16.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/20


REGULAMENTUL (UE) 2015/2343 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 5 și 7 și Standardele Internaționale de Contabilitate 19 și 34

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 25 septembrie 2014, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat Îmbunătățirile anuale aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ciclul 2012-2014 („îmbunătățirile anuale”), în cadrul procesului său periodic de îmbunătățire, care vizează simplificarea și clarificarea standardelor. Aceste îmbunătățiri anuale au ca obiectiv să rezolve unele probleme fără caracter urgent, însă necesare, discutate de IASB pe parcursul ciclului proiectului legate de părțile din Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și din Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS) care prezintă inconsecvențe sau trebuie formulate mai clar.

(3)

Modificările aduse IFRS 7 antrenează, în consecință, modificări ale IFRS 1 pentru a asigura coerența la nivelul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

(4)

În urma consultării Grupului consultativ european pentru raportarea financiară, s-a confirmat că modificările aduse IFRS 5 și IFRS 7, precum și cele aduse IAS 19 și IAS 34 îndeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează: următoarele Standarde Internaționale de Raportare Financiară și următoarele Standarde Internaționale de Contabilitate se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament:

(a)

IFRS 5 Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(b)

IFRS 7 Instrumente financiare: informații de furnizat se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(c)

IAS 19 Beneficiile angajaților se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(d)

IAS 34 Raportarea financiară interimară se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(e)

IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară se modifică în conformitate cu modificările aduse IFRS 7, astfel cum figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică modificările menționate la articolul 1 cel mai târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2016 sau după această dată.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANEXĂ

Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor Ciclul 2012-2014

Modificări la

IFRS 5 Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte

Se modifică punctele 26–29, precum și titlul aferent și se adaugă punctele 26A și 44L.

Modificări ale unui plan de vânzare sau ale unui plan de distribuire către proprietari

26.

Dacă o entitate a clasificat un activ (sau un grup destinat cedării) ca fiind deținut în vederea vânzării sau a distribuirii către proprietari, dar criteriile de la punctele 7-9 (în cazul activelor deținute în vederea vânzării) sau de la punctul 12A (în cazul activelor deținute în vederea distribuirii către proprietari) nu mai sunt îndeplinite, entitatea trebuie să înceteze clasificarea activului (sau a grupului destinat cedării) drept deținut în vederea vânzării sau, respectiv, a distribuirii către proprietari. În astfel de cazuri, o entitate trebuie să respecte îndrumările de la punctele 27-29 pentru a ține cont de această modificare, cu excepția cazului în care se aplică dispozițiile de la punctul 26A.

26A

Dacă o entitate reclasifică direct drept deținut în vederea distribuirii către proprietari un activ (sau un grup destinat cedării) care a fost clasificat drept deținut în vederea vânzării sau reclasifică direct drept deținut în vederea vânzării un activ (sau un grup destinat cedării) care a fost clasificat drept deținut în vederea distribuirii către proprietari, schimbarea în clasificare este considerată o continuare a planului inițial de cedare. Entitatea:

(a)

nu trebuie să respecte îndrumările de la punctele 27-29 pentru a ține cont de această modificare. Entitatea trebuie să aplice cerințele în materie de clasificare, prezentare și evaluare din prezentul IFRS care se aplică noii metode de cedare.

(b)

trebuie să evalueze activul imobilizat (sau grupul destinat cedării) în conformitate cu cerințele de la punctul 15 (în cazul în care acesta este reclasificat drept deținut în vederea vânzării) sau de la punctul 15A (în cazul în care este reclasificat drept deținut în vederea distribuirii către proprietari) și să recunoască orice reducere sau creștere a valorii juste minus costurile de vânzare/de distribuire a activului imobilizat (sau a grupului destinat cedării), prin respectarea cerințelor de la punctele 20-25.

(c)

nu trebuie să modifice data clasificării în conformitate cu punctele 8și 12A. Aceasta nu exclude o prelungire a perioadei necesare pentru finalizarea unei vânzări sau a unei distribuiri către proprietari în cazul în care condițiile prevăzute la punctul 9 sunt îndeplinite.

27.

Entitatea trebuie să evalueze un activ imobilizat (sau un grup destinat cedării) care încetează a mai fi clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării sau a distribuirii către proprietari (sau care încetează să mai facă parte dintr-un grup destinat cedării și clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării sau a distribuirii către proprietari) la cea mai mică valoare dintre:

(a)

valoarea sa contabilă înainte ca activul (sau grupul destinat cedării) să fi fost clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării sau a distribuirii către proprietari, ajustată cu orice amortizare sau reevaluare care ar fi fost recunoscută dacă activul (sau grupul destinat cedării) nu ar fi fost clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării sau a distribuirii către proprietari, și

(b)

valoarea sa recuperabilă la data deciziei ulterioare de a nu fi vândut sau distribuit. [notă de subsol omisă]

28.

Entitatea trebuie să includă orice ajustare necesară a valorii contabile a unui activ imobilizat care încetează să mai fie clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării sau a distribuirii către proprietari în profitul sau pierderea [notă de subsol omisă] din activitățile continue în perioada în care criteriile menționate la punctele 7-9 sau, respectiv, la punctul 12A nu mai sunt îndeplinite. Situațiile financiare aferente perioadelor ulterioare clasificării ca fiind deținut în vederea vânzării sau a distribuirii către proprietari trebuie să fie modificate în consecință, dacă grupul destinat cedării sau activul imobilizat care încetează să mai fie clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării sau a distribuirii către proprietari este o filială, o exploatare în participație, o asociere în participație, o entitate asociată sau o parte a unei participații într-o asociere în participație sau într-o entitate asociată. Entitatea trebuie să prezinte această ajustare în același capitol din situația rezultatului global utilizat pentru a prezenta câștigul sau pierderea, dacă există, recunoscut(ă) în conformitate cu punctul 37.

29.

Dacă o entitate înlătură un activ individual sau o datorie individuală dintr-un grup destinat cedării clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării, activele și datoriile rămase în cadrul grupului destinat cedării care urmează să fie vândut trebuie să fie evaluate în continuare ca un grup numai în măsura în care grupul îndeplinește criteriile de la punctele 7-9. Dacă o entitate înlătură un activ individual sau o datorie individuală dintr-un grup destinat cedării clasificat ca fiind deținut în vederea distribuirii către proprietari, activele și datoriile rămase în cadrul grupului destinat cedării care urmează să fie distribuit trebuie să fie evaluate în continuare ca un grup numai în măsura în care grupul îndeplinește criteriile de la punctul 12A. Altminteri, activele imobilizate rămase în cadrul grupului care îndeplinesc în mod individual criteriile de clasificare ca fiind deținute în vederea vânzării (sau ca fiind deținute în vederea distribuirii către proprietari) trebuie evaluate individual la cea mai mică valoare dintre valoarea contabilă și valoarea justă minus costurile generate de vânzare (sau costurile generate de distribuire) de la data respectivă. Orice active imobilizate care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept deținute în vederea vânzării trebuie să înceteze să mai fie clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării în conformitate cu punctul 26. Orice active imobilizate care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept deținute în vederea distribuirii către proprietari trebuie să înceteze să mai fie clasificate ca fiind deținute în vederea distribuirii către proprietari în conformitate cu punctul 26.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

44L

Documentul Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2012–2014, emis în septembrie 2014, a modificat punctele 26-29 și a adăugat punctul 26A. O entitate trebuie să aplice în mod prospectiv aceste modificări, în conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori, schimbărilor unei metode de cedare care apar în perioadele anuale cu începere de la 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică aceste modificări pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

Modificări la

IFRS 7 Instrumente financiare: informații de furnizat

Se modifică punctul 44R și se adaugă punctul 44AA.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIA

44R

Documentul Prezentarea informațiilor – Compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare (Modificări la IFRS 7), emis în decembrie 2011, a adăugat punctele 13A–13F și B40–B53. O entitate trebuie să aplice respectivele modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. O entitate trebuie să prezinte retroactiv informațiile prevăzute în respectivele modificări.

44AA

Documentul Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2012–2014, emis în septembrie 2014, a modificat punctele 44R și B30și a adăugat punctul B30A. O entitate trebuie să aplice aceste modificări retroactiv, în conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, cu excepția cazului în care o entitate nu trebuie să aplice modificările de la punctele B30și B30A pentru orice perioadă prezentată care începe înainte de perioada anuală pentru care entitatea respectivă aplică prima dată modificările respective. Se permite aplicarea modificărilor de la punctele 44R, B30și B30A anterior acestei date. Dacă o entitate aplică aceste modificări pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

În anexa B se modifică punctul B30 și se adaugă punctul B30A.

Implicare continuă (punctul 42C)

B30

O entitate nu se implică în mod continuu într-un activ financiar transferat în cazul în care, în cadrul transferului, entitatea nu păstrează niciunul dintre drepturile sau obligațiile contractuale inerente activului financiar transferat și nici nu obține drepturi sau obligații contractuale noi aferente activului financiar transferat. O entitate nu se implică în mod continuu într-un activ financiar transferat în cazul în care nu are un interes în viitoarea performanță a activului financiar transferat și nici responsabilitatea, indiferent de circumstanțe, de a efectua pe viitor plăți aferente activului financiar transferat. În acest context, termenul „plată”nu include fluxurile de trezorerie ale activului financiar transferat pe care o entitate le colectează și este obligată să le remită entității căreia i se transferă activul.

B30A

Atunci când o entitate transferă un activ financiar, entitatea poate păstra dreptul de a administra respectivul activ financiar în schimbul unui comision care este inclus, de exemplu, într-un contract de administrare. Entitatea evaluează contractul de administrare în conformitate cu îndrumările de la punctele 42C și B30 pentru a decide dacă, în scopul cerințelor privind furnizarea de informații, entitatea se implică în mod continuu ca urmare a contractului de administrare. De exemplu, o societate de administrare va avea o implicare continuă într-un activ financiar transferat în scopul cerințelor privind furnizarea de informații în cazul în care comisionul de administrare depinde de valoarea sau de scadențele fluxurilor de trezorerie colectate de la activul financiar transferat. În mod similar, o societate de administrare are o implicare continuă în scopul cerințelor privind furnizarea de informații în cazul în care un comision fix nu ar fi plătit integral din cauza neperformanței activului financiar transferat. În aceste exemple, societatea de administrare are un interes în performanța viitoare a activului financiar transferat. Presupunerea potrivit căreia comisionul care trebuie primit compensează sau nu entitatea în mod adecvat pentru prestarea serviciului de administrare nu este luată în considerare în cadrul acestei evaluări.

Modificare corelată la

IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Se adaugă punctul 39AA.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

39AA

Documentul Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2012–2014, emis în septembrie 2014, a adăugat punctul E4A. O entitate trebuie să aplice respectiva modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectiva modificare pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

În anexa E se adaugă punctul E4A.

Prezentarea de informații referitoare la instrumentele financiare

E4A

O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile poate aplica dispozițiile tranzitorii de la punctul 44AA din IFRS 7.

Modificare la

IAS 19 Beneficiile angajaților

Se modifică punctul 83 și se adaugă punctele 176-177.

Ipoteze actuariale: rata de actualizare

83.

Rata utilizată pentru actualizarea obligațiilor privind beneficiile postangajare (finanțate sau nefinanțate) trebuie determinată prin raportare la randamentele obligațiunilor corporative de înaltă calitate stabilite pe piață la finalul perioadei de raportare. Pentru monedele pentru care nu există o piață foarte activă pentru astfel de obligațiuni corporative de înaltă calitate, trebuie să se utilizeze randamentele (la finalul perioadei de raportare) obligațiunilor de stat de pe piață exprimate în moneda respectivă. Moneda în care sunt emise obligațiunile corporative sau de stat, precum și scadența acestora trebuie să fie consecvente cu moneda și cu scadența estimată a obligațiilor privind beneficiile postangajare.

TRANZIȚIE ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

176.

Documentul Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2012–2014, emis în septembrie 2014, a modificat punctul 83și a adăugat punctul 177. O entitate trebuie să aplice respectiva modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectiva modificare pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

177.

O entitate trebuie să aplice modificarea prevăzută la punctul 176 de la începutul primei perioade comparative prezentate în primele situații financiare în care entitatea aplică modificarea. Orice ajustare inițială care decurge din aplicarea modificării respective trebuie să fie recunoscută în rezultatul reportat la începutul perioadei respective.

Modificare la

IAS 34 Raportarea financiară interimară

Se modifică punctul 16A și se adaugă punctul 56.

Alte prezentări de informații

16A

În plus față de prezentarea evenimentelor și a tranzacțiilor semnificative în conformitate cu punctele 15-15C, o entitate trebuie să includă următoarele informații în notele la situațiile sale financiare interimare, sau în altă parte în raportul financiar interimar. Următoarele informații fie vor fi prezentate în situațiile financiare interimare, fie vor fi încorporate prin trimiteri încrucișate de la situațiile financiare interimare la alte situații (cum ar fi comentarii ale conducerii sau un raport privind riscurile) care se află la dispoziția utilizatorilor situațiilor financiare în aceleași condiții precum situațiile financiare interimare și în același timp. În cazul în care utilizatorii situațiilor financiare nu au acces la informațiile încorporate prin trimiteri încrucișate, în aceleași condiții și în același timp, raportul financiar interimar este incomplet. Informațiile trebuie raportate, în mod normal, cumulat de la începutul exercițiului până în prezent.

(a)

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

56.

Documentul Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2012–2014, emis în septembrie 2014, a modificat punctul 16A. O entitate trebuie să aplice retroactiv respectiva modificare, în conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificarea pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.