EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1397

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei din 6 august 2019 privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/773 (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/5834

OJ L 237, 13.9.2019, p. 1–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrogat prin 32020R1170

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1397/oj

13.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 237/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1397 AL COMISIEI

din 6 august 2019

privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/773

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (1), în special articolul 35 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Comisia este împuternicită să precizeze, prin acte de punere în aplicare, cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare în ceea ce privește echipamentele maritime care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/90/UE și, de asemenea, datele de la care urmează să se aplice standardele de încercare. Cerințele și standardele respective sunt prevăzute în instrumentele internaționale menționate în Directiva 2014/90/UE.

(2)

Pentru a se ține seama de cele mai recente schimbări, lista instrumentelor internaționale aplicabile ar trebui actualizată cu regularitate. Pentru a se furniza o listă cuprinzătoare care să conțină toate produsele ce intră sub incidența Directivei 2014/90/UE, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/773 al Comisiei (2) ar trebui să fie abrogat.

(3)

Echipamentele maritime supuse de curând unor cerințe armonizate la nivelul Uniunii în temeiul Directivei 2014/90/UE ar trebui să fie enumerate în mod explicit ca elemente noi în coloana 1 din anexa la prezentul regulament.

(4)

Este rezonabil și proporționat să se permită ca un nou echipament care este conform cu cerințele naționale privind omologarea de tip aflate în vigoare într-un stat membru înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament să fie în continuare introdus pe piață și instalat la bordul unei nave a UE de-a lungul unei perioade de tranziție cu o durată rezonabilă.

(5)

Pentru a facilita o punere în aplicare armonizată, rapidă și simplă a Directivei 2014/90/UE, actele de punere în aplicare adoptate în temeiul directivei respective ar trebui să ia forma unor regulamente de punere în aplicare.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare prevăzute de instrumentele internaționale menționate în Directiva 2014/90/UE se aplică fiecărui echipament maritim prevăzut în anexă.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/773 se abrogă.

Articolul 3

(1)   Echipamentele maritime enumerate ca „articol nou introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/306” în coloana 1 din anexa la prezentul regulament, care sunt conforme cu cerințele naționale de omologare de tip în vigoare înainte de 16 martie 2017 într-un stat membru, pot fi în continuare introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a UE până la 16 martie 2020.

(2)   Echipamentele maritime enumerate ca „articol nou introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/773” în coloana 1 din anexă, care sunt conforme cu cerințele naționale de omologare de tip în vigoare înainte de 19 iunie 2018 într-un stat membru, pot fi în continuare introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a UE până la 19 iunie 2021.

(3)   Echipamentele maritime enumerate ca „articol nou introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397” în coloana 1 din anexă, care sunt conforme cu cerințele naționale de omologare de tip în vigoare înainte de 3 octombrie 2019 într-un stat membru, pot fi în continuare introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a UE până la 3 octombrie 2022.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257, 28.8.2014, p. 146.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/773 al Comisiei din 15 mai 2018 privind cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/306 (JO L 133, 30.5.2018, p. 1).


ANEXĂ

Notă generală: trimiterile la regulile din Convenția SOLAS se referă la dispozițiile Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, astfel cum a fost modificată.

Lista acronimelor utilizate

A.1, Amendamentul 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

A.2, Amendamentul 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

AC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

CAT, Categorie de echipamente radar, conform definiției din IEC 62388 (2007) secțiunea 1.3

Circ., Circulară.

COLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare.

COMSAR, Subcomitetul OMI pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvare.

EN, Standard european.

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilor.

FSS, Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului.

FTP, Codul internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc.

HSC, Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză.

IBC, Codul internațional pentru transportul în vrac al produselor chimice.

OACI, Organizația Aviației Civile Internaționale.

IEC, Comisia Electrotehnică Internațională.

IGC, Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate.

OMI, Organizația Maritimă Internațională.

ISO, Organizația Internațională de Standardizare.

UIT, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.

LSA, Mijloc de salvare.

MARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.

MED, Directiva privind echipamentele maritime.

MEPC, Comitetul pentru protecția mediului marin.

MSC, Comitetul pentru siguranța maritimă.

NOx, Oxizi de azot.

Sisteme O2/HC: sisteme oxigen-hidrocarburi.

SOLAS, Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare.

SOx, Oxizi de sulf.

Reg., Regulă.

Rez., Rezoluție.

Note aplicabile prezentei anexe în ansamblu

(a)

Generalități: Pe lângă standardele de încercare menționate în mod expres în prezenta anexă, examinarea de tip (omologarea de tip) impune conformitatea cu cerințele aplicabile prevăzute în convențiile internaționale și în rezoluțiile și circularele relevante ale OMI. Această conformitate este menționată în modulele de evaluare a conformității din Directiva 2014/90/UE.

(b)

Coloana 3: Atunci când două seturi de standarde de încercare sunt separate prin „sau”, fiecare set îndeplinește toate cerințele de încercare necesare pentru respectarea standardelor de performanță ale OMI; astfel, încercarea pe baza unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Dimpotrivă, dacă sunt utilizate alte elemente de separare (precum virgula), se aplică toate trimiterile enumerate.

(c)

Coloana 6: pentru a ține seama de intervalele de timp necesare pentru construcțiile navale, în funcție de caracteristicile echipamentului maritim respectiv, termenul „montarea la bord” trebuie înțeles ca (astfel cum se indică între paranteze, după date):

 

I: prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională la bordul unei nave a UE;

 

II: prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională sau arimare în poziția sa funcțională la bordul unei nave a UE;

 

III: livrarea echipamentului către șantierul naval, dacă aceasta are loc în termen de 30 de luni înainte de prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională.

(d)

Atunci când există două rânduri pentru un singur echipament maritim (de exemplu, MED/3.12), al doilea rând (cel inferior) conține cerințele actualizate ale instrumentelor internaționale în raport cu cerințele prezentate pe primul rând (cel superior).

(e)

În situațiile menționate la litera (d), dacă în coloanele 5 și 6 nu este indicată nicio dată, acest lucru indică faptul că nu s-a înregistrat nicio schimbare în ceea ce privește standardele de încercare și că articolul de echipament maritim în cauză trebuie să respecte cerințele indicate în cel de-al doilea rând (cel de jos).

(f)

Atunci când există mai mult de două rânduri pentru un singur echipament maritim (de exemplu, MED/3.51a), rândul cel mai de jos conține cerințele actualizate ale instrumentelor internaționale în raport cu cerințele prezentate în rândurile superioare.

1.   Mijloace de salvare

Coloana 2: Se aplică Circulara MSC/980 a OMI, în afara cazurilor în care este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 2.

Numărul și denumirea articolului

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele relevante ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module de evaluare a conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Colaci de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2a

Lumini de indicare a poziției pentru mijloacele de salvare:

(a)

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2a

Lumini de indicare a poziției pentru mijloacele de salvare:

(a)

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență,

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

Sau

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2b

Lumini de indicare a poziției pentru mijloacele de salvare:

(b)

pentru colaci de salvare,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2b

Lumini de indicare a poziției pentru mijloacele de salvare:

(b)

pentru colaci de salvare,

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

Sau

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2c

Lumini de indicare a poziției pentru mijloacele de salvare:

(c)

pentru veste de salvare.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2c

Lumini de indicare a poziției pentru mijloacele de salvare:

(c)

pentru veste de salvare.

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

Sau

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.4

Veste de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/922 a OMI,

Circ. MSC.1/1304 a OMI,

Circ. MSC.1/1470 a OMI.

MED/1.5 a

Costume de imersiune și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare

(a)

costum de imersiune fără calități izolante proprii,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.5b

Costume de imersiune și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare

(b)

costum de imersiune cu calități izolante proprii,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.5c

Costume de imersiune și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare

(c)

costume de protecție.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6 a

Costume de imersiune și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ vestă de salvare

(a)

costum de imersiune fără calități izolante proprii,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6b

Costume de imersiune și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ vestă de salvare

(b)

costum de imersiune cu calități izolante proprii,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6c

Costume de imersiune și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ vestă de salvare

(c)

costume de protecție.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.7

Mijloace de protecție termică

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.8

Rachete parașută luminoase (pirotehnice)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/6 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.9

Facle de mână (pirotehnice)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnice)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI.

MED/1.11

Aparate de lansare a bandulei

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/18 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VII a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.12

Plute de salvare gonflabile

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/13 din SOLAS 74,

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

MED/1.13

Plute de salvare rigide

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.14

Plute de salvare cu redresare automată

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/809 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

MED/1.15

Plute de salvare reversibile cu tendă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/809 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

MED/1.16

Dispozitive de degajare liberă a plutelor de salvare (dispozitive de declanșare hidrostatice)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/13 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI.

MED/1.17 a

Bărci de salvare:

(a)

bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor:

parțial închise,

complet închise.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1423 a OMI.

MED/1.17b

Bărci de salvare:

(b)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1423 a OMI.

MED/1.18

Bărci de urgență rigide

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.19

Bărci de urgență pneumatice

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.20 a

Bărci de urgență rapide:

(a)

pneumatice.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.20b

Bărci de urgență rapide:

(b)

rigide,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.20c

Bărci de urgență rapide:

(c)

rigide-pneumatice.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.21

Mijloace de lansare la apă care folosesc curenți (gruie)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/33 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Articolul MED/1.22, Mijloace de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcațiunile de salvare, a fost mutat la MED/9/1.3.

MED/1.23

Mijloace de lansare la apă prin cădere liberă a bărcilor de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/33 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.24

Mijloace de lansare la apă a plutelor de salvare

(Gruie)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/12 din SOLAS 74,

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.25

Mijloace de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide

(Gruie)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI.

MED/1.26a

Mecanism de declanșare pentru

(a)

Bărci de salvare și bărci de urgență (lansate prin folosirea unuia sau a mai multor curenți),

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/1419 a OMI.

MED/1.26b

Mecanism de declanșare pentru

(b)

Plute de salvare (lansate prin folosirea unuia sau a mai multor curenți),

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

MED/1.26c

Mecanism de declanșare pentru

(c)

Bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.27

Instalații de evacuare la apă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/15 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.28

Mijloace de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/810 a OMI.

B+D

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI.

MED/1.29

Scări de îmbarcare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. III/11 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/11 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Circ. MSC.1/1285 a OMI.

MED/1.30

Materiale retroreflectorizante

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. A.658(16) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Articolul MED/1.31, Aparat radiotelefonic VHF de emisie-recepție pentru ambarcațiunile de salvare, a fost mutat la MED/5.17 și la MED/5.18.

Articolul MED/1.32, Transponder SAR în banda de 9 GHz (SART), a fost mutat la MED/4.18.

MED/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență

(pasiv)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945,

Sau,

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945,

Sau,

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945,

Sau,

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. A.384(X) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.164(78) a OMI.

Articolul MED/1.34, Compas magnetic clasa B pentru bărci de salvare și bărci de urgență, a fost mutat la MED/4.23.

Articolul MED/1.35, Echipament portabil de stingere a incendiului pentru bărci de salvare și bărci de urgență, a fost mutat la MED/3.38.

MED/1.36

Motor de propulsie pentru bărci de salvare/bărci de urgență

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

MED/1.37

Motor exterior de propulsie pentru bărci de urgență

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

MED/1.38

Proiectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.38

Proiectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

Sau

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002, inclusiv Rectificarea 1 (2008) la IEC 60945.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.39

Plute de salvare reversibile deschise

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, anexa 10,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, anexa 11,

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

B+D

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI, anexa 10,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI, anexa 11,

Circ. MSC.1/1328 a OMI.

Articolul MED/1.40, Instalație mecanică de ridicare a pilotului, a fost mutat la MED/4.48.

MED/1.41 a

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(a)

bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41b

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(b)

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI.

MED/1.41c

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(c)

plute de salvare

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41d

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(d)

bărci de urgență

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41e

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

(e)

bărci de urgență rapide.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Articolul MED/1.42, Scară pentru pilot, a fost mutat la MED/4.49.

MED/1.43

Bărci de urgență rigide/pneumatice

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

2.   Prevenirea poluării marine

Numărul și denumirea articolului

Regulile din MARPOL 73/78, astfel cum au fost modificate, precum și rezoluțiile și circularele relevante ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module de evaluare a conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Sistem de filtrare a hidrocarburilor (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 ppm.)

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 14.

Rez. MEPC.107(49) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 14.

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

MED/2.2

Detectoare ale suprafeței de separație hidrocarburi/apă

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 32.

Rez. MEPC.5(XIII) a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 14.

Rez. MEPC.107(49) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 14.

Circ. MEPC.1 a OMI. 643.

Articolul MED/2.4, Elemente de procesare destinate atașării la echipamentul de separare apă/hidrocarburi existent (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 ppm.), a fost lăsat necompletat în mod intenționat.

MED/2.5

Instalație de supraveghere și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 31,

Circ. MEPC.1/858 a OMI.

Rez. MEPC.108(49) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 31.

MED/2.6

Instalații de tratare a apelor uzate

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa IV la MARPOL 73/78, Reg. 9.

Rez. MEPC.227(64) a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Anexa IV la MARPOL 73/78, Reg. 9.

MED/2.6

Instalații de tratare a apelor uzate

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa IV la MARPOL 73/78, Reg. 9.

Rez. MEPC.227(64) a OMI, astfel cum a fost modificată.

(a)

inclusiv secțiunea 4.2 (pentru utilizarea pe navele de pasageri din toate zonele, inclusiv o zonă specială din anexa IV la MARPOL),

(b)

cu excepția secțiunii 4.2 (pentru utilizarea pe alte nave decât navele de pasageri, din toate zonele, și pe navele de pasageri din afara zonelor speciale din anexa IV la MARPOL).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Anexa IV la MARPOL 73/78, Reg. 9.

MED/2.7 Incineratoare la bordul navelor

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa VI la MARPOL 73/78, Reg. 16.

Rez. MEPC.76(40) a OMI

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Anexa VI la MARPOL 73/78, Reg. 16.

Circ. MEPC.1/793 a OMI.

MED/2.7

Incineratoare la bordul navelor

(Instalații de incinerare cu capacități de peste 1 500 kW și de până la 4 000 kW)

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa VI la MARPOL 73/78, Reg. 16.

Rez. MEPC.244(66) a OMI.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Anexa VI la MARPOL 73/78, Reg. 16.

MED/2.8

Analizor de NOx pentru utilizare la bord în conformitate cu Codul tehnic privind NOx 2008

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 13).

Rez. MEPC.177(58) a OMI - (Codul tehnic NOx 2008), astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 13).

Rez. MEPC.177(58) a OMI - (Codul tehnic NOx 2008),

Rez. MEPC.198(62) a OMI,

Circ. MEPC.1 a OMI. 638.

Articolul MED/2.9, Echipament care utilizează alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SOx, a fost mutat la MED/9/2.4.

MED/2.10

Instalații de bord pentru epurarea gazelor arse evacuate

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 4),

Rez. MEPC.184(59) a OMI.

Rez. MEPC.184(59) a OMI.

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 4),

MED/2.10

Instalații de bord pentru epurarea gazelor arse evacuate

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 4),

Rez. MEPC.259(68) a OMI.

Rez. MEPC.259(68) a OMI.

Sistemul A

B+F

G

19.6.2018

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Rez. MEPC.176(58) a OMI - (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 4).

Sistemul B

G

3.   Echipamente de protecție împotriva incendiilor

Numărul și denumirea articolului

Reguli SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele relevante ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module de evaluare a conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

4

5

6

7

MED/3.1

Învelișul nedemontabil al punții

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/6 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/6 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

MED/3.2

Extinctoare portabile

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

EN 3-7:2004, inclusiv A1:2007,

EN 3-8:2006, inclusiv AC:2007,

EN 3-9:2006, inclusiv AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/18 din SOLAS 74,

Reg. II-2/19 din SOLAS 74,

Reg. II-2/20 din SOLAS 74,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Rez. MSC.391(95)-(Cod IGF) 11 a OMI,

Circ. MSC/1239 a OMI,

Circ. MSC/1275 a OMI.

MED/3.3 a)

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)

Îmbrăcăminte nereflectorizantă de protecție pentru combaterea incendiilor

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 469:2005, inclusiv A1:2006 și AC:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.3 b)

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor: îmbrăcăminte reflectorizantă pentru aplicații specializate de combatere a incendiilor

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.3

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)

Îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor: îmbrăcăminte de protecție cu strat exterior reflectorizant

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

ISO 15538:2001.

Notă: Nivelul 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.4

Echipament de pompieri: bocanci

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.4

Echipament de pompieri: bocanci

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 11 a OMI

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.5

Echipament de pompieri: mănuși

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 659:2003, inclusiv A1:2008 și AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.5

Echipament de pompieri: mănuși

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 659:2003, inclusiv A1:2008 și AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 11 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.6

Echipament de pompieri: cască

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.6

Echipament de pompieri: cască

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 11 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.7

Aparat de respirație autonom acționat cu aer comprimat

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 136:1998, inclusiv AC:2003,

EN 137:2006,

Iar în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătura:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

(II)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Iar în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătura:

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 14 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 14 a OMI,

Circ. MSC.1/1499 a OMI.

MED/3.7

Aparat de respirație autonom acționat cu aer comprimat

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

(A se vedea articolul 7.1)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

ISO 23269-2:2011 (combaterea incendiilor – numai pentru uz maritim)

Masca de tip 1 nu se utilizează nici în MED/3.7, nici în MED/7.1

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.7

Aparat de respirație autonom acționat cu aer comprimat

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

(A se vedea articolul 7.1)

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

ISO 23269-2:2011 (combaterea incendiilor – numai pentru uz maritim)

Masca de tip 1 nu se utilizează nici în MED/3.7, nici în MED/7.1

Notă: Bandula de evacuare ignifugă prevăzută de ISO 23269 § 4.28 trebuie să fie certificată în conformitate cu MED sub denumirea „articolul MED 3.44”, trebui să fie utilizată în combinație cu aparatul de respirație și trebuie să poată fi atașată cu o carabină la harnașamentul aparatului sau la o curea separată pentru a împiedica detașarea aparatului de oxigen la acționarea bandulei de evacuare.

Aparatele de respirație modul B trebuie să indice bandula de evacuare ignifugă MED drept componentă combinată obligatorie

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Reg. II-2/19 din SOLAS 74,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 11 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI,

Circ. MSC.1/1499 a OMI,

Circ. MSC.1/1555 a OMI.

MED/3.8

Aparat de respirație cu aer comprimat

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Notă: Acest echipament este destinat numai navelor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

EN 14593-1:2005,

sau:

EN 14594:2005, inclusiv AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

13.3.2021

(II)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

MED/3.8

Aparat de respirație cu aer comprimat

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Notă: Acest echipament este destinat numai navelor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

EN 14593-1:2018,

sau:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

MED/3.9

Componente ale instalațiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, încăperile de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele menționate în Reg. II-2/12 din SOLAS 74 (numai pentru duze și funcționarea acestora).

[Duzele pentru instalații fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC) sunt incluse la această rubrică]

(Notă: Pentru produsele utilizate ca piese de schimb ale unor instalații existente, se pot aplica în continuare standardele relevante la momentul montării la bord).

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/7 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Rez. A.800(19) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/7 din SOLAS 74,

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.44(65) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Circ. MSC/912 a OMI,

Circ. MSC/1556 a OMI.

MED/3.10

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate încăperilor de mașini și compartimentelor pompelor de marfă

(Notă: Pentru produsele utilizate ca piese de schimb ale unor instalații existente, se pot aplica în continuare standardele relevante la momentul montării la bord).

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

Circ. MSC/1165 a OMI, astfel cum a fost modificată

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

Rez. MSC.391(95)-(Cod IGF) 11 a OMI.

Circ. MSC.1/1313 a OMI.

MED/3.11a

Construcții de tip „A” și „B” în funcție de rezistența la foc

(a)

Construcții de tip „A”,

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3.2 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC.1/1435 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/3.2 din SOLAS 74.

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI,

Circ. MSC.1/1434 a OMI.

MED/3.11 a

Construcții de tip „A” și „B” în funcție de rezistența la foc

(a)

Construcții de tip „A”,

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3,2 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC.1/1435 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/3.2 din SOLAS 74.

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI,

Circ. MSC.1/1434 a OMI.

MED/3.11b

Construcții de tip „A” și „B” în funcție de rezistența la foc

(b)

Construcții de tip „B”.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3.4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/3.4 din SOLAS 74.

Reg. II-2/9 din SOLAS 74.

MED/3.11b

Construcții de tip „A” și „B” în funcție de rezistența la foc

(b)

Construcții de tip „B”.

(RÂND NOU)

Notă: Exclude construcțiile/ușile de tip „B” restricționate.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3.4 din SOLAS 74.

Circ. MSC/1120 a OMI.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/3.4 din SOLAS 74.

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI,

Circ. MSC.1/1581 a OMI.

MED/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

(a)

Supape de presiune/vid:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

(b)

Opritoare de flacără:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2010.

(c)

Opritoare de flacără anti-detonare

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată.

EN ISO 16852:2010.

(d)

Supape de ventilație cu deschidere rapidă:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Pentru alte echipamente decât supapele:

B+D

B+E

B+F

Pentru supape

B+F

 

23.5.2019

(III)

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

MED/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

(a)

Supape de presiune/vid:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

(b)

Opritoare de flacără:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

(c)

Opritoare de flacără anti-detonare

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

(d)

Supape de ventilație cu deschidere rapidă:

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Pentru alte echipamente decât supapele:

B+D

B+E

B+F

Pentru supape

B+F

19.6.2018

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

MED/3.13

Materiale necombustibile

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/3 din SOLAS 74,

Reg. II-2/5 din SOLAS 74,

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Articolul MED/3.14 – Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor care traversează construcții de tip „A” sau „B” – a fost inclus în MED/3.26 și MED/3.27.

MED/3.15a

Alte materiale decât oțelul, destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

țevi și racorduri din plastic

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. A.753(18) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,

Circ. MSC/1120 a OMI.

MED/3.15b

Alte materiale decât oțelul, destinate tubulaturilor pentru petrol sau păcură

supape

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe privind dotarea cu astfel de echipamente și caracteristicile funcționale ale acestora

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 10 a OMI,