Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017SC0382

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Regulamentul (UE) nr. .../... al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică

SWD/2017/0382 final


Fișă rezumat

Evaluarea impactului cu privire la Regulamentul Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind echilibrarea energiei electrice

A. Necesitatea de a acționa

De ce? Care este problema abordată?

Mecanismele de echilibrare nu reprezintă doar un element tehnic care asigură stabilitatea sistemului, ci au implicații comerciale semnificative care, la rândul lor, au implicații asupra concurenței. Atunci când intervin pentru a echilibra cererea și oferta, operatorii de transport și de sistem (OTS) se confruntă adesea cu o concurență insuficientă la nivelul serviciilor de echilibrare din cauza numărului redus de furnizori disponibili care să asigure echilibrul. Lipsa concurenței reprezintă consecința modului în care sunt stabilite prețurile energiei de echilibrare și a utilizării insuficiente a capacității de transport transfrontalier (adică a fragmentării piețelor naționale de echilibrare). Până în prezent, există diferențe mari între prețurile energiei de echilibrare în Europa și nu există norme eficiente care să permită o utilizare eficientă a capacității de transport transfrontalier pentru echilibrare. Metodele actuale folosite pentru a activa energia de echilibrare nu valorifică întregul potențial al rețelei și lasă neutilizate capacitățile disponibile. Prețurile actuale ale energiei de echilibrare nu reflectă întotdeauna deficitul și nu recompensează întotdeauna flexibilitatea.

Ce se așteaptă de la această inițiativă?

Pentru a produce cantități tot mai mari de energie electrică din surse regenerabile, în special de energie eoliană, și pentru a introduce și alte schimbări în vederea realizării unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, sistemul electroenergetic trebuie să fie capabil să integreze surse de producție mai volatile și mai bine distribuite. Se preconizează că actul de punere în aplicare propus va garanta un echilibru între cererea și oferta de energie electrică la cel mai mic cost posibil pentru clienți, astfel încât să se finalizeze integrarea pieței interne a energiei electrice.

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE? 

Măsurile propuse vor aborda utilizarea ineficientă a rețelei europene de transport al energiei electrice prin îmbunătățirea coordonării, a armonizării și a transparenței piețelor de echilibrare, prin maximizarea utilizării capacității de transport transfrontalier disponibile în scopul echilibrării și, în același timp, prin consolidarea siguranței sistemului și a integrării piețelor de energie electrică în scopul promovării concurenței. În plus, se va realiza un nivel minim de armonizare cu scopul de a finaliza integrarea pieței interne a energiei electrice, punerea în aplicare a normelor în cauză fiind lăsată în seama operatorilor de transport și de sistem și a autorităților naționale de reglementare.

B. Soluții

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o opțiune preferată? De ce?

Funcționarea piețelor de echilibrare ar putea fi îmbunătățită dacă se abordează cauzele lipsei de concurență la nivelul serviciilor de echilibrare, și anume:

§prin armonizarea metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia de echilibrare și

§prin utilizarea capacității de transport transfrontalier pentru schimbul de energie de echilibrare.

În acest scop, au fost luate în considerare următoarele opțiuni de politică:

§Situație de referință: nicio acțiune suplimentară la nivelul UE

§Opțiunea 1: armonizarea metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia de echilibrare

oOpțiunea 1.A: metodologia „pay-as-cleared”

oOpțiunea 1.B: metodologia „pay-as-bid”

§Opțiunea 2: utilizarea capacității de transport transfrontalier pentru schimbul de energie de echilibrare

oOpțiunea 2.A: numai pentru schimburile transfrontaliere

oOpțiunea 2.B: pentru schimburile transfrontaliere și naționale

oOpțiunea 2.C (eliminată): abilitarea entităților reglementate regionale care efectuează sarcinile operatorilor de echilibrare supranaționali

Evaluarea a relevat faptul că opțiunea 1.A constituie o premisă pentru operaționalizarea oricăreia dintre subopțiunile 2 și că opțiunea 1.A și subopțiunile 2 sunt, prin urmare, complementare. Deși se așteaptă ca opțiunea 2.C să aducă cele mai mari beneficii, nu există, în prezent, în cadrul celui de-al treilea pachet privind energia, niciun temei juridic care să o sprijine și, prin urmare, s-a decis să nu se ia în considerare această opțiune.

Evaluarea a arătat că opțiunea 2.B în combinație cu opțiunea 1.A reprezintă alegerea cea mai adecvată pentru atingerea obiectivelor propunerii. Această preferință presupune o metodologie („de stabilire a prețurilor marginale”) de tip „pay-as-cleared” pentru energia de echilibrare, o standardizare a produselor de echilibrare și crearea unor platforme de echilibrare la nivel european care să faciliteze coordonarea proceselor operaționale între operatorii de transport și de sistem. O astfel de coordonare se bazează încă pe conceptul de responsabilități locale în cadrul zonelor de echilibrare individuale, care sunt alcătuite dintr-una sau mai multe zone de reglaj, dar care nu includ neapărat mai multe state membre. Astfel, abordarea este compatibilă cu actualele principii de siguranță în funcționare.

Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?

Cele mai multe părți interesate sunt în favoarea punerii în aplicare a unei metodologii pay-as-cleared împreună cu un regulament obligatoriu privind atât schimburile naționale, cât și cele transfrontaliere de energie de echilibrare. În luna martie 2016, Forumul de la Florența a subliniat importanța piețelor de echilibrare pentru o piață internă a energiei bine integrată și funcțională și au încurajat Comisia să pună rapid la dispoziția statelor membre regulamentul de stabilire a unor linii directoare privind echilibrarea energiei electrice.

C. Impactul opțiunii preferate

Care sunt avantajele opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, avantajele opțiunilor principale)? 

Opțiunea 2.B în combinație cu opțiunea 1.A ar putea aduce beneficii semnificative în materie de bunăstare prin utilizarea mai eficientă a infrastructurii europene de transport al energiei electrice, ceea ce conduce la creșterea lichidității și a concurenței. Măsurile propuse vor contribui la canalizarea investițiilor în infrastructuri de generare către locurile în care eficiența lor este maximă, precum și la reducerea necesității de a investi în extinderea rețelei sau în capacități de rezervă pentru energii intermitente.

În cadrul opțiunii 2.B, OTS sunt autorizați nu numai să își compenseze dezechilibrele, ci și să facă schimb de produse de echilibrare standard. Schimbul de produse de echilibrare standard are ca rezultat o utilizare mai rentabilă a resurselor: cele mai scumpe unități disponibile sunt utilizate pentru reglementarea descendentă, în vreme ce unitățile cele mai ieftine duc la o reglementare ascendentă. Efectul combinat al compensării dezechilibrelor și al schimbului transfrontalier de energie de echilibrare generează economii de aproximativ 479 milioane EUR pe an, comparativ cu situația de referință. Numai opțiunea 2.C este în măsură să includă aproape toate aceste beneficii, ceea ce opțiunea 2.A nu va reuși să realizeze.

Care sunt costurile opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, costurile opțiunilor principale)? 

Costurile totale prezentate în cadrul opțiunii 2.B în combinație cu opțiunea 1.A sunt asociate cu două aspecte esențiale. Primul set de costuri este asociat cu dezvoltarea unui sistem de control tehnic comun, precum și cu un proces de decontare și cu un sistem de compensare a dezechilibrelor. Al doilea set de costuri vizează crearea unor platforme de echilibrare la nivel european, inclusiv elaborarea unor dispoziții cu privire la procesul și la algoritmul de închidere, la găzduire, la întreținere și la sprijin. Costurile din cadrul opțiunii 2.B sunt cuprinse între 76,1 și 96,4 milioane EUR în ceea ce privește costurile de dezvoltare și între 1,8 și 4,6 milioane EUR în ceea ce privește cheltuielile anuale suplimentare de funcționare . Este posibil să existe unele costuri suplimentare pentru părțile interesate, ca urmare a modificării unor proceduri de echilibrare în cadrul noului sistem, dar și economii de costuri, deoarece vor exista produse și servicii mai armonizate la nivel european.

Care sunt efectele asupra IMM-urilor și a competitivității?

Regulamentul va facilita participarea surselor regenerabile de energie și a răspunsului părții de consum pe piețele de echilibrare. Se preconizează că acest lucru va stimula în viitor competitivitatea furnizorilor de tehnologie din UE, cum ar fi industria de inginerie electrică și electronică, reprezentată în cea mai mare parte de IMM-uri.

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale? 

Regulamentul va urmări îmbunătățirea coordonării între OTS, prin crearea de norme mai transparente și mai armonizate. Acest lucru ar trebui să reducă și să simplifice participarea pe piața de echilibrare.

Vor exista și alte efecte semnificative? 

Nu se prefigurează alte efecte semnificative.

Proporționalitatea?

Opțiunea 2.B în combinație cu opțiunea 1.A realizează un echilibru între îmbunătățirea competitivității, a eficienței și a fiabilității globale ale piețelor de energie electrică, ceea ce permite tranziția către o producție de energie electrică cu emisii reduse de dioxid de carbon, promovând totodată cooperarea europeană și lăsând loc pentru punerea în aplicare la nivel național.

D. Măsuri ulterioare

Când va fi revizuită politica?

Regulamentul conține dispoziții specifice privind monitorizarea succesului măsurilor propuse. Pe baza acestei monitorizări și ținând seama de evoluțiile ulterioare ale piețelor de energie electrică și de crearea unor platforme de echilibrare la nivel european, Comisia poate decide să modifice în viitor propunerea de regulament. Regulamentul (CE) 714/2009 oferă părților interesate un drept explicit de a propune modificări.

Top