EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0848

Účinnejšie pravidlá cezhraničných insolvenčných konaní v EÚ

Účinnejšie pravidlá cezhraničných insolvenčných konaní v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2015/848 – insolvenčné konanie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zámerom je zabezpečiť účinné vedenie insolvenčných konaní, ktoré sa týkajú jednotlivcov alebo podnikov s podnikateľskou činnosťou alebo finančnými záujmami v inej krajine Európskej únie (), ako je krajina ich obvyklého pobytu či sídla.
 • Nariadenie je prepracované znenie a nahrádza sa ním nariadenie (ES) č. 1346/2000.

HLAVNÉ BODY

 • V nariadení sa vymedzujú pravidlá pre celú EÚ s cieľom stanoviť:
  • ktorý súd má právomoc začať insolvenčné konanie;
  • rozhodné vnútroštátne právo;
  • uznávanie súdneho rozhodnutia, keď sa spoločnosť, obchodník alebo jednotlivec stanú platobne neschopnými.
 • Nevzťahuje sa na Dánsko.

Uplatniteľné situácie

Nariadenie sa uplatňuje na konanie, ktoré zahŕňa všetkých veriteľov dlžníka alebo ich významnú časť, zakladá sa na právnych predpisoch týkajúcich sa platobnej neschopnosti, a v ktorom na účely záchrany, zmeny obsahu záväzkov, reštrukturalizácie alebo likvidácie:

 • 1.

  dlžník prišiel o celý svoj majetok alebo o jeho časť a bol vymenovaný odborník na platobnú neschopnosť, ako je správca;

 • 2.

  majetok a záležitosti dlžníka podliehajú kontrole alebo dohľadu zo strany súdu; alebo

 • 3.
  konanie bolo prerušené s cieľom umožniť rokovania medzi dlžníkom a jeho veriteľmi. Táto situácia sa uplatňuje len vtedy, ak
  • k nej došlo v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je ochrániť kolektívny záujem veriteľov;
  • rokovania zlyhajú, v tom prípade sa postupuje podľa jedného z dvoch typov konaní uvedených v predchádzajúcom texte.

Nariadenie sa vzťahuje na „predbežné“ insolvenčné konania, ktoré sú dostupné vo vnútroštátnom práve a ktoré je možné začať v ranej fáze s cieľom zlepšiť vyhliadky na záchranu podniku. Tieto konania sú uvedené v prílohe A. Vzťahuje sa aj na širší rozsah osobných insolvenčných konaní.

Súdna právomoc

 • Konanie je vedené na súdoch krajiny EÚ, v ktorej sú sústredené hlavné záujmy dlžníka. Predpokladá sa, že ide o:
  • miesto registrovaného sídla v prípade spoločnosti alebo právnickej osoby;
  • hlavné miesto podnikania v prípade fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;
  • miesto obvyklého pobytu v prípade akejkoľvek inej fyzickej osoby.
 • Tieto predpoklady sa neuplatňujú, ak sa dané miesto zmenilo v rámci určitého obdobia pred začatím insolvenčného konania.
 • Ak je dlžníkovo miesto prevádzky v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej sú sústredené hlavné záujmy dlžníka, táto krajina môže takisto začať insolvenčné konanie proti dlžníkovi. Toto „vedľajšie konanie“ sa však obmedzuje na majetok, ktorý vlastní v danej krajine.
 • Nariadením sa zlepšujú vyhliadky na záchranu spoločností, pretože sa predchádza začatiu paralelného vedľajšieho konania, ak sú záujmy miestnych veriteľov zabezpečené inak.

Rozhodné právo

Vo všeobecnosti je rozhodným právom právo krajiny, v ktorej sa konanie vedie. Týmto právom sa riadia podmienky na začatie a ukončenie konania a jeho priebeh. V rámci tohto postupu sa určujú:

 • dlžníci, voči ktorým sa vec môže začať;
 • majetok, ktorý je súčasťou konkurznej podstaty;
 • práva veriteľov po ukončení veci;
 • kto má hradiť trovy konania.

Uznávanie a výkon

Po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o začatí insolvenčného konania v jednej krajine sa toto rozhodnutie musí uznávať vo všetkých ostatných krajinách EÚ s tým istým účinkom.

Insolvenčné registre

S cieľom zabezpečiť, aby veritelia a súdy dostávali príslušné informácie, a predísť začatiu paralelných konaní sú krajiny EÚ povinné zverejňovať príslušné informácie o cezhraničných insolvenčných konaniach vo verejne dostupnom registri online. Tieto registre budú vzájomne prepojené prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície v súlade s pravidlami EÚ o ochrane údajov.

Insolvenčné konanie na úrovni skupiny

V nariadení sa vytvára osobitný prístup k riešeniu platobnej neschopnosti členov skupiny spoločností. To zahŕňa:

 • pravidlá, na základe ktorých sú správcovia a zapojené súdy povinní spolupracovať a navzájom komunikovať;
 • obmedzené práva týkajúce sa postavenia správcu v konaní, ktoré sa týka iného člena tej istej skupiny;
 • osobitný systém koordinácie konaní, ktoré sa týkajú tej istej skupiny spoločností („koordinačné konanie na úrovni skupiny“).

Pozmeňujúce návrhy k prílohám

Nariadenie bolo dvakrát zmenené:

 • Nariadením (EÚ) 2017/353 sa nahradila príloha A (zoznam insolvenčných konaní) a príloha B (zoznam správcov) k nariadeniu (EÚ) 2015/848 novými zoznamami, pri ktorých sa zohľadnili informácie poskytnuté Poľskom.
 • Nariadením (EÚ) 2018/946 sa nahrádzajú prílohy A a B po oznámení zmien prijatých od Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Lotyšska a Portugalska.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 26. júna 2017. Nariadením (EÚ) 2015/848 sa preskúmalo a nahradilo nariadenie (ES) č. 1346/2000 (a jeho následné zmeny).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19 – 72)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2015/848 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI DOKUMENT

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 160, 22.6.2017, s. 1 – 26)

Posledná aktualizácia 08.04.2019

Začiatok