EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1842

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1842 al Comisiei din 14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește certificatul de inspecție electronic pentru produsele ecologice importate și anumite alte elemente, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește cerințele referitoare la produsele ecologice conservate sau prelucrate și la transmiterea informațiilor (Text cu relevanță pentru SEE )

C/2016/6502

JO L 282, 19/10/2016, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogare implicită prin 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1842/oj

19.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 282/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1842 AL COMISIEI

din 14 octombrie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește certificatul de inspecție electronic pentru produsele ecologice importate și anumite alte elemente, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește cerințele referitoare la produsele ecologice conservate sau prelucrate și la transmiterea informațiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 38 literele (a), (d) și (e),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (2) prevede norme detaliate referitoare la importurile de produse ecologice din țări terțe.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei prevede o perioadă în care organismele și autoritățile de control să își depună cererile de recunoaștere în scopul conformității în temeiul articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Dat fiind că punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la importul de produse conforme este încă în curs de evaluare, iar orientările, modelele, chestionarele și sistemul electronic de transmitere necesar sunt încă în curs de dezvoltare, ar trebui să se prelungească termenul-limită pentru depunerea cererilor de către organismele și autoritățile de control.

(3)

Experiența a arătat că statele membre au practici divergente în ceea ce privește verificarea loturilor de produse ecologice înaintea punerii lor în liberă circulație în Uniune. În scopul unor controale consecvente și eficace, ar trebui precizate tipurile de controale necesare pentru verificarea loturilor, în lumina evaluării riscurilor care trebuie efectuată în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. De asemenea, este oportun să se reformuleze definiția referitoare la autoritățile responsabile cu verificarea loturilor și cu vizarea certificatelor de inspecție, pentru a se preciza că autoritățile respective sunt autorități competente responsabile cu organizarea controalelor oficiale în domeniul producției ecologice și sunt desemnate în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(4)

De asemenea, s-au observat practici divergente ale organismelor și autorităților de control în ceea ce privește clasificarea produselor care trebuie importate în cadrul categoriilor de produse menționate în anexele III și IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. Așadar, în scopul unei clasificări mai uniforme în cadrul respectivelor categorii de produse, ar trebui stabilite anumite definiții care să ofere claritate și securitate juridică operatorilor, să asigure implementarea uniformă a normelor de către organismele și autoritățile de control și să faciliteze supravegherea de către autoritățile competente.

(5)

În cazul categoriilor de produse care includ referiri la produse prelucrate sau neprelucrate, termenii respectivi ar trebui să aibă sensuri identice cu cele din definițiile produselor prelucrate și neprelucrate din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3), în scopul simplificării și în cel al consecvenței cu normele de igienă. Totuși, ar trebui să se precizeze că operațiunile de etichetare și ambalare sunt irelevante pentru calificarea produsului ca prelucrat sau neprelucrat.

(6)

În principiu, cele două regimuri de import prevăzute la articolul 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se exclud reciproc. Dacă o țară terță este recunoscută ca echivalentă în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, nu este necesară recunoașterea unei autorități de control sau a unui organism de control pentru țara respectivă în conformitate cu articolul 33 alineatul (3). În consecință, articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 prevede că o autoritate sau un organism de control poate fi recunoscut doar în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru o țară care nu este recunoscută în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Totuși, pentru a se evita orice barieră în calea importurilor de produse ecologice, organismele sau autoritățile de control ar trebui să poată fi recunoscute pentru o țară terță recunoscută în cazul în care recunoașterea respectivei țări terțe nu vizează produsul care urmează a fi importat. Așadar, derogarea existentă la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar trebui reformulată pentru a ține seama de practica actuală, referindu-se la produse, nu la categoria de produse.

(7)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007, produsele importate dintr-o țară terță pot fi introduse pe piața Uniunii ca produse ecologice dacă ele, în speță, fac obiectul unui certificat de inspecție eliberat de autoritățile competente, autoritățile de control sau organismele de control ale unei țări terțe recunoscute, de o autoritate de control recunoscută sau de un organism de control recunoscut.

(8)

În conformitate cu acțiunea 12 din Planul de acțiune pentru viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană (4), Comisia a dezvoltat un sistem de certificare electronică pentru importurile de produse ecologice, ca modul integrat în Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES), mai exact sistemul electronic prevăzut în Decizia 2003/24/CE a Comisiei (5).

(9)

Anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 trebuie modificate pentru a se introduce sistemul de certificare electronică și pentru a se asigura funcționarea adecvată a sistemului respectiv. Prin urmare, ar trebui precizate regulile referitoare la punerea în liberă circulație de către autoritatea vamală relevantă a statului membru și la fluxul de lucru pentru eliberarea și vizarea certificatelor de inspecție, inclusiv verificarea legăturii dintre certificatul de inspecție și declarația vamală. În acest context, ar trebui precizat, de asemenea, fluxul de lucru pentru eliberarea și vizarea certificatului de inspecție în cadrul procedurilor vamale speciale. În vederea funcționării adecvate a sistemului electronic, este oportun să se facă referire la adresele de e-mail ale organismelor și autorităților de control recunoscute.

(10)

Pentru a se asigura integritatea produselor ecologice importate în Uniune, este necesar să se precizeze că, de regulă, organismul sau autoritatea de control care eliberează certificatul de inspecție este organismul sau autoritatea de control care certifică producătorul sau prelucrătorul produsului. În cazul în care operatorul care desfășoară ultima operațiune în scopul pregătirii, astfel cum este definită la articolul 2 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, este diferit de producătorul sau prelucrătorul inițial al produsului, certificatul de inspecție ar trebui eliberat de organismul sau autoritatea de control care a verificat ultima operațiune. În plus, este necesar să se precizeze că organismele sau autoritățile de control enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 pot elibera certificate de inspecție doar în conformitate cu termenii recunoașterii lor, în vreme ce organismele sau autoritățile de control enumerate în anexa IV la regulamentul menționat pot elibera certificate de inspecție doar pentru produsele și originile pentru care sunt enumerate.

(11)

Experiența a arătat că există practici diferite în ceea ce privește controalele care trebuie efectuate de organismul sau autoritatea de control care eliberează certificatul de inspecție. Prin urmare, este necesar să fie precizate controalele care trebuie efectuate înaintea eliberării certificatului. Organismele sau autoritățile de control ar trebui să elibereze certificatul de inspecție doar după efectuarea unor verificări complete ale documentelor și, după caz, în funcție de propria evaluare a riscurilor, după efectuarea controlului fizic al produselor în cauză. În cazul produselor agricole prelucrate, organismele și autoritățile de control enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar trebui să verifice dacă toate ingredientele au făcut obiectul unui sistem de control în conformitate cu termenii de recunoaștere a respectivei țări terțe, în timp ce organismele și autoritățile de control enumerate în anexa IV la regulamentul menționat ar trebui să verifice dacă ingredientele au fost controlate și certificate de organismele sau autoritățile de control recunoscute în conformitate cu legislația Uniunii sau dacă au fost produse în Uniune. De asemenea, este necesar să se specifice controalele care trebuie efectuate de organismele sau autoritățile de control enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, controale prin care se certifică operatorii din etapele finale ale lanțului de producție, precum cei care desfășoară doar operațiunile de etichetare sau ambalare. În astfel de cazuri, ar trebui să se verifice dacă produsele în cauză au fost controlate și certificate de organismele sau autoritățile de control enumerate în anexa respectivă și recunoscute pentru țara și categoria de produse în cauză.

(12)

Ar trebui identificate autoritățile responsabile cu acordarea și actualizarea drepturilor de a accesa TRACES în scopul certificării electronice a inspecției. În plus, ar trebui stabilite norme pentru a se asigura că TRACES garantează autenticitatea, integritatea și lizibilitatea în timp a informațiilor și a metadatelor asociate, de-a lungul întregii perioade pentru care trebuie păstrate.

(13)

De asemenea, ar trebui să se prevadă un schimb de informații eficace și eficient între autoritățile statelor membre în cazurile în care se depistează nereguli, în special dacă produsele sunt etichetate ca ecologice, dar nu sunt însoțite de un certificat de inspecție.

(14)

Deoarece ultimele autorizații de import eliberate de statele membre au expirat la 30 iunie 2015, ar trebui să se elimine orice referire la autorizațiile de import din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(15)

Operatorii și statele membre ar trebui să dispună de timp pentru a-și adapta procedurile la certificatul de inspecție electronic furnizat de TRACES. Așadar, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție în care să fie posibile, în continuare, eliberarea și vizarea certificatului de inspecție în format pe hârtie.

(16)

În scopul de a se asigura funcționarea adecvată a certificatului de inspecție electronic, precum și, în special, pentru a se preciza că produsele în conversie sunt excluse din recunoașterile acordate țărilor terțe, pentru a se armoniza formularea referitoare la originea produselor provenite din țări terțe recunoscute și pentru a se schimba categoria de produse C în așa fel încât să cuprindă și algele, inclusiv microalgele, este oportun să se modifice anumite elemente ale anexelor III și IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, fără a se schimba domeniul de aplicare al recunoașterilor acordate anterior țărilor terțe sau organismelor sau autorităților de control.

(17)

Potrivit informațiilor furnizate de Statele Unite, tratarea cu antibiotice a merilor și perilor în scopul combaterii focului bacterian nu este permisă în țara terță respectivă din octombrie 2014. Așadar, se justifică eliminarea limitării aferente pentru categoriile de produse A și D din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(18)

În lumina experienței dobândite prin implementarea sistemului de echivalență, este necesară adaptarea modelului de certificat de inspecție și a modelului de extras al certificatului de inspecție prezentate în anexele V și VI la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, pentru a se furniza informații referitoare atât la producătorul sau prelucrătorul produsului, cât și la țara de origine relevantă, când aceasta diferă de țara care exportă produsul.

(19)

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (6) prevede norme detaliate referitoare la producția ecologică, etichetare și control.

(20)

Deoarece noile definiții ale termenilor „prelucrat” și „neprelucrat” introduse în Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar presupune faptul că unele dintre operațiunile incluse în definiția pregătirii de la articolul 2 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 nu trebuie considerate a implica prelucrare, normele prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 referitoare la producția de alimente prelucrate și hrană prelucrată pentru animale ar deveni neclare. Prin urmare, ar trebui reformulate normele referitoare la măsurile de precauție care trebuie luate pentru a se evita riscul contaminării cu substanțe sau produse neautorizate sau al amestecurilor sau schimburilor cu produse neecologice, pentru a se preciza clar că normele menționate se aplică, după caz, operatorilor care desfășoară activități de conservare. În acest scop, este, de asemenea, adecvat să se includă definițiile termenilor „conservare” și „prelucrare”.

(21)

Transmiterea informațiilor privind loturile importate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui să se efectueze, de asemenea, prin TRACES.

(22)

Pentru ca sistemul de certificare electronică să funcționeze în mod corespunzător, este necesar ca informațiile care trebuie notificate Comisiei de statele membre în ceea ce privește autoritățile competente și organismele și autoritățile de control să includă adrese de e-mail și de site-uri. Este oportun să se stabilească o nouă dată-limită pentru notificarea informațiilor respective.

(23)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1235/2008 și (CE) nr. 889/2008 ar trebui modificate în consecință.

(24)

Pentru a se asigura o tranziție lină spre noul sistem de certificare electronică, prezentul regulament ar trebui să înceapă să se aplice la șase luni de la data publicării. Totuși, modificarea prin care categoria de produse C se extinde pentru a viza algele, inclusiv microalgele, ar trebui să se aplice de la data aplicării dispoziției relevante din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/673 al Comisiei (7), care a modificat Regulamentul (CE) nr. 889/2008 pentru a permite utilizarea microalgelor ca alimente.

(25)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1235/2008

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„5.

«verificarea lotului» înseamnă verificarea efectuată de autoritatea competentă relevantă a statului membru, în cadrul controalelor oficiale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (*), în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor Regulamentului (CE) nr. 834/2007, ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 și ale prezentului regulament, prin verificări sistematice ale documentelor, prin controale aleatorii ale identității și, după caz, în funcție de propria evaluare a riscurilor, prin controale fizice, înaintea punerii lotului în liberă circulație în Uniune în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament;

6.

«autoritatea competentă relevantă a statului membru» înseamnă autoritatea vamală, autoritatea pentru siguranța alimentară sau celelalte autorități desemnate de statele membre în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, responsabile cu verificarea loturilor și cu vizarea certificatelor de inspecție;

(*)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).”;"

(b)

se adaugă următoarele puncte 8-11:

„8.

«produse de acvacultură» înseamnă produsele de acvacultură astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (**);

9.

«neprelucrat» înseamnă neprelucrat în sensul definiției produselor neprelucrate de la articolul 2 alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (***), indiferent de operațiunile de ambalare sau etichetare;

10.

«prelucrat» înseamnă prelucrat în sensul definiției produselor prelucrate de la articolul 2 alineatul (1) litera (o) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, indiferent de operațiunile de ambalare sau etichetare;

11.

«punct de intrare» înseamnă punctul de punere în liberă circulație.

(**)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22)."

(***)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).”"

2.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia analizează posibilitatea de a recunoaște și de a include sau nu un organism sau o autoritate de control în lista prevăzută la articolul 3, la primirea unei cereri în acest sens, întocmită pe baza modelului de cerere oferit de Comisie în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), de la reprezentantul organismului sau al autorității de control interesate. Numai cererile complete primite înainte de 31 octombrie 2017 sunt luate în considerare pentru întocmirea primei liste.”

3.

La articolul 7 alineatul (2), literele (e) și (f) se înlocuiesc cu următorul text:

„(e)

denumirea, adresa, adresa de e-mail, adresa de internet și numărul de cod ale autorității sau autorităților de control și ale organismului sau organismelor de control recunoscute de autoritatea competentă menționată la litera (d) pentru efectuarea controalelor;

(f)

denumirea, adresa, adresa de e-mail, adresa de internet și numărul de cod ale autorității sau autorităților de control și ale organismului sau organismelor de control care răspund, în țara terță, de eliberarea certificatelor în vederea importului în Uniune;”.

4.

La articolul 9 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în cazul în care, după includerea unei țări terțe în lista din anexă, se aduc modificări de orice fel cu privire la măsurile în vigoare în țara terță sau la punerea în aplicare a acestora și, în special, modificări cu privire la sistemul de control, țara terță respectivă notifică imediat Comisia cu privire la acestea; orice modificare a informațiilor menționate la articolul 7 alineatul (2) literele (d), (e) și (f) este notificată imediat Comisiei prin intermediul sistemului electronic menționat la articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008;”

5.

La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (2) litera (b), produsele provenind dintr-o țară terță recunoscută enumerată în conformitate cu articolul 7, dar nevizate de recunoașterea acordată respectivei țări terțe, pot fi incluse în lista prevăzută la prezentul articol.”

6.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Certificatul de inspecție

(1)   Punerea în liberă circulație în Uniune a unui lot de produse menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și importate în conformitate cu articolul 33 din același regulament este condiționată de:

(a)

depunerea unui certificat de inspecție original la autoritatea competentă relevantă a statului membru;

(b)

verificarea lotului și vizarea certificatului de inspecție de către autoritatea competentă relevantă a statului membru; și

(c)

indicarea numărului certificatului de inspecție în declarația vamală pentru punerea în liberă circulație menționată la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (****).

Verificarea lotului și vizarea certificatului de inspecție se efectuează de către autoritatea competentă relevantă a statului membru, în statul membru în care lotul este pus în liberă circulație în Uniune.

Statele membre desemnează punctele de intrare pe teritoriile lor și informează Comisia în privința punctelor de intrare desemnate.

(2)   Certificatul de inspecție se eliberează de către autoritatea sau organismul de control relevant, se vizează de către autoritatea competentă relevantă a statului membru și se completează de către primul destinatar, pe baza modelului și a notelor prezentate în anexa V și utilizând Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES), mai exact sistemul electronic instituit prin Decizia 2003/24/CE a Comisiei (*****).

Certificatul de inspecție original este un exemplar tipărit și semnat de mână al certificatului electronic completat în TRACES sau, ca alternativă, un certificat de inspecție semnat în TRACES cu o semnătură electronică avansată în sensul articolului 3 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (******) sau cu o semnătură electronică ce prezintă garanții echivalente în privința funcțiilor atribuite unei semnături prin aplicarea acelorași norme și condiții ca cele conținute în dispozițiile Comisiei privind documentele electronice și digitalizate, prevăzute în anexa la Decizia 2004/563/CE, Euratom a Comisiei (*******).

Când certificatul de inspecție original este un exemplar tipărit și semnat de mână al certificatului electronic completat în TRACES, autoritățile de control, organismele de control, autoritățile competente relevante ale statului membru și primul destinatar verifică în fiecare etapă de eliberare, de vizare și de primire a certificatului de inspecție, că respectivul exemplar corespunde cu informațiile indicate în TRACES.

(3)   Pentru a fi acceptat pentru vizare, certificatul de inspecție trebuie să fi fost eliberat de autoritatea sau organismul de control al producătorului sau prelucrătorului produsului în cauză sau, în cazul în care operatorul care desfășoară ultima operațiune în scopul pregătirii este diferit de producătorul sau prelucrătorul produsului, de autoritatea sau organismul de control al operatorului care desfășoară ultima operațiune în scopul pregătirii, astfel cum este definită la articolul 2 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Respectiva autoritate de control sau respectivul organism de control este:

(a)

o autoritate sau un organism de control care figurează în anexa III la prezentul regulament pentru produsele în cauză și pentru țara terță din care provin acestea sau, după caz, pentru țara terță în care s-a desfășurat ultima operațiune în scopul pregătirii; sau

(b)

o autoritate sau un organism de control care figurează în anexa IV la prezentul regulament pentru produsele în cauză și pentru țara terță din care provin acestea sau pentru țara terță în care s-a desfășurat ultima operațiune în scopul pregătirii.

(4)   Autoritatea sau organismul de control care eliberează certificatul de inspecție trebuie să elibereze certificatul de inspecție și să semneze declarația în căsuța 18 a certificatului doar după ce a efectuat o verificare a documentelor pe baza tuturor documentelor de inspecție relevante, inclusiv și mai ales pe baza planului de producție aferent produsului în cauză, a documentelor de transport și a documentelor comerciale și, după caz, în funcție de propria evaluare a riscurilor, după ce a efectuat un control fizic al lotului.

Totuși, în cazul produselor prelucrate, dacă este o autoritate sau un organism de control care figurează în anexa III, autoritatea sau organismul de control care eliberează certificatul de inspecție trebuie să elibereze certificatul de inspecție și să semneze declarația în căsuța 18 a certificatului doar după ce s-a asigurat că toate ingredientele ecologice ale produsului au fost controlate și certificate de o autoritate sau un organism de control recunoscut de țara terță în cauză care figurează în anexa menționată sau, dacă este o autoritate sau un organism de control care figurează în anexa IV, autoritatea sau organismul de control emitent trebuie să elibereze certificatul de inspecție și să semneze declarația în căsuța 18 a certificatului doar după ce s-a asigurat că toate ingredientele ecologice ale produselor respective au fost controlate și certificate de o autoritate sau un organism de control care figurează în anexa III sau IV sau au fost produse și certificate în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

În cazul în care operatorul care desfășoară ultima operațiune în scopul pregătirii este diferit de producătorul sau de prelucrătorul produsului, autoritatea sau organismul de control care eliberează certificatul de inspecție și care figurează în anexa IV trebuie să elibereze certificatul de inspecție și să semneze declarația în căsuța 18 a certificatului doar după ce a efectuat o verificare a documentelor pe baza tuturor documentelor de inspecție relevante, inclusiv a documentelor de transport și a documentelor comerciale, s-a asigurat că producția sau prelucrarea produsului în cauză a fost controlată și certificată de un organism sau o autoritate de control recunoscut pentru produsele în cauză și pentru țara în cauză în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și a efectuat, după caz, în funcție de evaluarea riscurilor, un control fizic al lotului.

La solicitarea Comisiei sau a autorității competente a unui stat membru, autoritatea sau organismul de control care eliberează certificatul de inspecție în conformitate cu paragrafele al doilea și al treilea pune la dispoziție fără întârziere lista tuturor operatorilor din lanțul producției ecologice și a autorităților sau organismelor de control sub al căror control și-au plasat operațiunile respectivii operatori.

(5)   Certificatul de inspecție este redactat într-un singur exemplar original.

Primul destinatar sau, după caz, importatorul poate face o copie a certificatului de inspecție în scopul informării autorităților sau organismelor de control în conformitate cu articolul 83 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Orice astfel de copie poartă menținea «COPIE» tipărită sau ștampilată pe aceasta.

(6)   Când verifică un lot, autoritatea competentă relevantă a statului membru vizează certificatul de inspecție original în căsuța 20 și îl returnează persoanei care l-a depus.

(7)   La primirea lotului, primul destinatar completează căsuța 21 a certificatului de inspecție, pentru a certifica primirea lotului în condițiile prevăzute la articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

Primul destinatar trimite apoi certificatul original importatorului menționat în căsuța 11 a certificatului în scopurile articolului 33 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(****)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)."

(*****)  Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat (JO L 8, 14.1.2003, p. 44)."

(******)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73)."

(*******)  Decizia 2004/563/CE a Comisiei, Euratom din 7 iulie 2004 de modificare a regulamentului său de procedură (JO L 251, 27.7.2004, p. 9).”"

7.

Se inserează următoarele articole 13a-13d:

„Articolul 13a

Cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale

(1)   În cazuri de forță majoră sau de împrejurări excepționale care împiedică funcționarea sistemului electronic și, în special, de funcționare defectuoasă a sistemului sau de probleme care afectează continuitatea conexiunii, certificatele de inspecție și extrasele lor pot fi eliberate și vizate în temeiul articolului 13 alineatele (3)-(7) fără utilizarea TRACES, în conformitate cu prezentul articol alineatele (2), (3) și (4), și pe baza modelelor și a notelor prezentate în anexa V sau VI. Autoritățile competente, autoritățile și organismele de control și operatorii informează neîntârziat Comisia și introduc în TRACES toate detaliile necesare în termen de 10 zile calendaristice de la restabilirea sistemului.

(2)   Când se eliberează fără utilizarea TRACES, certificatul de inspecție este întocmit în una dintre limbile oficiale ale Uniunii și este completat, cu excepția ștampilelor și a semnăturilor, fie în întregime cu majuscule, fie în întregime dactilografiat.

Certificatul de inspecție este redactat în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru de vămuire. În cazul în care este necesar, autoritățile competente relevante ale statului membru pot solicita o traducere a certificatului de inspecție în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru respectiv.

Modificările sau ștersăturile neautorizate duc la anularea certificatului.

(3)   Autoritatea sau organismul de control care eliberează certificatul de inspecție atribuie câte un număr de ordine fiecărui certificat eliberat, ține un registru în care înregistrează, în ordine cronologică, certificatele eliberate și stabilește apoi corespondența cu numărul de ordine atribuit de TRACES.

(4)   Dacă certificatul de inspecție este eliberat și vizat fără utilizarea TRACES, nu se aplică articolul 15 alineatul (1) paragrafele al doilea și al treilea și articolul 15 alineatul (5).

Articolul 13b

Importatorul

Importatorul indică numărul certificatului de inspecție în declarația vamală pentru punerea în liberă circulație menționată la articolul 158 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Articolul 13c

Drepturi de acces

Comisia este responsabilă cu acordarea și actualizarea drepturilor de acces la TRACES ale autorităților competente definite la articolul 2 litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, ale autorităților țărilor terțe recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din regulamentul menționat și ale autorităților și organismelor de control enumerate în anexa III sau IV la prezentul regulament. Înainte de a acorda drepturi de acces la TRACES, Comisia verifică identitatea autorităților competente, a autorităților de control și a organismelor de control în cauză.

Autoritățile competente definite la articolul 2 litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sunt responsabile cu acordarea și actualizarea drepturilor de acces la TRACES ale operatorilor, ale autorităților de control și ale organismelor de control din Uniune. Înainte de a acorda drepturi de acces la TRACES, autoritățile competente verifică identitatea operatorilor, a autorităților de control și a organismelor de control în cauză. Statele membre desemnează o singură autoritate responsabilă cu coordonarea cooperării și a contactelor cu Comisia în acest domeniu.

Autoritățile competente comunică Comisiei drepturile de acces acordate. Comisia activează respectivele drepturi de acces în TRACES.

Articolul 13d

Integritatea și lizibilitatea informațiilor

TRACES protejează integritatea informațiilor înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

În special, TRACES oferă următoarele garanții:

(a)

permite fiecărui utilizator să se identifice fără echivoc și conține măsuri eficace de control al drepturilor de acces în vederea asigurării protecției față de accesul, ștergerea, modificarea sau deplasarea ilegale, răuvoitoare sau neautorizate ale informațiilor, fișierelor și metadatelor;

(b)

este echipat cu sisteme de protecție fizică față de intruziuni și față de incidente de mediu și cu software de protecție față de atacurile informatice;

(c)

protejează datele stocate într-un mediu securizat din punct de vedere atât fizic, cât și informatic;

(d)

previne, prin diferite mijloace, orice modificări neautorizate și este prevăzut cu mecanisme de control al integrității datelor pentru a verifica dacă informațiile s-au modificat în timp;

(e)

păstrează în memorie o pistă de audit pentru fiecare etapă esențială a procedurii;

(f)

oferă proceduri fiabile de migrare și de conversie a formatelor, care permit garantarea lizibilității informațiilor și a accesului la acestea pe toată perioada de stocare necesară;

(g)

dispune de documentație funcțională și tehnică suficient de detaliată și actualizată privind funcționarea și caracteristicile sistemului, iar documentația respectivă este accesibilă oricând pentru entitățile organizaționale responsabile cu specificațiile funcționale și/sau tehnice.”

8.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Dacă un lot provenit dintr-o țară terță este plasat sub regim de antrepozitare vamală sau de perfecționare activă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 și face obiectul uneia sau mai multor pregătiri menționate la al doilea paragraf, autoritatea competentă relevantă a statului membru efectuează verificarea lotului menționată la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din prezentul regulament înainte de a se efectua prima pregătire. Numărul de referință al declarației vamale prin care au fost declarate mărfurile pentru regimul de antrepozitare vamală sau de perfecționare activă se indică în căsuța 19 a certificatului de inspecție.

Pregătirea este limitată la următoarele tipuri de operațiuni:

(a)

ambalarea sau reambalarea; sau

(b)

etichetarea pentru a indica metoda de producție ecologică.

După această pregătire, înaintea punerii în liberă circulație, lotul face obiectul măsurilor menționate la articolul 13 alineatul (1) din prezentul regulament.

După efectuarea acestei proceduri, certificatul de inspecție original este înapoiat, după caz, importatorului lotului menționat în căsuța 11 a certificatului, în scopurile articolului 33 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru fiecare dintre subloturile rezultate în urma acestei distribuiri, importatorul menționat în căsuța 11 a certificatului de inspecție transmite prin TRACES autorității competente relevante a statului membru un extras al certificatului de inspecție în conformitate cu modelul și notele prezentate în anexa VI. După verificarea sublotului, autoritatea competentă relevantă a statului membru vizează extrasul certificatului de inspecție în căsuța 13 în scopul punerii în liberă circulație. Verificarea sublotului și vizarea extrasului certificatului de inspecție se efectuează de către autoritatea competentă relevantă a statului membru, în statul membru în care sublotul este pus în liberă circulație în Uniune.”;

(ii)

paragraful al patrulea se elimină.

9.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), se adaugă un al doilea și un al treilea paragraf, cu următorul text:

„Când verificarea unui lot de către autoritatea competentă relevantă a unui stat membru duce la detectarea unei încălcări sau nereguli care determină refuzul de a viza certificatul și de a pune produsele în liberă circulație, autoritatea respectivă notifică neîntârziat respectiva încălcare sau neregulă Comisiei și celorlalte state membre prin TRACES.

Statele membre asigură o coordonare eficace și eficientă între autoritățile competente care efectuează controale oficiale, în vederea schimbului imediat de informații privind detectarea loturilor de produse menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 care poartă termeni referitori la metoda de producție ecologică, dar care nu sunt declarate ca fiind destinate importului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Autoritatea competentă relevantă a statului membru notifică neîntârziat constatările respective Comisiei și celorlalte state membre prin intermediul TRACES.”;

(b)

se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   Importatorul, primul destinatar sau autoritatea sau organismul de control aferent trimite informațiile referitoare la încălcări și nereguli legate de produsele importate autorităților competente ale statelor membre în cauză prin intermediul sistemului electronic menționat la articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, prin TRACES.”

10.

La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   După caz, sistemul electronic prevăzut la alineatul (1) trebuie să poată centraliza cererile, documentele și informațiile menționate în prezentul regulament.”

11.

La articolul 18, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prima listă de țări terțe recunoscute include Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel (********), Noua Zeelandă și Elveția. Lista respectivă nu conține numerele de cod menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (f) din prezentul regulament. Aceste numere de cod trebuie adăugate în listă până la 1 iulie 2010 prin actualizarea acesteia în conformitate cu articolul 17 alineatul (2).

(********)  Înțeles în continuare ca Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.”"

12.

Articolul 19 se elimină.

13.

Se inserează următorul articol 19a:

„Articolul 19a

Norme tranzitorii privind utilizarea certificatelor de inspecție care nu sunt eliberate prin TRACES

Până la 19 octombrie 2017, certificatele de inspecție menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) și extrasele lor menționate la articolul 14 alineatul (2) pot fi eliberate și vizate în temeiul articolului 13 alineatele (3)-(7) fără utilizarea TRACES, în conformitate cu articolul 13a alineatele (1), (2) și (3) și pe baza modelelor și a notelor prezentate în anexa V sau VI.”

14.

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

15.

În anexa IV, în lista categoriilor de produse, „C: Produse de acvacultură și alge marine” se înlocuiește cu „C: Produse de acvacultură și alge, neprelucrate”.

16.

Anexa V se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

17.

Anexa VI se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 889/2008

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se adaugă următoarele litere (t) și (u):

„(t)

«conservare» înseamnă orice acțiune diferită de cultivare și recoltare care este efectuată asupra produselor, dar care nu poate fi calificată drept prelucrare, astfel cum este definită la litera (u), inclusiv toate acțiunile menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (*********) și cu excepția ambalării sau a etichetării produsului;

(u)

«prelucrare» înseamnă orice acțiune menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, inclusiv utilizarea substanțelor menționate la articolul 19 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Operațiunile de ambalare sau etichetare nu sunt considerate prelucrare.

(*********)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).”"

2.

Denumirea titlului II se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL II

NORME PRIVIND PRODUCȚIA, CONSERVAREA, PRELUCRAREA, AMBALAREA, TRANSPORTAREA ȘI DEPOZITAREA PRODUSELOR ECOLOGICE”

3.

În titlul II, denumirea capitolului 3 se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL 3

Produse conservate și prelucrate”.

4.

Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 26

Norme privind conservarea produselor și producția de alimente prelucrate și hrană prelucrată pentru animale

(1)   Operatorii care conservă produse sau produc hrană prelucrată pentru animale sau alimente prelucrate stabilesc și țin la zi proceduri corespunzătoare pe baza unei identificări sistematice a etapelor critice de prelucrare.

Aplicarea procedurilor respective garantează în orice moment faptul că produsele conservate sau prelucrate sunt conforme cu normele privind producția ecologică.

(2)   Operatorii respectă și pun în aplicare procedurile menționate la alineatul (1). În principal, operatorii:

(a)

iau măsuri de precauție pentru a evita riscul contaminării cu substanțe sau produse neautorizate;

(b)

implementează măsuri de curățare adecvate, monitorizează eficacitatea acestora și înregistrează măsurile respective;

(c)

garantează faptul că produsele neecologice nu sunt puse în vânzare cu o indicație referitoare la metoda de producție ecologică.

(3)   Dacă în unitatea de pregătire în cauză se pregătesc sau se depozitează și produse neecologice, operatorul:

(a)

efectuează în mod continuu operațiunile până la încheierea unui ciclu complet, separate în spațiu sau în timp de operațiuni similare efectuate asupra unor produse neecologice;

(b)

depozitează produsele ecologice, înainte și după operațiuni, separate în spațiu sau în timp de produsele neecologice;

(c)

informează autoritatea sau organismul de control în privința operațiunilor menționate la literele (a) și (b) și păstrează la dispoziție un registru actualizat al tuturor operațiunilor și cantităților prelucrate;

(d)

ia măsurile necesare pentru a asigura identificarea loturilor și pentru evitarea amestecurilor sau a schimburilor cu produse neecologice;

(e)

efectuează operațiuni asupra produselor ecologice numai după o curățare corespunzătoare a echipamentelor de producție.

(4)   Aditivii, adjuvanții tehnologici și alte substanțe și ingrediente folosite la prelucrarea alimentelor sau a hranei pentru animale, precum și orice practică de prelucrare aplicată, cum ar fi afumarea, respectă principiile bunelor practici de fabricație.”

5.

La articolul 84, se adaugă un al treilea paragraf, după cum urmează:

„Importatorul transmite informațiile menționate la primul și la al doilea paragraf utilizând Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES), mai exact sistemul electronic instituit prin Decizia 2003/24/CE a Comisiei (**********).

(**********)  Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat (JO L 8, 14.1.2003, p. 44).”"

6.

Articolul 94 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

până la 30 iunie 2017, informațiile menționate la articolul 35 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv adresa de e-mail și adresa de internet și, ulterior, eventualele modificări ale acestor informații;

(b)

până la 30 iunie 2017, informațiile menționate la articolul 35 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv adresa, adresa de e-mail și adresa de internet și, ulterior, eventualele modificări ale acestor informații;”;

(b)

se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

până la 30 iunie 2017, denumirea, adresa, adresa de e-mail și adresa de internet ale autorităților competente relevante ale statului membru, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 și, ulterior, eventualele modificări ale acestor informații.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 19 aprilie 2017. Totuși, articolul 1 alineatul (2) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, iar articolul 1 alineatul (15) se aplică de la 7 mai 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

(4)  COM(2014) 179 final.

(5)  Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat (JO L 8, 14.1.2003, p. 44).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/673 al Comisiei din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 116, 30.4.2016, p. 8).


ANEXA I

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

1.

După titlul „LISTA ȚĂRILOR TERȚE ȘI CAIETUL DE SARCINI AFERENT MENȚIONAT LA ARTICOLUL 7”, se inserează următoarea notă:

Notă: În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, animalele și produsele de origine animală realizate în perioada de conversie nu se comercializează în Uniune însoțite de indicațiile menționate la articolele 23 și 24 din respectivul regulament utilizate pentru etichetarea și promovarea produselor. Prin urmare, produsele de acest gen sunt excluse și de la recunoașterile referitoare la categoriile de produse B și D pentru toate țările terțe enumerate în prezenta anexă.”

2.

Din intrările referitoare la Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Japonia, Elveția, Tunisia și Noua Zeelandă se elimină nota de subsol „(1) Algele marine nu sunt incluse.”

3.

Intrarea referitoare la Argentina se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1, se elimină limitările referitoare la categoriile de produse B și D;

(b)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoriile A, B și F care au fost cultivate în Argentina și produse din categoria D prelucrate în Argentina cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Argentina.”

4.

În intrarea referitoare la Australia, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Australia și produse din categoria D prelucrate în Australia cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Australia.”

5.

Intrarea referitoare la Costa Rica se modifică după cum urmează:

(a)

limitarea „Doar produse vegetale prelucrate” se înlocuiește cu „Doar produse din plante prelucrate”;

(b)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Costa Rica și produse din categoria D prelucrate în Costa Rica cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Costa Rica.”

6.

În intrarea referitoare la Israel, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Israel și produse din categoria D prelucrate în Israel cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Israel sau care au fost importate în Israel:

fie din Uniune;

fie dintr-o țară terță în cadrul unui regim recunoscut ca fiind echivalent în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.”

7.

În intrarea referitoare la Japonia, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Japonia și produse din categoria D prelucrate în Japonia cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Japonia sau care au fost importate în Japonia:

fie din Uniune;

fie dintr-o țară terță în cazul căreia Japonia a recunoscut că produsele au fost obținute și supuse unor controale în țara terță respectivă în conformitate cu norme echivalente cu cele prevăzute în legislația Japoniei.”

8.

Intrarea referitoare la Elveția se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1, se șterge limitarea referitoare la categoria de produse B;

(b)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Elveția și produse din categoriile D și E prelucrate în Elveția cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Elveția sau care au fost importate în Elveția:

fie din Uniune;

fie dintr-o țară terță în cazul căreia Elveția a recunoscut că produsele au fost obținute și supuse unor controale în țara terță respectivă în conformitate cu norme echivalente cu cele prevăzute în legislația Elveției.”

9.

În intrarea referitoare la Tunisia, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoriile A și F care au fost cultivate în Tunisia și produse din categoria D prelucrate în Tunisia cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Tunisia.”

10.

În intrarea referitoare la Statele Unite, la punctul 1 se elimină limitările referitoare la categoriile de produse A și D.

11.

Intrarea referitoare la Noua Zeelandă se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1, se elimină limitările referitoare la categoriile de produse B și D;

(b)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoriile A, B și F care au fost cultivate în Noua Zeelandă și produse din categoria D prelucrate în Noua Zeelandă cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Noua Zeelandă sau care au fost importate în Noua Zeelandă:

fie din Uniune;

fie dintr-o țară terță în cadrul unui regim recunoscut ca fiind echivalent în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

fie dintr-o țară terță în care normele de producție și de control au fost recunoscute ca fiind echivalente cu Programul de asigurare oficială a caracterului ecologic al MAF, pe baza garanțiilor și a informațiilor furnizate de autoritatea competentă din țara respectivă, în conformitate cu dispozițiile stabilite de MAF și cu condiția să se importe numai ingrediente produse prin metode de producție ecologică și destinate încorporării, în proporție de maximum 5 % din produsele de origine agricolă, în produse din categoria D pregătite în Noua Zeelandă.”

12.

În intrarea referitoare la Republica Coreea, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Originea: produse din categoria D care au fost prelucrate în Republica Coreea cu ingrediente obținute prin metode de producție ecologică ce au fost cultivate în Republica Coreea sau care au fost importate în Republica Coreea:

fie din Uniune;

fie dintr-o țară terță în cazul căreia Republica Coreea a recunoscut că produsele au fost obținute și supuse unor controale în țara terță respectivă în conformitate cu norme echivalente cu cele prevăzute în legislația Republicii Coreea.”


ANEXA II

„ANEXA V

Image Textul imaginii Image Textul imaginii Image Textul imaginii

ANEXA III

„ANEXA VI

Image Textul imaginii Image Textul imaginii

Top