EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01989R2136-20081231

Consolidated text: Nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 z  21. júna 1989 stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2136/2008-12-31

1989R2136 — SK — 31.12.2008 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2136/89

z 21. júna 1989

►M1  stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek ◄

(Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, p.79)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1181/2003 z 2. júla 2003,

  L 165

17

3.7.2003

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1345/2008 z 23. decembra 2008,

  L 348

76

24.12.2008
▼B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2136/89

z 21. júna 1989

►M1  stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek ◄RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3796/81 z 29. decembra 1981 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami rybolovu ( 1 ) v znení nariadenia (EHS) č. 1495/89 ( 2 ) a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže nariadenie (EHS) č. 3796/81 ustanovuje možnosť prijať spoločné trhové normy na výrobky rybolovu najmä, aby sa zabránilo prístupu výrobkov nedostatočnej kvality na trh a aby sa umožnili obchodné vzťahy založené na spravodlivej súťaži;

keďže je pravdepodobné, že prijatie takýchto noriem pre konzervované sardinky zlepší ziskovosť produkcie sardiniek v spoločenstve a ich trhových odbytísk, a že sa umožní odpredaj takýchto výrobkov;

keďže v tomto kontexte sa musí špecifikovať, najmä aby sa zabezpečila transparentnosť trhu, že dané výrobky sa musia zhotovovať výlučne z rýb druhu „Sardina pilchardus Walbaum“ a musia obsahovať minimálne množstvo rýb;

keďže, aby sa zabezpečila dobrá trhová úprava, mali by sa určiť kritériá úpravy rýb pred balením, úprava, s akou ich je možné uvádzať na trh, a nálev a dodatočné prísady, ktoré sa môžu použiť; keďže takéto kritériá nesmú zabraňovať uvedeniu nových výrobkov na trh;

keďže, aby sa zabránilo obchodovaniu na trhu s nevyhovujúcimi výrobkami, mali by sa určiť kritériá, ktoré konzervované sardinky musia spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh spoločenstva na ľudskú spotrebu;

keďže smernica Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, úpravy a reklamy potravín na predaj konečnému spotrebiteľovi ( 3 ), naposledy zmenená a doplnená smernicou 86/197/EHS ( 4 ), a smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa usporiadania podľa hmotnosti alebo objemu určitých výrobkov balených na predaj ( 5 ) v znení smernice 78/891/EHS ( 6 ), špecifikujú podrobné údaje, ktoré sa požadujú na správne informovanie a ochranu spotrebiteľa, pokiaľ ide o obsah balení; keďže pre konzervované sardinky by sa tiež malo určiť obchodné označenie, pokiaľ ide o navrhovanú obchodnú a kuchársku úpravu, so zvláštnym zreteľom na pomer medzi rozličnými prísadami v hotovom výrobku; keďže nálevom je olej, mal by sa špecifikovať spôsob, ako sa olej musí opísať;

keďže Komisia by mala zodpovedať za prijatie všetkých technických vykonávacích opatrení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:▼M1

Článok 1

Toto nariadenie definuje normy upravujúce odbyt konzervovaných sardiniek a obchodné opisy na konzervované sardinky a konzervované výrobky typu sardiniek, ktoré sú predávané v spoločenstve.

▼M1

Článok 1a

Na účely tohto nariadenia:

1. „konzervované sardinky“ znamená výrobky pripravované z rýb druhov Sardinia pilchardus;

2. „konzervované výrobky typu sardiniek“ znamená výrobky, s ktorými sa obchoduje a sú prezentované rovnakým spôsobom ako konzervované sardinky a pripravované z rýb nasledovných druhov:

a)  Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

b)  Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

c)  Clupea harengus;

d)  Sprattus sprattus;

e)  Hyperlophus vittatus;

f)  Nematalosa vlaminghi;

g)  Etrumeus teres;

h)  Ethmidium maculatum;

i)  Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens;

j)  Opisthonema oglinum;

▼M2

k)  Strangomera bentincki.

▼B

Článok 2

Iba výrobky, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky, sa môžu uvádzať na trh ako konzervované sardinky a pod obchodným označením uvedeným v článku 7:

▼M1

 musia byť zahrnuté pod číselnými znakmi KN 1604 13 11, 1604 13 19 a ex160420 50,

▼B

 musia byť pripravené výlučne z rýb druhu „Sardina pilchardus Walbaum“,

 musia byť balené na konečný predaj s ľubovoľným vhodným nálevom v hermeticky uzavretej nádobe,

 musia byť sterilizované vhodným spôsobom.

Článok 3

Sardinky musia byť do rozsahu požadovaného pre dobrú trhovú úpravu primerane zbavené hlavy, žiabrov, chvostovej plutvy a vnútorných orgánov iných ako ikry, mlieč a obličky a podľapríslušnej trhovej úpravy chrbtice a kože.

Článok 4

Konzervované sardinky sa môžu uvádzať na trh iba v niektorej z nasledujúcich úprav:

1. sardinky: základný výrobok, ryba primerane zbavená hlavy, žiabrov, vnútorných orgánov a chvostovej plutvy. Hlava sa musí odstrániť rezom kolmým na chrbticu v blízkosti žiabrov;

2. sardinky bez kostí: ako základný výrobok uvedený v bode 1, ale s dodatočným odstránením chrbtice;

3. sardinky bez kože alebo kostí: ako základný výrobok uvedený v bode 1, ale s dodatočným odstránením kostí a kože;

4. filé zo sardiniek: časti mäsa získané rezmi súbežnými s chrbticou po celej dĺžke ryby, alebo jej časti, po odstránení chrbtice, plutiev a okraja vnútornej epitelovej vrstvy žalúdka. Filé môže byť s kožou alebo bez kože;

5. trupy sardiniek: časti sardiniek priľahlé k hlave, na dĺžku merajúce aspoň 3 cm, získané zo základného výrobku uvedeného v bode 1 priečnymi rezmi cez chrbticu;

6. každá iná forma úpravy pod podmienkou, že je jasne odlíšená od úprav definovaných v bodoch 1 až 5.

Článok 5

Na účely obchodného označenia ustanoveného v článku 7 sa rozlišuje medzi nasledujúcimi nálevmi, tiež s pridaním iných prísad:

1. olivový olej;

2. iné rafinované rastlinné oleje vrátane olivového zvyškového oleja, používané jednotlivo alebo v zmesiach;

3. paradajková šťava;

4. prírodná šťava (tekutina získaná z ryby počas varenia), soľné roztoky alebo voda;

5. marináda, tiež s vínom;

6. akýkoľvek iný nálev pod podmienkou, že sa jasne odlišuje od nálevov definovaných v bodoch 1 až 5.

Tieto nálevy je možné zmiešať, ale olivový olej sa nesmie miešať s inými olejmi.

Článok 6

1.  Po sterilizácii musia výrobky v nádobe spĺňať tieto minimálne kritériá:

a) v prípade úprav definovaných v bodoch 1 až 5 článku 4 sardinky alebo časti sardiniek:

 musia byť približne rovnakej veľkosti a v nádobe pravidelne usporiadané,

 musia byť navzájom ľahko oddeliteľné,

 nesmú mať významné porušenia v brušnej stene,

 nesmú mať porušenia ani zlomy v mäse,

 nesmú mať žltkasté tkanivo s výnimkou slabých stôp,

 musia sa skladať z mäsa zvyčajnej konzistencie. Mäso nesmie byť nadmieru vláknité, mäkké ani špongiovité,

 musia pozostávať z mäsa svetlej alebo ružovkastej farby bez červených miest okolo chrbtovej kosti s výnimkou slabých náznakov;

b) nálev musí mať farbu a konzistenciu charakteristickú pre opis a použité prísady. V prípade olejového nálevu nesmie olej obsahovať vodný podiel vyšší ako 8 % čistej hmotnosti;

c) výrobok si musí zachovať vôňu a chuť typické pre druh „Sardina pilchardus Walbaum“ a typ nálevu a nesmie obsahovať žiadne nepríjemné vône ani chute, najmä horkosť alebo chuť oxidácie alebo zožltnutia;

d) výrobok nesmie obsahovať cudzie telesá;

e) v prípade výrobkov s kosťami musí byť chrbtová kosť ľahko oddeliteľná od mäsa a drobivá;

f) výrobky bez kože a bez kostí nesmú obsahovať žiadne významné zvyšky kože ani kostí.

2.  Nádoba nesmie byť zvonku zoxidovaná alebo deformovaná, aby nebola ovplyvnená dobrá obchodná úprava.

Článok 7

Bez toho, aby boli dotknuté smernice 79/112/EHS a 76/211/EHS, obchodné označenie na predajnom balení konzervovaných sardiniek sa musí zhodovať s pomerom medzi hmotnosťou sardiniek v nádobe po sterilizácii a čistou hmotnosťou, pričom obidve hmotnosti sú vyjadrené v gramoch.

a) Pre úpravy definované v bodoch 1 až 5 článku 4 tento pomer nesmie byť menší ako nasledujúce hodnoty:

 70 % v prípade nálevu uvedeného v bodoch 1, 2, 4 a 5 článku 5;

 65 % v prípade nálevu opísaného v bode 3 článku 5;

 50 % v prípade nálevu uvedeného v bode 6 článku 5.

Ak sú tieto hodnoty splnené, obchodné označenie sa musí zhodovať s úpravou sardiniek na základe zodpovedajúceho určenia uvedeného v článku 4. Určenie nálevu musí byť súčasťou obchodného označenia.

V prípade výrobkov v oleji musí byť nálev určený niektorým z nasledujúcich výrazov:

 „v olivovom oleji“, ak sa použil takýto olej,

 alebo

 „v rastlinnom oleji“, ak sa použil iný rastlinný olej vrátane olivového zvyškového oleja alebo ich zmesi,

 alebo

 „v … oleji“, pričom sa uvedie špecifická povaha oleja.

b) V prípade úprav uvedených v bode 6 článku 4 musí byť pomer uvedený v prvom pododseku rovný aspoň 35 %.

c) V prípade kuchynskej úpravy inej, ako sú úpravy definované v písmene a), obchodné označenie musí uvádzať špecifickú povahu kuchynskej úpravy.

Odchylne od článku 2 druhej zarážky v písmene b) tohto článku, úpravy používajúce sardinkové mäso, vrátane úprav, pri ktorých sa stratí štruktúra svaloviny mäsa, môžu zahrňovať mäso iných rýb, ktoré prešli rovnakou úpravou, ak podiel sardiniek je minimálne 25 %.

d) Obchodné označenie, ako je definované v tomto článku, sa vyhradzuje pre výrobky uvedené v článku 2.

▼M2

Článok 7a

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2000/13/ES, s konzervovanými výrobkami typu sardiniek sa môže obchodovať v Spoločenstve pod obchodným opisom pozostávajúcim zo slova „sardinky“ spolu s vedeckým názvom druhov a zemepisnou oblasťou, v ktorej boli tieto druhy ulovené.

2.  Kedykoľvek, keď je na nádobe obsahujúcej konzervovaný výrobok typu sardiniek označený obchodný opis ustanovený v odseku 1, zobrazí sa jasným a jednoznačným spôsobom.

3.  Vedecký názov zahŕňa vo všetkých prípadoch všeobecne použiteľné a špeciálne latinské názvy.

4.  Zemepisná oblasť sa vyznačí ako jeden z názvov uvedených v prvom stĺpci prílohy, pričom sa zohľadní príslušné zemepisné označenie uvedené v druhom stĺpci prílohy.

5.  Pod jedným obchodným opisom sa môže uvádzať na trh iba jeden druh.

▼B

Článok 8

Komisia v prípade potreby prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 33 nariadenia (EHS) č. 3796/81 opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia, najmä plán odoberania vzoriek na posudzovanie zhody výrobných šarží s požiadavkami tohto nariadenia.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1990.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES 379, 31.12.1981, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 148, 1.6.1989, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1.

( 4 ) Ú. v. ES L 144, 29.5.1986, s. 38.

( 5 ) Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 311, 4.11.1978, s. 21.

Top