EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0338

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

Ú. v. ES L 61, 03/03/1997, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj

31997R0338Úradný vestník L 061 , 03/03/1997 S. 0001 - 0069


Nariadenie Rady (ES) č. 338/97

z 9. decembra 1996

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 103s ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy [3],

(1) keďže nariadenie EHS č. 3626/82 [4] sa uplatňuje na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín v spoločenstve s účinnosťou od 1. januára 1984; keďže účelom dohovoru je chrániť ohrozené druhy živočíchov a rastlín prostredníctvom kontroly medzinárodného obchodu s exemplármi týchto druhov;

(2) keďže na účely zlepšenia ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktoré sú ohrozené obchodom alebo by ním pravdepodobne mohli byť ohrozené, musí byť nariadenie EHS č. 3626/82 nahradené nariadením, ktoré bude zohľadňovať vedecké poznatky nadobudnuté od jeho prijatia, ako aj súčasnú štruktúru obchodu; keďže navyše zrušenie kontroly na vnútorných hraniciach vyplývajúce z jednotného trhu si vyžaduje prijatie prísnejších opatrení na kontrolu obchodu na vonkajších hraniciach spoločenstva, pričom doklady a tovar sa budú kontrolovať na pohraničných colných úradoch v mieste vstupu;

(3) keďže ustanovenia tohto nariadenia nebránia žiadnym prísnejším opatreniam, ktoré sa môžu prijať alebo presadzovať v členských štátoch v súlade so Zmluvou, osobitne s ohľadom na držbu exemplárov tých druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia;

(4) keďže je potrebné stanoviť objektívne kritériá na uvedenie druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do príloh tohto nariadenia;

(5) keďže vykonávanie tohto nariadenia si vyžaduje uplatnenie jednotných podmienok na vydávanie, používanie a predkladanie dokladov týkajúcich sa povolenia na dovoz exemplárov druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, do spoločenstva a ich vývoz alebo opätovný vývoz zo spoločenstva; keďže je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa tranzitu exemplárov cez spoločenstvo;

(6) keďže to je výkonný orgán členského štátu miesta určenia, ktorý v spolupráci s vedeckým orgánom tohto členského štátu, prípadne pri zohľadnení stanoviska Vedeckej kontrolnej skupiny, ktorý bude rozhodovať o žiadostiach o dovoz exemplárov do spoločenstva;

(7) keďže je potrebné doplniť ustanovenia o opätovnom vývoze konzultačným postupom s cieľom zníženia rizika porušenia tohto nariadenia.

(8) keďže s cieľom garantovať účinnú ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín môžu byť ustanovené ďalšie obmedzenia na dovoz exemplárov do spoločenstva a ich vývoz zo spoločenstva; keďže pre živé exempláre môžu byt tieto obmedzenia doplnené obmedzeniami na úrovni spoločenstva na držbu alebo premiestnenie týchto exemplárov v rámci spoločenstva;

(9) keďže je potrebné zakotviť osobitné ustanovenia platné pre exempláre narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované, pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ako aj pre nekomerčné výpožičky, dary alebo výmeny medzi registrovanými vedcami a vedeckými inštitúciami;

(10) keďže existuje potreba zabezpečiť čo najširšiu možnú ochranu pre druhy, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, zakotviť ustanovenia pre kontrolu obchodu a premiestnenia exemplárov v rámci spoločenstva a určiť podmienky umiestnenia exemplárov; keďže potvrdenia, vydávané podľa tohto nariadenia prispievajúce ku kontrole týchto činností sa musia riadiť jednotnými pravidlami o ich vydávaní, platnosti a používaní;

(11) keďže by mali byť prijaté opatrenia na minimalizovanie negatívnych účinkov na živé exempláre prepravované na miesto ich určenia zo spoločenstva alebo v rámci neho;

(12) keďže, aby sa zabezpečila účinná kontrola a uľahčili colné postupy, mali by byť určené colné úrady s vyškoleným personálom zodpovedným za realizáciu potrebných formalít a tomu zodpovedajúcej kontroly tam, kde sa exempláre dovážajú do spoločenstva, aby sa s nimi zaobchádzalo v rámci schválených colných postupov alebo aby sa s nimi nakladalo v zmysle nariadenia Rady EHS č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný zákonník spoločenstva [5] alebo tam, kde sa vyvážajú alebo opätovne vyvážajú zo spoločenstva; keďže by mali tiež existovať zariadenia zaručujúce, že živé exempláre sú primerane umiestnené a je o ne primerane postarané;

(13) keďže vykonávanie tohto nariadenia si tiež vyžaduje ustanovenie výkonných a vedeckých orgánov členských štátov;

(14) keďže informovanie verejnosti a jej oboznámenie s ustanoveniami tohto nariadenia, najmä na hraničných priechodoch, bude mať pravdepodobne za následok dodržiavanie týchto ustanovení;

(15) keďže na zabezpečenie účinnej vynútiteľnosti tohto nariadenia by mali členské štáty pozorne monitorovať dodržiavanie daných ustanovení a za týmto účelom úzko spolupracovať medzi sebou a s Komisiou; keďže toto si vyžaduje výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia;

(16) keďže monitorovanie úrovne obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, má kľúčový význam pre vyhodnotenie účinkov obchodu na stav ochrany druhov; keďže by sa mali vypracovať podrobné výročné správy v jednotnom formáte;

(17) keďže, aby sa zaručilo dodržiavanie tohto nariadenia je dôležité, aby členské štáty uložili sankcie za porušenia spôsobom, ktorý bude dostatočný aj primeraný podľa povahy a stupňa porušenia;

(18) keďže je potrebné stanoviť postup spoločenstva, ktorý umožní vykonávanie ustanovení a zmien k prílohám tohto nariadenia, ktoré sa majú prijať v primeranej lehote; keďže treba vytvoriť výbor, ktorý umožní úzku a efektívnu spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v tejto oblasti;

(19) keďže mnohostranné biologické a ekologické aspekty, ktoré treba zobrať do úvahy pri realizácii tohto nariadenia, si vyžadujú vytvorenie Vedeckej preskúmavacej skupiny, stanoviská ktorej bude Komisia predkladať výboru a výkonným orgánom členských štátov, aby im pomohli pri rozhodovaní,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je chrániť druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín a zaručiť ich ochranu reguláciou obchodu s nimi v súlade s nasledujúcimi článkami.

Toto nariadenie sa uplatní v súlade s cieľmi, zásadami a ustanoveniami dohovoru definovaného v článku 2.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "výbor" znamená Výbor pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadený podľa článku 18;

b) "dohovor" znamená Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES);

c) "krajina pôvodu" znamená krajinu, v ktorej bol exemplár odobratý z voľnej prírody, odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný;

d) "oznámenie o dovoze" znamená oznámenie predložené dovozcom alebo jeho agentom alebo zástupcom v čase dovozu exempláru druhu uvedeného v prílohe C alebo D do spoločenstva, na formulári predpísanom Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 18;

e) "introdukcia z mora" znamená dovoz akéhokoľvek exempláru, ktorý bol získaný a je dovážaný priamo z morského prostredia, ktoré nie je pod právnou zvrchovanosťou žiadneho štátu vrátane vzdušného priestoru nad morom a morského dna a jeho spodných vrstiev, do spoločenstva;

f) "vydanie" znamená dokončenie všetkých postupov spočívajúcich v príprave a vybavení platného povolenia alebo potvrdenia a jeho doručenie žiadateľovi;

g) "výkonný orgán" znamená vnútroštátny správny orgán ustanovený v prípade členského štátu v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. a) alebo v prípade zmluvnej strany dohovoru, ktorá je treťou stranou, v súlade s článkom IX dohovoru;

h) "členský štát určenia" znamená členský štát určenia uvedený v doklade používanom pre vývoz alebo opätovný vývoz exempláru; v prípade introdukcie z mora bude znamenať členský štát, pod právnou zvrchovanosťou ktorého leží miesto určenia daného exempláru;

i) "ponuka na predaj" znamená ponuku na predaj a akúkoľvek činnosť, ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na. predaj a výzvu na obchod;

j) "exemplár osobného alebo rodinného charakteru" znamená neživý exemplár, jeho časti a deriváty, ktoré sú vlastníctvom fyzickej osoby a ktoré tvoria alebo majú tvoriť súčasť jej bežného osobného majetku;

k) "miesto určenia" znamená miesto, v ktorom sa predpokladá, že budú v čase dovozu do spoločenstva exempláre v držbe; v prípade živých exemplárov to bude prvé miesto, kde sa predpokladá, že budú exempláre v držbe po danom karanténnom období alebo inom obmedzení na účely sanitárnej kontroly;

l) "populácia" znamená biologicky alebo geograficky ohraničený počet jedincov jedného druhu;

m) "primárne komerčné účely" znamenajú všetky účely, kde výrazne neprevládajú nekomerčné aspekty;

n) "opätovný vývoz zo spoločenstva" znamená vývoz akéhokoľvek exempláru zo spoločenstva, ktorý tam bol predtým dovezený;

o) "opätovný dovoz do spoločenstva" znamená dovoz akéhokoľvek exempláru do spoločenstva, ktorý bol predtým vyvezený alebo opätovne vyvezený;

p) "predaj" znamená akúkoľvek formu predaja, na účely tohto nariadenia sa bude nájom, výmenný obchod alebo výmena považovať za predaj; výrazy s obdobným významom sa budú vysvetľovať obdobne;

q) "vedecký orgán" znamená vedecký orgán ustanovený v prípade členského štátu v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. b), alebo v prípade zmluvnej strany dohovoru, ktorá je treťou stranou, v súlade s článkom IX dohovoru;

r) "Vedecká preskúmavacia skupina" znamená poradný orgán zriadený podľa článku 17;

s) "druh" znamená druh, jeho poddruh alebo jeho populáciu;

t) "exemplár" znamená akéhokoľvek živočícha alebo rastlinu, či už neživého alebo živého, z druhov uvedených v prílohe A až D, akúkoľvek ich časť alebo derivát, či už obsiahnuté v inom tovare alebo nie, ako aj akýkoľvek iný tovar, o ktorom je zrejmé zo sprievodných dokladov, balenia alebo značky alebo nálepky, alebo z akýchkoľvek iných okolností, že sám je alebo že obsahuje časti alebo deriváty živočíchov, alebo rastlín týchto druhov, pokiaľ takéto časti alebo deriváty nie sú špecificky vyňaté z ustanovení tohto nariadenia, alebo z ustanovení týkajúcich sa prílohy, v ktorej je daný druh uvedený; pričom musí byť konkrétne takto označený v daných prílohách.

Exemplár sa bude považovať za exemplár druhu uvedeného v prílohe A až D, ak je živočíchom alebo rastlinou, alebo je ich časťou, alebo derivátom živočícha, alebo rastliny, u ktorých je najmenej jeden z "rodičov" druhom uvedeným v týchto prílohách. V prípade, že "rodičia" takéhoto živočícha alebo rastliny sú medzi druhmi uvedenými v rôznych prílohách, alebo druhmi, kde len jeden z nich je uvedený v prílohe, budú platiť ustanovenia prílohy, ktorá je prísnejšia. Avšak v prípade exemplárov hybridných rastlín, ak jeden z "rodičov" je druhom uvedeným v prílohe A, ustanovenia prísnejšej prílohy budú platiť len vtedy, ak je tento druh konkrétne takto označený v danej prílohe;

u) "obchod" znamená dovoz exemplárov, ktoré sú predmetom ustanovení tohto nariadenia do spoločenstva, vrátane introdukcie z mora a ich vývoz a opätovný vývoz zo spoločenstva, ako aj využitie, premiestnenie a prevod vlastníctva v rámci spoločenstva, ako aj v rámci členského štátu;

v) "tranzit" znamená prepravu exempláru medzi dvoma bodmi mimo spoločenstva cez územie spoločenstva, ktoré sa zasielajú menovite uvedenému príjemcovi zásielky a počas ktorého akékoľvek prerušenie premiestnenia vyplýva len z organizácie nevyhnutnej pri takejto forme prepravy;

w) "spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi" znamenajú, exempláre, ktorých pôvodný surový stav bol významne zmenený na účely výroby šperkov, ozdôb, umenia, užitého umenia alebo hudobných nástrojov viac ako 50 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a ktoré boli podľa presvedčenia výkonného orgánu daného členského štátu nadobudnuté za takýchto podmienok. Takéto exempláre sa budú považovať za spracované len vtedy, ak jasne spadajú do jednej z horeuvedených kategórií a nepotrebujú žiadne ďalšie úpravy, remeselné spracovanie alebo výrobu na takýto účel;

x) "kontroly v čase dovozu, vývozu, opätovného vývozu a tranzitu" znamenajú dokumentárne kontroly potvrdení, povolení a oznámení, ktoré sú uvedené v tomto nariadení a — v prípadoch, ak to ustanovenia spoločenstva takto stanovujú alebo v iných prípadoch reprezentatívneho výberu vzoriek zo zásielky — kontrolu exemplárov, ak je to vhodné spojenú s náhodným výberom vzoriek s cieľom analýzy alebo podrobnejších kontrol.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1. Príloha A obsahuje:

a) druhy uvedené v prílohe I dohovoru, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b) akýkoľvek druh:

i) ktorý je alebo môže byť žiadaný na využitie v spoločenstve alebo pre medzinárodný obchod, a u ktorého hrozí vyhynutie alebo je taký vzácny, že akýkoľvek rozsah obchodu by ohrozil prežitie tohto druhu; alebo

ii) ktorý je druhom rodu, kde väčšina druhov, alebo je druhom, ktorého väčšina poddruhov je uvedených v prílohe A v súlade s kritériami v písm. a) alebo b) bode i) a ktorých uvedenie v tejto prílohe je kľúčové na účinnú ochranu týchto taxónov.

2. Príloha B obsahuje:

a) druhy uvedené v prílohe II dohovoru, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe A, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b) druhy uvedené v prílohe I dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada;

c) akékoľvek iné druhy neuvedené v prílohe I a II dohovoru:

i) ktoré sú predmetom rozsiahleho medzinárodného obchodu, ktorý nemusí byť v súlade:

- s jeho prežitím alebo s prežitím populácie v určitých krajinách, alebo

- s udržaním celkovej populácie na úrovni, ktorá zodpovedá úlohe daného druhu v ekosystémoch, v ktorých sa vyskytuje;

alebo

ii) ktorých uvedenie v prílohe z dôvodu podobnosti vzhľadu s inými druhmi uvedenými v prílohe A alebo prílohe B je kľúčové na zabezpečenie účinnej kontroly obchodu s exemplármi daného druhu;

d) druhy, v súvislosti s ktorými sa stanovilo, že introdukcia živých exemplárov do prírodných stanovíšť v spoločenstve by znamenala ekologickú hrozbu pre voľne žijúce živočíchy a rastliny pôvodné pre spoločenstvo.

3. príloha C obsahuje:

a) druhy uvedené v prílohe III dohovoru, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe A alebo prílohe B, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b) druhy uvedené v prílohe II dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada.

4. Príloha D obsahuje:

a) druhy neuvedené v prílohách A až C, ktoré sa dovážajú do spoločenstva v takých množstvách, že to vyžaduje ich monitorovanie;

b) druhy uvedené v prílohe III dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada.

5. Tam, kde stav ochrany druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, je dôvodom na ich uvedenie do jednej z príloh dohovoru, členské štáty prispievajú k potrebným zmenám.

Článok 4

Dovoz do spoločenstva

1. Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe A do spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť povolenie na dovoz vydané výkonným orgánom členského štátu miesta určenia na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

Povolenie na dovoz sa môže vydať len v súlade s obmedzeniami stanovenými podľa odseku 6 a len po splnení nasledovných podmienok:

a) príslušný vedecký orgán po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny uviedol, že dovoz do spoločenstva:

i) nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje;

ii) sa realizuje:

- na jeden z účelov uvedených v článku 8 ods. 3 písm. e), f) a g), alebo

- na iné účely, ktoré neohrozia prežitie daného druhu;

b) i) žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že exempláre boli získané v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu, ktorou bude v prípade dovozu exemplárov druhu uvedeného v prílohách dohovoru z tretej krajiny povolenie na vývoz alebo potvrdenie na spätný vývoz, alebo ich kópia vydané v súlade s dohovorom príslušným orgánom krajiny vývozu alebo opätovného vývozu;

ii) vydávanie povolení na dovoz pre druhy uvedené v prílohe A v súlade s článkom 3 ods.1 písm. a) však nebude vyžadovať takúto dokumentáciu, ale originál akéhokoľvek takéhoto povolenia na dovoz sa žiadateľovi zadrží až do predloženia povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz;

c) príslušný vedecký orgán má uspokojivo doložené, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

d) výkonný orgán má uspokojivo doložené, že exemplár nebude použitý na primárne komerčné účely;

e) výkonný orgán je po porade s príslušným vedeckým orgánom presvedčený, že neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhu, ktoré by boli proti vydaniu povolenia na dovoz; a

f) v prípade introdukcie z mora má výkonný orgán uspokojivo doložené, že akýkoľvek živý exemplár sa pripraví a prepraví tak, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia. alebo krutého zaobchádzania.

2. Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe B do spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť povolenie na dovoz vydané výkonným orgánom členského štátu miesta určenia na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

Povolenie na dovoz sa môže vydať len v súlade s obmedzeniami stanovenými podľa odseku 6 a len keď:

a) príslušný vedecký orgán po preskúmaní dostupných údajov a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny je toho názoru, že dovoz do spoločenstva nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje, so zreteľom na súčasný alebo predpokladaný rozsah obchodu. Toto stanovisko bude platné pre ďalšie následné dovozy, až kým sa horeuvedené aspekty podstatne nezmenia;

b) žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

c) boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) i), e) a f).

3. Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe C do spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť oznámenie o dovoze na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu, a:

a) v prípade vývozu z krajiny uvedenej v súvislosti s druhmi uvedenými v prílohe C, žiadateľ predloží dokumentáciu prostredníctvom povolenia na vývoz vydaného v súlade s dohovorom orgánom danej krajiny príslušným na tento účel, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s národnými právnymi predpismi o ochrane daného druhu; alebo

b) v prípade vývozu z krajiny neuvedenej v súvislosti s druhmi uvedenými v prílohe C alebo v prípade opätovného vývozu z akejkoľvek krajiny, žiadateľ predloží povolenie na vývoz, potvrdenie na opätovný vývoz alebo osvedčenie o pôvode vydané v súlade s dohovorom orgánom v krajine vývozu alebo opätovného vývozu, ktorý je príslušný na tento účel.

4. Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe D do spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť oznámenie o dovoze na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

5. Podmienky na vydanie povolenia na dovoz, ktoré sú uvedené v ods. 1 písm. a) a d) a v ods. 2 písm. a), b) a c) nebudú platiť pre exempláre, pre ktoré žiadateľ predloží písomnú dokumentáciu:

a) o ich predchádzajúcom legálnom dovoze do spoločenstva alebo ich legálnom nadobudnutí v spoločenstve a že sa do spoločenstva opätovne dovážajú, či už v pôvodnom stave alebo modifikované; alebo

b) že ide o spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi.

6. Po porade s príslušnými krajinami pôvodu, v súlade s postupom stanoveným v článku 18 a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny môže Komisia stanoviť všeobecné obmedzenia alebo obmedzenia týkajúce sa niektorých krajín pôvodu pre dovoz do spoločenstva:

a) na základe podmienok uvedených v ods. 1 písm. a) bode i) alebo písm. e) exemplárov druhov uvedených v prílohe A;

b) na základe podmienok uvedených v ods.1 písm. e) alebo v ods. 2 písm. a) exemplárov druhov uvedených v prílohe B;

c) živých exemplárov druhov uvedených v prílohe B, ktoré majú veľkú úmrtnosť počas prepravy alebo pre ktoré bolo stanovené, že pravdepodobne neprežijú v zajatí väčšiu časť priemernej dĺžky svojho života; alebo

d) živých exemplárov druhov, pre ktoré bolo stanovené, že ich introdukcia do prírodného prostredia spoločenstva predstavuje ekologické ohrozenie pre voľne žijúce druhy živočíchov a rastlín, ktoré sú v Spoločenstve pôvodné.

Komisia bude štvrťročne zverejňovať zoznam takýchto prípadných obmedzení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

7. Pokiaľ, sa po dovoze exemplárov do spoločenstva budú exempláre prepravovať špeciálnym spôsobom, letecky alebo po železnici, bude povolená odchýlka kontroly a predloženie dovozných dokladov na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu v zmysle odsekov 1 až 4, v súlade s postupom stanoveným v článku 18 sa umožní, aby sa takéto kontroly a predloženia dokladov mohli zrealizovať na inom colnom úrade určenom v súlade s článkom 12 ods.1.

Článok 5

Vývoz alebo spätný vývoz zo spoločenstva

1. Vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe A zo spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť na pohraničnom colnom úrade, kde sa vybavujú vývozné formality, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz vydané výkonným orgánom členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú.

2. Vývozné povolenie pre exempláre druhov uvedených v prílohe A sa môže vydať len po splnení nasledovných podmienok:

a) príslušný vedecký orgán oznámil písomne, že odchyt alebo zber exemplárov z voľnej prírody alebo ich vývoz nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje;

b) žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že exempláre boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu; tam, kde sa žiadosť predkladá členskému štátu, ktorý nie je členským štátom pôvodu, takýto doklad sa bude predkladať prostredníctvom potvrdenia uvádzajúceho, že exemplár bol nadobudnutý z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými na jeho území;

c) výkonný orgán je presvedčený, že:

i) každý živý exemplár bude pripravený a prepravovaný tak, aby sa minimalizovalo riziko jeho poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania a

ii) - exempláre druhov uvedených v prílohe I dohovoru nebudú použité na primárne komerčné účely alebo

- v prípade vývozu exemplárov druhov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia do štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, bolo vydané povolenie na dovoz;

d) výkonný orgán členského štátu je po porade s príslušným vedeckým orgánom presvedčený, že neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré by boli proti vydaniu povolenia na vývoz.

3. Potvrdenie na opätovný vývoz sa môže vydať len vtedy, ak boli splnené podmienky uvedené v ods. 2 písm. c) a d) a keď žiadateľ predložil písomnú dokumentáciu o tom, že:

a) dovoz exemplárov do spoločenstva bol v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

b) ak sa dovoz exemplárov zrealizoval do spoločenstva pred účinnosťou tohto nariadenia, uskutočnil sa v súlade s ustanoveniami nariadenia EHS č. 3626/82; alebo

c) ak sa dovoz exemplárov do spoločenstva zrealizoval pred rokom 1984, uskutočnil sa v rámci medzinárodného obchodu v súlade s ustanoveniami dohovoru; alebo

d) dovoz exemplárov na územie členského štátu bol legálny a skôr, než sa na ne začali vzťahovať ustanovenia nariadení uvedených v písmenách a) a b) alebo dohovoru, alebo než vstúpili do platnosti v tomto členskom štáte.

4. Vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách B a C zo spoločenstva bude podliehať povinnosti vybaviť potrebné kontroly a predtým predložiť na colnom úrade, kde sa vybavujú vývozné formality, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz vydané výkonným orgánom členského štátu, na území ktorého sa exempláre nachádzajú.

Vývozné povolenie sa môže vydať len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v ods. 2 písm. a), b), c) bod i) a d).

Potvrdenie na opätovný vývoz sa môže vydať len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 2 písm. c) bode i) a písm. d) a v odseku 3 písm. a) až d).

5. Ak sa žiadosť o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz vzťahuje na exempláre, ktoré boli dovezené do spoločenstva na základe povolenia na dovoz vydaného iným členským štátom, výkonný orgán sa musí najprv poradiť s tým výkonným orgánom, ktorý povolenie vydal. Postup porád a prípady, kde je porada potrebná, budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

6. Podmienky na vydanie povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz, ako sú uvedené v odseku 2 písm. a) a c) bode ii), nebudú platiť pre:

i) spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi; alebo

ii) neživé exempláre alebo ich časti a deriváty, pri ktorých žiadateľ predloží písomnú dokumentáciu o tom, že boli legálne nadobudnuté predtým, než sa na ne začali vzťahovať ustanovenia tohto nariadenia alebo nariadenia EHS č. 3626/82, alebo dohovoru.

7. a) Príslušný vedecký orgán v každom členskom štáte bude monitorovať vydávanie povolení na vývoz týmto členským štátom pre exempláre druhov uvedených v prílohe B a skutočné vývozy týchto exemplárov. Ak tento vedecký orgán zistí, že vývoz exemplárov ktoréhokoľvek takéhoto druhu by mal byť obmedzený s cieľom zachovať tento druhu v celom jeho areáli a na úrovni, ktorá zodpovedá jeho úlohe v ekosystéme, v ktorom sa vyskytuje, a výrazne nad úrovňou, ktorá by vyžadovala zaradenie tohto druhu do prílohy A v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) alebo b) bodom i), vedecký orgán písomne navrhne príslušnému výkonnému orgánu vhodné opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na vývoz pre exempláre daného druhu.

b) Vždy, keď bude výkonný orgán oboznámený s opatreniami uvedenými v písmene a), bude informovať a zašle pripomienky Komisii, ktorá, ak to bude vhodné, odporučí obmedzenie vývozu daného druhu v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

Článok 6

Zamietnutie žiadostí o povolenia a potvrdenia uvedené v článkoch 4, 5 a 10

1. Keď členský štát zamietne žiadosť o povolenie alebo potvrdenie v prípade, ktorý je vzhľadom k cieľom tohto nariadenia významný, okamžite informuje Komisiu o zamietnutí a dôvodoch zamietnutia žiadosti.

2. Komisia zašle informáciu obdržanú v súlade s odsekom 1 iným členským štátom s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.

3. Keď sa podá žiadosť o povolenie alebo potvrdenie pre exempláre, u ktorých bola takáto žiadosť už zamietnutá, žiadateľ musí informovať príslušný orgán, na ktorý žiadosť podáva, o predchádzajúcom zamietnutí.

4. a) Členské štáty uznajú zamietnutie žiadostí príslušnými orgánmi iných členských štátov tam, kde je takéto zamietnutie založené na ustanoveniach tohto nariadenia.

b) Toto však nemusí platiť, ak sa okolnosti podstatne zmenili, alebo tam, kde sú k dispozícii nové dôkazy na podporu žiadosti. V takýchto prípadoch, ak výkonný orgán vydá povolenie alebo potvrdenie, informuje o tom Komisiu, pričom uvedie dôvody na ich vydanie.

Článok 7

Výnimky

1. Exempláre narodené a odchované v zajatí alebo umelo rozmnožené

a) S výnimkou toho, kde platí článok 8, sa s exemplármi druhov uvedených v prílohe A, narodenými a odchovanými v zajatí alebo umelo vypestovanými, bude zaobchádzať v súlade s ustanoveniami platnými pre exempláre druhov uvedených v prílohe B.

b) V prípade umelo vypestovaných rastlín ustanovenia článkov 4 a 5 nemusia platiť za osobitných podmienok ustanovených Komisiou, ktoré sa budú týkať:

i) použitia rastlinnolekárskych osvedčení;

ii) obchodu realizovaného registrovanými komerčnými obchodníkmi a vedeckými inštitúciami uvedenými v ods. 4 tohto článku; a

iii) obchodu s hybridmi.

c) Kritériá pre určenie toho, či bol exemplár narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo rozmnožený a či pre komerčné účely, ako aj osobitné podmienky uvedené v ods. b) budú stanovené Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

2. Tranzit

a) článok 4 sa nebude uplatňovať v prípade, ak ide o tranzit exempláru cez spoločenstvo, pričom sa nebude vyžadovať kontrola a predloženie predpísaných povolení, potvrdení a oznámení na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

b) V prípade druhov uvedených v prílohách v súlade s článkom 3 ods. 1 a článkom 3 ods. 2 písm. a) a b) výnimka z článku uvedená v písm. a) bude platiť len vtedy, keď bol príslušným orgánom tretej krajiny vývozu alebo opätovného vývozu vydaný platný doklad o vývoze alebo opätovnom vývoze podľa dohovoru týkajúci sa exemplárov, ktoré sprevádza a špecifikujúci miesto určenia exemplárov.

c) Ak dokument uvedený v písm. b) nebol vydaný pred vývozom alebo opätovným vývozom, exemplár sa musí zaistiť a môže sa v prípade nutnosti aj zhabať, pokiaľ nebude dodatočne predložený doklad v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

3. Exempláre osobného a rodinného charakteru

Ustanovenia článkov 4 a 5 sa nebudú uplatňovať pre neživé exempláre, časti a deriváty druhov uvedených v prílohe A až D, ktoré majú osobný alebo rodinný charakter, ktoré boli dovezené do spoločenstva alebo boli z neho vyvezené, alebo opätovne vyvezené v súlade s ustanoveniami, ktoré budú stanovené Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

4. Vedecké inštitúcie

Dokumenty uvedené v článkoch 4, 5, 8 a 9 sa nebudú vyžadovať v prípade nekomerčných výpožičiek, darov a výmen medzi vedcami a vedeckými inštitúciami registrovanými výkonnými orgánmi štátov, v ktorých sa nachádzajú, herbárových exemplárov a iných konzervovaných, sušených alebo zaliatych múzejných exemplárov, alebo živého rastlinného materiálu označených štítkom, vzor ktorého bol určený v súlade s postupom uvedeným v článku 18 alebo podobným štítkom vydaným alebo schváleným výkonným orgánom tretej krajiny.

Článok 8

Ustanovenia o kontrole komerčných činností

1. Zakazuje sa kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja exemplárov druhov uvedených v prílohe A.

2. Členské štáty môžu zakázať držbu exemplárov, a to najmä živých živočíchov druhov uvedených v prílohe A.

3. V súlade s požiadavkami iných právnych predpisov spoločenstva o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín možno udeliť výnimky zo zákazu uvedeného v ods. 1 vydaním potvrdenia výkonným orgánom členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú, osobitne pre každý jednotlivý prípad, ak exempláre:

a) boli nadobudnuté v spoločenstve alebo ich dovoz sa uskutočnil predtým, než sa na dané exempláre začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených do prílohy I dohovoru alebo do prílohy C1 nariadenia EHS č. 3626/82 alebo do prílohy A alebo

b) sú spracovanými exemplármi, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi; alebo

c) boli dovezené do spoločenstva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a majú sa využiť na účely, ktoré neohrozia prežitie daného druhu; alebo

d) sú exemplármi živočíšneho druhu narodenými a odchovanými v zajatí alebo umelo vypestovanými exemplármi rastlinného druhu, alebo sú časťami, alebo derivátmi takýchto exemplárov; alebo

e) sa vyžadujú za výnimočných okolností pre pokrok vedy alebo pre základné biolekárske účely podľa smernice Rady č. 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany živočíchov používaných na experimentálne a iné vedecké účely [6], ak sa preukáže, že daný druh je jediným vhodným pre tieto účely a ak neexistujú žiadne exempláre druhu, ktoré sú narodené a odchované v zajatí; alebo

f) sú určené pre chov alebo pestovanie, s cieľom ochrany daného druhu; alebo

g) sú určené na výskum alebo vzdelávanie zamerané na zachovanie, alebo ochranu daného druhu; alebo

h) majú pôvod v členskom štáte a boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými v danom členskom štáte.

4. Všeobecné výnimky zo zákazov uvedených v odseku 1 na základe podmienok uvedených v odseku 3, ako aj všeobecné výnimky súvisiace s druhmi uvedenými v prílohe A v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom ii) môžu byť definované Komisiou v súlade s postupom stanoveným v článku 18. Všetky takéto výnimky musia byť v súlade s požiadavkami iných právnych predpisov spoločenstva o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

5. Zákazy uvedené v odseku 1 budú tiež platiť pre exempláre druhov uvedené v prílohe B s výnimkou toho, kde môže byť preukázané k spokojnosti príslušného orgánu daného členského štátu, že tieto exempláre boli nadobudnuté a, ak pochádzajú z miesta mimo spoločenstva, že ich dovoz do spoločenstva bol v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

6. Príslušné orgány členských štátov budú mať právomoc predať akýkoľvek exemplár druhov uvedených v prílohe B až D zhabaný alebo prepadnutý podľa tohto nariadenia, za podmienky, že tento exemplár nebude vrátený priamo tej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bol zhabaný alebo prepadnutý alebo ktorá bola účastníkom protiprávneho konania. Tieto exempláre sa môžu potom považovať za legálne nadobudnuté na všetky účely.

Článok 9

Premiestnenie živých exemplárov

1. Akékoľvek premiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A v rámci spoločenstva z miesta uvedeného v povolení na dovoz alebo v potvrdení vydanom v súlade s týmto nariadením si bude vyžadovať predchádzajúci súhlas výkonného orgánu členského štátu, v ktorom sa exemplár nachádza. V iných prípadoch premiestnenia musí osoba zodpovedná za premiestnenie exempláru prípade potreby predložiť dôkaz o legálnom pôvode exempláru.

2. Takýto súhlas bude:

a) udelený len vtedy, keď príslušný vedecký orgán daného členského štátu, alebo tam, kde ide o premiestnenie do druhého členského štátu, príslušný vedecký orgán tohto druhého štátu bude presvedčený, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

b) potvrdený vydaním potvrdenia a

c) tam, kde je to potrebné sa okamžite oznámi výkonnému orgánu členského štátu, kde sa má exemplár umiestniť.

3. Žiadny takýto súhlas sa však nebude vyžadovať, ak sa živý živočích musí premiestniť na účely naliehavého veterinárneho ošetrenia a vráti sa priamo do svojho povoleného chovného zariadenia.

4. Ak sa živý exemplár druhu uvedeného v prílohe B premiestňuje v rámci spoločenstva, držiteľ exemplára ho môže opustiť až potom, keď zabezpečí, aby bol predpokladaný príjemca primerane informovaný o chovnom zariadení, vybavení a skúsenostiach potrebných na zabezpečenie toho, že o exemplár bude riadne postarané.

5. Keď sa akékoľvek živé exempláre premiestňujú do spoločenstva, z neho alebo v rámci neho, alebo sú v držbe počas akéhokoľvek obdobia tranzitu, alebo tranzitnej prepravy, budú pripravené, budú sa premiestňovať a bude o ne postarané takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania a v prípade živočíchov aj v súlade s právnymi predpismi spoločenstva o ochrane živočíchov počas prepravy.

6. Podľa postupu uvedeného v článku 18 Komisia môže stanoviť obmedzenia na držbu alebo premiestnenie živých exemplárov druhov, pre ktoré boli v súlade s článkom 4 ods. 6 stanovené obmedzenia pre dovoz exemplárov do spoločenstva.

Článok 10

Vydávanie potvrdení

Po obdržaní žiadosti spolu so všetkými príslušnými požadovanými dokladmi od príslušnej osoby a za predpokladu, že všetky podmienky platné pre vydávanie potvrdení boli splnené, výkonný orgán členského štátu môže vydať potvrdenie na účely uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3 a 4, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b).

Článok 11

Platnosť a osobitné podmienky pre povolenia a potvrdenia

1. Bez ohľadu na prísnejšie opatrenia, ktoré môže členský štát prijať alebo zachovať v platnosti, povolenia a potvrdenia vydávané príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením budú platné na celom území spoločenstva.

2. a) Každé takéto povolenie alebo potvrdenie ako aj akékoľvek povolenie alebo potvrdenie vydané na ich základe sa však bude považovať za neplatné, ak príslušný orgán alebo Komisia po porade s príslušným orgánom, ktorý vydal povolenie alebo potvrdenie, stanoví, že toto bolo vydané za základe nesprávneho predpokladu o splnení podmienok na jeho vydanie.

b) Exempláre umiestnené na území členského štátu, ktoré sú predmetom týchto dokladov, budú zaistené príslušnými orgánmi daného členského štátu a môžu byt zhabané alebo prepadnuté.

3. Akékoľvek povolenie alebo potvrdenie vydané v súlade s týmto nariadením môže obsahovať podmienky a požiadavky vydávajúceho orgánu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie jeho ustanovení. Ak je potrebné, aby takéto podmienky alebo požiadavky boli súčasťou vzoru povolení alebo potvrdení, členské štáty budú o tom informovať Komisiu.

4. Akékoľvek povolenie na dovoz vydané na základe kópie príslušného povolenia na vývoz alebo potvrdenia o opätovnom vývoze bude platiť na dovoz do spoločenstva len vtedy, ak k nemu bude pripojený originál platného povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.

5. Komisia stanoví časové limity na vydávanie povolení a potvrdení v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

Článok 12

Miesta dovozu a vývozu

1. Členské štáty určia colné úrady na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze do a vývoze zo spoločenstva, aby exemplárom druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie v zmysle nariadenia EHS č. 2913/92 a uvedú, ktoré úrady sú konkrétne stanovené na to, aby sa zaoberali živými exemplármi.

2. Všetky úrady ustanovené v súlade s odsekom 1 budú vybavené dostatočným a adekvátne vyškoleným personálom. Členské štáty zabezpečia, aby bolo poskytnuté zariadenie pre umiestnenie živých živočíchov v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva vzťahujúcimi sa na ich prepravu a umiestnenie a aby, ak je to potrebné, uskutočnili aj primerané kroky v prípade živých rastlín.

3. Všetky úrady určené v súlade s odsekom 1 budú oznámené Komisii, ktorá uverejní ich zoznam v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

4. Vo výnimočných prípadoch a v súlade s kritériami definovanými podľa postupu uvedeného v článku 18, výkonný orgán môže povoliť dovoz do spoločenstva alebo vývoz alebo opätovný vývoz z neho cez iný colný úrad, než je colný úrad určený v súlade s odsekom 1.

5. Členské štáty zabezpečia, že na hraničných priechodoch bude verejnosť informovaná o ustanoveniach tohto nariadenia.

Článok 13

Výkonné a vedecké orgány a iné príslušné orgány

1. a) Každý členský štát ustanoví výkonný orgán, ktorý bude primárne zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia a komunikáciu s Komisiou.

b) Každý členský štát môže tiež ustanoviť ďalšie výkonné orgány a iné príslušné orgány, ktoré budú napomáhať pri vykonávaní, pričom v tomto prípade bude primárny výkonný orgán zodpovedať za poskytovanie všetkých informácií týmto ďalším orgánom, ktoré budú potrebné pre správnu aplikáciu tohto nariadenia.

2. Každý členský štát ustanoví jeden alebo viacero vedeckých orgánov s príslušnou kvalifikáciou, ktorých povinnosti budú odlišné od povinností ustanoveného výkonného orgánu.

3. a) Najneskôr tri mesiace pred dňom platnosti tohto nariadenia členské štáty oznámia mená a adresy ustanovených výkonných orgánov, iných orgánov oprávnených vydávať povolenia alebo potvrdenia a vedeckých orgánov Komisii, ktorá uverejní do 1 mesiaca tieto údaje v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

b) Každý výkonný orgán uvedený v ods. 1 písm. a) musí, ak o to Komisia požiada, zaslať Komisii v lehote do dvoch mesiacov mená a podpisové vzory osôb oprávnených podpisovať povolenia alebo potvrdenia a odtlačky pečiatok, pečatí alebo iných predmetov používaných na overenie povolení alebo potvrdení.

c) Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny v poskytnutých údajoch najneskôr dva mesiace po takejto zmene.

Článok 14

Monitorovanie dodržiavania a šetrenie porušení

1. a) Príslušné orgány členských štátov budú monitorovať dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia.

b) Ak budú mať kedykoľvek príslušné orgány dôvod predpokladať, že tieto ustanovenia sa porušujú, podniknú potrebné kroky na zabezpečenie dodržiavania a začatie právneho konania.

c) Členské štáty budú informovať Komisiu, a v prípade druhov uvedených v prílohách dohovoru Sekretariát dohovoru, o všetkých krokoch prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti so závažnými porušeniami tohto nariadenia vrátane zaistení, zhabaní a prepadnutí.

2. Komisia upozorní príslušné orgány členských štátov na záležitosti, ktorých šetrenie bude považovať za potrebné podľa tohto nariadenia. Členské štáty budú informovať Komisiu a, v prípade druhov uvedených v prílohách dohovoru Sekretariát dohovoru, o výsledkoch každého šetrenia.

3. a) Bude zriadená skupina pre vynútiteľnosť pozostávajúca zo zástupcov orgánu každého členského štátu, ktorá bude zodpovedná za zabezpečenie vykonávania ustanovení tohto nariadenia. Skupine bude predsedať zástupca Komisie.

b) Skupina pre vynútiteľnosť preskúma akúkoľvek technickú otázku týkajúcu sa vynútiteľnosti tohto nariadenia, ktorú vznesie predseda zo svojej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členov skupiny alebo výboru.

c) Komisia oznámi výboru stanoviská vyjadrené v skupine pre vynútiteľnosť.

Článok 15

Sprostredkovanie informácií

1. Členské štáty a Komisia si budú vymieňať informácie potrebné pre vykonávanie tohto nariadenia.

Členské štáty a Komisia zabezpečia, že sa prijmú potrebné kroky na oboznámenie verejnosti a jej informovanie o ustanoveniach týkajúcich sa vykonávania dohovoru a tohto nariadenia a o opatreniach na jeho vykonávanie.

2. Komisia bude komunikovať so sekretariátom dohovoru, aby sa zabezpečilo, že dohovor sa efektívne uplatňuje na celom území, kde platí toto nariadenie.

3. Komisia okamžite oznámi akékoľvek stanovisko Vedeckej preskúmavacej skupiny výkonným orgánom dotknutých členských štátov.

4. a) Výkonné orgány členských štátov oznámia Komisii každý rok do 15. júna všetky informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka, požadované na vyhotovenie správ uvedených v článku VIII ods. 7 písm. a) dohovoru a príslušné informácie o medzinárodnom obchode so všetkými exemplármi druhov uvedených v prílohe A, B a C a o dovoze do spoločenstva exemplárov druhov uvedených v prílohe D. Sprostredkovanie informácií a forma ich predkladania bude stanovená Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

b) Na základe údajov uvedených v písmene a), Komisia uverejní do 31. októbra každého roku štatistickú správu o dovoze do spoločenstva a vývoze a opätovnom vývoze zo spoločenstva exemplárov druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia a oznámi Sekretariátu dohovoru údaje o druhoch, pre ktoré platí dohovor.

c) Bez ohľadu na článok 20, výkonné orgány členských štátov oznámia Komisii do 15. júna každého druhého roka a po prvýkrát v roku 1999 všetky informácie týkajúce sa predchádzajúcich dvoch rokov potrebné na vypracovanie správ uvedených v článku VIII ods. 7 písm. b) dohovoru a príslušné informácie vzťahujúce sa k ustanoveniam tohto nariadenia, ktoré sú mimo rámca dohovoru. Požadované informácie a formát, v ktorom majú byť poskytnuté budú určené Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

d) Na základe údajov uvedených v písm. c) Komisia do 31. októbra každého druhého roka a po prvýkrát v roku 1999 vypracuje správu o zavedení a plnení tohto nariadenia.

5. S cieľom prípravy zmien a doplnkov príloh príslušné orgány členských štátov zašlú všetky potrebné údaje Komisii. Komisia vyšpecifikuje požadované údaje v súlade s postupom uvedeným v článku 18.

6. V súlade so smernicou Rady č. 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí [7] Komisia prijme primerané opatrenia na ochranu dôvernosti údajov získaných pri vykonávaní tohto nariadenia.

Článok 16

Sankcie

1. Členské štáty prijmú primerané opatrenia na to, aby zaručili uloženie sankcií minimálne za nasledovné porušenia tohto nariadenia:

a) dovoz do spoločenstva alebo vývoz a opätovný vývoz exemplárov zo spoločenstva bez príslušného povolenia, či potvrdenia alebo s falošným, falzifikovaným alebo neplatným povolením či potvrdením, alebo povolením či potvrdením, ktoré bolo zmenené bez povolenia vydávajúceho orgánu;

b) nedodržanie požiadaviek uvedených na povolení alebo potvrdení vydanom v súlade s týmto nariadením;

c) vydanie nepravdivého prehlásenia alebo úmyselné uvedenie nepravdivých údajov s cieľom obdržať povolenie alebo potvrdenie;

d) použitie falošného, falzifikovaného alebo neplatného povolenia alebo potvrdenia, alebo povolenia či potvrdenia, ktoré bolo zmenené bez overenia ako základ pre obdržanie povolenia alebo potvrdenia spoločenstva, alebo na akýkoľvek iný úradný účel v súvislosti s týmto nariadením;

e) nepredloženie oznámenia o dovoze alebo falošné oznámenie o dovoze;

f) zásielky živých exemplárov, ktoré nie sú pripravené spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania;

g) použitie exemplárov druhov uvedených v prílohe A inak než v súlade s oprávnením vydaným v čase vydania povolenia na dovoz alebo následne potom;

h) obchodovanie s exemplármi umelo rozmnožených rastlín v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. b);

i) preprava exemplárov do spoločenstva, zo spoločenstva alebo pri tranzite cez spoločenstvo bez príslušného povolenia alebo potvrdenia vydaného v súlade s týmto nariadením a v prípade vývozu alebo opätovného vývozu z tretej krajiny — zmluvnej strany dohovoru, v súlade s nimi alebo bez presvedčivého dôkazu o existencii takéhoto povolenia alebo potvrdenia;

j) kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, využitie na komerčný zisk, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja exemplárov v rozpore s článkom 8;

k) využitie povolenia alebo potvrdenia pre iný exemplár než je ten, pre ktorý bol vydaný;

l) falšovanie alebo zmena povolenia, alebo potvrdenia vydaného v súlade s týmto nariadením;

m) neoznámenie zamietnutia žiadosti zo strany spoločenstva o vydanie povolenia alebo potvrdenia na dovoz, vývoz, alebo opätovný vývoz v súlade s článkom 6 ods. 3

2. Opatrenia uvedené v ods. 1 budú zodpovedať charakteru a závažnosti porušenia a budú zahŕňať ustanovenia týkajúce sa zaistenia, prípadne zhabania alebo prepadnutia exemplárov.

3. V prípade, ak je exemplár zhabaný alebo prepadnutý, bude zverený príslušnému orgánu členského štátu, kde bol zhabaný alebo prepadnutý, ktorý:

a) po porade s vedeckým orgánom daného členského štátu umiestni alebo inak naloží s exemplárom podľa podmienok, ktoré bude považovať za vhodné a zodpovedajúce účelom a ustanoveniam dohovoru a tohto nariadenia a

b) v prípade vstupu živých exemplárov do spoločenstva, môže po porade so štátom vývozu vrátiť exemplár do tohto štátu, na náklady osoby, ktorá sa porušenia dopustila.

4. Ak sa živý exemplár druhu uvedeného v prílohe B alebo C dopraví do miesta vstupu do spoločenstva bez príslušného platného povolenia alebo potvrdenia, tento exemplár bude zaistený a môže byť zhabaný alebo prepadnutý, alebo ak príjemca zásielky odmietne prijať exemplár, potom príslušné orgány členského štátu zodpovedné za miesto vstupu môžu, ak to bude vhodné odmietnuť prijatie zásielky a žiadať prepravcu, aby vrátil exemplár na miesto odkiaľ bol odoslaný.

Článok 17

Vedecká preskúmavacia skupina

1. Zriaďuje sa Vedecká preskúmavacia skupina, ktorá bude pozostávať zo zástupcov vedeckého orgánu alebo orgánov každého členského štátu a ktorej bude predsedať zástupca Komisie.

2. a) Vedecká preskúmavacia skupina bude skúmať akúkoľvek vedeckú otázku týkajúcu sa vykonávania tohto nariadenia — najmä týkajúcu sa článku 4 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 6 — prednesenú predsedom z jeho vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členov skupiny alebo výboru.

b) Komisia zašle výboru stanoviská Vedeckej preskúmavacej skupiny.

Článok 18

Výbor

1. Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

Zástupca Komisie bude predkladať výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor zašle svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa prijíma väčšinou stanovenou v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré musí prijať Rada na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom uvedeným v danom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme navrhované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak navrhované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nebolo predložené žiadne stanovisko, Komisia bez meškania predloží Rade návrh na opatrenia, ktoré sa majú prijať. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

2. Ak v záležitostiach súvisiacich s úlohami výboru, uvedenými v bodoch 1. a 2. článku 19, Rada nekonala po uplynutí lehoty 3 mesiacov odo dňa predloženia návrhu Rade, navrhované opatrenia budú prijaté Komisiou.

3. Ak v záležitostiach súvisiacich s úlohami výboru, uvedenými v bodoch 3. a 4. článku 19, Rada nekonala po uplynutí lehoty 3 mesiacov odo dňa predloženia veci Rade, navrhované opatrenia budú prijaté Komisiou s výnimkou prípadov, ak Rada rozhodla proti prijatým opatreniam jednoduchou väčšinou.

Článok 19

V súlade s postupom, uvedeným v článku 18, Komisia:

1. stanoví jednotné podmienky a kritériá pre:

i) vydávanie, platnosť a používanie dokladov uvedených v článku 4, 5, 7 ods. 4 a 10; zároveň určí ich formu;

ii) použitie rastlinnolekárskych osvedčení; a

iii) v prípade potreby stanoví postupy na označovanie exemplárov s cieľom uľahčiť identifikáciu a zabezpečiť plnenie ustanovení;

2. prijme opatrenia uvedené v článku 4 ods. 6 a 7, článku 5 ods. 5 a 7 písm. b), článku 7 ods. 1 písm. c) ods. 2 písm. c) a ods. 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 15 ods. 4 písm. a) a c) a ods. 5, článku 21 ods. 3;

3. mení a dopĺňa prílohy A až D s výnimkou prípadu doplnkov prílohy A, ktoré nevyplývajú z rozhodnutí konferencie zmluvných strán dohovoru;

4. prijíma, keď to bude potrebné, ďalšie opatrenia na vykonávanie uznesení konferencie zmluvných strán dohovoru, rozhodnutí alebo odporúčaní Stáleho výboru dohovoru a odporúčaní Sekretariátu dohovoru.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

Každý členský štát oznámi Komisii a Sekretariátu dohovoru ustanovenia, ktoré prijme osobitne na vykonávanie tohto nariadenia, ako aj všetky použité právne nástroje a opatrenia prijaté na jeho vykonávanie a vynútiteľnosť.

Komisia sprostredkuje tieto informácie ďalším členským štátom.

Článok 21

1. Zrušuje sa týmto nariadenie EHS č. 3626/82.

2. Až do prijatia opatrení uvedených v bode 1. a 2. článku 19 môžu členské štáty používať alebo ďalej uplatňovať opatrenia prijaté v súlade s nariadením EHS č. 3626/82 a nariadením Komisie EHS č. 3418/83 z 28. novembra 1983, ktoré stanovujú jednotné vydávanie a používanie dokladov potrebných na vykonávanie Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín [8] v spoločenstve.

3. Dva mesiace predtým, ako toto nariadenie vstúpi do platnosti, v súlade s postupom uvedeným v článku 18 a po porade s Vedeckou preskúmavacou skupinou, Komisia:

a) musí preveriť, že neexistuje žiaden oprávnený dôvod na obmedzenie dovozu druhov uvedených v prílohe C1 nariadenia EHS č. 3626/82 do spoločenstva, ktoré nie sú uvedené v prílohe A tohto nariadenia;

b) prijme nariadenie, ktoré bude meniť a dopĺňať prílohu D tak, aby predstavovala reprezentatívny zoznam druhov spĺňajúcich kritériá stanovené v článku 3 ods. 4 písm. a).

Článok 22

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. júna 1997.

Články 12, 13, 14 ods. 3, 16, 17, 18, 19 a 21 ods. 3 sa budú uplatňovať odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 1996

Za Radu

prezident

B. Howlin

[1] Ú. v. ES C 26, 3.2.1992, s. 1 aÚ. v. ES. C 131, 12.5.1994, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 223, 31.8.1992, s. 19.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. decembra 1995 (Ú. v. ES. C 17, 22.1.1996, s. 430). Spoločná pozícia Rady z 26. februára 1996 (Ú. v. ES C 196, 6.7.1996, s. 58) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. septembra 1996 (Ú. v. ES. C 320, 28.10.1996).

[4] Ú. v. ES. L 384, 31.12.1982, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 558/95 (Ú v. ES. L 57, 15.3.1995, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.

[6] Ú. v. ES L 358 z 18.12.1986, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 56.

[8] Ú. v. ES L 344, 7.12.1983, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Príloha nahradená prílohou nariadenia 1497/2003/ES, Ú. v. ES L 215, 27.8.2003, s. 3

--------------------------------------------------

Top