17.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/378 AL COMISIEI

din 11 martie 2016

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la momentul, formatul și modelul pentru transmiterea notificărilor către autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 mai 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (1), în special articolul 4 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În vederea asigurării coerenței între obligațiile de raportare și a reducerii sarcinii administrative pentru entitățile cărora le revin aceste obligații, este necesar să se alinieze obligațiile de raportare prevăzute de prezentul regulament și de regulamentul delegat al Comisiei care urmează să fie adoptat în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(2)

Pentru a le permite autorităților competente și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să asigure calitatea datelor și o monitorizare eficace a pieței, în beneficiul integrității pieței, autoritățile competente și ESMA ar trebui să fie în măsură să primească în mod prompt notificări complete cu privire la fiecare zi de tranzacționare.

(3)

În vederea unei utilizări eficace și eficiente a datelor de către autoritățile competente, ar trebui să existe o consecvență între modelele și formatele utilizate pentru efectuarea notificărilor instrumentelor financiare. Aderarea la standardele internaționale relevante în ceea ce privește informațiile incluse în notificările respective promovează aceste scopuri.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

(5)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standard tehnic de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(6)

Pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență și ca dispozițiile prezentului regulament să se aplice de la aceeași dată precum cele ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Până cel târziu la ora 21:00 CET a fiecărei zile în care este deschis pentru tranzacționare, un loc de tranzacționare transmite, utilizând procese automatizate, autorității sale competente prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 596/2014, notificările tuturor instrumentelor financiare care, înainte de ora 18:00 CET a zilei respective, au făcut pentru prima dată obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare sau au fost pentru prima dată admise la tranzacționare ori tranzacționate în locul de tranzacționare respectiv, fiind incluse cazurile în care ordinele sau cotațiile au fost introduse prin sistemul său, ori care au încetat să mai fie tranzacționate sau să mai fie admise la tranzacționare în locul de tranzacționare respectiv.

(2)   Notificările instrumentelor financiare care, după ora 18:00 CET, au făcut pentru prima dată obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare sau au fost pentru prima dată admise la tranzacționare ori tranzacționate în locul de tranzacționare respectiv, fiind incluse cazurile în care ordinele sau cotațiile au fost introduse prin sistemul său, ori care au încetat să mai fie tranzacționate sau să mai fie admise la tranzacționare în locul de tranzacționare respectiv sunt transmise de către locul de tranzacționare respectiv autorității competente, utilizând procese automatizate, până cel târziu la ora 21:00 CET a zilei următoare celei în care este deschis pentru tranzacționare.

(3)   Autoritățile competente transmit ESMA notificările menționate la alineatele (1) și (2), în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, în fiecare zi până cel târziu la ora 23:59 CET, utilizând procese automatizate și canale securizate de comunicare electronică între ele și ESMA.

Articolul 2

Toate informațiile care trebuie incluse în notificări în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se transmit în conformitate cu standardele și formatele specificate în anexa la prezentul regulament, în format electronic și care poate fi citit automat și utilizând un model XML comun, conform metodologiei ISO 20022.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 iulie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXĂ

Standardele și formatele pentru transmiterea notificărilor către autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014

Tabelul 1

Legendă pentru tabelul 3

SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber.

{CFI_CODE}

6 caractere

Codul ISO CFI 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractere alfanumerice

Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de 3 litere al țării, astfel cum este definit în Codurile de țară ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formatul datei și orei ISO 8601

Data și ora, în următorul format:

AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.ffffffZ.

„AAAA” reprezintă anul;

„LL” reprezintă luna;

„ZZ” reprezintă ziua;

„T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”;

„hh” reprezintă ora;

„mm” reprezintă minutul;

„ss.ffffff” reprezintă secunda și fracțiunea de secundă;

Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată).

Datele și orele se indică în formatul UTC.

{DATEFORMAT}

Formatul datei ISO 8601

Datele trebuie prezentate în următorul format:

AAAA-LL-ZZ.

{DECIMAL-n/m}

Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare

Câmp numeric atât pentru valori pozitive, cât și negative.

separatorul zecimal este: „.” (punct);

în fața numerelor negative se pune semnul „-” (minus);

Valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.

{INDEX}

4 caractere alfabetice

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Trezorerie

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – SWAP pe futures

{INTEGER-n}

Număr întreg de până la n cifre în total

Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166.

{LEI}

20 de caractere alfanumerice

Identificator al entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442.

{MIC}

4 caractere alfanumerice

Identificator al pieței, astfel cum este definit în ISO 10383.

{FISN}

35 de caractere alfanumerice

Codul FISN, astfel cum este definit în ISO 18774.


Tabelul 2

Clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii pentru tabelul 3 (câmpurile 35-37)

Produs de bază

Subprodus

Alt subprodus

„AGRI” – Agricol

„GROS” – Cereale și semințe oleaginoase

„FWHT” – Grâu furajer

„SOYB” – Soia

„CORN” – Porumb

„RPSD” – Rapiță

„RICE” – Orez

„OTHR” – Altele

„SOFT” – Perisabile

„CCOA” – Cacao

„ROBU” – Cafea Robusta

„WHSG” – Zahăr alb

„BRWN” – Zahăr brut

„OTHR” – Altele

„POTA” – Cartofi

 

„OOLI”– Ulei de măsline

„LAMP” – Lampant

„DIRY”– Lactate

 

„FRST” – Produse forestiere

 

„SEAF” – Fructe de mare

 

„LSTK” – Șeptel

 

„GRIN” – Cereale

„MWHT” – Grâu pentru morărit

„NRGY” – Energie

„ELEC” – Electricitate

„BSLD” – Sarcină de bază

„FITR” – Drepturi financiare de transport

„PKLD” – La orele de vârf

„OFFP” – În afara orelor de vârf

„OTHR” – Altele

„NGAS” – Gaze naturale

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – National Balancing Point (NBP)

„NCGG” – NetConnect Germany (NCG)

„TTFG” – Title Transfer Facility (TTF)

„OILP” – Petrol

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – Biomotorină

„BRNX” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – Canadian

„COND” – Condensat

„DSEL” – Diesel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – Etanol

„FUEL” – Combustibil

„FOIL” – Păcură

„GOIL” – Motorină

„GSLN” – Benzină

„HEAT” – Combustibil pentru încălzire

„JTFL” – Combustibil pentru avioane cu reacție

„KERO” – Kerosen

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – Nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„COAL” – Cărbune

„INRG” – Inter Energy

„RNNG” – Energie din surse regenerabile

„LGHT” – Fracții ușoare

„DIST” – Distilate

 

„ENVR” – Ecologic

„EMIS” – Emisii

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – Altele

„WTHR” – Meteo

„CRBR” – Legat de carbon

 

„FRGT” – Marfă

„WETF” – În stare lichidă

„TNKR” – Autocisterne

„DRYF” – În stare solidă

„DBCR” – Transportatori de mărfuri solide în vrac

„CSHP” – Nave-container

 

„FRTL” – Îngrășământ

„AMMO” – Amoniac

„DAPH” – DAP (Diamoniu fosfat)

„PTSH” – Potasă

„SLPH” – Sulf

„UREA” – Uree

„UAAN” – UAN (uree și nitrat de amoniu)

 

„INDP” – Produse industriale

„CSTR” – Construcții

„MFTG” – Prelucrare

 

„METL” – Metale

„NPRM” – Neprețioase

„ALUM” – Aluminiu

„ALUA” – Aliaj de aluminiu

„CBLT” – Cobalt

„COPR” – Cupru

„IRON” – Minereu de fier

„LEAD” – Plumb

„MOLY” – Molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – Nichel

„STEL” – Oțel

„TINN” – Staniu

„ZINC” – Zinc

„OTHR” – Altele

„PRME” – Prețioase

„GOLD” – Aur

„SLVR” – Argint

„PTNM” – Platină

„PLDM” – Paladiu

„OTHR” – Altele

„MCEX” – Exotic multi-produse (Multi Commodity Exotic)

 

 

„PAPR” – Hârtie

„CBRD” – Carton ondulat pentru ambalaje

„NSPT” – Ziare

„PULP” – Pastă de celuloză

„RCVP” – Hârtie reciclată

 

„POLY” – Polipropilenă

„PLST” – Plastic

 

„INFL” – Inflație

 

 

„OEST” – Statistici economice oficiale

 

 

„OTHC” – Altele C10, astfel cum sunt definite în tabelul 10.1 secțiunea 10 din anexa III la Regulamentul delegat al Comisiei care completează Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate.

„DLVR” – Livrabile

„NDLV” – Nelivrabile

 

„OTHR” – Altele

 

 


Tabelul 3

Standardele și formatele care trebuie utilizate în notificările transmise în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014

NR.

CÂMP

STANDARDELE ȘI FORMATELE CARE TREBUIE UTILIZATE PENTRU RAPORTARE

Câmpuri generale

1

Cod de identificare a instrumentului

{ISIN}

2

Denumire completă a instrumentului

{ALPHANUM-350}

3

Clasificare a instrumentului

{CFI_CODE}

4

Indicator al instrumentului financiar derivat pe mărfuri

„true” – Da

„false” – Nu

Câmpuri privind emitentul

5

Identificator al emitentului sau al operatorului locului de tranzacționare

{LEI}

Câmpuri privind locul

6

Loc de tranzacționare

{MIC}

7

Denumire scurtă a instrumentului financiar

{FISN}

8

Cerere de admitere la tranzacționare de către emitent

„true” – Da

„false” – Nu

9

Data aprobării admiterii la tranzacționare

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data cererii de admitere la tranzacționare

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data admiterii la tranzacționare sau data primei tranzacționări

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data încetării

{DATE_TIME_FORMAT}

Câmpuri noționale

13

Moneda noțională 1

{CURRENCYCODE_3}

Câmpuri privind obligațiunile sau alte forme de titluri de creanță securitizate

14

Valoare nominală totală emisă

{DECIMAL-18/5}

15

Data scadenței

{DATEFORMAT}

16

Moneda valorii nominale

{CURRENCYCODE_3}

17

Valoare nominală pe unitate/valoare tranzacționată minimă

{DECIMAL-18/5}

18

Rata fixă

{DECIMAL-11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

19

Identificator al indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

{ISIN}

20

Denumire a indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

{INDEX}

Sau

{ALPHANUM-25} – în cazul în care indicele nu este inclus în lista {INDEX}

21

Termen al indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

22

Marjă în puncte de bază pentru indicele/indicele de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

{INTEGER-5}

23

Vechime a obligațiunii

„SNDB” – Datorie cu rang prioritar

„MZZD” – Datorie de tip mezanin

„SBOD” – Datorie subordonată (subordinated debt)

„JUND” – Datorie subordonată (junior debt)

Câmpuri privind instrumentele financiare derivate și instrumentele financiare derivate securitizate

24

Dată de expirare

{DATEFORMAT}

25

Multiplicator de preț

{DECIMAL-18/17}

26

Codul instrumentului-suport

{ISIN}

27

Emitent-suport

{LEI}

28

Denumire a indicelui-suport

{INDEX}

Sau

{ALPHANUM-25} – în cazul în care indicele nu este inclus în lista {INDEX}

29

Termen al indicelui-suport

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

30

Tip de opțiune

„PUTO” – opțiune de vânzare (put)

„CALL” – opțiune de cumpărare (call)

„OTHR” – în cazul în care nu se poate stabili dacă este vorba de o opțiune de cumpărare sau de vânzare

31

Preț de exercitare

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament

{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat ca puncte de bază

„PNDG” în cazul în care prețul nu este disponibil

32

Monedă a prețului de exercitare

{CURRENCYCODE_3}

33

Stil de exercitare a opțiunii

„EURO” – European

„AMER” – American

„ASIA” – Asiatic

„BERM” – Bermuda

„OTHR” – Orice alt tip

34

Tip de livrare

„PHYS” – Decontat fizic

„CASH” – Decontat în numerar

„OPTN” – Opțional pentru contraparte sau atunci când este stabilit de către un terț

Instrumente financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii

35

Produs de bază

Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

36

Subprodus

Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

37

Alt subprodus

Sunt permise numai valorile din coloana „Alt subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

38

Tip de tranzacție

„FUTR” – Futures

„OPTN” – Options

„TAPO” – TAPOS

„SWAP” – SWAPURI

„MINI” – Minis

„OTCT” – OTC (extrabursier)

„ORIT” – Tranzacție simplă (outright)

„CRCK” – Cracare

„DIFF” – Diferențial

„OTHR” – Altele

39

Tip de preț final

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC” – Baltic

„EXOF” – Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT” – Platts

„OTHR” – Altele

Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii

Câmpurile din această secțiune ar trebui completate numai pentru instrumentele care au ca element-suport un instrument nefinanciar de tipul rate ale dobânzii.

40

Rata de referință

{INDEX}

Sau

{ALPHANUM-25} – în cazul în care rata de referință nu este inclusă în lista {INDEX}

41

Durată a contractului tip rată a dobânzii

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

42

Moneda noțională 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Rată fixă a segmentului 1

{DECIMAL -11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

44

Rată fixă a segmentului 2

{DECIMAL -11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

45

Rată variabilă a segmentului 2

{INDEX}

Sau

{ALPHANUM-25} – în cazul în care rata de referință nu este inclusă în lista {INDEX}

46

Durata segmentului 2 a contractului tip rată a dobânzii

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb

Câmpurile din această secțiune ar trebui completate numai pentru instrumentele care au ca element-suport un instrument nefinanciar de tipul curs de schimb.

47

Moneda noțională 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Tipul FX

„FXCR” – Cursuri de schimb încrucișate FX

„FXEM” – Piețe emergente FX

„FXMJ” – Cursuri FX majore