19.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 365/120


REGULAMENTUL (UE) NR. 1361/2014 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 3 și 13 și Standardul Internațional de Contabilitate 40

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 12 decembrie 2013, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat Îmbunătățirile anuale aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ciclul 2011-2013 (îmbunătățirile anuale), în cadrul procesului său periodic de îmbunătățire, care vizează simplificarea și clarificarea standardelor. Aceste îmbunătățiri anuale au ca obiectiv să rezolve unele probleme neurgente, însă necesare, discutate de IASB pe parcursul ciclului proiectului care a început în 2011, legate de părțile din Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) care prezintă inconsecvențe sau trebuie formulate mai clar. Modificările aduse la IFRS 3 și 13 reprezintă clarificări sau corectări la standardele respective. Modificările aduse Standardului Internațional de Contabilitate (IAS) 40 presupun modificarea cerințelor existente sau prevăd orientări suplimentare cu privire la punerea în aplicare a acestor cerințe.

(3)

Aceste modificări aduse standardelor existente conțin unele trimiteri la IFRS 9 care, în prezent, nu pot fi aplicate, deoarece IFRS 9 nu a fost încă adoptat de către Uniune. Prin urmare, orice trimitere la IFRS 9, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament, ar trebui interpretată ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare.

(4)

Consultarea cu Grupul de experți tehnici din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiară confirmă faptul că îmbunătățirile îndeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1.   Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

Se modifică IFRS 3 Combinare de întreprinderi, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(b)

Se modifică IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

(c)

Se modifică IAS 40 Investiții imobiliare, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament;

2.   Orice trimitere la IFRS 9, care figurează în anexa la prezentul regulament, trebuie interpretată ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare.

Articolul 2

Societățile aplică modificările menționate la articolul 1 alineatul (1) cel târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează la sau după [a se indica prima zi a lunii următoare datei la care intră în vigoare prezentul regulament].

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2014

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANEXĂ

Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor Ciclul 2011-2013 (1)

Modificarea IFRS 3 Combinări de întreprinderi

Se modifică punctul 2 și se adaugă punctul 64J.

DOMENIU DE APLICARE

2

Prezentul standard se aplică unei tranzacții sau unui alt eveniment care corespunde definiției unei combinări de întreprinderi. Prezentul IFRS nu se aplică în cazul:

(a)

contabilizării formării unui angajament comun în situațiile financiare ale angajamentului comun.

(b)

...

Data intrării în vigoare

...

64J

Prin Îmbunătățirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2011-2013, emise în decembrie 2013, s-a modificat punctul 2 litera (a). O entitate trebuie să aplice prospectiv modificarea respectivă pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2014 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectiva modificare pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

Modificarea IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă

Se modifică punctul 52 și se adaugă punctul C4.

Aplicarea în cazul activelor financiare și al datoriilor financiare care au poziții de compensare pentru riscurile de piață sau riscul de credit al partenerului

...

52

Excepția de la punctul 48 se aplică numai pentru activele financiare, datoriile financiare și alte contracte care intră sub incidența IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare sau IFRS 9 Instrumente financiare. Trimiterile la activele financiare și datoriile financiare de la punctele 48-51 și 53-56 trebuie interpretate ca fiind aplicabile tuturor contractelor care intră sub incidența IAS 39 sau IFRS 9 și care sunt contabilizate în conformitate cu acestea, indiferent dacă corespund definițiilor activelor financiare sau datoriilor financiare din IAS 32 Instrumente financiare: prezentare.

...

Anexa C

Data intrării în vigoare și tranziția

...

C4

Prin Îmbunătățirile anuale aduse IFRS-urilor. Ciclul 2011-2013, emise în decembrie 2013, s-a modificat punctul 52. O entitate trebuie să aplice modificarea respectivă pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2014 sau ulterior acestei date. O entitate trebuie să aplice modificarea respectivă în mod prospectiv de la începutul perioadei anuale în care s-a aplicat inițial IFRS 13. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectiva modificare pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.

Modificarea IAS 40 Investiții imobiliare

Înaintea punctului 6 se adaugă un titlu. Se adaugă punctul 14A. După punctul 84 se adaugă un titlu și punctele 84A și 85D.

Clasificarea unei proprietăți imobiliare ca investiție imobiliară sau ca proprietate imobiliară utilizată de posesor

6

Un drept imobiliar deținut de către un locatar în temeiul unui contract de leasing operațional poate fi clasificat și contabilizat ca fiind o investiție imobiliară dacă și numai dacă proprietatea imobiliară ar corespunde altfel definiției unei investiții imobiliare și locatarul ar utiliza modelul bazat pe valoarea justă prezentat la punctele 33-55 pentru activul recunoscut. Această alternativă de clasificare poate fi utilizată de la caz la caz. Cu toate acestea, odată ce se alege această alternativă de clasificare pentru un astfel de drept imobiliar deținut în temeiul unui contract de leasing operațional, toate proprietățile imobiliare clasificate ca investiții imobiliare trebuie contabilizate utilizând modelul bazat pe valoarea justă. Atunci când este aleasă această alternativă de clasificare, orice drept clasificat astfel este inclus în informațiile a căror prezentare este impusă de punctele 74-78.

...

14

Pentru a stabili dacă o proprietate imobiliară constituie o investiție imobiliară este nevoie de raționament. O entitate elaborează criterii astfel încât să își poată exercita în mod consecvent raționamentul, în conformitate cu definiția investiției imobiliare și cu îndrumările aferente de la punctele 7-13. Punctul 75 litera (c) impune unei entități să prezinte informații referitoare la aceste criterii în cazul în care clasificarea este dificilă.

14A

Este nevoie de raționament și pentru a stabili dacă achiziția investiției imobiliare este achiziția unui activ sau a unui grup de active sau o combinare de întreprinderi cuprinsă în domeniul de aplicare al IFRS 3 Combinări de întreprinderi. Trebuie să se facă trimitere la IFRS 3 pentru a determina dacă este vorba de o combinare de întreprinderi. Analiza de la punctele 7-14 din prezentul standard urmărește să stabilească dacă proprietatea imobiliară în cauză este o proprietate imobiliară utilizată de posesor sau o investiție imobiliară și nu să determine dacă achiziția de bunuri este o combinare de întreprinderi, astfel cum este definită în IFRS 3. Pentru a determina dacă o anumită tranzacție corespunde definiției unei combinări de întreprinderi, astfel cum este prevăzută în IFRS 3, și include o investiție imobiliară, astfel cum este definită în prezentul standard, este necesară aplicarea separată a ambelor standarde.

...

Prevederi tranzitorii

...

Modelul bazat pe cost

...

Combinări de întreprinderi

84A

Prin Îmbunătățirile anuale. Ciclul 2011-2013, emise în decembrie 2013, s-au adăugat punctul 14A și un titlu înainte de punctul 6. O entitate trebuie să aplice această modificare în mod prospectiv pentru achizițiile de investiții imobiliare de la începutul primei perioade pentru care adoptă modificarea respectivă. Prin urmare, contabilizarea achizițiilor de investiții imobiliare în perioadele anterioare nu se ajustează. Cu toate acestea, o entitate poate alege să aplice modificarea în cazul achizițiilor individuale de investiții imobiliare efectuate înainte de începutul primei perioade anuale care a avut loc la data intrării în vigoare sau ulterior dacă și numai dacă entitatea are la dispoziție informațiile necesare pentru aplicarea modificării în cazul tranzacțiilor anterioare.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

...

85D

Prin Îmbunătățirile anuale. Ciclul 2011-2013, emise în decembrie 2013, s-au adăugat titluri înainte de punctul 6 și după punctul 84 și s-au adăugat punctele 14A și 84A. O entitate trebuie să aplice modificările respective pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2014 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectivele modificări pentru o perioadă anterioară, entitatea respectivă trebuie să prezinte acest fapt.


(1)  „Reproducerea permisă în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul IASB www.iasb.org”