14.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/233 AL COMISIEI

din 13 februarie 2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la monedele în cazul cărora banca centrală definește eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 416 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 416 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede pentru instituții obligația de a raporta ca active lichide activele care îndeplinesc anumite condiții. În conformitate cu al treilea paragraf al articolului menționat, condiția ca activele să fie garanții reale eligibile pentru operațiunile standard de lichiditate ale unei bănci centrale dintr-un stat membru sau ale băncii centrale a unei țări terțe nu se aplică în cazul activelor lichide deținute pentru a acoperi ieșirile de lichidități într-o monedă în cazul căreia banca centrală definește eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv.

(2)

Dată fiind importanța pe care Regulamentul (UE) nr. 575/2013 o acordă eligibilității definite de băncile centrale pentru ca un activ să fie considerat activ lichid, este necesar ca lista monedelor în cazul cărora banca centrală definește eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv să fie limitată la acele monede în cazul cărora eligibilitatea definită de băncile centrale se mărginește la titlurile de datorie emise de administrația centrală și la titlurile de datorie emise de banca centrală și nu se extinde la niciun fel de alte active care cuprind active lichide în conformitate cu cerințele suplimentare prevăzute la articolele 416 și 417 din regulamentul menționat.

(3)

Autoritatea bancară europeană (ABE) a efectuat o evaluare pe baza celor mai bune informații disponibile furnizate de autoritățile competente ale statelor membre cu privire la eligibilitatea definită de banca centrală în cazul unei monede date. În cazul Bulgariei, evaluarea a indicat faptul că banca centrală nu acordă lichidități instituțiilor decât în circumstanțe excepționale. La apariția unui risc de lichiditate care ar putea afecta stabilitatea sistemului bancar, Banca Națională a Bulgariei poate acorda unei bănci solvabile credite în leva cu o scadență de cel mult trei luni, cu condiția ca aceste credite să fie garantate integral cu aur, valută sau alte active cu grad ridicat de lichiditate de acest tip. În consecință, leva bulgară ar trebui să fie considerată drept monedă în cazul căreia banca centrală definește eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ABE.

(5)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Monedele în cazul cărora banca centrală definește eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 416 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt indicate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXĂ

Leva bulgară (BGN)