EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0039

Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu z Kene a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/759/ES [oznámené pod číslom dokumentu K(2003) 5027]Text s významom pre EHP

OJ L 8, 14.1.2004, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 192 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 192 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Zrušil 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/39(1)/oj

32004D0039Úradný vestník L 008 , 14/01/2004 S. 0022 - 0026


Rozhodnutie Komisie

z 23. decembra 2003,

ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky upravujúce dovozy produktov rybolovu z Kene a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/759/ES

[oznámené pod číslom dokumentu K(2003) 5027]

(Text s významom pre EHP)

(2004/39/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky na výrobu a uvádzanie produktov rybolovu na trh [1], najmä na jej článok 11,

keďže:

(1) V mene Komisie sa uskutočnila v Keni inšpekcia na overenie podmienok, za akých sa produkty rybolovu vyrábajú, skladujú a odosielajú do spoločenstva.

(2) Požiadavky v legislatíve Kene týkajúce sa zdravotnej inšpekcie a monitorovania produktov rybolovu sa môžu pokladať za rovnocenné s požiadavkami ustanovenými v smernici 91/493/EHS.

(3) Predovšetkým Ministerstvo rybolovu (FD) je schopné účinne overovať vykonávanie platnej legislatívy.

(4) FD poskytlo oficiálne ubezpečenie týkajúce sa súladu s normami pre zdravotné kontroly a monitorovanie produktov rybolovu, ako je ustanovené v kapitole V prílohy k smernici 91/493/EHS a týkajúce sa dodržiavania hygienických požiadaviek rovnocenných s požiadavkami ustanovenými touto smernicou.

(5) Je vhodné ustanoviť podrobné ustanovenia týkajúce sa produktov rybolovu dovážaných do spoločenstva z Kene v súlade so smernicou 91/493/EHS.

(6) Je tiež potrebné vyhotoviť zoznam schválených zariadení, lodných tovární alebo chladiarenských skladov a zoznam mraziarenských plavidiel vybavených v súlade s požiadavkami smernice Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú minimálne hygienické pravidlá, ktoré sa uplatňujú na ulovené produkty rybolovu na palube určitých plavidiel v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a bod i smernice 91/493/EHS [2]. Tieto zoznamy by sa mali vyhotoviť na základe oznámenia FD pre Komisiu.

(7) Rozhodnutie Komisie 2000/759/ES z 1. decembra 2000, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 1999/253/ES o ochranných opatreniach vzhľadom na určité produkty rybolovu pochádzajúce alebo pôvodom z Kene a Tanzánie, a ktorým sa mení a dopĺňa certifikácia zdravotného stavu produktov rybolovu, ktoré majú pôvod alebo sa spracúvajú v Keni [3], umožňuje doplniť určitú zmienku do zdravotného certifikátu sprevádzajúceho produkty rybolovu dovážané z Kene. Keďže toto rozhodnutie ustanovuje nový vzor zdravotného certifikátu, je vhodné zrušiť rozhodnutie 2000/759/ES.

(8) V prípade tohto rozhodnutia je vhodné, aby sa uplatňovalo 45 dní odo dňa jeho uverejnenia, čím sa poskytne potrebné prechodné obdobie.

(9) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ministerstvo rybolovu (FD) je príslušným orgánom v Keni určeným na účely overovania a certifikácie súladu produktov rybolovu s požiadavkami smernice 91/493/EHS.

Článok 2

Produkty rybolovu dovezené do spoločenstva z Kene musia spĺňať požiadavky ustanovené v článkoch 3, 4 a 5.

Článok 3

1. Každú zásielku sprevádza očíslovaný originál zdravotného certifikátu v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I pozostávajúci z jediného listu, ktorý je riadne vyplnený, podpísaný a opatrený dátumom.

2. Zdravotný certifikát je vyhotovený aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, kde sa vykonávajú kontroly.

3. Na zdravotnom certifikáte sa nachádza meno, funkcia a podpis zástupcu FD a jeho úradná pečiatka vo farbe odlišnej od ostatných údajov.

Článok 4

Produkty rybolovu musia pochádzať zo schválených zariadení, lodných tovární alebo chladiarenských skladov alebo z registrovaných mraziarenských plavidiel uvedených v prílohe II.

Článok 5

Na všetkých baleniach je uvedené nezmazateľným písmom slovo "KEŇA" a číslo schválenia/registrácie zariadenia, lodnej továrne, chladiarenského skladu alebo mraziarenského plavidla pôvodu okrem nebalených mrazených produktov rybolovu a určených na výrobu konzervovaných potravín.

Článok 6

Rozhodnutie 2000/759/ES sa týmto zrušuje.

Článok 7

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 28. februára 2004.

Článok 8

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 23. decembra 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003, (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 187, 7.7.1992, s. 41.

[3] Ú. v. ES L 304, 5.12.2000, s. 18.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM ZARIADENÍ A PLAVIDIEL

PP : Spracovateľský závod

ZV : Mraziarenské plavidlo

Číslo schválenia | Meno | Mesto Oblasť | Platnosť schválenia | Kategória |

02/LA/KEN | W.E. Tilley (Muthaiga) Ltd | PO Box 11880 – Nairobi | | PP |

03/LC/KEN | East African Sea Foods Ltda | PO Box 2354 – Kisumu | | PP |

04/LC/KEN | Afro Meat Ltd | PO Box 1163 – Kisumu | | PP |

09/LE/KEN | Prinsal Enterprises Ltd | PO Box 590 – Migori | | PP |

10/LB/KEN | Transafrica Fisheries Ltd | PO Box 80492 – Mombasa | | PP |

08/LC/KEN | Peche Foods | PO Box 1064 – Kisumu | | PP |

05/LD/KEN | Capital Fish (K) Ltd | PO Box 607 – Homa Bay | | PP |

16/LC/KEN | Fish Processors (Two Thousand) Ltd | PO Box 9083 – Kisumu | | PP |

18//LA/KEN | Samlaki (2000) Ltd | PO Box 31567 – Nairobi | | PP |

19/LB/KEN | Sea Harvest (K) Ltd | PO Box 2175 – Mombasa | | PP |

12/WB/KEN | MV. Alpha Manyara (East African Sea Food Ltd) | PO Box 40268 – Mombasa | | ZV |

13/WB/KEN | MV. Alpha Serengeti (East African Sea Food Ltd) | PO Box 40268 – Mombasa | | ZV |

14/WB/KEN | MV. Alpha Amboseli (East African Sea Food Ltd) | PO Box 40268 – Mombasa | | ZV |

15/WB/KEN | MV. Venture II (Basta and Sons Ltd) | PO Box 80782 – Mombasa | | ZV |

--------------------------------------------------

Top