Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0001

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

OJ L 3, 5.1.2005, p. 1–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 3 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 3 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 151 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj

03/Volumul 62

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32005R0001


L 003/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1/2005 AL CONSILIULUI

din 22 decembrie 2004

privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1)

Protocolul privind protecția și bunăstarea animalelor anexat la tratat dispune ca la formularea și punerea în aplicare a politicii agricole și politicii transporturilor, Comunitatea și statele membre să ia în considerare toate aspectele cerințelor de bunăstare a animalelor.

(2)

În temeiul Directivei 91/628/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 privind protecția animalelor în timpul transportului (3), Consiliul adoptă norme în domeniul transportului animalelor cu scopul de a elimina obstacolele tehnice din calea schimburilor cu animale vii și de a permite o bună funcționare a organizațiilor de piață, asigurând în același timp un nivel satisfăcător de protecție a animalelor respective.

(3)

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind experiența dobândită de statele membre de la punerea în aplicare a Directivei 95/29/CE a Consiliului din 29 iunie 1995 de modificare a Directivei 91/628/CEE privind protecția animalelor în timpul transportului (4), în conformitate cu Directiva 91/628/CEE, a recomandat modificarea legislației comunitare existente în acest domeniu.

(4)

Majoritatea statelor membre au ratificat Convenția europeană privind protecția animalelor în timpul transportului internațional, iar Consiliul a mandatat Comisia să negocieze, în numele Comunității, Convenția europeană revizuită privind protecția animalelor în timpul transportului internațional.

(5)

Din considerente de bunăstare a animalelor, transportul animalelor în călătorii de lungă durată, inclusiv al animalelor pentru sacrificare, ar trebui limitat în cea mai mare măsură posibilă.

(6)

La 19 iunie 2001 (5), Consiliul a invitat Comisia să prezinte propuneri pentru asigurarea unei puneri în aplicare eficiente și a unui control strict al legislației comunitare existente, pentru îmbunătățirea protecției și bunăstării animalelor, precum și pentru prevenirea apariției și răspândirii bolilor animale infecțioase și pentru adoptarea unor cerințe mai stricte pentru a evita durerea și suferința animalelor, astfel încât să se asigure bunăstarea și sănătatea animalelor în timpul transportului și după transport.

(7)

La 13 noiembrie 2001, Parlamentul European a solicitat Comisiei să prezinte propuneri de modificare a reglementărilor comunitare existente privind transportul animalelor, în special cu scopul:

de a consulta comitetul științific competent cu privire la durata transportului de animale;

de a prezenta un model european armonizat de certificat pentru transportatori; de a armoniza planurile de itinerar pentru călătoriile de lungă durată;

de a se asigura că fiecare membru al personalului însărcinat cu manipularea animalelor în timpul transportului a beneficiat de un curs de pregătire recunoscut de autoritățile competente și

de se asigura că respectivele controale sanitar - veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunității includ un control amănunțit al condițiilor de bunăstare în care sunt transportate animalele.

(8)

La 11 martie 2002, Comitetul științific pentru sănătatea și bunăstarea animalelor adoptă un aviz privind bunăstarea animalelor în timpul transportului. Legislația comunitară ar trebui, în consecință, să fie modificată pentru a lua în considerare noile dovezi științifice, acordându-se prioritate, în același timp, necesității de a asigura un control strict aplicării sale în viitorul imediat.

(9)

Vor fi prezentate propuneri de dispoziții specifice pentru păsări de curte, pisici și câini imediat ce avizele relevante ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA) vor fi disponibile.

(10)

În lumina experienței dobândite prin aplicarea Directivei 91/628/CEE în ceea ce privește armonizarea legislației comunitare privind transportul animalelor și, având în vedere dificultățile apărute din cauza diferențelor de transpunere a directivei în cauză la nivel național, este mai convenabil să se stabilească norme comunitare în acest domeniu, sub forma unui regulament. Până la adoptarea unor dispoziții detaliate pentru anumite specii cu nevoi speciale, care reprezintă doar o parte limitată din efectivele de animale la nivel comunitar, este oportun ca statelor membre să li se permită să adopte sau să mențină norme naționale suplimentare aplicabile transportului de animale din speciile în cauză.

(11)

În scopul aplicării consecvente și eficiente a prezentului regulament pe teritoriul Comunității în lumina principiului său de bază conform căruia animalele nu trebuie să fie transportate în condiții care le-ar putea provoca răni sau suferințe inutile, este oportun să se adopte dispoziții detaliate privind nevoile speciale care decurg din utilizarea diferitelor modalități de transport. Astfel de dispoziții detaliate ar trebui interpretate și aplicate în conformitate cu principiul menționat anterior și ar trebui să fie actualizate la timp, în special în lumina noilor opinii științifice, ori de câte ori par să nu mai garanteze respectarea acestui principiu pentru anumite specii sau modalități de transport.

(12)

Transportul în scop comercial nu este limitat la transportul care implică schimbul imediat de bani, bunuri sau servicii. Transportul în scop comercial include, în special, transportul care implică sau vizează, direct sau indirect, un câștig financiar.

(13)

Descărcarea și reîncărcarea ulterioară a animalelor ar putea constitui, de asemenea, o sursă de stres pentru acestea, iar contactul la punctele de control, denumite anterior puncte de așteptare, ar putea duce, în anumite condiții, la răspândirea bolilor infecțioase. În consecință, este oportun să se prevadă măsuri specifice pentru protecția sănătății și bunăstării animalelor în perioadele de repaus la punctele de control. În consecință, este necesar să se modifice dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut de anexa la Directiva 91/628/CEE (6).

(14)

Condițiile improprii pentru bunăstarea animalelor se datorează, deseori, lipsei de educație. În consecință, ar trebui ca pregătirea să constituie o cerință de bază pentru orice persoană care manipulează animalele în timpul transportului, iar cursurile de pregătire ar trebui să fie susținute doar de organizații autorizate de autoritățile competente.

(15)

Condițiile de bunăstare a animalelor în timpul transportului sunt, în principal, rezultatul conduitei zilnice a transportatorilor. Controalele efectuate de autoritățile competente pot fi împiedicate, întrucât transportatorii sunt liberi să își desfășoare activitatea în diferite state membre. În consecință, transportatorii ar trebui să fie mai responsabili și transparenți cu privire la statutul și operațiunile lor. Ei ar trebui, cu precădere, să facă dovada autorizării lor, să raporteze sistematic eventualele dificultăți și să păstreze înregistrări precise ale acțiunilor și rezultatelor lor.

(16)

Transportul animalelor nu implică doar transportatorii, ci și alte categorii de operatori economici precum agricultorii, comercianții, centrele de colectare și abatoarele. În consecință, unele obligații privind bunăstarea animalelor ar trebui să fie extinse la toți operatorii implicați în transportul animalelor.

(17)

Centrele de colectare joacă un rol decisiv în transportul unor specii de animale. În consecință, centrele de colectare ar trebui să se asigure că legislația comunitară privind protecția animalelor în timpul transportului este cunoscută și respectată de către angajații și vizitatorii lor.

(18)

Călătoriile de lungă durată pot fi mai dăunătoare pentru bunăstarea animalelor decât călătoriile de scurtă durată. De aceea, ar trebui elaborate proceduri specifice care să asigure o mai bună consolidare a standardelor, în special prin creșterea trasabilității acestor operațiuni de transport.

(19)

Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziții din domeniul social privind transportul rutier (7) prevede perioadele maxime de conducere și perioadele minime de repaus pentru conducătorii de vehicule rutiere. Este oportun să se reglementeze în mod similar și transportul de animale. Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (8) prevede instalarea și utilizarea de aparate de înregistrare pentru a se asigura verificarea eficientă a respectării legislației sociale privind transportul rutier. Este necesar ca astfel de date înregistrate să fie disponibile și verificate în scopul aplicării perioadelor limită de transport prevăzute de legislația privind bunăstarea animalelor.

(20)

Schimbul insuficient de informații între autoritățile competente duce la punerea în aplicare inadecvată a legislației comunitare privind protecția animalelor în timpul transportului. În consecință, este necesar să se stabilească proceduri flexibile care să îmbunătățească colaborarea între autoritățile competente din diversele state membre.

(21)

Ecvideele înregistrate, în temeiul definiției din articolul 2 litera (c) din Directiva 90/426/CEE (9), sunt transportate frecvent în scopuri necomerciale, iar aceste transporturi trebuie să se desfășoare în conformitate cu obiectivele generale ale prezentului regulament. Având în vedere natura acestor transporturi, pare oportun să se prevadă o derogare de la anumite dispoziții în cazul transportului de ecvidee înregistrate în vederea unor competiții, curse, evenimente culturale sau pentru reproducere. Cu toate acestea, nu este oportun ca derogările în cauză să se aplice ecvideelor transportate, direct sau după tranzitarea printr-o piață sau un centru de colectare, spre un abator pentru sacrificare, care sunt considerate „ecvidee pentru sacrificare” în conformitate cu articolul 2 litera (d) și articolul 8 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 90/426/CEE.

(22)

Urmărirea inadecvată a încălcărilor legislației în domeniul bunăstării animalelor încurajează nerespectarea acestei legislații și conduce la denaturarea concurenței. În consecință, ar trebui să se stabilească proceduri uniforme pe întreg teritoriul Comunității pentru a mări numărul controalelor și a aplica sancțiuni pentru încălcarea legislației în domeniul bunăstării animalelor. Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile pentru încălcările dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționate și disuasive.

(23)

Un număr semnificativ de animale sunt transportate cu nave pentru animale vii pe durate foarte lungi de timp dinspre și înspre Comunitate, iar transportul pe cale maritimă poate fi verificat la punctul de plecare. În consecință, este esențial să se stabilească măsuri și standarde specifice pentru această modalitate de transport.

(24)

În interesul consecvenței legislației comunitare, Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de sănătate animală care afectează schimburi intracomunitare cu bovine și porcine (10) ar trebui modificată pentru a se adapta la prezentul regulament în ceea ce privește autorizarea centrelor de colectare și cerințele pentru transportatori.

(25)

De asemenea, Directiva 93/119/CE a Consiliului din 22 decembrie 1993 privind protecția animalelor în momentul sacrificării și uciderii (11) ar trebui modificată pentru a se adapta la prezentul regulament în ceea ce privește utilizarea vergelelor electrice.

(26)

Normele și procedurile de informare prevăzute de Directiva 89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar și zootehnic (12) ar trebui să se aplice în ceea ce privește bunăstarea animalelor în timpul transportului pentru a se asigura respectarea prezentului regulament.

(27)

Decizia 98/139/CE a Comisiei (13) stabilește anumite norme detaliate pentru controalele la fața locului efectuate în sectorul veterinar de către experți ai Comisiei în statele membre, care ar trebui să asigure respectarea uniformă a prezentului regulament.

(28)

Prezentul regulament stabilește dispoziții privind ventilația în vehiculele rutiere care transportă animale pe durate mari de timp. În consecință, ar trebui abrogat Regulamentul (CE) nr. 411/98 al Consiliului din 16 februarie 1998 privind standardele suplimentare de protecție a animalelor aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor în călătorii cu o durată de peste opt ore (14).

(29)

Este oportun să se prevadă o procedură simplă care să îi permită Consiliului să actualizeze anumite elemente tehnice importante din prezentul regulament, în special în lumina unei evaluări a impactului său asupra transportului de animale vii în cadrul unei Comunități extinse și să stabilească specificațiile sistemului de navigație care trebuie utilizat pentru toate mijloacele de transport rutier, având în vedere viitoarele evoluții tehnologice din acest domeniu, precum realizarea sistemului Galileo.

(30)

Este oportun să se prevadă o posibilitate de a acorda derogări pentru a se ține seama de distanța la care se află anumite regiuni față de zona continentală a Comunității, în special pentru regiunile cele mai îndepărtate prevăzute la articolul 299 din tratat.

(31)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei (15),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

SFERĂ DE APLICARE, DEFINIȚII ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU TRANSPORTUL DE ANIMALE

Articolul 1

Sfera de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică transportului de animale vertebrate vii în interiorul Comunității, inclusiv controalelor specifice pe care funcționarii competenți le efectuează asupra loturilor care intră sau ies de pe teritoriul vamal al Comunității.

(2)   Articolele 3 și 27 se aplică exclusiv:

(a)

transportului de animale efectuat de agricultori folosind vehicule agricole sau mijloace de transport proprii, în situațiile în care condițiile geografice impun transportul anumitor categorii de animale în vederea transhumanței sezoniere;

(b)

transportului efectuat de agricultori al propriilor animale, cu propriile mijloace de transport, pe o distanță mai mică de 50 de kilometri de la exploatația lor.

(3)   Prezentul regulament nu constituie un obstacol în calea unor măsuri naționale mai stricte care au ca scop îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului care se desfășoară în întregime pe teritoriul unui stat membru sau în timpul transportului maritim cu plecare de pe teritoriul unui stat membru.

(4)   Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere legislației sanitar-veterinare comunitare.

(5)   Prezentul regulament nu se aplică transportului de animale care nu are legătură cu o activitate economică și transportului de animale direct la sau de la cabinete sau clinici veterinare, cu avizul unui medic veterinar.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)

„animale” înseamnă animale vertebrate vii;

(b)

„centre de colectare” înseamnă locații precum exploatații, centre de colectare și piețe, în care ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină care provin din diverse exploatații sunt grupate în vederea constituirii loturilor;

(c)

„însoțitor” înseamnă o persoană direct răspunzătoare de bunăstarea animalelor, care le însoțește în timpul călătoriei;

(d)

„punct de control la frontieră” înseamnă posturile de control desemnate și autorizate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 91/496/CEE (16) pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la animalele care sosesc din țări terțe la frontiera teritoriului comunitar;

(e)

„legislația sanitar-veterinară comunitară” înseamnă legislația menționată de capitolul 1 din anexa A la Directiva 90/425/CEE (17) și normele de aplicare ulterioare;

(f)

„autoritatea competentă” înseamnă autoritatea centrală a unui stat membru care are competența de a efectua controale privind bunăstarea animalelor sau orice altă autoritate căreia aceasta i-a delegat competența respectivă;

(g)

„container” înseamnă orice fel de ladă, cutie, recipient sau altă structură rigidă utilizată pentru transportul de animale și care nu constituie un mijloc de transport;

(h)

„puncte de control” înseamnă punctele de control prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1255/97;

(i)

„punct de ieșire” înseamnă un punct de control la frontieră sau orice altă locație desemnată de către un stat membru prin care animalele părăsesc teritoriul vamal al Comunității;

(j)

„călătorie” înseamnă întreaga operațiune de transport, de la locul de plecare la locul de destinație, inclusiv descărcarea, cazarea și încărcarea în anumite puncte intermediare ale călătoriei;

(k)

„deținător” înseamnă persoana fizică sau juridică, cu excepția transportatorului, care este responsabilă pentru animale sau este însărcinată cu manipularea animalelor, permanent sau temporar;

(l)

„navă pentru animale vii” înseamnă o navă care este utilizată sau este destinată utilizării pentru transportul de ecvidee domestice sau animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, alta decât o navă roll-on-roll-off sau o navă care transportă animale în containere mobile;

(m)

„călătorie de lungă durată” înseamnă o călătorie care depășește 8 ore, începând cu momentul în care este mutat primul animal din lot;

(n)

„mijloc de transport” înseamnă vehicule rutiere sau feroviare, nave sau aeronave utilizate pentru transportul de animale;

(o)

„sisteme de navigație” înseamnă infrastructuri prin satelit care furnizează servicii de cronometrare și poziționare globale, continue, corecte și garantate sau orice tehnologie care furnizează servicii considerate echivalente în sensul prezentului regulament;

(p)

„medic veterinar oficial” înseamnă medicul veterinar desemnat de autoritatea competentă a statului membru;

(q)

„organizator” înseamnă:

(i)

un transportator care a subcontractat cel puțin unui alt transportator o parte dintr-o călătorie sau

(ii)

o persoană fizică sau juridică ce a contractat cu mai mulți transportatori pentru o călătorie sau

(iii)

o persoană care a semnat secțiunea 1 din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa II;

(r)

„loc de plecare” înseamnă locul în care animalul este încărcat prima oară într-un mijloc de transport, cu condiția să fi fost adăpostit în locul respectiv timp de cel puțin 48 ore înainte de plecare.

Cu toate acestea, centrele de colectare autorizate în conformitate cu legislația sanitar-veterinară comunitară pot fi considerate loc de plecare, dacă:

(i)

distanța parcursă între primul loc de încărcare și centrul de colectare este mai mică de 100 km sau

(ii)

animalele au fost adăpostite și au avut la dispoziție suficient material pentru așternut, au fost dezlegate, în măsura posibilităților, și au fost adăpate cu cel puțin șase ore înainte de plecarea de la centrul de colectare;

(s)

„loc de destinație” înseamnă locul în care animalul este descărcat dintr-un mijloc de transport și

(i)

adăpostit timp de cel puțin 48 ore înainte de plecare sau

(ii)

sacrificat;

(t)

„punct de repaus sau transfer” înseamnă orice oprire în cursul călătoriei care nu este locul de destinație, inclusiv un loc în care animalele au fost introduse într-un alt mijloc de transport, fiind sau nu descărcate;

(u)

„ecvidee înregistrate” înseamnă ecvidee înregistrate în conformitate cu Directiva 90/426/CEE (9);

(v)

„navă roll-on-roll-off” înseamnă o navă maritimă care dispune de facilitățile necesare pentru îmbarcarea și debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare;

(w)

„transport” înseamnă deplasarea animalelor efectuată cu unul sau mai multe mijloace de transport și operațiunile conexe, inclusiv încărcarea, descărcarea, transferul și repausul, până la încheierea descărcării animalelor la locul de destinație;

(x)

„transportator” înseamnă persoana fizică sau juridică care transportă animale în nume propriu sau în numele unei terțe părți;

(y)

„ecvidee neîmblânzite” înseamnă ecvidee care nu pot fi legate sau duse de căpăstru fără a li se provoca agitație, durere sau suferință inutilă;

(z)

„vehicul” înseamnă un mijloc de transport cu roți, care este propulsat sau remorcat.

Articolul 3

Condiții generale pentru transportul de animale

O persoană nu poate transporta animale sau încredința animale în vederea transportului în condiții care le pot provoca răni sau suferințe inutile.

În plus, următoarele condiții trebuie respectate:

(a)

în prealabil, au fost luate toate măsurile necesare pentru a reduce durata călătoriei și a satisface nevoile animalelor în timpul călătoriei;

(b)

animalele se află într-o stare bună pentru a fi transportate;

(c)

mijloacele de transport sunt proiectate, construite, întreținute și utilizate astfel încât să se evite rănirea și suferința animalelor și să se asigure siguranța acestora;

(d)

echipamentele de încărcare și descărcare sunt proiectate, construite, întreținute și utilizate astfel încât să se evite rănirea și suferința animalelor și să se asigure siguranța acestora;

(e)

personalul însărcinat cu manipularea animalelor are pregătirea sau competența necesară în acest sens și își îndeplinesc atribuțiile fără a face uz de violență sau orice alte metode care pot provoca panică, răni sau suferință inutilă animalelor;

(f)

transportul este efectuat fără întârziere până la locul de destinație, iar condițiile de bunăstare a animalelor sunt verificate în mod regulat și menținute la un nivel corespunzător;

(g)

animalele beneficiază de suficientă suprafață de sol și o înălțime corespunzătoare taliei lor și călătoriei planificate;

(h)

la intervale de timp corespunzătoare, animalelor li se asigură apă, hrană și repaus într-o cantitate și de o calitate adecvată speciei și taliei acestora.

CAPITOLUL II

ORGANIZATORI, TRANSPORTATORI, DEȚINĂTORI ȘI CENTRE DE COLECTARE

Articolul 4

Documentația de transport

(1)   O persoană nu poate transporta animale fără a deține în mijlocul de transport documentația din care să rezulte:

(a)

originea și proprietarul animalelor;

(b)

locul de plecare al animalelor;

(c)

data și ora plecării;

(d)

locul de destinație prevăzut;

(e)

durata estimată a călătoriei preconizate.

(2)   La cerere, transportatorul pune la dispoziția autorității competente documentația prevăzută la alineatul (1).

Articolul 5

Obligații de planificare pentru transportul de animale

(1)   Transportul de animale poate fi contractat sau subcontractat doar cu transportatori autorizați în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau articolul 11 alineatul (1).

(2)   Transportatorii identifică o persoană fizică răspunzătoare pentru transport și se asigură că informațiile privind planificarea, execuția și încheierea etapei din călătorie pe care au contractat-o pot fi obținute în orice moment.

(3)   Organizatorii se asigură că pentru fiecare călătorie în parte:

(a)

bunăstarea animalelor nu este compromisă prin coordonarea insuficientă a diferitelor etape ale călătoriei; iar condițiile meteorologice sunt luate în considerare și

(b)

există o persoană fizică care furnizează autorității competente, în orice moment, informații privind planificarea, execuția și încheierea călătoriei.

(4)   În cazul călătoriilor de lungă durată între state membre și în țări terțe pentru ecvidee domestice, altele decât ecvideele înregistrate, și animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, transportatorii și organizatorii respectă prevederile din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa II.

Articolul 6

Transportatori

(1)   O persoană poate acționa în calitate de transportator exclusiv în temeiul unei autorizații eliberate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau, în cazul călătoriilor de lungă durată, cu articolul 11 alineatul (1). În timpul transportului animalelor, autorității competente i se pune la dispoziție o copie a autorizației.

(2)   Transportatorii comunică autorității competente orice modificare în legătură cu informațiile și documentele prevăzute la articolul 10 alineatul (1) sau, în cazul călătoriilor de lungă durată, la articolul 11 alineatul (1), în cel mult 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.

(3)   Transportatorii efectuează transporturi de animale în conformitate cu normele tehnice prevăzute de anexa I.

(4)   Transportatorii încredințează manipularea animalelor unor persoane care dispun de pregătirea necesară privind dispozițiile relevante din anexele I și II.

(5)   O persoană poate conduce sau acționa în calitate de însoțitor pe un vehicul rutier care transportă ecvidee domestice sau animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină sau păsări de curte numai în cazul în care deține un certificat de competență profesională în conformitate cu articolul 17 alineatul (2). În timpul transportului animalelor, autorității competente i se pune la dispoziție certificatul de competență profesională.

(6)   Transportatorii se asigură că există un însoțitor pentru fiecare lot de animale, cu excepția următoarelor cazuri:

(a)

animalele sunt transportate în containere care sunt securizate, ventilate corespunzător și care, atunci când este necesar, conțin suficientă hrană și apă, în distribuitoare care nu se pot răsturna, pentru o călătorie cu o durată de două ori mai lungă decât durata estimată;

(b)

șoferul îndeplinește atribuțiile însoțitorului.

(7)   Alineatele (1), (2), (4) și (5) nu se aplică în cazul persoanelor care transportă animale pe o distanță de maximum 65 km de la locul de plecare până la locul de destinație.

(8)   Transportatorii pun certificatul de autorizare prevăzut la articolul 18 alineatul (2) sau la articolul 19 alineatul (2) la dispoziția autorității competente din țara de destinație a transportului de animale.

(9)   Transportatorii de ecvidee domestice, cu excepția ecvideelor înregistrate, și de animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină utilizează, pentru transportul rutier de lungă durată, un sistem de navigație în conformitate cu anexa I capitolul VI punctul 4.2, de la data de 1 ianuarie 2007 în cazul mijloacelor de transport rutier utilizate pentru prima dată și de la data de 1 ianuarie 2009 pentru toate mijloacele de transport rutier. Transportatorii păstrează înregistrările obținute de acest sistem de navigație timp de cel puțin trei ani și le pun la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia, în special în cadrul controalelor prevăzute la articolul 15 alineatul (4). Dispozițiile de aplicare privind prezentul alineat pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2).

Articolul 7

Inspecția prealabilă și autorizarea mijloacelor de transport

(1)   O persoană poate efectua transporturi de animale de lungă durată pe cale rutieră numai în cazul în care mijlocul de transport a fost inspectat și autorizat, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1).

(2)   O persoană poate transporta pe cale maritimă, pe o distanță de peste 10 mile marine, ecvidee domestice și animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină dintr-un port al Comunității numai în cazul în care nava pentru animale vii a fost inspectată și autorizată în conformitate cu articolul 19 alineatul (1).

(3)   Dispozițiile alineatelor (1) și (2) se aplică containerelor utilizate pentru transportul de ecvidee domestice sau animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină pe cale rutieră și/sau maritimă, în călătorii de lungă durată.

Articolul 8

Deținători

(1)   Deținătorii animalelor de la locul de plecare, transfer sau destinație se asigură că sunt respectate normele tehnice prevăzute de capitolele I și III secțiunea 1 din anexa I în ceea ce privește animalele transportate.

(2)   Deținătorii verifică toate animalele care sosesc într-un loc de tranzit sau de destinație și stabilesc dacă animalele sunt sau au fost supuse unei călătorii de lungă durată între state membre și în țări terțe. În cazul călătoriilor de lungă durată pentru ecvidee domestice, altele decât ecvideele înregistrate, și animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, deținătorii respectă prevederile din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa II.

Articolul 9

Centre de colectare

(1)   Operatorii centrelor de colectare se asigură că animalele sunt tratate în conformitate cu normele tehnice prevăzute de capitolele I și III punctul 1 din anexa I.

(2)   Operatorii centrelor de colectare care sunt autorizate în conformitate cu legislația sanitar-veterinară comunitară trebuie, de asemenea:

(a)

să încredințeze manipularea animalelor numai personalului care a urmat cursuri de pregătire privind normele tehnice relevante prevăzute de anexa I;

(b)

să informeze în mod regulat persoanele admise în centrul de colectare cu privire la atribuțiile și obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și sancțiunile pentru orice încălcare a acestuia;

(c)

să pună permanent la dispoziția persoanelor admise în centrul de colectare detalii privind autoritatea competentă căreia i se comunică orice posibilă încălcare a dispozițiilor prezentului regulament;

(d)

în cazul nerespectării prezentului regulament de către o persoană prezentă în centrul de colectare și fără a aduce atingere acțiunilor întreprinse de autoritatea competentă, să ia măsurile necesare pentru remedierea neregulilor observate și prevenirea repetării acestora;

(e)

să adopte, să monitorizeze și să pună în aplicare regulamentul intern necesar pentru a asigura respectarea dispozițiilor de la literele (a)-(d).

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII ȘI OBLIGAȚII ALE AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Articolul 10

Cerințe de autorizare a transportatorilor

(1)   Autoritatea competentă acordă autorizații transportatorilor, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

solicitanții sunt stabiliți sau, în cazul solicitanților stabiliți într-o țară terță, sunt reprezentați în statul membru în care solicită autorizația;

(b)

solicitanții au demonstrat că dispun de personal, echipamente și proceduri operaționale suficiente și corespunzătoare, care le permit să respecte prezentul regulament, inclusiv, după caz, ghidurile de bună practică;

(c)

solicitanții sau reprezentanții acestora nu au fost înregistrați pentru încălcări grave ale legislației comunitare și/sau ale legislației naționale privind protecția animalelor în ultimii trei ani anteriori datei la care solicită autorizarea. Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul în care solicitantul demonstrează autorității competente că a luat toate măsurile necesare pentru a evita alte încălcări.

(2)   Autoritatea competentă eliberează autorizațiile prevăzute la alineatul (1) în conformitate cu modelul prevăzut la capitolul I din anexa III. Autorizațiile sunt valabile cel mult cinci ani de la data eliberării și nu sunt valabile pentru călătorii de lungă durată.

Articolul 11

Cerințe pentru autorizațiile de transport pentru călătorii de lungă durată

(1)   Autoritatea competentă eliberează autorizații transportatorilor care efectuează călătorii de lungă durată, la cererea acestora, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

solicitanții respectă dispozițiile articolului 10 alineatul (1);

(b)

solicitanții au depus următoarele documente:

(i)

certificate valabile de competență profesională pentru conducători și însoțitori în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) pentru toți conducătorii și însoțitorii care efectuează călătorii de lungă durată;

(ii)

certificate valabile de autorizare în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) pentru toate mijloacele de transport rutier care urmează să fie utilizate pentru călătorii de lungă durată;

(iii)

detalii privind procedurile care le permit transportatorilor să urmărească și să înregistreze circulația vehiculelor rutiere aflate sub responsabilitatea lor și să contacteze conducătorii respectivi în orice moment în timpul călătoriilor de lungă durată;

(iv)

planuri de urgență pentru situații de urgență;

(2)   În sensul alineatului (1) litera (b) punctul (iii), transportatorii care efectuează călătorii de lungă durată cu ecvidee domestice, altele decât ecvideele înregistrate, și cu animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină fac dovada faptului că utilizează sistemul de navigație prevăzut la articolul 6 alineatul (9):

(a)

pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima dată, de la 1 ianuarie 2007;

(b)

pentru toate mijloacele de transport rutier, de la data de 1 ianuarie 2009.

(3)   Autoritatea competentă eliberează astfel de autorizații în conformitate cu modelul prevăzut de capitolul II din anexa III. Autorizațiile sunt valabile cel mult cinci ani de la data eliberării și sunt valabile pentru toate călătoriile, inclusiv călătoriile de lungă durată.

Articolul 12

Limitarea solicitărilor de eliberare a autorizațiilor

Transportatorii nu pot solicita eliberarea unei autorizații în conformitate cu articolul 10 sau cu articolul 11 mai multor autorități competente, din mai multe state membre.

Articolul 13

Eliberarea autorizațiilor de către autoritatea competentă

(1)   Autoritatea competentă poate limita sfera de aplicare a unei autorizații prevăzute la articolul 10 alineatul (1) sau, pentru călătorii de lungă durată, la articolul 11 alineatul (1), în funcție de criteriile care pot fi verificate în timpul transportului.

(2)   Autoritatea competentă eliberează fiecare autorizație prevăzută la articolul 10 alineatul (1) sau, pentru călătorii de durată, la articolul 11 alineatul (1) cu un număr unic în statul membru. Autorizația este redactată în limba (limbile) oficială(e) a(le) statului membru care eliberează autorizația și în limba engleză atunci când este probabil ca transportatorul să își desfășoare activitatea în alt stat membru.

(3)   Autoritatea competentă înregistrează autorizațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) sau la articolul 11 alineatul (1) astfel încât să poată identifica rapid transportatorii, în special în cazul nerespectării cerințelor prezentului regulament.

(4)   Autoritatea competentă înregistrează autorizațiile eliberate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) într-o bază de date electronică. Numele și numărul autorizației transportatorului sunt puse la dispoziția publicului în perioada de valabilitate a autorizației. Sub rezerva normelor comunitare și/sau naționale privind protejarea vieții private, statele membre permit accesul public la alte date privind autorizațiile transportatorilor. Baza de date cuprinde, de asemenea, deciziile notificate în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) litera (c) și alineatul (6).

Articolul 14

Controale și alte măsuri privind jurnalul de călătorie care trebuie efectuate de către autoritatea competentă înaintea călătoriilor de lungă durată

(1)   În cazul călătoriilor de lungă durată între state membre și cu țări terțe pentru ecvidee domestice și animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, autoritatea competentă de la locul de plecare trebuie:

(a)

să efectueze controalele necesare pentru a verifica dacă:

(i)

transportatorii menționați în jurnalul de călătorie dețin autorizații valabile de transportator, certificate valabile de autorizare pentru mijlocul de transport utilizat pentru călătorii de lungă durată și certificate de competență profesională valabile pentru conducători și însoțitori;

(ii)

jurnalul de călătorie prezentat de organizator este realist și indică respectarea prezentului regulament;

(b)

atunci când rezultatul controalelor prevăzute la litera (a) nu este satisfăcător, să solicite organizatorului să modifice aranjamentele pentru călătoria de lungă durată preconizată, astfel încât să respecte prezentul regulament;

(c)

atunci când rezultatul controalelor prevăzute la litera (a) este satisfăcător, să aplice ștampila pe jurnalul de călătorie;

(d)

să trimită detalii, cât mai curând posibil, privind călătoriile de lungă durată prevăzute în jurnalul de călătorie autorității competente de la locul de destinație, de la punctul de ieșire sau de la punctul de control prin sistemul de schimb de informații prevăzut la articolul 20 din Directiva 90/425/CEE.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (c), aplicarea ștampilei pe jurnalul de călătorie nu este necesară în cazul transportatorilor care utilizează sistemul prevăzut la articolul 6 alineatul (9).

Articolul 15

Controale care trebuie efectuate de autoritatea competentă în orice etapă a unei călătorii de lungă durată

(1)   Autoritatea competentă efectuează, în orice etapă a unei călătorii de lungă durată, controale adecvate, aleatoriu sau asupra unui anumit transport pentru a verifica dacă duratele de călătorie declarate sunt realiste și dacă respectiva călătorie respectă prevederile prezentului regulament și, în special, dacă perioadele de călătorie și perioadele de repaus au respectat limitele prevăzute de capitolul V din anexa I.

(2)   În cazul călătoriilor de lungă durată între state membre și cu țări terțe, controalele la locul de plecare prin care se verifică dacă animalele sunt apte pentru transport, în conformitate cu capitolul I din anexa I, se efectuează înainte de încărcare, în cadrul controalelor privind sănătatea animalelor prevăzute de legislația sanitar-veterinară comunitară relevantă, în termenele prevăzute de legislația în cauză.

(3)   În cazul în care locul de destinație este un abator, controalele prevăzute la alineatul (1) pot fi efectuate în cadrul inspecției privind bunăstarea animalelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (18).

(4)   Înregistrările circulației mijloacelor de transport rutier obținute cu sistemul de navigație pot fi utilizate la efectuarea acestor controale atunci când este cazul.

Articolul 16

Pregătirea personalului și echipamentul autorității competente

Autoritatea competentă se asigură că personalul său este pregătit în mod corespunzător și deține echipamentul necesar pentru verificarea datelor înregistrate prin:

aparatele de înregistrare pentru transportul rutier prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 3821/85;

sistemul de navigație.

Articolul 17

Cursuri de pregătire și certificatul de competență profesională

(1)   În sensul articolului 6 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (2) litera (a), personalul transportatorilor și al centrelor de colectare beneficiază de cursuri de pregătire.

(2)   Certificatul de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă ecvidee domestice, animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină sau păsări de curte, menționat la articolul 6 alineatul (5), se acordă în conformitate cu anexa IV. Certificatul de competență profesională este redactat în limba (limbile) oficială(e) a(le) statului membru care îl eliberează și în limba engleză atunci când este probabil ca respectivul conducător sau însoțitor să își desfășoare activitatea în alt stat membru. Certificatul de competență profesională este eliberat de autoritatea competentă sau organismul desemnat în acest sens de către statele membre și în conformitate cu modelul prevăzut de capitolul III din anexa III. Sfera de aplicare a certificatului de competență profesională poate fi limitată la o anumită specie sau un grup de specii.

Articolul 18

Certificatul de autorizare a mijloacelor de transport rutier

(1)   Autoritatea competentă sau organismul desemnat de un stat membru acordă, la cerere, un certificat de autorizare pentru mijloace de transport rutier utilizate pentru călătorii de lungă durată, cu condiția ca mijloacele de transport:

(a)

să nu facă obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autorizări acordate de altă autoritate competentă în același sau în alt stat membru;

(b)

să fi fost inspectat de către autoritatea competentă sau organismul desemnat de un stat membru și să fi fost considerat în conformitate cu cerințele capitolelor II și VI din anexa I aplicabile proiectării, construcției și întreținerii mijloacelor de transport rutier utilizate pentru călătorii de lungă durată.

(2)   Autoritatea competentă sau organismul desemnat de un stat membru eliberează fiecare certificat cu un număr unic în statul membru, în conformitate cu modelul prevăzut de capitolul IV din anexa III. Certificatul este redactat în limba (limbile) oficială(e) a(le) statului membru care îl eliberează și în limba engleză. Certificatele sunt valabile cel mult cinci ani de la data eliberării și își pierd valabilitatea de îndată ce mijloacele de transport sunt modificate sau reamenajate într-un mod care afectează bunăstarea animalelor.

(3)   Autoritatea competentă înregistrează certificatele de autorizare pentru mijloacele de transport rutier pentru călătorii de lungă durată într-o bază de date electronică care să permită identificarea rapidă a acestora de către autoritățile competente din toate statele membre, în special în cazul nerespectării cerințelor prezentului regulament.

(4)   Statele membre pot acorda derogări de la dispozițiile prezentului articol și de la dispozițiile capitolului V punctul 1.4 litera (b) și ale capitolului VI din anexa I pentru mijloacele de transport rutier care efectuează călătorii care nu depășesc 12 ore până la sosirea la locul final de destinație.

Articolul 19

Certificat de autorizare a navelor pentru animale vii

(1)   Autoritatea competentă sau organismul desemnat de un stat membru acordă un certificat de autorizare unei nave pentru animale vii, la cerere, cu condiția ca nava:

(a)

să fie operată din statul membru în care este depusă cererea;

(b)

să nu facă obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autorizări emise de către o altă autoritate competentă în același sau în alt stat membru;

(c)

a fost inspectată de autoritatea competentă sau organismul desemnat de un stat membru și considerată în conformitate cu cerințele capitolului IV secțiunea 1 din anexa I privind construcția și echipamentul pentru navele pentru animale vii.

(2)   Autoritatea competentă sau organismul desemnat de un stat membru eliberează fiecare certificat cu un număr unic în statul membru. Certificatul este redactat în limba (limbile) oficială(e) a(le) statului membru care îl eliberează și în limba engleză. Certificatele sunt valabile cel mult cinci ani de la data eliberării și își pierd valabilitatea de îndată ce mijloacele de transport sunt modificate sau reamenajate într-un mod care afectează bunăstarea animalelor.

(3)   Autoritatea competentă înregistrează navele pentru animale vii autorizate astfel încât acestea să poată fi identificate rapid, în special în cazul nerespectării cerințelor prezentului regulament.

(4)   Autoritatea competentă înregistrează certificatele de autorizare pentru navele pentru animale vii într-o bază de date electronică care să permită identificarea rapidă a acestora, în special în cazul nerespectării cerințelor prezentului regulament.

Articolul 20

Inspectarea navelor pentru animale vii la încărcare și descărcare

(1)   Autoritatea competentă inspectează navele pentru animale vii înainte de încărcarea animalelor pentru a verifica în special următoarele:

(a)

nava pentru animale este construită și echipată pentru numărul și tipul de animale care urmează să fie transportate;

(b)

compartimentele în care urmează să fie adăpostite animalele sunt menținute în stare bună;

(c)

echipamentul prevăzute de capitolul IV din anexa I este menținut în stare bună de funcționare;

(2)   Înainte și în timpul oricărei operațiuni de încărcare/descărcare a navelor, autoritatea competentă inspectează următoarele pentru a se asigura că:

(a)

animalele sunt apte să continue călătoria;

(b)

operațiunile de încărcare/descărcare se desfășoară în conformitate cu capitolul III din anexa I;

(c)

măsurile de alimentare cu hrană și apă sunt în conformitate cu capitolul IV secțiunea 2 din anexa I.

Articolul 21

Controale la punctele de ieșire și la punctele de control la frontieră

(1)   Fără a aduce atingere controalelor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003, în cazul în care animalele sunt prezentate la punctele de ieșire sau la punctele de control la frontieră, medicii veterinari oficiali din statele membre verifică dacă animalele sunt transportate în conformitate cu prezentul regulament și în special:

(a)

dacă transportatorii au prezentat o copie a unei autorizații valabile în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau, pentru călătoriile de lungă durată, cu articolului 11 alineatul (1);

(b)

dacă conducătorii vehiculelor rutiere care transportă ecvidee domestice, animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină sau păsări de curte și însoțitorii au prezentat un certificat valabil de competență profesională în conformitate cu articolul 17 alineatul (2);

(c)

dacă animalele sunt apte să continue călătoria;

(d)

dacă mijloacele de transport cu care animalele continuă călătoria sunt în conformitate cu capitolul II și, după caz, cu capitolul VI din anexa I;

(e)

dacă, în cazul exportului, transportatorii au furnizat dovezi conform cărora călătoria de la locul de plecare la primul loc de descărcare din țara de destinație finală respectă toate acordurile internaționale enumerate de anexa V și aplicabile țărilor terțe în cauză;

(f)

dacă ecvideele domestice și animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină au fost sau urmează să fie transportate în călătorii de lungă durată.

(2)   În cazul călătoriilor de lungă durată pentru ecvidee domestice și animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, medicii veterinari oficiali de la punctele de ieșire și de la punctele de control la frontieră efectuează și înregistrează controalele enumerate la secțiunea 3 „Locul de destinație” din jurnalul de călătorie din anexa II. Înregistrările acestor controale și controlul prevăzut la alineatul (1) sunt păstrate de autoritatea competentă cel puțin trei ani de la data efectuării controalelor, inclusiv o copie a foii de înregistrare corespunzătoare sau a exemplarului imprimat în conformitate cu anexa I sau anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 în cazul în care vehiculul intră sub incidența regulamentului în cauză.

(3)   Atunci când autoritatea competentă consideră că animalele nu sunt apte să încheie călătoria, acestea sunt descărcate, adăpate, hrănite și beneficiază de repaus.

Articolul 22

Întârzieri în timpul transportului

(1)   Autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a preveni sau a reduce la minimum orice întârziere în timpul transportului sau suferința animalelor în cazul în care circumstanțe neprevăzute împiedică aplicarea prezentului regulament. Autoritatea competentă se asigură că la punctele de transfer, de ieșire și de control la frontieră se iau măsuri speciale pentru a acorda prioritate transportului de animale.

(2)   Un lot de animale poate fi reținut în timpul transportului exclusiv în cazul în care acest lucru este strict necesar pentru bunăstarea animalelor sau din motive de siguranță publică. Nici o întârziere nejustificată nu poate surveni între încheierea încărcării și plecare. În cazul în care un lot de animale trebuie reținut în cursul transportului mai mult de două ore, autoritatea competentă se asigură că se iau măsurile corespunzătoare pentru îngrijirea animalelor și, dacă este necesar, pentru hrănirea, adăparea, descărcarea și adăpostirea acestora.

CAPITOLUL IV

PUNEREA ÎN APLICARE ȘI SCHIMBUL DE INFORMAȚII

Articolul 23

Măsuri de urgență în cazul nerespectării prezentului regulament de către transportatori

(1)   Atunci când o autoritate competentă constată că dispozițiile prezentului regulament nu sunt sau nu au fost respectate, aceasta ia sau solicită persoanei răspunzătoare pentru animale să ia toate măsurile necesare pentru a asigura bunăstarea animalelor.

Astfel de măsuri nu trebuie să producă suferințe inutile sau suplimentare animalelor și trebuie să fie proporționale cu gravitatea riscurilor implicate. Autoritatea competentă recuperează costurile acestor măsuri într-un mod corespunzător.

(2)   În funcție de circumstanțele din fiecare caz, astfel de măsuri pot include:

(a)

înlocuirea conducătorului sau a însoțitorului;

(b)

repararea temporară a mijlocului de transport pentru a preveni rănirea imediată a animalelor;

(c)

transferarea lotului sau a unei părți din acesta în alt mijloc de transport;

(d)

întoarcerea transportului de animale la locul de plecare pe drumul cel mai direct sau acordarea permisiunii ca transportul de animalele să continue până la locul de destinație pe drumul cel mai direct, alegând varianta care este în interesul bunăstării animalelor;

(e)

descărcarea animalelor și adăpostirea lor în condiții corespunzătoare și cu îngrijirile aferente până la rezolvarea problemei.

Atunci când nu există nici un alt mijloc pentru a asigura bunăstarea animalelor, animalele sunt eutanasiate sau ucise în condiții umane.

(3)   Atunci când urmează să fie luate măsuri în urma nerespectării prezentului regulament în conformitate cu alineatul (1) și atunci când este necesar ca animalele să fie transportate cu încălcarea unor dispoziții din prezentul regulament, autoritatea competentă eliberează o autorizație pentru transportul de animale. Autorizația identifică animalele respective și definește condițiile în care pot fi transportate până când prezentul regulament este respectat în întregime. Autorizația însoțește transportul de animale.

(4)   Autoritatea competentă asigură imediat luarea tuturor măsurilor necesare în cazul în care persoana răspunzătoare pentru animale nu poate fi contactată sau nu respectă instrucțiunile.

(5)   Deciziile pe care autoritățile competente le adoptă și motivele care le justifică sunt notificate, cât mai curând posibil, transportatorului sau reprezentantului său și autorității competente care a acordat autorizația în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau cu articolul 11 alineatul (1). Atunci când este necesar, autoritățile competente acordă asistență transportatorului pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor de urgență care se impun.

Articolul 24

Asistență reciprocă și schimb de informații

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică normele și procedurile de informare prevăzute de Directiva 89/608/CEE a Consiliului (12).

(2)   În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, fiecare stat membru comunică detalii cu privire la un punct de contact în sensul prezentului regulament Comisiei, inclusiv, după caz, o adresă electronică și orice actualizare a acestor informații. Comisia transmite detaliile privind punctul de contact celorlalte state membre în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Articolul 25

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea acestora în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționate și disuasive. Comisiei îi sunt notificate de către statele membre dispozițiile în cauză, precum și dispozițiile privind aplicarea articolului 26 până la data de 5 iulie 2006 și îi sunt comunicate fără întârziere orice modificări ulterioare aduse dispozițiilor în cauză.

Articolul 26

Încălcări și notificarea încălcărilor

(1)   În cazul încălcărilor prezentului regulament, autoritatea competentă ia măsurile specifice prevăzute la alineatele (2)-(7).

(2)   Atunci când o autoritate competentă constată nerespectarea de către un transportator sau un mijloc de transport a dispozițiilor prezentului regulament, aceasta notifică fără întârziere autoritatea competentă care a acordat autorizația transportatorului sau certificatul de autorizare pentru mijlocul de transport, iar atunci când conducătorul este vinovat de nerespectarea cerințelor prezentului regulament, autoritatea competentă care a emis certificatul de competență profesională al conducătorului. Notificarea este însoțită de toate datele și documentele relevante.

(3)   Atunci când autoritatea competentă de la locul de destinație constată că transportul s-a desfășurat cu încălcarea prezentului regulament, aceasta informează fără întârziere autoritatea competentă de la locul de plecare. Notificarea este însoțită de toate datele și documentele relevante.

(4)   Atunci când o autoritate competentă stabilește că un transportator sau un mijloc de transport nu a respectat dispozițiile prezentului regulament sau primește o notificare în conformitate cu alineatul (2) sau alineatul (3), aceasta, după caz:

(a)

solicită transportatorului respectiv remedierea încălcărilor constatate și instituirea unor sisteme de prevenire a recurenței încălcărilor;

(b)

au supus transportatorul în cauză la controale suplimentare, în special solicitând prezența unui medic veterinar la încărcarea animalelor;

(c)

suspendă sau retrage autorizația transportatorului sau certificatul de autorizare pentru mijlocul de transport în cauză.

(5)   În cazul unei încălcări a prezentului regulament de către un conducător sau însoțitor care deține un certificat de competență profesională prevăzut la articolul 17 alineatul (2), autoritatea competentă poate suspenda sau retrage certificatul de competență profesională, în special în cazul în care încălcarea denotă că respectivul conducător sau însoțitor nu deține suficiente cunoștințe sau informații privind transportul de animale în conformitate cu prezentul regulament.

(6)   În cazul unor încălcări repetate sau grave ale prezentului regulament, statul membru poate interzice temporar transportul de animale pe teritoriul său pentru transportatorul sau mijlocul de transport respectiv, chiar dacă transportatorul sau mijlocul de transport respectiv este autorizat de un alt stat membru, cu condiția epuizării tuturor posibilităților oferite de asistența reciprocă și de schimbul de informații prevăzute la articolul 24.

(7)   Statele membre se asigură că, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2), toate punctele de contact sunt informate fără întârziere cu privire la deciziile adoptate în conformitate cu alineatul (4) litera (c) sau cu alineatele (5) sau (6) din prezentul articol.

Articolul 27

Inspecții și rapoarte anuale ale autorităților competente

(1)   Autoritatea competentă verifică respectarea cerințelor prezentului regulament prin efectuarea unor inspecții nediscriminatorii ale animalelor, mijloacelor de transport și documentelor de însoțire. Inspecțiile trebuie efectuate asupra unei proporții adecvate din animalele transportate anual în fiecare stat membru și se pot desfășura simultan cu controalele efectuate în alte scopuri. Proporția inspecțiilor crește în cazul în care se constată nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament. Proporțiile menționate anterior se stabilesc în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 31 alineatul (2).

(2)   Statele membre prezintă Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an un raport anual cu privire la inspecțiile desfășurate în anul precedent în conformitate cu alineatul (1). Raportul este însoțit de o analiză a deficiențelor majore detectate și de un plan de acțiune pentru remedierea lor.

Articolul 28

Controale la fața locului

Experții sanitari veterinari ai Comisiei pot efectua, în colaborare cu autoritățile statelor membre respective și în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura o aplicare uniformă a prezentului regulament, controale la fața locului, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (19).

Articolul 29

Ghiduri de bună practică

Statele membre încurajează elaborarea de ghiduri de bună practică care cuprind îndrumări pentru respectarea dispozițiilor prezentului regulament, în special a articolului 10 alineatul (1). Ghidurile sunt elaborate la nivel național, între mai multe state membre, sau la nivel comunitar. Se încurajează difuzarea și utilizarea ghidurilor naționale și comunitare.

CAPITOLUL V

COMPETENȚE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI PROCEDURA COMITETULUI

Articolul 30

Modificarea anexelor și norme de aplicare

(1)   Anexele la prezentul regulament se modifică de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, în special în scopul adaptării lor la progresele tehnologice și științifice, cu excepția capitolului IV și a capitolului VI punctul 3.1 din anexa I, a secțiunilor 1-5 din anexa II, a anexelor III, IV, V și VI care pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2).

(2)   Normele de aplicare a prezentului regulament pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2).

(3)   Certificatele sau alte documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară comunitară pentru animalele vii pot fi completate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2), pentru a ține seama de cerințele prezentului regulament.

(4)   Obligația de a deține un certificat de competență profesională, prevăzut la articolul 6 alineatul (5) poate fi extinsă la conducătorii sau însoțitorii altor specii domestice în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2).

(5)   Comisia poate adopta o derogare de la capitolul I punctul (2) litera (e) din anexa I în cazul unor măsuri excepționale de susținere a pieței impuse de restricțiile de circulație în cadrul măsurilor de control sanitar-veterinar al bolilor. Comitetul prevăzut la articolul 31 este informat cu privire la măsurile luate.

(6)   Se pot adopta derogări de la cerințele privind călătoriile de lungă durată pentru a lua în considerare îndepărtarea anumitor regiuni de zona continentală a Comunității, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2).

(7)   Prin derogare de la prezentul regulament, statele membre pot să aplice în continuare dispozițiile naționale actuale privind transportul de animale în cadrul, dinspre și înspre regiunile lor cele mai îndepărtate. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta.

(8)   Până la adoptarea unor dispoziții detaliate pentru speciile care nu sunt menționate în mod explicit de anexe, statele membre pot adopta sau păstra norme naționale suplimentare aplicabile transporturilor de animale din speciile respective.

Articolul 31

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (20).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 32

Raport

În termen de patru ani de la data menționată la articolul 37 al doilea paragraf, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la impactul prezentului regulament asupra bunăstării animalelor transportate și asupra schimburilor comerciale cu animale vii în cadrul Comunității extinse. Raportul ia în considerare în special dovezile științifice privind necesitățile de bunăstare a animalelor și raportul privind punerea în aplicare a sistemului de navigație, în conformitate cu anexa I capitolul VI punctul 4.3, precum și implicațiile socio-economice ale prezentului regulament, inclusiv aspectele regionale. Atunci când este necesar, raportul poate fi însoțit de propuneri legislative corespunzătoare privind călătoriile de lungă durată, în special în ceea ce privește durata călătoriilor, perioadele de repaus și spațiile disponibile.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 33

Abrogări

Directiva 91/628/CEE și Regulamentul (CE) nr. 411/98 se abrogă de la data de 5 ianuarie 2007. Trimiterile la directiva și regulamentul abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 34

Modificări ale Directivei 64/432/CEE

Directiva 64/432/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se inserează următorul punct, după cum urmează:

„(ee)

respectă dispozițiile Directivei 98/58/CE și ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 (*) care li se aplică;

(*)  JO L 3, 5.1.2005.”"

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Autoritatea competentă poate suspenda sau retrage autorizația în cazul nerespectării prezentului articol sau a altor dispoziții corespunzătoare din prezenta directivă sau din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 sau a unor reglementări din legislația sanitar-veterinară comunitară enumerate la capitolul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (**). Autorizația poate fi acordată din nou atunci când autoritatea competentă consideră că centrul de colectare respectă integral toate dispozițiile corespunzătoare menționate de prezentul alineat.

(**)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.”"

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Statele membre se asigură că transportatorii respectă următoarele condiții suplimentare:

(a)

pentru transportul de animale, transportatorii trebuie să utilizeze mijloace de transport care sunt:

(i)

construite astfel încât fecalele animalelor, așternutul sau hrana să nu poată să se scurgă sau să cadă din vehicul și

(ii)

curățate și dezinfectate imediat după fiecare transport de animale sau de orice produs care ar putea afecta sănătatea animală și, atunci când este necesar, înainte de o nouă încărcare a animalelor, utilizând dezinfectanți autorizați oficial de autoritatea competentă;

(b)

transportatorii trebuie:

(i)

fie să dețină instalații adecvate de curățare și dezinfectare autorizate de autoritatea competentă, inclusiv facilități de depozitare a așternutului sau a gunoiului de grajd;

(ii)

fie să furnizeze documente prin care să dovedească faptul că aceste operațiuni sunt efectuate de o terță parte autorizată de autoritatea competentă.

(2)   Transportatorul trebuie să se asigure că, pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de animale, se păstrează un registru care cuprinde cel puțin următoarele informații care vor fi păstrate cel puțin trei ani:

(a)

locuri, date și ore de încărcare, numele sau denumirea și adresa exploatației sau a centrului de colectare de unde sunt încărcate animalele;

(b)

locuri, date și ore de livrare, numele sau denumirea și adresa destinatarului(ilor);

(c)

speciile și numărul de animale transportate;

(d)

data și locul unde a fost efectuată dezinfecția;

(e)

detalii privind documentele de însoțire, inclusiv numărul;

(f)

durata estimată a fiecărei călătorii.

(3)   Transportatorii se asigură că, de la părăsirea exploatațiilor sau a centrului de colectare de origine și până la sosirea la destinație, lotul sau animalele nu intră în contact în nici un moment cu animale a căror stare de sănătate este mai precară.

(4)   Statele membre se asigură că transportatorii respectă dispozițiile prezentului articol privind documentația aferentă care trebuie să însoțească animalele.

(5)   Prezentul articol nu se aplică persoanelor care transportă animale pe o distanță de maximum 65 km de la locul de plecare până la locul de destinație.

(6)   În cazul nerespectării prezentului articol, dispozițiile privind încălcările și notificarea încălcărilor prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 se aplică mutatis mutandis în legătură cu sănătatea animală.”

Articolul 35

Modificări ale Directivei 93/119/CE

În partea II din anexa A la Directiva 93/119/CE, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

Animalele trebuie transportate cu grijă. Trebuie construite pasaje de trecere astfel încât să se minimizeze riscul de rănire a animalelor, aranjate astfel încât să se exploateze tendințele lor gregare. Instrumentele destinate ghidării animalelor trebuie utilizate exclusiv în acest scop și doar pentru perioade scurte de timp. Utilizarea instrumentelor care administrează șocuri electrice se evită pe cât posibil. În orice caz, aceste instrumente se folosesc numai pentru bovine și porcine adulte care refuză să se miște și doar atunci când au spațiu suficient pentru a înainta. Șocurile nu durează mai mult de o secundă, se aplică în mod adecvat și doar pe mușchii crupei animalelor. Șocurile nu se administrează în mod repetat dacă animalul nu reacționează.”

Articolul 36

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1255/97

Regulamentul (CE) nr. 1255/97 se modifică după cum urmează:

1.

cuvintele „puncte de așteptare” se înlocuiesc cu cuvintele „puncte de control” în întregul regulament;

2.

la articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Punctele de control sunt locuri în care animalele se odihnesc timp de cel puțin 12 ore sau mai mult, în conformitate cu punctul 1.5 sau 1.7. litera (b) din capitolul V din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 (***).

(***)  JO L 3, 5.1.2005.”"

3.

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1)   Autoritatea competentă autorizează și emite un număr de autorizare pentru fiecare punct de control. Autorizația poate fi limitată la o anumită specie sau la anumite categorii de animale cu o anumită stare de sănătate. Statele membre informează Comisia cu privire la lista punctelor de control autorizate și actualizările acesteia.

Statele membre notifică, de asemenea, Comisiei măsurile detaliate pentru aplicarea dispozițiilor articolului 4 alineatul (2), în special perioada de utilizare ca puncte de control și dubla utilizare a locațiilor autorizate.

(2)   Comisia elaborează lista punctelor de control în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 la propunerea autorității competente a statului membru în cauză.

(3)   Statele membre pot propune includerea pe listă a punctelor de control doar după ce autoritatea competentă a verificat dacă acestea respectă cerințele relevante și le-a autorizat. În scopul autorizării, autoritatea competentă definită la articolul 2 alineatul (6) din Directiva 90/425/CEE se asigură că punctele de control respectă toate cerințele anexei I la prezentul regulament; în plus, punctele de control:

(a)

sunt amplasate într-o zonă care nu face obiectul unei interdicții sau al unor restricții în conformitate cu legislația comunitară relevantă:

(b)

sunt controlate de un medic veterinar oficial care asigură în special respectarea dispozițiilor prezentului regulament;

(c)

funcționează în conformitate cu toate normele comunitare relevante privind sănătatea animală, circulația animalelor și protecția animalelor în momentul sacrificării;

(d)

fac obiectul unor inspecții regulate, de cel puțin două ori pe an, pentru a se constata dacă cerințele de autorizare sunt respectate în continuare.

(4)   În cazurile grave, în special din considerente de sănătate animală sau bunăstare a animalelor, un stat membru trebuie să suspende utilizarea unui punct de control situat pe teritoriul său. Statul membru informează Comisia și celelalte state membre cu privire la suspendare și motivele acesteia. Suspendarea utilizării punctului de control poate fi ridicată doar după ce motivele ridicării sunt notificate Comisiei și celorlalte state membre.

(5)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, Comisia poate suspenda utilizarea unui punct de control sau îl poate elimina de pe listă, în cazul în care controalele la fața locului efectuate de experți ai Comisiei, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul în cauză, indică nerespectarea legislației comunitare relevante.”;

4.

la articolul 4, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Autoritatea competentă de la locul de plecare notifică circulația animalelor care trec prin punctele de control prin intermediul sistemului de schimb de informații prevăzut la articolul 20 din Directiva 90/425/CEE.”;

5.

articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Înainte ca animalele să părăsească punctul de control, medicul veterinar oficial sau orice medic veterinar desemnat în acest sens de autoritatea competentă confirmă, în jurnalul de călătorie prevăzut de anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, că animalele sunt apte să continue călătoria. Statele membre pot stipula ca operatorul în cauză să suporte costurile controlului sanitar-veterinar.

(2)   Normele privind schimbul de informații între autorități pentru a asigura respectarea cerințelor prezentului regulament se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005.”;

6.

articolul 6a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6a

Prezentul regulament se modifică de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, în special în vederea adaptării sale la progresul tehnologic și științific, cu excepția modificărilor aduse anexei necesare pentru adaptarea acesteia la situația sănătății animale, care se pot adopta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005.”;

7.

la articolul 6b, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6b

Statele membre aplică dispozițiile articolului 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului pentru a sancționa încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.”;

8.

anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

(b)

secțiunea A se înlocuiește cu următorul text:

„A.   MĂSURI SANITARE ȘI DE IGIENĂ

1.

Este necesar ca fiecare punct de control:

(a)

să fie amplasat, proiectat, construit și utilizat astfel încât să asigure un nivel suficient de biosecuritate pentru a preveni răspândirea bolilor infecțioase grave la alte exploatații și între loturi consecutive de animale care trec prin punctul de control;

(b)

să fie construit, echipat și utilizat astfel încât să poată fi efectuate operațiunile de curățare și dezinfectare. Spălarea vehiculului se face la fața locului. Instalațiile în cauză trebuie să fie funcționale indiferent de condițiile meteorologice;

(c)

să fie curățat și dezinfectat înainte și după fiecare utilizare, în conformitate cu cerințele medicului veterinar oficial.

2.

Personalul și echipamentul care intră în contact cu animalele adăpostite sunt în exclusivitate destinate spațiului respectiv, cu excepția cazului în care au fost supuse unei proceduri de curățare și dezinfectare după ce au intrat în contact cu animalele sau cu fecalele sau urina acestora. Persoana răspunzătoare pentru punctul de control asigură echipament și haine de protecție curate, care sunt păstrate exclusiv pentru a fi puse la dispoziția persoanelor care intră în punctul de control, precum și echipamentul adecvat pentru curățarea și dezinfectarea articolelor menționate anterior.

3.

Materialul de așternut este îndepărtat atunci când un lot de animale este mutat dintr-o incintă și, după operațiunile de curățare și dezinfectare prevăzute la punctul 1 litera (c), este înlocuit cu materiale curate.

4.

Așternutul animalelor, fecalele și urina se colectează de la punctul de control doar după ce au fost supuse unui tratament corespunzător pentru a se evita răspândirea bolilor animale.

5.

Se respectă pauzele sanitare adecvate între două loturi consecutive de animale și, după caz, acestea se adaptează în funcție de proveniența transporturilor: regiuni, zone sau compartimente similare. În special, punctele de control trebuie să rămână golite complet de animale pentru cel puțin 24 ore după o utilizare de maximum 6 zile și după efectuarea operațiunilor de curățare și dezinfectare și înainte de sosirea unui nou lot.

6.

Înainte de a accepta animalele, punctele de control:

(a)

trebuie să fi început operațiunile de curățare și dezinfectare în termen de 24 ore de la plecarea tuturor animalelor adăpostite anterior, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (3) din prezentul regulament;

(b)

trebuie să fi fost complet golite de animale, până când medicul veterinar oficial constată încheierea operațiunilor de curățare și dezinfectare.”;

(c)

la secțiunea B, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Pe lângă dispozițiile capitolelor II și III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 aplicabile mijloacelor de transport pentru încărcarea și descărcarea animalelor, fiecare punct de control trebuie să dețină echipamente și instalații disponibile pentru încărcarea și descărcarea animalelor din mijloacele de transport. În special, echipamentele și instalațiile în cauză trebuie să aibă o podea nealunecoasă și, atunci când este necesar, să dispună de protecție laterală. Podurile, rampele și gangurile trebuie să aibă parapete, balustrade sau alte mijloace de protecție care să prevină căderea animalelor. Rampele de încărcare și descărcare ar trebui să aibă cea mai mică înclinație posibilă. Pasajele de trecere trebuie să aibă o pardoseală care să minimizeze riscul de alunecare și să fie construite astfel încât să minimizeze riscul rănirii animalelor. Trebuie să se asigure în special că, între podeaua vehiculului și rampă sau între rampă și podeaua zonei de descărcare, nu există un spațiu sau o treaptă mare care să determine animalele să sară, să alunece sau să se împiedice.”;

9.

anexa II se elimină.

Articolul 37

Intrarea în vigoare și data de aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 5 ianuarie 2007.

Cu toate acestea, articolul 6 alineatul (5) se aplică de la 5 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

C. VEERMAN


(1)  Aviz emis la 30 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 110, 30.4.2004, p. 135.

(3)  JO L 340, 11.12.1991, p. 17, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 148, 30.6.1995, p. 52.

(5)  JO C 273, 28.9.2001, p. 1.

(6)  JO L 174, 2.7.1997, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1040/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 21).

(7)  JO L 370, 31.12.1985, p. 1.

(8)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 432/2004 al Comisiei (JO L 71, 10.3.2004, p. 3).

(9)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/68/CE (JO L 139, 30.4.2004, p. 320).

(10)  JO P 121, 29.7.1964, p. 1977/64, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 21/2004 (JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

(11)  JO L 340, 31.12.1993, p. 21, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(12)  JO L 351, 2.12.1989, p. 34.

(13)  JO L 38, 12.2.1998, p. 10.

(14)  JO L 52, 21.2.1998, p. 8.

(15)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(16)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(17)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(18)  JO L 226, 25.6.2004, p. 83.

(19)  JO L 191, 28.5.2004, p. 1.

(20)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1642/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 4).


ANEXA I

NORME TEHNICE

[în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), articolul 8 alineatul (1), articolul 9 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a)]

CAPITOLUL I

ADECVAREA PENTRU TRANSPORT

1.

Un animal poate fi transportat doar în cazul în care este apt pentru călătoria planificată, iar animalele trebuie transportate în condiții care nu pot să le producă răniri sau suferințe inutile.

2.

Animalele rănite sau care prezintă slăbiciuni fiziologice sau procese patologice nu sunt considerate apte pentru transport, în special în cazul în care:

(a)

nu sunt capabile să se miște singure fără dureri sau nu se pot mișca fără ajutor;

(b)

prezintă o rană deschisă gravă sau un prolaps;

(c)

sunt femele gestante care au depășit 90 % sau mai mult din perioada de gestație preconizată sau femele care au fătat în cursul săptămânii precedente;

(d)

sunt mamifere nou-născute a căror cicatrice ombilicală nu s-a vindecat complet;

(e)

sunt porci mai mici de trei săptămâni, miei mai mici de o săptămână și viței mai mici de zece zile, în afara cazului în care sunt transportați pe o distanță mai mică de 100 km;

(f)

sunt câini și pisici mai mici de opt săptămâni, în afara cazului în care sunt însoțiți de mama lor;

(g)

sunt pui de cervide.

3.

Cu toate acestea, animalele bolnave sau rănite pot fi considerate apte pentru transport în cazul în care:

(a)

sunt rănite sau bolnave ușor, iar transportul nu le-ar provoca suferințe suplimentare; în cazul în care există îndoieli, se solicită opinia unui medic veterinar;

(b)

sunt transportate în sensul Directivei 86/609/CEE a Consiliului (1), în cazul în care boala sau rănirea constituie parte a unui program de cercetare;

(c)

sunt transportate sub supravegherea medicului veterinar în scopul sau ca urmare a unui diagnostic sau tratament veterinar. Cu toate acestea, transportul în acest caz poate fi efectuat numai atunci când animalele nu sunt supuse unor suferințe sau rele tratamente inutile;

(d)

sunt animale care au fost supuse unor proceduri veterinare în legătură cu practicile de creștere a animalelor, precum decornarea sau castrarea, cu condiția ca rănile să fie vindecate complet.

4.

Atunci când animalele se îmbolnăvesc sau se rănesc în timpul transportului, ele se separă de restul animalelor și primesc primul ajutor cât mai curând posibil. Animalele în cauză beneficiază de tratamentul veterinar adecvat și, atunci când este necesar, sunt sacrificate sau ucise de urgență într-un mod care să nu le producă suferințe inutile.

5.

Nu se administrează sedative animalelor transportate decât în cazul în care sedarea este strict necesară pentru a se asigura bunăstarea animalelor și se face numai sub supravegherea medicului veterinar.

6.

Femelele din speciile bovină, ovină și caprină aflate în perioada de lactație care nu sunt însoțite de progenituri sunt mulse la intervale de cel mult 12 ore.

7.

Cerințele de la punctul (2) literele (c) și (d) nu se aplică ecvideelor înregistrate în cazul în care scopul călătoriei este îmbunătățirea condițiilor de sănătate și bunăstare la naștere sau pentru mânjii nou-născuți și iepele înregistrate, cu condiția ca, în ambele situații, animalele să fie însoțite în permanență de un însoțitor care se ocupă de ele pe durata călătoriei.

CAPITOLUL II

MIJLOACE DE TRANSPORT

1.   Dispoziții aplicabile tuturor mijloacelor de transport

1.1.

Mijloacele de transport, containerele și accesoriile acestora sunt proiectate, construite, întreținute și utilizate astfel încât:

(a)

să se evite rănirea și suferințele animalelor și să se asigure siguranța acestora;

(b)

să protejeze animalele în condiții atmosferice nefavorabile, de temperaturi extreme și de modificările nefavorabile ale condițiilor meteorologice;

(c)

să fie curățate și dezinfectate;

(d)

să nu permită evadarea sau căderea animalelor și să poată rezista la stresul provocat de mișcările din timpul transportului;

(e)

să asigure menținerea unei calități și cantități de aer adecvate speciilor transportate;

(f)

să permită accesul la animale, pentru a se asigura îngrijirea și inspectarea acestora;

(g)

să aibă podele cu suprafață antiderapantă;

(h)

să aibă podele care să minimizeze riscul de scurgere a urinei sau a fecalelor;

(i)

să dispună de mijloace de iluminare suficiente pentru inspectarea și îngrijirea animalelor în timpul transportului.

1.2.

Se asigură un spațiu suficient în interiorul compartimentului pentru animale, precum și la fiecare dintre nivelurile acestuia, astfel încât să se asigure o ventilație adecvată deasupra animalelor atunci când acestea stau în poziție normală în picioare, fără a le împiedica în vreun fel să se miște natural.

1.3.

În cazul animalelor sălbatice sau al speciilor altele decât ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, transportul de animale este însoțit de următoarele documente, după caz:

(a)

o notă care să menționeze că animalele sunt sălbatice, timide sau periculoase;

(b)

instrucțiuni scrise cu privire la hrănirea, adăparea și alte îngrijiri speciale care se impun.

1.4.

Pereții despărțitori trebuie să fie suficient de solizi pentru a suporta greutatea animalelor. Accesoriile sunt astfel concepute încât să permită o manevrare rapidă și ușoară.

1.5.

Pentru purceii cu o greutate mai mică de 10 kg, mieii cu o greutate mai mică de 20 kg, vițeii mai mici de șase luni și mânjii mai mici de patru luni trebuie să se asigure materiale adecvate pentru așternut sau materiale echivalente, care să le garanteze confortul în funcție de speciile, numărul de animale transportate, durata călătoriei și de condițiile meteorologice. Materialul trebuie să asigure absorbția adecvată a urinei și fecalelor.

1.6.

Fără a aduce atingere normelor comunitare sau naționale privind siguranța personalului și a pasagerilor, atunci când transportul cu o navă, o aeronavă sau un vagon feroviar durează mai mult de trei ore, însoțitorul sau persoana de la bord, care are competența necesară pentru a-și desfășura activitatea eficient și în condiții umane, dispune de un mijloc de sacrificare adecvat speciei în cauză.

2.   Dispoziții suplimentare privind transportul rutier sau feroviar

2.1.

Vehiculele în care sunt transportate animalele trebuie marcate clar și vizibil, indicând prezența unor animale vii, cu excepția cazului în care animalele sunt transportate în containere marcate în conformitate cu punctul 5.1.

2.2.

Vehiculele rutiere sunt dotate cu echipamente adecvate pentru încărcare și descărcare.

2.3.

La asamblarea trenurilor, precum și la orice alte mișcări ale vagoanelor feroviare, se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a se evita zdruncinarea unui vagon feroviar care adăpostește animale.

3.   Dispoziții suplimentare pentru transportul pe nave roll-on-roll-off

3.1.

Înainte de încărcarea pe o navă, comandantul verifică dacă, la încărcarea vehiculelor:

(a)

pe punțile acoperite, nava este echipată cu un sistem adecvat de ventilație forțată și este dotată cu un sistem de alarmă și cu o sursă secundară de alimentare în cazul unei pene de curent;

(b)

pe punțile deschise există un sistem adecvat de protecție împotriva apei de mare.

3.2.

Vehiculele rutiere și vagoanele feroviare sunt echipate cu un număr suficient de puncte de fixare proiectate, poziționate și întreținute în mod adecvat, care să permită fixarea solidă de navă. Vehiculele rutiere și vagoanele feroviare se fixează pe navă înainte de începerea călătoriei pe mare, pentru a nu se deplasa din cauza mișcărilor navei.

4.   Dispoziții suplimentare pentru transportul aerian

4.1.

Animalele sunt transportate în containere, cuști sau boxe adecvate speciilor în cauză, care respectă regulamentele Asociației de Transport Aerian Internațional (IATA) privind animalele vii, versiunea menționată de anexa VI.

4.2.

Animalele sunt transportate numai în condiții în care calitatea, temperatura și presiunea aerului pot fi păstrate în limite convenabile pe toată durata călătoriei, în funcție de specia de animale.

5.   Dispoziții suplimentare pentru transportul în containere

5.1.

Containerele în care sunt transportate animalele sunt marcate clar și vizibil, indicând prezența unor animale vii și poartă un semn care indică partea de sus a containerului.

5.2.

În timpul transportului și manipulării, containerele sunt menținute întotdeauna în poziție verticală și se iau măsuri pentru minimizarea zdruncinării sau scuturării acestora. Containerele sunt fixate pentru a preveni deplasarea din cauza mișcărilor mijlocului de transport.

5.3.

Containerele cu o greutate mai mare de 50 kg sunt echipate cu un număr suficient de puncte de fixare proiectate, poziționate și întreținute adecvat, care să permită fixarea solidă pe mijlocul de transport în care sunt încărcate. Containerele se fixează pe mijlocul de transport înainte de începerea călătoriei, pentru a nu se deplasa din cauza mișcărilor mijlocului de transport.

CAPITOLUL III

PRACTICI DE TRANSPORT

1.   Încărcare, descărcare și manipulare

1.1.

Se acordă atenția cuvenită necesității anumitor categorii de animale, precum animalele sălbatice, să se aclimatizeze cu modalitatea de transport înaintea călătoriei preconizate.

1.2.

Atunci când operațiunile de încărcare sau descărcare durează mai mult de patru ore, cu excepția păsărilor de curte:

(a)

sunt disponibile instalații adecvate pentru adăpostirea, hrănirea și adăparea animalelor în afara mijlocului de transport, fără a fi legate;

(b)

operațiunile sunt supravegheate de un medic veterinar autorizat și se iau măsuri de precauție speciale pentru a se asigura menținerea bunăstării animalelor în timpul acestor operațiuni.

Instalații și proceduri

1.3.

Instalațiile pentru încărcare și descărcare, inclusiv podeaua, sunt proiectate, construite, întreținute și utilizate astfel încât:

(a)

să se prevină rănirea și suferința animalelor și să se minimizeze agitația și anxietatea în timpul transportului animalelor, precum și să se asigure siguranța animalelor. În special, suprafețele nu trebuie să fie alunecoase și trebuie să existe protecție pe părțile laterale pentru a nu permite evadarea animalelor.

(b)

să poată fi curățate și dezinfectate.

1.4.

(a)

Rampele pot avea o înclinație maximă de 20°, adică 36,4 % față de planul orizontal pentru porci, viței și cai și o înclinație de 26° și 34', adică 50 % față de planul orizontal pentru oi și bovine, altele decât vițeii. Atunci când înclinația este mai mare de 10°, adică 17,6 % față de planul orizontal, rampele sunt prevăzute cu un sistem, precum șipci transversale, care să le permită animalelor să urce sau să coboare fără riscuri sau dificultăți;

(b)

platformele-ascensor și pardoselile superioare sunt dotate cu bariere de siguranță pentru a preveni căderea sau evadarea animalelor în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare.

1.5.

Mărfurile transportate în același mijloc de transport cu animalele sunt poziționate astfel încât să nu provoace rănirea, suferința sau agitația animalelor.

1.6.

În timpul încărcării și descărcării se asigură condiții adecvate de iluminat.

1.7.

Atunci când containerele încărcate cu animale sunt așezate unul peste celălalt în mijlocul de transport, se iau măsurile de precauție necesare:

(a)

pentru a evita sau, în cazul păsărilor de curte, al iepurilor și animalelor cu blană, pentru a reduce scurgerile de urină și fecale peste animalele din containerul aflat dedesubt;

(b)

pentru a asigura stabilitatea containerelor;

(c)

pentru a asigura ca ventilația să nu fie blocată.

Manipularea

1.8.

Se interzic următoarele:

(a)

lovirea animalelor cu mâna sau cu piciorul;

(b)

aplicarea unei presiuni într-o zonă sensibilă a corpului animalelor, în urma căreia animalele să sufere dureri sau suferințe inutile;

(c)

suspendarea animalelor prin mijloace mecanice;

(d)

ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare, coadă sau blană sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferințe inutile;

(e)

utilizarea vergelelor sau a altor instrumente ascuțite;

(f)

blocarea cu bună știință a unui animal care este condus sau ghidat către orice parte a zonei în care sunt manipulate animalele.

1.9.

Utilizarea instrumentelor care administrează șocuri electrice se evită pe cât posibil. În orice caz, aceste instrumente se folosesc numai pentru bovine și porcine adulte care refuză să se miște și numai atunci când au spațiu suficient pentru a înainta. Șocurile nu durează mai mult de o secundă, se aplică în mod adecvat și numai pe mușchii crupei animalelor. Șocurile nu se administrează în mod repetat dacă animalul nu reacționează.

1.10.

Piețele sau centrele de colectare furnizează echipamente pentru priponirea animalelor, atunci când este necesar. Nu se leagă animalele care nu sunt obișnuite să fie legate. Animalelor li se asigură accesul la apă.

1.11.

Animalele nu sunt legate de coarne sau de belciuge, nici cu picioarele legate împreună. Vițeilor nu li se pune botniță. În timpul transportului, ecvideele domestice mai mari de opt luni poartă căpăstru, cu excepția cailor neîmblânziți.

Atunci când este necesar ca animalele să fie legate, funiile, pripoanele sau alte mijloace utilizate sunt:

(a)

suficient de solide pentru a nu se rupe în condiții normale de transport;

(b)

de natură să le permită animalelor să se așeze, să se adape și să se hrănească, atunci când este necesar;

(c)

proiectate astfel încât să se elimine pericolul de strangulare sau rănire și să permită dezlegarea rapidă a animalelor.

Separare

1.12.

Animalele sunt manipulate și transportate separat în următoarele cazuri:

(a)

animale din specii diferite;

(b)

animale a căror talie și vârstă diferă considerabil;

(c)

vieri și armăsari adulți de reproducere;

(d)

masculi maturi din punct de vedere sexual separat de femele;

(e)

animale cu coarne separat de animale fără coarne;

(f)

animale care manifestă ostilitate unul față de altul;

(g)

animale legate separat de animale dezlegate.

1.13.

Punctul 1.12 literele (a), (b), (c) și (e) nu se aplică atunci când animalele au fost crescute în grupuri compatibile, sunt obișnuite unele cu altele, separarea produce anxietate sau femelele sunt transportate împreună cu puii lor.

2.   În timpul transportului

2.1.

Spațiile alocate respectă cel puțin valorile menționate de capitolul VII, în ceea ce privește animalele și mijloacele de transport prevăzute.

2.2.

Ecvideele domestice, cu excepția iepelor însoțite de mânjii lor, sunt transportate în boxe individuale atunci când vehiculul este încărcat pe o navă roll-on-roll-off. Se pot acorda derogări de la prezenta dispoziție prin normele naționale, cu condiția ca statele membre să notifice derogările în cauză Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

2.3.

Ecvideele nu sunt transportate în vehicule cu platforme multiple, cu excepția cazului în care animalele sunt încărcate pe platforma de la cel mai jos nivel, iar pe platforma superioară nu sunt încărcate animale. Înălțimea minimă din interiorul compartimentului este cu cel puțin 75 cm mai mare decât înălțimea la greabăn a celui mai înalt animal.

2.4.

Ecvideele neîmblânzite nu sunt transportate în grupuri mai mari de patru indivizi.

2.5.

Punctele 1.10-1.13 se aplică mutatis mutandis mijloacelor de transport.

2.6.

Se asigură o ventilație suficientă pentru a satisfacerea necesităților animalelor, având în vedere în special numărul și tipul de animale care urmează să fie transportate și condițiile meteorologice prognozate pe perioada călătoriei. Containerele sunt depozitate astfel încât să nu se împiedice ventilarea acestora.

2.7.

În timpul transportului, animalelor li se oferă apă, hrană și posibilitatea de a se odihni în mod corespunzător speciei și vârstei lor, la intervale corespunzătoare și în special în conformitate cu capitolul V. În cazul în care nu există dispoziții contrare, mamiferele și păsările sunt hrănite cel puțin la intervale de 24 ore și adăpate cel puțin la intervale de 12 ore. Apa și hrana sunt de calitate bună și sunt furnizate animalelor într-un mod în care să minimizeze contaminarea. Se acordă atenția cuvenită necesității animalelor de a se obișnui cu modul de furnizare a hranei și apei.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE PENTRU ANIMALE VII SAU NAVELE CARE TRANSPORTĂ CONTAINERE MARITIME

SECȚIUNEA 1

Cerințe de construcție și echipare a navelor pentru animale vii

1.

Rezistența barelor și a platformelor cuștilor este adecvată animalelor transportate. Calculele privind rezistența barelor și a platformelor cuștilor sunt verificate în timpul construcției sau conversiei într-o navă pentru animale vii de către o societate de clasificare autorizată de autoritatea competentă.

2.

Compartimentele în care urmează să fie transportate animalele sunt echipate cu un sistem de ventilație forțată cu o capacitate suficientă de reîmprospătare a întregului volum de aer, după cum urmează:

(a)

40 de reîmprospătări pe oră, în cazul în care compartimentul este complet închis, iar înălțimea liberă este mai mică sau egală cu 2,30 m;

(b)

30 de reîmprospătări pe oră, în cazul în care compartimentul este complet închis, iar înălțimea liberă depășește 2,30 m;

(c)

75 % din capacitatea relevantă menționată anterior, în cazul în care compartimentul este închis parțial.

3.

Capacitatea de depozitare sau producție de apă proaspătă corespunde necesarului de apă prevăzut de capitolul VI, ținând seama de numărul maxim și de tipul de animale care urmează să fie transportate, precum și de durata maximă a călătoriilor preconizate.

4.

Sistemul de furnizare a apei proaspete are capacitatea de a furniza continuu apă proaspătă în fiecare zonă în care se află animale și sunt disponibile suficiente recipiente pentru a se asigura accesul facil și constant la apă proaspătă al tuturor animalelor. Sunt disponibile echipamente alternative de pompare pentru a se asigura furnizarea apei în cazul defectării sistemului principal de pompare.

5.

Sistemul de evacuare are o capacitate suficientă pentru a evacua fluidele din cuști și de pe platforme în orice condiții. Conductele și canalele de evacuare colectează fluidele în puțuri sau rezervoare din care reziduurile pot fi evacuate prin pompe sau ejectoare. Sunt disponibile echipamente alternative de pompare pentru a se asigura evacuarea în cazul defectării sistemului principal de pompare.

6.

Zonele pentru animale vii, pasajele și rampele spre zonele pentru animale vii sunt iluminate corespunzător. Sunt disponibile echipamente de iluminat de urgență în cazul defectării instalației electrice principale. Sunt disponibile suficiente echipamente portabile de iluminat care să îi permită însoțitorului să efectueze inspecția și să îngrijească animalele în condiții adecvate.

7.

În toate zonele pentru animale vii se instalează un sistem adecvat pentru stingerea incendiilor, iar echipamentele de stingere a incendiilor din aceste zone respectă cele mai recente standarde ale Convenției internaționale privind siguranța vieții pe mare (SOLAS) privind prevenirea, detectarea și stingerea incendiilor.

8.

Următoarele sisteme pentru animale vii sunt echipate cu un sistem de monitorizare, control și alarmă în cabina timonei:

(a)

ventilație;

(b)

aprovizionare cu apă proaspătă și drenaj;

(c)

iluminat;

(d)

producție de apă proaspătă, atunci când este necesar.

9.

O sursă principală de alimentare cu electricitate este suficientă pentru alimentarea continuă a sistemelor pentru animale prevăzute la alineatele (2), (4), (5) și (6) în condiții normale de funcționare a navei pentru animale vii. O sursă secundară de alimentare este suficientă pentru a înlocui sursa principală de alimentare pe o perioadă neîntreruptă de trei zile.

SECȚIUNEA 2

Aprovizionarea cu apă și hrană pe navele pentru animale vii sau portcontainere

Navele pentru animale sau portcontainerele care transportă ecvidee domestice și animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină în călătorii de peste 24 ore dispun, la plecare, de materiale suficiente pentru așternut, precum și de apă și hrană suficiente pentru a satisface necesarul minim zilnic de hrană și apă prevăzut de tabelul 1 pentru călătoria preconizată, plus o cantitate suplimentară de 25 % sau echivalentul necesar pentru trei zile de materiale pentru așternut, hrană și apă, alegându-se varianta care asigură o cantitate mai mare.

Tabelul 1

Necesarul minim zilnic de apă și hrană pe navele pentru animale vii sau pe portcontainere

Categorie

Hrană (% din greutatea animalului viu)

Apă proaspătă (litri per animal) (*)

Nutreț

Hrană concentrată

Bovine și ecvidee

2

1,6

45

Ovine

2

1,8

4

Porcine

3

10

Nutrețul poate fi înlocuit cu hrană concentrată și invers. Cu toate acestea, se acordă atenția cuvenită necesității anumitor categorii de animale de a se obișnui cu schimbarea hranei, ținând cont de necesitățile lor metabolice.

CAPITOLUL V

INTERVALE DE HRĂNIRE ȘI ADĂPARE, DURATA CĂLĂTORIEI ȘI PERIOADE DE REPAUS

1.   Ecvidee domestice, animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină

1.1.

Cerințele prevăzute de prezenta secțiune se aplică transportului de ecvidee domestice, cu excepția ecvideelor înregistrate, de animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, cu excepția transportului aerian.

1.2.

Durata călătoriei pentru animalele din speciile prevăzute la punctul 1.1 nu depășește opt ore.

1.3.

Durata maximă a călătoriei prevăzute la punctul 1.2 poate fi prelungită, dacă sunt îndeplinite cerințele suplimentare ale capitolului VI.

1.4.

Intervalele de hrănire și adăpare, durata călătoriei și perioadele de repaus în cazul utilizării unor vehicule rutiere de transport care respectă cerințele de la punctul 1.3 se definesc după cum urmează:

(a)

vițeii, mieii, iezii și mânjii neînțărcați, care încă au o alimentație pe bază de lapte, și purceii neînțărcați, după nouă ore de călătorie, trebuie să beneficieze de o perioadă suficientă de repaus, de cel puțin o oră, în special pentru a fi adăpați și, atunci când este necesar, hrăniți. După perioada de repaus, transportul poate fi reluat pentru alte nouă ore;

(b)

porcii pot fi transportați pentru o perioadă de cel mult 24 ore. În timpul călătoriei, aceștia trebuie să aibă acces continuu la apă;

(c)

ecvideele domestice pot fi transportate pentru o perioadă de cel mult 24 ore. În timpul călătoriei, acestea trebuie să fie adăpate și, atunci când este necesar, hrănite, la fiecare opt ore;

(d)

toate celelalte animale din speciile prevăzute la punctul 1.1 trebuie să beneficieze, după 14 ore de călătorie, de o perioadă suficientă de repaus, de cel puțin o oră, în special pentru a fi adăpate și, atunci când este necesar, hrănite. După perioada de repaus, transportul poate fi reluat pentru alte 14 ore.

1.5.

După încheierea duratei călătoriei, animalele trebuie descărcate, hrănite și adăpate și trebuie să beneficieze de o perioadă de repaus de cel puțin 24 ore.

1.6.

Animalele nu trebuie transportate pe cale ferată, în cazul în care durata maximă a călătoriei depășește durata prevăzută la punctul 1.2. Cu toate acestea, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctele 1.3 și 1.4, cu excepția perioadelor de repaus, se aplică durata călătoriei prevăzută la punctul 1.4.

1.7.

(a)

Animalele nu trebuie transportate pe cale maritimă în cazul în care durata maximă a călătoriei depășește durata prevăzută la punctul 1.2, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctele 1.3 și 1.4, mai puțin durata călătoriei și perioadele de repaus.

(b)

în cazul transportului pe cale maritimă pe o rută regulată și directă între două puncte geografice din Comunitate, cu mijloace de transport încărcate pe nave fără descărcarea animalelor, acestea trebuie să se odihnească timp de 12 ore după descărcare în portul de destinație sau în imediata vecinătate a acestuia, cu excepția cazului în care durata călătoriei pe cale maritimă permite includerea călătoriei în programul general de la punctele 1.2-1.4.

1.8.

În interesul animalelor, durata călătoriei prevăzută la punctele 1.3, 1.4 și 1.7 litera (b) se poate prelungi cu două ore, ținând seama în special de proximitatea față de locul de destinație.

1.9.

Fără a aduce atingere dispozițiilor punctelor 1.3-1.8, statele membre sunt autorizate să stabilească o durată maximă de călătorie de opt ore, care nu poate fi prelungită, pentru transportul de animale destinate sacrificării, atunci când transportul se desfășoară exclusiv între un loc de plecare și un loc de destinație situate pe propriul lor teritoriu.

2.   Alte specii

2.1.

Păsărilor de curte, păsărilor domestice și iepurilor domestici li se asigură apă și hrană adecvate, în cantități suficiente, cu excepția cazului în care călătoria durează mai puțin de:

(a)

12 ore, exclusiv timpul de încărcare și descărcare sau

(b)

24 ore pentru puii din toate speciile, cu condiția ca transportul să fie încheiat în termen de 72 ore de la ecloziune.

2.2.

În cursul transportului, câinii și pisicile sunt hrănite la intervale de cel mult 24 ore și primesc apă la intervale de cel mult opt ore. Se furnizează instrucțiuni precise în scris cu privire la hrană și apă.

2.3.

Alte specii decât cele prevăzute la punctul 2.1 sau 2.2 sunt transportate în conformitate cu instrucțiunile scrise privind hrănirea și adăparea și ținând seama de îngrijirile speciale care se impun.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII SUPLIMENTARE PRIVIND CĂLĂTORIILE DE LUNGĂ DURATĂ PENTRU ECVIDEE DOMESTICE ȘI ANIMALE DOMESTICE DIN SPECIILE BOVINĂ, OVINĂ, CAPRINĂ ȘI PORCINĂ

1.   Toate călătoriile de lungă durată

Acoperișul

1.1.

Mijloacele de transport sunt echipate cu un acoperiș de culoare deschisă și sunt izolate în mod corespunzător.

Podeaua și așternutul

1.2.

Animalele au la dispoziție un așternut adecvat sau un material echivalent, care le garantează confortul necesar în funcție de specie, numărul de animale transportate, durata călătoriei și condițiile meteorologice. Materialul în cauză trebuie să asigure o absorbție adecvată a urinei și fecalelor.

Hrana

1.3.

Mijlocul de transport deține o cantitate suficientă de hrană adecvată pentru animale care să acopere necesarul de hrană al animalelor respective pe durata călătoriei. Hrana pentru animale este protejată împotriva intemperiilor și contaminanților, precum praful, combustibilul, gazele de eșapament și urina și bălegarul animalelor.

1.4.

Atunci când pentru hrănirea animalelor se utilizează echipamente specifice de hrănire, echipamentele sunt transportate în mijlocul de transport.

1.5.

Atunci când se utilizează echipamentele de hrănire prevăzute la punctul 1.4, ele sunt proiectate astfel încât, atunci când este necesar, să fie fixate pe mijlocul de transport pentru a nu putea fi răsturnate. Atunci când mijlocul de transport este în mișcare, iar echipamentele nu sunt utilizate, acestea se depozitează separat de animale.

Pereții despărțitori

1.6.

Ecvideele sunt transportate în boxe individuale, cu excepția iepelor care sunt transportate împreună cu mânjii lor.

1.7.

Mijlocul de transport trebuie să fie dotat cu pereți despărțitori prin care se creează compartimente separate, asigurându-se în același timp accesul liber al tuturor animalelor la apă.

1.8.

Pereții despărțitori sunt construiți astfel încât să poată fi plasați în diverse poziții, creându-se astfel compartimente cu dimensiuni adecvate în funcție de cerințele specifice și de tipul, talia și numărul de animale.

Criterii minime pentru anumite specii

1.9.

Cu excepția cazului în care sunt transportate împreună cu mamele lor, ecvideele domestice și animalele domestice din speciile bovină și porcină pot efectua călătorii de lungă durată numai în cazul în care:

ecvideele domestice sunt mai mari de patru luni, cu excepția ecvideelor înregistrate;

vițeii sunt mai mari de paisprezece zile;

porcii au o greutate mai mare de 10 kg;

Caii neîmblânziți nu pot efectua călătorii de lungă durată.

2.   Aprovizionarea cu apă pentru transportul rutier, feroviar și containere maritime

2.1.

Mijloacele de transport și containerele maritime sunt dotate cu un sistem de aprovizionare cu apă care îi permite însoțitorului să adape imediat animalele, ori de câte ori este necesar în timpul călătoriei, astfel încât fiecare animal să aibă acces la apă.

2.2.

Dispozitivele de adăpare trebuie să fie în stare bună de funcționare și să fi fost proiectate și poziționate în mod corespunzător pentru categoriile de animale care trebuie adăpate la bordul vehiculului.

2.3.

Capacitatea totală a rezervoarelor de apă pentru fiecare mijloc de transport este cel puțin egală cu 1,5 % din sarcina maximă utilă. Rezervoarele de apă trebuie proiectate astfel încât să poată fi drenate și curățate după fiecare călătorie și trebuie să fie echipate cu un sistem care să permită verificarea nivelului apei. Rezervoarele trebuie să fie conectate la dispozitivele de adăpare din compartimente și să fie menținute în stare bună de funcționare.

2.4.

Se poate acorda o derogare de la punctul 2.3 în cazul containerelor maritime utilizate exclusiv pe nave care le aprovizionează cu apă din rezervoarele de apă proprii ale navei.

3.   Ventilație pentru mijloacele de transport rutier și monitorizarea temperaturii

3.1.

Sistemele de ventilație din mijloacele de transport rutier sunt proiectate, construite și întreținute astfel încât, în orice moment din timpul călătoriei, indiferent dacă mijlocul de transport staționează sau se află în mișcare, să poată păstra o temperatură între 5 °C și 30 °C în interiorul mijlocului de transport, pentru toate animalele, cu o toleranță de +/- 5 °C, în funcție de temperatura exterioară.

3.2.

Sistemul de ventilație trebuie să fie capabil să asigure o distribuție uniformă printr-un flux minim de aer cu o capacitate nominală de 60 m3/h/KN sarcină utilă. Sistemul trebuie să poată funcționa timp de cel puțin 4 ore, independent de motorul vehiculului.

3.3.

Mijloacele de transport rutier trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare a temperaturii, precum și cu un mijloc de înregistrare a acestor date. Senzorii trebuie amplasați în interiorul camionului în zonele care, în funcție de caracteristicile de proiectare, pot înregistra cele mai aspre condiții climatice. Înregistrările temperaturilor astfel obținute sunt datate și sunt puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia.

3.4.

Mijloacele de transport rutier trebuie să fie echipate cu un sistem de alarmă care să alerteze conducătorul atunci când temperatura din compartimentele în care se află animale atinge limita maximă sau minimă.

3.5.

Înainte de data de 31 iulie 2005, Comisia elaborează un raport pe baza unui aviz al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, însoțit de propuneri legislative adecvate pentru stabilirea unor game de temperaturi minime și maxime pentru animalele transportate, care urmează să fie adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2), ținând seama de temperaturile dominante din anumite regiuni ale Comunității care prezintă condiții climatice deosebite.

4.   Sistemul de navigație

4.1.

Mijloacele de transport rutier trebuie să fie echipate de la data de 1 ianuarie 2007 pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima dată și de la data de 1 ianuarie 2009 pentru toate mijloacele de transport, cu un sistem de navigație adecvat, care să permită înregistrarea și furnizarea de informații echivalente cu cele menționate în jurnalul de călătorie prevăzut de anexa II secțiunea 4, și informații privind deschiderea/închiderea clapei de încărcare.

4.2.

Până la data de 1 ianuarie 2008, Comisia prezintă Consiliului rezultatele studiului privind sistemele de navigație și aplicarea acestei tehnologii în sensul prezentului regulament.

4.3.

Până la data de 1 ianuarie 2010, Comisia prezintă Consiliului un raport privind punerea în aplicare a sistemului de navigație prevăzut la punctul 4.2, însoțit de propunerile pe care le consideră oportune, având ca scop în special definirea specificațiilor sistemului de navigație care urmează a fi utilizat pentru toate mijloacele de transport. Consiliul hotărăște asupra acestor propuneri cu majoritate calificată.

CAPITOLUL VII

MODUL DE REPARTIZARE A SPAȚIULUI

Modul de repartizare a spațiului pentru animale respectă cel puțin următoarele valori:

A.   Ecvidee domestice

Transport feroviar

Cai adulți

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (**)

Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de până la 48 ore)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de peste 48 ore)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Ponei (sub 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Mânji (0-6 luni)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Notă: În timpul călătoriilor de lungă durată, mânjii și caii tineri trebuie să aibă posibilitatea de a se întinde.

Aceste valori pot varia cu cel mult 10 % pentru caii adulți și ponei și cel mult 20 % pentru caii tineri și mânji, în funcție nu numai de greutatea și talia cailor, dar și de condiția fizică a acestora, de condițiile meteorologice și de durata preconizată a călătoriei.

Transport rutier

Cai adulți

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de până la 48 ore)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de peste 48 ore)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Ponei (sub 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Mânji (0-6 luni)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Notă: În timpul călătoriilor de lungă durată, mânjii și caii tineri trebuie să aibă posibilitatea de a se întinde.

Aceste valori pot varia cu cel mult 10 % pentru caii adulți și ponei și cel mult 20 % pentru caii tineri și mânji, în funcție nu numai de greutatea și talia cailor, dar și de condiția fizică a acestora, de condițiile meteorologice și de durata preconizată a călătoriei.

Transport aerian

Densitatea de încărcare a cailor în raport cu suprafața

0-100 kg

0,42 m2

100-200 kg

0,66 m2

200-300 kg

0,87 m2

300-400 kg

1,04 m2

400-500 kg

1,19 m2

500-600 kg

1,34 m2

600-700 kg

1,51 m2

700-800 kg

1,73 m2

Transport maritim

Greutatea animalului viu în kg

m2/animal

200-300

0,90–1,175

300-400

1,175–1,45

400-500

1,45–1,725

500-600

1,725–2

600-700

2–2,25

B.   Animale din specia bovină

Transport feroviar

Categorie

Greutate aproximativă (în kg)

Suprafață în m2/animal

Viței de talie mică

50

0,30–0,40

Viței de talie medie

110

0,40–0,70

Viței de talie mare

200

0,70–0,95

Bovine de talie medie

325

0,95–1,30

Bovine de talie mare

550

1,30–1,60

Bovine de talie foarte mare

> 700

> 1,60

Aceste valori pot varia, în funcție nu numai de greutatea și talia animalelor, dar și de condiția fizică a acestora, de condițiile meteorologice și de durata preconizată a călătoriei.

Transport rutier

Categorie

Greutate aproximativă (în kg)

Suprafață în m2/animal

Viței de talie mică

50

0,30–0,40

Viței de talie medie

110

0,40–0,70

Viței de talie mare

200

0,70–0,95

Bovine de talie medie

325

0,95–1,30

Bovine de talie mare

550

1,30–1,60

Bovine de talie foarte mare

> 700

> 1,60

Aceste valori pot înregistra variații, în funcție nu numai de greutatea și talia animalelor, dar și de condiția fizică a acestora, de condițiile meteorologice și de durata preconizată a călătoriei.

Transport aerian

Categorie

Greutate aproximativă (în kg)

Suprafață în m2/animal

Viței

50

0,23

70

0,28

Bovine

300

0,84

500

1,27

Transport maritim

Greutatea animalului viu în kg

m2/animal

200-300

0,81–1,0575

300-400

1,0575–1,305

400-500

1,305–1,5525

500-600

1,5525–1,8

600-700

1,8–2,025

Pentru animalele gestante spațiul se suplimentează cu 10 %.

C.   Ovine/caprine

Transport feroviar

Categorie

Greutate în kg

Suprafață în m2/animal

Ovine tunse

< 55

0,20–0,30

> 55

> 0,30

Ovine netunse

< 55

0,30–0,40

> 55

> 0,40

Oi în gestație avansată

< 55

0,40–0,50

> 55

> 0,50

Caprine

< 35

0,20–0,30

35 – 55

0,30–0,40

> 55

0,40–0,75

Capre în gestație avansată

< 55

0,40–0,50

> 55

> 0,50

Suprafața indicată anterior poate varia în funcție de rasă, talia animalelor, condiția fizică și lungimea blănii acestora, precum și de condițiile meteorologice și durata preconizată a călătoriei.

Transport rutier

Categorie

Greutate în kg

Suprafață în m2/animal

Ovine tunse și miei cu greutatea egală sau mai mare de 26 kg

< 55

0,20–0,30

> 55

> 0,30

Ovine netunse

< 55

0,30–0,40

> 55

> 0,40

Oi în gestație avansată

< 55

0,40–0,50

> 55

> 0,50

Caprine

< 35

0,20–0,30

35–55

0,30–0,40

> 55

0,40–0,75

Capre în gestație avansată

< 55

0,40–0,50

> 55

> 0,50

Suprafața indicată anterior poate varia în funcție de rasă, talia animalelor, condiția fizică și lungimea blănii acestora, precum și de condițiile meteorologice și durata preconizată a călătoriei. Indicație: pentru mieii de talie mică poate fi asigurată o suprafață mai mică de 0,2 m2/animal.

Transport aerian

Densitatea de încărcare pentru ovine și caprine în raport cu suprafața

Greutate medie (în kg)

Suprafața per ovină/caprină (în m2)

25

0,2

50

0,3

75

0,4

Transport maritim

Greutatea animalului viu în kg

m2/animal

20 – 30

0,24–0,265

30 – 40

0,265–0,290

40 – 50

0,290–0,315

50 – 60

0,315–0,34

60 – 70

0,34–0,39

D.   Porcine

Transportul feroviar și rutier

Porcinele trebuie să aibă cel puțin posibilitatea de a se întinde și de a sta în picioare în poziție normală.

Pentru a respecta aceste cerințe minime, densitatea de încărcare pentru porcine cu o greutate de cca. 100 kg nu ar trebui să depășească 235 kg/m2.

Rasa, talia și condiția fizică a porcinelor pot impune creșterea suprafeței minime necesare menționate anterior; de asemenea, se poate impune o creștere maximă cu 20 % a suprafeței în funcție de condițiile meteorologice și de durata preconizată a călătoriei.

Transport aerian

Densitatea de încărcare ar trebui să fie relativ mare pentru a preveni rănirea animalelor la decolare sau aterizare sau în cazul turbulențelor, deși animalele trebuie să aibă, totuși, posibilitatea de a se întinde. La stabilirea densității de încărcare se ține cont de climat, durata totală a călătoriei și ora sosirii.

Greutate medie

Suprafață/porcină

15 kg

0,13 m2

25 kg

0,15 m2

50 kg

0,35 m2

100 kg

0,51 m2

Transport maritim

Greutatea animalului viu în kg

m2/animal

10 sau mai puțin

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

E.   Păsări de curte

Densități aplicabile la transportul păsărilor de curte în containere

Se asigură suprafețe minime după cum urmează:

Categorie

Suprafață în cm2

Pui de o zi

21-25/pui

Păsări de curte altele decât pui de o zi: greutate în kg

Suprafață în cm2/kg

< 1,6

180 – 200

1,6 – < 3

160

3 – < 5

115

> 5

105

Aceste valori pot varia în funcție nu numai de greutatea și talia păsărilor, dar și de condiția fizică a acestora, condițiile meteorologice și durata preconizată a călătoriei.


(1)  JO L 358, 18.12.1986, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 230, 16.9.2003, p. 32).

(*)  Necesarul minim de apă prevăzut de coloana a patra poate fi înlocuit, pentru toate speciile, cu o cantitate de apă egală cu 10 % din greutatea animalului viu.

(**)  Lățimea utilă standard a vagoanelor este de 2,6 pe 2,7 m.


ANEXA II

JURNAL DE CĂLĂTORIE

[în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), articolul 8 alineatul (2), articolul 14 literele (a) și (c) și articolul 21 alineatul (2)]

1.

Persoana care planifică o călătorie de lungă durată pregătește, ștampilează și semnează toate paginile din jurnalul de călătorie, în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe.

2.

Jurnalul de călătorie cuprinde următoarele secțiuni:

 

Secțiunea 1 — Planificare;

 

Secțiunea 2 — Locul de plecare;

 

Secțiunea 3 — Locul de destinație;

 

Secțiunea 4 — Declarația transportatorului;

 

Secțiunea 5 — Formular de raportare a anomaliilor.

Paginile jurnalului de călătorie trebuie să fie legate.

Modelele fiecărei secțiuni sunt prevăzute de apendicele la prezenta anexă.

3.

Organizatorul:

(a)

identifică fiecare jurnal de călătorie cu un număr de identificare distinctiv;

(b)

se asigură că autoritatea competentă de la locul de plecare primește, cu două zile înainte de ora plecării, o copie semnată a secțiunii 1 din jurnalul de călătorie, completată corespunzător, cu excepția numerelor certificatelor sanitare veterinare, în modul definit de autoritatea respectivă;

(c)

respectă instrucțiunile emise de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a);

(d)

se asigură că jurnalul de călătorie este ștampilat în conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

(e)

se asigură că jurnalul de călătorie însoțește transportul de animale pe perioada călătoriei până la locul de destinație sau, în cazul exportului într-o țară terță, cel puțin până la punctul de ieșire.

4.

Deținătorii de la locul de plecare și, în cazul în care locul de destinație se află pe teritoriul Comunității, deținătorii de la locul de destinație, completează și semnează secțiunile relevante din jurnalul de călătorie. Aceștia informează autoritatea competentă asupra rezervelor cu privire la respectarea dispozițiilor prezentului regulament, cât mai curând posibil, folosind modelul de formular din secțiunea 5.

5.

Atunci când locul de destinație se află pe teritoriul Comunității, deținătorii de la locul de destinație păstrează jurnalul de călătorie, cu excepția secțiunii 4, timp de cel puțin trei ani de la data sosirii la locul de destinație.

Jurnalul de călătorie este pus la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia.

6.

Atunci când jurnalul a fost completat pe teritoriul Comunității, transportatorul completează și semnează secțiunea 4 din jurnalul de călătorie.

7.

În cazul în care animalele sunt exportate într-o țară terță, transportatorii înmânează jurnalul de călătorie medicului veterinar oficial de la punctul de ieșire.

În cazul exportului de animale vii din specia bovină cu restituiri, secțiunea 3 din jurnalul de călătorie nu este obligatorie în cazul în care legislația agricolă impune un raport.

8.

Transportatorul prevăzut la secțiunea 3 din jurnalul de călătorie păstrează:

(a)

o copie a jurnalului de călătorie completat;

(b)

o fișă de înregistrare corespunzătoare sau un exemplar imprimat în conformitate cu anexa I sau anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, în cazul în care vehiculul intră sub incidența regulamentului în cauză.

Documentele prevăzute la literele (a) și (b) sunt puse la dispoziția autorității competente care a acordat autorizația de transportator și, la cerere, autorității competente de la locul de plecare, în termen de o lună de la completare și sunt păstrate de către transportator timp de cel puțin trei ani de la data efectuării controlului.

Documentele prevăzute la litera (a) se înapoiază autorității competente de la locul de plecare în termen de o lună de la încheierea călătoriei, cu excepția cazului în care au fost utilizate sistemele prevăzute la articolul 6 alineatul (9). Se adoptă o versiune simplificată a jurnalului de călătorie și orientări pentru prezentarea înregistrărilor prevăzute la articolul 6 alineatul (9), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2), atunci când vehiculele sunt echipate cu sistemele prevăzute la articolul 6 alineatul (9).

Apendice

SECȚIUNEA 1

PLANIFICARE

Image

SECȚIUNEA 2

LOCUL DE PLECARE

Image

SECȚIUNEA 3

LOCUL DE DESTINAȚIE

Image

SECȚIUNEA 4

DECLARAȚIA TRANSPORTATORULUI

Image

SECȚIUNEA 5

FORMULAR DE RAPORTARE A ANOMALIILOR Nr.….

O copie a formularului de raportare a anomaliilor, însoțită de o copie a secțiunii 1 din jurnalul de călătorie, se transmite autorității competente.

Image


ANEXA III

FORMULARE

[prevăzute la articolul 10 alineatul (2), articolul 11 alineatul (2), articolul 17 alineatul (2) și articolul 18 alineatul (2)]

CAPITOLUL I

Autorizația transportatorului în sensul articolului 10 alineatul (1)

Image

CAPITOLUL II

Autorizația transportatorului în sensul articolului 11 alineatul (1)

Image

CAPITOLUL III

Certificatul de competență profesională pentru conducători auto și însoțitori în sensul articolului 17 alineatul (2)

Image

CAPITOLUL IV

Certificatul de autorizare a mijloacelor de transport rutier pentru călătorii de lungă durată în sensul articolului 18 alineatul (2)

Image


ANEXA IV

FORMAREA

1.

Conducătorii auto și însoțitorii prevăzuți la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 17 alineatul (1) trebuie să fi absolvit cu brio cursurile de formare menționate la alineatul (2) și să fi trecut examenul aprobat de autoritatea competentă, care asigură faptul că examinatorii sunt independenți.

2.

Cursurile de formare prevăzute la alineatul 1 cuprind cel puțin aspectele tehnice și administrative ale legislației comunitare cu privire la protecția animalelor în timpul transportului și în special următoarele:

(a)

articolele 3 și 4 și anexele I și II;

(b)

fiziologia animală și în special nevoile de adăpare, hrănire, comportamentul animalelor și conceptul de presiune;

(c)

aspectele practice de manipulare a animalelor;

(d)

impactul conducerii auto asupra bunăstării animalelor transportate și asupra calității cărnii;

(e)

îngrijirea de urgență a animalelor;

(f)

siguranța personalului care manipulează animalele.


ANEXA V

ACORDURI INTERNAȚIONALE

[prevăzute la articolul 21 alineatul (1) litera (e)]

Convenția Europeană pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional.


ANEXA VI

NORME INTERNAȚIONALE PENTRU CONTAINERE, ȚARCURI SAU STAULE ADECVATE PENTRU TRANSPORTUL ANIMALELOR VII PE CALEA AERULUI

[prevăzute de anexa I capitolul II (punctul 4.1)]

Asociația de transport aerian internațional (IATA), regulamentele privind animalele vii, ediția 31, 1 octombrie 2004.


Top