22.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/81 AL CONSILIULUI

din 19 decembrie 2014

de stabilire a condițiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (1), în special articolul 70 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul unic de rezoluție (denumit în continuare „fondul”) a fost înființat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 806/2014 ca mecanism de finanțare unic pentru toate statele membre care participă la mecanismul unic de supraveghere (MUS) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (2) și la mecanismul unic de rezoluție (MUR) (denumite în continuare „statele membre participante”).

(2)

În conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, Comitetul unic de rezoluție (denumit în continuare „comitetul”), instituit în temeiul regulamentului respectiv, este însărcinat cu administrarea fondului.

(3)

În conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, fondul ar trebui să fie utilizat în cadrul procedurilor de rezoluție atunci când comitetul consideră că este necesar să se asigure aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluție. Fondul ar trebui să dispună de resurse financiare adecvate pentru a permite o funcționare eficace a cadrului de rezoluție prin posibilitatea de a interveni, atunci când este necesar, în vederea aplicării eficace a instrumentelor de rezoluție și pentru a proteja stabilitatea financiară fără a se recurge la banii contribuabililor.

(4)

În temeiul articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, comitetul este împuternicit să calculeze contribuțiile individuale ex ante datorate de toate instituțiile autorizate pe teritoriile tuturor statelor membre participante.

(5)

Comitetul ar trebui să calculeze contribuțiile anuale la fond pe baza unui nivel-țintă unic stabilit sub formă de procentaj din cuantumul depozitelor garantate ale tuturor instituțiilor de credit autorizate din toate statele membre participante. În conformitate cu articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, comitetul ar trebui să garanteze că, până la sfârșitul unei perioade inițiale de opt ani de la data de1 ianuarie 2016 sau de la data la care articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 este aplicabil în temeiul articolului 99 alineatul (6) din regulamentul respectiv, mijloacele financiare disponibile ale fondului ajung la cel puțin nivelul-țintă menționat la articolul 69 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(6)

Contribuțiile colectate de către statele membre participante în conformitate cu articolele 103 și 104 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) și transferate la fond în temeiul articolului 3 alineatul (3) din acordul privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la fond, astfel cum este menționat la articolul 3 alineatul (1) punctul 36 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 (denumit în continuare „acordul”), ar trebui să fie integrate în calculul contribuțiilor individuale și, prin urmare, să fie deduse din cuantumul datorat de fiecare instituție. Acest calcul ar trebui să țină seama de faptul că sumele care urmează să fie transferate de către părțile contractante la acord în conformitate cu articolul 3 alineatele (3) și (4) ar trebui să corespundă unui procent de 10 % din nivelul-țintă stabilit la articolul 102 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE. Comitetul se asigură că sumele care urmează să fie transferate în conformitate cu acordul implică aceeași cotă-parte din angajamentele de plată irevocabile pentru fiecare stat membru participant.

(7)

În temeiul articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, contribuția anuală la fond ar trebui să se bazeze pe o contribuție forfetară stabilită pe baza pasivelor unei instituții, cu excepția fondurilor proprii și a depozitelor garantate, și pe o contribuție ajustată la risc în funcție de profilul de risc al instituției în cauză.

(8)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, comitetul este considerat a fi, în scopul aplicării respectivului regulament și a Directivei 2014/59/UE, autoritatea națională de rezoluție relevantă sau, în caz de rezoluție a unui grup transfrontalier, autoritatea de rezoluție la nivel de grup relevantă, atunci când acesta îndeplinește sarcinile și exercită competențele pe care autoritățile naționale de rezoluție sunt ținute să le îndeplinească sau să le exercite în temeiul actelor juridice respective, fără a aduce atingere articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. Prin urmare, comitetul ar trebui, de asemenea, să fie considerat a fi autoritatea de rezoluție în scopul aplicării Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei (4). Dispozițiile stabilite în respectivul regulament delegat se aplică comitetului atunci când acesta îndeplinește sarcinile și exercită competențele prevăzute de prezentul regulament.

(9)

În scopul calculării contribuției anuale, comitetul aplică metodologia stabilită în Regulamentul delegat (UE) 2015/63, astfel cum se prevede la articolul 70 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. Prin urmare, regimul specific aplicabil instituțiilor care sunt considerate a fi instituții mici în temeiul respectivului regulament delegat se aplică, de asemenea, tuturor instituțiilor autorizate pe teritoriile tuturor statelor membre participante care îndeplinesc criteriile stabilite în respectivul regulament delegat pentru a fi recunoscute drept instituții mici.

(10)

Întrucât normele stabilite în prezentul regulament determină condițiile de aplicare a metodologiei prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/63 adoptat în temeiul articolului 103 alineatul (7) din Directiva 2014/59/UE, diferențele dintre calculul contribuțiilor anuale din partea comitetului pentru instituțiile autorizate în statele membre participante și calculul contribuțiilor anuale în statele membre care nu participă la MUR ar trebui să reflecte numai aspectele specifice care țin de sistemul unificat în cazul statelor membre participante. Aceste aspecte specifice provin în special din faptul că în cadrul MUR, există un singur nivel-țintă pentru toate statele membre participante. Aplicarea, ca regulă generală, a aceleiași metodologii pentru calcularea contribuțiilor anuale în toate statele membre ar trebui să mențină condiții echitabile între statele membre participante și o piață internă solidă.

(11)

În cadrul unui fond unic de rezoluție cu un nivel-țintă la scară europeană, contribuțiile anuale individuale ale instituțiilor autorizate pe teritoriile tuturor statelor membre participante depinde de contribuțiile tuturor instituțiilor care fac obiectul MUR. Condiția pentru o funcționare eficace a MUR și un proces uniform de consolidare a fondului este aceea ca toate instituțiile să își plătească integral și la timp contribuțiile anuale la fond.

(12)

În conformitate cu articolul 67 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, contribuțiile la fond calculate de Comitet se percep de către autoritățile naționale de rezoluție și se transferă către fond în conformitate cu acordul. Formatele și reprezentările datelor definite de Comitet pot include și cerința ca toate datele care trebuie raportate de către instituții, în special cele menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, să fie confirmate de un auditor și, dacă este cazul, de autoritatea competentă.

(13)

Articolul 70 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 impune comitetului să țină cont de principiul proporționalității fără a crea distorsiuni între structurile din sectoarele bancare ale statelor membre atunci când aplică la calculul contribuțiilor individuale contribuția ajustată la risc. Contribuția ajustată la risc se bazează pe criteriile prevăzute la articolul 103 alineatul (7) din Directiva 2014/59/UE. În conformitate cu articolul 1 paragraful al treilea din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, utilizarea fondului este condiționată de intrarea în vigoare a acordului. În temeiul acordului, contribuțiile percepute de statele membre participante sunt alocate compartimentelor corespunzătoare fiecăreia dintre acestea. Compartimentele fac obiectul unei mutualizări progresive în decursul unei perioade de tranziție de opt ani, astfel încât acestea să înceteze să existe la finalul perioadei de tranziție.

(14)

Împrejurările legate de faptul că, pe de o parte, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 806/2014, contribuțiile se calculează pe baza unui singur nivel-țintă și că, pe de altă parte, în temeiul acordului, acoperirea anumitor riscuri care sunt corelate în cadrul unui sector bancar național în decursul perioadei de tranziție la care se referă acordul va fi doar treptat mutualizată, pot avea un efect în percepția pieței asupra unora dintre instituții și, prin urmare, în ceea ce privește situația lor financiară, în sensul articolului 103 alineatul (7) litera (c) din Directiva 2014/59/UE, afectând, astfel, profilul lor de risc. În plus, un sistem bazat temporar pe compartimente ar putea influența în general importanța relativă a instituțiilor pentru stabilitatea sistemului financiar sau a economiei, astfel cum se menționează la articolul 103 alineatul (7) litera (g) din Directiva 2014/59/UE. Importanța instituțiilor pentru stabilitatea sistemului financiar sau a economiei ar trebui să fie determinată în raport cu statul membru în care este situată instituția (și anume, pierderea estimată pentru partea din compartiment care nu a fost încă mutualizată) și, respectiv, în raport cu uniunea bancară în ansamblu (și anume, pierderea estimată pentru partea din compartiment mutualizată). Aceasta ar duce la o contribuție ajustată la risc proporțională cu utilizarea estimată a mijloacelor financiare nemutualizate ale compartimentului respectiv în decursul perioadei de tranziție.

(15)

Până în momentul în care toate contribuțiile ex ante plătite la fond sunt complet mutualizate, ar trebui să se introducă o metodologie de ajustare care abordează în mod adecvat circumstanțele menționate anterior în considerentul (14) și care, prin urmare, ține cont de principiul proporționalității și evită distorsiunile între structurile din sectoarele bancare ale statelor membre. Metoda de calcul al contribuțiilor ar trebui, prin urmare, să fie ajustată astfel încât să se coreleze cu ritmul de mutualizare a fondului. În consecință, calculul contribuțiilor care urmează să fie alocate părții mutualizate ar trebui să se bazeze pe criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 806/2014, întrucât, prin derogare de la termenul prevăzut la articolul 102 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE, calculul contribuțiilor care urmează să fie alocate părții nemutualizate a compartimentelor ar trebui să se bazeze pe criteriile prevăzute în Directiva 2014/59/UE și pe un nivel-țintă definit pe o perioadă de timp care să corespundă perioadei inițiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 806/2014.

(16)

Recursul la angajamente de plată irevocabile, menționat la articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 nu ar trebui în niciun fel să afecteze capacitatea financiară și lichiditatea fondului. Angajamentele de plată irevocabile ar trebui solicitate numai în cazul unei măsuri de rezoluție care implică fondul. În perioada inițială, în condiții normale, comitetul ar trebui să aloce utilizarea angajamentelor de plată irevocabile în mod egal între instituțiile care o solicită. Aceste angajamente de plată ar trebui să fie garantate în întregime prin active cu risc scăzut negrevate de drepturi ale unor terți, aflate la dispoziția comitetului și alocate pentru uzul exclusiv al acestuia în scopurile utilizării fondului.

(17)

În conformitate cu articolul 70 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, raportul dintre contribuția forfetară și contribuția ajustată la risc ține seama de o distribuție echilibrată a contribuțiilor între diferitele tipuri de instituții. În consecință, ar trebui să se prevadă dispoziții specifice pentru stabilirea contribuțiilor pe care trebuie să le plătească instituțiile mici.

(18)

Instituțiile care nu se încadrează în categoria instituțiilor mici menționate la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 și ale căror active totale sunt egale sau mai mici de 3 000 000 000 EUR, implică un risc mai scăzut decât cel al marilor instituții și, în majoritatea cazurilor, nu prezintă un risc sistemic și sunt mai puțin susceptibile să fie supuse rezoluției, ceea ce, în consecință, diminuează probabilitatea de a beneficia de fond. Prin urmare, este convenabil să se introducă un calcul simplificat al contribuțiilor care trebuie plătite de către respectivele instituții. Acest lucru ar împiedica, de asemenea, posibilele schimbări pe termen scurt în statut la care ar putea recurge aceste instituții pentru a se putea califica pentru aplicarea articolului 10 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63. Acest calcul ar trebui să includă o componentă bazată pe o sumă forfetară. Acest sistem ar trebui să evite distorsiunile între instituții și să ducă la o distribuție echilibrată a contribuțiilor între diferitele tipuri de instituții. De asemenea, acesta ar reduce sarcinile administrative și financiare din colectarea contribuțiilor individuale ale acestor instituții.

(19)

Comisia va examina modul în care este pus în aplicare prezentul regulament concomitent cu revizuirea Regulamentului delegat (UE) 2015/63 pentru a permite, dacă este necesar, o adaptare a normelor prevăzute de prezentul regulament.

(20)

În temeiul articolului 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, respectivul regulament se aplică începând cu 1 ianuarie 2016. Cu toate acestea, începând cu 1 ianuarie 2015, comitetul transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport lunar aprobat în sesiunea sa plenară referitor la îndeplinirea sau nu a condițiilor de transfer către fond al contribuțiilor colectate la nivel național. Începând cu 1 decembrie 2015, în cazul în care aceste rapoarte evidențiază că nu au fost îndeplinite condițiile de transfer al contribuțiilor către fond, aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 806/2014 referitoare la contribuțiile la fond se amână de fiecare dată cu câte o lună. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de asemenea începând cu data de la care articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 devine aplicabil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme privind condițiile de punere în aplicare a obligației Comitetului unic de rezoluție (denumit în continuare „comitetul”) de a calcula contribuțiile fiecărei instituții în temeiul Regulamentului (UE) nr. 806/2014 la Fondul unic de rezoluție (denumit în continuare „fondul”) și metodologia pentru calcularea acestor contribuții.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică instituțiilor de la care se percep contribuții în conformitate cu articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, cu excepția definițiilor prevăzute la punctele 2 și 11 din respectivul articol. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

1.

„state membre participante” înseamnă statele membre în sensul articolului 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

2.

„nivelul-țintă anual” înseamnă cuantumul total al contribuțiilor anuale stabilite de Comitet pentru fiecare perioadă de contribuție în conformitate cu procedura stabilită la articolul 69 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 pentru a atinge nivelul-țintă menționat la articolele 69 alineatul (1) și 70 din respectivul regulament;

3.

„contribuție anuală” înseamnă cuantumul menționat la articolul 70 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 calculat de către Comitet în fiecare an și perceput de către autoritățile naționale de rezoluție în perioada de contribuție de la toate instituțiile autorizate pe teritoriile tuturor statelor membre participante;

4.

„perioadă de contribuție” înseamnă un an calendaristic;

5.

„autoritate de rezoluție din statele membre neparticipante la mecanismul unic de rezoluție” înseamnă autoritatea menționată la articolul 2 alineatul (1) punctul 18 din Directiva 2014/59/UE sau orice altă autoritate relevantă desemnată de statele membre în sensul articolului 100 alineatele (2) și (6) din Directiva 2014/59/UE;

6.

„depozite garantate” înseamnă depozitele menționate la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2014/49/UE, cu excepția soldurilor temporar ridicate astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (2) din directiva respectivă;

7.

„autoritate competentă” înseamnă o autoritate competentă astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau Banca Centrală Europeană, după caz.

Articolul 4

Calculul contribuțiilor anuale

Pentru fiecare perioadă de contribuție, după consultarea BCE sau a autorităților naționale competente și în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de rezoluție, comitetul calculează contribuția anuală datorată de fiecare instituție pe baza nivelului-țintă anual al fondului. Nivelul-țintă anual se stabilește prin raportare la nivelul-țintă al fondului menționat la articolul 69 alineatul (1) și la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și în conformitate cu metodologia prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2015/63.

Articolul 5

Comunicarea de către comitet

(1)   Comitetul comunică autorităților naționale de rezoluție relevante deciziile sale referitoare la calculul contribuțiilor anuale ale instituțiilor autorizate pe teritoriile lor respective.

(2)   După primirea comunicării prevăzute la alineatul (1), fiecare autoritate națională de rezoluție notifică fiecărei instituții autorizate în statul său membru decizia comitetului referitoare la calculul contribuției anuale datorată de respectiva instituție.

Articolul 6

Raportarea

Comitetul stabilește formatele și reprezentările datelor care trebuie utilizate de către instituții pentru a raporta informațiile necesare în scopul calculării contribuțiilor anuale pentru a crește gradul de comparabilitate al informațiilor raportate și eficacitatea prelucrării informațiilor primite.

Articolul 7

Apelul la angajamente de plată irevocabile

(1)   Recursul la angajamente de plată irevocabile menționat la articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 nu afectează în niciun fel capacitatea financiară și lichiditatea fondului.

(2)   În cazul în care o măsură de rezoluție implică fondul în conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, comitetul solicită o parte sau totalitatea angajamentelor de plată irevocabile, efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 806/2014, în vederea restabilirii cotei-părți de angajamente de plată irevocabile în mijloacele financiare disponibile ale fondului stabilite de Comitet în limitele pragului maxim stabilit la articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014.

Odată ce fondul primește în mod corespunzător contribuția legată de angajamentele de plată irevocabile la care s-a făcut apel, garanțiile aferente acestor angajamente se returnează. În cazul în care fondul nu primește în mod corespunzător la prima cerere cuantumul numerar solicitat, comitetul confiscă garanțiile aferente angajamentelor de plată irevocabile în conformitate cu articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014.

(3)   Angajamentele de plată irevocabile ale unei instituții care nu se mai încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 806/2014 sunt anulate, iar garanțiile aferente acestor angajamente se returnează.

Articolul 8

Adaptări specifice în perioada inițială

(1)   În perioada inițială menționată la articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și prin derogare de la articolul 4 din prezentul regulament, contribuțiile anuale ale instituțiilor menționate la articolul 2 se calculează în conformitate cu următoarea metodologie adaptată:

(a)

în primul an al perioadei inițiale, aceste instituții contribuie cu 60 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolul 103 din Directiva 2014/59/UE și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 și cu 40 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolele 69 și 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și articolul 4 din prezentul regulament;

(b)

în al doilea an al perioadei inițiale, aceste instituții contribuie cu 40 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolul 103 din Directiva 2014/59/UE și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 și cu 60 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolele 69 și 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și articolul 4 din prezentul regulament;

(c)

în al treilea an al perioadei inițiale, aceste instituții contribuie cu 33,33 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolul 103 din Directiva 2014/59/UE și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 și cu 66,67 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolele 69 și 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și articolul 4 din prezentul regulament;

(d)

în al patrulea an al perioadei inițiale, aceste instituții contribuie cu 26,67 % din contribuțiile lor anuale, calculate în conformitate cu articolul 103 din Directiva 2014/59/UE și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 și cu 73,33 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolele 69 și 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și articolul 4 din prezentul regulament;

(e)

în al cincilea an al perioadei inițiale, aceste instituții contribuie cu 20 % din contribuțiile lor anuale, calculate în conformitate cu articolul 103 din Directiva 2014/59/UE și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 și cu 80 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolele 69 și 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și articolul 4 din prezentul regulament;

(f)

în al șaselea an al perioadei inițiale, aceste instituții contribuie cu 13,33 % din contribuțiile lor anuale, calculate în conformitate cu articolul 103 din Directiva 2014/59/UE și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 și cu 86,67 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolele 69 și 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și articolul 4 din prezentul regulament;

(g)

în al șaptelea an al perioadei inițiale, aceste instituții contribuie cu 6,67 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolul 103 din Directiva 2014/59/UE și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 și cu 93,33 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolele 69 și 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și articolul 4 din prezentul regulament;

(h)

în al optulea an al perioadei inițiale, aceste instituții contribuie cu 100 % din contribuțiile lor anuale calculate în conformitate cu articolele 69 și 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și articolul 4 din prezentul regulament.

(2)   În perioada inițială, atunci când se calculează contribuțiile individuale ale fiecărei instituții, comitetul ține cont de contribuțiile percepute de către statele membre participante în conformitate cu articolele 103 și 104 din Directiva 2014/59/UE și transferate către fond în temeiul articolului 3 alineatul (3) din acord, prin deducerea acestora din cuantumul datorat de fiecare instituție.

(3)   În perioada inițială, în condiții normale, comitetul permite utilizarea angajamentelor de plată irevocabile la cererea unei instituții. Comitetul alocă utilizarea angajamentelor de plată irevocabile în mod egal între instituțiile care o solicită. Angajamentele de plată irevocabile alocate nu trebuie să fie mai mici de 15 % din totalul obligațiilor de plată ale instituției. La calculul contribuțiilor anuale ale fiecărei instituții, comitetul se asigură că, pentru oricare an luat în calcul, suma acestor angajamente de plată irevocabile nu depășește 30 % din suma totală a contribuțiilor anuale percepute în conformitate cu articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014.

(4)   În sensul alineatului (1), contribuțiile anuale calculate în conformitate cu articolul 103 din Directiva 2014/59/UE și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 se stabilesc pe baza unui nivel-țintă definit pe o perioadă de timp care corespunde perioadei inițiale.

(5)   Fără a aduce atingere articolului 10 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63, în decursul perioadei inițiale menționate la articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, instituțiile ale căror active totale sunt inferioare sau egale cu 3 000 000 000 EUR plătesc o sumă forfetară de 50 000 EUR pentru primii 300 000 000 EUR din totalul pasivelor, mai puțin fondurile proprii și depozitele garantate. Pentru totalul pasivelor care depășește 300 000 000 EUR, mai puțin fondurile proprii și depozitele garantate, aceste instituții contribuie în conformitate cu articolele 4-9 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică fie începând cu 1 ianuarie 2016, fie de la data la care devine aplicabil articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 în conformitate cu articolul 99 alineatul (6) din regulamentul respectiv, luându-se în considerare data care se produce mai târziu.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre participante.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(3)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la dispozițiile de finanțare naționale (JO L 11, 17.1.2015, p. 44).