13.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/19


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 876/2013 AL COMISIEI

din 28 mai 2013

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contrapărțile centrale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 18 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Pentru asigurarea unei funcționări consecvente și coerente a colegiilor la nivelul Uniunii, este necesară precizarea măsurilor pentru participarea CPC la colegii, pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(2)

Excluderea băncii centrale emitente a unei monede relevante din Uniune corespunzătoare unor instrumente financiare compensate prin CPC nu afectează drepturile unei astfel de bănci centrale emitente de a solicita și de a primi informații în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) și cu articolul 84 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(3)

Activitatea unei CPC poate fi relevantă pentru o anumită bancă centrală emitentă având în vedere volumele compensate denominate în moneda emisă de banca centrală în cauză. Cu toate acestea, relevanța unei monede pentru participarea unei bănci centrale emitente la colegiul CPC ar trebui stabilită în funcție de proporția respectivei monede în cadrul pozițiilor medii deschise compensate de CPC, în vederea păstrării unei dimensiuni proporționale a colegiului.

(4)

Pentru a se asigura că reuniunile colegiului conduc la rezultate concrete, obiectivele oricărei reuniuni sau ale oricărei activități a colegiului trebuie identificate în mod clar de autoritatea competentă a CPC, în consultare cu membrii colegiului. Aceste obiective trebuie comunicate participanților cu suficient timp înaintea activităților în cauză, împreună cu documentația pregătită de autoritatea competentă a CPC sau de alți membri ai colegiului, astfel încât discuțiile care au loc să fie fructuoase.

(5)

Rolul colegiilor este să faciliteze îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, iar sarcinile atribuite membrilor colegiului, precum și componența, instituirea și gestionarea colegiilor au fost prevăzute de legislator în regulament sub formă de obligații legale, fiind prin urmare obligatorii și direct aplicabile în toate statele membre. Pentru funcționarea practică a unui colegiu trebuie adoptat un acord scris de către membrii respectivului colegiu. Pentru a garanta utilizarea unor acorduri scrise standard la nivelul colegiilor CPC, care să includă cele mai bune practici referitoare la operațiile colegiilor și abordări consecvente din partea autorităților competente, precum și pentru a facilita instituirea cu rapiditate a colegiilor CPC în termenele stabilite la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, AEVMP ar trebui să emită orientări și recomandări în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (2).

(6)

Nimic din dispozițiile prezentului act nu ar trebui să aducă atingere competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în conformitate cu articolul 258 din TFUE, precum și acțiunile prevăzute la articolele 265 și 271 litera (d) din TFUE.

(7)

Pentru a asigura schimbul de informații la timp și actualizat între membrii unui colegiu, acesta trebuie să se întrunească periodic și să dea ocazia membrilor săi să discute și să contribuie la analizarea de către autoritatea competentă a măsurilor, a strategiilor, a proceselor și a mecanismelor la care recurge CPC pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum și să discute evaluarea de către autoritatea competentă a riscurilor la care este sau poate fi expusă CPC și pe care aceasta le-ar putea genera.

(8)

Pentru a se asigura că se ține cont în mod corespunzător de toate opiniile membrilor colegiului, autoritatea competentă ar trebui să depună toate eforturile pentru a se asigura că orice dezacord între autorități care urmează să devină membri ai unui colegiu este soluționat înainte de finalizarea acordului scris pentru instituirea și funcționarea colegiului. AEVMP ar trebui să faciliteze finalizarea acordului prin rolul său de mediere, dacă este cazul.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).

(10)

AEVMP a consultat, după caz, Autoritatea bancară europeană (ABE), Comitetul european pentru risc sistemic și membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) înainte de a înainta proiectele de standarde tehnice pe care se bazează prezentul regulament. În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AEVMP a organizat consultări publice deschise cu privire la aceste proiecte de standarde tehnice, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Stabilirea monedelor cele mai relevante

(1)   Monedele cele mai relevante din Uniune se identifică pe baza proporției relative a fiecărei monede în pozițiile medii deschise la sfârșitul zilei ale CPC la nivelul tuturor instrumentelor financiare compensate de CPC, calculate pe o perioadă de un an.

(2)   Cele mai relevante monede din Uniune sunt cele trei monede cu cea mai mare proporție relativă calculată în conformitate cu alineatul (1), cu condiția ca proporția fiecărei acțiuni individuale să depășească 10 %.

(3)   Calculul proporției relative a monedelor se efectuează anual.

Articolul 2

Organizarea operațională a colegiilor

(1)   După ce a stabilit că o cerere este completă în sensul articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea competentă a CPC distribuie o propunere de acord scris în conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 membrilor colegiului stabiliți în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Acest acord scris include un proces de revizuire anuală, precum și un proces de modificare prin care autoritatea competentă a CPC sau alți membri ai colegiului pot iniția în orice moment modificări, sub rezerva aprobării de către colegiu în conformitate cu procedura stabilită în prezentul articol.

(2)   În cazul în care membrii colegiului menționați la alineatul (1) nu transmit nicio observație în termen de 10 zile calendaristice, autoritatea competentă a CPC procedează la adoptarea acordului scris de către colegiu și la instituirea colegiului în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(3)   În cazul în care membrii colegiului au observații privind propunerea de acord scris distribuită în conformitate cu alineatul (1), aceștia vor transmite observațiile în cauză, împreună cu o evaluare amănunțită, autorității competente a CPC în termen de 10 zile calendaristice. Dacă este cazul, autoritatea competentă a CPC pregătește o propunere revizuită și va convoca o reuniune pentru a se ajunge la un acord privind acordul scris final, ținând cont de termenul menționat la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(4)   Un colegiu se consideră că a fost înființat după adoptarea acordului scris.

(5)   Toți membrii colegiului vor fi obligați să respecte acordul scris adoptat în conformitate cu alineatele (1)-(3) din prezentul articol.

Articolul 3

Participarea la colegii

(1)   În cazul în care un colegiu primește o solicitare de informații din partea autorității competente a unui stat membru care nu este membră a colegiului în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea competentă a CPC decide, după consultarea colegiului, în privința celei mai adecvate modalități de furnizare și de solicitare a informațiilor către, respectiv de la autoritățile care nu sunt membre ale colegiului.

(2)   Fiecare membru al colegiului desemnează un participant care să participe la reuniunile colegiului și poate desemna un locțiitor, cu excepția autorității competente a CPC, în cazul căreia pot fi necesari participanți suplimentari, care nu au drepturi de vot.

(3)   În cazul în care banca centrală emitentă a uneia dintre cele mai relevante monede din Uniune corespunde la mai mult de o bancă centrală, băncile centrale în cauză stabilesc reprezentantul unic care va participa la activitățile colegiului.

(4)   În cazul în care o autoritate are dreptul că participe la activitățile colegiului în temeiul a mai mult de una dintre literele (c)-(h) de la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, autoritatea în cauză poate nominaliza participanți suplimentari, care nu au drepturi de vot.

(5)   În cazul în care există, în conformitate cu prezentul articol, mai mult de un participant din partea unui membru al colegiului, sau în cazul în care există mai mulți membri ai colegiului aparținând aceluiași stat membru decât numărul de voturi care pot fi exercitate de respectivii membri ai colegiului în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, membrul sau membrii colegiului în cauză informează colegiul în privința participanților care exercită drepturile de vot.

Articolul 4

Guvernanța colegiilor

(1)   Autoritatea competentă a CPC se asigură că activitatea colegiului facilitează sarcinile care trebuie îndeplinite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(2)   Colegiul informează AEVMP în privința oricăror sarcini pe care colegiul le îndeplinește în conformitate cu alineatul (1). AEVMP are un rol de coordonare în materie de monitorizare a sarcinilor îndeplinite de un colegiu și se asigură că obiectivele acestuia sunt cât mai conforme posibil cu cele ale altor colegii.

(3)   Autoritatea competentă a CPC se asigură cel puțin de următoarele elemente:

(a)

obiectivele oricărei reuniuni sau ale oricărei activități a colegiului sunt clar identificate;

(b)

reuniunile sau activitățile colegiului continuă să fie fructuoase, asigurându-se în același timp că membrii colegiului sunt pe deplin informați în privința activităților colegiului care sunt relevante în cazul lor;

(c)

este definit calendarul reuniunilor sau al activităților colegiului, astfel încât rezultatele acestora să ofere sprijin pentru supravegherea CPC;

(d)

CPC și alte părți-cheie interesate au o înțelegere clară a rolului și a funcționării colegiului;

(e)

activitățile colegiului sunt revizuite periodic și se adoptă măsuri corective dacă funcționarea colegiului nu este eficace;

(f)

este stabilită ordinea de zi a unei reuniuni anuale a membrilor colegiului în cooperare cu CPC pentru planificarea administrării crizelor, dacă este necesar.

(4)   Pentru a asigura eficiența și eficacitatea colegiului, autoritatea competentă a CPC are rolul de punct de contact central pentru orice chestiune legată de organizarea practică a colegiului. Autoritatea competentă a CPC efectuează cel puțin următoarele sarcini:

(a)

alcătuirea, actualizarea și distribuția listei cu datele de contact ale membrilor colegiului;

(b)

distribuirea ordinii de zi, precum și a documentației pentru reuniuni sau activități ale colegiului;

(c)

consemnarea procesului-verbal al reuniunilor și oficializarea punctelor de acțiune;

(d)

administrarea site-ului web al colegiului sau a altui mecanism electronic de distribuire a informațiilor, dacă există;

(e)

în cazul în care acest lucru este practic, furnizarea de informații și de echipe specializate, dacă este cazul, pentru a sprijini colegiul la îndeplinirea sarcinilor sale;

(f)

comunicarea informațiilor într-un mod adecvat între membrii colegiului.

(5)   Frecvența reuniunilor colegiului este stabilită de autoritatea competentă a CPC având în vedere dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea CPC, implicațiile sistemice ale acesteia la nivelul diverselor jurisdicții și monede, impacturile potențiale ale activităților CPC, împrejurările externe și solicitările potențiale adresate de membrii colegiului. Trebuie să existe cel puțin o reuniune a colegiului în fiecare an și, dacă acest lucru este considerat necesar de autoritatea competentă a CPC, o reuniune de fiecare dată când trebuie luată o decizie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Autoritatea competentă a CPC organizează întruniri periodice între membrii colegiului și conducerea superioară a CPC

(6)   Acordul scris menționat la articolul 2 prevede un cvorum de două treimi din membri pentru reuniunile colegiului.

(7)   Autoritatea competentă a CPC depune eforturi pentru a garanta că fiecare reuniune a colegiului reunește cvorumul necesar pentru luarea deciziilor. În cazul în care nu este reunit acest cvorum, președintele se asigură că toate deciziile sunt amânate până la atingerea cvorumului, ținând seama de termenele pertinente prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 5

Schimbul de informații dintre autorități

(1)   Fiecare membru al unui colegiu furnizează în timp util autorității competente a CPC toate informațiile necesare pentru funcționarea operațională a colegiului și pentru efectuarea activităților-cheie la care participă membrul în cauză. Autoritatea competentă a CPC furnizează membrilor colegiului informații similare în timp util.

(2)   Autoritatea competentă a CPC furnizează colegiului cel puțin următoarele informații:

(a)

modificări semnificative ale structurii și a acționariatului grupului din care face parte CPC;

(b)

modificări semnificative ale nivelului capitalului CPC;

(c)

modificări în materie de organizare, conducere superioară, procese sau măsuri, dacă modificările respective au un impact semnificativ asupra guvernanței sau asupra administrării riscurilor;

(d)

o listă cu membrii compensatori ai CPC;

(e)

detaliile referitoare la autoritățile implicate în supravegherea CPC, inclusiv orice modificări ale responsabilităților acestora;

(f)

informații privind orice amenințări semnificative la adresa capacității CPC de a respecta Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și regulamentele delegate și de punere în aplicare relevante;

(g)

dificultăți care au efecte cu un potențial semnificativ de propagare;

(h)

factori care sugerează un risc potențial ridicat de contaminare;

(i)

evoluții semnificative ale poziției financiare a CPC;

(j)

avertizări timpurii privind posibile dificultăți legate de lichiditate sau fraude majore;

(k)

situații de incapacitate a membrilor de a-și onora obligațiile și orice măsuri subsecvente;

(l)

sancțiuni și măsuri de supraveghere excepționale;

(m)

rapoarte privind probleme legate de performanță sau incidente petrecute și acțiunile corective întreprinse;

(n)

date periodice privind activitatea CPC, ale cărei amploare și frecvență sunt convenite ca parte a acordului scris descris la articolul 2;

(o)

o vedere de ansamblu asupra propunerilor comerciale majore, inclusiv a celor privind noi produse sau servicii care urmează să fie oferite;

(p)

modificări ale modelului de risc, ale simulărilor de criză și ale testărilor ex-post ale CPC;

(q)

modificări ale acordurilor de interoperabilitate, dacă este cazul.

(3)   Schimbul de informații între membrii colegiului reflectă responsabilitățile și nevoile în materie de informații ale acestora. Pentru a evita fluxurile de informații care nu sunt necesare, schimbul de informații trebuie să fie menținut la un nivel proporțional și să se concentreze pe riscuri.

(4)   Membrii colegiului iau în calcul modalitățile cele mai eficace de comunicare a informațiilor pentru a asigura un schimb de informații continuu, realizat la timp și proporțional.

(5)   Raportul de evaluare a riscurilor care trebuie pregătit de autoritatea competentă a unui CPC în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este prezentat colegiului în timp util pentru a garanta că membrii colegiului sunt în măsură să îl analizeze și să contribuie la acesta, dacă este cazul.

Articolul 6

Împărțirea și delegarea voluntară a sarcinilor

(1)   Membrii colegiului convin în privința condițiilor detaliate ale oricăror acorduri de delegare și de încredințare voluntară a sarcinilor către alți membri, în special în cazul delegărilor care conduc la delegarea sarcinilor principale de supraveghere ale unui membru.

(2)   Părțile la acorduri specifice de delegare și de încredințare voluntară a sarcinilor convin în privința unor condiții detaliate, care să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

activitățile specifice, din domenii clar precizate, care vor fi încredințate sau delegate;

(b)

procedurile și procesele care trebuie aplicate;

(c)

rolul și responsabilitățile fiecărei părți;

(d)

tipul de informații care trebuie schimbate între părți.

(3)   Împărțirea și delegarea sarcinilor nu trebuie să vizeze modificarea alocării competenței de luare a deciziilor a autorității competente a CPC.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.