20.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 48/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/227 AL COMISIEI

din 9 ianuarie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 99 alineatul (5) al patrulea paragraf, articolul 99 alineatul (6) al patrulea paragraf, articolul 101 alineatul (4) al treilea paragraf și articolul 394 alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (2) stabilește cerințele pe care trebuie să le respecte instituțiile pentru raportarea informațiilor privind conformitatea lor cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(2)

Raportarea de informații consecvente, exacte și comparabile privind provizioanele pentru pierderi din credite și măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare, prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, este esențială pentru a avea o imagine cuprinzătoare asupra profilurilor de risc ale instituțiilor și asupra riscului sistemic pe care acestea îl reprezintă pentru sectorul financiar. Având în vedere incertitudinile legate de calitatea activelor în întreaga Uniune și pentru a permite, pe de o parte, Autorității Bancare Europene (ABE) și autorităților competente să aibă o imagine cuprinzătoare asupra profilului de risc al activităților instituțiilor și, pe de altă parte, Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) să își îndeplinească sarcinile de supraveghere macroprudențială, ar trebui să se prevadă obligația instituțiilor de a raporta informații cu privire la măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare adoptate și la expunerile lor neperformante.

(3)

Măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare și expunerile neperformante fac obiectul cerințelor contabile în vigoare, care prevăd obligația de a divulga informații privind expunerile din împrumuturi și din titluri de datorie, precum și privind calitatea creditelor, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și al Directivei 86/635/CEE a Consiliului (4). Cu toate acestea, nu există nici definiții exhaustive și armonizate ale conceptelor de restructurare datorată dificultăților financiare și de expunere neperformantă, nici cerințe de raportare prudențială specifice și detaliate.

(4)

Standardele tehnice ar trebui, așadar, să stabilească definiții specifice ale noțiunilor de restructurare datorată dificultăților financiare și de expunere neperformantă, precum și formulare de raportare, astfel încât să permită ABE, autorităților competente și CERS să se bazeze pe concepte legate de calitatea activelor și mai armonizate decât cele aplicate în prezent. În acest fel, datele raportate ar fi mai comparabile, reducându-se la minimum atât diferențele rezultate din definițiile diferite ale conceptului de restructurare datorată dificultăților financiare, cât și cele rezultate din aplicarea diferită a definițiilor noțiunilor de stare de nerambursare și de depreciere pe teritoriul Uniunii. În acest sens, definiția conceptului de expunere neperformantă ar trebui să funcționeze ca un indice armonizat al calității activelor, ca un instrument de clasificare, și nu ca un substitut pentru definițiile existente ale stării de nerambursare și ale deprecierii.

(5)

Pentru a lăsa instituțiilor și autorităților competente un interval de timp adecvat, care să le permită acestora să pună în aplicare cerințele cu privire la măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare și la expunerile neperformante prevăzute în prezentul regulament într-un mod care să genereze date de înaltă calitate, ar trebui să se reporteze data de transmitere a acestor cerințe de raportare.

(6)

Pentru a asigura o aplicare corectă a cerințelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, ar trebui detaliate suplimentar formularele, instrucțiunile și definițiile utilizate de instituții în contextul raportării în scopuri de supraveghere. Așadar, din rațiuni de claritate juridică, este adecvat să se înlocuiască unele formulare din anexele I, III și IV și să se modifice o parte din instrucțiunile prevăzute în anexele II, V, VII și IX. Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise de ABE Comisiei.

(7)

ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare și la expunerile neperformante pe care se bazează parțial prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(8)

Având în vedere faptul că celelalte modificări care se impun a fi aduse Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 nu presupun schimbări semnificative din punctul de vedere al conținutului, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, ABE nu a întreprins nicio altă consultare publică deschisă, considerând că aceasta ar fi disproporționată în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare în cauză.

(9)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Pentru a se asigura că instituțiile transmit cât mai curând posibil datele de supraveghere autorităților competente, permițându-le astfel acestora să aibă o imagine cuprinzătoare asupra instituțiilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 5 litera (b), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

informațiile privind toate expunerile din securitizări, astfel cum se specifică în formularul 14 din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile de la punctul 3.9 partea II din anexa II.

Instituțiile sunt scutite de obligația de a prezenta astfel de date detaliate privind securitizările dacă fac parte dintr-un grup în aceeași țară în care sunt supuse cerințelor în materie de fonduri proprii;”;

2.

la articolul 18 se adaugă următorul alineat:

„Fără a aduce atingere articolului 2, prima dată de transmitere pentru formularele 18 și 19 din anexa III este 31 decembrie 2014. Rândurile și coloanele din formularele 6, 9.1, 20.4, 20.5 și 20.7 din anexa III, care se referă la expunerile restructurate în urma dificultăților financiare și la expunerile neperformante, se completează pentru data de transmitere 31 decembrie 2014”;

3.

anexele I-V se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezentul regulament;

4.

anexa VII se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament;

5.

anexa IX se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 ianuarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

(4)  Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXA I

ANEXA I

RAPORTAREA PRIVIND FONDURILE PROPRII ȘI CERINȚELE DE FONDURI PROPRII

FORMULARE COREP

Număr formular

Cod formular

Denumirea formularului/grupului de formulare

Denumire scurtă

 

 

ADECVAREA CAPITALULUI

CA

1

C 01.00

FONDURI PROPRII

CA1

2

C 02.00

CERINȚE DE FONDURI PROPRII

CA2

3

C 03.00

RATELE CAPITALULUI

CA3

4

C 04.00

ELEMENTE MEMORANDUM:

CA4

 

 

DISPOZIȚII TRANZITORII

CA5

5.1

C 05.01

DISPOZIȚII TRANZITORII

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE OBȚINUTE: INSTRUMENTE CARE NU CONSTITUIE AJUTOR DE STAT

CA5.2

 

 

SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP

GS

6.1

C 06.01

SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE — TOTAL

Total GS

6.2

C 06.02

SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE

GS

 

 

RISCUL DE CREDIT

CR

7

C 07.00

RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

CR SA

 

 

RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

CR IRB

8.1

C 08.01

RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (Defalcare pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor)

CR IRB 2

 

 

REPARTIZARE GEOGRAFICĂ

CR GB

9.1

C 09.01

Tabelul 9.1 – Repartizarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului (expuneri SA)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabelul 9.2 – Repartizarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului (expuneri IRB)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabelul 9.3 – Defalcarea cerințelor de fonduri proprii totale pentru riscul de credit al expunerilor relevante din credite, pe țări

CR GB 3

 

 

RISCUL DE CREDIT: CAPITALURI PROPRII – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISCUL DE CREDIT: CAPITALURI PROPRII – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISCUL DE CREDIT: CAPITALURI PROPRII – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL. DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE ÎN CADRUL METODEI PD/LGD PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE

CR SETT

12

C 12.00

RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII

CR SEC SA

13

C 13.00

RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SECURITIZĂRILE

CR SEC Informații detaliate

 

 

RISCUL OPERAȚIONAL

OPR

16

C 16.00

RISCUL OPERAȚIONAL

OPR

17

C 17.00

RISCUL OPERAȚIONAL: PIERDERI BRUTE PE LINII DE ACTIVITATE ȘI TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CURSUL ANULUI PRECEDENT

OPR Informații detaliate

 

 

RISCUL DE PIAȚĂ

MKR

18

C 18.00

RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCURILE DE POZIȚIE AFERENTE INSTRUMENTELOR DE DATORIE TRANZACȚIONATE

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND RISCUL SPECIFIC ÎN SECURITIZĂRI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND RISCUL SPECIFIC ÎN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PRIVIND RISCUL VALUTAR

MKR SA FX

23

C 23.00

RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PRIVIND MĂRFURILE

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELE INTERNE DE RISC DE PIAȚĂ

MKR IM

25

C 25.00

RISCUL DE AJUSTARE A VALORII CREDITULUI

CVA


C 01.00 – FONDURI PROPRII (CA1)

Rânduri

Nr.

Element

Cuantum

010

1

FONDURI PROPRII

 

015

1.1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

 

020

1.1.1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ

 

030

1.1.1.1

Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

040

1.1.1.1.1

Instrumente de capital plătite

 

050

1.1.1.1.2*

Element memorandum: instrumente de capital care nu sunt eligibile

 

060

1.1.1.1.3

Primă de emisiune

 

070

1.1.1.1.4

(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

130

1.1.1.2

Rezultatul reportat

 

140

1.1.1.2.1

Rezultatul reportat din anii anteriori

 

150

1.1.1.2.2

Profitul sau pierderea eligibil(ă)

 

160

1.1.1.2.2.1

Profitul sau pierderea care poate fi atribuit(ă) proprietarilor societății-mamă

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Partea din profiturile intermediare sau din cele de sfârșit de exercițiu financiar care nu este eligibilă

 

180

1.1.1.3

Alte elemente cumulate ale rezultatului global

 

200

1.1.1.4

Alte rezerve

 

210

1.1.1.5

Fonduri pentru riscuri bancare generale

 

220

1.1.1.6

Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care își păstrează drepturile obținute

 

230

1.1.1.7

Interese minoritare incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază

 

240

1.1.1.8

Ajustări tranzitorii datorate intereselor minoritare suplimentare

 

250

1.1.1.9

Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudențiale

 

260

1.1.1.9.1

(-) Creșteri ale capitalurilor proprii care rezultă din active securitizate

 

270

1.1.1.9.2

Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de numerar

 

280

1.1.1.9.3

Câștiguri și pierderi cumulate datorate unor modificări ale propriului risc de credit pentru datoriile evaluate la valoarea justă

 

285

1.1.1.9.4

Câștiguri și pierderi la valoarea justă care rezultă din propriul risc de credit al instituției în legătură cu datoriile aferente instrumentelor derivate

 

290

1.1.1.9.5

(-) Ajustări de valoare datorate cerințelor de evaluare prudentă

 

300

1.1.1.10

(-) Fondul comercial

 

310

1.1.1.10.1

(-) Fondul comercial contabilizat drept imobilizări necorporale

 

320

1.1.1.10.2

(-) Fondul comercial inclus în evaluarea investițiilor semnificative

 

330

1.1.1.10.3

Datoriile privind impozitul amânat asociate fondului comercial

 

340

1.1.1.11

(-) Alte imobilizări necorporale

 

350

1.1.1.11.1

(-) Alte imobilizări necorporale înainte de deducerea datoriilor privind impozitul amânat

 

360

1.1.1.11.2

Datoriile privind impozitul amânat asociate altor imobilizări necorporale

 

370

1.1.1.12

(-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul amânat

 

380

1.1.1.13

(-) Deficitul, în cadrul abordării IRB, al ajustărilor pentru riscul de credit în funcție de pierderile așteptate

 

390

1.1.1.14

(-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate

 

400

1.1.1.14.1

(-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate

 

410

1.1.1.14.2

Datoriile privind impozitul amânat asociate activelor fondului de pensii cu beneficii determinate

 

420

1.1.1.14.3

Activele fondului de pensii cu beneficii determinate pe care instituția are capacitatea de a le utiliza fără restricții

 

430

1.1.1.15

(-) Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

440

1.1.1.16

(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ce excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar

 

450

1.1.1.17

(-) Dețineri calificate din afara sectorului financiar care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Poziții din securitizare care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Tranzacții incomplete care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Poziții dintr-un coș de expuneri pentru care o instituție nu poate determina ponderea de risc aplicând abordarea IRB și care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Expuneri provenind din titluri de capital în cadrul unei abordări bazate pe modele interne care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

490

1.1.1.23

(-) Creanțele deductibile privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare

 

500

1.1.1.24

(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

510

1.1.1.25

(-) Cuantum care depășește pragul de 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază

 

524

1.1.1.27

(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 1 de bază efectuate în temeiul articolului 3 din CRR

 

529

1.1.1.28

Elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau deduceri din acestea – altele

 

530

1.1.2

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

 

540

1.1.2.1

Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

550

1.1.2.1.1

Instrumente de capital plătite

 

560

1.1.2.1.2*

Element memorandum: instrumente de capital care nu sunt eligibile

 

570

1.1.2.1.3

Primă de emisiune

 

580

1.1.2.1.4

(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

660

1.1.2.2

Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care își păstrează drepturile obținute

 

670

1.1.2.3

Instrumente emise de filiale care sunt recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar

 

680

1.1.2.4

Ajustări tranzitorii datorate recunoașterii suplimentare în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar a instrumentelor emise de filiale

 

690

1.1.2.5

(-) Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

700

1.1.2.6

(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

710

1.1.2.7

(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

720

1.1.2.8

(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 2 care excede fondurile proprii de nivel 2

 

730

1.1.2.9

Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar

 

740

1.1.2.10

Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar (deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază)

 

744

1.1.2.11

(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar efectuate în temeiul articolului 3 din CRR

 

748

1.1.2.12

Elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar sau deduceri din acestea – altele

 

750

1.2

FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

 

760

1.2.1

Instrumente de capital și împrumuturi subordonate eligibile drept fonduri proprii de nivel 2

 

770

1.2.1.1

Instrumente de capital plătite și împrumuturi subordonate

 

780

1.2.1.2*

Element memorandum: instrumente de capital și împrumuturi subordonate neeligibile

 

790

1.2.1.3

Primă de emisiune

 

800

1.2.1.4

(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 2

 

842

1.2.1.5

(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2

 

880

1.2.2

Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 și împrumuturilor subordonate care își păstrează drepturile obținute

 

890

1.2.3

Instrumente emise de filiale care sunt recunoscute în fondurile proprii de nivel 2

 

900

1.2.4

Ajustările tranzitorii datorate recunoașterii suplimentare în fondurile proprii de nivel 2 a instrumentelor emise de filiale

 

910

1.2.5

Excesul provizioanelor, conform abordării IRB, în raport cu pierderile eligibile așteptate

 

920

1.2.6

Ajustările generale pentru riscul de credit prevăzute de abordarea standard

 

930

1.2.7

(-) Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2

 

940

1.2.8

(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

950

1.2.9

(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

960

1.2.10

Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 2

 

970

1.2.11

Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 2 care excede fondurile proprii de nivel 2 (deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar)

 

974

1.2.12

(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 2 efectuate în temeiul articolului 3 din CRR

 

978

1.2.13

Elemente ale fondurilor proprii de nivel 2 sau deduceri din acestea – altele

 


C 02.00 – CERINȚE DE FONDURI PROPRII (CA2)

Rânduri

Element

Etichetă

Cuantum

010

1

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC

 

020

1*

Din care: Firmele de investiții prevăzute la articolul 95 alineatul (2) și la articolul 98 din CRR

 

030

1**

Din care: Firmele de investiții prevăzute la articolul 96 alineatul (2) și la articolul 97 din CRR

 

040

1.1

CUANTUMURILE EXPUNERILOR PONDERATE LA RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CONTRAPARTE ȘI RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE

 

050

1.1.1

Abordarea standardizată (SA)

 

060

1.1.1.1

Clasele de expuneri din SA excluzând pozițiile din securitizare

 

070

1.1.1.1.01

Administrații centrale sau bănci centrale

 

080

1.1.1.1.02

Administrații regionale sau autorități locale

 

090

1.1.1.1.03

Entități din sectorul public

 

100

1.1.1.1.04

Bănci de dezvoltare multilaterală

 

110

1.1.1.1.05

Organizații internaționale

 

120

1.1.1.1.06

Instituții

 

130

1.1.1.1.07

Societăți

 

140

1.1.1.1.08

Retail

 

150

1.1.1.1.09

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

 

160

1.1.1.1.10

Expuneri în stare de nerambursare

 

170

1.1.1.1.11

Elemente asociate unui risc extrem de ridicat

 

180

1.1.1.1.12

Obligațiuni garantate

 

190

1.1.1.1.13

Creanțe asupra instituțiilor și societăților cu o evaluare de credit pe termen scurt

 

200

1.1.1.1.14

Organisme de plasament colectiv (OPC)

 

210

1.1.1.1.15

Capital propriu

 

211

1.1.1.1.16

Alte elemente

 

220

1.1.1.2

Pozițiile din securitizare cuprinse în SA

 

230

1.1.1.2*

din care: resecuritizare

 

240

1.1.2

Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB)

 

250

1.1.2.1

Abordări IRB în care nu se utilizează nici estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD), nici factori de conversie

 

260

1.1.2.1.01

Administrații centrale și bănci centrale

 

270

1.1.2.1.02

Instituții

 

280

1.1.2.1.03

Societăți – IMM-uri

 

290

1.1.2.1.04

Societăți – Finanțări specializate

 

300

1.1.2.1.05

Societăți – Altele

 

310

1.1.2.2

Abordări IRB în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau factori de conversie

 

320

1.1.2.2.01

Administrații centrale și bănci centrale

 

330

1.1.2.2.02

Instituții

 

340

1.1.2.2.03

Societăți – IMM-uri

 

350

1.1.2.2.04

Societăți – Finanțări specializate

 

360

1.1.2.2.05

Societăți – Altele

 

370

1.1.2.2.06

Retail – Expunerile IMM-urilor garantate cu bunuri imobile

 

380

1.1.2.2.07

Retail – Expunerile societăților, altele decât IMM-uri, garantate cu bunuri imobile

 

390

1.1.2.2.08

Retail – Expuneri eligibile reînnoibile

 

400

1.1.2.2.09

Retail – Alte IMM-uri

 

410

1.1.2.2.10

Retail – Societăți, altele decât IMM-uri

 

420

1.1.2.3

Capital propriu în abordarea IRB

 

430

1.1.2.4

Pozițiile din securitizare în abordarea IRB

 

440

1.1.2.4*

din care: resecuritizare

 

450

1.1.2.5

Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor

 

460

1.1.3

Cuantumul expunerii la risc pentru contribuțiile la fondul de garantare al unei CPC

 

490

1.2

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU DECONTARE/LIVRARE

 

500

1.2.1

Riscul de decontare/livrare din afara portofoliului de tranzacționare

 

510

1.2.2

Riscul de decontare/livrare din portofoliul de tranzacționare

 

520

1.3

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR LA RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MARFĂ

 

530

1.3.1

Cuantumul expunerii la risc pentru riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă în cadrul abordărilor standardizate (SA)

 

540

1.3.1.1

Instrumente de datorie tranzacționate

 

550

1.3.1.2

Capital propriu

 

560

1.3.1.3

Schimb valutar

 

570

1.3.1.4

Mărfuri

 

580

1.3.2

Cuantumul expunerii la risc pentru riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă în cadrul modelelor interne (IM)

 

590

1.4

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU RISCUL OPERAȚIONAL

 

600

1.4.1

Abordarea de bază a riscului operațional

 

610

1.4.2

Abordarea standardizată a riscului operațional / Abordări standardizate alternative

 

620

1.4.3

Abordări avansate de evaluare a riscului operațional

 

630

1.5

CUANTUMUL EXPUNERII SUPLIMENTARE LA RISC DATORATE CHELTUIELILOR GENERALE FIXE

 

640

1.6

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU AJUSTAREA EVALUĂRII CREDITULUI

 

650

1.6.1

Metoda avansată

 

660

1.6.2

Metoda standardizată

 

670

1.6.3

Pe baza metodei expunerii inițiale

 

680

1.7

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR LA RISC LEGAT DE EXPUNERILE MARI DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE

 

690

1.8

ALTE CUANTUMURI ALE EXPUNERII LA RISC

 

710

1.8.2

Din care: Cerințe prudențiale suplimentare mai stricte în baza articolului 458

 

720

1.8.2*

Din care: cerințe privind expunerile mari

 

730

1.8.2**

Din care: cele datorate ponderilor de risc modificate destinate țintirii bulelor activelor în sectorul bunurilor imobile locative și comerciale

 

740

1.8.2***

Din care: cele datorate expunerilor intrasectoriale din sectorul financiar

 

750

1.8.3

Din care: Cerințe prudențiale suplimentare mai stricte în baza articolului 459

 

760

1.8.4

Din care: Cuantumul expunerii suplimentare la risc conform articolului 3 din CRR

 


C 03.00 – RATE ALE FONDURILOR PROPRII ȘI NIVELURI DE FONDURI PROPRII (CA3)

Rânduri

Nr.

Element

Cuantum

010

1

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază

 

020

2

Excedentul (+)/Deficitul (-) fondurilor proprii de nivel 1 de bază

 

030

3

Rata fondurilor proprii de nivel 1

 

040

4

Excedentul (+)/Deficitul (-) fondurilor proprii de nivel 1

 

050

5

Rata fondurilor proprii totale

 

060

6

Excedentul (+)/Deficitul (-) fondurilor proprii totale

 

Elemente memorandum: rate ale fondurilor proprii datorate ajustărilor prevăzute de pilonul II

070

7

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază cu includerea ajustărilor prevăzute de pilonul II

 

080

8

Rata-țintă a fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorată ajustărilor prevăzute de pilonul II

 

090

9

Rata fondurilor proprii de nivel 1 cu includerea ajustărilor prevăzute de pilonul II

 

100

10

Rata-țintă a fondurilor proprii de nivel 1 datorată ajustărilor prevăzute de pilonul II

 

110

11

Rata fondurilor proprii totale cu includerea ajustărilor prevăzute de pilonul II

 

120

12

Rata-țintă a fondurilor proprii totale datorată ajustărilor prevăzute de pilonul II

 


C 04.00 – ELEMENTE MEMORANDUM (CA4)

Rând

Nr.

Element

Coloană

Creanțe și datorii privind impozitul amânat

010

010

1

Creanțe totale privind impozitul amânat

 

020

1.1

Creanțele privind impozitul amânat care nu se bazează pe profitabilitatea viitoare

 

030

1.2

Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare

 

040

1.3

Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare

 

050

2

Datoriile totale privind impozitul amânat

 

060

2.1

Datoriile privind impozitul amânat care nu sunt deductibile din creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare

 

070

2.2

Datoriile privind impozitul amânat care sunt deductibile din creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare

 

080

2.2.1

Datoriile deductibile privind impozitul amânat asociate creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare

 

090

2.2.2

Datoriile deductibile privind impozitul amânat asociate creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare

 

Ajustări pentru riscul de credit și pierderi așteptate

100

3

Excedentul (+) sau deficitul (-), în cadrul abordării IRB, al ajustărilor pentru riscul de credit, al ajustărilor de valoare suplimentare și al altor reduceri ale fondurilor proprii în funcție de pierderile așteptate pentru expunerile care nu se află în stare de nerambursare

 

110

3.1

Total ajustări pentru riscul de credit, ajustări de valoare suplimentare și alte reduceri ale fondurilor proprii care sunt eligibile pentru a fi incluse în calculul cuantumului pierderilor așteptate

 

120

3.1.1

Ajustările generale pentru riscul de credit

 

130

3.1.2

Ajustările specifice pentru riscul de credit

 

131

3.1.3

Ajustările de valoare suplimentare și alte reduceri ale fondurilor proprii

 

140

3.2

Pierderile eligibile așteptate totale

 

145

4

Excedentul (+) sau deficitul (-), conform abordării IRB, al ajustărilor specifice pentru riscul de credit în funcție de pierderile așteptate pentru expunerile care se află în stare de nerambursare

 

150

4.1

Ajustările specifice pentru riscul de credit și pozițiile tratate în mod similar

 

155

4.2

Pierderile eligibile așteptate totale

 

160

5

Cuantumurile expunerilor ponderate la risc pentru calculul plafonului aferent excedentului provizioanelor eligibile drept fonduri proprii de nivel 2

 

170

6

Total provizioane brute eligibile pentru a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2

 

180

7

Cuantumurile expunerilor ponderate la risc pentru calculul plafonului în funcție de provizioanele eligibile drept fonduri proprii de nivel 2

 

Praguri pentru deducerile din fondurile proprii de nivel 1 de bază

190

8

Pragul nedeductibil al deținerilor în entitățile din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

200

9

Pragul de 10 % al fondurilor proprii de nivel 1 de bază

 

210

10

Pragul de 17,65 % al fondurilor proprii de nivel 1 de bază

 

220

11

Capitalul eligibil în scopul deținerilor calificate din afara sectorului financiar și al expunerilor mari

 

Investiții în instrumente de capital ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

230

12

Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte

 

240

12.1

Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

250

12.1.1

Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

260

12.1.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus

 

270

12.2

Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

280

12.2.1

Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

290

12.2.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus

 

291

12.3

Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

292

12.3.1

Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

293

12.3.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus

 

300

13

Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte

 

310

13.1

Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

320

13.1.1

Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

330

13.1.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus

 

340

13.2

Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

350

13.2.1

Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

360

13.2.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus

 

361

13.3

Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

362

13.3.1

Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

363

13.3.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus

 

370

14

Dețineri de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte

 

380

14.1

Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

390

14.1.1

Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

400

14.1.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus

 

410

14.2

Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

420

14.2.1

Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

430

14.2.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus

 

431

14.3

Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

432

14.3.1

Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

433

14.3.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus

 

Investiții în instrumente de capital ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

440

15

Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte

 

450

15.1

Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

460

15.1.1

Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

470

15.1.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus

 

480

15.2

Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

490

15.2.1

Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

500

15.2.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus

 

501

15.3

Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

502

15.3.1

Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

503

15.3.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus

 

510

16

Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte

 

520

16.1

Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

530

16.1.1

Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

540

16.1.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus

 

550

16.2

Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

560

16.2.1

Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

570

16.2.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus

 

571

16.3

Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

572

16.3.1

Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

573

16.3.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus

 

580

17

Dețineri de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte

 

590

17.1

Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

600

17.1.1

Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

610

17.1.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus

 

620

17.2

Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

630

17.2.1

Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

640

17.2.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus

 

641

17.3

Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

642

17.3.1

Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

643

17.3.2

(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus

 

Cuantumurile totale ale expunerilor la risc pentru deținerile care nu sunt deduse din categoria de capital corespunzătoare:

650

18

Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 1 de bază în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale instituției

 

660

19

Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar ale instituției

 

670

20

Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 2 în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 2 ale instituției

 

Derogare temporară de la deducerea din fondurile proprii

680

21

Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare

 

690

22

Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare

 

700

23

Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare

 

710

24

Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare

 

720

25

Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare

 

730

26

Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare

 

Amortizoare de capital

740

27

Cerința privind amortizorul combinat

 

750

 

Amortizorul de conservare a capitalului

 

760

 

Amortizorul de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru

 

770

 

Amortizorul anticiclic de capital specific instituției

 

780

 

Amortizorul de risc sistemic

 

790

 

Amortizorul instituțiilor de importanță sistemică

 

800

 

Amortizorul instituțiilor globale de importanță sistemică

 

810

 

Amortizorul altor instituții de importanță sistemică

 

Cerințe prevăzute de pilonul II

820

28

Cerințele de fonduri proprii aferente ajustărilor pilonului II

 

Informații suplimentare pentru firmele de investiții

830

29

Capitalul inițial

 

840

30

Fonduri proprii bazate pe cheltuieli generale fixe

 

Informații suplimentare pentru calculul pragurilor de raportare

850

31

Expuneri inițiale, altele decât cele interne

 

860

32

Total expuneri inițiale

 

Prag Basel I

870

 

Ajustări la fondurile proprii totale

 

880

 

Fonduri proprii ajustate complet pentru pragul Basel I

 

890

 

Cerințe de fonduri proprii pentru pragul Basel I

 

900

 

Cerințe de fonduri proprii pentru pragul Basel I – abordarea alternativă SA

 


C 05.01 – DISPOZIȚII TRANZITORII (CA5.1)

 

Ajustările fondurilor proprii de nivel 1 de bază

Ajustările fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar

Ajustările fondurilor proprii de nivel 2

Ajustările incluse în activele ponderate la risc

Elemente memorandum

Procentajul aplicabil

Cuantumul eligibil fără dispozițiile tranzitorii

Cod

Nr.

Element

010

020

030

040

050

060

010

1

TOTAL AJUSTĂRI

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE OBȚINUTE

Legătură către {CA1;r220}

Legătură către {CA1;r660}

Legătură către {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrumente care își păstrează drepturile obținute: Instrumente care constituie ajutoare de stat

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumente care s-au calificat drept fonduri proprii în conformitate cu Directiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumente emise de instituții care sunt înregistrate într-un stat membru care face obiectul unui program de ajustare economică

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrumente care nu constituie ajutoare de stat

Legătură către {CA5.2;r010;c060}

Legătură către {CA5.2;r020;c060}

Legătură către {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTERESE MINORITARE ȘI ELEMENTE ECHIVALENTE

Legătură către {CA1;r240}

Legătură către {CA1;r680}

Legătură către {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Instrumente de capital și elemente care nu se califică drept interese minoritare

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a intereselor minoritare

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar eligibile

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a fondurilor proprii de nivel 2 eligibile

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ALTE AJUSTĂRI TRANZITORII

Legătură către {CA1;r520}

Legătură către {CA1;r730}

Legătură către {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Câștiguri și pierderi nerealizate

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Câștiguri nerealizate

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Pierderi nerealizate

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Câștiguri nerealizate din expuneri față de administrații centrale clasificate în categoria „Disponibil pentru vânzare” din IAS 39 aprobat de UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Pierderi nerealizate din expuneri față de administrații centrale clasificate în categoria „Disponibil pentru vânzare” din IAS 39 aprobat de UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Câștiguri și pierderi din evaluarea la valoarea justă a datoriilor care provin din instrumente derivate și care rezultă din modificarea ratingului instituției

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Deduceri

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Pierderile exercițiului financiar în curs

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Deficitul provizioanelor în raport cu pierderile așteptate calculat prin metoda IRB

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Activele fondului de pensii cu beneficii determinate

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

din care: Introducerea de modificări la IAS 19 – element pozitiv

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

din care: Introducerea de modificări la IAS 19 – element negativ

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Instrumente proprii

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

din care: Dețineri directe

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

din care: Dețineri indirecte

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

din care: Dețineri directe

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

din care: Dețineri indirecte

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

din care: Dețineri directe

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

din care: Dețineri indirecte

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Dețineri reciproce

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 de bază

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Instrumente proprii de fonduri proprii ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare și instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Instrumente de fonduri proprii ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Exceptare de la deducerea din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază a deținerilor de capital în societățile de asigurare

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Deduceri și filtre prudențiale suplimentare

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE OBȚINUTE: INSTRUMENTE CARE NU CONSTITUIE AJUTOARE DE STAT (CA5.2)

CA 5.2 Instrumente care își păstrează drepturile obținute: Instrumente care nu constituie ajutoare de stat

Cuantumul instrumentelor și al primei de emisiune aferente

Baza pentru calculul limitei

Procentajul aplicabil

Limita

(-) Cuantumul care depășește limitele păstrării drepturilor obținute

Cuantumul total al drepturilor păstrate

Cod

Nr.

Element

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumentele care s-au calificat pentru articolul 57 litera (a) din Directiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

Legătură către {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumentele care s-au calificat pentru articolul 57 litera (ca) și articolul 154 alineatele (8) și (9) din Directiva 2006/48/CE, sub rezerva limitei de la articolul 489

 

 

 

 

 

Legătură către {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Totalul instrumentelor fără opțiune de cumpărare sau stimulent pentru răscumpărare

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrumente cu drepturi păstrate cu opțiune de cumpărare și stimulent pentru răscumpărare

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumente cu opțiune de cumpărare exercitabilă după data de raportare și care îndeplinesc condițiile de la articolul 49 din CRR după data scadenței efective

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumente cu opțiune de cumpărare exercitabilă după data de raportare și care nu îndeplinesc condițiile de la articolul 49 din CRR după data scadenței efective

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumente cu opțiune de cumpărare exercitabilă înainte de 20 iulie 2011 sau la această dată și care nu îndeplinesc condițiile de la articolul 49 din CRR după data scadenței efective

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Depășirea limitei instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care și-au păstrat drepturile obținute

 

 

 

 

 

 

090

3

Elementele care s-au calificat pentru articolul 57 literele (e), (f), (g) sau (h) din Directiva 2006/48/CE, sub rezerva limitei de la articolul 490

 

 

 

 

 

Legătură către {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Totalul elementelor fără stimulent pentru răscumpărare

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Elemente cu drepturi păstrate cu stimulent pentru răscumpărare

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Elemente cu opțiune de cumpărare exercitabilă după data de raportare și care îndeplinesc condițiile de la articolul 63 din CRR după data scadenței efective

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Elemente cu opțiune de cumpărare exercitabilă după data de raportare și care nu îndeplinesc condițiile de la articolul 63 din CRR după data scadenței efective

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Elemente cu opțiune de cumpărare exercitabilă înainte de 20 iulie 2011 sau la această dată și care nu îndeplinesc condițiile de la articolul 63 din CRR după data scadenței efective

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Depășirea limitei instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care și-au păstrat drepturile obținute

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE — TOTAL (GS TOTAL)

 

INFORMAȚII PRIVIND CONTRIBUȚIA ENTITĂȚILOR LA SOLVABILITATEA GRUPULUI

AMORTIZOARE DE CAPITAL

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC

 

FONDURI PROPRII ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII CONSOLIDATE

 

FONDURI PROPRII CONSOLIDATE

 

CERINȚELE DE AMORTIZOR COMBINAT

 

RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII, RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI, TRANZACȚIILE INCOMPLETE ȘI RISCUL DE DECONTARE/ LIVRARE

RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MARFĂ

RISCUL OPERAȚIONAL

ALTE CUANTUMURI ALE EXPUNERII LA RISC

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 CONSOLIDATE

 

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2 CONSOLIDATE

ELEMENT MEMORANDUM: FOND COMERCIAL (-) / (+) FOND COMERCIAL NEGATIV

DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ

DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

DIN CARE: CONTRIBUȚII LA REZULTATUL CONSOLIDAT

DIN CARE: (-) FOND COMERCIAL / (+) FOND COMERCIAL NEGATIV

AMORTIZORUL DE CONSERVARE A CAPITALULUI

AMORTIZORUL ANTICICLIC DE CAPITAL SPECIFIC INSTITUȚIEI

AMORTIZORUL DE CONSERVARE AFERENT RISCULUI MACROPRUDENȚIAL SAU SISTEMIC IDENTIFICAT LA NIVELUL UNUI STAT MEMBRU

AMORTIZORUL DE RISC SISTEMIC

AMORTIZORUL INSTITUȚIILOR DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ

AMORTIZORUL INSTITUȚIILOR GLOBALE DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ

AMORTIZORUL ALTOR INSTITUȚII DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ

INTERESE MINORITARE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ CONSOLIDATE

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR CONSOLIDATE

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE (GS)

ENTITĂȚI AFLATE ÎN PERIMETRUL DE CONSOLIDARE

INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE CARE SUNT SUPUSE CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII

INFORMAȚII PRIVIND CONTRIBUȚIA ENTITĂȚILOR LA SOLVABILITATEA GRUPULUI

AMORTIZOARE DE CAPITAL

NUME

COD

Codul LEI

INSTITUȚIE SAU ORGANISM ECHIVALENT (DA/NU)

CONȚINUTUL DATELOR: DATE INDIVIDUALE CONSOLIDATE PRIN METODA CONSOLIDĂRII GLOBALE (SF), DATE INDIVIDUALE CONSOLIDATE PRIN METODA CONSOLIDĂRII PARȚIALE (SP)

CODUL ȚĂRII

PROCENTAJUL DEȚINERII (%)

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC

 

FONDURI PROPRII

 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC

 

FONDURI PROPRII ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII CONSOLIDATE

 

FONDURI PROPRII CONSOLIDATE

 

CERINȚELE DE AMORTIZOR COMBINAT

 

RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII, RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI, TRANZACȚIILE INCOMPLETE ȘI RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE

RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MARFĂ

RISCUL OPERAȚIONAL

ALTE CUANTUMURI ALE EXPUNERII LA RISC

 

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

 

FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

 

RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII, RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI, TRANZACȚIILE INCOMPLETE ȘI RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE

RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MARFĂ

RISCUL OPERAȚIONAL

ALTE CUANTUMURI ALE EXPUNERII LA RISC

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 CONSOLIDATE

 

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2 CONSOLIDATE

ELEMENT MEMORANDUM: FOND COMERCIAL (-) / (+) FOND COMERCIAL NEGATIV

DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ

DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

DIN CARE: CONTRIBUȚII LA REZULTATUL CONSOLIDAT

DIN CARE: (-) FOND COMERCIAL / (+) FOND COMERCIAL NEGATIV

AMORTIZORUL DE CONSERVARE A CAPITALULUI

AMORTIZORUL ANTICICLIC DE CAPITAL SPECIFIC INSTITUȚIEI

AMORTIZORUL DE CONSERVARE AFERENT RISCULUI MACROPRUDENȚIAL SAU SISTEMIC IDENTIFICAT LA NIVELUL UNUI STAT MEMBRU

AMORTIZORUL DE RISC SISTEMIC

AMORTIZORUL INSTITUȚIILOR DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ

AMORTIZORUL INSTITUȚIILOR GLOBALE DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ

AMORTIZORUL ALTOR INSTITUȚII DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ

 

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ

 

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

 

INTERESE MINORITARE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ CONSOLIDATE

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR CONSOLIDATE

DIN CARE: FONDURI PROPRII ELIGIBILE

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII CONEXE, REZULTATE REPORTATE CONEXE ȘI CONTURI DE PRIME DE EMISIUNE

DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 CONEXE, REZULTATE REPORTATE CONEXE ȘI CONTURI DE PRIME DE EMISIUNE

DIN CARE: INTERESE MINORITARE

INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII CONEXE, REZULTATE REPORTATE CONEXE, CONTURI DE PRIME DE EMISIUNE ȘI ALTE REZERVE

DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR ELIGIBILE

DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 ELIGIBILE

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR SA)

Clasele de expuneri din SA

 

 

EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE

EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE

TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII

EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ CUANTUMUL EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE

VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*)

DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE

VALOAREA EXPUNERII

 

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

 

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)

PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI

SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT

AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII

(-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII

DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O INSTITUȚIE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI DESEMNATĂ

DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI DERIVATĂ DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

(-) GARANȚII

(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT

(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ

(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI

(-) TOTAL IEȘIRI

TOTAL INTRĂRI (+)

 

DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

TOTAL EXPUNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celulă legată de CA

 

 

020

din care: IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

din care: IMM-uri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

din care: Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:

070

Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Tranzacțiile de finanțare prin titluri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

din care: compensate la nivel central printr-o CPCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

din care: compensate la nivel central printr-o CPCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Din compensări contractuale între produse diferite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Alte ponderi de risc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTE MEMORANDUM

290

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobiliare comerciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR IRB 1)

Clasele de expuneri din IRB:

Estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau factori de conversie

 

SISTEM DE RATING INTERN

EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII

EXPUNERE DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

 

VALOAREA EXPUNERII

 

TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN ESTIMĂRILE LGD, EXCLUZÂND TRATAREA EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI

EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI

VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)

VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%) PENTRU ENTITĂȚILE DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚILE FINANCIARE NEREGLEMENTATE

VALOAREA MEDIE A SCADENȚEI PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI (ZILE)

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

ELEMENTE MEMORANDUM:

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI

(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI

SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT

DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE:

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI

PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI

CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE

(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANE

NUMĂRUL DEBITORILOR

PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)

 

DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE

(-) GARANȚII

(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT

(-) TOTAL IEȘIRI

TOTAL INTRĂRI (+)

DIN CARE: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE

DIN CARE: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE

DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII

DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE

GARANȚII

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT

DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE:

ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI

GARANȚII FINANCIARE ELIGIBILE

ALTE GARANȚII REALE ELIGIBILE

 

DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE

BUNURI IMOBILE

ALTE CATEGORII DE GARANȚII REALE CORPORALE

CREANȚE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

TOTAL EXPUNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celulă legată de CA

 

 

 

 

 

DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:

020

Elemente bilanțiere supuse riscului de credit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elemente extrabilanțiere supuse riscului de credit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Tranzacțiile de finanțare prin titluri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Din compensări contractuale între produse diferite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPUNERILE ALOCATE CLASELOR DE RATING SAU GRUPELOR DE RISC ALE DEBITORILOR: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERII DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFALCARE PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE ÎN TEMEIUL CRITERIILOR DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE:

090

PONDERE DE RISC: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Din care: în categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATAMENT ALTERNATIV: GARANTATE CU BUNURI IMOBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPUNERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE CARE APLICĂ PONDERI DE RISC ÎN TEMEIUL TRATAMENTULUI ALTERNATIV SAU PONDERI DE 100 % ȘI ALTE EXPUNERI SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI: TOTALUL CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL: DEFALCARE PE CLASE DE RATING SAU GRUPE DE RISC ALE DEBITORILOR (CR IRB 2)

Clasele de expuneri din IRB:

Estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau factori de conversie

CLASA DE RATING A DEBITORILOR (NR. RÂND)

SISTEM DE RATING INTERN

EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII

EXPUNERE DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

 

VALOAREA EXPUNERII

 

TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN ESTIMĂRILE LGD, EXCLUZÂND TRATAREA EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI

EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI

VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)

VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%) PENTRU ENTITĂȚILE DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚILE FINANCIARE NEREGLEMENTATE

VALOAREA MEDIE A SCADENȚEI PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI (ZILE)

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

ELEMENTE MEMORANDUM:

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI

(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI

SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT

DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE:

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI

PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI

CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE

(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANE

NUMĂRUL DEBITORILOR

PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)

 

DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE

(-) GARANȚII

(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT

(-) TOTAL IEȘIRI

TOTAL INTRĂRI (+)

DIN CARE: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE

DIN CARE: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE

DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII

DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE

GARANȚII

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT

DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE:

ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI

GARANȚII FINANCIARE ELIGIBILE

ALTE GARANȚII REALE ELIGIBILE

 

DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE

BUNURI IMOBILE

ALTE CATEGORII DE GARANȚII REALE CORPORALE

CREANȚE

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN SA (CR GB 1)

Țara:

 

EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

Expuneri în stare de nerambursare

Noi cazuri de nerambursare observate în cursul perioadei

Ajustări generale pentru riscul de credit

Ajustări specifice pentru riscul de credit

Din care: eliminări din bilanț (write-off)

Ajustări pentru riscul de credit/eliminări din bilanț (write-off) pentru noi cazuri de nerambursare observate

VALOAREA EXPUNERII

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Administrații centrale sau bănci centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Administrații regionale sau autorități locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entități din sectorul public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Bănci de dezvoltare multilaterală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organizații internaționale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Instituții

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Societăți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

din care: IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

din care: IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

din care: IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expuneri în stare de nerambursare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Elemente asociate unui risc extrem de ridicat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obligațiuni garantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Creanțe asupra instituțiilor și societăților cu o evaluare de credit pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organisme de plasament colectiv (OPC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Expuneri provenind din titluri de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Alte expuneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expuneri totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN IRB (CR GB 2)

Țara:

 

EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

Din care: în stare de nerambursare

Noi cazuri de nerambursare observate în cursul perioadei

Ajustări generale pentru riscul de credit

Ajustări specifice pentru riscul de credit

Din care: eliminări din bilanț (write-off)

Ajustări pentru riscul de credit/eliminări din bilanț (write-off) pentru noi cazuri de nerambursare observate

PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)

VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)

Din care: în stare de nerambursare

VALOAREA EXPUNERII

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

Din care: în stare de nerambursare

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR

CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Administrații centrale sau bănci centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Instituții

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Societăți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Din care: Finanțări specializate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Din care: IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garantate cu bunuri imobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Societăți, altele decât IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expuneri eligibile reînnoibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Alte expuneri de tip retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Societăți, altele decât IMM-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Titluri de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expuneri totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.03 – DEFALCAREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII TOTALE PENTRU RISCUL DE CREDIT AL EXPUNERILOR RELEVANTE DIN CREDITE, PE ȚĂRI (CR GB 3)

Țara:

 

Cuantum

010

010

Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

 


C 10.01 – RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR EQU IRB 1)

 

SISTEM DE RATING INTERN

EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII

VALOAREA EXPUNERII

VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII

ELEMENT MEMORANDUM:

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI

SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT

CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE

PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING A DEBITORILOR (%)

(-) GARANȚII

(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT

(-) TOTAL IEȘIRI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

EXPUNERI TOTALE PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL IRB

 

 

 

 

 

 

 

Celulă legată de CA

 

020

METODA PD/LGD: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

METODA SIMPLĂ DE PONDERARE LA RISC: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

DEFALCAREA PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE CONFORM METODEI SIMPLE DE PONDERARE LA RISC:

070

PONDERE DE RISC: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ABORDAREA BAZATĂ PE MODELE INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

EXPUNERI PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 – RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL. DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE ÎN METODA PD/LGD PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR (CR EQU IRB 2)

CLASA DE RATING A DEBITORILOR (NR. RÂND)

SISTEM DE RATING INTERN

EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII

VALOAREA EXPUNERII

VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE

(%)

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII

ELEMENT MEMORANDUM:

PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI

SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT

CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE

PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING A DEBITORILOR

(%)

(-) GARANȚII

(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT

(-) TOTAL IEȘIRI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 – RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE (CR SETT)

 

TRANZACȚII NEDECONTATE LA PREȚUL DE DECONTARE

EXPUNERE LA DIFERENȚE DE PREȚ DATORATE TRANZACȚIILOR NEDECONTATE

CERINȚE DE FONDURI PROPRII

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISCUL DE DECONTARE

010

020

030

040

010

Total tranzacții nedecontate din afara portofoliului de tranzacționare

 

 

 

Celulă legată de CA

020

Tranzacții nedecontate până la 4 zile (factor 0 %)

 

 

 

 

030

Tranzacții nedecontate între 5 și 15 zile (factor 8 %)

 

 

 

 

040

Tranzacții nedecontate între 16 și 30 de zile (factor 50 %)

 

 

 

 

050

Tranzacții nedecontate între 31 și 45 de zile (factor 75 %)

 

 

 

 

060

Tranzacții nedecontate 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)

 

 

 

 

070

Total tranzacții nedecontate din portofoliului de tranzacționare

 

 

 

Celulă legată de CA

080

Tranzacții nedecontate până la 4 zile (factor 0 %)

 

 

 

 

090

Tranzacții nedecontate între 5 și 15 zile (factor 8 %)

 

 

 

 

100

Tranzacții nedecontate între 16 și 30 de zile (factor 50 %)

 

 

 

 

110

Tranzacții nedecontate între 31 și 45 de zile (factor 75 %)

 

 

 

 

120

Tranzacții nedecontate 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 – RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC SA)

 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR DIN SECURITIZĂRI INIȚIATE

SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI AFERENTĂ EXPUNERILOR SECURITIZATE

POZIȚII DIN SECURITIZARE

(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANE

EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE

TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII

EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

(-) TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU IMPACT ASUPRA CUANTUMULUI EXPUNERII: VALOAREA AJUSTATĂ A PROTECȚIEI FINANȚATE A CREDITULUI, DETERMINATĂ PRIN METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE (Cvam)

VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*)

DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII (E*) AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE

VALOAREA EXPUNERII

 

DEFALCAREA VALORII EXPUNERII SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC

DEFALCAREA VALORII EXPUNERII SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII

EFECT GLOBAL (AJUSTARE) CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DISPOZIȚIILOR PRIVIND OBLIGAȚIA DE DILIGENȚĂ

AJUSTAREA CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CA URMARE A NECONCORDANȚEI DE SCADENȚE

CUANTUMUL TOTAL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII

ELEMENT MEMORANDUM:

CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII STANDARD CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI

(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI (Cva)

(-) TOTAL IEȘIRI

VALOAREA NOȚIONALĂ REȚINUTĂ SAU RĂSCUMPĂRATĂ A PROTECȚIEI CREDITULUI

EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE

(-) PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)

(-) PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI

SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT

0 %

> 0 % și <=20 %

> 20 % și <=50 %

> 50 % și <=100 %

(-) DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII

SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC

CARE BENEFICIAZĂ DE RATING

(NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)

1 250 %

LOOK-THROUGH

ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE

(-) VALORI AJUSTATE ALE PROTECȚIEI NEFINANȚATE A CREDITULUI (G*)

(-) TOTAL IEȘIRI

TOTAL INTRĂRI

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

TOATE CELELALTE CQS

CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING

 

DIN CARE: A DOUA PIERDERE ÎN CADRUL UNUI PROGRAM DE EMISIUNE DE TITLURI PE TERMEN SCURT GARANTATE CU ACTIVE (PROGRAM ABCP)

DIN CARE: PONDERE DE RISC MEDIE (%)

 

PONDERE DE RISC MEDIE (%)

 

DIN CARE: SECURITIZĂRI SINTETICE

ÎNAINTE DE PLAFON

DUPĂ PLAFON

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

TOTAL EXPUNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celulă legată de CA

 

020

DIN CARE: RESECURITIZĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celulă legată de CA

 

030

INIȚIATOR: TOTAL EXPUNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ELEMENTE BILANȚIERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

SECURITIZĂRI