by sa pre vývoz stanovený týmto nariadením mali informácie ruských orgánov považovať za nový zdroj dôkazov dopĺňajúci existujúce zdroje dôkazov.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie sa vzťahuje na zásielky výrobkov z hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa, ktoré patria pod kódy KN 0201, 0202 a 0203, smerujúce na územie Ruskej federácie (ďalej len „Rusko“), ktoré majú k vývoznému vyhláseniu priloženú žiadosť o náhradu.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na zásielky uvedené v prvom pododseku, ktorých množstvo je menšie ako 3 000 kilogramov.

Článok 2

Vývozcovia, ktorí si želajú využívať ustanovenia uvedené v článku 4 ods. 2, poskytujú ústrednému orgánu vymenovanému každým členským štátom vývozu pre každé vývozné vyhlásenie do desiatich pracovných dní od dátumu vyloženia výrobkov v Rusku tieto informácie:

a)

číslo vývozného vyhlásenia, colný úrad vývozu a dátum splnenia vývozných colných formalít;

b)

opis tovaru uvádzajúci osemmiestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry pre výrobok;

c)

čistá hmotnosť v kilogramoch;

d)

číslo karnetu TIR alebo referenčné číslo ruského interného tranzitného dokladu DKD alebo číslo vyhlásenia o prepustení do voľného obehu v Rusku TD1/IM40;

e)

číslo kontajneru, v prípade potreby;

f)

identifikačné číslo a/alebo názov dopravného prostriedku pri vstupe zásielky do Ruska;

g)

licenčné číslo skladu pod colným dohľadom, do ktorého bol výrobok v Rusku dodaný;

h)

dátum dodávky výrobku do skladu pod colným dohľadom v Rusku.

Článok 3

1.   Príslušný ústredný orgán členského štátu uvedený v článku 2 odovzdá obdržané informácie úradu OLAF elektronickou poštou do dvoch pracovných dní od dátumu prijatia.

2.   OLAF pošle informácie uvedené v článku 2 a identifikačné číslo pre každú vývoznú operáciu ruským colným orgánom hneď po ich obdržaní.

3.   OLAF informuje príslušný ústredný orgán v dotknutom členskom štáte, ak je to vhodné, o odpovedi ruských colných orgánov do dvoch pracovných dní od obdržania uvedenej odpovede; alebo o tom, že takéto orgány neodpovedali do dvoch pracovných dní od ukončenia trojtýždňovej doby, ustanovenej na odpoveď ruskými orgánmi, podľa administratívneho dojednania, ktoré uzatvorili.

Článok 4

1.   Informácie uvedené v článkoch 1 a 2 nepredstavujú dodatočné požiadavky k tým, ktoré sú ustanovené na udelenie náhrady za vývoz v príslušnom sektore.

2.   Kladná odpoveď ruských orgánov podľa článku 3 ods. 3 sa považuje za dôkaz, že dovozné colné formality boli splnené v súlade s článkom 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 2584/2000 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2008

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 16.

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 48.

(5)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2584/2000

(Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 16)

Nariadenie Komisie (ES) č. 44/2003

(Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 58)


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2584/2000

Toto nariadenie

články 1 až 4

články 1 až 4

článok 5

článok 5 ods. 1

článok 6

článok 5 ods. 2

príloha I

príloha II


Top